Goudsche Courant, dinsdag 12 september 1893

Üirecte Spoorwegverbinding met GUUÜA Zomerdlenst 1893 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenfficli O OU D 1 a OTTE BDA M 1 18 12 68 1 24 8 42 1 05 II 1 12 1 19 2 38 1 28 1 44 4 BOTTBBDAM BOIIDA 9 61 10 2 11 50 l lO SS 10 39 10 46 10 62 S0 10 8 02 6 13 6 S1 6 3 3 10 4 DENIIAAG OOUUA alLiie 6 52 7 207 439 28 9 4610 19 11 88 13 15 1 42 3 15 9 46 3 43 4 15 4 48 5 21 7 04 8 06 S SOnO lO Voorb 5 53 10 26 1 43 4 43 7 10 1 IZ ZeiirB lO 10 87 ff 2 6 22 9 45 Za M6 l9 ff 10 46 3 0 6 09 7 31 IGmiI e 30 7 50 8 L3 68 10 16 10 57 13 03 19 45 9 20 3 46 8 16 4 13 4 48 6 90 6 617 49 8 35 10 08 10 86 BTRBCHT nOU D A UlreoUt 06 33 7 50 9 9 54 11 84 12 03 19 50 2 56 3 3 62 4 43 5 03 6 36 7 48 8 09 8 60 10 07 10 64 liarraeloii 6 43 8 04 10 08 12 20 3 20 4 07 5 016 18 06 Woer loii 653 8 11 10 15 1 12 34 4 16 5 38 9 1110 94 üuilonater 7 0 8 19 10 93 13 49 1 4 94 5 40 ff 9 19 Gou 1 1 7 20 8 32 9 84 10 36 12 08 13 55 1 32 3 27 3 40 4 37 5 20 5 68 7 08 8 80 8 419 83 10 4011 86 AMSTBHDA U 0 O U D 1 A mst rdam O S 7 65 9 40 11 10 11 87 8 30 AmsterilamWp 5 50 8 10 S5 11 96 11 43 9 45 Gouda 7 80 8 5 10 44 t lUu Slopt WoMidar te Waardai 6 83 SOUDAl EN UAAQ Gouda 7 80 8 40 9 04 t7 10 19 12 11 12 21 l Ol 1 27 IS S 45 4 45 5 25 5 59 7 13 8 25 9 8 10 15 U U II 1 13 4 67 6 11 9 50 1 22 5 0S 6 20 9 59 l S 5 90 6 3J 10 11 Hago 8 089 18 9 34 lO ii 11 27 12 41 12 51 t S9 1 67 3 65 4 15 5 25 5 55 a S7 7 43 8 55 10 1611 15 11 40 12 AlloBn p Zou ca KBBgtJsgftt la t 15 luni tot ï S ptoroh r O O I D a UTEBOHT o8 21 10 19 oU 12 49 2 23 3 18 4 16 4 47 6 28 6 017 45 8 38 10 08 10 33 ff 9 37 ff 5 3 7 5 10 22 2 45 5 06 5 45 8 07 10 28 ff 9 52 5 15 6 55 8 14 10 88 1 20 3 08 3 50 4 48 5 29 6 91 6 35 8 93 9 10 10 52 11 10 AMSTKRDAM 3 61 4 47 6 33 10 08 3 40 6 46 6 36 U IO S 55 6 6 60 11 85 Ofw HameltD AlUra 1 driemaal het mannscript van dat boek over geen gemakkeiyice taak want Tolstoi Bchrglt ia een door liemzeUen uitgedacht anelschrift Behalve dat letterkundig werk maakte de gravin al de kleederen voor hard kioderen tot faun Ue jaar Het echtpaar heeft uu 9 kindereui waarvan het oudile 28 en het jougRte 3 jaren oud is Ala Tolstoi eeU groot werk ouder handen heeft Bchrüft hy bgua deo geheeleip dag Alleen de moi enareu w dt hg aan r n gezin Niemand durft hem te stoken als hi zit te Bchrgven zelfs zyne vrouw niet Alleen 2Ün oudste dochter mocht toen zy nog een klein meisje was vryelyk zön werkkamer iaen uitloopen i adering van den Iste Nederlandsche t jaar te s Graven Dinedag Si October de algemeene ver Ue 23ate algemeeoe Protestantenbond en de Frotestantendag zullen hage worden gehouden oj en Woensdag 1 Novem Dinsdag 31 October gadering te 2 uren geopeul worden jeu s Woensdags te lÖ uren worde voortgezet in Dili gentia Lange Voorhout Behalve de gewone hlishoo elpe bezighe den zullen de twee nav lgei de put t worden behandeld nng der belangen van Isturen en ccÉpimissiën lo Voor de beharti den Protestantenbond iu worde mepr dan tot dB iver B M geval was gebruik gelibaakt van dAliefde Aai vrouw vooï den godsdiOnst en bare ibedeWerki g gezocht in te leiden door een lid vau hé Hoo bestuur 2o D beteekenis TaidenipfotisflfeiteDbondligt niet l ger hoofdzaüelyk in zyn strijd tegen het coufessionahamê Hg wordt thaos I vooral gp epen tot den arbeid onder hen dieiook in HteljÜk opzicht tot de misdeelden dersamenlevnif behooren welke arbeid krachtenshet k akl r van oi ze Yereeniging m bestaanin het Ty gnemen vaifi de beletselepl Voor enhet bevoni ren yan den bloei vati het godsdienstigdenken en doen in te leiden doónDr L Knappert uit Assen i 1 DinsdagAvond 7 uai zal in het kerlijgebouwder ëI Mh Oemeeute Luthersche rgwal eene openbare godsdiönatoefeuing n raeu gehoudet onder leiding van Ds W Harerkarap nit Bergenop Zoom en met medewerking vaqeen zabgkoor en orkest onder leidiug van deqhoer 1 F Völimar Daarna vriendschappelijke byeenkomst Woensdagavond 8 ure openbare samenkomst ooder het eerevoorzitterschap van Mt J H Geertsema oudCommissaris der Eoniagio in Overysel in het Gebouw voor Kunsten ep Wbtenschappen Aldaar zuUeu afgevaardigden uit het buitenland den broedergroet uit dew vreemde overbrengen en zal Mej £ H W van Sandick uit Deventer spreken over de Protestantenbond en de kinderen en de heer P H Hugenhoitz Jr