Goudsche Courant, dinsdag 12 september 1893

tt m lo 6147 Woensdag 13 September 1803 33ste Jaargang fiOüDSm COIRMT IXieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie raapnden is ƒ 1 35 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CÈNTEJS ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekelitj naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Zeer ITette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BRI RMA en Zn Gouda Bnelpemlrnk vaa A BïlsKIuii ZOOH ADVERTENTIEN Stoomwasscherij a Ei k ooi = WegeDB familie omstiindighedeii Tossebenpersonen komen niet in aanmei kiDg Brieven No 2286 burean Goudtche Courant C3 E VOlsTIDEIN EEN GOUD HORLOGE terng te bekomen bj C D GEÜYL Raam Westz O 444 JEANSCEE STOOMVEEVEMJ Cheoiisohe cd Zwitsersohe Wasscherij QebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenheyner Kotterdam Specialiteit voor het stoomen en verren ran alle Heeren en Oameskleediugstukken oob alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Tafelkleeden Tropen met nieuwe patronen geperst KwasteUf Oamitaren Neteldoek Talles Kanten Veeren en Alle goederen kannen in elkander blgven en worden onaohadeiyk voor de gezondheid bewerkt Goederen kannen iu A dagen afgeleverd worden AQ£NT Toor Goada en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 De NIEUVTK LONDON doet het grijze Haar binnen enkele dagen verdwenen maakt het glansrp en zacht is onschadelijk voor de huid en verft niet PriJs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar b J A CATS in den Papiermolen Qouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon hooger Alom te bekomen DE mm iimi of de besebrgTing der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Oroote of St Janskerk te Ttr Ooude benevens de gescbiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbij i toegevoegd een nfzonderlgk lérensbericht der beroemde Olasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOK GHBISTIAAN KRAMM P ï U s 80 Cents ADVERTENTIEN In alle Sinnen en BaUetUandaehe Couranten worden dadelyk opgezonden door het Advertentie Bniean ran A BBINKMAN on ZOON te Qouda A BRINKMAN MAATSCHAPPIJ VTOT EZPLOITATIE 7AN STAATSSrOOBWEBEN Goedkoope Reisgclegenheden De Excursie treinen des Donderdags VAN den Haag Hotterdam Maas Cfouda Amsterdam Weesperpoort en Tltreclit naar Arnhem Velp de Steeg Dieren Ernmmen Zutphen en Uijmegen tctoriawdter ui f de VIctoriaiBron f e Oberlahnsfein byfms Tafèldrank Van h£j ninklykef uis derj federlandm Maatschappij tot Fsploitatie der Victoria Bron te Oberlahnstein evesUgfd te Itolterdain Zuidblaak 8 JVederlandsche Stoomboot ülaatschappij De Stoomsohepen aOLLASD kapt J SMIDT en BATA VIER kapt J 8AÜ1B vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatsofaappy Boompjes 72 te Kotterdam De Stoomsohepen lossen te Brqwersquay de markt van Boter en Eaas te Londen lÉkACPELIENAHOLM i EikdtCaeae ienees en Scbeikuodigen Bekr met Gouden en ZilTm Medailles VK Versterkend en Aangenaam van V Ak Vet meU gekookt zeer aan te bereleu voor da elljbch gebrnik bQ kinderen zwakke personen en klierachtige gestellen Het water toebereid is zA als g neoekmcbtlgo drank oltitekeDd bÜ diarrbée ook TOor luigeliageu en kleine kinderen De cbte KikcnCacao van Kr e elleii k Ilotiii ia uloiii t crkrljürbaar in vierkante buBsen van Kgr f I ÏO h Kgr b f 0 cd j Kgr a f OJiO vooraien van Etiqnet waarop uevenstuand faluekainerk cii de h inlltcekemug van de fabrikanten S Kgr KlMFl H IlN i IKli V e VAV Fabrikanten Kraepellen A Holm Zeist Hofleveranciers LOTEIV inde VERLOTIING BIJ GELEGENHEID DER TTrije E a ari5 era 3 a x3s t ZIJN TE BEKOMEN BIJ £ 4 Bttl BIIIAi Lan e Tiendevt egf PKIJS 1 11 LOTEN voor 10 GebrS Stollwerck a Chocolade en Cacao BoDünatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied verbeterde fabricatie 00 uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandeerei ien verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbeveleiiswaardig fiibriliaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der reep Etiketten De Firma behaalde 27 Brerets als HofloTerancler 44 Eere Dlploma B gouden enz Medailles een bew s Tan uitmuntend Qjn brika tt Ueeds WH schreef de Accademie national de Paris Nous Tons iMoamona one HodalIIe d or vremlire elsaine sn oonsldératlon deTotre xoellanta flabrloatlon de Ohooolat bonbooB variée eto eto Stollwerck t febrüaat is verkrygbaar b j H H Oonflsenrs Banketbakkers enz enz GeneraalTertegenwoordiger Toor Nederland JdUiu Haitenklodt Amsterdam Kalrerstraat 103 S ItOVjk fUIKB OUDE m SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NrGHi cAP Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B Ala beivya van echtheid ia cnobet en kurk steeds voorEÏen ran den naam dor Firma P HOPPE DEPOT der S t O om bier brou werij DeDrieHoefijzers B a B D A Specialilelt io Hrbial eD Baoterievrije Koolzuurhoudende 9r aren Apotheker Pi r sluit Perd f 0 05 f 0 07 f 0 10 f 0 10 f 0 10 bereid door een £ 0 50 f 0 75 f 1 00 f 1 00 f 1 00 8PU1TWATER SODA WATER CITROEN LIMONADE PHAIMBOZEN LIMONADE QEMBERBIEB CHAMPAGNE CIDER f 0J f 1 00 Men neme proef der nitatekejide LAGBR en DÜB UEB8TE BIEREN Thoele en halveflesch AFNEMERS op Fust genieten KORTING H DUIJNSTEE OOÜDA KLEIW EG No 4 m USmiLLEÜSE Dit wonderbaarjflk Water maakt het haar zacht en glanzend en doet in weinige dagen de grgze haren geheel verdwenen Alleen verkr gbaar il 1 00 per flaoon hg LOUIS P WELTER jCoiffeu WESTHAVEN B 163 Een ware 8chat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s i LFUii wAni Hollandsche uitgare met 27 atb Prgs 2 laaiden Ieder die aan de rersehrikhel ke gevolgen van deze ondeagd I dt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlps duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg hetVer laggMagazin te Leipzig Neumarkt 84 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegals en in eiken boekhandel in Holland Wed M HOL Korte Tiendeveg D 3 is het goedkoopste adres van Nieuwe parapluien en reparatie ONZE Nalüur Wollen Onderfloeilenin r Pwt Dr O JTABOBR tuad gftdeponMnl mark oi ativi BINNENLAND GOUDA 12 September 1893 Door het besluar der Remonstrantsehe gemeente alhier is het volgende alphabetiscli gestelde viertal gekozen da L Knappert te Assen L R Oldeman te Naarden dr J H de Bidder te Meppel H P Schim v d Loeff te lieiden Gisterenavond 7 uur arriveerden alhier de c a 400 personen die Zaterdag naar Kevt laar waren vertrokken Hedenmorgen is b de aansluiting by den Haagweg de trein 9 37 van Gouda der Staatspoorwegen door het breken der stang van den locomotief blijven steken doordien een der wio len van de rails afging De trein naar Rotterdam sleepte het Haagsche gedeelte terug naïir Gouda De passagiers kwamen met den schrik vry en een uur te laat in den Haag aan Hedenmorgen ten ongeveer 9 uur z n aait het in aanbouw zynde R K Weeshuis op de Gouwe de metselaars Gerardus Verschure van Ondenbosch en Gerrit Mencing van Zevenbeigen door het uitschieten van een kortelin van eene hoogte van 7 meter op den grond gevallen Beiden hebben zich aan de ledeneri bezeerd terwijl Verschure nog een wond aiiii het achterhoofd bekwam Dr Bakker Nieme i r heeft de eerste geneeskundige hulp verleent gelukkig is niets gebroken Van de aangeboden gelegenheid om du Zondags legen verrainderdtarief naarden Han j te gaan maakten Zondac 318 personen gebruik Beroepen bg de Ned Hervormde Kerk tiVleoten de heer J Wartena cand te Gouda Beroepen by de Herv Gem te Schoonhoven en te Waarder toez ds J van diT Spek te Giesen Nieuwkerk Te Aarlanderveen waar voor weinige jaroii eene doleerende kerk gebouwd werd hebb n velen zich daaraan weer onttrokken en zii ii tot eene Christelijk Gereformeerde gemeent vereenigd waarvoor eerstdaags een houten kerK zal verryzen W J V d Br die jl Maandi het ongeluk hnd te Utrecht van de glazen bekappinj FEVi L LETOIÏ STERON EN ZWAKKEN Uil het DuUick 18 Hij daoht