Goudsche Courant, zaterdag 16 september 1893

No 6150 Zaterdag 16 September 1893 3Sste Jaarg ang fiODMM GOIIBUyiT Nieuws en Advertentiebladivoor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant gfeschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomraers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst vaji 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des niidd L Polder 4 40 l 4 76 Buitenlaadsebe per 70 k 4 40 4 60 Oenti winter 4 1 4 60 Zomer ƒ 8 80 i 4 Ï5 Chevallior 5 i 5 60 Haver per heot 3 iL 4 26 per 100 kilo 7 26 i 8 Henaepiaad InUndiob 11 60 Kanariezaad 8 4 10 Koolzaad 8 86 4 8 75 Erwten Kookorwten 8 86 il 9 niet kokende 6 60 f 7 Boonen Bruine boenen 8 i 8 76 Paardenboonen ƒ 6 86 a 6 75 Mail per 100 Kilo Bonte Amerikaan ohe f 6 76 ü 6 85 Cinquantiue 6 86 a 6 60 VïEiliaKT Melkvee goede aanvoer bandel on prijzen beter Vette varkeni goede aanvoer bandel flauw 81 il 2S ot per balf KG Biggen voor Engeland goede aanvoer bandel vlug 80 i 21 ot per half Kö Magere Biggen goede aanvoer handel vlug ƒ 0 76 il 1 80 per week Vette obapen goede aanvoer handel flauw ƒ 14 a ƒ 82 ZuigiammereD red aanvoer bandel red 10 il 16 Nuohtere kalveren eenige aanvoer handel vlug 6 i U Oraakalvoren goede aanvoer handel matig 18 il 35 Aangevoerd 128 partijen kaas Handel zeer wel Ie 4ual ƒ 87 29 2e nual 83 il 86 Zwaardere ƒ 80 NoordHolland obe S3 i ƒ 27 Boter goede aanvoer handel vlug Gofbolor r 1 40 a f 1 60 per kilo Welbeter 1 80 a 1 80 per kilo 343 Staats loterij 6e Klane Trekking van Donderdag 18 Heplombor 1898 No 18830 ƒ 60000 No 17781 8000 177 8893 6467 644 4041 6468 1019 4214 7188 1300 4868 7316 1366 4690 7388 1878 4762 7699 1946 4810 7887 1998 4900 7918 No 4600 6680 11787 en 16000 1000 No 8131 en 17261 JOO No 8529 18696 13681 16253 en 18869 100 Prijzen van lO 800 8898 6369 9219 11736 13606 15961 18284 030 11743 13738 16082 184S3 9442 11793 18869 16 14 18680 9660 11867 13881 16197 19110 9639 11896 13921 16380 19268 9700 11981 18996 16486 19273 9844 12090 14207 16800 19330 9887 12121 14610 16826 19450 9916 12198 14518 17059 19669 8131 4908 8036 10015 12627 14601 17248 1 735 8866 4990 804510l 6 12686 14618 17303 80118 8740 6084 8075 10849 12634 14832 17877 20184 2746 5120 3119 10662 12678 14864 17409 20865 2768 5141 8178 10713 1277 15827 17482 20410 8838 6839 8206 10748 13050 1632S 17598 20512 9980 5278 8243 10949 18063 153 5 17678 20545 2947 5280 8324 11004 18190 15377 17729 80669 8087 6446 8418 11016 1S273 16535 17749 20728 3110 6452 866611082 13366 1564 17866 20774 3277 5739 8666 11025 1338b 167S6 18001 20831 8878 5769 9011 11876 13418 15866 18039 20832 8897 6076 9111 11467 13448 15891 18107 20967 S494 6160 916611619 13456 16946 18119 20960 8614 ADVERTENTIfiN WELGEMEENDE HUWELiJKSAANVRAAG Ben JONGMAN 29 jaren oud P O in een der ToornaaniBte eieden Y n N B eigenaar eener solide Znak welk een goed bestaan oplevert doch nog voor nitbreiding vatbaar ia coekt langs deze weg in kenni te komen met een JONGEDOCHTKR of WEDCWE met eenig vermogen om na wederzydsohe kennismaking een Huwelijk aan te gaan Stipte geheimhonding verzocht en verzekerd Brieven onder letters B F un den Boekhandelaar P B NIEtJWBNHOIJS te Br da Tegc n 1 Nov wurdt gevraagd BEN NETTE DIENSTBODE goed kunnende KOKEN en van goede getuigen voorzien Brieven ft Lett T aan 8 WARTSENBORG s Adverlentie Barean Kleiweg E 92 Lfinholdt Vulkacliel Ter OVERNAME wordt AANGEBODEN eei LOnholdt rulkachel No 11 zwart in uitmuntenden staat tegen van den prgs Me n adresaeere zich aan het Bureau van dit Blad Zeer Uette G esteendrukte worden GELEVERD door A BRWKMA en Zn Gouda Snelpertdruk van A ButiKiUN Zoon LOTRI inde VERLOTING BIJ GELEGENHEID DBB Vx3je i= aaxd erLmaxlct ZIJN TE BEKOMEN BIJ A Brinkman Zn Lange Tiende weg PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 ZÜIVKRK FRANSCHB