Goudsche Courant, donderdag 14 september 1893

Sept WatergeUjden HooK Lsag Hoog Ls g Oonderd 14 8 0 4 84 8 26 4 61 VröilSR IS 8 48 6 08 8 69 6 14 Zaterd n 9 16 6 40 9 84 6 69 Zond 17 9 6S 6 18 10 16 6 40 Maand 18 10 87 7 02 10 69 7 24 l in d 19 11 43 8 08 04 8 29 Woonid 20 26 8 60 1 16 9 40 SpriDgtU 13 ea 37 Sept Maan Zon Sepl Opg A Onderg M Opg Onder U 10 81 7 26 1 19 Sept 1 6 42 8 06 16 11 47 7 41 i 16 6 62 6 60 m 1 03A 8 04A 30 6 01 6 18 17 S 18 8 86 18 3 16 82 K IC 19 4 08 10 22 20 4 88 U 84 i neer iemand en met recht dan tegen den schrgver Tolstoï zeide schoenmaker houd u bg uw leest men deze spreekwijze in geheel oneigenlgken zin zon hebben op te vatten Maar men begrgpt waarin de waarde van de schoenen zit Tolstoï heeft ze gemaakt En zoo kan men in de aristocratische salons van St Petersburg en MoskoQ niet zelden in pronkkaston taaschen de kostbaarste en fijnste bibelots een min of meer onoogelijken schoen zorgvuldig door eene glazen stolp gedekt zien staan en daaronder de woorden gemaakt door Leo Tolstoï verboden wordt der Hongaarsche geestelgkheid aangez d dat de paus geen strgd wil tegen het wettig gezag Rome s opperpriester doet hier dus hetzelfde wat hij in Frankryk deed ten opzichte van de onverzoenlgke monarchalen Dat de onderwerping aan zgn woord vooral de lagere geesteiykheid in Hongarge moeilgk zal vallen is wel te verklaren en dat ze in alles gehoorzaamheid zal toonen is misschien niet te verwachten Ook in Frankrgk waren er priesters genoeg bisschoppen zelfs die tegen het vermaan des pausen ingingen omdat zgn woord op politiek terrein niet onfeilbaar ia Een openbare strgd tusachen de Roomsche kerk en den Staat zal in Hongarge echter stellig voorkomen worden door s pausen encycliek Hetgeen men thans gaarne weten zon is wat Frans Jozef doen zal met het ontwerp dat ook Leo niet kan goedkeuren De regeeringagezinde bladen houden vol dat zg die den koning van Hongarge als tegen de ministeneele ontwerpen gekant voorstellen volkomen ongelgk hebben Men verlangt nu dat minister Wekerlé zoodra de beraadslaging in het Volkahuia begint hieromtrent een ronde verklaring zal afleggen opdat men wete waar zich aan te houden Frankrgk s strijd met Siam dreigt gevolgen te hebben die men er niet van verwachtte Vele aaazienlgke Chineezen die tegen alles wat uit den vreemde komt gekant zgn gebruiken ze om de bevolking in den waan te brengen dat de Franschen ook in China op verovering zullen uitgaan iets wat door de bevolking gretig geloofd wordt In vele defelen van China is de bevolking reeds zoo opgewonden dat men vreest dat nog meer wreedheden op Europeesche zendelingen en andere vreemdelingen zullen gepleegd worden De Chineesche overheid kan en wil gewelddaden niet altgd intgds verhinderen De heer Gladstone die steeds voor de verdrukte Armeniërs opkwam zal nu zeker wel pogingen doen om zyne landgenooten in China te beschermen Ook in Egypte achgnt dit noodig te zgn In den laatsten tyd verneemt men herbaaldelgk wandaden die dóór de inlandsche bevolking tegen Engelschen bedreven worden Een Engelache dame werd onlangs in haar slaapkamer aangevallen door een ontslagen bediende Een Engelsch onderwijzer die half veriamd is werd door den bediende van een welbekend inlander lafhartig aangerand en mishandeld Vele dergelgke voorbeelden worden aangehaald uit welke blgkt dat inlanders vooral die van den lageren stand de Europeanen zeer slecht gezind zgn Van hun kant worden ze dan ook vaak grof en on reobt vaardig door de mindere soort van Europeanen behandeld zoodat er reden is voor eene ontevredenheid die zich luider dan onder het vorig bewind uitspreekt Op verlangen van den Khedive heeft de gouverneur van Alexandrië do sheiks der verschillende wyken by zich geroepen en hen gewaarschuwd dat hij hen persoonlgk verantwoordeIgk stelt voor de aanrandingen op Europeanen gepleegd De Figaro deelt onder voorbehoud het een en ander mede over Cornelius Herz Zgn gezondsheidstoestand is zoodanig dat hg dagelgks uitgaat on herhaaldelijk voor porsoonlgke aangelegenheden Bournemouth voor korten tijd verlaat Hg houdt zich bezig met het op touw zetten van een financieele onderneming in Canada Do echtgenoote van den doktor is de vorige maand met haar dochter te Pargè geweest waar zg naar men beweert een vertegenwoordiger der Kegeering heeft gesproken die