Goudsche Courant, zaterdag 16 september 1893

Directe SpoorweBVcrblndlng met JOlÜA Zo ier llcnst 1893 Aangevangen I Nel TUd van Greenwich r UDA 10ITBRI AM13 18 19 68 1 94 3 42 1 06 1 12 l l 19 38 1 28 1 44 4 BOTTER D M 80IIDA 9 51 10 99 11 60 1 10 32 g 10 39 10 46 10 52 3 10 4 08 D f N II A O G o U D A alla o 1 52 7 30 7 43 9 28 il 40 111 19 U S3 12 15 1 42 3 15 2 443 43 4 16 4 42 6 3 VoorI S BS 10 95 1 48 4 48 ZeifwB lO 10 37 2 5 Zo M6 19 10 48 7 45 8 07 aODDHDEN a kkB Gouda 7 30 S 40 9 04 9 47 10 4 19 11 12 91 1 01 1 97 S S 3 45 4 45 6 96 S 59 7 13 8 26 t iS 10 45 U U 11 30 Zev M 7 42 8 52 11 01 1 13 4 57 6 11 9 50 Z 7 619 01 11 10 1 92 5 08 8 20 9 59 Voorb 8 03 0 18 11 99 1 S4 6 20 6 89 10 11 3 66 4 15 6 25 5 56 6 87 7 43 8 56 10 16 11 15 11 40 18 Ï 09 b Mila 6 30 7 50 8 13 9 58 10 16 10 67 12 03 12 45 2 20 2 46 3 15 4 13 4 43 5 20 6 61 7 42 8 35 10 03 10 36 iHage 8 089 18 9 34 10 07 11 27 12 41 IS Sl 1 80 1 57 3 66 4 15 5 1 Allaw op Zon en Pnibluin tii 15 Irnil tol 15 $ aph b r UTRECHT G OUD Ulreolit 06 33 7 50 9 9 54 11 34 12 03 12 50 2 66 3 3 52 4 43 5 03 6 36 o7 48 8 09 8 60 10 07 10Ji4 Uarmeloii 6 48 5 04 10 08 12 80 8 20 4 07 5 015 18 9 06 Woordon 853 8 11 10 15 j 12 84 4 16 5 32 9 U 10 24 üud iwntiT 7 07 8 19 10 83 12 42 4 24 6 40 9 19 Gml i 7 20 3 32 9 34 10 86 12 09 12 56 1 22 3 97 3 40 4 37 6 20 5 53 7 08 8 20 8 41 9 39 10 40 11 88 4MSTBRDA M 0 OUD AmtiTdam CS 7 66 9 40 11 10 11 27 2 30 Aiciterdam Wp 1 60 8 10 9 66 11 25 11 42 2 45 aouda 7 20 8 60 10 44 19 16 18 66 3 40 GO I D l TRBCHT o8 l 10 19 oU 12 48 2 23 3 18 4 18 4 47 6 23 6 017 45 8 38 10 08 10 33 U U 2 37 5 37 7 59 10 33 11 29 8 46 5 06 6 45 8 0 10 28 8 41 11 80 8 52 6 16 6 66 8 14 10 iS 6 18 7 88 8 28 8 41 9 10 61 11 60 1 90 3 08 3 60 4 48 6 99 6 918 35 8 28 9 10 10 O O U U A A HSTISIiDAM 6 40 8 91 10 06 U 12 11 2 51 4 47 5 23 A uiterdam Wp 7 59 9 10 10 65 12 19 1 3 40 6 45 6 35 AautanUm oj 14 9 15 11 10 12 34 1 10 3 55 ilUm It tB S KlMM Stopt VoMMdig i WMcden Omirent hei vermelde geheimzinnige drama deelt men nog mede dat de pseudo doctor IX Jong een oude kennis van de politie in een der voornaamste koffiehuizen indeKalverstraat te Amsterdam door den hoofdinspecteurrecher chear Batelt Of eapoord en op diens last naaiden politiepost op het Leidsehe Plein wertl OTergebracht waar hg in Terhoor werd genomen doch weigerde inlichtingen te geven Hij gftf Toor lijdende te zgn Reeds is het der politie gelukt de hand tr leggea op enkele kleediogetukken die aan th beide geheimziunig verdwenen vrouwen hebben toebehoord en die door De Jong aan ander vronwea werden geschonkec Ook is uitgelekt dat de Jong die geen doctor maar huisschilder is beproefd heeft een jonge weduwe mede naar Indië te lokken welkf poging echter mislukt is Ouderlingen met vergunning Uit het Handelsblad delsbladvan 8 Se t 11 Uit IJmuiden wordt het volgeade geschreven aan den antirevolutionairen Boodschapper Met verwondering las ik in uw geëerd blad van 30 Angastns jl en in het ingezonden artikel van den heer Dnymaer van Twist h ïouden er ouderlingen in de Gereformeerde Kerken zjjn die verganning hebben Ik kon dit vroeger en kan het ook nog niet gelooven dat zulks plaats he fC door een ouderling notabene een opziener der gemeente Christi Sn indien het toch beotaat wat moet dit bet volk des Heeren niet droevig stemmen dat 100 ieta in hun kerkgenootschap geduld wordt en wat geeft het niet te denken over een onderling die in zijn ambt geen liefde voor Ood gevoelti doordat hy in gebreke blyft te handelen naar Rom 9 vs 8 Beseft hg dan uiet dat bg het verstrekken vati sterken drapk aan den raenach deze in een anderen