WIJNEN De bekende BORDEAUX A 37 per 48 Flessohen met aooUns franoo huls geheel Nederland ook per proefflesoh kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle HERKEN Prijscouranten gratis en franoo Van alle merken zijn proefflessohen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Reynwit s Boonekamp Elizter Kraepelien en Holm s Qiiiiia LarocheQ o ifilSocHE is de meest Krachtige en Vcrstcriiende K A WIJi aanbevolen door tal van binoen en buitenlandscbe geneeaheeren Bekroond met BEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLEa VerkrBgbaar in flacons it i öO en i Dep6t te Oouda by den Heer A E TEEPE Apotheker roorheen C THIll Kraepelien lloim Hofleveranciers Zeist Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao = i Dcelmatige door de nieuwst uitvindingen op machinaal gebied TOrbeterde fiibrlcatle en uitsluitend gebruik van lyne en fijnste grondstoffen garandeerei len verbruiker van I Stollwerck B Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fitbrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Krma behaalde 27 Brevets als Hoflererancler 44 Eere Diploma s gouden enz Hedallles leen bewijs van uitmuntend n bbrikaat Beeds 1871 nchreef de Accademie national de Paris Noaa vona iMoemons nne Hcdaille d or première elMae en consideration deTotre azceUenta flibrloatlon de Ohooolat bonbons varléa eto eto StOllwerck t bbrikaat is verkr gbaar bij H H Confiseuis Banketbakkers enz enzGeneraalvettegenwoordiger voor NederlandJnllos Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Wtc ui f de VJctoriaiBron f e Oberlahnsfein byima Tafeldrank Van h£ ninklykef uis derXederlanden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlahnstein Gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 De Zwitsersehe Pillen van den lotheker Rich Brandt sedert 10 Jaren door Profesaopeni ppaotlseerende Oeneesheeren en doop het Publiek toegepast en aanbevolen als goedkoop aangenaam zekep wepkend en onschadelijk Genees en Huismiddel Beproefd door mr Dr v Freflohs B rtUn m V Scanzonl WOriburg C Wltt Kop nh g Zdekauer at p unbura Soodepstadt K i i Lambl w r ch ü ForSteP Blrmlnah Onderbuilcs organen aambeljen tragen stoelstopping en den daaruit beden EOoalB hoompljn kortademigheid gebrek aan Pnif lir R vipehow BTiun T Gletl MOnchM Reclam Leipiig m V NUSSbaUm MUnehwi Hertz Am lerd m V KopezynskI Kr k u Brandt Kl u enburg bij storingen in de kwalen dep lever last van gang voortdurende vep voortkomonde ungestelddulzeligheid benauwdheid eetlust enz Dic Zwitsersobe Pillen van den Apotheker Bicbard Brandt wor eu om hare Bachte werking door vrouwen gaarne ingenomen en zijn te rerkiozen boven de aoherp werkende Zouten Bitterwater Droppels Mengsels enz IMT Om het koopende publiek tegen bedrog te beschermen wordt men er nog in h bijzonder opmerkzaam op gemaakt dat er Zwitsersehe Pillen in den bandel zijn gebracht die op bedriegelijko wijze er bijna eyenzoo aitzien en verpakt zijn als de eobte Daarom moet men bij den aankoop zich overtuigen dat het etiket hoveustaande afbeelding een wit kruia in een rood veld en de handteekening Bohd Brandt draagt Hon moet daartoe de om do doos gerolde gebnuksaanwijzing er afbcmea Ook wordt men er in t biiionder op gewezen dat de Zwitiersohe PUlea van den Apotheker Bieb Brandt die bg de Apothttkers varkrUffbaar ztjn alleen in doozen 70 Ciu geen kleinere dooaiea verkoobt worden mHoofddepot F E ViTn Santenkolef te Rotterdam FEAirSCHE STOOMVEEVERU Chemische m Zwitsersehe Wasscherij Oebrevefeeerd door Z M den Koninir der Belgen IL Oppenhelmer llotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heereoen OameBkleediugatukken ook alle soorten Meubelen Ledikaotgordynen Tatelkleeden Tropen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnitaren Neteldoek Tatles Kanten Veeren ens Alle goederen kannen in elkander