onwillekeurig aan dien zekeren aroDd toen bet ook zoo schoon was ala heden Het was toen wat warmer dan na en het was volle maan Zenko herinoerde zich dat onuitaprokolgk teedere gevoel dat op dien avond van zyn gemoed zich had meester gemaakt Heden blaef het koud en stil in hem en om hem Thans kreeg hg geen luat om even als toen dezen ot genen mensch in de armen te vliegen en hem toe te roepen Laat ons goed zyn en elkander liefhohben I Eerder was hij geneigd om den eersten den besten een dolk in de borst te Btooten Plotseling voer een schok door z jn leden Aan het hem maar al te welbekende venster leunde eene donkere gedaante die zoo even moest reraobenon zÜD Want een minuut of wat geleden stond er ntemand aan het venster dat wist bij zeker want bij het voorbijgaan had hij naar dat venster gezien gel k hjj dit zoo dikwerf helaas I te vergeefs had gedaan Deze gestalte bad een zwart kanten doek om de schouders geworpen ter besohutttag tegen de avondkoelte Onhewegelgk stond zij daar met do oogen ten hemel geslagen hem dan eenzamen wandelaar zag zg niet Hg naderde haar zaohtkens maar toob niet zoo stil of zy bemerkte het Zg maakte onwitleKeurig eene beweging en zag met van het stationsgebouw te vallen is Zaterdag avond aan de bekomen wonden overleden Eenige personen uit Den Haag maakten Zondag een tochtje naar Loosduinen In do duinen werd halt gehouden en eenigen hunner maakten van de gelegenheid gebruik om een bad in zee te nemen Ben jongmenach van 17 jaar smidsgezel had het ongeluk door den stroom te worden meegesleept en te verdrinken ondanks de pogingen om hem te redden Zooal l kt uit de mededeeling van den burgemeester te Rotterdam zyn in de ver loopen 48 nren 4 nieuwe lyders aan choleni asiatica aangegeven Twee sterfgevallen kwamen voor In het geheel hebben zich nu van het ontstaan der ziekte op 21 Augustus af 28 gevallen van cholera alhier voorgedaan waarvan 17 met doodelyken afloop terwyl 1 lydei hersteld is en 10 Hjders in behandeling blyven Men schrijft uit Middelburg Zondagmiddag had op de Koudekerkschen weg vóór het slot Ten Hooge bewoond dooiden heer W A graaf van Lynden een socialistische meeting plaats waar het woord werd gevoerd door J K van der Veer redacteuruitgever van het socialistisch weekblad r L Toekomst zy was belegd naar aanleidin van een in die courant voorkomend stuk teg ii den heer Van Lynden De meeting werd dojr zeer velen bygewoond meerendeels slechts nieuwsgierigen Alles liep in goede orde af Uit Oostburg verneemt men nog de vol gende byzonderheden aangaande deu dnevoudigen moord te Maroileput Op het overhemd van Lampier was een kle n bloedvlekje ter grootte van een stuivertje Aan deuren of kiston was geen inbraak f betreuren De deur ia ve oedelyk door eeu der vrouwen zelve geopend Er zyn in huis gevonden 5 ryksdaaldors en 8 guldens liggende in eene kist met man kleeren Volgens het zeggen van Lampier kun er ongeveer 50 ontvreemd zyn De heer Milliani by wien hy in dienst w is en diens knechts hebben verklaard hem niut vermist te hebben Men zegt dat Lampier op den avond van den moord om 9 uur gaandö van den Kruisdyk naar Groede en een voor werp in de hand dragende door eene vrouw gezien is De öeschballon die Zaterdag uit den Parktuin opsteeg met den luchtschipper Toulet nit Parijs en den passagier Op Wit it Gent spiedenden blik in de richting van waar het geluid der naderende voetstappen klonk Wie 18 daar vroeg zij verschrikt en maakte zich gereed om zich te verwijderen 1 1k ben t maar I riep hg en trad snel op haar toe O ik smeek V I blijf een oukel oogenblik I Kg scheen een oogenblik met zich zelf in strgd doch ten slotte gaf zij toe en bleef terwijl zg met heide ellebogen op dan vensterbank leunde en de gevouwen handen onder haar kin plaatste Heeft mgne onverwachts verschijning U schrik aangejaagd vroeg hg teedor en bezorgd en leunde tegen het vensterkozgn Zij schudde langzaam het hoofd p a mag ik hier oen