natuurstaat wordt gebracht al waarin hy door God geschapen is Dat het vischje niet zal bgten en gesnapt worden indien er geen hengelaar ia Is het hem dan niet bekeod welke treurige gevolgen de sterke drank na zich sleept Doch waartoe dit op te sommen voor een ouderling die dit weteti moest In de Christelijke Gereformeerde Gemeente werden geen kroeghouders bordeelhouders enz lid toegelaten en mag dit nu na de vereeniging wel t Is my onbegrijpolyk Of wordt er on er één Synode in deeene gemeente Ukders gehandeld dan in de andere Zoo ja d4a wordt het m i tyd dat daarin verandering komt Dat eea orthodox predikant de gehtielonthoadiog uit den duivel noemt laat zich best verklsren omdat hij niet orthodox is Was hy dit hy zou anders spreken De redactie van De Boodschapper kan zich niet geheel vereenigen met dit schrijven aangezien geheelonthouding volgens haar niet op Bybelsche gronden te verdedigen valt Niet te verdedigen op Bybelsche gronden en de inzender beroept zich op den brief aan de B omeinen I Oe heeren By bel verklaarders zyn hec dus niet eens Nu kunnen zy wel aan dr Kiiyper een beslissende uitspraak gaan vragen maar waar blyft dan het Proteatautsch beginsel Het ergste zyn er iatuaschen de ouderlingen aan toe Deze weten nu uiet of zy vergunning mogen hebben of niet Voor hen is het te hopen dat dr Kuyper eene voor he gunstige beslissing geeft Maasbode Een raar bfentje Ineen der New Yorksche dagbladen komt een advertentie voor waarby iemand geviaagd wordt die genegen is tegen een vergoeding van 5000 dollars zich aan een operatie te onderwerpen die misschien den dood veroorzaken kan Het zyn twee geneesheeren in Guayaquil die deze oproeping doen met het oogmerk om den man die zich mocht ainmelden een gat in de maag te anyden ten einde er een glos in te zetten om opdiewyze 8 36 A 8 4e 8 68 9 05 TM 7 8 7 S 7 18 7 65 floild 6 a Moonireolit Nittuwerkerk Rnpelle RuUordam T 9 0 10 Bottenlam 5 8 0i Cupelle 5 10 8 13 Nioutrerkork 5 19 8 91 Hoordreolit i 6 98 8 99 Qouda B S6 06 40 7 66 8 Oud w 5 60 8 54 Woardsn 6 69 7 08 8 12 Harmilea 6 06 7 11 Ulreobt Oouda Ooiid 6 39 8 35 de werking van de maag na te gaan Ër boden zich 142 personen aan Do gelukkige die gekozen is is reeds op weg naar Guayaquil Dinsdag had op het IJ by het Koninginnedok een ernstig ongeval plaats Drie heeren passeerden in een roeibootje Op hetzelfde oogenblik begon een Engelsche boot die daar lag te proefstoomen Het schuitje werd door de zuigwig naar de schroef getrokken en omver geworpen De drie heeren sloegen te water en werden heen en weer gesleurd Toen eindelyk gestopt werd bleek dat slechts een hunner er betrekkelyk heelhuids was afgekomen de twee anderen moesten oomiddellyk naar het gasthuis worden vervoerd In den nacht van Maandag op Dtnsd bemerkte de machinist van een trein der Lake Shore Company naby het stadje Kessler in Indiana op een afstand van 140 mylen van Chicago dat een wisiel verkeerd atond waarop by remde en den trein tot stilstaan bracht Onmiddellyk daarop violen 20 gemaskerde mannen den trein aan en beproefden eenigen de machine te bekUmmen In een verwoed gevecht tasschen de aanvallers en den machinist hield deze de roovers tegen maar hy werd door een revolverschot gewond en buiten gevecht gesteld Intusschen trachtten de anderen een waggon die de geldkist der spoorwegmaatschappij bevatte en waarin een som van 625 000 aan goud was toebehoorende aan de Ünit States Express Co € door middel van dynamiet te doen springen Ook de waker van dezen waggon werd ernstig gewond De roovera maakten zich van 37 000 meester en vluchtten daarmee in de bosschen na verscheiden malen op