uit Amsterdam over de Protestantenbond en bet volk De toespraken zullen worden afgevristseld door gezang 8 86 8 42 7 35 7 32 7 89 7 46 7 66 Goud 6 80 Moordrooht Niouwerkerk Oapelle a Eollurdaai 7 8 66 9 06 BoU8rd ra 6 Cpollo 5 10 Nieuirerkork 5 19 Uoardraoht 5 96 Qoud 11 01 11 10 U 22 Zov M 7 42 8 69 Z Zeg 7 519 01 Voorb 8 03 9 13 5 8608 407 66 8 0 Gouda Oudew 6 60 6 54 Woorden 5 59 7 08 8 12 Harmoleo 6 05 7 11 Ulroohl 6 18 7 2J8 28 11 14 ff 11 22 8 41 ff 11 38 8 41 9 10 61 11 60 O 0 1 D A8 21 10 06 9 10 10 66 9 95 U IO Gouda 6 40 ABBtordam Wp Ï 69 AmrtontamCi U Voor eenigen tyd werd in een Hanoverschblad beweerd dat het beroemde lied Du bistwie eine Blume niet van Heine was maardoor den dichter gestolen zon zijn uit de portefeuille van een vriend zyner jeugd don predikant Philipp Spitta De zoon van laatstgenoemde Ludwig Spitta op wiens getuigenishet blad zich beriep sprak terstond het praatjetegen maar het werd ook daarna nog verderverteld en thans beoogt Gustav Karpeles inhet ïBerliner Tageblatt nog eeos uitvoerig Heine s vaderschap van het schoone lied Hijverhaalt daarbg nog eens de verschillende leaingen van het ontstaan van het gedicht dat geiyk men weet door Heiue gencht werd aaneen schoon Israëlitisch meisje de dochter vanden Rabbi Von Gneaen Mariam genaamd endeelt voorts het niet algemeen bekende feitmede dat het lied niet minder dan 160 malen op muziek gezet is o a door Bürgmuller Dorn Dreyschock Hauptmaun Henschel Kohier KÜcken Liszt Reiaeck Tsubert Rubinstein en SchumauD AU een voorbepld hoe het Hollandsehe veo in het buitenland steeds gezocht blgft meldt men dat enu Transvaler oulangs van den heer A de Goede te Beemster een anderhalfjarigeu stier heeft gekocht bestemd voor de fokkerij i de Transvaal Het dier een schoon exemplaar bekroond geworden het werd verkocht voor 400 welk bedrag echter met bjivoeging van de transportkosten tot de plaats van bestemming atggt tot ongeveer duizend gulden Vr dag avond is door de politie in Den Haag op de straat gearresteerd en ter beschikking van de justitie gesteld de predikant der Ned herv getneente T verdacht van het plegen van hefclmisdryf strafbaar volgeoa art 249 eerste li ivan het strafwetboek Üit Amaterdim wordt gemeld jEen zonderlög drama mofit hier en in Londen afgespeeld zgn I Eenige dagen geleden namelgk gaf de En gelsche consul alhier aan onze politie kennis Idat eene Ëngelache dame die in Juni jl te Londen met eeh zich noemenden doctor De are huwelgksreis door verdienen echerche e heer iracht dè e geh lisbzin en fdaarb qleek lat d tze1iüe do tj De iet Sbgin van A gJiBtos had den Jdpg was gehuwd op mderland spoorloos w IjOe h diiié peèteur Q Batelt kr eg in O nige zaak te onderzoi het hemi al spoedig Jong hier ter stede in jl éene AmsterdamBchefdame naar Lonlei medegendmen 6m zich daar met haar echt te laten iverbindeji bn hg hier M keerd was ï et gelakte en Bverigen belri oep j en te Londen iderztrak n w t l bn is nu efm oudbeijpnde Jen ec Ju ttitie en nontie a hK gverig in de wier oni jte van beide vroii ven gefo inspecteur den gewaaddei l d ctov De J in tel ilhie aan te h en hn dezp bleek Zooals gemeld werd M een itbeidei Steins de beeltenis van Har Majesteit deningiu op hout uitgesneden en deze 0 M baren verjaardag ten geschenke aangobödDonderdag ontving by dit ingevolge de be dlen van H M de Koningin Regentes met ma vriendelp sch iven terug onder orkennijligvan de goede bedoeling van qen vervaardiger H M kon echter ook in dit geval van denregel nooit geschenken aan te nemen ntet afwgken Iu de vergadering van het departement Weatlandsche Dorpeu der Mg tot Nut van é Algemeen is besloten dezen winter te Naald I wgk eene huisvlgtschool op te richten als een vervolg op den cursus in haisvlgt welke in den vorigen winter met uitstekenden uitslag als proef werd gehouden Uit de kas van het departement is eene som van ƒ 100 hiervoor beschikbaar gesteld terw jl aan het hoofdbe stuur eene subsidie van ƒ 150 zal worden gevraagd Tevens zal het bestuur zich wenden tot de te Naaldwgk bestaande vereeniging Hulp en Voorzoi welke den wensch heeft uitgesproken om in ongeveer gelgke richting voor de arbeidende klasse te werken met hetj verzoek de huisvlijtsohool financieel te steunen In de volgende vergadering zal het plan verdeit worden uitgewerkt en eene commissie