Goudsche Courant, vrijdag 15 september 1893

Directe Spoorwegverbinding met GülÜA Zomerdlenst 1893 Aangevangen 1 Mei Tyd van Greenwlcli 18 58 1 06 1 12 1 19 38 1 88 l 4t 4 I OTT K l D A M f O I D A 9 61 10 81 11 50 1 10 12 10 39 0 46 10 58 B SO 10 6 08 6 18 8 91 6 89 6 36 3 10 D B N n A A G o o U U A lliijü 5 53 7 20 7 43 9 23 9 16 10 19 11 33 12 15 1 42 8 16 8 46 3 43 4 16 4 49 6 SI 7 04 f VuDrlj 5 53 10 26 1 48 4 48 7 10 7 Z i 6 10 10 37 2 6 88 ii M l9 10 46 8 0 6 0 7 81 lU wl 6 30 7 50 8 13 68 10 16 10 57 12 03 12 46 2 80 8 46 3 16 4 18 4 43 5 80 8 S1 7 48 8 UTR EOH T G O ü D A Ulreolit oi n 7 50 9 9 S4 11 34 12 03 12 60 2 66 3 8 S8 4 43 6 03 8 86 7 48 8 O lliirmflöf 0 48 3 04 10 08 12 20 S 80 4 07 6 01 6 18 Wiiorlon 6 53 8 11 10 16 y 12 34 4 16 6 38 Oudouoler 7 07 8 19 10 83 12 48 4 84 6 40 Gou 1 1 7 80 8 32 9 34 10 86 12 03 12 65 128 3 27 3 40 4 37 6 80 3 63 7 08 8 80 8 41 AMSTBBDA M O O U D A AmX rdiun O S 7 55 9 40 11 10 11 87 2 30 Areslürdain Wp 6 60 8 10 9 66 11 85 11 48 8 46 Oouda 7 80 8 69 10 44 19 16 11 56 3 40 OOODA nEN HAAO Oouda 7 80 8 40 9 04 9 4710 49 18 11 18 81 1 01 1 27 3 89 3 15 4 45 6 25 5 59 7 13 S 35 9 8 10 li 11 11 ILfo Z M 7 42 8 68 11 01 1 13 4 67 9 11 9 60 Z Zogir 7 619 0l i 11 10 1 82 5 08 Voorb 8 0S 9 18 11 28 1 84 5 80 Hago3 08 13 9 34 10 07 11 87 18 41 12 61 1 89 1 67 3 56 1 16 5 85 6 66 6 37 7 43 8 55 10 1611 15 11 40 18 AllMQ op Zon flD l i eittltg n aa 15 Juni tot 15 SoptemlMr nOl DAUTBECBT Oonda 8 8606 407 66 8 09o8 81 lO lOoU 12 48 8 83 3 18 4 16 4 47 6 83 6 017 46 8 88 10 08 10 38 Oudew 6 60 6 64 11 14 8 37 6 37 7 69 10 82 Woardsn 6 69 7 03 8 18 11 28 8 45 6 05 6 46 8 0 10 28 HarmeleQ 6 06 7 11 8 41 11 8 8 58 6 16 6 63 8 14 10 38 Utrwht 0 18 7 88 8 88 8 41 9 10 61 11 60 1 20 3 03 3 60 4 48 5 29 6 816 35 8 88 9 10 10 52 11 10 G O U U A A M S T B n D A M 6 40 8 81 10 06 11 18 119 10 10 56 18 1 1 9 i 11 10 18 84 1 10 L iUm It ra It KlMM f Stopt WoMtd U ffontlam i rie enoaTalerie hetgeen door H M Koningin Wilhelmina persooniyk zal geschieden Door elk der regimenten infanterie worden detachementen geleverd ter sterkte Tan honderd onder officieren en minderen mei de noodige officierenf terw l de regimenten cavalerie daartoe detachementen van 3U ruiters zullen verstrekken Het regiment grenadiers en jsgera de eacadronB van het 3de regiment huzaren en de batteryen van het 2de regiment veldartillerie in de residentie verblijf houdende zullen in hun geheel aan de plechtigheid deelnemen Ook de stafmuziekkorpsen van het 4de en 7de regiment infanterie reepectieveiyk in garnizoen te Leiden en Amsterdam zullen tot dat doel overkomen De minister van oorlog en alle luitenant generaals en generaals majoor TftQ het leger veracb nen te paard Bg de uitreiking zal de carré formatie worden aangenomen Het regiment grenadiers en ji ers formeert een der flanken de detachementen van de regimenten infanterie de middenflank en de huzaren waarachter de veldartillerie de achterflank De opstelling heeft plaats in massa Alle niet ingedeelde bereden hoofd en subalterne officieren plaatsen zich achter de generaals aan de eene zyde van Hare Majesteit en gevolg terwyl aan de andere z jde de nietber en officieren worden opgesteld Na afloop der plechtigheid zullen de troepen Toor H M defileeren Mededeeliug doende van de arrestatie van ds T te s Gravenhage zegt R v A Er was nu zeker op geenerlei manier meer een andere mouw aan te passen Het dunkt ons wenscheiyk tegen die uitdrukking op te komen die natuurlek te verstaan geeft dat men den man nt meermalen had kunnen betrappen maar de justitie tot dusver deed alsof men t niet zag of wist Dit nu is meenen wij met zekerheid te weten bepaald onjuiat Integendeel moet de politie al sedert een paar jaar verdenking hebben gehad maar wat trouwens niet onverklaarbaar is nooit de gelegenheid hebben kunnen vinden om het strafbare feit zoo te constateeren dat vervolging mogeiyk vran Laten wy hierby echter aanteekenen dal er nog een groot onderscheid is tusschen ver dacht zgn zelfs door de politie en bewezen schuld en dat t dus no mogelijk moet worden geacht dat de onschuld van den verdachte alsnog zal biyken Is dit niet het geval en wordt