den trein te hebben geschoten om den reizigers schrik aan te jagen Reeds eenigen tyd geleden vermoedde men dat de tentoonstelling te Chicago financieel zou mislukken men verwachtte echter niet dat de resultaten zoo slecht zouden zyn als de Engineer mededeelt Dit blad heeft de kosten van aanleg en onderhoud tot 7 Aug benevens lie ontvangsten tot dien datum en de gemidilelde ontvangsten voor nog 60 dagen berekend De slotsom is t er een tekort zal zyn van 16 000 000 mknl Men seint uit Kevelaar dat processies nit N ederland en België naar genoemde plaats wegens de enkele in die laudon voorkomende choleragevallen van heden af uiet worden toegelaten Een proces om een bruidskleed Een Duitsche jonge dame die verloofd was zou binuenkort ook trouwen en behoefde daartoe notuurlijkerwyze oen trouwjapon Zy kocht do stof cQ vertrouwde den gewichtigen arbeid van het maken toe aan een bekende naaister een apetialiteit op het gebied van trouwjaponnen Maar toen de hnwelykskleedy gereed werd thuis gebracht was het engament helaas verbroken en had de jonge dame allea liever daa trouwjaponnen Doch de naaiater zei dat haar dit niet ttauging en vorderde 50 mark f30 maakloon Dat moet hy dan maar betalen de trouwotoozeU zoo ongeveer snikte wanhopig de schoone terwy zy de naaister met haar rekening naar den vroegeren minnaar verwees Deze echter die ook juist een nieuwe rok had thuisgekregen bleek evenmin iets te willen weten van het tronwkleed in kwestie en zoo diende dan de naaister een vordering in tegen de dame tot betaling Deze vordering werd ofschoon de juftrouw ook nog beweerde dat 50 mark veel te duur was toegewezen en do rekening moest betaald worden 10 55 11 02 11 og 11 18 ll iB 11 05 7 47 8 18 10 03 lO U i2 11 10 10 08 11 10 11 95 6 50 6 Ottr Hunole De dame had echter meer snaren op haar boog Zij stelde een aanklacht in tegen haar ontrouwen minnaar wegens verbreking van trouwbeloften en do civiele rechter veroordeelde li m tot betaling van 3000 mark ƒ 1800 Hlbad 6 vergoeding Bovendien moest hy verfTiieden wat reeds ter zake van het huwelyk was uitgegeven en hierby was nuzoowaarook lit t bruidskleed De dame kreeg dus haar 50 mark dubbel en dwars terug terwyl den armen man het bruidskt thuis gestuurd werd Als nu deze jongeling weer aan trouwen mocht denken is het te hopen dat hy een vrouw zal kiezen met dezelfde figuur als zyn eerste beminde dan kan het kleed toch nog te pas komen De steden en het platteland Een van de merkwaardigste verschijnselen der negentiende eeuw is ongetwijfuld de snelle toeneming der bevolking der groote steden s Winters wanneer er meer aanbod van werkkrachten dan van arbeid is in de steden hoort meü hierover jammerklachten aanh n en toch heeft mén niet veel recht i en want de mqderne samenleving heeft sBHwvoermiddelen met openbare werken mCT militaire dienstplicht met onderwijs met hospitalen met armenzorg met gevangeniswezen alles gedaan wat zji kon om de bevolking naar de groote steden te lokken en zy heeft hoegenaamd niets gedaan om een tegengestelde strooming teweeg te breugen In 62 jaren dat is van 1 Jan 1830 tot 1 Jnn 1892 is de bevolking van het geheele land geklommen van 2 613 000 tot 4 621 000 zielen dat wil zeggen zy is nog niet verdubbeld Maar in datzelfde tydperk zyu Arnhem s Gravenhage en Rotterdam verdriedubbeld in bevolking en Amsterdam ia zeer ruiin verdubbeld Wanneer die tweeërlei klimming doorgaat en wie durft beweren dat zyjniet zal doorgaan dan zat na een zeker tydaverloop de geheele bevolking dos lands zich hebben samen getrokken op enkele punten en dan zal de rest ledig en verlaten worden Het zon merkwaardig zijn om