benoeradj aan wie de leiding word opgedragen Drie Indische oculisten van het gilde van Golam Kader die een tgd lang in Londen hun handwerk hebben bedreven zgn eiudelgk in handen van het gerecht gevallen Ongelooflgk klinkt wat voor het gerecht bekend moet gevForden zgn Zoo werd een driejarig kind een naald door het oog getrokken en de katoenen draad welke er aan bevestigd was half doorgetrokken daarna werd het oog met een pennemea gruwzaam mishandeld blindheid was het gevolg Deze kuur bracht 320 mark op 10 65 11 02 11 09 11 18 11 26 7 26 8 18 10 03 10 11 7 46 i 07 13 11 1 1 10 U 13 19 12 84 Het bevel tot gevangenhouding van Machiel Lampicr is verleend op f roiid van belangrijlïe mededeel ngen door den brigade commandant der mareol nBsee aan de justitie verstrekt Door de Duitsche regeeriug is een internationale prgs van 3000 Mark uitgeloofd voorde ontdekking der stof door welke de besmetting bg Mond en Klauwzeer van hei ve wordt overgebracht De inzending kan tot 30 Juni 1894 geschieden aan de Königliche technische Deputation für das Vetenirarwesen imMinisterium fClr Landwirtschaft DomaneauudForsten te Berlgn De uitspraak geschiedt op 1 Januari 1895 De antwoorden i moeten inhet Duitsch gesteld worden f De gnnstige Woornitzichten die de ymkers in Gooi en Eemland ten opzichte van het honniggewiu hadden tot het tgdetip waarop de boekweit begon te bloeien zgi voor een groot deel in rook vervlogen Hut honiggewin is op de buel weit zóó slech geweest dat de ngvere bgep nog niet eens hebben kunnen voorkomen dat de korven iu gewicht zgn achteruitgegaan Bij Het drgven wogen sommige korven welker gewichti reeds midden zomer 50 pond hadden bedragen nauwelgksSO Er is dan ook weinig honig uitgesneden En bovendien za het aantal stokken dat in döh aanstaande winter kan worden overgehouden zeer gering zijn daar de k rfbewoners het op de heidf al even slecht maken als op de boekweit J 1 Bg het hevige onw 4er dat Vrgdagavond woedde is nabg Ledden even achter den Zoeterwoudschen Singfel een molen in bland geraakt en geheel en al uitgebrand Op Texel is een boerenhofatede van ét heer A Kegseri b wooj d door pen veeboer 0 lBruin door A den bliksem in brand geraakt Iwi met den fbl oudijder scheur bestaande uit J4l hooi en graan Jeheel ve ield Da bewonerj i diens knecht waren eersf bedwelmd doch lÉ ameni ipoedig bg De hofsjiede mz was tegeo lrandr schade varzekerd d éh del bewoner njtoeitlroote hade Igden OngeV i zqptig kippen z om r komen tl i Te Oosterend op TexelJ erd hetR K kerkje door den bliksem getromnt doch leed geeu schade van eenige b teekevis B Ha lingen werd eene boerenwoning met schuur van Gerrit de Boer aan den Zeed jk j onder Pietersbierum n door zijne arbeiders bewoond getroffen e in brand gestoken het huis brandde af Oqk het schoenerschip de Adelaar io de haven liggende werd geraakt doch leed geen an re schade dan dat een stuk hout uit den mist is geslagen De spoorlijn Rozen daal Breda ia heden vrg gemaakt De locomotiet is met zeer beschadigden tender uit het zand gebaald terwgl de beschadigde wagens zgn opgeruimd Naar men mededeelt is het ongeluk aan groote onvoorzichtigheid toe te schrijven De ploegbaas was namelgk in de meeaiiig dat de goederentrein van half zes reeds binnen wis en liet een gedeelte der Ign opbreken om nieuwe bils te leggen Terwyl men hiermede bezig was kwam de trein die een half uur in vertraging was aanstoomen Wegens de vaart hielp geen remmen of stoppen zoodat de trein uit de rails liep De toestand van den remmer Bak is minder gunstig daar hg ook inwendig gekneusd is Langdnrige rast is voor werkpaarden nadeelig Een veearts doet mededeeling van eene wel is waar niet nieuwe maar toch interessante waarneming door hem in de laatste 15 jaren gedaan Steeds kwamen er in zgne praktyk op den derden Kerst Paaach en Pinksterdag talryke gevallen voor van paarden die by het begin van den arbeid door verlamming onbruikbaar werden en indien de veearts niet spoedige hulp verleende geslacht moeaten worden of in ieder geval zeer in waarde achteruitgingen 5 66 6 03 6 10 6 17 6 26 4 60 4 67 6 04 5 11 6 20 7 30 1 46 1 66 8 02 8 09 2 16 12 40 4S 12 08 13 16 De ervaring heeft geleerd dat dieren die aan regelmatige dagelgkacho arbeid gewoon ziin wel één iiianr ulechts zelden twee dn en achtereen kunnen msten zonder