de verdachteveroordeeld dan is het maxini um der straf by art 249 bedreigd 6 jaren H C Men schrijft uit Leeuwarden aan De Standaard Ten dienste vooral van hem die op het laatste oogenblik een brief per post wil verzenden zyn aan de meeste stations bussen geplaatst Dat dit somtyds uen heel gemak is zal menigeen ondervonden hebben doch dat men voor ongeschonden overbrenging niet geheel gewaarborgd is weet iedereen misschien niet c Toch is dit zoo want de brieven aan het station ter post bezorgd komen los in den trein terwgl de brieven aan het postkantoor bezorgd ingepakt worden Bg het eerste geval heeft een postamhtenaar in den trein dus een schoone gelegenheid de brieven etc eens na te gaan en desnoods te openen Dat dit voorkomt is een feit Maandagavond 28 Augustus werd te Arnhem een brief aan het station ter post bezoi d welke Dinadagsmiddags te Leeuwarden werd bezorgd Doch in welken staat Aan de eene zfl geheel opengesneden c zoodat men den brief er uit kon halen Door hoe veel handen hy toen reeds was gegaan is natuuriyk onbekend doch dat zoo iets voor de betrokken personen zeer onaangenaam is laat zich hooren nog daargelaten het feit dat dusdoende het brievengeheim niet is gewaarborgd Een klacht ten postkantore te Leeuwarden bleef zonder uitwerking Men moet uit het daar 7 85 8 S5 7 sa 8 48 7 89 8 4 7 M 8 66 IM D OS Oouda Moordrecht Nieuwerkerk CiipgUo Kottordsm 7 6 Botlerdam CnoUo S IO Nioawerkork 6 19 Moordrooht 6 86 Oooda Amitordam Wp 7 6 Aautodtn Oi a u Qoado 5 38 ontvangen antwoord haast opmaken dat zoo iets een zeer gewoon feit was dat dagelyks voorkomt I Een daarna ingediende klacht by den heer lirectenr generaal der posteryen en telegrafie bleef tot heden ook onbeantwoord Toen den 5en dezer maand te Rozenburg de gemeenteraad overging tot het verkiezen van eenen wethouder had het er veel van of de leden cstrike maakten Achtereenvolgens toch werd elk der aanwezige leden tot het ambt benoemd en ieder verklaarde met geen mogelykbeid het te kunnen vervullen Gelukkig was een der raadsleden afwezig en ten slotte werd dnt lid benoemd Men was althans voor het oogenblik klaar Echter ook de benoemde de heer B Lievaart bedankte voor de eer Jl Zaterdag vergaderde de Baad opnieuw en benoemde toen den heer C Kiedé die ook vroeger reeds benoemd was en toen had bedankt De burgemeester was afwezig en de vergadering werd gepresideerd door den oudsten wethouder den hoer M Verheul alle leden deden hun best den heer Riede te bewegen de benoeming te aanvaarden die toen 700 waar weer een bezwaar vond in de afwezigheid van den burgemeester Hy eindigde evenwel met de benoeming in beraad te nemen en gisteren kwam de verblijdende tyding dat hy haar aannam Ons dagelyksch bestuur ia dus weer geheel compleet Het N V d D bevat het volgende ingezonden stuk Uit eea bericht in Het N v d Dag van 12 Sept jl en andere bladen blykt dat de Heer G van Deth makelaar alhier gedagvaard is voor de Rechtbank tegen den 22en dezer wegens beleedigiug van den Heer Van t Li n denhout Hoe rechtvaardig en pryzenswaardig het streven van den Heer Van Deth ook moge zijn zal hy toci wel wegens den gekozen vorm veroordeeld worden Is het nu billyk dat de Heer van Deth nog langer zoo goed als alléén worde gelaten in den moeielyken stryd voor de weezen die hem reeds zooveel gekost heeft Het geldt bier toch eene zaak van algemeen belang geheel zonder eigenbelang met moed en vertrouwen door hem op touw gezet En waar aan den éenen kant zoo ontzettend veel wordt geofferd waardoor het onrecht gesteund werd en wordt raag daar de verdediger van het recht langer alleen staan Immers neen Daarom wendt ondergeteekeode zich tot het weldenkend en doordenkend publiek in bet vertrouwen dat velen stoffelyk zullen willen medewerken vooral zy die reeds blyk van in stemming gaven om den Heer Van Deth in de gelegenheid te stellen den goeden atr d tot 1 den einde toe te strydeo Zy die hiertoe genegen zyn geheven hnnne gaven te zenden aan den ondergeteekeude zullende van iedere gift publieke verantwoording worden gedaan G BouRioiüs Gepens Ryks Ontvanger Laatatelyk te Amsterdam 2e Kr Dir Bel Adres 22 Kastanjewegplein Huis Uit Utrecht wordt