na te gaan welk aandeel de toestroomende bevolking heeft in de toeneming van het zielental der groote steden Een Engelsch geneesheer heeft beweerd dat wanneer Londen niet voortdurend toevoer van nieuwe krachten uit de overige gedeelten van Engeland kreeg dü stad spoedig zou zyn uitgestorven want dat de farailiën die er biyven wonen in korten tjjd te niet gaan Deagelyks is het te Parys een erkend feit dat familiën van oude Parijache herkomst byna niet te vinden zijn De beschaafde menBch schijnt nu eenmaal te willen dat hij of zijn kinderen of zijn kleinkinderen verslonden zullen worden door het leven in een groote stad Maak de steden dna zoo bewoonbaar mogelyk dat is de eenige leniging die men kan aanbrengen Aqin de i ilitaire wielryders wordt medegedeeld dat do onderhandelingen van het bestuur von den Algemeenen Nederlandachen Wielryderabond met den minister van oorlog in zooverre zyn gevorderd tot het houden van een grooten estafetterit dat binnen kort daartoe aan de militaire wielryders een inschryvingsbiljet zal gezonden worden Verondersteld zal worden dat in het zuiden van Limburg Nederland s neutraliteit is geschonden en nu wenscht het ministerie van oorlog te weten in hoeveel tijd de militaire wielryders een spoedorder van Maastricht naar Den Haag kunnen overbrengen na die in Roermond te hebben laten afteekenen De afstand bedraagt tusschen de 235 en 250 K M De chef van deu genenden staf wenacht dat deze afatand door de militaire wielrjjdera zal gereden worden öf in ziJn geheel öf van post tot post die 40 50 kil van elkander verwijderd zijn De rit zul hoogstwaarschynlyk plaats hebben op 21 of 28 October ü D 7 10 6 22 5 58 6 03 6 10 8 17 6 2Ö 4 60 4 57 6 04 6 11 6 20 7 30 2 30 1 45 1 55 2 02 2 09 2 15 12 40 IA 12 0 Zeer belangrijke resultaten zyn ip Parijs in het gasthuis Bicètre bereikt met de methode van dokter Bourneville om idtoteu op te voeden Men leert die achterlyke kinderen allengs begrippen krijgen en vasthouden door hen in het duister met de tooverlantaarn zoolang voorwerpen voor te houden waarvan men huu dan de namen noemt tot zy zelve dien naam uitspreken ala zy eenzelfde voorwerp indegewone omgeving bemerken Het ia een metbode die natuurlijk ontzacblyk veel geduld eischt maar reeda iu vele gevallen de achterlykste kinderen zoover heeft gebracht dat zy een eenvoudig ambacht kunnen uitoefenen Een nieuwsgierige vroiiw kan niet zwygen Op aardige wyze had onlangs eene verzoening plaats tusschen een echtpaar De vroaw die sinds lang met haren man iu onmin leefde had zich voorgenomen geen enkel woord meer met hem te spreken Al zijn pogingen om de vrouw te paaien bleven vruchteloos zy ontweek hem overal Wat hy ook beproefde om een enkel woord uit haar te krygen alles mislukte Ëindelyk en ten laatste kwam de wanhopige echtgenoot op den inval om op klaarlüchten dag met eene brandende kaars het hoia te doorsnuffelen Zoo liep hij dan van het voorhuis naar het achterhuis en omgekeerd van de keuken naar de slaapkamers en opend alle kasten Zyn vrouw begreep er niets van en werd hoe langer hoe nieuwsgieriger naar de reden van zijn zoeken Op het laatst kon zü het niet langer uithouden en riep uit Maar in s hemels naam man wat zoektge toch Goddank ik heb het gevonden antwoordde de gelukkige eindelijk hoor ik uwestem weder waarop hij de kaara uitblies en devrede spoedig hersteld werd Men schrijft uit Utrecht Nog steeds is hot ongeval dat Zaterdag jl den heer r olleman bij het opstijgen met den luchtballon overkwam het onderwerp der gesprekken En wat daarbij algemeen op deu voorgrond treedt is de volstrekte afkeuring die de houding der overheid