nadeelige gevolgen te ondervinden dat de dagelijks plaats hebbende krachtige circulatie van bet bloed die door buitengewoon lange rust gestoord wordt tot uitatortiing van bloed iu het rUggemerg de nieren enz aanleiding geeft waarvan de gevolgen al naai mate de jjitstorting meer of minder hevig was zyn onvolkomen herstel kniislamheid of by sqelle holp en geringe hevigheid wel is wa r volkomen herstel maar eerst na langdurige ziekte Het is daarom bepaald noodzakelgk dat zulke paarden vooral van zware slagen opl den tweeden rustdag eenige uren beweging hebben en in stap 0f in draf minstens 2 uren nitryden Het gebruik o a in Groningen en in Gelderland in zwang waarby de bom enzoons gemeensühappelyk vooral op den 2en Kersdag en 2eu Paaachdag rytoei n gaan maken het dus wel degelgk zyne nuttige zgde Rei Voor dft Arrondisaoments Rechtb nk te Haa lem had zich Donderdag te verantwoorden jle 58 jarige Hermanns Hoogeveen Wonende te kemade Deze man heeft zgn vrouw die e Hiiarlemmermeer woout verlaten en was BeAéci 7 Mei jU niet b haar geweest t en het hf m op dien dag in het hoofd kwam zün zoon da lin et hoofd kwam zyn zoon die Iup sc leed Una te gaan opzoeken De woning zyuer vrouw binnengekomen zag dtor zijn echfcgenoote met wie hg dadelijk woordentwist zocht waarby by nitdrukkin bezigde te vuil om bier te vermelden Hiel Jiet hg het niet Want eensklaps een steen rilt uen zak halende sloeg hij daarmede zijn vrouw In het gelaat greep daarop een mes van de tafel etijT bedreigde haar daarmede zoodat de buren eW Ook de zieke jongen die bedlegerig was toeschoten De laatste ontwrong zyn a 4 der het mes Jdoch niet voordat hy van de 4n met den steeQ een slag in het gelaat had I kregen waardoor het bloed hem langs het lm De jongen ïs zes weken daarna overleden Hoogeveen weird door de toegeschotenen de woning uitgefcet vb door de Haarlemmermeerder jeugd mefc ketelmuzipk uit het dorp gejaagd Het getuigenverhoor in deze zaak bracht aanhet hcht datH een gevaarlgke persoontyklieidia die zich ïet alleen niet ontziet zgn vrouw maar ook tal van andere personen grievend tebeïeedigen De off 4 justitie requisitoir nemende deelde mede dat H zich over eenige weken nogmaals zal hebben te verantwoorden wegens mishandeling zijner vrouw Z E A wees op het lage om een ziek jougmensch dat zyn moeder wilde ontzetten te slaan ooals H hid gedaan en ajt 304 van het W v S toepasaend dat zwaarder straf bedreigd tegen den echtgenoot en vader die vdouw en kind mishandelt eiachte Z E A 10 Weken gevangenisstraf Het eenige wat H hiertegen had aan te voeren was dat hg appel aantèekende wel wat vroeg natuorlyk daar het vonnis nog niet is uitgesproken Dezelfde Rechtbank veroordeelde Willem Smit de knaap die nit dankbaarheid voor zgn geneesheer een bouquetje lelietjes van dalen had geplukt in een vooreen ieder toegankelgk bosch van Jhr Mr J W G Boxeel van Hoogelanden wegens diefstal tot ƒ 0 50 boete suba 2 dagen 0 J Pennemaekers Ponthier die zijn hond had mishandeld en tegen wien de officier 5 dagen gevangenisstraf had geeischt werd veroordeeld tot 10 boete subs 5 dagen hechtenis Naar men uit Meppel schrgffc hebben polderjongens werkzaam aan het in aanleg zynde Ficardio kanaal een zeer rnwe wandaad gepleegd Zy moeten hun keetvrouw een meisje uit NieuwAmsterdam Dr met petrolenra overgoten hebben na haar eerst dronken gemaakt te hebben en vervolgens in brand gestoken Onder een vreeselgk lyden is zy kort daarop overieden Twee arbeiders uit NienwAmsierdam en een Wucht persoon uit De 1 36 9 42 9 49 9 66 10 06 11 28 11 36 8 10 S 40 4 20 Ir ff 11 02 7 07 7 17 7 24 7 81 7 37 9 113 4 46 4 56 Ï 03 109 5 15 11 48 87 6C 5 66 8 80 4 40 4 10 4 35 7 86 a 5i 4 96 4 40 7 40 10 80 6 80 6 1 8 ll i 8 40 19 66 ir 10 KrimC zekere Kroeze zyn zwaar achter slot gebracht Ia de DuitscheWochenzeitung leest men de volgende Herïnnerin neringen aan de viering van de verjaardag der Koningin iu Indië We waren juist van de eerste parade ter viering van den verjaardag der Prinses thuis gekomen en zaten met ons tienen aan de kletstafel der onderofficierenkantine op Meester Cornells om met eenige potjes princessebier het overvloedig ingeademdestof weg te spoelen De stemming liet niets te wenschen over hoewel het bier afschuwelijk znur was De oude sergeant V ermooleu dronk daarom zgn bittertje en hy zag