Goudsche Courant, woensdag 13 september 1893

Directe Spoorwegverbinding met GülÜA Zo iierdl jnst 1893 Aangevangen I Mei TUd van Greenwicli 1 44 4 ItOTT B H D A M 0 O IJ D A U 50 12 30 40 45 2 30 2E 0 3 48 4 20 4 46 5 36 55 0 4 65 03 jr 5 03 ff 09 ff ff 6 09 ff 16 48 3 10 4 08 4 40 S I6 5 55 DKN llAAO noUUA 38 9 46 10 19 11 33 13 L5 1 43 2 15 3 46 3 43 4 15 4 43 6 V ff 10 36 ff ff 1 48 ff ff ff tf 4 48 D ff 10 37 ff ff 3 ff ff ff r 5 ff 10 46 ff ff 3 09 w i 5 09 58 10 16 10 57 13 03 12 45 3 30 2 45 3 15 4 13 4 43 6 20 5 I 10 t5 11 11 11 10 UT RECH T ROU U A 9 64 11 34 13 03 13 60 2 55 3 3 52 4 43 5 03 6 36 a7 48 S 09 10 08 18 20 ff 3 20 4 07 6 01 6 18 10 15 ffH 13 34 ff ff ff 4 16 ff 6 32 g 10 2 1 ff 13 43 ff ff ff 4 34 ff 5 40 10 36 18 06 13 56 1 82 3 37 3 40 4 37 5 20 3 H3 7 08 8 30 8 41 amstkrda u qoud k 7 56 9 40 11 10 11 37 3 80 4 10 4 25 8 10 9 55 11 35 11 48 8 45 4 85 4 40 8 59 10 44 13 16 1S S5 8 40 6 10 5 68 U in een der zalen der sociëteit Vereeniging te étaleeren en er is nu een collectie pryzen byeen om van te watertanden Een teder kan hier keus maken Te even 9 uur Maandagmorgen riep de president der club Keer nietc den opgekomen kolvers het welkom toe Hij deed dit in ferme flinke taal de boop uitsprekende dat de heeren zich hier flink mochten auiuseeren en het verzoek doende dat men zich zou houden aan de gemaakte bepalingen Hierop sprak de voorzitter van den Bond de Heer W Eisma die dank betuigde voor de harteiyke ontvangst Daarop ving dadelgk de wedutryd aan R edB giBterenmiddag ea tTond be roefden zooalfl dit mocht velen de baan en vermakelyk was het te üea boe tal van als uitmuntend koWer bekend staande penonen hun bal de dolste capriolen lieten inakeu Hardloopers op zWn gladde baan niet gewend kwamen b den trekslag ran bet eindrabat tot aan den uitslagpaal terug wat algumeene biraliteit opwekte doch de spelan stoorden zich daaraan niet veel want juist door die fouten leerden zij de baan kennen en het is nietonmogelgk datzg morgen scbitUrend wraak nemen Met betrekking tot den drievoudigen moord te Marolleput verneemt het Weekbl v Z VI W deel nog het volgende Tasschen Lampier en de drie vrouwen was de verhouding zeer gespannen er sebgnen zelfs bedreigingen plaats gehad te hebben want de vrouwen hadden zich over zgne wyze van optreden beklaagd aan een buur en daarby gezegd dat zij ongerust waren dat Lampier het huisje dat zy bewoonden n eens onverwachts in den brand zon steken Oorzaak van de gespanoen verhouding schgot gezocbt te moeten worden ïn de weigering der vrouw om met haren man naar Amerika te gaan waar roeda twee broeders en een kind van haar door de broeders medegenomen huu verbiyf helib a De vrouwen waren overigens nette snin hinsboodsters en bg geringd verdiensten betrachte in hare woning welvaart Dq erfeuts kwun van Lampiers zyde en bedraagt tottcben de 2 en 3 honderd gulden voort loeiende nit de nalatenschap van vgnen vader Zg beroat nog by den notaris De Smidt ie Scboondyke hij was van plan na de ontvangst van dit geld op reis te gaan Van de drie vrouwen waren er twee in haar hemd de derde had eenen rok aan Wat volgt daaruit Dat zij in den nacht wakker geworden ztJD door kloppen of roepen dat door haar gevraagd is wie daar was dat daarop de stem van eenen bekende moet geantwoord hebben dat vervolgens eene der vrouwen eenen rok aangeschoten heeft om open te doen dat dere door den moot denden indringer onmiddeliyk isaangegrepen verwond en geheel of gedeelteluk gedood dat daarop de beide andere gevluchtzgn en de eene voor de andere na achterhaald en ook gedood zgn Het gekleed zgn van eene der vrouwen in eenen rok bew jst bgoa ooomstootelgk dat zg voor een bekende stem he H geopend l Aangezien men nog geen enkel spoor vj n bebloede kleeren heeft gevonden vermoeden wy dat de moordenaar een pakje heeft aapgetrokken dat hy in langen tgd niet had drageu na het plegen van den moord he ft hg zich in eene der vele daar aanwezige kïeken gewasschen het bebloede goed in eeneu bundel gerold met een paar ateenen er in en dat in het water laten zinken en vervolgens zgne gewone duageche plunje aangetrokken De eegdepin welke gediend heeft om een doodeHjkeu slag toe te brengen is door eenea wagenmaker te Groede erkend van zgn maaksel te zyn Zaterdagavond vergaderden in de Ny verheid te Utrecht een 200tal werklieden van den voormaligen Ryuspoorweg Ier bespreking