viudt dat zij eene dergnlyke vertooning beeft to etaten Niet alleen toch dat de lochtachipper nc kort te voren tweemalen blyken had gegeven van zyne ongeschiktheid om zoo n ballon te commandeeren of althans van den onvoldoenden toestand van zyn materiaal maar op den dag der opstijging in TivoU zelf bleek maar al te zeer hoe weinig vertrouwhaar de e kapitein was Toen de ballon bjjna geheel gevuld was en haast gespannen omhoog stond moest er nog een man met naald en draad komen om even de scheuren in het omhulsel te herstellen die zichtbaar werden By het opatygen hield de kapitein een dik touw in handen dat op een tros op den grond gewikkeld lag en door iemand vastgehouden werd om te voorkomen dat de ballon in de toppen der boomen terecht kwam Dit gebeurde echter toch de kapitein liet het touw los en de ballon kwam weer naar beneden En wat het ergste ia toen wat er niemand die den heer D trachtte te overreden veel minder wilde beletten de reis mede te maken ofschoon zijne vraag even te voren aan den kapitein gedaan of er champagne in de inand was en hot gevloek van dezen laatste toen hij eenmaal met den heer D ingestegen dezen het zwygen oplegde omdat hy hem doi en radeloos maakte wel kon doen begrypen dat de man niet iu een kalmen toestand verkeerde die toch zeker voor een luchtreis noodïg is Hoewel de politie iïog al in sterken getale vertegenwoordigd was scheen niemand zich om s mans lot te bekommeren Men zag toe dat hiJ op verzoek van deu kapitein syn overjas uittrok en op den rand van de mand ging zitten evenals wy op den kant van een tafeltje in t kof ehuie Men gaf den ballon een duw en omhoog steeg hy helaas om onmiddellyk weer te dalen en op het dak terecht te komen dat den heer D schijnt te hebben doen besluiten uit het luchtschip te springen Of hy daarboven tot het inzisjit gekomen is dat de kapitein niet the right man on the right place was wie zal het zeggep Zeker is bet dat hij geen vijf minuten na de opstygtng zieltogtnd op bet stroo lag uitgestrekt en de ballon ititusscbeu zyne reis voortzette Een poging om de gemoederen te kalmeerendoor B a Zaterdag opnieuw op te stijgen ismislukt Het ia verboden Het kalf is verzopen en das dempt men den put h 9 35 9 49 9 49 9 56 9 03 10 06 11 02 11 28 4 46 4 55 5 02 6 09 5 16 7 07 7 17 7 24 7 31 7 37 7 04 8 05 710 22 7 31 4 40 5 65 11 48 9 37 5 09 4 10 4 86 7 96 9 66 4 26 4 40 7 40 10 80 6 90 6 6 9 S9 11 01 9 46 Het is na maar te hopen dat de politie zulke doellooze vertooningeu in het vervolg niet meer zal toelaten Het door den Minister van Waterstaat aan de voornaamste Kamera van Koophandel toegezonden concept eener nieuwe Ned octrooiwet gaat uit van de volgende beginselen Octrooien worden verleend door den Koning Zij kunnen niet betreffen uitvindingen van voedings genoten geneesmiddelen en van langs scheikundigen weg voortgebrachte stoffen Een octrooi kan echter verleend worden voor de viryze van bereiden van zoodanige middelen eu stoffen Zonder vergunning van den houder van het octrooi mag niemand beroepmatig datgene waarvoor octrooi verleend is vervaardigen of in den handel brengen met uitzondering van ham die ten tyde der aanvraag van het octrooi de uitvinding reeds hier te lande heeft toegepast of de daartoe noodige maatregelen getroffen heeft De bonder van een octrooi is verplicht aan derden de toepassing der uitvinding toe te staan tegen evenredige vergoeding eu voldoende zekerheid Octrooien worden verleend voor 15 jaren Met de indiening van het verzoek moet een aom van f 10 gestort worden welke ook indien het octrooi niet wordt verleend niet wordt teruggegeven Wordt het octrooi verleend