haar omtrent de zoo dikwgls besproken vervolgingen gerustgesteld zon hebben Zg heeft toeo maatregelen genomen voor den verkoop der huizen die zg en haar echtgenoot to Parijs hebben en die een fortuin van 1 800000 frs vertegenwoordigen De erfgenamen van baron De Reinach bemoeieigken dit plan zeer Door de N V en A Bond is tsgen Zondag 24 Sept a s in den Prins Alexander polder te Kralingen een wandelwedstrgd over 25 KM en eene Go as yow plaece race over 25 K M uitgeschreven Prjjzen voor heide nummers verguld zilveren zilveren en bronzen medailles Baiteniandsch Overzicbt Nog meer dan eene maand moet verloopen eer het Russische eskader dat het bezoek eener Franache vloot aan Kronstadt komt beantwoorden te Tonlon zal aankomen maar reeds is de opgewondenheid in Prankryk zoo groot dat men zich met eentge ongernetheid afvraagt waartoe deze uitbarstingen van geestdrift zullen leiden Het programma der feestelijkheden te Toulon is reeds vastgesteld met algemeene stemmen heeft de gemeenteraad daarvoor een onbeperkt crediet toegestaan De maire van Toulon de heer Ferrero heeft verkia trd Wy zullen uitgeven zonder te tellen wg zgn bereid tot alle opofferingen Niet slechts de naburige steden zooals Marseille willen ï met Toulon wedgveren maar ook de hoofdstad Pargs De voorzitter van den Pargschen gemeenteraad wil voor de ontvangst der Russische gasten een crediet uittrekken van 4CX 000 frs en bg die gelegenheid volksfeesten op groote schaal organiseeren De afgevaardigde Deloncle wil zelfs aan de regeering het voorstel doen om den 13den October den dag der aankomst van het Russische eskader te Toulon tot een nationalen feestdag te proclameeren Russische grootvorsten en groot vorstinnen niet slechts maar ook hunne verste familieleden en hunne adjudanten kannen zich nergens in Frankrgk vcrtoonen zonder bloot te staan aan sympathieke demonstratiëu en lofredenen in de pers van allerlei richting en kleur Senige gemachtigden van het comité der Pargsche bladen voor de feestelgkheden ter eere van de Russische officieren hebben zich nasr den Russischen gezant den baron de Mohrenheim begeven om hem officieel mededeeling te doen van hetgeen zg voorbereiden De gezant heeft natuurlgk zyn tevredenheid betuigd en verklaard dat bg in dit alles een bewgs zag van Frankrgks sympathie voor Rusland Hg voegde er bg dat de sympathie wederkeerig was en zg kon slechts ten bate komen aan de zaak des vredes Mevr Juliette Adam directrice van de Nonveile Revue noodigt de Pransche vrouwen uit om gedurende het verbigf der Russen in het land op hare borst twee takjes met vergeetmg nietjee te dragen Dit zal als symbool der herinnering dienen De Russische officieren zullen te Pargs hunnen intocht doen onder den op te richten eereboog in de Champa des Elysées waar ook Uunne plechtige ontvangst zal plaats hebben Vandaar zal de tocht gaan door de Avenue der Champs Elyssées naar het te hunner eere prachtig versierde Raadhnis waar den officieren brood en 20nt zullen aangeboden worden Eergisteren werden er in de Russische kerk ter gelegenheid van den naamdag des keizers een Te Deumc gezongen De president der republiek en de ministers van buiten ea van binnenlandsche zaken van oorlog en van marine hebben zich hierbg laten vertegenwoordigen De broeder des keizers grootvorst Alexis die te Pargs gekomen is om zich vandaar naar Vichy te begeven woonde de plechtigheid bg en word aan de deur der kerk levendig toegejuicht Thans doet ook de maire van Lyon stappen om gedaan te krggen dat de Russische zeeofficieren bg hun vertrek naar Par s en dag te Lyon vertoeven 343 Staats loteriJ Se Klasse Trekling van Woensdag 13 Ssptombor 1893 No 7987 1600 No 2878 8978 12076 en 12967 1000 No 8211 8861 S988 10792 16966 en 20048 400 No 1730 8499 11464 1S016 en 18172 ƒ 800 No 1278 7082 10482 en 16191 100 Prijzen van CO 83 3626 6968 8860 12269 14464 16636 18840 124 8928 6248 8867 12375 14484 16600 19087 226 3960 6381 8941 12699 14677 16707 19823 343 4002 6406 9041 12606 U729 16716 19346 619 4146 6442 9162 12768 14763 16869 19948 724 41S6 6460 9243 12886 147 9 16919 1997 U27 4232 6686 9268 13222 14780 16942 20030 1264 4436 6761 9821 13307 16319 16970 80901 1540 4464 6863 9919 13337 16390 17916 20222 1786 4719 7002 10292 13338 163 9 17296 20348 1764 4743 705610424 13684 16467 17810 20868 2118 4861 