Goudsche Courant, dinsdag 12 september 1893

No 6146 Dinsdag IS September 1803 33ste Jaapgamg mwmi eoMANT NieuwS en Advertentieblad voor Gonda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzond flijke Nommers VIJFCENTEIS ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 20e prys N Polak met 38 punten een tabakspot aangeboden door W Sliedrecht 21e prys J Schenk met 38 punten een wandelstok aangeboden door Wed M Mol 22e prys ü de Ruwe met 38 punten 12 flesschen Krans Lagerbier aangeboden door J van Oye VASTE BAAN Ie prfls A C Cosyn met 48 punten 2e C M van Wyngaarden met 48 p VRIJE BAAN Ie prys H van wyngaarden met 33 punten 2e C M V wyngaarden 33 3e A C Cosyn 32 4e J P Mol 32 5e W Sliedrecht 32 FLOBERT BAAN Ie prys H T wyngaarden met 28 punten 2e A Dortland Jr 27 3e C M T wyngaarden 26 4e J J Prins na loting met A C Cosyn met 25 punten ROZENPRIJS De Heer H van Wijngaarden met 9 witte rozen Op 26 Sept e k zal ten overstaan van den Notaris G C Fortuyn Drooglever de collectie planten van den heer H W Otto alhier onder den hamer komen I Onder de varkens van den veehouder C Schouten te Stein by Gouda is de besmettelijke vlekziekte uitgebroken Dake us van der Meiden die sinds Maandag jl is vermist is Zaterdagnacht door de politie alhier aangetroffen en by zgne echtgenoote te huis gebracht Gisteren is een geval van aziatische cholera voorgekomen by T Plomp machinist wonende Heerekade P 328 De Igder is gisterenavond overleden ïe Vlist ia Zaterdag des morgens omstreeks 2i ure brand ontstaan op de hofstede van den heer Aris de Vries bewoond door den bouwman Pieter Hoogendoorn welke bewoner wakker werd door het knappen van het hout ia de voorkamer de brand was begonnen aan deu hoek van hei dak aan de Ylisterdtjk alhoewel de spuiten zoo spoedig mogelijk t enwoordig waren is de hofstede en hooiberg tot den grond toe afgebrand alles was verzekerd De oorzaak van den brand is onbekend de politie doet ijverig onderzoek troeteling wordt die behoefte niet voldaan dan wordt zy hi ziak of slecht Het schijnt mij toa dat ik mij tussohon die beide toestanden bevind zoodat ik half iek half slecht ben Na tien jaren zal myn noodlot wel beslist hebban wat ik geworden ben geheel ziek of geheel slecht I Zy glimlaohte torwyl zij sprak intuasohen waren hare oogen vochtig geworden yVerwaoht zij inderdaad eene liefdes verklaring van me vroeg Zenko zioh zelven af Zij waa zoo ernstig dat was hij van haar niet gewoon bij begon te wankelen WsUtoht bevond ey zich in eene van die gemoedsstemmingen waarin men tot eone beslissing komen moet welke dan ook Met onderzoekenden blik zag hy haar aan Waarlyk I Zy sohaen liam begeerenswaard genoeg toe Daar verbrak zü plotseling zynen gedachten gang rHet is en blyft ousin om kinderen uit te huwen zoide zy mot eenige verheffing van stem Ëen kind van 16 of 17 jaren zou moeten weten wat haar past het ia immers te dwaas I In enkele gevallen moge het goed uttvallen in de moeste gevallen neemt het een slecht althans geen vreugdevol einde I Maar komaan laat ons wat anders gaan praten faire du sentiment ia ook bepaald minder geschikt om het gemoed tot rust te brengen I Plotseling waa zyne zincenbedwelming of wat het ook moge geweest zyn voorby dat bad hare laatste woorden bewerkt woorden die hem in de ziel troffen Een kind van 16 17 jaren kou moeten weten wat haar past het is immers te dwaas En daar kwam Anna s liefaltjku besltenis hem voor