zoo is jaarlyks een telkens met 10 opklimmende bydrage verschuldigd die in het eerste jaar 10 bedraagt en op straffe von het verHes van het octrooi binnen zes weken na den datum van het verleenen van het octrooi in volgende jaren binnen gelijken termyu na dien datum aan het bureau voor den induatrieeien eigendom moet worden voldaan Onvermogenden kunnen voor vier termijnen ontheffing erlangen Het recht tnt verkryging van een octrooi komt toe aan dengene die het eerst daartoe het verzoek heeft gericht aan het bureau Hy die binnen de termijnen bepaald by art 4 der inter natiou e overeenkomst tot beschermiug van den induatrieeien eigendom verzoek doet tot verkrijging van een octrooi hetwelk hij in een der tot die overeenkomst t oegetreden Staten regelmatig heeft gedeponeerd wordt geacht dit verzoek reeds hy den aanvang van den toepasselijken terrayn te hebben gedaan Hy die tot verkrijging van een octrooi voor de uitvinding van een zaak welke tentoongesteld is binnen het gebied van een der hierboven bedoelde Staten binnen zes maanden sedert den dag der opening verzoek doet wordt geacht dit verzoek reeds op dien dag te hebben godaan Een octrooi kan worden vererfd of onder levenden geheel of gedeeltelijk worden overgedragen Een afschrift van den titel van overgang of overdracht wordt aan het bureau verstrekt Eerst door inachrijviug in een register werkt de overgang of overdracht tegenover derden Een octrooi moet worden nietig verklaard indien de uitvinding a niet voldoet aan de vereischten 6 het onderwerp is van een ouder verzoek De rechtsvordering tot nietigverklaring kan door ieder gedurende vijf jaar na den datum van het verleenen vau het octrooi worden ingesteld Een octrooi kan worden vervalleu verklaard indien de uitvinding na verloop van drie jaar niet in het Ryk in Europa toegepast is teuzy de bonder van het octrooi allea in h t werk heeft gesteld om haar toe te passen By Kon besluit den Raad van State gehoord kan een octrooi worden genaant in dier vo e dat het uitsluitend recht wordt opgeheven of wel door den Staat voor den verderen dunr van het octrooi wordt uitgeoefend behoudens schadevergoeding Het opzettelyk zonder vei unniog in den handel brengen van geoctrooieerde voorwerpen of het opzettelijk gebruiken van dus nagemaakte voorwerpen wordt gestraft met 5 maanden of duizend gulden Het culpose misdryf verpliclit tot schadeveigoeding Met 3 maanden of ƒ 600 wordt gestraft het voorzien van niet geoctrooieerde voorwerpen van een aanduiding die den indruk moet maken dat zij geoctrooieerd zyn of het in openbare aankondigingen enz valschelyk gebruiken van dergelyke aanduiding Woensdag heeft de rechtbank te Assen uitspraak gedaan in de zaak van Egbert Wi lii oud 29 jaren landbouwer te Ees gemeente Borger die terecht had gestaan ter zake dat h in den ochtend van 4 Juli de 23 jarige londbouweradochter Rika Wenning ia hare woning te Ees door middel van twee revolverschoten had gedood uit wraak omdat deze eene liefdesbetrekking welke tusschen hen bod bestaan had verbroken De rechtbank heeft hem schuldig verklaard aan moord en hem overeenkomstig het reqniaitoir van het openbaar ministerie veroordeeld tot eene gevangenisstraf van 15 jaren De veroordeelde stortte by het hooren van het vonnis bewustelpos neder Hy moest uit de reohtzaal gedragen worden Het hof van het Fransche departement Maine et Loii heeft dezer dagen twee jonge mannen veroordeeld wegens gewelddadigeu roof des nachts op den grooten weg gepield Het slachtoffer was een grysaord zekere Andriau colporteur te Chalet die voor dood op den weg werd achtergelaten Het hof veroordeelde den oudsten