bleven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AÖËNT voor Gouda en Omstreken A VAN 08 Az Kleiweg A No 73 De VERZENDING der OOBDEBES near de Fabriek geschiedt geregeld desZaterdagsmiddags vóór Zuur Een ware Schal TOor de ongolnkki slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARiniG Hotlandache uitgave met 27 atb Prp 2 golden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte teenng die het geeft redt jaarl ka duizend van een zekeren dood Te verkrygen bfl betVertage Magazin te Leipzig Neumarkt 84 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland m mVEILLBÜSE Dit wouderbaarljk Water maakt het haar zacht en glanzend en doet in weinige dagen de grijze haren geheel Terdwgnen Alleen Terkrflgbaar ik f 1 00 per flacon bg LOUIS P WELTER Coiffeur WESTHAVEN B 193 De NIEUWE LONDON doethetgrg Haar binnen enkele dagen verdwgnen maakt het glansrgk en zacht is onacbadelflk Toor de hnid en verft niet Prga 85 cent per flacon en 1 50 per dnbbele flacon Alleen verkrggbaar by J A CAT in den Papiermolen Gouda Naar bniten franco per post 15 et per flacon hooger Alom te bekomen BE mm iim of de beschryring der beroemde geschildenie Eerkglaien ran de Oroote of St Janskerk te Ttr Ooudt benerens de geschiedenis der Si Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzouderlgk lérensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeih DOOI OHRIHTIAAN KRAMM Prys 80 Cents A BBINKHAN Met 1 October begint een nieuw kwai taal zij die zich tegen dien datum abonneeren ontvangen de nog in deze maand verschijnende nummers gratis BINNENLAND GOUDA 15 September 1893 MejuffrM S Bourdrez te Schoonhoven is te Breda op 15 Sept gealai d voor de hoofdacte Bedankt voor het beroep te Onderkerk a d IJsel door ds A Renier te IJselmuiden Jhr mr J W Pompe van Meerdervoort te Bergenop Zoom zal voor drie jaren nanr den Congostaat gaan oin daar de betrekkinjr van rechteriyk ambtenaar waar te nemen Ben scheepsjager en vrachtrgder uit Gouda A M S genaamd werd wegene diefstal vivn een paardendek en een halster te Keeowyk door de rechtbank te Rotterdam veroordeeld tot eene maand gevRngenisstraf Gisteren voor het gerechtshof te aGraven hage in hooger beroep terechtstaande beweerdo bekl de bedoelde voorwerpen gevonden i hebben en vooroemena geweest te zijnzeaair den eigenaar wanneer hy dien zou hebben opgespoord terug te geven Z n verdediger mr C W Slingerman trachtte deze verdediging nader aan te dringen eu concludeerde tot vrflspraak Het Openb Min eischte bevestiging van het veroordeeleod vonnis Uitspraak 29 September In den laataten tjjd worden naby de Hollandsche kust veel haaien gevonden Aldaar komt byna geen schokker aan of ze hebbni een of meer van deze dieren gevangen Di schippers schrijven ook de slechte oitkomston der achokkervisfchery daaraan toe Eene krachtige poging tot heideontginniiig wordt thans op het Ëllertsveld in degemeenttOdoorn ondernomen Een kamp heideveM groot ruim twaalf hectaren wordt geheel doorgewerkt en daarna met akkermaalshout be plant De aanleg heeft plaats naar de methode STERKEN EN ZWAKEEN Uü M Duittek 81 Eo mevrouw von Tenoenberj P alsoo roeg do mq leÜDg ietwat spottend Wat boeFt deze biermedo te mak g P antwoordde Zenko snel turwjg bij de wenkbrauu en fonade fWat zal EÜ er van zoggen terwijl g haar ge LrouiVG ridder geveest eyt en haar geselsohap boven dot ran bet jonge meisje verkozen hebt F jfMevrouw von Tennenberg zal vermoedelijk dsar niets van zeggen even Eon min als zij mijno zoogenaamde ridderdienateo anders zal opoemea dan zg gemeend waren Overigens wat beduiden daze onderzookingun F Ik ben toch uiamand van m ue daden rekenschap aohuldig F ffKiemaud behalve u zelf hernam de zendeling ernstig Zenko maakte eene ongeduldige bewegïug ü Waaneer het maar om haar te doen was wOm wien is het te doen viel Zenko in Om een jong meicje dat