706310840 13689 15466 17868 20387 2780 4874 72 4 11066 13690 16493 17402 20469 9964 5681 7469 11114 18852 1S76S 17466 20660 2980 6662 7813 111B2 18959 16837 17943 20837 2988 5671 788711610 13980 15860 18022 20906 8044 5691 8189 11942 13967 16886 18169 20917 3233 6807 8166 11943 14023 16121 18606 20S30 8237 6829 828612106 14171 16162 18616 20978 Ulrecte Spoorwegverbinding met GüUÜA Zomerdlenst 1893 Aangevaogeo i Mei TUd van Greenwich nou D t 80TTBEDA M 7 10 a8 32 8 43 9 01 9 40 10 46 11 38 11 48 3 40 1 44 4 BOTTBKDAVIOOIIDA 11 50 13 20 9 80 10 11 06 2 30 8 50 3 48 4 20 10 23 10 38 10 39 10 48 10 62 6 01 6 13 6 81 6 89 6 SS Jaooriiruvuh Qooda 6 33 QOUDA DISN H4AH Oouda 7 80 8 40 9 04 9 47 10 49 13 11 13 21 1 01 l 37 S 3 45 4 43 5 35 6 59 7 13 8 95 9 18 10 45 ll U 11 30 Za M 7 42 S 62 HOI 1 13 4 57 6 11 9 50 Z Zegir 7 619 0l 11 10 1 28 5 03 6 30 9 69 Voorb 8 03 9 13 11 33 1 34 5 20 8 39 10 11 iHage 3 089 189 34 10 117 11 97 12 U 12 61 1 39 1 57 3 65 4 15 5 25 6 55 6 37 7 43 8 55 10 16 11 16 11 40 12 Allxn op Zoo Piiuil IRii f n 15 loll lot 15 3 pt4Milb BOIDAUTRIOHT Qoada 6 36 06 40 7 65 8 09a3 81 10 19 oil 19 48 2 33 3 13 4 16 4 47 6 83 6 017 45 8 33 10 03 10 38 Oude 6 60 6 54 11 14 9 37 5 37 7 69 10 93 Woorden 6 69 7 08 3 18 11 88 9 45 5 05 5 46 8 07 10 98 HarmeUn 6 05 7 11 3 41 11 39 9 59 6 16 6 56 8 14 10 38 Utreokl 6 18 7 23 3 33 8 41 9 10 61 11 60 1 20 3 03 3 50 4 48 6 20 6 316 35 3 33 9 10 10 52 11 10 O O U D VI S T K R D A M 8 l 10 06 11 U U 9 10 10 55 18 19 1 9 95 11 10 12 34 1 10 3 10 DRN HAA6 nOUDA 9 46 10 19 11 33 19 16 1 48 8 15 8 46 3 43 4 15 4 48 6 2 10 36 1 48 4 48 10 87 2 6 10 48 7 46 8 07 OODDtDEN HIAO £ J flBHnu lv nan n B ff ff ff Z M6 19 ff 10 48 2 09 5 09 7 SI a uds 6 30 7 60 8 13 9 53 10 16 10 67 19 03 18 46 2 90 2 46 3 16 4 13 4 43 6 S0 6 61 7 49 8 86 10 03 10 36 U T H B O H T C O n D A 9 64 11 34 12 03 12 50 2 65 3 8 58 4 43 6 03 6 36 i7 48 8 09 8 50 10 07 10 64 n na loan on A iiT x ni K 1 B 9 06 jr 9 1110 94 9 19 8 90 8 41 9 89 10 40 ll Utreobl 05 33 7 50 9 Harmnlen 6 43 3 04 10 08 19 30 3 20 4 07 6 016 18 Woer leii 6 53 8 11 10 15 g 12 34 4 16 6 38 üudeoater 7 07 3 19 10 23 12 43 4 94 5 40 Sou la 7 30 8 38 9 34 10 36 13 09 13 55 1 82 3 87 3 40 4 87 5 20 6 53 7 AMSTBRDA M 0 O U D A AmJl rdaaiC 3 7 65 9 40 11 10 11 27 ii iu I AmiterdamtVp 6 60 8 10 9 65 11 96 11 48 11 96 Oouda 7 20 8 69 10 44 li lt la ta op de plaats waar de meeste goederen waren geborgen den iuboad had h met spuitgasten oj edronken Het O M was van meening dat al de gebleken feiten er op wezen dat het bekl niet te doen is geweest de kruiken met inhoud te redden maar ze zich toe te eigenen en vorderde mitadien veroordeeüng tot 14 d en gevangen isatraf Programma der 7de Volke Muziek uitvoering op de Markt op Donderdag 14 September 1893 ten 7i ure Marsch Souvenir dn Phare J Lommeé Overture La Rose d or T Schweinsberg Schottisch Soiree Tardive P Janasens Fantaisie la feuille de Rose D Bauwen Ein flottor Studio Marsch polka Pb Fahrbach Polonaise Margeurite L Granwela Ouverture CJne noit d eté G Tack Walzer Am Frnhlingsmorgen Lante Polka de Concert Rudick la mie du T ambonr major d Offenbach De vorstin van Beothelm zuster van B M de Koninginregentes die zich met drie harer kinderen op het paleis Het Loo bevindt zal tot den 15en dezer aldaar vertoeven Hare Majesteiten de Koningin en de Eoningin R entes zullen Maandag 18 September in de residentie terugkeeren na vooraf een kort bezoek aan Soestdgk te hebben gebracht Hare Majesteiten zulten vermoedetyk 10 of 12 di en te VGrarenhage vertoeven alvorens wederom naar het Loo terug te keeren We ontvingen het proefnummer van Fortuna Maandblad voor uitlotingen uitgegeven door Barend Co te Amsterdam Dit blad verachynt vóór den 15den van elke maand en wordt hunne clientèle gratis toegezonden Voor anderen bedraagt de abonnementsprlJB 50 ets per jaar 18 uitlotingen en advertentien vindt men in het proefnnmmer In het circus in de Zomerhofstraat te Rot terdara wordt op Vrydag a a eene voorstelling gegeven waarvan de geheele opbrengst zonder aftrek van eenige onkosten zat strekken ten behoeve der drie kinderen van den bg de ramp op de Rotte verongelukten politie agent Kooystra De hoofdcommissaris van politie heeft zich bereid verklaard de gelden voor dit doe in ontvangst te nemen Zooals blykt uit de meededeeling