hunner belangcu De voorzitter van Veen die vorige bgeenkomst eveneens leidde deelde mede dat door volhouden de beer Stark stationschef te Duiven aldaar gehandhaafd blgft nietit nstaande men hem naar Groningen bad willen overplaatsen wat volgens hem pleit voor het bestaan van erkende rechten der oud Rgnapooramblenaren en beambten De voorzitter was een der eersten welke voor de enquête commissie werden geroepen hem had men inlichtingen gevra d en kwestiën besproken over de navolgende acht punten lo De uitkeering hy overlgden en invaliditeit Den Heer N S Polak uit Oouda die morgen een jrodsdienstigen feestdt viert werd het to estaan reeds nu een eerste serie te Rpelen om de gouden bondsmedaitie In de eerste drie slagen behaalde hg 28 punten de beide andere slagen waren mis zoodat hg op dit tal is bljJTen staan De wedttrgd op heden is verdeeld als volgt lo Wedstrgd tusechen de heeren N 8 Polak te Goada S Eiat te Zaid Scharwoude W Tensen te Sohellingwoudo C Witteveen te Haarlem en B F v Tbiel te idem om de gonden bondamedaille Deze heeren zgn reeds iu het bezit van de itferen bondsroedaille eu kunnen de gouden niet bekomen als zij niet meer punteu slaan dan waarmede zg de zilveren verkregen 2o Korpawedstryd waaraan wordt deelgenomen door alle clubs tot den bond behoorende iedere club vertegenwoordigd door drie leden die ieder driemaal vyf slagen doen In volgorde slaan de clnbs zooals hierachter wordt opgegeven vertegenwoordigd door de heeren wier namen achter den plaatsnaam volgen Recht door te Alkmaar M Govers A Krom en F Houtkooper OnB genoegen te Oosthuizen J Dekker K Kaaskooper n K Valentjin tBolsward te Bolsward R J Vos C W Eisma en K Tromp Keer niet te Haarlem C Witteveen H F V Thiel en A J Bronkhorst Schiedam te Schiedam B Wflsbroek G J Vincent en Th Klegberg l e algemeene leden c zgnde de heeren J Groen G Boeré Hoefnagel P Smit M Boot W Tenzen enJ Bosbouwers Orer de helft Ie Nieuwe Niedorp C Bypost A Haringbuizen en J Enilman Delft te Delft Zulenberg A J Scbaap en C van Batenburg Kolflu8tc te Boskoop M A Wiegant Bruss Q Ie Goultre en J la Grand i Op maatt Ie ZuidScharwoude C Zomer A Kist en P de Geus Zaanstreek te Koog a d Zaan A de Boer J Vis Wz en O Kosaen Prin6 van Oranje te Goes G Reyerae A Schrgver on F G G de Hollander Haarlem te Haarlem H v d Laan J N v d Weide en P Beaufort De vier eenen te Spanbroek C Igesz P Truyens en P H v Éoozendaal en eindeiyk Gouda te Gouda O Jonker C P Backers eu B Beszelzeu Voor dezen wedstryd is uitgeloofd een verguld zilveren medaille voor de club die bet grootste aantal punteu behaalt benevens drie zilveren draagmedailles voor de korpskolvers van die club 3e Personeele wedstryd waaraan door 216 personen wordt deelgenomen Hierby zyn te behalen de zilveren bondsidadailte en kunstvoorwerpen Het bestuur van den bond heeft een gelukkig idéé gehad Waar vroeger de clubs en de leden daarvan tussohen elkaar dooraloegen is nu bepaald dat alle leden van een club achtereenvolgens zullen slaan Hierdoor kan zoo n club bgeen bljjveD en wordt het uit stapje naar hier er zooveel te aangenamer door 13 08 12 6S 1 05 1 13 1 19 l i 10 65 11 08 11 09 11 16 11 96 13 38 13 38 11 06 9 30 10 in ii 10 32 L0 S9 0 4fi 10 52 Ook de feestgevende club Keer niet had een gelukkig idéé Vroeger kocht de feestgevende club de kunstvoorwerpen en werd daarop aangeduid wat de eerste tweedeen volgende pryzen waren dit was zeer vervelend want Vaak ging men dan huiswaarts met een roorwerp dat men liever niet had Het bestuur van KeeT niet heeft na de wiukeliem uitgenoodigd voorwerpen van een opgegeven prgs Qolda 6 30 7 85 8 86 Jleordreehl 7 88 8 42 Nlenwerkerk 7 39 8 49 Oapellt 7 46 8 S3 Botteidam 7 7 56 9 06 7 35 7 47 03 6 13 e 81 6 29 6 35 Botterdam Oipelle S IO Nloawerksrk 6 19 8 18 10 03 10 11 Moordreoht 6 26 7 45 8 07 flnnil 6 33 9 30 9 59 10 11 Gouda 7 3l S 40 9 01 9 47 10 49 13 11 12 21 l Ol 1 27 1 2a 43 4 15 5 35 5 59 7 13 S 25 9 Zer M 7 4 8 68 llOl l li Z Zk sw 7 619 01 II IO 1 22 5 03 MO IhIs ml8V34 lO ll fl l l 12 U 1 s Ua 4 l s 5 5 5 5 6 87 7 H 3 55 10 11 15 11 10 1 MImh op Zo o r uitgta oo 16 Im i lol Go d 6 6o6 40r 6 8 09o8 31 10 19 oll is is 2 23 3 18 4 16 4 17 6 38 6 017 45 8 38 10 08 10 33 Oude S 60 6 S4 11 14 2 37 o 38 Wo nl 0 6 69 7 03 8 113 11 32 2 45 5 05 5 45 8 07 lOSS UrSr 1111H SSm L 0 M i 5 o 20 a l So 4 48 5 9 6 5 J 1s9 Io1o 21MO Goud 8 3r iror uai 2 