onbeaohermd in de wereld staat wEo waarvoor gy bizon or interest stelt 1 vnlde Zenko honend aan Ja zeker I liot de priester er terstond kalm op volgen wier hnlpelooze toestand my innig mede lydeo inboezemt Zeako iweeg e D po van den boschbouw te Frederikaoord Het werk zal in vier of vijf jaren tot stand gebracht worden De hoofdcommissflric van politie te Arasterdam verzoekt opsporing aanhouding en overbrenging van eenen persoon vermoedel k Doitscher zich noemende Adolph G Holkte 28 30 jaar middelmatig lang en gezet Hji spreekt vloeiend Fransch en heeft zich voor een Turksch onderdaan uitgevende zich door den Turkachen consul te Amsterdam een bedrag van 5 doen ter hand stellen en een bnitenlandsch paspoort met don vermoedeiyk valschen naam A Foscher geteekend Sedert eenige dagen wordt vermist eene minderjarige dochter van eene bewoonster der Noordsingel te Rotterdam Het is gebleken dat dit meisje is ontvoerd door een gehuwd man in de Ammanstraat woonachtig die door de politic is opgespoord Van het meisje is tot nog toe niets naders gebleken de ontvoerder zegt haar verblijf niet te weten Gedurende de opening der tentoonstelling van landbouw te Amsl erdam trachtten zakkenrollers hunnen slag te alaau en rolden een heer zijnen gouden horloge De bestolene merkte het spoedig op en een der bestuursleden waarschuwde de politie Deze legde al dadeiyk de hand op twee haar verdacht voor komende sujetten twee Engefschen Deze werden in het Museum onderzocht doch er werd niets verdachts op hen bevonden Alleen vond men eene portemonnaie metweinig geld en een rondreisbiljet van Brusselaf De twee personen werden toch naar hethoofdbureau van politie getransporteerd omhun signalement te nemen Zeer waarschünlijkia het dat een derde medeplichtige er met hethorloge is vandoor gegaan Hbld Sedert eenige dagen hield in een der hotels van den len rang te Rotterdam verbljjf een Afrikaan die zich door aanbeveling in kennis wist te stellen met eenen agent van buitenlandscbe huizen kantoor houdende in de Wynstraat Deze agent die meende goede zaken met den vreemdeling te kunnen maken onderhield met hem in dat hotel hetwelk hij hem aanbeval drukke conversatie De Afrikaan liet het zich daar aan niets ontbreken en bleek verzot op eea goed glas wgn en vooral op gebakken tong De rekening liep dan ook binnen enkele dagen tot in de f 70 doch toen die hem aangeboden werd bleek het dat hij geen cent op zak had zeer slecht in zgne kleedin zat en een koffer voor statie medevoerde daar deze niets van waarde bevatte Do tns En wannetr ik dit jonge muisje eens lief liad I hernam Zenko ivBemint gij Anna 9eatikofF duz vraag klonk streng uil den mond van den zendeling Bcmint gy haar werkolyk P ulk stelde eens zulk een geval voor I antwoordde Zenko ielwat wrevelig Hoe lastig ja hoe onvordragulyk scheen hem die man toe Niet ieder heeft de roeping om een asceet te worden of te zyn 1 ging hij voort en de kerk keurt immers do liefde goed daar zy het huwelyk tot een sakrament verhief Ja zeker het huwelyk I antwoordde de priester terwijl hij op bet laatste woord den nadruk bet vallen Maar niet die dwaze liefde die voor den man niets meer dan een gril is en voor de vrouw gewoonlyk in rouw eindigt ffWannee men over alle mogelyke gevolgen van de een of andere neiging wit zitten napluizeu zon men geen meisje durven naderen 1 hernam Zenko 0 ho I Zoo vreeselijk staat bet er niet by Do man moet etenwel met zich zelf in het reine zyn eer dat hij tol een mtisjo van liefde spreekt Met een jong onervaren hart proeven fe nemen is niet alleen gavaarlyk maar ook wreed I r Ik spoel met uiemanda hart 1 antwoordde Zenko gemelyk ffUooh gij ziet ovorol spookgeslnlten eerwaarde heer t Gy zoudt gaarne zien dat alle meisjes in een klooster werden gestopt De zendeling glimlachte ff Houdt gy me waarlyk voor zoo n dwaas