Goudsche Courant, vrijdag 15 september 1893

Vrijdag 15 Sepleniber 1893 33ste Jaargang No 6149 fiOüMiHE mmrnï NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ü De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie mapnden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd De Notaria H QROËNËNDAAL te Omda ta Leiden de Leidsche Bankveeeemqing MaastrtcM Herino Vruthopp St Co Middelburg J A Zip Van Teylinoen Nteuwedtep P Groen Zoon Nymegen Maas 8t WaaUche Bank Kneppbbs Co ff Rotterdam P J Minderop Sneek Bruninqs Ten Gate Utrecht A J Loran Zoon Fenloo P J Berger ff mmchoten G J A R Groenbveld Zut en L H DE Bas 8f Co Zmll i Buisman Gbatama 8e Co 69 90 68 80 is ADVERTENTIÊN t ari iyk dank aan mgne Stadgenooten roor de langdorende gnnsÈ my geschonken Heden avond en Donderdag wordt voor het laatst GBBAKKEi Wed J C SIBBES WELGEMEENDE HUWELIJKSAANVRAAG Een JONGMAN 29 jaren ond P G in eendei toornaamste stedenT n N B eigenaar eener solide Zaak welk eengoed bestaan oplevert doch nog voor uitbreiding vatbaar is loekt langs den weg in kennis te komen met een JONGEDOCHTEB ofWBDCWB met eenig vermogen om na wedengdsche kennismaking een fluwe 10 ft aan te gaan Stipte geheimhonding TerBodit en veraekerd Brieyen onder letters B F aan den Boekhandelaar P B NIBUWENHOUS te Brtia Go da Snelporsdrok van A BBlNBUAXfc ZooM 3800 58111 8S84 1S1S9 14308 18816 188411 20978 3388 5BI1 839313190 Lijet Tan giiteron komt no bg No 15379 70 Beurs van Amsterdam 18 SEPTEMBER slotkoera 88 96V Vor krs Nbot ia d C rt Nod W 8 87 81 i dito dilo dito 8 98 dito dito dito S i 101 HONOAB Obl Ooadl 1881 88 4 93 i iTiOni Inwhrij ing 1868 81 6 79 üanxKs Obl inpapiorl868 5 77 dito in ïilrer 1868 6 77 FoaTcau Oblig met ticket 8 80 dito dito 3 80i RutUMD Obl OoBt 8e Serie 5 68 i dito Geooii 1880 4 98 ditobijEoth8 1889 4 94 dito bö Hope 1889 90 4 94 99 108 dito in goud leen 1883 6 98 dito dito dito 1884 5 101 Bnvn Ferpet sohuld 1881 4 59 i Ttiaiiu Oepr Oonl leen 1890 4 76 Geo leening serie D S it Geo leoDin f serie C 83 ZinD Ar EEP Beo I obl 1898 6 104 Mgiico Obl Buit Soh 1890 6 561 VlNKZUBLi Obl 4 onbop 1881 86V Ahsteïdah Obligation 1861 8 97 BoTTiBDAll Sted leen 1888 8 99 NlB N Afr HandeUr aand 99 Arendsb Tab Mij Certifioalen 586 Deli Maatschappij dito 598 Arnh Hypotheekb pandbr 4 100 79 Colt Mg der Vorstenl aand 79 Br Hypolheokb pandbr 4 100 Nederlandsoho bank aand 808 Nod Handelmaataob dito 1S6 N W il Pao Hyp b pandbr 6 98 Eott Hypolbeokb pandbr 4 101 Utr Hypotheekb dito 4 100 OoBTSKa Oost Hong bank aand 131 BnsL Hypotboekbank pandb 4 97 AüEEIKA Equit kypoth pandb 6 80 Mai L U Pr Lien oert 6 34 NlB Holl IJ 8poor MÜ aand 92 Mij tot Eipl V St Spar aand 98 Nod Ind gpoorwegm aand 160 Ned Zuid Afrik Spm aand 6 118 dito dito dilo 1891 dilo 6 101 60 61 lTAU Spoorwl 1887 89 A Eobl 3 49 Zuid Ilal 3pwm i A H obl 8 60 l FoiiBN Warsohnii Weeneo BBnd 4 118 122 Boai Qr Buss Spir Mij aand 6 181 Ballisobo dilo aand 57 PaatOfa dito aand 6 65 twang Dombr dito aand 5 98 Knrsk Cb Amir Sp kap aaod 6 120 liOaowo Sowast 8p M oblig 6 101 Orel Vitebsk dilo oblig 5 103 Zoid Wosl dito aapd 5 69 dito dilo oblig 4 90 AllBEliA eont Pao 8p Mij obl 6 103 Chic tNortb W pr O T aand 138 dito dito Win 81 Poter obl 7 128 Iten er Si Rio Gr Spm oert ï a ll i Illinois