6 47 23 io 3 ïn t rd m W t 7 6 9 10 10 56 12 19 1 40 6 46 6 5 A t d aé U M ll lO 13 34 1 10 J L u u 2o Welke oorzaak is er voor den slechten toestand der werkzaambeden 3o Het gebruik maken der vrybiljetten 4o Het onderscheid maken tusarhen Rgnen Staatsspoorwegpersoneel wat betreil het buiten de stad werken 5o Waarom worden zg die vallen onder art 6 der overeenkomst genoodzaakt afstand van rechten te doen terwyi de Maatsf happg zelve de overeenkomst heeft geteekend 6o Waarom beeft de loonsverhoogiug niet op tgd plaats 7o Waarom heeft geene bevordering plaats tenzy men afstand doet van rechten 8o Welke bedoeling heeft de directeurgeneraal met zyn circulaire waarin sprake is van gelgke waardeering der werklieden Al deze punten waren zeer breedvoerig besproken en zal Vau Veen daaromtrent scfariftélgk verslag uitbrengen al vast mededeelende dat hg o a de bewering dat er pressie op de ambtenaren wordt uitgeoefend had volgehouden terwgl hg eerlgkheidshalve had moetea bekennen zelf er niet op achteruit gegaan te zga doch dat er velen waren wieu het minder goed giog De heer mr H Ameshofif oud directeur liad aan een der aanwezigen een brief geschreven waarm de meening wordt verkondigd dat bg de N R S niemand werd ontslagen wegens leeftgd eu die dus voor de oud beambten dier maatschappy niet bindend kan zgn Deze meening welke dus door de Exploitatie M aatachappg wordt gedeeld is mr A bereid voor de enquête commissie te verdedigen Dr Sohaepman en de heer Valette hadden heiden te kennen gegeven de grieven der werklieden iu de Tweede Kamer te lespreken eventueel te verdedigen terwgl op de vraag om eene contra commissie daar men de enquêtecommissie niet onpartgdig oordeelde de minister geantwoord heeft dat de volksvertegenwoordiging de resultaten der enquête nagaande zal uit te maken hebben of zg al dan niet partydig ia opgetreden Na rgp beraad werd besloten het vervolg der enquête af te wachten eene vergaderiug nader te convoceeren en daarin dan te bepalen welke maatregelen men verder zal te nemen hebben Meu leeat in de Bondscourant orgaan van den Nederlandschen Bi kkersbond Wegens de hooge invoerrechten op zoovele artikelen door Duitschlaud geheven bevindt zich het meerendeel onzer fabrikanten in de onmogelgkhftid er zaken te doen Ook onze giatfabrikanten meenden in dit geval £ e verkeeren en zoodoende was er slechts één enkele geweest de heer P J Lagerweg te Schiedam die het der moeite waardig had gekeurd onze zoo belangrijke gistfabricage te Mainz te vertegenwoordigen en moed genoeg bezat om een zoo teeder artikel als gist ondanks alle bezwaren daaraan verbonden te exposeereo Te Mainz en oustreken met name te Wiesbaden en Frankfort betalen de bakkers tegenwoordig voor hunne gist van 1 mark 38 tot 1 mark 60 pfennigeu per pond en zy ontvangen daarvoor slechts een fabrikaat vau hoogst twgfelachtige zuiverheid Daar de invoerrechten in Duitschlaud 65 pfennigen per kilo bedragen gelooven wg dat het by de tegenwoordige gistprgzen althans onze fabrikanten zéér wel mogenlgk is in Duitschlaud te leveren 7 10 4 50 4 57 5 01 6 11 5 30 5 56 6 03 B tO 6 17 A 26 6 41 7 30 12 40 13 08 ai£ d5 52 7 30 7 43 9 Vooril 5 53 ff ff ZZ jw6 10 i M6 l9 fl aU 8 3f 7 0 3 13 9 Utrecht oQ S i 7 50 9 Ifnnnetmi 6 48 S 04 Woerluii 6 63 8 U Oailirtrttpr7 07 8 19 Jj iU 7 3 S 3J 9 34 Amstonlnm C S Amstarilu n Wp 5 50 Gjiida 730 S KUm ƒ Sfav Ook de lange reis zal wel geen onoverkomelgk bezwaar opleveren althans de gist door den heer Lagerweg naar de tentoonsceUing gezonden tgdeua de drukkendite zomerwarmte kwam na een langdurig verblgf iu een gloeibeeteu waggon zonder ventilatie in uitmuntenden staat aan en werd in de 4 bakkeryen welke op de tentoonstelling in werking waren verre verkozen boven de Duitsche giat die er alleen dan verwerkt werd als er geen gist in de Nederlandsche aideeliog te krggen was Aan den heer P J Lagerweg werd dan ook de hoogste onderscheiding Eerediploma toegekend Een Engelsch geleerde professor Roberts heeft een werkje geschreven over de taal waarin Cbriatna tot het volk sprak Hg komt tot bet besluit dat Christus zgo leasen gaf in de Grieksche taal en grondt dit besluit op de volgende redeneering Herhaaldetyk haalde Christus het Oude Testament aan dat moest dus geschreven zyn in een taal die iedereen verstond Met Hebreeuwsch was dit niet het geval Alle geleerden zyn het eens dat Hebreeuwsch in