Wat evenwel dit meisje aangaat zoo wil ik gaarne bakennen dat het geen gemakkelijk werk ia om eenen haar woardigon echtgenoot voor baar te vinden Zy il vatbaar voor geestdrift en it rein en waar en schenkomat der politie werd ingeroepen die den vreemdeling na hom eerst 24 uren op de Korte Hoogstraa te hebben laten logeeren uit bet rgk verwjderde H M de Koningin Regentes kwam gisteren namiddag te 2 aren 40 miu aan het station fe Arnhem aan Koningin Wilbelmina bleef op tMiddachtenc bij gravin Bentinck Koningin Emma reed niet Hds gevolg in rytuigen naar de tentoonstelling waar haar een fraai bouquet werd aangeboden door den president den heer Aberson die H M welkom heette evenals vóór drie jaar De ingaog was versierd met planten ook de middenzaal die prijkte met eene baste van Koningin Wilbelmina Omstreeks half vier reed de Koningin R ente naar het Diaconessenhuia De nieuwe afdeeliug Aalsmeer der Nederlandache Maatschapdy voof tuin en plantkunde werd door het hoofd best iiir der Maatschappi officieel geïnstalleerd bij monde van den voorWfeter den heer W A Viruly Verbrngge Zooals biykt uit de mededeeling van den hni emeeater te Rotterdam zijn inde verloopeii 24 ur 2 nieuwe lyders aan cholera asietica aangegeven Een daarvan was eene vrouw voonachtig in pand no 25 in de Kipatraat die reeds gisterenochtend is overleden de andere lijder een bewoner van pand no 84 op dea Visschersdjjk is naar de barak in Crooswijk vervoerd In het geheel hebben zich nn van betontataan der ziekte op 21 Augustus af 36 gevallen van cholera aldaar voorgedaan waarvan 19 met doodelijken afloop terwijl 2 lijders hersteld zgn en 15 lijders in behandeling blijven Te Oudshoorn a d Rön is Woensdag opnieuw een cholerageval voorgekomen en wel bg eene 40 jarige vroaw op de grens tuaschen die gemeente en Woubrugge De aangetaste overleed nog denzelfdeo dag Er is thans nog ééa lijder in behandeling Het Vaderland € bevat een particuliere correspondentie uit Transvaal waarin over de bevolking en de toestanden een weinig vleien l oordeel wordt uitgesproken Wie zjjn eind examen H B S achter den rog heeft kan zegt schr ver in Holland of ook in Indië veel beter terecht dan in de Transvaal De Transvaalsche boeren die men in Holland houdt voor een vroom godvruchtig eerlgk braaf volk worden geschetst als een leugenachtig kwaadsprekend volk waarin men niet teveel vertrouwen kau stellen tevens scherpziende Sla maRr eens hare liefde jegens baren broeder gade Zeker houdt ly veel van hem maar de grondtoon van hare liefde is teeder medelyden Zg ziet haren broeder aan gelyk hy is nml als een karakterlooze zwakke man die he nooit ver in de wereld zou gebrachl hebban en oaot wien zij nimmer eenigen steun zou hebben Zy is echter te goed om hem dit te laten merken zy zon zelfs t zich zelve niet willen bekennen Doch wanneer het haar broeder niet was zou zy hem als mnn niet kunnen hoogschatten En oven zoo scherpziend zou zg tegenover haren echtgenoot zyn yWanceor hare liefde bestendig van duur moest zyn zou baar man een persoon moeten zijn een man V8Q verstand van karakter van gamoed tot wien zij met bewondering kon opzien op wien zj vertrouwen op wien zy bouwen kon Een man van upQ ander slag zou haar ongelukkig maken Zg zou hem getrouw blgven uit pliobtgevoel zelfs hem Hefbahben uit pliobtgevoel maar verder zou hot by haar niet komen Kn op die wyzü tou zy hg zulk eei huweHgk te gronde gaan Want zg behoort tot die kniohtigo persoonlykheden die het weinige niet voor lief nemen uiets of alles dat is hy haar do leus 1 Zenko zeide niets op dit alles maar uit de woorden VBO den zendeling werd hom dit eene duidolyk onder de oogen gebracht nl dat hg niet de reohte man voor hoar was en dat hg vau haar moest afzien Eo juist wil ik hem toonen dat al zyne wenken en opmerkingen niets baten en dat ik de sterkere ben alzoo