aan de Tel geschreven Ofschoon het Utrechsche D blad de mededeeling tegenspreekt dat de justitie een onderzoek zal doen instellen naar de oorzaak van het treurig einde van den heer D meent uw correspondent zyn bericht te kunnen handhaven Dat de publieke opinie een ernstig onderzoek wenscht valt niet te loochenen Reeds by de vulling bleek dat de luchtballon op verschillende plaatsen scheuren vertoonde die in der haast werden hersteld De mand is klein van afmeting n daarenboven versleten geheel ongeschikt voor het vervoer van een passagier van zwaren lichaamsbouw Toen het den kapitein by de eerste poging tot opstyging was gebleken dat de ballon niet onhoog ging in aanmerking genomen het rnwe weder en de onmiddelyke nabyheld van huizen had de heer Léon Mary voorzichtiger gehandeld geen passagier mede te nemen 0 65 11 0 11 09 11 16 11 S6 7 47 8 18 10 08 10 11 7 45 8 07 9 59 10 11 6 80 6 32 6 23 6 36 60 10 08 11 10 11 86 9 61 4 47 3 40 6 45 3 56 6 Onr HarMile De heer D heeft volgeus ooggetuigen ge tracht op het plat van een dak uit den ballon te klimmen wat mislukte en is vervolgens er uit geslingerd met het bekende noodlottige gevolg De Utr Ot deelt mede dat met het gerechteiyk onderzoek reeds een aanvang is gemaakt De begrooting der gemeente Rotterdam voor 1894 is in druk verschenen Zy gaat vergezeld van een raiisive vau het dagelyksch bestuur waaruit blykt dat de financieele toestand van Rotterdam niet rooskleurig ie Wy laten uit dit ecbryven daarom een en ander volgen Na er op gewezen te hebben dat de vorige rekening geen overschot van beteekenis heeft 0 geleverd doch dat zy de buitengewone maatregelen voor de cholera genomen heeft kunnen dekken gaan B en W aldus voort De eerste post van ontvang der nieuwe begrooting saldo van vorig dienstjaar is dus f 40 000 lager verder is vervallen het 1 3 der tien buitengewone opcenten op het personeel waarover dit jaar nog kon worden beschikt vertegenwoordi nde een bedrag van ongeveer f 22 000 Aan de andere zyde vorderen rente en aflossing van schuld ei de dienst van het liiger ouderwy onderscheidenlyk f 112 895 en f 78 608 meer dan daarvoor op de loopende begrooting is uitgetrokken De vier posten beheerschen de begrooLing Afgezien van hebeen noodig is om in de onvermydeiyke meerdere behoefte van tal van andere onderdeelen der g meentehuishouding te voorzien moeten alzoo ter wille van die vier posten alleen de middelen met ongeveer f 250 000 stygen De vail gezonde ontwikkeling getuigende gestadige vooruitgang in de ontvangsten der veracbillende heffingen en bezittingen rechtvaardigt de verwachting dat deze een goed deel daarvan zullen bydragen Ook by de inkomstenbelasting mag zonder dat van de belastingschuldigen individueel hoogere offers gevergd worden naarmate e kohieren nauwkeuriger worden op een j hoogere opbrengst worden gerekend Wy vleien ons zeggen B en W dat zonder noemenswaardige wyziging in de percentage van heffing het cijfer zal worden bereikt dat daarvoor is uitgetrokken Daarmede is evenwel de begrooting niet geheel sluitend gemaakt maar blyft er nog een bedrag van f 40 000 te vinden over diat niet anders dan langs den weg van directe belasting is te verkrygen Te dien einde stellen wi voor 90 opcentente heffen op de personeele belastiog tegen 80 in het vorig jaar eu aldus de lasten te verdeelen deoU naar het inkolnen deels naar devertering I De vrouw ts den viiécher v H in eenzeer afgelegen deel der gemeente BovenHar dinxveld wonende is reeds verscheidene jarenlydende aan aanvallen van verstandsverbystering maar niet van dien aard dat men hetnoodig oordeelde haar in ëen gesticht op tesluiten Aan de buren wia het echter nietonbekend dat hare kinderen aan vreeselykemijhandelingen blootstonden Vrydag heeft zyhaar 3jarig zoontje zoodanig getrapt dat dedood byna onmiddellijk vélgde By het onderzoek door den burgemeester was de vrouwzeer kalm Daar zy in hoogst zwangeren toestand verkeert is zy nog iet vervoerd Deman was afwezig j Dinsdag stond voor de arrondissementsrechtbank te s Bosch te r cht Gysb v Gelderen 30 jaar thans in voorloopige hechtenis als vermoedeiyk medeplichtjig aan den moord op wachtmeester Hoekman gepleegd