Christua tgd een doode taal was die slechta door geleerden gesproken werd Wel bestond er een dialect het Aramaalsch een mengelmoes van Hebreeuwsch ChaMeeuwsch en Syrisch waarin het Nieuwe Testament geschreven werd en waarin de schriften uitgelegd werden doch tn die taal bestond blgkbaar geen God Testament en het opschrgven dier uitleggingen was streng verboden Het Oude Testament was dus zonder twyfel in bet Grieksch geschreven waarvoor ook pleit het feit dat de in het Nieuwe Testament aangehaalde gedeelten uit het Oude of woordelgk met deuGriekschen tekst overeenstemmen of biykbaar daarvan afgeleid zgn Professor Roberts komt derhalve tot het bealuit dat Christus de menigte ook in het Griekscb toesprak By de inzending vau de firma Landré GHnderman op de tentoonstelling vandeHoII Maatsch van Landbouw springt allereerst in bet oog dat zg zich dit jaar op twee voorname punten in het bgzonder heeft toegezegd n l in de eerste plaats oin zoo compleet mogelgke collecties in de verschillende groepen in te i enden en io de tweede plaats om een aantal hier te lande nog onbekende werktuigen ten toon te stellen Beschouwen wg achtereenvolgens de verschillende groepen dan komen wg allereerst aan de Mar8hall sc stoomdoraohmachine metlocomobile zeker een der best bekende dorschwerktuigen en waarvan dan ook door de firma L G een groot aantal verkocht zgn terwgl zg daarvoor op verschillende tentoonatellingen hier te lande 18 eerste prgzen verwierf Voor dorschwerktuigen door paarden gedieven werden ingezonden twee aoo gunstig bekende dorschmachines van Beriin en wel van voor éen en eon voor twee paarden Sedert een aantal jaren verkoopt de firma L G de gerenomeerde wanmolens van Thomas Corbett en heeft daarvoor dit jaar ook weder een complete collectie op de tentoonstelling ingezonden terwgl zg daar tevens by voegde een groot nieuw model wanmolen van Tjaart Bos die ook als trieur voor bet zuiveren van tarwe rogge gerat haver enz dienst kan doen De inzending werktuigen voor den akkerbouw munt mede uit door uitgebreidheid en door verschillende nieuwe werktuigen Behalve eene groote verzameliug Engelsche ploegen en siggen vindt men bg die E deeling een tienrgige zaaïmachine met daarbg beboorende schuffelploeg voor het schofieleu tuaachen de met de zaaïmachine gezaaide ryen beuevens Dehna a kuuatmeststrooimaohine van 3 meter werkkracht voor het strooien van verschillende kunstmeststoffen als Chilisalpeter Thomas phosphaat Beendermeel enz enz Zeer bezienswaardig zgn ook de werktuigen voor den hooibouw Behalve de hier te lande zoo gunstig bekende Buckege Graamaaimachine O vindt men er ook nog een nienw geconstrueerd Buckeye Graamaaimachine II met zetiwerkende balanceerinrichting Voorts eenige hooiharken en sohnddera waarby eveneene een werktuig dat hier te lande voor het eerat ingevoerd is en wel een hooischud en keermachine waarbg de handbeweging met een soort hooivorken zoo getrouw mogelgk door de ma chine wordt nagevolgd Een zeer nuttig werktuig is de Eureka hooiboor met thermometer dienende om de temperatuur binnen in den hooiberg te kunnen meten waardoor dus het gevaarlgke broeien van het hooi kan voorkomen worden 10 43 11 08 n 2S 9 35 9 43 9 49 9 56 10 05 11 48 B S7 9 6C ff 8 80 10 i 06 S0 10 I0 ff 9 45 ff 1 36 10 08 lOM 8 60 10 07 10 54 9 06 ff 9 1110 84 g 9 1 0 9 38 10 40 11 86 7 35 0 66 7 40 10 80 9M lUS 11 36 8 10 9 1 3 11 03 7 07 7 17 7 24 7 SI 7 37 2t 7 04 ff 7 10 H 33 ff 7 81 617 43 Een van de voornaamste groepen wordt gevormd door de verzameliug werktuigen voor stalvoedering die alleen reeds nit meer dan 80 verschillende stroo en wortelsngders Ign koeken en boonenbrekera graanmolens enz enz bestaat Vooral verdient hierbg vermelding een nieuw geconstrueerde Edward s patent veiligheidsstroosngder die voorzien is van een hefboom om onder het werk zoo noodig direct te stoppen of achteruit te werkeu terwgl de kamraderen door schermen gedekt zgn Bg deze groep vindt men ook eene complete collectie graanmolena van de firma S Corbett Son waarvoor L G vertegenwoordigers zgn Eigenaars van buitenplaatsen en taiulieden wordt ten zeerste aangeraden eens een kgkje te gaan nemen bg de verzaiheling werktuigeu voor den land en tuinbouw waarbg men een groote sorteering vindt van verschillende grasperkscheerders tuinploegjea schoffels tuinspuiten slangen enz Ook van alles wat de znivelbereiding betreft heeft