oogenblik vertoeven P uO ja antwoordde zg bgna onhoorbaar J Wat hebbeu wij in langen tijd elkander niet gezien I ging h voort ffMij althans hebben deze 10 dagen toegesohenenof zg nooit zouden eiadigen l Hoe is het met uwen broeder P Zeer slecht Hg moest oi enlgk naar buis Maar aan vertrekken is niet te denken hy zgne zwakheid Hij rou de lange en lastige reis niet goed kunnen doorstaan I Haar stem klonk stil en gelaten gelgk men van iets spreekt waaraan toch niet te veranderen valt Aan haar toon van spreken kon men duidelgk bomerken dat zij niets geen hoop meer had en dut zg op alles voorbereid was Thans slaapt hg liet z i er op volgen Wat ziet gg er vermoeid nit zeïde Zonko haar gelaat aansohouwead voor zoover de duisternis dat toeliet ffDat ziekenoppasten grijpt U te veel aan 1 is ongeveer kwart over zes na een hoogte bereikt te hebben van 3600 M by Muideo dicht in de nabyheid van den zeedyk behouden neergekomen I De Gemeenteraad van Assendelit heeft be sloten den toren waarvan de spits hy den brand der Herv kerk werd vernield geheel te sloopen omdat de fundamenten door het verlagen van den polderpeil niet meer te vertrouwen zyn De toren zal echtpr niet van gemeentewege herbouwd worden doch aan de kerkvoogdy der Hervormde gemeente zal uit de assurantiepenningen ƒ 6000 worden aangeboden om by den herbouw der kerk daaronder ook den toren op te nemen waarby dan de bargerlyke gemeente het lecbt zal hebben in dien toren eene klok te plaatsen Te Zoetermeer is Zaterdagmiddag de knecht van J V d Burg met eeu voer graan eene helling afrydende door het op hol slaan van de paarden onder den wagen geraakt Hy werd zwa gekwetst aan de borst en zyn arm werd geheel opengescheurd De man verkeert in een bedenk lyken toestand Een te Rotterdam werkzame vyf en twintigjarige onderwyzer wonende in de Vildersteeg te Katendrecht naby het vaak besproken hoogst onreine Katandreehtsche haventje il gisteren orhtend overleden aan tcholera asiatica Des nachts te 3 uren was hy ongesteld geworden Op de openbare school te Ameide werd eer der leerlingen doo Aziatische cholera aangetast De school is gesloten en wordt gedeninfecteerd Te Oudshoorn is Zaterdag weder een geviil vau ccholera a8iatica aangegeven De lydi iis evenals de eerst aangeta ite die aanvankelyk herstellende was overleden In het geheel kwamen daar vier gevallen voor alle met doodelijken afloop Zondag kreeg Roermond een bezoek van socialisten Pe trein uit Maastricht bracht een 10tal die uit Venldö een 25 tal aan meest allen spoorwegmanneu Half Roermond was op de been om den intocht te zien Eeni e Roermondsche geestverwanten trokken met de aangekomenen begeleid door een sterke politiemacht van het station naar de zaal Ootjen waar verschillende sprekers het woord voerden o a Vliegen en Fieters uit Maastricht en do hoofdredacteur Olaessen Zoowel op den tocht naar en van het ver dg moet toch een beetje om uw eigen gezondheid denken I Anna maakte een treurige beweging Daarvoor heb ik later tijd genoeg Ik zal hem niet lang moer beboeien op te passen Gg hebt hem wel hizonder lief 1 merkte bij na oen kleine pauze op Natuurlijk 1 dat spreekt immers van zelf Ik heb immers niemand dan hg en mijne tante Niemand anders Ook niet een vriend F Zg borg bet hoofd en zwoeg Acht gij mij dan voor niets zeide hg Nog steeds bleef zg zwggen Hg wachtte een poos en sprak toen lfw zwijgen genia mg een antwoord Wat tusschen ü en mg gekomen ia weet ik niet Ik gevoel mnar al te wel dat er ie a tussohen beiden getreden is wat mij ver van U verwijderd houdt Wilt ge mg niet zoggen wat gij togen ma hebtP In welk opzicht ik jegens Ü mocht hebben misdaan dit Eal toch wel niet zoo ei zijn dat dit niet kan worden goedgemaakt I Hg sprak i66 zacht en smeekend Maar noch de woorden noch de klank der woorden zelven vermochten drn gewenschten indruk te bewerken Het jonge meisje boog het hoofd noch dieper en biest zwijgen Wantrouwl gg my vroeg hg na een