den geest terwyl die van Alice daarbij wegzonk Het aoQ veraohrikkolyk woun wanneer er eeug Qond SnelpMidnik vso A BumiMinli Zoo Openbare Vrijwillige Verkooping WADDlt XVEE ten gevolge van Sterfgeval TAN Aannemers Materialen op GEREEDSCHAPPEN ten Terioeke van de Erfgenamen Tan wjjlen den heer Ph VEEBKUGGEN op Woensdag den 13 September m s morgens ten 10 ure op de terreinea en in de bergplaatsen aan de Noordkade aan de rivier d GOUWE te Waddinxveen Het te Terkoopene bestaat hoofdzakelgk nit Eeue dengdzame groote Hetmachine een UeiTaartaig een Centrifngaalpomp een Fnlaometer eenige honderden nieawe Dennen 10 bfl 12 lang 3 il eenige duizenden eenmaal gebruikte Biels Toor 90 Centimeter spoor eenige honderden meter Hails zwaar 12 K G met laschplaten Paardenmortelmolen Tonmolens Eiken Palen geschikt TOor togt bingleggers 2 Dagkeeten Voorts Een party Ijzerwerk nieuwe en oude Kozynen Dennen Ramen Pannen ISteen Steigerdeelen en wat verder te koop zal worden aangeboden De Verkooping geschiedt A contant Afgenummerd des morgens te bezichtigea Nadere information geren de Notarissen Mr I MOLENAAR te Waddinmem en P M MONTIJN t Gouda OPENBARE VBI IWILLIGE VEEKOO PING ten overstaan van den Notaris J P MAHL STEDE te B r ram6aeJ by inzet op WOENSDAG den 27 SEPTEMBER 1893 en by afslag en combinatiën op WOENSDAG den 4 OCTOBER d a v telkens des morgens ten 10 ure ten huize van 0 F VAN DEN BERGH aan de Stolwijkeriluii naby Oouda van DE BOüwuAMorae geteekeud A nr 65 met SCHüKEN HOOIBERG ERF en Aanbehooren benevens diverse perceelen Wei en Hooiland fltoande en gelegen onder de gemeente HAASTRECTT in den polder HONAARD met twee perceelen UITERWAARD in den IJsBL samen groot 26 Hectaren 98 Aren 75 Centiaren In perceelen en combinatiën omschreven by biljetten Te aanvaarden bj de betaling der kooppenningen op 1 December 1893 onder gestanddoening van de huur verleend aan H N van Griethuizen voor i 2000 per jaar van de Gebouwen tot 1 Mei 1897 en de Landergen tot 31 December 1896 De gezameniyke lasten over het loopende jaar bedragen f 258 75 De bewgzen van eigendott kadastrale stukken en het huurcontract liggen ter inzage bg den Notaris by wien alle verdere inlichtingen te bekomen zyn BIERBOTTELAKIJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende beveelt zich bg voortduring beleetdelgk aau voor de LEVERING der Eerste Soort BIEBES uit de Bronwerg DB Gskeoondb Viim Van Vollenhoven s Extra Stout voor Bloedarmen Maaglgders Zwakken en Kraamvrouwen als meest Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door mg steeds belegen afgeleverd UT Vraagt a v p PRIJSCOURANT E VM WUNGAAEDEN De Finale Uitverkoop Wegens VEHBOUWIITG zal nog worden Van het vorig e Saizocn nog voorhanden WINTERGOEDEREN en eenige MANTELS Avorden tot zeer lage prijzen OPGERUIMD GROOTE PARTIJ OIYERSE LAPPEN Gouda BAHLMAl l en Co KOOPJEI Prachtige Fijne Zware WÏTTI breed 80 cU ï f 6 25 per stukje 20 els Partij Zuivere GRASLINNENS 9 8 breed 22 c 6 4 i 35 c 10 4 ï 70 c per 69 cU Slechts zoolang de voorraad strekt LOTEN in de VERLOTIING BIJ GELEGENHEID DER TTrij © I= aarca ©3nj 3CLarlr t ZIJN TE BEKOMEN BIJ BKlL BiI i Lange Tiendewe PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 ZUIVERE FRANSCHE WIJNEN De bekende BOEDEAOX 27 per 48 Flesschen met aooUna franco huls geheel Nederland ook per proeffiesch kwart en half ankera belegen verkrUgbaar Voorts al e MERKEN Prijscouranten gratis en franoo