de firma L G in combinatie met de firma F H Pgtteraen te Sneek dit jaar eer veel werk gemaakt Behal e roomafscheidera voor atoom en handkracht vindt raeu er eene uitgebreide verzameling van alle mogelgke werktuigen die bg de boter en kaasbereiding te paa kunneu komen als karns boterkneeders wrongehuolena complete pasteuriseerinrichtingeu benevens een honderdtal verschillende gereedBcbappen en verpakkingen voor boter eu kaas Vooral dient opmerkzaam gemaakt te worden op de verschillende Endover End karns die weder volgens een geheel nieuw systeem vervaardigd zgu waarbgn l de karntou die zouder eeuig binnenwerk is excentrieacb draait Ten slotte heeft de firma L G nog eeu aantal by het programma niet gevraagde werktuigen en geieedachappen ingezonden waaronder stoommachine i een rosmolen een groote Ghatwood s brandkast van de nieuwste constructie een koolachaafmachine enz enz benevens uitgebreide verzameling pompen van the Gould s Manufacturing Compagny te NewTork waarvan L G bier te lande eenige vertegenwoordigers zgn De inzending der firma L G is de grootste en compleetste die ooit op een laudbouwtentoonstelling hier te lande geweest is Uit het bovenstaattde biykt wel dat de inzending van de firma L G een bezoek overwaard is en geven wg iedereen de raad zich eens per ooniyk te gaan overtuigen dat de firma L G onder de haudelsreu in werktuigen hier te lande nog steeds een eerste plaats bekleedt De groute machinefabriek van Gebr Stork Co te Hengeloo bestaat thans 25 jaar Dit feit wordt thans door een feest berdacht en natrpons zoowel als werkliedeu zullen daaraan deelnemen Zaterdag begonnen de feestelgkbeden met een vergadering van de Nederlandsche vereeniging voor scheepbouwkundige en werkliuigknndige ingenieurs De heer D W Stork hield een rede waarin hy de regeling van den arbeid iu de fabriek uit een sociaal en industrieel oogpunt beschouwde Laat tot aamenwerking tuaachen kapitaal eu arbeid iu een industrieele onderneming leidt tot maatregelen in t belang van beiden De pttroon zeide apr moet zich beachouwen ala de rentmeester van eeu eigendom waarop hg slechts beperkte rechten kan doen gelden de ondergeschikte dient in de zaak niet te xien slechts de gelegenheid om een loon te verdienen maar ook voor haar belangen waken als voor yn eigene Aan de fabriek van Gebr Stork Oo worden de werklieden slechta door de directie zelve aangenomen en ontslagen Jongens vau 13 a 14 jaren moeten vooraf een examen afleggen waaruit blgkt dat ze de lagere school met vrucht hebben doorloopen Elk werkman heeft een proeftgd door temaken maar wordt hij daarna aangenomen dan wordt hg niet ontslagen dan door luiheid ofongeschiktheid Wegens slapte iu de werkzaamheden worden de arbeiders echter nooit ontslagen daar in minder drukke tgden in voorraad gewerkt wordt De werktgd voor volwassien werklieden is geregeld 9V4 nur daags de jonge arbeiders tot 16 jaar werken denzelfden tgd verminderd met de scbooluren overwerk geschiedt alleen door werklieden boven de 18 jaar en zoo dat niemand meer dan twee avonden per week drie of vgf nur mag overwerken na een acbafttyd van een uur Ieder werkman heeft zyn boekje waarin elk stuk met den daaraan besteden tijd en het loon wordt opgeteekend Om hetwerkmanagezin echter niet bloot te stellen aan de wisselende kaneen van meer of minder goedgelukt werk wordt wekelgka een vast bedrag nitbetaald In het loonboekje wordt opgeteekend het meer of minder verdiende stukgeld Het eerste wordt elk kwartaal uitbetaald het te kort wordt geboekt en bgna altgd kan het volgend kwartaal door het overbid worden vereffend De directie regelt de loonen maakt de Igat der loonsverhoogiug na raadpleging met de bazen Het loon van een werkman van 6 jaar was in 1883 5i et in 1889 7 et van 18 jaar resp 8 et en 12 et vau 20 jaar 9Vs en 12Vi et van 22 joar ll i et en 1478 = en eindeiyk van 40 jaar 16 et en IT b et De uitbetaalde stukgoederen bedroegen gemid deld per kwartaal in 1882 2126 aan 232 werklieden in 1889 4660 aan 317 werkliedeu De directeur technische en administratieve beambten de chefs der afdeelingen en de bazen gelieten tantiemes percentagewgze uit de behaalde winst betaald Voor het geheele verdete personeel ouder den rang van baas daarent en ia een vast aandeel iu de winst bestemd Hiervan wordt echter niets in specie uitbetaald het grootste gedeelte wordt als jaarIgksche bgdrage der