Central obl in goud 4 96 Louisr j Nosb llloOorl v aand 67 Meiioo N Spw Mü lehyp o 6 85 Min Kansas y 4 pot prof aand 19 N ïork Ontario i Wost aand 15 dito Penns Ohio oblig 6 108 Oregon Calif lo bvp in goud 61 82 St Paul Minn Manit obl 7 I lOS Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 103i dito dilo Line Col Ie hyp O 6 73 CltlADA Oan South Cort r aand 48 Vbn C BalW k Na lo h d o O 9 Amsterd Omnibus M aand Kottord Tramweg Maals aand 160 Nbd Stad Amsterdam aand 8 106 Stad Bollordam aand 3 106 99 Bbioib Stad Ant rorMnl887 2 100 Slad Brussel 1886 2 l 100 HoNS Theiss Regullr Ooaollsch 4 116 OoeiBNR Slaatileening 1860 5 116 K K Oost B Cr 1880 3 29 Bpahib Stad Madrid 3 1868 89 Nbb Ver Bez Hyp Spobl oert 6 108 Nederlandsche Stoomboot Illaatsch g pij De Stoomschepen HOLLAND kapt J 8MIDT en BATA FIER kapt J 8AÜEE vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men lich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 Ie Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Iionden LOTKNinde VERLOTING BIJ OELEOENBEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ A Bripjkmaiï Zn Lange Tiendewegf PRIJS 1 11 L OTEN voor 10 5 pCt Goudotligatiöii met aandeel inde winst DEB AUESICM MIOHAL TBÜS T GOmNI Volteekend Maatschappelijk Kapitaal Vijfhonderdduizend Dollars wairop irefourueerd 60 pCt of 300000 doU 750 000 Ned Courant Reservefonds 34 000 doll = 85 000 belegd in Obligatien dor Stad New York ingoaohrofen ten name dor Amerioan National Trust Company PreBideot fi A VAN VALKENBURG f ObUffaUitn yn 0toêbaar è M03 pCi in ÉOia De ObJigatiën dragen een vaste rente van 5 pCt benevens een aandeel in de winst dat over 1893 8 06 dpll = 3015 per Obligatie bedroeg of ± 3 pCt De Obligatien in stukken groot 400 doU in Goud of f 1000 Ned Coorant zgn verkrygbaar ten kantore van de Heeren iQ Amsterdam V N Spbang Dekker ff Arnhem F H Sc R Pockema ff Breda Inobn Hotisz Zoon ff Delft Van dbb Mandelb Zonen Deventer G Veemeeb Johz ff Dordrecht Otto de Kat Zoon ff Oouda MoNTiJH Co ff Oroningen Mr van Viersen Taip Feitu ff Haarlem Hollandsciie Cuedibt en De posiTOBANK Mees Bitsgua ff $ Orave hage SuuuuHHAN 1 B Bas H $ UeriQgenboac Wed Jon van RucKBVOftSFi Zoon V I evwarden A Bloehbëhoen Zonen Gebr £ Stollwerck s Chocolade en Cacao i j i m Dffilmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied Terbeterde fabricatie en uitsluitend gebruilc van ne en fijnste grondstoffen garandeerei ien verbruilair van Stollwerck s Chocolade en Cacao een anbevelemiwaardig fabrikaat nauvrkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 Breyets als Hofleveraacler 44 Eere Diploma s gouden enz Medailles een bewija ran uitmuntend fljn fabrikaat Keeds 18H schreef de Accademie national de Paris Non vou dfoaraona nna Hcdallle d or première cl e on oonaldératlOD devotre exoellent fabrication do Ohooolat bonbons varlêa etc oto StOllwerck fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Cunfiseura Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland X Jnlins IKatteiiklodt Amsterdam Kalverstraat 103 De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt sedert 10 Jawn doop ppofessoren praetlsaerende aeneeshooron en door het Publiek toeffepast en aanbevolen als goedkoop aangenaam zeker werkend en onschadeiyk GoneOS 611 