beschuldigd van eene poging tot moord op den heer Ë de Brnyn opzichter in e fabriek van den heer A Juigens te Osch 7 10 4 50 4 67 5 04 5 11 6 20 5 50 6 03 6 10 0 17 0 26 1 45 1 55 2 02 8 09 2 15 12 08 48 12 40 Zooals bekend is werd genoemde de B in het begin van den verleden winter 17 November 1892 tegen vier uUr a moi ns vroeg naar de fabriek gaande doe r een schot groven hagel op 12 Meter afstands zoodanig getroffen iu den linkerarm in de Unkerzyde in de lin kerlong en in de spieren en zenuwen van d nlinkerarm dat lig enkele weken rast moesthouden Als getuigen werden gehoord E de Bruin opzichter M Berers R J Doosi J Frank G Tuiel G Voa en F Hendriks allen te Osch dr V Hagen nit s Bosoh dr Proot uit Tilharg G Zwien nit Rotterdam A van Galen gedetineerd en P de Bmin beiden te Osch Als verdediger trad op mr Van Baer advooaat procurenr te s Bosch De Ie getuige verklaart dat onaangenaamheden ontfltaan zijn toen hij op last van zyn patroon de lui in de machinekamer aanzeide dat de overuren niet meer betaald werden Hy had den bynaam van Steijloor Get zegt gewaarschuwd te zyn door de vrouw tan Piet van Haaren Toen heeft hy wel voorzorgen genomen omdat by dacht een pak rammel te zullen krygen maar niet bedacht was op een schot Van Gelderen had geen reden om op hem te schieten Wel was hy een half jaar voor November by hem geweest maar hy had hem toen gezegd kom maar eens terug als er meer werk is De nachtwacht Bevers die hem s morgens kwam halen liep op ongeveer 2 Meter van hem af Get nam dat als een gewoon verschijnsel op Get kan zyn hand nog niet goed gebrniken Er waren 40 ik 50 korrels in zyn arm en rug Get verklaart nog dat hy het vorige jaar gedreigd is met steenen gegooid te zntlen worden Na het verhoor van eenige getuigen vroeft het 0 M schorsing der zaak voor onb aalden tyd wegens het niet verschynen van getuige Hendriks en deze laatste ie verootdeelen in de kosten veroorzaakt door zyn niet verschynen De rechtbank na in raadkamer vergaderd te zyn verklaarde de schorsing toe te staan en veroordeelde den getuige in de kosten Tyd en plants der handeling Zaterdagmiddag een straat te Rotterdam Personen van het drama twee groenteboeren en twee groentekarren de laatste zyn zwygende de eersten spreken en men kan zeliè zeggen dat zjj schreeuwen Oudere groenteboer Mot jai main klante afgappe Ik heb t wel gemorkeu jou snotneus I Jai docht main voor te zain met je rotte zootje Jongere groenteboer met waardigheid Ik gaot waor ik wil begraip ie niks te kemandeeren met klimmende verontïraardi ging main rotte zootje G d Jai hait zelf de chelére op je wagen Het tanige gezicht van den ouderen boer werd haast geel van ngdigheid hy vond geen woorden maar hy vond aardaj pelen op zyn wagen En met een krachtigen arm onder een dito krachtigen vloek wierp hy een dier nutte aardvruchten naar het hoofd ron den coUega groentenboer die maar juist bytyds bukte om het projectiel te ontwykeu Ëeu tweede ging volgen maar nog vóór dien tyd had ook de jonge boer van zyn voorraad een handvol gegrepen en nu begon een gereg d aardappelen vuur dat den opmerkzamen toeschouwers en die waren er ondertuBBchen in menigte gekomen gelegenheid gaf over de kwaliteit van beider waar te oordeelen en deze te vergelyken De aardappelen van den ouderen boer waren bepaald harder en zeker bou al troffen ook maar weinige worpen de jongste op het bed van eer gesneuveld zyn als niet de weldoende politie ware toegesneld onn de twee verbitterde groentespecialiteiten te scheiden en naar het bureau te brengen ter kalmeering Maar de strut bleef nog langen tyd over een groote uitgestrektheid bedekt met inwendig zwaar gekneusde aardappelen die allengskeus verdwenen iu de zakken van medelydende zielen t Was wel geen goede soort maar t wasgratis € R N bl Maandag zon te Amemuiden een wedawnaar van 72 jaor raet een meisje van 28 lentes in het huwelyk tredeu Alles was voor de plech 9 36 9 48 9 49 9 66 10 06 11 08 11 88 H K 11 08 7 07 7 17 7 84 7 81 7 37 m U 48 4 46 4 66 5 08 6 09 6 16 8 10 9 37 M u n 4 40 6 65 8 30 10 1 06 9 30 10 10 n 9 46 36 10 08 10 86 S bO 10 07 10 S4 9 06 0 1110 84 9 19 f 9 3810 4011 88 4 10 4 86 S IO 4 96 4 40 5 SB 7 