firma iu het zieken en pensioenfonds gestort en het overige voor andere instellingen ten nutte van het personeel besteed Zoo worden hiervan de verschillende fondsen gesteund en instellingen als de badinrichting bekostigd Zoo deelde de directie nu dezer dagen weer mee nan het volk Gelukkig kan ook ditmaal vau hetafgeloopen boekjaar getuigd worden dat het voor onze fabriek een goed jaar was Dat dit zoo zou zgn was te verwachten na de buitengewone drukte al heeft deze ook de laatste maanden in sommige werkplaatsen wat te wenscheu overgelaten Daardoor en door minder voordeelige zaken waarbij onze fabriek noodzakelgk betrokken was heeft het rusultaat nog wel wat geleden Toch kunnen wg voor de Vereeniging tot behartiging der belangen voor het personeel voor 1894 beschikbaar stellen een aandeel in de winst van 8000 Hiervan komt ÖOOO aan het pensioenfonds ten goede en 2000 wordt gereserveerd voor het op te richten invaliditeitsfonds Daarna werd door de vergadering een bezoek gebracht aan de fabriek die in volle werking wae en in de sociëteit een feestmaal gebonden aangeboden en gepresideerd door den stichter der fabriek den heer C Stork Naast de werkplaatsen hebben de werklieden op een groot terrein eerepoorten en rauziektenten getimmerd en met vlaggen en wimpels het een vroolijft aanzien gegeven een groot houten gebouw gedecorreerd met toepasselijke schilden en groen verhcht door electrische lampen ia opgericht en hier zyn ook de illustraties van den optucht die Zondag heeft plaats gehad ter bezichtiging gesteld Volgens het plan bestond hg uit twee herauten die voorop zouden gaan met eeu vaandeldrager iü t midden Dan komt de muziekvereeniging Excelsior de vaandeldrager der beamhteu door al de beambten gevolgd Voorafgegaan door fakkeldragers en horanten komen dan dfi zegewagen voor stellende de Oude Twente ache Induatrie de IJzerinduatrie den Handel den Landbouw en de Ngverheid telkens afgewisseld door afdeelingen werklieden en muziekcorpsen Tot slot komt een groote wagen dragende een petroleummotor met dynamo alles versierd met el ictrische gloeilichten Zondagavond zou er groot feestmaal zgn waarbg bet personeel met de chefs zon aanzitten Geheel Hengelo vlagt en is versierd want de feestvreugde is algemeen Omtrent de oprichting en de uitbreiding der fabriek vertelt de stichter de heer C Stork dat hg ala jongeling door het lezen van een boek op het denkbeeld kwam een fabriek te stichten waar de werkman meer zou gewaardeerd worden on schooner vruchten van zgn arbeid zou plukken dan tot dien tgd het geval was De heer Stork bezat toen een kleine handweverg te Oldenzaal hy drong er by zgu vader op aan dat een jongere broer voor ingenieur zou gaan studeeren en nadat aan dezen wenach gevolg was gegeven de jonge man zgn diploma te Delft behaald had en eenige jaren practische ondervinding had opgedaan werd een kleine zaak begonnen door den ingenieur in compagnieschap met een vindyigrgk smid zekeren MeyUng Na tien jaar toen de fabriek zich reeds had uitgebreid doordat nevens de gzer en metaalgieterg een draaierg werd opgericht overleed de ingenieur en de compagnieschap werd ontbonden de heerMeyliug trad uit en de heer C Stork zette de zaak voort met deskundige hulp Toen het plan voor den spoorweg Almelo HengeloSalzbergen en ZutphenHengelo En achedé was verworpen werd de fabriek van Oldenzaal naar Hengeloo verplaatst en bad aanvankelgk zeer met de omstandigheden te kampen want behalve dat de fabriek te groot was voor den omzet waren ook de werklieden nog niet bekwaam Er werd echter flink moed gehouden en thana is de fabriek sedert 20 jaar voortdurend in bloei en omvang toenemende BnltenlaDdsch Overzlcbt Van het Home rnle vraagstuk zal men in den eersten tgd denkelgk niet veel meer hoeren Na de beslissing der Lords biyfb de quaestie rusten totda i het Qladatme believen zal haar weer aan de orde te brengen De premier heeft de keus tuaachen tweeërlei Hy kan het Lagerhuis thaua ontbinden en nienwe verkiezingen uitachrgren Maar hg kan ook het volend jaar de bill opnieuw voor de beide Huizen brengen om ze dan andermaal door de Tweede Kamer te laten aannemen en door de Eerate te laten verwerpen wier vonnia dan geteekend ligt En men verzekert dat de grand old man het laatste doen zal Dat de oppositie sterk aandringt op eene onmiddellijke ontbinding van het Lagerhuis ia van haar zgde wel begrgpelyk