Van alle merken zijn proefflessohen verkrijgbaar Adres WIJDSTHAAT A 172 GOUWE C 13 Gouila Eenig Depot van Eeynwit s Boonekamp Elixter Kraepelien en Holm s Quina LarocheQ u SIÏRocHE is de meest Krachtige en Versterl ende KI A WI IV aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandaohe geneesheeren Bekroond meiEBBEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Terkragbaar in flacons i f 1 90 en I DepSt te Oouda bg den Heer A H TBEFE Apotheker Toorheen C THIU Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist LU1 I01 Levensverzei ering MaatscliappIJ Opgerteht tu tS 9 Verzekeringen in geval van overlgden gemengde op een bepaalden dag e gecombineerde Uitzetverzekeringen Ljtlrenten Zicli te vervoegen voor alle inlichtingen en prospectussen bj den Hoofd Agent te Gouda den Beer W C WEBNISK Bleekersingel R 201 SOLIBDE AGENTEN GEVRAAGD ONTVANGEN De nienwste Modellen REGKNIHAKTKLS voor DAMES en KINDEREN m o 3 00 BAHLMA N Co GOUDA Wed M MOL Korte Tiendeweg D 3 is het goedkoopste adres van Nieuwe paraplmen en repaxatie Zeer ITette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Openbare Vrijwillige Verkooping en overstaan van Mr I MOLISNAAR Notaris te Waddinxvem in het ScHA iiBOBO op n ID 8 morgens ten 11 ure vak Bet nitmnntend ter nering staande hecht en sterke kenrig net onderbonden WINKEL BN WOONHUIS genaamd DE VLIJT aan Oe iryOttraal U ffk M M te OL D waarin thans Winkel in LAARZEN SCHOENEN enz Kad Sectie G No 2517 groot 83 Cent Het perceel heeft vryen nitgang Achter de Kerk is voorzien van Waterleiding en velervlei gemakken Verhuurd tegen 520 per jaar tot 13 Nov 1893 op welken dag de kooppenningen moeten worden betaald en het perceel vrj van huur is te aanvaarden Te bezichtigen Woensdag en Vrydag vóór en op den Verkoopdag op de gewone uren BREEDER IN BILLËTTEN Nadere information ten kantore van genoemden Notaris MOLENAAR te Wnddwmem Opentare Verkooping ten overstaan van de Notarissen J P HAHLSTEDE Ie liergambachl en H G SIGMOND te Dordrecht JilJi op DONDERDAG den 5n OCTOBER 1893 des morgens ten 11 nre ten hnize van M BUBER inhetvoor maHg Recbthuia te Lopik van DE BODWIANSWONING geteekeud A nr 71 met SCHUUR flOOlBEHG TUlNen KRF benepens eenige perceelen Wei en Hooiland Btaaode ea gelegen onder de gemeente L O IP I is groot 17 Hectaren 80 Aren 55 Centiaren belend oost T Spelt en west T de Rie en J van der Grift alsmede een perceel BOOMGAARD onder JaanveUl groot 18 Aren 36 Centiaren Te aanvaarden de Landergeo 1 Januari en de Bouwmanswoning en aanbehooren 1 Mei 1894 Betaling der kooppenningen 1 December 1893 Polderlasteu f 4 70 en Dgklasten f 2 75 per Hectare Grondlasten over 1393 I 78 55 Verdere inlichtingen geven genoemde Nota Openljare Verkooping te GOUDA 0 Dinsdag 19 September 1893 s morgens 9 uur in het Verkooplokaal aan de Nienwsteeg wjk E no 17 ten overstaan van Notaris MONTIJN aldaar van Ben neer netten INBOEDEL waaronder FRAAIE MAHONIEHOUTEN en andere KASTEN TAFELS en STOELEN KLOKKEN SPIEGELS SCHILDERIJEN KACHELS LESSENAARS BASCULE mpt GEWICHTEN PRACHTBIJBEL MET TAFELTJE NAAIMACHINE LEDEKANTEN BEDDEN en BEDDEGOED eene groote party LINNENGOED vronwenkleederen koper tin en hlikgoed porcelein glas en aardewerk EEN SPREKENDE PAPEGAAI grgzeroodstaart met kooi tortelduif eenig GOUD en ZILVERWERK en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Te bezichtigen daags ie Toren van 9 12 en van 2 4 uur BINNENLAND GOUDA 10 Sep4mber 