Goudsche Courant, woensdag 13 september 1893

No 6148 Donderdag 14 September J893 SZste Jaargang fiOCMHE GDIIMIVT JSieuwS en Advertentiehlad oor Gouda en Omstreken 98 94 101 De Uitgave dezer Courant g esehiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie mapnden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 R regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Beurs van Amsterdam 11 BEFTBUBGB alotkoers 82 96 Vor kr NIUKUAND Cerl Ned W 8 i i 81 dito dito dito e6 O 28 dito dito dito 3 100 HOMi OW Ooudl 1881 88 4 98 Ituii Iniobrtiviiig 186S S1 6 7li Oonniit Obl in papier 1868 S 77 dito in zilver 1868 5 77 FoUDOAl Oblig met ticket S S0 dito dito 3 80 i BoauHS Obl Ooat 2e Serie 5 62 dito Oeoona 1880 4 8 sditobyBotbi 1889 4 S adito bij Hope 1889 90 4 47 dito in goud leen 1883 6 OS dito dito dito 1884 10l Sfakjb Perpet sohuld 1881 4 SS TOKMU Gepr Oonv leen 1890 4 76V Oeo laeuing lerie D 22 Geo leenin f serie ü 23 99 Ees 598 1001 78 100 203 188 981 4 101 100 131 96V 100 34 92 90 160 ll8 100 SO 52 118 122 67 66 m 120 101 103 69 90 103 132 128 U ls 99 57 85 19 18 102 82 108 103 I 78 48 Zoid Afh Ejip Beo v obl 1892 B 104 Mnlco Obl Buit Sell 1890 6 tS VlNlztiBLi Obl 4 onbep 1881 SS AluTlütDAH Obligation 1861 3 l a BoTTllDAH Sted leen 1880 Sl t NlD N Afr Uandelsv aand Arendib Tab M Certificaten DaliMaatBobappg dito Arob Hjrpothoekb pandbr 4 üult My der Vorstonl aand a Gr Hypotbeokb paudbr 4 Nederlanusoho bank aand Ned Handeimaatsob dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Bott Hypolbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OoaTBKit Ooat Hong bank aand Bdsi Hypotbeekbank pandb 4 AUBKIKA £ iquit bynotb pandb 5 94 49 61 8 ISS Maiw L i Pr Lion oort 6 KiD Holl IJ 8poonr M i aand Mij lot Expl V St Sptr aand Mad Ind Bpoorivegm aand Nad Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito S lTALIB Spoorwl 1887 89 A Eobl 3 Zuid llal Sparmg A H obl 3 PoiiSH WarseUnu Weenen aand 4 Euai Or Buaa Spiv Mjj aand 5 Baltiaobe dito aand I aitova dito aand 6 l ang Dombr dito aand 6 Kursk Cb AzoW Sp kap aand 6 LoBovo Sewuat Sp M j oblig 6 Orel Vilebak dilo oblig 6 ZuidWoat dito aand 6 dito dito oblig 4 11 19 16 160 106 106 100 100 lis invi 29 108 AHEniKA Cent Pao Sp Mij obl 6 Chic Nortb W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Oenver Bio Gr Spm eert v a Illinois Oaotral obl in goud 4 Louisv NaihviUüCert v aand Mexioo N Spw Mij leliyp o 6 Hlaa Kanw v 4 pot pruf aund N York Ontario West aand dito PonuB Obio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 6 St Paul Minu k Hanit obl 7 Un Pao Hoofdlijn obl g 6 dito dito Line Col Ie byp O 6 Canada Can Soutb Cert v aand Vin C Ball Nav Ie h d o OAmaterd Omnibus Mij aand Botterd Tramweg Maats aand Nbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Boltordam aand 8 BlLSia Stad Antivorponl887 8 IMMl Stad Bruasel 1886 2 HoNO Theiss Kegullr Geaellacb 4 OosTENR Staatsteening 1860 S O mi K K Oost B Cr 1880 3 Spakie Sud Madrid 3 1868 Nbd Ver Boz Hyp Spobl ocrt 6 ADVERTENTIEN Fro Deo Hangschikking De rangaohikkingen in de faillissementen TUI A T N DHR 8TARRE en B J tanOIJË te Qouda z n ter Orifiie der ArrondissementsReohtbank gedeponeerd om aldaar gedurende Teertien dagen te btyven ter inzagevau een ieder De Curator Mr M M SCHIM tan dke LOËFF Adrooaat en Procureur te Gouda Een JONGMENSCB zoekt roor 5 dagen p w een KAUEIl UET fENSIOH onder lett A H n 8WAKTSENBUBG a AdT Bareati Kleiweg E 92 Lönlioldt Vulkacliel Ter OVERNAME wordt AANGEBODEN een L6nhoiat Vulkachel No 11 iwurt in oikmuntendeA ataat tegen