86 9 66 7 40 10 80 8 81 11 01 tigheid in gereedheid doch de man werd door z ne kinderen uit het vorig huwelyk genoodzaakt van het huwelyk af te zien Hy deed dit en liet wat zeker elders nog nooit werd vertoond den omroeper in de gemeente dat besluit en de redenen die er toe geleid hadden verkondigen Als een kenteeken vaneen vroegen strengenwinter wordt gemeld dat onder de gemeente s HeerAbtskerke in den Poel een twaalftalwilde ganzen z g vriesganzen gezien is Inieder geval is het in het Noorden reeda nietpluis Middelb Crt Dure melk Een juffrouw van Zuidbroek Groningen gewoonlijk Dikke Biene gebeeten die voor eenigen tyd gesnapt werd by het uitmelken van in de weide loopende koeien welke dienstvaardigheid betoond aan de melkmeiden der boeren zy blgkbaar al meermalen aan den dag gelegd had stond thans te Winschoten terecht Daar zy een oude kennis der politie was en al twee keer gezeten had werd tegen haar 6 maanden gevangenisstraf geeiescht Onder Bleiswyk is een vrouw aangevallen door een voor een kar bespannen hond Beiden kwamen in een sloot terecht Door spoedig toegesnelde hulp werd de vrouw ongedeerd op het droge gebracht echter niet voordat de hond haar kleeren ten deele had aan stukken preien Kinderroof Vrijdagavond kwam aan het Centraal station te Utrecht een knaapje aan van ongeveer 12 jaar J F afkomstig uit Arnhem die daar des morgens op weg naar school zynde door een kermisreiziger was medegelokt en in diens reiswagen medegenomen In den aauvang had men den jongen door vriendelgkheid eu lekkernyen gepoogd te doen tevreden zyn met zyn tochtje dat langer duurde dan men hem voorgespiegeld had Toen de jongen echter eindeiyk de voorbygangers begon aan te roepen braclit men hem door zweepslagen en andere misbandelingen tot zwygen Op de hoogte van Driebergen maakte de knaap echter zooveel geraas dat de kinderroovers niet in ataat schenen hem langer voor het langs den weg gaande volk te verbergen en het daarom geraden achtten hem de vryheid te hergeven Van die vrybeid maakte J P gebruik om zich te voet naar het station te Utrecht te begeven Aldns luidt het verhaal dat de jongen aan den stationschef den heer De Kok deed Deze gaf oumiddeliyk aan de politie van het gebeurde kenmi en zoi de inmiddels dat de jongen die zeer over pyn in den rng klaagde als gevolg van de ondergane mishandelingen op een der bureaux behooriyk verzorgd vrerd Ook de oud s van den knaap die naar zijne mededeeliug en kruideniers affaire in Arnhem hadden werden dodeiyk per telegraaf met het ontdekken van den jongen iu kennis gesteld terwyl hy zelf met den trein van 9 u 20 m onder behooriyk toezicht de reis naar Arnheoi aanvaardde Het is evenwel gebleken dat de jongen het geheele vèfhaal van zyne lotgevallen met den kerm wei ger had verzonnen en vrijwillig zyn woonplaats had veriaten Een valsch testament Het gerechtshof van de Rhone heeft drie zittingen gewyd aan een zaak van valschheid in geschrifte die merkwaardig was door de omstandigheden waaronder zy plaats bad Twee jaren geleden werd een zekere Laurent Corbay nit Sainte Paule Rhone vermoord door een man die later tot dwangarbeid werd veroordeeld De erfgenamen van Corbay traden in hun rechten en erfden allen daar de meest nauwkenrige onderzoekingen geen testament hadden doen ontdekken Daar was evenwel een bloedverwant een neef van den overledene genaamd Dngelaj die vond dat de spoeling dun wordt waar zooveel varkens zyn Hy had wat maar hy zou graag alles hebben en om daartoe te geraken tiet hij zich door een mynheer die dergelyke zaakjes wel meer deed een mooi testament vervaardigen waarby oom zyn neef tot universeel erfgenaam maakte Dit was t gemakkeiykst deel van de taak Maar na moest dat testament ook gevonden worden Hiertoe stelde hy zich weer in verbinding met een ander individu die het papier verstopte in een mosterdpot en dien pot in den stal van Gorbay Dngetay de neef zei nn overal dat t toch noodig zon zyn nog eensindienstal te zoeken Men kon nooit weten I Hy was byna zeker dat er een testament moest zyn Men werd opmerkzaam men ging waarlyk zoeken en vond natuuriyk den mosterdpot en daarin t gewichtige document Na wad Dugelay nniverseel