Hulsmidoel Beproefd door mUr v Frepichs a riijn t V Scanzoni v arrturo C Wltt KopmhKBon Zdekauer et p t nburii Soedepstadt kksm Lambl Worachau FOPStePt Blrmlnghanv Onderbulks organen Pmf Ilr R ViPChOW B rlUn B V GietI Münchwi Reclam teipiio t p V Nussbaum MOochtn Hertz Amsterdam V KOPCZynsltt Kr k u Brandt Klausenburo bij storingen in de aambeljen tragen stoel den daaruit kwalen der lever last van gang voortdurende ver voortkomende ongesteld stopping beden zooaU hoofdpijn kortademlETheld erebrok aan duizeligheid benauwdheid kortaaemigneia georoit aan eeüust enz n c Zw lseruche Pillen van den Apotheker Richard Brandt worden om hare lachte werUns door vrouwen gaarne ingenomen en ï jn te verkleien boven da oBorp werkende Zouten Ditterwater Droppels Mengsels eni Off Om het koopende publiek tegon bedro te besohermon 1 wordt men er nog in het bijzonder opnierkyaara op gemaakt dat er Zwitaorsehe PiUen in den handel lijn gebracht die op bocjrid elijke wnje er bijna evenzoo uitzien en verpakt zijn ah do echte Daarom moet men hg denMjkoop zich overtaken dat het êtikct bovenstaande afbeelding een wit kruis in een HHI de handteekoning Echd Brandt draagt Men moet daartoe do om de doMpBPgebmiksSwüzing er afnemen Ook worft men er in t bijzonder op gewezen t de Zwitsersehe Sru vaS den Apotheker Bieh Brandt dta bU do Apothekers verkrHgbaar ilJn aUeen ii donzen 70 Cents geen kleinere doosjes verkocht worden Hoofddepot F E Van Santenkolef te Hotterdam VAN STËEl KaLËl ten dienste der gemeente GOUDA op Zaterdag den 16 September 1893 des namiddags ten e e d ure De voorwaarden liggen ter lezing op de Secretarie De ondergeteekende bericht dat hy van af heden zgne VLEESCHHOÜWERiJ heeft Verplaatst van de LANGE naar de Korte Tiendeweg D 73 dat hy zich voortdurend bl ft aanbevelen voor de levering van prima kwaliteit Rund Kalfs cd Lainsvleesch t en Concnrreerende Prgzen S DE JOUG OPENBARE VRIJWILLIGE den aan de STOLimeente Stolwijkf itgreld et Kap 2 Hout ait groot 6 ton l Steekwagen jd Takelblokken 2 Stalen Sleepeen groote party des morgens 10 aan hei Huis Wgk H no V WUKËK3LDIS onder de nabg Gouda in hut ope koopen oaaa corxta 2 Dogkarren waarvan een wagens 5 Sleden 1 Baggerac 7 Ankers IJzeren Kettingeg 1 kleine Lier l Kelderwii Rondzagen Ladders 2 Zeitei trossen Touwwerk Schragei Brandhout en 4000 IJselsteej Voorts Eenige Meubilair Cloederen bestaande ia 1 Mahouiehontan Buffet 2 dito Tafels dito en andere Stoelen Fauteuils kleine Tafeltjes Uittrektafel Ledikanten Beddengoed Schrgflessenaar Schilderyen Spiogels Klok Brandkast Haarden Kachels K aukeniornuis zoo goed als nieuw en Vloerkheden KOPER TIN GLAS m AARDEWERK en heldeen verder ten verkoop zal worden Te bezichtigen daf s vóqr den verkoop van s morger s 10 tot s middiws 4 uur FEANSCHE STOÖMVEEVEEU Cheiiiisohe m Zwlts r he Wasscherij Qebre jeteerd door Z M den Koning der Belgl II Oppenheimer Rottcrdau Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Oameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Tropen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnitaren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander bigven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING HoUandsche nitgave met 27 aib Prgs 2 golden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen an dese ondeugd Igdt moet het lezen ae oprechte leenng die het geeft redt üiarlgks dniaend van een zekeren dood Tb verkrggen bg hetVerlags Magaain te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen injzendmg van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Met 1 October begint een nieuw kwartaal zij die zich tegen dien datum abonneeren ontvangen de nog in deze maand verschijnende nummers gratis BINNENLAND GOUDA 14 September 1893 Beroepen bg de Ned Hervormde Gem to sGravenpolder de heer J Wartena cand te Qoada te Elburg ds P S Bartstra to Krimpen a d Lek Op de Aigemeene Tentoonstelling van de HoH Maatsch van Landbouw te Amsterdam werden o a bekroond Hulsten W C Boei te Boskoop 2e pr Aucuba s W C Boer te Boskoop 2e pr Witte hoepels Van Keeken en Heusdens to Ameide Ie pr 20 conifeeren W C Boer te Boskoop 3e pr Twee stuks Holl Derbgkaas gemaakt in 1893 D Schouten Nieuwerbrog bg Woerden 2e pr Verwmeliog koiperswerk D Spoor te Bodegravën Se pr ZadelmakerBwerk D Köring te Gouda eervolle vermelding Tot noodheemraden vande Krimpenerwaard voor den winter 1893 94 zyn benoemd de heeren P P Stuurman te Ammerstol A Breedveld te Lekkerkerk C Oskam Az en G Voorsluis Jz te Beig Ambacht L de Jong en T van Schieveen te Gouderak Joh van Vliet en N Hoogendijk te Ondekerk a d IJsel De zalmvangst te Ammerstol was deze week niet zoo beiangrgk als de vorige zoodat door de visBchers een klein weekgeld werd besomd Men heeft evenwel hoop dat de vangst nog zal aanbonden daar verscheidene zalmen nog Eeer goed van qnaliteit zgn Daar in het buitenland weinig vraag naar zalm was had de mindere vangst weinig invloed op de verhooging van den prgs De prgs van zomerzalm varieerde van ƒ 0 85 ƒ 1 10 en die van Jakobs Im van 0 90 1 15 per half kilo In plaats der heeren J Verburg dia bedankt PEVILLETOX STEREEN EN ZWAEHHN I7i het DuÜKk SO Wi9 il daarP vroeg een maQoenatem Zeoko vsrroerde zich niet Hg bad de stem van den Eeadeling herkend ffVenvaaschte aaohtwaailelaar I dacht hij bg sioh self Wie lijt gü vrueg de priester on strekte de hacd naar Zeako uit Zgt gy een vas do gasteu Erea zoo goed aU gij antwoorddeZeDkoeenigszins grimmiff f Ah EGO I hernam de zendeling Ik dacht dat een rreemdeUng den tuin wae bionengedroDgen oeD dat gij op mgn eerste vragea geen antwoord gaaft I Zeoko zweeg Deze man ging hem in den laataten tgd zoo zorgvuldig uif den weg Waarom voor dea duirel moeit hg hem nu jaiat op dit oogenblik hier aaatreffeD P Kd hij loheen van sias te zgn om te blijvea I Zenko had al zlJDe zelfbeheeraohing aoodtg om den zeadsling niet rondweg te zeggen dat hij kon uitrukken hoe eer hoe beter De nacht is zoo hcerlgkl hervatte de zeadeling Ja maar het begint koelte worden antwoordde Zenko Zgt gg reeds sterk genoeg om ongestraft door de naohtluoht te gaan F 01 ik ben gaDsek en al herateld Over een paar dageo hoop ik te vertrekken had en A van der Hee Cz tot kerkvoogd benoemd zgn tot notabelen bg de Ned Herv gemeente te Berg Ambacht gekozen de heeren A Verkaik Pz en M Potugt mei op 3 na algeraeene stemmen Te Oudewater hebben zich 17 jongelingen aangemeld tot deelneming aan de vrgwillige oefeningen in den wapenhandel Aan de processie naar Kevelaar welke iu de vorige week voor Oudewater en omliggende