l P B Men dreweere ioh an het Bareau ran dit Blad Gouda Snolperadrok rao A BaisaiiAiifc Zoon LOTEN in de VERLOTING BIJ GELKGENHBID DER TTxije E aaxd eixanca axlct ZIJN TE BEKOMEN BIJ BttlL iKM i Langre Tiendewe ir PRIJS 1 11 L OTEN voor 10 toriawafer ui f de V cfor aJBron f e Oberlahnsfein byBns Tafeldrank Vanh£ oninklykef uis c erjveder anden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlabnstein tievestigfd te Itotterdain Zuidblaak 8 llederlandscbe Stoomboot llaalschappij De Stcomaohepen BOLLAND kapt J 8MIDT en BATAVIEB kapt J SAUEE vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappij Boompjes 72 te Kotterdain De Stcomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen Kraepelien en Holm s IQiiina LarocheQ u i£1ÏRocHE Is de meest Krachtige eii Versterkende RI A VVI I aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsohe geneesheeren Bekroond met EEKBN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkr gbaar in Bacons fi O en f i Depot te Oouda by den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THUI Kraepclien Holm Hofleveranciers Zeisl Het gpoote aantal zenuwkwalen van zoiuwlioütdpun f lol de voorafgaande keotoekonoo van apoploiio ho onboroorte te troUeeren nogstoeda alle middelen door Je inodiaolio vvetonBohap aangewend Eerst nnii deu nieuwen tijd komt de eer loe dat lij door het gebruik maken van den eenvoudigston weg namelijk langs de huid eene pUjrsiologiaobe ontdekking gedaan heeft die na bonderdo proofnemiugen tbnns over do golieele wereld orbreid is en terwijl zij in wetonsohappelljko kringen de hoogste belangstelling wekt tevens omo weldaad blijkt ie zgn voor de aan zenuwkwalen lijdende mensolihoid Deze goneoswijze is uitgovomlon door don gewezen Olfloier van Gezondheid Eoman Weissrannn te Vilsbofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene so jarige praktijk Door wasBcWng van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe gesotillcte stoffen door de haid onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkelijk Bchitterondo resultaten verkregen en zij maakte zooveel opgang dat van een door den uilvinder goscliroven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten tgd reeds do 26e druk vefscbenen is Dit boekje bevat niet alleen voor bet groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent bet wezen der nieuwere tliorapio on de daarmede zolfsin wanbopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenscliappelijke vorbandehugen uit de medlBOhe bladen dio aan deze goneeswyze gewijd zyn zoomedo afschrift van UI van gotuigachnflen van hooggopliiaiste geneeskundigen onder welke P MéDière med dr professor aan de DOlykilniek te Parijs rue Rougemont 10 Steiuïreber med dr praktiseerend geneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton SmitStsrath Ur Cohn te Stettn Grossmaan med dr arrond arts te Jöhlingeu Dr P Porestler geneesheardireoteur van het hospitaal te Agen Geheimrath Dr Sobering j kasteel Guteafels Bad Ems Darsea med dr geneesheer direo teur der galvano therapeatiaohe mriohting voor zennwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Bus aon arrond arts ta Zirknitz Ober stabsarzt Jeoül med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrière Eure lid van den Consell Central d hjrgiöne et de Santé m Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zeuuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan de kentaekenen zijn ohronisohe hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid liohamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aar de