18 3 Uitslag van den huishoudeiyken Sohietwedatrjd gehouden op Zondsg 10 September 1893 door de Weerbaarheids Vereeniging Burgerplicht op het schietterrein aan den Rotterdamschen Dgk PBRSONEELE WEDSTRIJD Ie pr s J P Mul met 51 punten een aigarenkastje aangeboden door Mr A A van Bergen IJzendoorn 2e prjs C M van Wgngaarden met 48 punten een barometer aangeboden dooreenige 3e prgs A C Cosyn met 48 punten een theetafel aangeboden door de Vereeniging 4e prys D Hoogendyk met 48 punten twee schilderyen aangeboden door de Vereeniging 5e prya H van Wgugaarden met 47 p een koiBepot aangeboden door eenige Leden 6e pr W Sliedrecht met 46 punten een theeblad aangeboden door de Vereeniging 7e prys J P Delchambre met 45 punten een toguacstel aangeboden door 6 H G de Lange 8e prga J P Hooftman met 45 punten een tafeltje aangeboden door D Hoogendflk 9e prys A van Reedt Dortland met 45 p een jardiniere aangeb door C C J van Mierop 10e prfls B H van de Werve Jr mot 44 punten een inktkoker aangeboden door G H G de Lange 11e prya B Brouwers met 42 punten een inktkoker aangeboden door A Jonker Kzn 12e prijs J A Dortland met 42 punten een veldflesch aangeboden door H van Wyngaarden 13e prfls A Dortland Jr met 41 ponten een waterstel aangeboden door G H 6 de Lange 14e prys F Stroeve met 41 punten een paraploiestandaard aangeboden door G H G de Lange 15e prys L Rietveld met 40 punten een thermometer aangeboden door A van Reedt Dortland 16e prys A J Lafeber met 40 punten een reistaschje aangeboden door A Dortland Jr 17e prys J J van Bemmel met 39 punten een wandversiering aangeboden door J van 18e prjs J F Welter 38 pnnten een bronzen hond aangeboden door J J van Bemmel 19e prys J van Essen met 38 punten een aachbak aangeboden door A C Cosyn FEViLLETOIM STEEEEN EN ZWAEZEN Vit het Duitêch 17 Wie weel of doze vrouw oiet in staat zou geweest zy a om Haf te hebben wnarlylc lief to hebben wanneer ineh haar daartoe den t jd had Bogund I Maar de Ouden hebben niet afgewacht In zulk een buwolyic als bet hare Itaa het niet anders of alie teedere geroeiens moeten langzaam maar zeker wegsterven tn dan is het toch beter dat meo oppervlakkig over bot leven heeaglgdt gelgk z doet dan dat men over eene dergei ke verbintenis zich dood treurt I TerwiJ hjj dus zijne gedachten liet gaan en haar aanzag kwam het hom plotseling in den zin dezen OQuitstaanbareii potitioua een welverdiende straf toe te dteneo en wel om de door hem verwaarloosde vrouw hem ontrouw to maken Groote moeite zou het Diet kosten om deze vrouw van faaren vervelendeo echtgenoot totaal afkoerig te maken Eeae vrouw die imieme mededeelingen doet aan een derde legt het er wel op toe dat deze vertrouwde vriend ook als trooster zich itX aanbieden Mooi was zij inderdaad en hy P och I hy verveelde zich immers toch Bene kleine afwiaaeliag in dat eentoonjge leven kou immers niet andera dan een aaogeuaam tjjdvordrjjf zqn I Geloof mp ging Alice voort het is voor eene vrouw en veraohrikkelgfc lot zonder liefde door het IflTcn te moeten gaan De vrouw heeft behoefte aan liefde aas teedere opmerkzaamheid aan ver H M de Koningin Regentes zal by de begrafenis van de gravin van Stolberg Stolberg geboren prinses van Waldeck Pyrmont Hds tante op Woensdag a s worden vertegenwoordigd door baron van Pallandt van OudBeierland opperjagermeester van H M de Koningin H H M M de Koninginnen vertrekken in het laatst der volgende week naar Den