gemeenten plaats vond werd door 167 personen van daar en den naasten omtrek deelgenomeu By de d d schutterij te Schoonhoven is eervol ontslag verleend wegens verandering van woonplaats aan C £ Hegnaius als ifficier van gezondheid 3de kl en in zijn plaats met den personeeleu rang van officier van gez 2e kl benoemd M P M Moesman oud offic van gez 2e kl bg het Nederlandach Oostind leger H M de Koningin R entes zal heden Donderdag een bezoek brengen aan de tentoonstelling van Bchildergen en aan het diaconessenhuis te Arnhem H M zal te half drie per extra trein aldaar aankomen Na de plechtige opening van de zitting der Staten Generaal op a s Dinsdag zihl de rste Kamer des midd i 96a opanbaro vergadering houden Tot lid der Provinciale Staten van ZuidHollaud voor Gorinchem is gekozen de beei A G de Kruyff De heeren Vermeulen c s hebben eene nota ingezonden tot toelichting van hun amendement op de kieswet betrekkelijk de invoering van meervoudig stemrecht De voorstellers volgen het stelsel van Stuart Mill en willen een te laag peil van staatkundig oordeel en eene klasaeuwetgeving voorkomen Door 32 hoofden van openbare lagere scholen te s Gravenhage is instemming betuigd met het adres der heeren Mout c s betreffende eene betere regeling hunner jaarwedde Ook zg zgn er inuig van overtuigd en dat op grond hunner ervaring dat een jaarwedde van 1600 veel te gering is om het huis te bewonen waartoe de gemeente hoofden van scholen verplichti en in den stand te leven welken hun ambt medebrengt Bovendien achten ook zij de verhooging der jaarwedde al te zeei afhan Ik wilde wel dat hg dat heden arood maar ge daan bad I dacht Zenko bij zich zoif Binaan kort zal het hotel wet leeg raken wanneer er geen nieuwe gaster meer bij komen 1 sprak de EendaltDiï verder nDü meestsn willen in deze maand oog weggaan Heden heb ik onzen kranken EuBsisoIien vriend een bezoek gebracht 1 Zenko spitste zijne oorou hei gaat hem een beetje beter en sgoe zuster heeft nu het plan om deze schgnbare beterschap sioh ten nutte te maken om zoo spoedig mogelijk missohien morgen wel te vertrekken I rZoo t mompelde Zenko En zg kwam niet I zoo klonk hot in zgn binnenste Zg wil heengaan en zg kwam niet Zg had dus niet het minste ver moeden dat ilc iu bare nabgheid was I ffDe dagen van den jongen man lijn geteld I ging de priester voort Hg zal nog maar enkele weken te leven hebben I Het is treurig I zeide Zeoko eeoigazins verstrooid Zg heaft mg bemind peinsde bij voort f Nog gisteren avond behoorde dit jonge hart mg toe Ik had slechts daarnaar te Krgpen ik had maar ééa enkel teeder woord moeten spreJcen en dat jonge hart had mg toebehoord Het gebeurt zoo zelden bet is een wonder zelfs wanneer men de earste is in een joog meisjeshart Gewoontgk is reeds de een of de ander er geweest die zoo n meisjeshart wist te veroveren De jonge dames beginnen bij tgds met b v op een luitenant of op een neef of op sen interessanten theaterbold verliefd te raken Maar hier ben ik de eerste die dit maagdelgk hart heb ingenomen Dit hirt voi nog niet getroffen toen het mjj vond kelgk van toevalligheden die tot onbiUgkheden aanleiding kunnen geven Zooals bljjkt uit de mededeeling van den burgemeeater te Rotterdam zgn in de verloopen 24 uren 4 nieuwe Igdera aan cholera asiatica