gevolgen daarvan zooals verlammingen OnVermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseüike zwakte verzwakking van geheugen enz en zy die reeds onder geneeskundige liehaiidelmg geweest zijn maar door de i kende middelen als onthoudings on koudwaterkuur wryvoii electriseeren stoomlooi of zeebadei geou genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zy die vrees gevoelen oor beroerte on daartoe roden hebben wegen verschijnselen als ziCh aanhoudend angstig roeien verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd sulzing ia de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze drie ontegorieu van zenuwlijders ais ook aan JOnge meines lijdende aan bleekzuoht en krachteloosheid ook aan gezonde zel aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelyke reactie wiUon voorkomen wordt dringend aangeraden zioh het boven vermelde werkje aan te schalFen hetwelk op aanvrage kOStelOOS en franco verzonden wordt door LEMAIHB Co Apothekers te Parijs rue de l Eohiquier 80 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze vau ilOMAJN WEISSMAINN Oud Odieier van gezondheid eere lid der Italiaansohe ffSaniteita orde van het Witte Kruis en verder te Amsterdam door lï ClEBAJI Co Heiligeweg 18 Rotterdam F E an SANTGX KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 utrecht LOBBÏ POUTON Oudegracht b da Oaardbrug F ieO Op de jongste hygienisob medicinale Tentoonstelling te mt is ii Weissman sche geneeawgie door de medisohe jnr met de Zilveren Medaille bekoond Sloom wafeseherij TB KOOF WegeoB familie omstandigheden Taaachenpersonen komen niet in aanmerking Brieven No 228Ö bureau Goudeche Courant T £ i rBLBIEI3 9 Ot per PI 5 Ot per Fl prachtig helder en goed werkend Depot A NORTIEB Gouwe C 34 35 FEANSCHE STOOMVEEVEEU Cheuiisehe en Zwitsersche Wasscherij Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H üppenhelnier Rotterdam Specialiteit voor het Btoomen en verren van alle Heeren en Oameskleediugstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgord nen T eU kleeden Trypen met nieuwe patronen geperst Kwasten Qarnitoren Neteldoek TuUea Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander bleven en worden onschadetyk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der ImM bevlekking Oname en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s FXFBEWAKII ti Hollandsche uitgave met 27 aib Pri s 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet bet lezen de oprechte leendg die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bfl hetVer lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook iu postzeguls en in eiken boekhandel in Holland Wie zeker zijn m de Echte Eikel Cacao te ontvangen teaamengesteld en na vele pi cefnemingen in den handel gekomen onde den naam des uitvinders Dr Mlcbaelis vervaardigd op de beste machines in het wereldbeicemde étabblissement van Oebr £ Stollverok te Keulen alscha Cikel Ciacao in vierkanten bnssen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagel ksch gebruik een i 2 theelepeb van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bg geval van diarrhee slechts met wa ts gebrniken Terkrügbaar bg de veo numste H H Apothekers ens t Ko Ko proetbn e t M c 0 Ó0 a 0 35 GeneraalTertogenwoordiger voor Neder 1 land Julius Mattenklodt Amsterdam Kalv straat 103 Alom te bAomen DE mm mm of de beschryving der beroemde geschilderde Kerkglazen ran de Groote of St Janskerk te Ter Qoude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glaneu der oartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderlyk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeden Dirk en Wouter Crabetb Dooa CHRI8T1AAN KRAMi P T ij s 80 Cents A BRINKMAN ADVERTENTIEN in alle Binnen en ButtenUmdgohe Couranten worden dadelgk opgezonden door bet AdvertenüeBnrean van A BRINKMAN en ZOON te Oouda De stad en de h borgerschool In de raadszitting van 29 Aug jl kwam u a de mededeeïing in van B en W dat de minister van binnenlandsche zaken voorshands geen vrijheid had gevonden zijne medewerking te verleenen tot ontheffing der gemeente van de subsidie welke deze jaarlijks geeft aan de rijks hoogere burgerschool Onze lezers herinneren zich dat de betaling van deze jaarlijksche bijdrage het gevolg ia van eene overeenkomst tusschen de Gemeente en het Rijk waarbij de Regeering zioh verbond de hier bestaande rijks hoogere burgerschool met 3 j c te veranderen in eene met ö j c indien de gemeente Gouda de meerdere kosten voor hare rekening nam Het door de stad te betalen aandeel in de jaarlijksche kosten is later eens voor al vastgesteld op f 6700 Wat ook de Regeering aan de school ten koste legt tengevolge van grooter behoeften of vermeerderd schoolbezoek de stad is tot geen grooter bijdrage verplicht Deze overeenkomst heeft natuurlijk ook hare geschiedenis Jarenlang is telkens door den gemeenteraad aangedrongen bij opvolgende ministers tot uitbreiding van dè school De bloei dier inrichting de goede resultaten die zij afwierp het belang ook der omliggende gemeenten bij een volledige school voor M O werden telkens de Eegeermg onder het oog gebracht Doch steeds volgde eene afwijzende beschikking gegrond op de te maken kosten waartoe men zich met gerechtigd achtte nu het wettelijk vereiscbt aantal rijks hoogere burgerscholen reeds was overschreden en het budget voor midd onderwijs een aanzienlijk cijfer had bereikt Overtuigd van hetgroote belang dat deze gemeente heeft bij een volledig stel scholen voor alle standen die alle burgers in staat stellen in de gemeente zelve te vinden wat zij voor de opvoeding hunner kinderen naar de eischen van onzen tijd noodig hebben deed de Raad eindelijk het voorstel de kosten voor gemeenterekening te nemen Hierbij ging waarschijnlijk de Baad van de gedachte uit dat de hooge Regeering ziende dat de school op haar nieuwen grondslag levensvatbaarheid bezat na eenige jaren zou t EDILLETOIM STEREEN EN ZWAEEEN ilJii het DmiKk 19 yDat gQ my helpt waar te zgn waar tsgenorer u en tegenorer mü ebIvod Ik geloof aan nieU en ik coa zoo gaarne willen geboven ik wantrouw rae Eelf en myne gevoelens en och wat zou ik dat gaarno ancien roor me wenachen Help m j gij kunt het wanneer gij maar wilt Gij zijt bij machtt om dezen rreesolijken demon ran dat het reran dert toch te bezweren gij g nlleea maar ij moet my gaarne lijdsa om bet te kunnen en ikweetjuiet ntet of gy mjj gaarne lijden moogt I ffUat ffoet gij niet waarijjk niet F rroeg sij naavolqks hoorbaar Wat wilde hij nu meer Was niet elk woord dat zy sprak was niet de blik waarmede zy hem aanzag het bewys ran hare aarzelende sohuwheid waarmede zij de oDwillekeurigu bekentenis ran hare eentfl kuisohe meisjesliefde wilde omaluierenP Wat waa het tooh dat hem nu nug weerhield de armen naar haar uit te breiden en te zeggen Laot ons elkander lieHiebben en bg elkander blyreo zoo laig er leren in odb woont I Het betoorerende ran uw jeugd terwyl gy uw rein bart onrerdeeld mg schenken wilt zou mg weer jong n gelukkig en geloorig maken laat ons dat geluk zoeken te grgpen terwijl het nog te grgpen U het komt wellicht nooit moer terug Neen I