erfgenaam maar de familie was niets in haar schik Zij meende dat de zaak zeer vreemd was die mosterdpot die vreemde hand dat late vinden Neen I zy geloofde niet dat t testament echt was en itotdo een aanklacht in Een onderzoek bracht nu spoedig zonder veel moeite de handelingen vam neef Dugelay aan t licht en ofschoonzy beiden de neef en de zaakwaarnemer hunonschuld tot het einde volhielden veroordeeldede rechter hun respectievelyk tot 2 jaar gevangenisstraf en 500 fr f250 boete en tot 1 jaar gevangenis en een boete van 100 fr f 50 Te Goudriaan zyn eenige meuschen aaneen groot gevaar ontsnapt Toen de onlangsnieuw verkapte molen aldaar aan het draaienwasj brak een der roeden by de as De helftkwam op de kap terecht en richtte aanmerkelijke schade aan De arbeiders en bewoners zyn gelukkig den schrik vry gekomen Balteolandscta Overzicht Een donkere schaduw is er gevallen op de vreugde der Fransche chauvinisten Generaal De Miribel chef van den Generalen Staf de man op wieu volgens Figaro gerekend was voor bet opperbevelhebberschap in den toekometigen revancheoorlog tegen Duitschland is juist uu de Russische vloot in aantocht is en men zulke groote verwachtingen koesterde overleden Maandag was de generaal te Cbauderive by Grenoble van het paard gevallen en met een voet in den stygbeugel hangende voortgesleept en zoo deerlyk verwond dat zyn toestand terstond hopeloos was Hy werd naar het kasteel Chatelard gedragen waar hy logeerde en in alleryl werden doctoren ontboden uit Grenoble en Lyon maar hun hulp vermocht geen redding te brengen en in den nacht van Maandag op Dinsdag bezweek de generaal reeds Hy was 14 Sept 1831 geboren en zou dus morgen zyn 62e levensjaar voltooid hebbeu Als tweedeluitenant der rydende artillerie was hy in Mei 1855 naar de Krim gezonden waar hy deelnam aan de bestorming van Sebastopol In 1859 verwierf hy by Magenta het kruis van het Legioen van Eer maar werd bij Solverino zwaar gewond aan beide handen Als kapitein nam hy in 1864 67 deel aan den veldtocht in Mexico eu kreeg by de bestorming een schampschot aan het hoofd In 1867 benoemd tot lid der Intern Gomoiissie te St Petersburg tot regeling van bet gebruik van ontplofbare stoffen bleef hy daar als militair attaché tot September 1870 toen hy in den frauschduit scheu oorlog het commando kreeg over een divisie artillerie te Parys By de gevechten van Champigny en Buzenval voerde hy het bevel over een brigade infanterie en onderscheidde zich roemryk In 1877 nadat hy juist t de Duitsche manoenvrea in het Rynland had bygewoond werd hy chef van deu Gen Staf in 1879 commandant der artillerie te Orleans j maar in 1881 opnieuw chef van den Geueralen Staf Na den val van Gambetta echter die heui ondanks alle verdenking van monarchistische gezindheid zijn vader waa onder de JuliMonarchie ofBeier geworden van de Kon Garde steeds om zyn groote bekwaamheden gehandhaafd had trad hy af en bleef vyf jaar lang buiten actieven dieosi In 1888 werd hy commandant van het 6e legercorps te Nancy en in Mei 1890 ten derde male chef van den Generalen Staf Nadat de lust van aanvallen in Siam en te Aigues Mortes bekofild is volgt hy de Pranschen plotseling een tydperk van verteedering Groote Feesten voor de ontmoeting met de Russen worden voorbereid 2 X Prnnsche werklieden te Rome hebben zich Dinsdag met ïtaliaansahe arbeiders verbroederd en te Lens zijn Fransche en Belgische mynwerkers van het Pas de Calais die elkaar nog geen jaar geleden vervolgden tot eene overeenkomst geraakt Op dit congres waar de Fransche afgevaardigde Basly tegenwoordig was werden de gedeputeerden der Belgen verwelkomd met de kreten Leven de Belgen Doch duidelijker dan deze uitroep spreekt het gemeen schappelyk optreden der mynwerkers Tegelyk zyn in het Pas de Calais en in het Belgische steenkoolbekken de Borinage stappen gedaan om een algemeene werkstaking uit te lokken Wegens de werkstaking in de Engelsche mijnen die den prys der steenkool heeft doen stygen hebben de mijnwerkers in België het tydstip gunstig geacht om 10 pet hooger loon te vragen Zy beweren dat ze niet meer dan 3 frs per dag van 12 uren ontvongen en dat er bovendien niet altyd werk voor ben