beschuldigde tot 5 jaar opsluiting den jongste reeds vroeger veroordeeld bovendien tot verbanning na het einde der gevangenisstraf Toen deze laatste Bacle genaamd het vonnis hoorde uitspreken trachtte hy zich te verstikken door mond en neus met de handen dicht te houden waarna hy een hevige zenuwtoeval kreeg Slechts met groote moeite konden de gendarmes hem weerhouden zich zelven te wouden Onder zijn zenuwtrekkingen riep hy voortdurend moeder moeder ik l n verloren wreek my Deze gebeurtenis heeft grooten indruk gemaakt op het tolryk aanwezige publiek Nicolaaa Beets die 13 September zyn negenen zevejitigsten verjaardag mocht vieren ontving bij die gelegenheid het manuscript der complete Hoogduitsche vertaling van Hildebrand a Camera Obscura dat hem door mevrouw Liua Schneider ter herinnering werd orerhaudigd Da Bax Rchryft aan de Amsterdammer Naar aanleiding van het gisteren door u aan het Handelsblad ontleende bericht dat het op den 28aten Juli l l te Roermond gebeurde zulk een indruk heeft gemaakt op myn gezin en my zelf dat ik er voorloopig van heb afgezien om in politieke vergaderingen als spreker op te treden zy het my vei und by deze mede te deelen dat niet by my zelf maar by mijne huisgenooten de wensch is opgekomen dat ik het als spreker optreden in politieke vei oderingen voorloopig aan anderen zou overlaten aan weiken wensch ik gemeend heb te moeten gehoor geven geleid o a door de overweging dat niet alleen het gesproken maar ook het geschreven woord een doelmatig wapen kan zyn in den heerlyken stryd voor de zaak des volks Bnltenlandscb Overzicht Bij het mijnwerkerssyndicaat te Lens zyn es brieven ingekomen van de maatschappijen in Paade Calais In al deze antwoorden wortlen de door de werklieden gestelde eiachen verworpen daar met het oog op deu toestand der kolenindustrie deze eiacheH niet voor inwilliging vatbaar n Het is nu zeker dat het congres hetwelk alhier gehouden wordt de algemeene werkstaking zal proclameeren Men houdt het er voor dat deze dan eerst Maandag zal beginnen Met het oog op de werkstaking die onder de mynwerkers in Frankryk en België dreigt uit te breken hebben de correspondenten der lndép Beige in de kolendistricten de patroons en de werklieden naar hun meening gevraagd Wat zy vernomen hebben deelen wy hieronder mede In het centrum zien de myueigenaara de zaak niet zeer donker in Toch gelooven zy niet dat spoedig een werkstaking zal uitbreken en mocht dit het geval zyn dan zal zy uiet lang duren Wel hebben de werklieden een loonaverhoogiiig gevraagd van 10 pCt doch toen demyneigeuaars hun mededeelden dat op het oogenblik daarvan geen sprake kon zyn en hun beloofden de loonen te zullen vurhoogen zoodra de prijzen van de steenkool stegen vertrokken zy tevreden met het ontvangen antwoord Inderdaad is de toestand daar zoo dat een looüsverhooging zou beteekenen arbeiden met verlies De hoeveelheid opgeslagen steenkool ia zeer groot men had gehoopt dat de werkstaking in Engeland aanleiding zou geven tot grooterea verkoop die hoop bleek echter ijdel te zyn Alleen de werkstaking in Frankryk zou een gunstigen invloed kunnen hebben daar een groot aantal Belgische fabrieken Fransche kolen koopen die volgens hunne meening beter zyn dan de Belgische Men kan zich eenigszins een denkbeeld vormen van den treurigen toestand wanneer men nagaat dat in 1890 en 1892 het gemiddelde dagloon van flinke krachtige mynwerkers ongeveer 6 fra bedroeg terwyl het nu gedaald is tot ongeveer 3 frs De berichtgever te Charleroi meldt dat in dat bekken de houding van den Belgischen afgevaardigde Maroille op het coogrea te Lens zeer gegispt wordt Hy