besluiten de gemeente van de op zich genomen verplichting te ontheffen Temeer daar het Rijk de scholen te Assen en Alkmaar uit eigen beweging of op verzoek der burgerij van S j tot 5 j c had uitgebreid en het er dus slechts op aankwam te bewijzen dat de school te Gouda evenveel recht van bestaan had als die in genoemde plaatsen Intusschen is die verwachting waartoe He aanleiding bestond en die ook strookte met de toenmalige inzichten der scboolautoriteiten tot dus ver niet verwezenlijkt Men kan niet zeggen dat Gouda onbillijk wordt behandeld Onze gemeente is nog alt d van beter conditie dan vele andere die eene stedelijke hoogere burgerschool hebben opgericht en daarvoor van het Rijk een subsidie ontvangen ten bedrage van plusminus Vs der kosten Hier zijn de rollen juist omgekeerd Het Rijk heeft het grootste aandeel in de kosten te dragen de f 6700 vertegenwoordigen ongeveer een derdo In zoo ver hebben wij geen reden tot klagen Toch hapert er iets Waarom zijn Alkmaar en Assen wel op rijkskosten tot een 5 j c uitgebreid en Qouda niet Daarvoor is geen aannemelijke reden te vinden Wel beweerde de Regeering dat Gouda omringd was door verscheiden gemeenten waar een 5 j bestaat en dat er dus minder behoefte bestond om in ZuidHolland van rijkswege een 5 j c te openen Maar dit argument houdt geen steek De behoefte aan eene inrichting voor onderwijs wordt het best bewezen uit het schoolbezoek en indien men dan Assen en Alkmaar plaatst naast Gouda dan kan onze school de vergelijking met die der beide genoemde plaatsen gerust doorstaan zoowel wat het aantal leerlingen als het getal der voor eindexamen geslaagden betreft Wij zijn natuurlijk niet bekend met de juiste getallen maar het komt ons voor dat eene vergelijkend overzicht van de resultaten dezer verschillende scholen niet zou uitvallen in het nadeel der onze Het verzoek dus dat namens den Raad gericht is geworden tot den minister van binnenl zaken was volstrekt niet ongemotiveerd Naar onze meening bestaan er redenen van billijkheid genoeg om niets ran dal allea zeide hij Wat was het toch dat hem deu mond diohtanoorde Achl dal wist hij eigenlgk zolf niet Hg had maar ééa geroel dat bg later eens orer Eulke door hem gesproken woorden spijt bitteren apgt zou hebben Hij had maar één garoel dat bet rreeselgk moest zgn zalk een lief jong schepseltje te moeten rerliesen En zoo stond bg 66t haar aarzelend twijfelend en stom en zij zag hem aan eerst met angatigen toen met rerbaasd rragenden en eindelgk met bedroefden blik teleurgesteld on ontgoocheld als zij was ffOoeden nacht I zoide zij op eens zachte on boalist en eer hg tgd had om nog een enkel woord te spreken was zij rerdwenen Daar groep een onuitsprekelijke rreeselijke angst hom aan i Anna I riep hg tuide on heftig en meteen kleinen sprong zette hg zich op het rensterkozijn neder Waar srgt gg Hg keek met onderzoekendes blik in de kamer deza was ledig en donker In nevensgaand rertrek hoorde hg baar stem zg sprak mot haar zieken broeder Wat wilde hg hier nu langer doen P Hoe waagde hg om den goeden naam ran het meiaje aan het gebabbel bloot te stelten Wanneer iemand bem eens hier zag zitten in dit uur I Snel gleed hg ran het rensterkozijn af Morgen kom ik weder I dacht hij terwijl hg boos was op haar maar rooral op zich zelren Ëene niet te zeggen droefheid maakte zich ran zgn gemoed meester hg had wel kunnen weenen Het was hem of eene innerlgke stem hem zeide Het woord dat niet ter bestemder ure gesproken is moet onuitgesproken biyren Ën wanneer het later oror onza lippsn komt