aangegeven Sterfgevallen kwamen niet voor Een der in behandeling gebleven Igders is hersteld In het geheel hebben zich nu van het ontai der ziekte op 21 Auguatus af 34 gevallen van cholera alhier voorgedaan waarvan 18 met doodelgken afloopeu terwgl 2 Igders heratfild agn en 14 Igders in behandeling blgven Gisteren heeft zich te IJselmoiide een geval van cholera voorgedaiin met doodelgken afloop bg een meisje van 9 jaur aan den Oostdgk In de verloopeu 48 uren zgn te Leerdam geen gevallen van cholera voorgekomen Overleden aan de cholera 2 Igdera Gisteren avond zgn de ontametters te Kraliugen begonnen met het ontsmetten der aloot waarin de stoffen van den gisteren avond overleden choleralgder D in de Warmoezierslaan waren geworpen D dronk veel ongekookt Maaswater hg hechtte aan het koken geen waarde Hg laat oene vrouw met 4 hulpbehoevende kinderen in de grootste armoede achter Met het oog op de cholera beeft de gemeenteraad van Ter Neuzen met aigemeene stemmen besloten dit jaar geen kermis te houden De stand der ziekte was giateren Aangetast sedert 27 Augustuiii toen het eerste geval voorkwam 10 hersteld l onder behandelinf 2 die beide herstellende zgn en overleden 7 Te Wildervank is met het oog op eventueele ongeregeldheden van aardappel krabbers eene brigade marechanasee geplaatst Gisteren is van de werf van de Gebr Van Dgk te Kappelle a d IJael met goed gevolg te water gelaten eene gzeren sleepkaan groot 200 laat voor rekening van schipper Ditsche te Speger Beieren en dftarna de kiel gel d voor eene sleepkaan groot 200 last voor rekening van acbipper Wilh Kaufer te NiedervoUendorff en de kiel gelegd voor eene sleepkaan groot 325 Iaat voor rekening van schipper F Meger te Rotterdam Bg onderzoek ia gebleken dat de man die Zondagavond nabg Detft onder de stoomtram geraakt en onmiddellijk vermorseld werd een Wellicht is bet juist de liefelgke geur van doze teedere onjiereplo bloem die mtj zoo begeorenswaard toeschgnt O t nog eens 35 jaar te zgn en Hof te hebben evenals in dien jongen tijd Hef te hebben mot de ganiobe ziel zonder eonigen twijfel of aobtordocbt te koesteren O I wat zou dat heerlijk zgn I ffHet eigenbelang van de mensohen komt hier bij deze gtiiegenheid weder koslelgk voor den dag hernam de zendolïng Door dit gezegde werd Zenko in zijn gemijmer gestoord Het jonge meisje zoo ging de spreker voort beklaagde zich heden bg mg dat men haar kort en zakelgk uit bet hotel verjoeg Want niets Is deze lieden ouaangeoamer dan een s erfgaval I ttJa maar eigenlijk is het tooh voor een ieder veel beter om thuii te sterven dan in den vreemde onder hartelooze huurlingen gaf Zenko ten antwoord Wanneer maar de arme jongeling niet onder weg sterft Stelt ü den toestand van deze jonge zuster voor wanneer z haren broeder in eon spoorooupé of ia een station ergens in een ellendige herborg misschien zonder geneeskundigen of priesterlijken bjjstand moet zien sterven Zij mag niet vertrekken I riep Zenko od oostuimigen toon uit Wat kan baar de mensonen sohe Ien Met geld stopt men de mond en maakt men Be gedwee Men Aag dit kind to dien treurigen toestand niet alleen laten I De lieka verlangt naar huls I gaf de leDdeliag metselaar waa G Verboom heeten en werkzaam bg de werken voor de vaartverbet6ring tuaachen