van den borgemeester te Rotterdam zyn in de Tertoopeo 24 uren 2 niepwe lyders aan cholera asiatica aangegeven Eén ster ovaI kwam voor In net geheel hebben zich nu van het ontstaan der ziekte op 21 Augustus af 30 gevallen van cholera aldaar voorgedaan waarvan 18 met doodeiyken afloop terwyi llydïtr hersteld is en 11 lyders in behandeling blijven Sommige halten en wachtposten der £ xploitatie moatschappg zullen van telephoons worden voorzien terwyl de op enkete posten geplaatste hulptelegraoftoestellen geleideiyk door telephoons zullen vervangen worden U D Men schryft uit Middelburg De cmeeting die Zondag middag op den Kondekerkschen weg plaats had was gehouden zonder toestemming van de bevoegde autoriteiten Het plan bestaat nog meer dergelyke meetings in de open lucht te houden doch deze sullen nu worden verboden De vrouw van een drogist te Leuven die by de afwezigheid van haren man de klanten hielp heeft dezer d en een meisje dat Engetsdi zout kwam halen bg vergissing zuringzout medegegeven met het ongelukkig gevolg dat het meisje en haar moeder die er van iouamen onder hevige pgnen stierven Een verontwaardigde volksmeuigte schoolde samen voor het huis van den drogist wiens 8 36 8 48 8 49 8 56 9 06 7 85 7 88 7 89 7 46 7 66 6 80 7 Gouda Moordrecht Nieuwerkerk Capolle Mottecdam 6 5 10 6 19 6 26 Botterdam Oapelle Qottda AiBïtordam Wo T jkwtudais 0 1 a l Nieuwerkerk Uoordreobt vrouw wanhopend is over de treurige gevolgen van hare onachtzaamheid De sinaasappelteelt is in den laatsten tyd in Palestina aeer toegenomen De sinaasappelen van Jaffa vroeger weinig bekend zgn nu zeer gewild en zg worden in groote partyen naar Europa Amerika en Indië uitgevoerd Voortdurend werden er te Jafia nieuwe sinaasappolboomgaarden aangelegd vgftien jaar geleden waren er 200 en thans zgn er 400 Ook het aantal inwoners van Jaffa is in die jaren van 15 000 vermeerderd tot 42 000 De boomen beginnen vier jaren na het planten vrucht te dragen maar eerst na verloop van acht jaren geven zg een redeiyken oogèL De vrouw die te Zwijndrecht aan cholera tydende was is overleden Met carbol is het water in de dgkeloot achter de woning als drinkwater door de politie onbruikbaar gemaakt De St Ct bevat het PROGRAMMA voor de opening van de vergadering der Staten Generaal te s Gravenhage op Dinsd den 19n September 1893 Artikel 1 Des middags te twaalf uren zullen de leden der Staten Generaal zich begeven naar de zaal bestemd voor de zittingen van de Tweede Kamer en zich in eeue algemeene vergadering vereenigen onder voorzitting van den door Hare Majesteit de Koningin Regentes benoemden president van de Eerste Kamer Art 2 De ministers hoofden van ministerieele departementen de kanselier der orden en de leden van den Raad van State zullen zich des namiddags te één uur mede in die zaiïtl vereenigen Art 3 Hare Majesteit de Koningin Regentes de vergadering der Staten Generaal zullende openen zat te één uur met den volgeuden trein van het paleis afryden a Een commando cavelerie tot openingvan den trein b Een hoffourier en twee ryknechts tepaard De ceremoniemeester gezeten in een rgtttig met twee paarden bespannen gaande één lakei naast elk portier d Acht kamerheeren gezeten in twee rgtuigen ieder met twee paaiden bespannen gaande één kakei naast elk portier üe kamerheeren plaatsen zich volgens hunnen rang van benoeming e De groot officieren gezeten in twee rgtuigen ieder met zes paarden bespannen gaandetwee lakeien naast elk portier Een commando cavelerie g De opper ceremoniemeester gezeten iu een rytnig met vier paarden bespannen gaande twee lakeien naast elk portier A De grootmeesteres van Hare Majesteit de KoninginRegentes en de dienstdoende dame du palais van Hare Majesteit gezeten in een y iigi ie paarden bespannen gaande twee lakeien naast elk portier 1 Hare Majesteit de Koningin Regentes gezeten in e ne statiekoetd met acht paarden bespannen gaande een koetsier naast elk paard en vier lakeien naast elk portier De cbef van het militair huis van Hare Majesteit de Koningin te paard rgdende naast de staatsiekoets oen weinig achter het portier ter rechterzgde de gouverneur der residentie te paard rgdende een weinig achter het portier ter linkerzyde Achter de staatsiekoets de officieren van het militaire huis van Hare Majesteit de Koningin te paard rgdende twee aan