is De Fransche arbeiders vragen eveneens 10 pCt loonsverhooging met vaststelling van een minste loon van 5 50 frs per dag terwyl de werkgevers enllen moeten beloven geen werklieden te ontslaan die den leeftyd van 40 jaren bereikt hebben Ook willen zy dat geen werklieden znllen weggezonden worden omdat een vonnis tegen hen is uitgesproken zoolang de myn maatschappy daarby geen schade lydt Door den Engelschen liberalen bond cthe national libaral federation is een manifest uitgevaardigd waarin het Hoogerhuis scherp wordt aangevallen wegens het verwerpen der homerule voordracht De Lords moeten menig hard woord hooren en ten slotte het dreige ment dat de qoaeetie van het Hoogerhuis af te schaffen of te hervormen een voorname phtóta zal innemen op het program der liberale party Hierhy herinneren we dat Labouchère het radicale Parlementslid reeds vroeger twee voorstellen heeft ingediend om het concervatieve bolwerk te sloopen Het eene wil met 1 Jan 1895 de Lords eenvondig naar huis zenden en dan voorgoed Het bedoelt dus de ftlgeheele verdwyning van het Hoogerhuis Het andere gaat minder ver en wil een deel van de Lords by het Lagerhuis inlyven met name de leden van het ministerie dat naar men weet in Engeland wel vyftig man sterk i en zeer onderscheiden is van het eigenlijke Kabinet Dat Gladstone het v rstgaande voorstel van Kabouchère zal overnemen acht men niet waarschynlyk Afschaffing van het Hoogerhuis ligt denkelijk niet iu zyn plan maar wel een reorganisatie opdat het ophoude buiten de natie te staan Dit laatste is een gegronde grief van de liberale federale federatie de Lords vertegenwoordigen eigenlyk maar ziohzelven De berichten over Biemarck blyven gunstig lalden Hy wandelt weer door zyn kamer en de pynen zyn voorby Daar de oudRyka kanselier werkelyk ernstig ziek schynt geweest te zyn wordt er te Berlyn weer gesproken over een verzoening met den Keizer Er zou een vertrouwd persoon naar Kissingen zyn vertrokken om over de zaak te spreken Het kan echter ook zyn dat deze geruchten hun oorsprong ontleenen in het geloof der Duitschers dat de Keizer niet onverzoend den grondlegger van het Ryk kan laten ten grave dalen De Dreadeoer Zeit bevat een artikel ten betooge der noodzakeiykheid eener verzoening tuaschen den Keizer en prins Bismarck waarin o a het volgende wordt gezegd De noodzakeiykheid eener verzoening treedt nog duidelyker iu het licht als men zich een juist denkbeeld vormt van den indruk dien niet slechts in Duitschland maar ook buiten do grenzen dee ryks zulke gebeurtenissen moeten maken als ten vorigen jare tydens de reis van prins Bismarck naar Weenen voorgevallen zyn Welken indruk ook moeten niet onthullingen teweegbrengen als die dat het eenige briefverkeer tusschen graaf Caprivi en zynen voorganger geweest is het terugvorderen van iO dagen te veel uitbetaald honorarium aan prins Bismarck Zulke dingen moeteu overal een hoogst pynlyken indruk maken Gedurende 50 ja 100 jaren nog zal inen van prins Biamarck spreken en zingen ala van eenen held uit den tyd der sprookies zyn beeld zal in Duitsche harten blyven wonen men zal hem nog hooaer eeren dan Barbarossa dien de hoop des Duitschen volks in den Kyffbauser met het belande doel geplaatst had Dan zou het toch treurig zyn indien de nakomelingschap op de historie bladen moest lezen dat de gryze kanselier niet slechts uit zijn ambt ontslagen werd maar ook in ongenade het aardsche leven verlaten heeft dat bij die zynen Keizers tronw diende die hun zyoe beste krachten heeft gewyd in de laatste jaren van zyn werkzaam en glorieryk leven niet meer door de zon der keizerlyke gunst beschenen is dat het hem niet meer vergund was s Keizers aangezicht te zien Als prins Bismarck onverzoend sterft als hy zyne oogen mocht sluiten nog vooraleer eene verzoening heeft plaats gehad dan zou in de geschiedenis van het Duitsche volk ten eeuwigen dage eene donkere bladzyde opgenomen zyn RENmSGEVmG InEICUTINGBN WBLKB OBVAAE SCHADE OF HINDER KUSNBN VEROORZAKEN BaEGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op art 6 ea 7 der Wet van den 2u Jnni 1875 Staatsblad No 95 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bjlagen