met verachting neer op het troebele zure tuig dat wy ieder glas met een heildronk aan het Prinsesje naar beneden werkt n Het trof ons dat hg zoo stil bleef daar hij anders altgd den toon aangaf en uren tang een gezelschap jonge onderofficieren kon bezig houden die nog niet lang in Indië waren eo die gaarne naar zgn verhalen luisterden Wat heb je toch vandaag dat je zoo stil bent vroeg een onzer De oude schoof zgn pgp naar den linker mondhoek knbde zich het hoofd en zei Ik denk aan wat me een jaar geledenoverkomen i het wasj een dwaze geachiedenis Voor den dag er mee I riepen allen Hy liet zich niet lang bidden dronk zgn bittertje uit bestelde nog twee nieuwe om te waêrsohuwen dat de geschiedenis niet zoo heel kort zou zgn en begon Juist een jaar geleden was ik op wacht by een ter dood veroordeelden soldaat een landman een Fries Hg had by mgne sectie gestaan en was geen kwade kerel enkel een beetje heftig Nu had den wj een jongen luitenant zoo n Akademikert die van den Indischeu nog niet vee meer meer afwist dan jnllie en wiens grootste plezier het was loshangende uniformknoopen te Ontdekken Deze luitenant had een pik op den Fries en zocht hem by iedere gelegenheid Eens op eeu dag vond hy eindelgk een lossen knoop en hg gooide den Fries zgn jas naar den kop Deze werd zoo rood als een kaikoensche haan greep zijn houwer en sloeg voor ik het verhinderen kou den luitenant op zyn kop Daarop atond de kogel en de krijgsraad veroordeelde hem daartoe Juist vandaag voor eeu jaar moest hy terechtgeatold worden Nu weten jelui allemaal dat zoo n arme bliksem den laatsten nacht een treurwacht € krijgt die hem zoo n beetje moet bezighouden want zoo n vent doet den laatsten nacht nogal raar Aangenaam is dat postje niet Ik had dan ook vreeselgk het land toen het me gekomnmndeerd t W£ d Toen ik ia zyn cei kwam zat hy op de brits op zgn zakdoek te kauweu hg zag er erbaruielgk uit Ik wist waarlyk niet wat ik z gen moest en het was een heel dom begin toen ik zei Nn hoe gaat heter mee Friesche dikkop want ik kon het aan hem en zyn omgeving best zien dat het lang niet goed ging De arme kerei stond op gaf me de hand en zei schreiend Het is toch hard dat ze me voor zoo één slag doodschieten Ja jongen zei k tegen hem daar kan alleen de Koning iets aan doen Discipline moet er wezen anders hak jelui morgen alle meerderen aan stukken Maar huil nu maar niet als je voor de geweren staat want dan ben je miJn heele sectie to5 schande We zijn toch geen oude vroQwen Toen vertelde ik hem de geschiedenis van den Belg dat was een kerel Die had een korporaal doodgeschoten en moeat er ook aan gelooven Ik was toen korporaal van het vuurpeloton en marcheerde achter den veroordeelde naar het terrein waar de executie zou plaats hebben De rook zgner cigarette kwam mg in den neus en zyn mots stond of hg met God en de wereld ruzie wilde maken Hg liet zich niet blinddoeken en zijn geheele gezicht lachtte toen wg laadden Hg wierp n zgne beor toe er was een rgksdaalder in waarvoor wy later op het heil van zyn ziel dronken en riep Jongens schiet mg niet in mijn gezicht Daar dit zyn laatsta wensch was hebben wg gedaan wat hg vroeg Hg had twaalf kogels m zyn borst heel netjes naast elkander In de openingen door de kogels gemaakt staken toen zgne kameraden bloemen eu ze zeiden dat het er erg mooi uitzag Ik voor mij vond er niets moois aan Maar t was een kranige kerel en nu moet jy het ook zoo maken Ik dacht dat de Fries nu moed zon gekregen hebben maar dat was mis Als een dolle liep hy door zyne cel en schreeuwde ik laat me niet doodschieten ik verd hete En dan rende hg met zgn hoofd tegen den muur Ik zei tegen hem Daar kan alleen de Koning iets aan doen en als je weer met je hoofd tegen den munr bonst en je hersenpan kapot wilt maken laat ik jeyzeren manchetten aandoen Toen ging de arme bliksem op zgn brits liggen en kermde dat ik er akelig van werd Sergeant sergeant ia er niets aan te doen f Neen jongen zei ik daar kan alleen de Koning en de Gouverneur Generaal iets aan doen En zoo heb ik dit gezegd daar begint het op eens buiten boem boemi boem boem Het schieten hield maar niet op Bliksems wat was dat Ik vroeg het aan den soldaat die voor de tent heen en weer liep die vroeg het aan een ander van de wacht en deze aan den kommandanl der wacht iDe Koningin heeft