Rgn en Sohie Meu schrgft uit Apeldoorn Naar aanleiding van den verjaardag van H M Koningin Wilhelmina za Vrgdag middag van 2 tot 5 uur in het Koninkigk Park een groot tuiufeeat gegeven worden Het geheele personeel van het paleis en het domein is met gezinnen te zamen ongeveer 400 personen daarop geooodigd De leiding van dit feest is opgedragen aan den heer M P Okbugzen preatidigitateur en opticus te Rotterdam Bg herstemming is te Amsterdam tot lid der Prov Staten van N Holland gekozen de heer Dgkmans Ub met 2501 van de 4428 geldige stemmen De heer Povel r fc had er 192ï De volledige uitsli van den jaarlgkacfae wedstrijd van den Ned Kolf bood te Haarlem ia als volgt De gouden bondamedaille werd behaald door den heer C Witteveen te Haarlem met 130 punten In den korpawedatrgd werd de verguld zilveren korps bondsmedailte toegekend aan Keer nietf te Haarlem met 320 punten De eraoneele zilveren medaille werd behaald door den heer 0 Witteveen te Haarlem met 130 punten zoo ook de erste prijs de eerste premie door deu heer G 3eijerae te Goes met 125 punten ds tweede premie door den heer A G Smits te Haarlem met 122 de derde premie door den heer A J Bronkhorat te Haarlem met 121 de vierde premie door den heer A Kist te Zuid Scharwoude met 121 en de vgfde premie door den heer J Bosbouwers met 120 punten De bonds voorzitter de heer C W Ëisma die de prgzen had moeten uitreiken was reeds weg waarom de uitreiking geschiedde door den voorzitter van Keeruietc te Haarlem Van De Nederlander het antirevolutionaire dagblad te Rotterdam is thans het eerste proefnummer verschenen Uit het inleidend woord der redactie bigkt dat het blad zich niet in korkelgke geschillen zal mengen en dat het op staatkundig gebied de beginselen der antirevolationaire partg is toegedaan zooals die nader in Ona Program c zgn uitgedrukt Een zeldzaam grootsch militair schouwspel zal op Donderdag 21 dezer op het Malieveld te sGraveuhage plaats hebben bg gelegenheid van de uitreiking van nieuwe vaandels en standaards aan de verschillende regimenten infan op droeven toon ten antwoord fflk laat hnar niet gaan 1 riep Zenko nog hartstoobtelglcer Of 1 Hier bield hg even op Dat deze gedaohte niet eer bg hem opgekomen as Immers nieta waa eenvoudiger j niets lag meer voor de hand hg zou haar bogt leiden I Ik vergezel baar zeide hij meer tot zich zelf dan tot den priester sprekend Natuurlgk ik zal baar vergezüllen Men mag dit kind op dezen verren tocht nbt alleen laten 1 Gelooft gg dat zg uw geleide zal aannemen P vroeg de zendeling bem ernstig Zenko deed een stap achteruit Daaraan had hg niet gedacht geen oogenblik Waarom nietP antwoordde hij eenisermate eo prikkeid Nu ik meen maar Gg zgt tooh een vreemleUng voor haar Bn vreemdelingen had zg immers genoeg om zioh heen I Betaalde dienaren t gaf Zenko veraohtelgk ten antwoord Aanhankelijke haar getrouwe dienaren Het de priester met nadruk er terstond op volgen die dikwerf veel vortrouwbasrder zgo dan vrienden wier namen zg voor eentge weken nog niet eens kende 1 ffHet staat nooh aan n noch aan mg daarover een oordeel te vellen antwoordde Zenko op hoogen toon Ik zal aan juffrouw Anna zelf mgn geleide aanbieden en haar antwoord en ook het hare alleen zal n y tot riohtsnoer dienen wat ik doen en laten moet