twee naar onderdom van rang de oudsten vóór j Een commando cavalerie tot sluiting van den trein Art 4 De trein zal ryden door het Noordeinde door de Hoogstraat door de Gravenstraat over het Buitenhof naar het Binnenhof 19 08 18 18 12 5S 1 05 1 19 1 19 1 88 10 56 11 01 11 0 11 16 11 86 19 38 9 46 9 51 7 86 7 47 8 18 10 03 10 11 10 08 11 10 6 23 6 36 6 60 a illMa 2 61 4 47 8 40 6 45 8 66 Oi r Haradu Art 5 De trein gekomen ynde aan de vergaderplaats dei Staten Generaal zal Hare Majesteit aan de deur van het gebouw ontvangen worden door epne commissip nit He vei adering die yoorafg n door den ceremoniemeester de kamerheeren de groot officieren en den opper ceremoniemeester Hare Majesteit zal geleiden naar de zaal der StatenGeneraal Do grootmeesteres vau Hare Majesteit de Koningin Regentes de dienstdoende dame du palais van Hare Majtwteit benevens de officieren van het militaire huis van Hare Majesteit de Koningin volgen onmiddellgk Art 6 De grootmeesteres van Hare Majesteit de Koningin Regentes en de dienstdoende dame du palais van Hare Majesteit plaatsen zich onmiddellgk ter zgde achter Hare Majesteit De groot officieren en de gouverneur der koninklyke residentie plaatsen zich achter den koninkigkeu zetel De kamerheeren rechts en de officieren van het militaire huis links van den troon Art 7 De zitting geëindigd zijnde gaat Hare Majesteit met denzelfden trein waarmede Hoogstdezelve gekomen is en in de bg art 3 vermelde orde naar het poleid terug znllende de trein den navolgenden weg nemen van het Binnenhof over den Korten Vyverberg over den Langen Vijverberg over de Plaats door het Noordeinde naar het paleis Art 8 Salvo s uit het geschut zullen het afrgden van Hare Majesteit van het paleis en het oogenblik waarop Hoogstdezelve het gebouw van de Staten Generaal verlaat aankondigen Over de algemeene vergadering van den Ned Kolfbond het volgende Te 8 uur zou de vergadering aanvangen doch toen te 8 uur de voorzitter de heer W Eisma nog niet t enwoordig was opende de heer Vos de vergadering De notulen van het vorige jaar werden voorgelezen toen de voorzitter opdaagde Zooals zal blijken had by beter gedaan weg te blijven De penningmeester deelde mede dat er een batig saldo was van dk f 150 Tot hoofdbestuuurslid voor Zuid Holland in de plaats van den Heer H Jager werd benoemd de Heer J la Grand te Boskoop Herkozen werden de hoofdbestuurleden C W Eisma te Bolsward en A P L Spoybroek te Goesj terwgl in de plaats van den Heer J H Bertels werd gekozen de Heer M J Vincent te Schiedam y don Bond zyn thans aangesloten 16 clubs met ruim 400 leden en 10 algemeene leden Een voorstel van Goes com door het Hoofdbestuur een beschrijving te laten geven van een kolfbaan aan alle eïschen voldoende en den uitslag daarvan mede te deelen aau allecïubs werd door het Hoofdbestuur of evat op deze wgae dat het zich bereid verklaarde dit te doen en éteeds eerst de banen aan een keuring te onderwerpen waar de wedstrgd op moet worden gehouden De reglementswyziging kwam niet aan de orde doordat over de plaats waar het volgend jaar de wedstryd zou plaats hebben zich een uitvoerige discussie ontspon De club Zaanstreek pas aangesloten wilde ook mnetoten doch de voorzitter en de Heer Vos verzetten zich daartegen De afgevaardigden echter hielden aan waarop de voorzitter het voorstel deed de vergadering te laten beslissen Verwarder stemming heeft waarschgnlgk nooit plaats gehad Eerst heette het dat het voorstel om Zaandgkc niet te laten meeloten was aangenomen met 15 tegen 12 stemmen Daarna toen vele afgevaardigden de zaal hadden verlaten was het aangenomen met 9 tegen 3 etommen niemand kon daaraitwgs worden Doch het mooiste was dat het bestuur uitbrengende 8 stemm hetaan de vergadering overlatende zelf meestemde zoodat de vergadering door het bestuur werd overbluft en overstemd Bg den heer Eisma vergeleken is de Czar nog een zuigeling By hem is het bestuur almachtig en beteekenen de a evaardigden niets Hg trachtte uit de notirien van vorige vergaderingen aan te toonen dat nieuwe clubs niet mochten meeloten doch die notulen waren er niet 5 66 6 03 6 10 6 17 6 26 4 50 4 67 6 04 6 11 5 30 1 34 3 42 7 30 1 45 1 56 2 02 2 09 2 15 18 40 13 08 48 U e 5 63 7 20 7 43 9 38 Voorb 5 53 Z Zei w6 10 Z M6 19 snit W d f WiiK KlHM Db vergadering had veel van een Kamerzitting iu