een prinsesje gekregeut zeide hy Ik keek den Fries eens aan en zeiï Kerel wat bof je Van doodschieten komt er nn niets meer iu en gratie kryg je cok dat geef ik je zwarfop wit Nu had ge zyn gezicht eens moeten zien Ik dacht dat de kerel gek was geworden Hy liep naar me toe en wilde me omhelzen Ik zei tegen hem Blyf van mgn Igf af discipline moet er zgn Toen sprong hy eenige voeien hoog en kroop toen weder op zgn knieën en riep den lieven God aan en de Heilige Maagd en de Koningin en toen begon hy te bidden Dat was een raar gezicht want ik had in mgu langen diensttgd nog nooit een biddenden koloniaal gezien Maar ik dacht bg myzelven jongen je hebt gelyk dat doet je goed zy hebben hem niet doodgeschoten hg heeft maar tien of twintig jaar Leiden gekregen want discipline moot er ziJn Zoo heeft dan de kleine Prinses reeds op den eersten dag zonder dat zg het wist een goed werk gedaan Lang moog zij leven Toen hief hg zyn glas in de hoogte en een daverend hoezee galmde door de zaal Men klonk iiog eens en toen gingen wg naar huis De boot uit Rotterdam bracht ia de afgeloopen week te Schoonhoven een paar alsechte dandy s gekteede oplichters in de stad die er exprea op uitgegaan waren om daar by gelegenheid van de kermis een fikschenslag te slaan Bgzonder gelukkig waren zeniet In de herbergen vonden ze evenmin alsop de boot liefhebbers om een kaartje teleggen eu een der xheercnc die een anderspelletje in de open lucht begon kreeg deheilige Hermandad aan t Igf ea koos hetfaazeupad De ander zoo plotseling door zynkameraad verlaten ging kermishouden metseen eerzame boerendochter van buiten die hijstormenderhand voor zich innam zóó zelfs dat ze zich al heel gauw een gouden ring vanden vinger liet streelen dien de slimme vrgermet een verliefden blik aan zgn eigen vingerstak Na een bezoek aan een paar herbergenhad mgnheer er blijkbaar genoeg van en poetste hg atilletjcs de plaat en toen zyn liefjewerd aangemaand om te betalen bleek dathg er ook nog met hare welgevulde baurs vandoor was gegaan De politie kreeg onmiddellgkkennis van het geval en terwyt het meisjeznt te treuren op de puinhopen van haar kortstondig en wreed verstoord geluk hield haarontrouwe minnaar een wedloop met de politie die hem eiudelgk te pakken kreeg en hem eeui plaatsje bezorgde in het arrestantenlokaal onderhet stadhuis ü D Bultenlandscti Overzicht Toen de keizer op de Broglioplatz te Straatsburg aankwam hield de burgemeester eene toespraak waarop de keizer ala volgt antwoordde Ik dank u harteiyk voor de vriendelijke begroeting en de prachtige versiering te mgner eere Het spijt mg dat ik my ditmaal slechts zoo kort kan ophouden in de wonderschoone stad want gaarne zou ik langer vertoeven in Straatsburg waarvoor ik altijd eene byzondere sympathie heb gekoesterd reeds als kind steeds heb ik gewenscht dat Straatsburg weder Duitsch zou worden Myn wenach ia intusschen vervuld al is het mg ook niet vergund geweest daartoe mede te werken Toen ik de laatste maal onverwachts te Straatsburg kwam en by terugkomst van de citadel de stad zoo schoon versierd vond kreeg ik de overtuiging dat de Straatsburgers zich wèl beviuden by de hereeniging met het Duitsche rgk Later hoop ik nog dikwerf gelegenheid te hebben hier langer te vertoeven want het is mij zoo wel te moede onder de bevolking van mgn geliefd Straatsburg Op het paradediner te Metz bracht keizer Wilhelm een troost uit op het 15e legerkorps dat hy zgn compliment maakte met de voortreffelyke parade van heden In de volkomen geoefendheid van het legercorps z de keizer het bewgs dat het vasthoudt aan de oude traditien waartoe het zich voelt aangespoord door de belangryke vesting de heerigke Duitsche stad waar het in garnizoen ligt In zgn toost begreep de keizer tevens deninspecteurgeneraal van het legercorps groothertog Frederik van Baden die heden zgnverjaardag viert Hy roemde de onvermoeideplichtsvervulling van den groothertog denDuitsohen vorst die het eerste hoch I op dennieuwen Dnitschen keizer te Versailles uitbracht en steeds op zyn post is als het belangvan het Duitsche rgk van het Duitsche vaderland hem roept Van verschillende zgden wordt nu gemeldt dat de gezondheidstoestand van prins Bismarck in de dagen tusschen 31 Augustus en 5 September tot ernstige bezorgdheid aanleiding gegeven heeft Intusschen