Haag H M de Koningin regentes zal Dinsdag den 19en dezer de vergadering der Kamers openen Daarna keeren H H M M weder op het paleis Het Loo terug Hoogstvaarschgniyk zal op de heenreis een kort bezoek aan het paleis te Soestdyk worden gebracht ten einde de verbeteringen aldaar in oogenschouw te nemen Zooals biykt uit de mededeeling van den burgemeester te Rotterdam is in de verloopen 24 uren 1 nieuwe Igder aan cholera asiatica aangegeven Ster evallen kwamen niet voor In het geheel hebben zich nu van het ontstaan der ziekte op 21 Augustus af 24 gevallen van cholera alhier voorgedaan waarvan 15 met doodeiyken afloop terwyi I lyder hersteld is en 8 lyders in behandeling blgven Vrjdag heeft zich te IJselmonde een geval van cholera asiatica voorgedaan bij eenen soheepfflBlier van hei etaUiseement FeyenoordDe lyder was binnen 12 uur dood In de laatste tweemaal 24 uren zyn er te Leerdam geen gevallen van A suatische cholera aangegeven 2 personen zyn in dien tgd ge storvenIn het geheel zyu nu aldaar 33 gevalleu van Aziatische cholera aangegeven van deze 33 lyders zyn er 18 gestorren Te Kenknm zyn als voorzorgsmaatregel t en cholerngevaar langs den Eynoever waarschuwingsborden geplaatst met het opschrift Drink geen Rynwater terwfll tevens voor dö schippers verschillende plaatsen ziJ aangewezen waar kosteloos zuiver drinkwater te bekomen is Naar uit de mededeelingen van het Deutsche Gesaudheitsambt blykt breidt de cholera zich ook te Berlgn uit Op 5 September waren aldaar wegens verdachte ziekteverschynselen in de hospitalen 28 personen onder behandeling waarvan 23 in Moabit en 5 in Friedrichsfaain Daarvan zgn 8 gevallen duidelyk gebleken Aziatische cholera te zyn Alice uit werd I dacht hy En dat zou zy zeker worden wanneer zy san myn persoon gekluisterd werd door mijn toedoen zou zy zoo worden I Neen neon I ik wil dat kind voortaan met rust laten Doch dat kind liet hem niet mot rust Heer von Tennenberg meende zijn pHobt als echtgenoot gedaan te hebhen wanneer hy één enkele week van zijne vrouw bizonder notitie nam en dit toonde door veel politioken onzin aan hare ooren uitgekraamd te hebben hij had zich nu teruggetrokken en verdiepte zioh met te meer yver in de lectuur zynor oimranten en brochures of wijdde zioh met te meer kracht aan zyne uitgebreide oorraspondentic Zenko kon na weer zoo dikwyls en zoo lang als hy maar wilde met Alice alleen zyn Zjj ondernamen weer groote wnDdeltochten apeeIdeaohaak hy mankte inderdaad op een wanhopige manier haar he hof on tocb onder dat altes betrapte hy zich menigmaal dat hij plotseling aan Anna dacht ja het scheen hem toe als waren zyna gedachten voel ja zeer veel met haar bozig Hy verwenschte dan zich zelf eu zyne dubbelhartige manier van doen dat spelen met eon echt en een geveinsd gevoel terwyl hij bezig was de waarheid aan den leugen op te offeron Ieder meende dat hij op mevrouw VOD Tennooborg verliefd was althans men was van gevoelen dat hy haar gezelschap boven dat van anderen vorkooa Wellicht was ook Anna van dietelfde gedachte Maar waarom had hy dat laffe komediespel gespeeld P Om niets anders dan zioh zelf te vrijwaren en daardoor meester te worden over oen echt zuiver gevoel dat ten Imte toch niet echt en niet zuiver sou hiyken Maar wat hielp hem nu dese zyne De werkzaamheden aan het paleis te Soeatdp vorderen goed Aan het gebouw worden belangryke verbeteringen aangebracht £ r worden 25 braadkranen