dacht hg met al de koppighaid dia aan zwakke karakterlooze monscben eigen ji dia doQ oen zekere houding van zelfstandigheid willen aanuawo wanoMr nn kon hiodvrpalen ta dta Het bezoek besprekende door Sir Hönry Loch den Engelschen Commisfaritt onlangs aan ZuidAfrika gebracht zegt achryver dea indruk verkregen te hebben dat die eens kwam k ken of er geen kans was om het r ke gondland onder Engplsohe heerachappg te brengen Over 10 15 jaar meent schrgver dat de ZniflAfrikoansohe Republiek inderdaad Engelsob zal zQu hetzi als onderdeel van de Britache bezittingen hetzfl als zelfstandige republiek Het yveren voor de taal c d i de HollandBohe beschouwt spreker aleohfas aUeen laatste atniptnkking Dr M te H moeat als deakpdige verschonen voor den rechter commiasans ü Zich daarheeo begevende werd hg ontvangen door iemand die hem vroeg Wat jy Na daarop g Dtwoord te hebben werd hem de weg naarden rechter oommissitria toegesnauwd f Daar gekomen bleef zgn groet onbeantwoord Na afhandeling dar Bsftak wees de dokter met het oog op zijne patiënten en te verwaobten accouohementen op de moeiiykhuid nn het in persoon varschgnen en vroeg of hn zgne klaring zoo noodig niet ichriftet mocht Inzenden Het antwoord luidde Nu weet u wat u doet ga dan maar weer naar H dan kunt n ttwe patiënten afmaken dag dokte Dit lezende vroegen wg ona af afln 6ó een man van zekere positie bejegeht Booden dm de monigmasl vemoman klaehMl VWi eenvoudige arbeiders over do behandeling die zy ondervinden van de zgde vaa sommige beambten wel altgd overdreven mogen worden genoemd Amst Uit Utrecht wordt het volgende curieuze geval medegedeeld Een fiamilie was naaremi der Singels verhuisd waao de huizen vrgwel van geiyken bouw zgu en het dus de zaak is goed op het nummer te letten Te midden der verhuizingsdrukte keert de dienstbode des avonds van een boodschap in de stad huiswaarts eu Iaat zich om den weg te bekorten door bet raam in de kelderkenken afzakken Maar om zich heenziende ontdekt zÜ in het verkeerde perveel terechtgekomen te ziJn Langs denzelfden weg tjrugkeeren is niet wel doenlgk omdat het raam aandebinnenzgde te ho is Dus de trap maar op eu door de voordeur naar buiteu Ook dit gaat niet want de voordeur is gesloten en naar het Bchynt ia jniemand thuis Na een uur wachten wordt de dienstbode eindelyk bevrgd door de thuiskomende meesteres des hnizes die natnurlgk van deze onverwachte ontmoeting niet weinig geschrokken was De Tfld weg legt Zy heeft my lief en ik hab haar lief eo all geestolgken der aarde zyn niet by machte ons van elbander te sebeiden I Hy zeide deu zendeling goeden nacht en varwyderde zich snel Toen hij op zyn kamer gekomen was zette hy zich terstond aao ilja scbrgftafel eder en schreef in vliegende haas alsof iemand hem aohterna zat eenen brief aan Anna Federowua Zy zal niet heengaan mompollle hy voor zioh terwyl zyn pen over het papier vloog ten minste niet zonder mij Niemand zal den triomf genieten van haar mü afhandig te hebbon gemaakt Z i behoort mg toe en aan niemand anders niemand 1 Reeds s morgens vroeg gelastte hy bet kamermeisje don brief naar Anna s kamer te brengen Toen het meisje zioh verwyderd had voelde hü zich merkbaar kalmer gestemd Do teerling was geworpen Hg kon otgenlgk niet goed zeggen wal hij geschreven had hg bad do woorden zoo snel op het papier geworpen dat hy nauwelyks meer wist wat hy gewbreven had Maar gezegd had hij alles ja alles dat hg gisteren avond op baar gewacht bad en dat zg niet moobt vertrekken zonder t hem van te voren te zeggen dat b baar wilde vergezellen en dat hy van voorumen was om eea ieder die t wagen dorst haar en hem in den weg te komen hel hoofd te bladen dat zg elkander toebehoorden en niemand het recht had hen van elkander te ioh ideo dat zg hem antwoorden zon ja antwoorden moeat en zoo ging dit voort iJTordt vmolfd