omdat zg sla minderheid hg eene nieuwe algemeene verkiezing alechts weinig kan veriiezen en iniaschien zelfs hopen mag dat de uaiomstische gelederen versterkt worden Men weet waarom Gladatone de home rule zaak voorloopig wil laten rusten In de aanstaande herfstzitting brengt hg Igt andere deel van zgn program aan de orde dat op de sociale wetgeving betrekking heeft en ala het dan een volgend jaar tot een ontbinding komt dan kau de premier de kiezers wgzen op gn grootendeels afgewerkt program en met vertrouwen hun uitspraak afwachten Den anioniaten ia deze tactiek nieta naar den zin en van daar dat ze op onmiddeliyke ontbinding aandringen Maar dat Gladstone ook al weet men nog niet officieel wat zyn plannen zgn niet in de kaart zal spelen der oppositie is wel zeker Men deelt ons mede dat nog nooit zoolang het Hoogerhuis bestaat zooveel leden aan een stemming hebben deelgenomen als over de tweede leziug der Home Rule IJilU Er waren er 460 Vau de unionisten waren er 29 afwezig De aanwezige aartabiaschoppen 22 m getal stemden allen tegen Van de voorstanderö was Lord Aberdeen de nieuwe Gouv Gen van Canada verhinderd daar hg op weg was naar yn nieuwe bestemming hg had paired met Lord Tweeddale Onze vroegere landgenoot Lord Reny baron Mackay stemde voor Bg het niteengaan van het Huis was een groote menigte op straat aanwezig zoodat de politie moest zorgen voorde circulatie Het publiek woa echter vrg kalm al werd nu eu dan de kreet Down with the House of Lords gehoord Waarschgnlgk komt spoedig de interpellatie over de benoeming van den hertog van Coniiaught tot bevelhebber te Aldershot in het Engelsche Lagerhuis in behandeling Indien de minister van oorlog verzekert dal deze benoeming geen eerste stap is tot de verhefiing van den prins tot opperbevelhebber van het leger zal een groot aantal radicalen die nu weifelen 0e regeering steunen Eeu klein aantal conservatieven zal daarentegen stemmen voor het amendement dat de radicalen ala motie vau wantrouwen zullen voorstellen De bekende Franache ataathuishoudkundige Jules Simon klaagt iu de Tempa over de inrichting vau het kiesstelael die de Franache Kamer laugzaraerhaiid van al hare groote mannen berooft Dat Piou de leider der conser vatiefrepublikeiuen en De Mun de aanvoerder der Katholieke arbetderspartg niet herkozen werden acht hg zeer te betreuren Hg was 28 jaar geleden ten buize van den beer Gladstone toen het bericht kwam dat deze niet door de hoogeschool van Oxford gekozen was Jules Simon was zeer verwonderd dat niemand zich dit bgzonder scheen aan te trekken Gladstoue antwoordde hem dat hg nog voor de d ten einde was het aanbod voor een ander kiesdistrict zou hebben ontvangen Dit stelsel zegt de heer Simon kent men in Frankrijk niet eta hoewel hg de gevaren der meervoudige caudidaturen niet over het hoofd ziet acht hg dit een groot nadeel De Franache Kamer zal voor bet eerst een aaneengesloten socialistische fractie bezitten schrgft een der Pargsche correspondenten vau het BerI Tagebl Weliswaar zijn de afscheidingen tuQSchen de verschillende scholen niet opgeheven maar het schgnt toch datdesocialiatiacb getinte radicale fractie Goblet Millerand het met de aocialistiache groep van Gneade eens zal worden over een program Bovendien heeft men nog rekening te houden met de 61an quisten ouder leiding van Vaillant met de Brousslaten onder leiding van Prudent Dervillersen met de door Grousier vertegenwoordigde Allemaniaten Jnles Gueade biyft echter het hoofd der partij Do nieuwe socialistische afgevaardigden hebben nu tegen het einde der maand een nationaal arheideracongres te Pargs bgeengeroepen Wat zal biervan het resultaat zijn De fractie Goblet Millerand heeft haar program nog niet openbaar gemaakt wellicht heeft zy er nog geen Wetgeving op hreeden demooratiscbeu grondslag hetgeen Millerand het doel van zyn politiek noemde ia niets dan een holle phrase Tegenwoordig wil ieder in Frankrgk democratisch zyn en op de boulevards is het bijna mode geworden zich socialist te noemen Evenals de radicale groep Clémenceau Igdt ook de groep Goblet Millerand aan de halfheid der denkbeelden Men kan niet meer tegelgkertgd radicaal en socialistisch zyn het radicalisme wordt volgens den corrrapondent door het socialisme langzamerhand ingeslikt Reeds thans moet Millerand de Petite Rep Fr openstellen voor mannen ala Allemaoe en Brouase Aan den anderen