gemaakt Met het oog op de Zonda usfc zal de loop der goederentreinen op de lynen der Ëxploitatia Maatschappy met den winterdieust l October aanmerkelyk wordea verminderd Uit Boxtel wordt dd 5 Sept gesohreren Op de heden alhier gehouden verpachting vau nagraa waren enorm veel landboawera uit onze omstreken samengestroomd en werden zeer hooge pryzen besteed In lange jaren werd het nagraa niet zoo duur verkoeht als thans Drietal ter benoeming van een predikant bij de Ned Herv Gera te Tiel alph G J Pare te Tilburg J A Schultz te Geertruidenberg en C Woutman te Boskoop Hdt eerste nummer is verschenen van het Orgaan van den Nederlandscben Slagersbondf een weekblaadje onder redactie van Joh Röfbr Jz Het bevat ofQcieele marktprijzen noteeringen welke rechtstreeks door slagers worden opgemaakt Het bureau van redactie en administratie ia gevestigd Saxenbnrgerstraat 28 te DfienwerAmstel Het Septembernummer der Novelle Revue bevat het eerste eener reeks artikelen orer Leon Tolstoi door Stienne Behr soboonbroeder van den beroemden romanschrörer Omtrent de familie wordt daarlq o a medegedeeld dal Tolstoi s overgrootvader een tgdgenoot en vriend van Peter den Groote door dien Czar tot Graaf werd verheven Zyn grootmoeder van vaderszij was een I Éues Gortschakoff zyn grootmoeder van moe Hrug een Prinses Tronbetzkoi en zyne moeder een zeer merkwaardige vrouw een Prinses Wolkonsky Tolstoi huwde den 23en Sept 1862 na een stormachtige jeugd Hy was toen 34 en zyn vrouw 18 jaar oud De beachryving der vryage van Levine en Kitty in lAnna KÜenina moet een getrouw verbaal zijn van die tussohen Tolstoi en zyn vrouw Het hawelyksleven van den beroemden schrgver is volgens Behr altyd bet ideaal van huiselijk geluk geweest Kort na zyn hnwelyk iiegon Tolstoi Bgu grooten roman Oorlog en Vrede Hy werkte daaraan acht jaren Zyn vrouw die hem in dien tyd vier kinderen schonk schreef berekening wannoer hot bleek dat hy toch telkena aan dat meisje denken moest I Waa het niet verstandiger geweest aan hot zoet betooverende van hare persoonlykheid onder nadenken zich te verkwikken en verder aan de toekomst over te latea wat uit dat alles worden zou Och 1 waaneer hij ze maar kon zien en te spreken krijgen 1 Het zou hem zoo meende hy gemakkelyk vallen haar weder voor zioh te winnen Hy wilde niet iemand zyn dio oen nederlaag bad geleden en overwonnen was Verbeeld eens overwonnsn door een Ifijarig kind I dat zou te bolaohelyk zyn I Intussohen gingen do dagen voorbij langzaam en vervelwd Heor von Tennenberg was thans weer vertrokken dat WHS het eenige merkwaardige feit dat er geschied was Klken avond was Zenko van plan om den volgenden dag heen te gaan maar met dat ü bleef hij bleef hy met die eigenaardige bard nekkigheid van eenen mensoh die tot iederea priya een bepaald doel wil bereiken en mot zekere heftigheid alles afweert wat hom hindert en belet het bepaalde doel ie beroikon Op deu lOen dag Meld het eindelyk op met regenen Het was een heerlijka zonnige dag geweeat daarop volgde een koele en heldere avond Zenko had behoefte om nog eens uit te gaan Hot waa omstreeks 10 uren De overige logoergaaten hadden zioh reeds naar hunne kamers begeven ook Alfoe dia heden wat sohale hoofdpijn had was Daar hare apparlemenleo gegaan Zenko was blij dat hy van de vermoeiende taak om haar altyd bezig te houden nu eens bevrijd was De eenzaamheid au de alom heeraohoDde stilte deden hem goed Vorit vtnotfi