kleine pauze rik weet het niet 1 fluisterde zg eindetgk ffik wil U te hulp komen I zeide hg gij stelt geen vertronwen in mg omdat gg niet kunt raden wat ik van U wenaoh omdat gij mg in myne handelwijze jegens U veranderlijk eu lutmig vindt zoo gaderlokaal alsgedarende de vei adering zelre viel er niets byzonders voor Uit Nederweert wordt gemeld De burgemeester heeft aan het raadhuiseene proclamatie laten aflezen waarin hy zegt dat de gemeenteraad het besluit tot het verzetten van de kermis slechts heeft geuomen in de overtuiging dat het in het waarachtig belang der gemeentenaren was Hg verwacht dat de weldenkenden zich zullen onthouden van ouge regeldheden en waarschuwt de slechtgezindeu die hy wgst op de genomen maatregelen ter beteugeling van ongeregeldheden Deze afkondiging heeft echter niets geholpen en reeds dezelfden avond werden by die inwoners die verklaarden zich te znllen houden aan dea burgemeesters verzoek de roiten ingeworpen en andere baldadigheden gepleegd Men vreest voor de a s kermis en betreurt dat niet reeds maanden geleden met krachtige hand ieder verzet tegen de politie werd beteugeld Men schryft uit Haarlem van Zondag Reeds heden wapperen van de tinnen der sociëteit Vereeniging do vlaggen ter eere van ds kolvers van Noord en Zuid en Oo t en West naar hier opgekomen om deel it nemen aan den achtsten Bondswedstrijd die heden en nu rgen hier zal wordep gestre eii Het is de kolfclub Keer niet alhier de dezo maal de eer heeft de beoefenaars van dit echt nationale spel te recepieeren en kosten noch moeite zyn gespaard om bet de gaaten zoo aangenaam mogelyk te maken De club heeft het voordeel de beschikking te hebben over de beste baan in het land bekend en het bestuur der sociëteit waarin zy ligt heeft zich de kosten getroost alle oneffenheden en gaten te doen wegnemen zoodftt de stryd zal plaats hebben op een baan zoo volkomen zuiver als het den mensch gegeven is dit te bewerkstelligen Door de goede zorgen van deu Heer A J Bronkhorst ia de baan keurig gedecoreerd Er is een middenstuk van bordeanrood fluweel waarop de emblema s van het kolfspel pryken en op de pilasters daarnevens rechts en links pryken zou ik h ast zeggen doch dat zou gejokt wezen rijn aangebracht de wapens der velschillende clubs Dezo hebben heusoh een flinke opknapping uoodig en het is te hopen dat het stadsbestuur besluite een som uit te trekken om deze wapens eens geheel en al te Ternienwe £ Zooals zy thans zijn pryken zy als een aanflnitinge tegen de omgeving dat gg aan een zoo onbeateiidigen monaob nooh ke vriendschap noch uw vertrouwen kunt en wtltsohfHiken Is t niet zoo ff Ja I kwam het snol on bedeesd over hare lippen f Ja herhaalde hg ietwat bitter Uw antwoord is oprecht maar gg doet mij onrecht Kan ik t helpen dat de bezorgdheid voor het morgen mij de vreugde van bet heden vergalfen doet Ik herinner mg dat ik daarmede reeds geplaagd werd toen ik een kwcgongen waa Toen ik voor de eerste maat voor een groot publiek moest spelen en ik voor een oogenblik dronken van vreugde was bij de gedachte aan den triomf dien ik halen zou was ik plotseling totaal ontnuchterd door de raa opkomende gedachten over 84 uren is alles voorbij 1 l i hot besef dat alles vergankelijk is verbittert alles in mg en om mg Q zult natuurlijk zeggen dat ik hierin het tot met alle mensohen deel en geen recht hëh mjj daarover te beklagen O zeker niet I Maar niet bij alle mensohen toch staat eeuwig dat het gaat voorbg I zoo onverbiddelgk steeds voor den geest als bg mg Iksiealtgd slechts het einde zoo ook het einde van alle mensohelgke aandoeningen on gevoelens is altgd ontgooobolingeD verkoeling t Altgd P vroeg zg zacht Bij mij altgd 1 zeide hg rÈn daarom wilde ik n ontvluchten maar ik kon niet Qij ziet dat ik van dit plekje grond waarop giJ verlooft mij niet kan loirakken Wat mgn verstand ook moge zeggen ik kan niet I Maar wat wilt gij dan van mij P vroeg zij lombar Ifordi vertolgi