Frankrgk als dnar een der heethoof den de tribone heeft bestegen Daar iederdoor den voorzitter werd belet zyn ideen teontwikkelen werd tot loting overgegaan en voorhet volgende jaar als bgeenkomstplaats aangewezen Zuid Scharwoode ec als plaatavervangster Delfl N v d D Ds Bax uit Zaandam die was ni enoodigd om in een vergadering te Dordrecht op te treden heeft bedankt Het voorgevallene te Roermond heeft zulk een indruk op hem gemaakt en ook op zyn gezin dat hg er althans vOorloopig van afziet in politieke vergaderingen als spreker op te treden Nadat in de jongste raadsvergadering te Itozenburg de aanwezige leden als wethouder benoemd waren en voor de eer bedankt hadden benoemde de raad het eenige niet aanwezige lid als zoodanig Thans verneemt men dat ook de heer B liefoort de benoemde weigert de fnnctie te aanvaarden Zondagavond is eeu wegwerker van de StaatsHpoor te Voorburg door een voorbijkomenden sneltrein gegrepen en onmiddellgk gedood Het ongeluk moet s n veroorzaakt door dat uit dien trein eenige appelen werden gedooid welke hg wilde oprapen en waartoe hg cioh op de rails begaf Zgn vrouw en kinderen waren in zyna onmiddeiyke nabijheid en zagen het vreesetyk onheil gebeuren De man had reeds meer dan 20 jaren dienst bg de maatschappij Te Kralingen heeft zich gisteren avond weder een geval van cholera asiatica met doodelgken afloop voorgedaan en wel bg een bootwerker wonende in de Warmoezierslaan De vrouw en hare 4 kleine kinderen zijn onmiddellgk naar het huis voor besmettelgke ziekten aan de Kortekade overgebracht Dit ia het 4e geval te Kralingen alle met doodeiyk verloop Gisteren is te Ameide een kind aan Aziatische cholera overleden en een nieuw geval voorgekomen Te Wanneperveen zyn Maandag twee gevallen van cholera voorgekomen Sedert Vrydag ygn te Terneuzen 3 gevallen van cholera asiatica bggekomen met doodelgken afloop Twee Igders liggen nog zeer bedeukeiyk In Engeland lacht men over het volgende geval De weleerwaarde heer H Drew schoonzoon van den heer Gladstone is geschrapt van de kiezerslgst Hg logeert soms by zgn schoonouders in Hawarden en heeft om ook aldaar te kunnen stemmen voor de lens een contract gemaakt met zijn schoonmoeder dat hg eeA lodger was en haar 10 pond sterling betaalde voor het gebruik van drie kamers op het kasteel van Hawarden Nu ia f 2 40 per week niet veel geld voor de huur van drie gemeubileerde kamers op de tweede verdieping van het kasteel t Te Chester werd de vraag gesteld of de familie van den heer Gladstone de kieswet niet schond De rechter meende dat ze uit onwetenheid betreffende de kieswet ter goeder trouw had gehandeld maar schrapte den heer Drew omdat hg als lodger slechts stemrecht zou hebben indien hg f 2 40 per week voor ongemeubileerde kamers betaalde De heer en mevrouw Gladstone zullen nu de huur van hun kamers zeker verhoogen Maar men lacht over dit voorbeeld in hooge plaats gegeven van het fokken van kiezers Men meldt nog eenige nadere byzonderheden omtrent de geheimzinnige geschiedenis die de politie te Amsterdam op dit oogenblik bezig houdt 10 48 11 08 11 98 9 36 9 49 9 49 9 66 10 05 9 37 9 6C 8 10 4 45 4 55 6 0S 5 09 6 15 7 07 7 17 7 84 7 81 7 37 8 80 10 5 65 4 40 7 04 8 06 9 S0 10 10 7 10 82 9 46 66 10 10 ll Oi 4 10 4 26 6 90 4 96 4 40 6 i 7 86 7 40 9 81 2 30 1 45 8 40 l i Verleden jaar verbond een persoon zich noemende dr De Jong in Engeland zich in den echt met een Engelsch meisje Hg nam zyn jonge vrouw mee naar het vasteland begaf zich op reis naar Wiesbaden doch plotseling was zgue vrouw verdwenen Hg gaf op dat zg te Dusseldorf met een Amerikaan er van door wfis gpfjaan Niets is verder van haar Teiraomeii en ook hare familie te Londen ont Ting tot dnsTerre taal noch teeken van haar Hg scheen al spoedig over haar vertrek getroost want hfl begon nn het hof te maken aan een joffirouw Tan 40 jaren die met hare zuster gemeubileerde kamers te Amsterdam verhuurde Hg wist zich bij de beide zuster in te dringen gaf veel op van zgn wetenschappelgke kennis als docter in de geneeskunde vertelde van een belangrgke betrekking die hem was aangeboden en wist eindelgk een der zusters te bewegen zich met hem in den echt t begeven Dat huwelgk moeat echter in Engeland gesloten worden omdat hg eigenlgk nog getrouwd as De goedgeloovjge volgde hem Beiden zgn in Londen aangekomen en