heeft hot rolitrekt geen werking op hooi er daaraan te voldoen Ook de minister schijnt in beginsel niet tegen de inWilIi ging er van gekant te zijn Voorshands vindt hij geen vrijheid om de zaak te bevorderen Het is zeker weer de oude geschiedenis Wanneer het Rijk kans ziel eenig deel van zijn uitgaven te schuiven op den hals der gemeenten dan laat het zulks niet na Temeer als dat gelijk hier het geval is geschieden kan zonder bepaald onrechtvaardig te zijn en in overeenstemming met vroeger gemaakte afspraken Intusschen had de overweging dat de gemeente weldra zonder haar schuld en ten gevolgd van door Provincie en Rijk verordende maatregelen in minder gunstige positie komt bij den minister wel eenigszins mogen wegen Eenige i emoetkoming op financieel gebied als hier gevraagd werd in den vorm van ontheffing van eene bijdrage die elders niet is gevorderd zou zeker in alle opzichten te verantwoorden zijn geweest Het komt ons voor dat deze afwijzende beschikking ons niet moet afschrikken het verzoek te zijner tjjd te herhalen en intusschen zal het gewenscht zijn de Juaestie aan de orde te houden en vol 4oende toe te lichten zoodat eindelgk de Regeering zal moeten zwichten voor de gronden van billijkheid waarop de aanvrage steunt Vooral schijnt dit gewenscht nu de minister geen kans ziet zijne weigering met afdoende argumenten te motiveeren Het doet ons dus genoegen te vernemen dat de zaak met deze briefwisseling niet uit zal zijn Er is alle kans dat de quaostie grondig wordt behandeld en opnieuw aan de orde gesteld De beer Valette onze afgevaardigde in de Tweede Kamer die door zijn betrekking zeker goed op de hoogte kan komen van allerlei gegevens houdt zich bezig met het verzamelen der argumenten welke pleiten voor eene oplossing in den door Goudo gewenschten zin Hij is voornemens de resultaten van zijn onderzoek te publiceeren en dan ze ter kennis te brengen van de Kamer en den minister en zal zeker zoo noodig ook de quaestie in de Kamer zelve ter sprake brengen waartoe de bestaande behandeling der begrooting of hoorderes Wat eens rerzuimd is blijft rerzuimd het rerloren oogenblik komt niet terug en geeft ook niets terug Ben volgenden dag toen Zt nko Alice ontmoette vond hg haar wel wat rreemd in hare gedragingen jegens hem niet dat zij een anderen toon tegea bem aansloeg maar wèl dat zij hem met zoo zonderlingen blik aanzag zoo ietwat spottend en tevens niet zonder eenig leedvermaak Wat zou zQ toch hebben P dacht bg telkens bg zich zi lf Hij moest bet eens geweton hebben hoe zg bem gisteren avond hul bespied in den tuin en boe zg alles gezien en gehoord had wat hg en Anna met elkandoi haddon gesproken dan zou hg do oplossing w gevonden hebben van dien raadaelvoUen blik ÏSg had juist hare appartementen riak tegenorer die welke door de IluBsiscbe gasten waren ingenomen Wanneer zg toerallig aan het venatei ran haar kamer had gestaan bad zg alles moeten zien en ook alles wat hg zeide kunnen rerstaan Die gedachte vloog hem plotseling door het hoofd Want in zgne opgewondenheid was hg er niet op bedacht geweest zgn stem eenigermate te temperen Die gedachte dat zg hem bespied zou hebben deed hem pgntgk aan Ëen oogenblik kwam t bg hem op om haar zulks rondweg af te vragen doch in een rolgend oogenbhk wist hg dat roornemeo vor weg te werpen ffMisschien verbeeld tk t mg ook dat zg veranderd ii I Bab I wat kan het mg toch ook aohelen of zg al dan niet veranderd ia t In den grond der zaak het hem de handelwgze van Alice vrjj koel en deed hg geen verdere moeite om loflgor doarorer