van G J Lugthnrt om vergunning tot het oprichten eener vleesch en spekrookerg in het perceel gelegen aan de Spieringstraat Wyk F No 52 Kadaster Sectie O No 472 Dat op Woensdag den 27 September 1893 des namiddags ten 1 nre op het Kaadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 13 September 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER BargerlUka Stand GEBOREN U Sept Johan Paul onders W P Bodenburg eo J E Begeer Gerardn onders H Hofstede en D Schoenderwoerd 13 Frans ouders M IJsselstjn en J W Tan den Berg Arie ouders F van den Berg en B Boom GEHUWD 13 Sept J P Wegenwgs en A Heerkens Beeuwljk GEBOREN Fredorica Cornelia Maria ouders F Stolwgk overleden en M van Vliet Arie onders D van der Star en G Schouten Pieter onders P Kraan en en J Staal Arie ouders A Zaal eu A ïhreels OVERLEDEN A van der Star 2 d Beurs van Amsterdam 13 SKPTEMBEK Vor krs alotkoi m MauBatANO Cerl Ned W S ï i 81 8 7 dito dito dito 3 96V dito dito dito 3Vi lOO i i lloNOAB Obl Ooudl 1881 88 4 937 iTAUE IflBolirgviiig 1862 81 5 7 ÜQ9TENB Obl IU pitpiur 1868 5 dito Dl zilter 1868 K 78 n u PouTUOAL Obli mot ticket 3 20 Vu dito dito 3 20i 30 ïlusLANü Obl Ü081 Se Serie 5 83 i dito Oeooni 1880 4 98 ditobgBollii 1889 4 94 dito bg Hope 1839 90 4 94 dito UI goud lui u 1883 6 s 9 ditu dito dito 1884 S loi Vi 102 Spanje l orput soludd 1881 4 60 TuHKBiJ Uepr Uonv loon 1890 4 767 Geo loeidniï terie D 88 IS 22 Gen loüuiiiK serie C 237 exo Zi IU Apu Kep llro v obl 1892 6 104 Mexico OW lluit Soh 1890 6 66 60 Vbneauela Old 4 oobop 1881 36 AllSTEBDAH ObhsiitiBii ISM S l 98 UoTCBWAM Stu l loiin 1886 S i 98 Ned N Afr Har clelsv milid 99 Arüiidsl Tftb My Oertihwiten 586 698 Arob Ilypothookli pHiidbr 4 1007 Cult Mlj ilt r Voratulil aand 7 80 s Gr Hypothoukb paadbr 4 Nedertaiidaohu baak aaad 100 a02 Ned llanilulmaatsdi dito 186 N W Pao Uyp b paiidbr 6 98 987 Botl Uypotboekb psndbr 4 lOU Utr HyiKitliüukb dito 4 lOOV OüsTENU OoBt iloiig bank saiiü 31 ItusL UypotliuukljHiik paiidb 4 Vi Vu 97 AMEaiKA Ei uit liypetb paiidb 6 80 Mauw h li Pr Um Mrt 6 36 Nbd Holl y Spu rw M i aand 92 Mij tot Eipl V St Spiv aaad 93 Nei Iiid Spoorwu ni aaud 160 Ned Zuid Afrik Spm aand 6 1177 dito dilo dito 189 duo S 101 lïAl lE Spooriïl 1887 89 A Eobl 3 49 9 üuid llal Spwing A H obl 3 61 61 120 l üLBN Warsoban Wymlull aaiid 4 UI Kust Or Bins Spw Mij aaml 6 122 8 1 8 Baltisobe dito aand 67 58 FastowA dito aand 6 66 Iffang Uombr dito aaad 5 98 Kurak Ch zow Sp kap aaiiil 6 180 I osotro Seivast 9p Mij obliic 6 lOl Orel Vitebsk dilo oblig 5 104V Zuid Wu t dito aaud 6 69 70 dito dito oblig 4 0 IVs AMBttlKA Cuut IV Sp My obl 6 103 lliic North W pr C v aaud 132 dito dito Win St Peter obl 7 128 Uunvur Rio ir Spm cort v a U7 UVi Illinois Oüntral übl in aud 4 96 Loutsv NiuhiilloOtirt v aand 56 Meiioo N Spw My leliyp o 6 86 Miss ICausas V 4 pot pref aand 20 o N York Ontario Wost aand 16 mVs dito Punas Ohio olilig 6 lOJ l i Oregon Gatif lo bvp in goud 6 82 6fU Si Paul Minu Mauit obl 7 108 IM Pao Iloofdhiu oblig 6 dito dito Liuc Oul Iu hyp 0 5 103 73 Ianada Can South Curt v aaad 487 481 4 Ven C Rallw Nav lo h d o 0 8 Ainsturd Omnibus My aand Rutturd TraiQiveg Maats aand 169 Ned Stad Amsterdam aand 3 106 Stad Uolturibim aaud 3 106 Beloie Stad AntivorpunI887 2 99 Stad Brunei 1886 3 100 HoNO Theiss Eogullr Oesollsoh 4 11 lH a UosTENK StaaUleouing 1860 5 116 K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Suid Madrid 3 1868 29 Neu Var Bus Hyp Spobl oert S 108 Sept Watergettjden Hoog Laag Hoog Laag Vrijdag IS 8 43 6 08 8 69 B 84 Zaterd 16 9 16 J 40 34 6 69 Zond 17 9 58 6 18 10 16 6 40 Maand 18 10 87 7 02 10 59 7 24 Uinsd 19 11 43 8 08 04 8 89 Woonid 0 2 8 50 t 16 9 40 Doudenl 21 05 10 30 2 46 U U Sprlngty 12 ea 37 Sept Haan Zon Sept Opg A Ondorg M üpg Onderg 11 47 7 41 19 Sept 8 42 6 05 103A 8 04A 25 5 62 6 50 2 18 8 36 SO 6 01 5 88 3 16 22 B K 4 03 10 22 4 88 11 84 6 02 M HARK TBIiBICHT£N Qoada 14 Sept 1898 Er heereohlo beden een zeer vaate stemming Hiodat de kleiae aauiroer gemaktelgk te verkoopgn waa Tarwe Zoeuvaobe jarige 6 80 il ƒ 6 60 Nieuwe 6 80 i 6 50 Mindere dilo 5 60 k f 6 90 Afirgkende 4 60 i 6 Polder 6 60 il e Rogge Zeeu sobo 4 80 i 6 40