van daar weer vertrokken maar ook zg ia plotseling spoorloos verdwenen Wat is er met haar gt benrd Men verdiept zich in gissingen die niet in het voordeel zgn van den zich noemende dokter die zelfa voor de andere zuster het verdwynen van zgue aanstaande vrouw verborgen liield maar zich niet ontzag alle meubelen en Hoeren van beide zusters de oudste had intusschen een kleine woning ge innrd maar hare meubelen nog op de oude woning achtergelaten te gelde te maken Al spoedig kwam men tot de wetenschap dat de naam en qualiteit van dr De Jong valsch waren en dat men hier te doen had met een zeer berucht persoon die reeds meermalen tot gevangenisstraf was veroordeeld gewoest Hg werd dezer dagen in t café Suisse gearresteerd en door den rechter commisaaris is een bevel van aanhouding tegen hem uitgevaardigd De vermindering van den zontaccgns op 1 Mei jl heeft den smokkelhaodel in de omstreken van Breda nog geenszins uitgeroeid Byna dagelgks verneemt men dat kleinere of grootere hoeveelheden zoot worden in beslag genomen en tegen de fraudeurs proces verbaal wordt opgemaakt Soms zyn bet partgen van 900 tot 1000 KG toe voornamelgk te Aohtmaal Rijsbergen Bukfen en Laugendijk eo dan ziet men troepen van 20 tot 25 man zioh naar de zoatkeet de Hoorndonck begeven die op een kwartier afstands van de Nederlandsche grens is gelegen Een zak zout van 50 KQ kost den drager op de Hoorndonck slecbts 0 90 en op de Meerselscbe duif 1 25 die zak weegt meestal p m 53 KG doch wat over de 50 KG is wordt toegekregen In den regel verdienen de smokkelaars een aardig nacht geld Door den minister van financiën zgn wel verscherpte maatregelen getroffen tot versterking der linie doch detee blgken niet krachtig genoeg l zijn Al de plaatsen op de 2e linie rondom het zoogenaamde Heiko moesten door kommiezen worden bezet terwgl thans groote tusachenruimten nog zonder surveillance zijn De officier van justitie bg de rechtbank te Amsterdam heeft gedagvaard den heer G van Deth om den 22en dezer terecht te staan wegfina het scbrgven der bekende brochure tegen den heer Van t Lindenhout met het oogmerk om dezen te beleedigen door hem te noemen en te qualiüceeren al geweten1ooze weezenbeul leugenaar huichelaar schurk menschenbedrieger enz Als getuigen en deskundigen zgn gedagvaard de beeren J van t Lindenhout directeur van Neerbosch J Hoekstra directeur der drukkerg Eioelsior i B van der Land boekhandelaar Kalveratraat Amsterdam en F W Egeling boekhandelaar Singel aldaar Zaterdag zgn te Duinkerken de feesten begonnen tor herinnering aan den hondersten verjaardag van het opbreken van het beleg dier stad door de Bngelsohen onder aanvoering van den Hertog van York De stad is allerwege in feesttooi Ten 2 nre 8 namiddags ia het gedachtenis monument onthnld waarvan reeds vroeger gewag is gemaakt De regeering heeft zich hierbg door een generaal laten vertegenwoordigen Do geestdrift was als het ware ten top gestegen s Avonds had er bg fakkellicht een historische optocht plaats waarbg de verschillende militaire corpsen van 1793 vertegenwoordigd waren Op eenige openbare pleinen waren bals aangericht Men weet dat Tolatoï om zich van zgnen geestelpen arbeid to ontspannen dagelgks de els hanteert en schoenen maakt Tolstoï ondervindt van dezen handenarbeid zoo de goede gevolgen in zgne gezondheid en werkkracht dat hg handenarbeid als een algemeen geneeamiddel voor onze ontzenuwde en zieke beschaving aanprgst Tolstoï is dan ook socialist ig het dan een christen socialist maar weer van een geheel ander gehalte dan bv do christensocialist in Frankrgk Dit zgn alle bekende zaken maar wat misschien minder bekend is Tolstoï verkoopt de schoenen die hg maakt en tegen hooge prgzen Met het geld weet hg in zgne liefdadigheid wel raad Dat hg echter zgn schoeisel zoo dnnr kan verkoopen is niet bepaald in het aierlgke van zgn werk gelegen Integendeel ziet zijn werk er vrg plomp ait zoodat wan De aanwezigheid van sterke afdeelingen soldaten en politie op verschillende punten der kolenvelden van Yorkshire Derbyshire en Nottinghamshire heeft reeds haar heilzame werking doen gefoelen De geweldenargen der vorige dagen werden niet hernieuwd ofschoon de lust er toe niet ontbrak Blgkbaar heeft het vuur uit de geweren der militairen te Pontefract waardoor drie of vier der oproermakers gedood en verscheidene