gelyk gisteren uit Kiasingen geseind werd aan de KöIn Zeit staat de oud kanselier nu dagelgks eenige uren op maar de dag van zgn vertrek is toch nog niet bepaald Gelp reeds gemeld was heeft iu den Moniteur de afkondiging van den tekst der gewyzigde grondwetsartikelen plaala ook geheel in den vorm als door het Journal de Bruxelles dezer dagen was medegedeeld De koninklgke besluiten elf in getal gedagteekend Oatende 7 September zyn op halve bladzyden naast elkander gedrukt in het Franach en in het Vlaamaah De ïlndépen dance weet nog te melden dat de Koning hy den door hem geteekenden oorspronkelgken tekst die in bet staatsarchief bewaard wordt een gezegeld toegevouwen stuk gftvoegd zou hebben eveneens gedagteekend 7 September 1893 hetwelk eerst na Zyner Majesteita dood mag worden geopend Het blad schrgft er boven eea koninklijk testament en zinspeelt daarmede op het bekende plan van Koning Leopold om den Kongo staat aan België te legateeren Het Eogelsche Hoogerhuis heeft zooals reeds gemeld is het Home Rule outwerp voor Ierland met 419 tegen 41 stemmen verworpen Dat de discussie der adelyke en geestelyke heeren nieuwe gezichtspunten heeft geopend kan men niet zeggen Men sprak klaarblijkelgk van beide zijden pour acquit de conscience en hoe deze gedwongen welsprekendheid uitviel wordt het best geteekeud door het bericht van een der bladen over de rede van den hertog van Devonshire Men vroeg zich af wie het eerste in slaap zou vallen de spreker of de toehoorders Intusschen is het decorum bewaard gebleven De Lords hebben vier of vgf achtermiddagen aan de quaestie besteed en natuurlyk geen notitie genomen van de eenigszins zonderlinge uitnoodigiog van Lord Kosebery om het ontwerp meer of minder geamendeerd aan het Lagerhuis terug te zenden Zy hebben het zonder verderen omslag verworpen en daarin hadden van huu standpunt of liever van het standpunt hunner meerderheid volkomen gelijk En wat nu De heer Gladstone zou natuurlyk in zyn recht zgn wanneer hg het conflict tusschen de beide takken der vertegenwoordiging beschouwde als een aanleiding om een beroep op het volk te doen en dus het Parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven Maar de parlementaire usantie dwingt hem hie oe niet zy schrijft alleen voor dat een wetsontwerp na door een der beide Huizen te zjjn verworpen in den loop van het zelfde zittingajaar niet wederom mag worden ingediend Ging de heer Gladstone thans tot het uitschrijven van algemeene verkiezingen over dan zou de uitslag minstens twyfelachtig zyn Want het valt niet te ohtkennen dat er bg de overgroote meerderheid van de Eogelsche natie niet de minste geestdrift bestaat voor het Home Ru Ie ontwerp Zeker men wil aan Ierland recht laten wedervaren men wil een oud struikelbrok uit den weg ruimen maar iu abstracto Zoodr 1 het op de toepassing dezer beginselen aankomt daagt een hfirleger van moeielijkheden op En uu is niet te ontkennen dat Gladstone s ontwerp groote fouten heeft Om er slechts ééne te noemen de oplossing der agrarische quaestie welke de eigenIgke aanleiding is van de gansche Home Rule bewegiog wordt met geen enkel woord aangeduid alleen wordt bepaald dat deze quaestie nog gedurende drie jaren na de aanneming vau hetontwerp zal gereserveerd blflven voor de behandeling door het Rgksparlement De heer Gladstone heeft zich genoodzaakt gezien terwille van de lewpha quaestie tal van andere ontwerpen naar wn achtergrond te schuiven De schade moet worden ingehaald 200 hy wil blijven rekenen op den steun zgner kleine en toch heterogene meerderheid Maar om die verachillende kleine eu groote wetsontwerpen waarvan er enkele reeds zgn aangekondigd te behandelen ia tgd noodig De aanvuUingsverkiezingen die in de laatste maanden zyn gehouden zyn voor hetmeerendeel niet ten gunste van de regeering uitgevallen Ook hierin ligt eene vingerwyzing om het programma der werkzaamheden wat minder eenzgdig samen te stellen Heeft de heer Gladstone zgne positie versterkt door eenige werkelyk populaire maatregelen in het Parlement door te drgven dan zal hg wellicht voor leriand meer kunnen doen dan hem thans mogelgk zou zijn AUK Watergettjden Sl Hoog Laag Hoog Uag Uinsd 13 7 05 3 30 7 21 3 46 Woonsd 13 7 57 4 19 7 63 4 18 Dondord 14 8 09 4 84 8 36 4 51 Vrüdas 13 8 48 6 08 8 69 6 24 Zaterd 16 9 16 5 