kant heeft Gueade heel wat water in den wijn gedaan Hy wil thans in de Kamer iiivloed oefenen niet haar ten val brengen en de socialisten hopen dat hun in de Kamer gesproken woorden grooter indruk zul en maken dan hunne in aebeidersveigaderingen gehouden redevoeringen Gnesde wïl den kring van zyn aanhangers uitbreiden proaelieten maken onder de onderwgzera handelsbedienden en kleine grondbezitterSf die hg met allerlei beloften tracht te paaien Men heeft thans het zuivere opportunisme in het socialiame De verkiezing van Guesde blgft echter een historische gebeurtenis Door zyn eerste uitlatingen heeft Guesde bewezen dat hg een man met wieu meer rekening moet worden gehouden dan met zgn partggenoot Thivrier die als kamerlid zgn gebrek aan bekwaamheid trachtte te vergoeden door het dragen van zgn blauwe kiel Tot zoover de correspondent van het Berl Tageblatt t Üit Pargs komt tbans bericht dat bet comité van actie der liberale linkerzgde een manifest heeft openbaar gemaakt waarin wordt gewezen op het gevaar dat van socialistische zgde dreigt en de noodzakelijkheid om dit te bestrgden wordt in het licht gesteld Af en toe komen er nog curieuae staaltjes aan het licht uit het verkiezingstgdperk Men ziet er uit meer uog dan men tot nu toe wist hoe sommige verkiezingen io het werk zgn gegaan Zoo heeft de tot afgevaardigde gekozen kapper Chauviu aan zyn kiescomite 3000 fr beloofd van de 9000 fr die de staat den afgevaardigde jaarlgka ter vei oeding toekent De hoedemaker Faberot voor wien Floquet de vli heeft moeten strgken is milder geweest dan Chauviu hy heeft zyn comité 5000 fr beloofd Henri Kochefort zegt hierover het zgne in rintraoaigeant Hg beroemt er zich op dat hg de uitvinder is van het imandat impératif maar tot hetgeen wat nu geschied is was hg nooit te vinden Met dat stelsel wordt het beroep van lid van een kiescomite de beste en winstgevende van alle sinecures De PariJBche correspondent van de ïndépeudauce belg $ schryft dat hg kiesdistricten kent waar de candidaten elkander opgebodeu hebben in gemaakte vrggevigheid Een hunner zeide Indien gy mg tot afgevaardigde kiest 4ta ik de helft myner 9000 fr af voor het ichoolfonds en het liefdadïgbeidsbeatuur in het arrondiasemeitt Eu ik zeide de ander ik geef twee derden van mgue vergoeding BuFKerlUke Stand GEPOREN 9 Sept EUien en Willemgntje tweel oudera W Kruyt eu Z Knhtman David oudera S Lnitjes en C Regn 10 Johannes Wilhelmus ouders D Vonk en E M van der Hegden Hermanna ondera H de Groot eu C J Wolfswinkel OVERLEDEN 10 Sept T Plomp 33 j A E Loeven wed J Spaan 70 j A Snaterse 21 j 11 m II G van derGraa wed van L von der Linden 74 j 11 m Sept Waterget den Hoog l aa Hoog Lnnfi VVouiwl 13 7 37 4 IS 7 68 4 18 iloiiilord 14 8 09 4 84 8 36 4 61 Vrg iaft 13 8 43 5 08 8 69 5 84 Üutoril 16 9 16 5 40 9 84 5 69 Zoud 17 9 63 6 18 10 15 6 40 Maiind 18 10 87 7 08 10 69 7 24 Dinsd 19 11 43 8 08 04 8 29 Sprinfftij 13 ea 37 Sept Uaan Zon Sept Optf A Oaderg M Opg Oader 18 9 18 7 12 19 Sept 5 43 6 05 U 10 81 7 25 85 6 62 6 60 16 U 47 7 41 30 ff 6 01 6 88 1 03A 8 U4A 3 13 8 36 8 16 9 22 EK lÖ 4 03 10 23 34 3 Staats loterij 5o KlüBSo Trekking van Diusdag 12 Septombor 1893 Ko 820 8 61 en 9850 1000 No 6226 400 No 113 6182 11077 on 16111 00 No 488 1194 3864 4608 6496 6980 10740 18619 16178 en 17675 100 Prgzen van ÏO 79 8066 5450 7434 10062 12464 15047 17477 103 3128 6576 7666 10183 1269 16104 176S6 44 3241 5688 7672 10276 I2U42 16147 17801 531 3282 6701 7765 10584 12966 15288 17866 687 8396 6702 786 10698 12966 16332 17874 936 3414 6712 7880 10683 13061 15394 17899 996 3446 5831 7901 10726 13066 16603 17940 1342 3814 5936 8346 10843 13125 16561 18168 1373 3317 5993 8435 10961 13336 156 18804 1460 3970 6383 8U36 10991 13328 16713 18869 1465 4043 6406 697 11187 13336 15795 18888 1607 4094 6489 8987 11348 13682 16110 19077 1530 4103 6570 9043 11276 13687 16112 19213 1766 4170 6793 9197 11323 13767 16600 19321 1816 4533 6810 9331 11450 18761 16684 19379 1885 4911 7064 9388 11657 13796 16606 19603 2026 6007 7098 9621 11857 13867 16785 19699 2030 6039 7100 9626 11937 13890 16802 l 05 2136 6061 7198 9686 11 46 18914 16826 19929 2163 5166 782 9774 13016 14047 16872 20361 2263 5176 7343 9814 13064 14091 16985 20668 2307 6233 7368 9868 12149 14558 17096 20725 2697 5352 7387 9864 13186 14636 17249 20994 3700 6813 7415 9980 13380 14800 17279 10040 3001 6449