anderen gekwetst werden de gemoederen tot eenige bedachtzaamheid gestemd Men hoopt nu deze bedachtzaamheid de werkstakers te zien leiden tot de overtuiging dal er met het vernielen en verbranden der ragngebouwen voor hen niets te winnen maar alles te verliezen valt De mgneigenaars van North Staffordshire hebben er in toegestemd dat hun werkvolk tegen het oude loon den arbeid hervat De handen zgn daar dan nu ook weder bezig In zuidelgk Wales ia de werkstaking geheel geëindigd De politieke toestand in Oosten rijk Hongarye trok den laatsten tyd weder meer de aandacht dan men gewoon was en daarvoor bestaat reden genoeg Na een poosje rust te hebben genomen brengen de politieke partyen wederom die vraagstukken op den voorgrond die agitatie teweegbrengen en tot scherpe uitingen van de publieke opinie leiden Zoo zgn het in Hongarge de hervormingen op kerkelgk gebied het bnrgerlgk huwelgk enz betreffende en de ernstige moeilgkheden die het gevolg zgn van de Rumeensche beweging In Oostenrijk zgn het minder sommige quaesties die beroering verwekken maar is het heel de toestand die er te wenachen overlaat en druk besproken wordt Graaf Taaffe is ziek en bovendien niet in staat om zich uit te helpen uit de verwarring die z jn federalistische politiek heeft teweeggebracht Het zal nu niet lang meer duren of de zittingen van den Rgkaraad worden geopend maar stellig niet onder gunstige omstandigheden Zal er een meerderheid in dat Lichaam voor graaf Taaffe zgn en boe zal ze samengesteld wezen De premier zou denkelgk zelf op deze vragen geen voldoend antwoord kun oen geven vooral niet na de socialistische party zich in het parlement heeft georganiseerd en de quaestie van het algemeen stemrecht aan de orde komt Van gehoel anderen aard zyn de politieke besognes waaronder de Hongaarsche premier Dr Wekerlé gebukt gaat in verband met de plannen van het liberale Kabinet tot inroering van het bargerlgk huwelgk Er is in HoDgarge zelfs sprake geweest van een Kulturkampf een verzet van de Roomsche geesteiykheid op allerlei wgze en natuurJgk met i lie wettige middelen tegen de burgeriyke overheid daar zg het waagde deze wet voor te stellen Voor Frans Jo7ef was het een lastig geval Zgn ministers kon hg niet afvallen maar tegelijk wist hg dat hg al de dienaren der Roomsche kerk t en zich kreeg als hg het ontwerp goedkeurde Feitelgk heeft nn de paus hem uit den impasse gered door een encycliek aan de Hongaarsche bisschoppen Zy is in gematigden toon gesteld en maakt geen gewag van de tegenwoordig aanhangige twistpunten Alleen tegen de gemengde hnwelgken wordt gewaarschuwd De encycliek vermaant het volk te versterken in zgn geloof op de school en op de opleiding dor geestelgken zorgvuldig te letten en in alle dingen eendrachtig te zgn Zelfs wordt den geestelgken op het hart gedrukt zich niet te veel in te laten met de politiek en zich meer om het hemelache dan om het aardsche te bekommeren Maar het slot dezer encycliek luidt xOok zal u in deze hoog heilige en rechtvaardige zaak de bgstand van uwen monarch uwen apostolischen koning niet ontbreken wiens verdiensten jegens uw volk sedert den aanvang zijner regeering bekend zgn c Deze woorden hebben het vermoeden gewekt dat de paus op de hulp rekent van den keizer om de invoering van het burgerlyk huwelgk in Hongarye te verhinderen en daarom zyn ze den liberalen niets naar den zin Een radicaal blad de Volkszeitc meende daaruit zelfs te mogen afleiden dat de paus krachtig opkomt t gen het Staatsgezag en de Hongaarsche geestelgkheid dus inderdaad styft in haar verzet tegen het bovenbedoelde wetsontwerp een opinie die versterkt werd door zekere uitlatingen van het clericale Vaterbnd De Hongaarsche regeering was er zelfs eerst zoo boos over dat ze er een oogenblik aan dacht om op grond van het recht van placet de voorlezing van het stuk in de kerken te verbieden maar ze begreep later terecht dat de uitoefening von dit koninkiyk recht geen waarde meer had nu de dagbladen den inboüd der encycliek reeds overal hadden bekend gemaakt Toch kan men zeggen dat de paus den Oostenrykschen keizer uit de klem heeft geholpen Het wordt nn aan zyn apostolische wgsheid oveigelaten om een beslissing te nemen al wordt er zeer duidelgk bg te verstaan gegeven wat Leo het liefst zou zyn Maar in ieder geval wordt een Kaltnrkompf