to aoeuD Een ding verlangde eene gunstige gelegenheid aanbiedt Dit plan verdient alle toejuiching en zal zeker met genoegen door onze lezers worden vernomen Wel maken wij ons geen illusie dat onmiddellijk de vrijstelling zal komen De Kamer is steeds huiverig den minister gelden op te dringen welke hij meent niet noodig te hebben en vooral de minister Tak is er de man niet naar zich spoedig van een eens genomen besluit af te laten brengen Maar de aanhouder wint vooral hier waar bij de scboolautoriteiten en den minister geen principieele bezwaren bestaan Naar onze meening is de ontheffing der stad van dit subsidie slechts eene quaestie van tijd BINNENLAND GOUDA 13 September 1893 Gisteren waren hier ter stede drie jongelieden aan bet collecteeren voor de werketoo zen H nadering der politie maakten zg de bussen leeg en wierpen die in het water waarna zy op den toep gingen Zy werden achterhaald en gearresteerd De rechtbank te Rotterdam veroordeelde giateren h Ë v B landbouwer te Keeaw k wegens diefstal ran eenden tot eene maand A S zonder beroep te Benschop wegens het dooden van dieren een ander toebehoorende tot ƒ 5 H P arbeider t Bergambacht wegens bedreiging met eenig misdrjjf tegen het leven gericht tot eene maand Behandeld werd de zaak tegen W J den D 38 jaar varensgezel te Bleiswgk welke persoon in den nacht van 24 op 25 Juni jl te Bleiswyk bg gelegenheid van eenen brand ia de woning van zekeren U 2 kruiken inhoudende de eene anisette en de andere frambozenlikenr zijnde eigendom van U zou hebben weggenomen met het oogmerk ze zich wederrechtelijk toe te eigenen Bekl ontkende de kruiken te hebben weggenomen wel erkende hg in het bezit van beide kruiken met inhoud geweest te zgn doch bg had ze uit den kelder van het brandende huis gehaald alleen met het doel ze te redden Uit het getuigenverhoor deden zich echter nog al bezwaren tegen bekl op Zoo had h zich tegen den uitdrukkelgken wil van den igenaar in den kelder van het brandende huis begeven waa gezien in het bezit der beide kruiken en had ze niet gebracht hg maar nml dat bet avond werd want bg tiry fehla geen oogenblik of Anna zou zeker aan het venster zioh rertoonen Z j moet t toch aan haar hart roolon dat ik zal komen I Met dergelgke redeneeringen trachtte hg den twgfel zoodra deze zioh maar eren gelden deed roor goed tot zvggen te brengen I Toen dan eindelgk de arood gekomen was on allen ter roste waren gegaan gelijk hg meende sloop hij stil den tuin in en leunde tegen eenen boom die niet rer ran het venster ran Anna s kamer stond Maar er was geen licht in die kamer en hot venster waa en bleef geeloten Langen tgd stond hg daar te wachten en wanneer bg een oogenblik ongeduldig werd trooatte hg zich met de gedachte Zg kan nog niet komen haar broeder is nog niet ingeslapoD en wil haar in zgne nabgheid houden Maar komen zal zg wis en zeker I Ëtndetgk begOn zgn vertrouwen aan het wankelen te raken De naohtluoht werd koel en vochtig Ëene huivering overviel hem Wanneer zg wist dat ik hier wa zou zij wel komen I H ging stil roorby hst renater ea klopto zacht aan het glas na een poos oog eens maar ditmaal een weinig harder daarop wachtte bg een paar minuten Nieti bewoog lüoo ia de kamer Het renater bleef gesloten Beeds was bij op t punt voor de derde maai te kloppen toen hij plotseling een geluid hoorde Hi j luisterde Voetstappen naderden langzaam Daar was doa nog iemand in den tuin behalve h Verdoemd r bromde hg tuisohen zijn tanden Da voetotappeo kwamen naderbg en hielden plotseling op dicht ia zgne nabgheid Worit venol