40 84 5 59 Zond 17 9 58 6 18 10 15 6 40 Maand 18 10 87 7 02 10 59 7 24 SpriogtU ia ea 27 eept Haan Zon Sepl Opi 8 A Oii Jorg M Opg 1 Ondarg 7 57 ï 01 31 Aug 6 10 6 49 9 13 7 13 19 Sopt 6 43 6 06 10 31 7 25 96 6 69 6 50 11 47 7 41 30 6 01 6 88 1 08A 8 04A 9 18 8 86 8 16 9 29 EK KEXXlSGEriXG De BURGEMEESTER van Oouda maak bekend dat op den lOn dezer een geval ran Cholera Aziatica met doodelgkeu afloop ia aangegeven Oouda den 11 Septsmber 1893 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOOay Beurs van Amsterdam 8 SKPTISMBEE I 96 lOOV 92 7l 2o 21 63 83 94 88V l l a 59 76 2S 104 561 351 981 99 1 99 585 5 8 10 01 78 10 20 187 98 101 1001 131 961 100 34 93 90 1 0 118 loov 50 59 118 131 67 6I 6V 120 lOl l IOS 6 V 90 1031 132 123 11 99 66 30 90 s 60 Vor kra slotkoera Nbubbland Oort Nod W 8 2i dito dito dito 3 dito dito dito 3 IIONGIE Obl öoudl 1881 88 4 lT iL E In ohrgv i g 1862 81 5 OosTENE Obl lu papior 1868 5 dito iiisilier 1868 6 PoETCGAl Oblig mot ticket 3 ilito dito 3 HUSLANU Obl Oost 2a Sarie 5 dito Uoooiis 1880 4 ditobuKolha 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito iu goud leou 1883 6 dito dito dito 1884 6 Spanjb Parpst ol uW 1881 4 TUBKJIJ Oepr Conv loon 1390 4 Goo leoiiiiig sorie L Cieo Itiouiusf Berie C üuidApk Rbp Ueo v obl 1899 6 Msxloo Obl Buit Soh 1890 6 Vbniizueli Old 4 onbop 1881 Ahsteeuam Obligation 1361 31 ROTTBEDIM Slod looD 1886 81 Nbd N Afr Haudelav aand Arondab Tab M Cerlilioalen Doli Maataobapptj dito Arnh Hypotheekb pandbr 4 Colt Mg der Vorstüul aand 8 Gr Hypolboökb pandbr 4 Nodorlandaoho bank aand Nod Hauilelraaataoh dito 8 N W Pao Hyp b pandbr 6i Bott Hypotheokb pandbr 4 Utr Hyputboekb dito 4 OoaTKNE Ooat Hoiig bank aand RU3L Hypotboukliank pandb l Amkeika Equit hypoth pandb 6 Maxw L j Pr Liuii oort 6 N D Hoil lJ 8pojr Mö aand Mij lot Bipl f at Spif aand Ned Ind Spoorwogm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 60 591 1391 dito dito dito 1891 dito 6 Italië Spoorarl 1887 89 A Eobl 8 Zuul llal Sp mij A H obl 3 Poles Warseba VVooiion aand 4 ttosL Gr Ruas 3p M j aand 5J Baltiacbe dilo loind Fastovra dito aand 5 98 l ang Dombr dito aaod 6 Kursk Ub Azoat Sp kap aand 5 1 Losowo Sewast Sp My oblig 6 Orul Vitebsk rlilo oblig 6 ZuidWest dito aand 6 dito dito oblig 4 AHBEiEA Oout Pao Sp Mg obl 6 Chic Nortb W pr C r aaud dito dito Win St Petor obl 7 llVl Deavor Rto Gr Spm oert v a Illinois Geotral obl in goud 4 Louis k NoihïillaOort ï aand Malioo N Spar Mg lehjp o 6 85i 19 15 83 Miss Kansas v 4 pot pref aand 19 H l 109 82 lOS 103 72 47 I N ïork Ontario West aand dilo Peni Ohio oblig 6 Oregon Calif lo hyp n goud 5 8t Faol Hinu Manit obl 7 Uu Pao Hoofdliin ubhg 6 160 106 106V 100 100 116 117 30 108 dilo dito Lino Col Ie byp O 5 ÜAWADA Can Sooth Cort T aand VBN G Ballw Naï Ie h d 0 O Amsterd Omnibus My aand Rottord TramwegMaats aand Ned Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aaud 3 Beloie Stad Antwerpunl887 27 Stad Brussel 1886 2 lloNO Tbeiss R gullr Geaellsch 4 Oostenk Staatsleening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 8 1868 Nbu Ver Bez Hyp Spobl ocrt 5 S S Staats lotei 5e Klasse Trekking ïan Maandag 11 September 1893 No 18480 1500 No 9314 13847 15168 16809 61 19495 1000 No 18686 400 No 4463 10656 en 10860 ƒ 200 No 988 1048 1199 4088 4683 6197 7344 11050 14639 14860 16853 16517 ea 19877 100 Pryzen ran ƒ 70 47 34 11 4895 7649 10863 13139 14903 17843 360 9494 4876 8131 10881 13166 15018 17983 409 9464 5998 8217 10984 13207 15148 17886 629 3601 6967 8614 11048 13889 15166 18004 633 2503 5369 86 6 11066 13417 15293 18093 661 9586 6400 3682 11090 13487 1593 18199 679 3106 6430 8864 11287 13498 16473 18316 674 8963 5696 907 11413 13699 15508 18946 882 3376 5874 9095 11486 13654 16643 18468 922 3440 6920 9434 11641 13719 16697 18699 969 3463 6448 9462 11638 13756 16707 18799 1003 8533 6463 9484 11832 13824 16996 18810 1048 3570 6549 9610 19046 14007 16188 18916 1066 3889 6561 8737 12110 14087 16332 1898 1073 3993 6608 9776 19151 14940 16675 19181 1113 4003 6668 8869 19409 14994 16641 18856 1806 4131 6983 9969 13496 14469 16794 18363 1676 4181 7196 9974 19669 14694 16774 19663 1697 4398 7376 10038 19715 14643 17310 18669 3083 48 9 767710058 19873 14640 17360 19733 3333 4814 7686 10347 18039 14680 17850 m 6 3377 4870 761710786 18043 14789 17740 OUl