had slechts de bevoegdheid om over een mogelijke werkstaking te stemmen niet om te bepalen dat in geval de voorwaarden der mijnwerkers niet aangenomen worden de werkstaking Maan i g zou uitbreken De werkstaking krygt daardoor het karakter van een overeenkomst met de Fransche mynwerkers terwyl de leiders willen dat ze als een uiting van den volkswil beschouwd zal worden De stemming ten opzichte van de werkstaking ia onder de mynwerkers in het Charleroi bekkea ganstig d w z zy zyn geneigd den arbeid neer té leggen Ib de Borioage is de toestand even slecht als in het centrum Men had ook daar gehoopt op de werkstaking in Engeland het aantal werkdagen werd verhoogd tot het normale getal 6 in enkele op het oogenblik verlate putten zon weder gewerkt worden De patroons moesten echter die maatregelen weer laten varen en van die plannen afzien De ny verheida en arbeidsraden zyn byeengeroepen om over den toestand on de middelen ter verbetering te beraadslagen de uitslag van hun besprekingen zyn nog niet bekend Ook hier klagen de myneigenaars over de mededinging der Fransche mynen die wegens de gemakkelijker exploitatie goedkooper kuoaen leveren De Belgische myneigenaars kunnen de concarrentie daarmede niet volhouden Zy hebben nu een voorraad steenkolen opgeslagen die vooreerat niet uitgeput zal zyn De mynwerkers in dit district zyn niet byzonder gesteld op een algemeene werkstaking te beginnen op Maandag Het syndicaat heeft echter een zoo levendige propaganda voor de werkstaking gemoakt dat het zeer wel mogelyk is dat Maandag hier en daar gedeeltelyke werkstakingen uitbreken Men ia algemeen van oordeel dat ze van weinig belang en van korten duur zullen zyn De patroons uden door die werkstakingen zeker geen schade lyden en de markt zoo daarvan geen mvloed ondervinden voor vele myneigenaars zou het integendeel een uitstekende gelegenheid ya om zich van hun te grooten vooraad te ontdoen Een der mynmaatschappyen was toch reeds genoodzaakt enkele harer putten te sluiten waardoor 350 400 mynurbeiders werkloos zyu Bij do interpellatie over het benoemen van den hertog van Counaught tot bevelhebber in het kamp van Aldershot werd de Britsche mipiater van Oorlog Campbeil Bannerman Maandag in het Lagerhilis door den radicalen afgevaardigde Dalziel van niet te vergoelyken kuoeiery beschuldigd hy antwoordde echter dat de priua geenszins een parade officier is maar wel degelijk door zyn diensten in IndiS en Egypte zich de benoeming heeft waardig gemaakt Hierin aanstonds een alygbeugel te zien voor het toekomstig bevelhebberschap over het geheele leger is mit st genomen zeer voorbarig zei de minister maar in elk geval zal het Land liever de zonen der Koningin nuttig werkzaam dan in gedwongen ledigheid zieu Hiermede was mon het eena en Dulziels motie om by wyze van protest den begrootingsposb voor den commandant vanAidershot met 100 dl te verminderen verwierf dan ook alechts 30 stemmen hoewel het onbetwistbaar is dat de publieke opinie liever generaal Koberts zou hebben benoemd gezien Denzelfden minister wachtte intusschen een nieuwe interpellatie van den afgev Hanbury betreffende de condite of een nieuw aoort van rookvry kruit met welke uitvinding zekere hooge regeeringaambtenareu onder den vorigen minister van Oorlog Stanhope zich zoenden bevoordeeld hebben terwyl na vier jaren dralens by slot van rekening nog een slecht aoort van kruit by het leger gebruikt wordt Hanbury sprak anderhalf uur lang en beschuldigde vooral air F Abel en prof Dewar maarzoowel de oud minister Stanhope als diens opvolger CanidbellBaunerman verdedigden zich zóó goed dat er van Hanbury s beschuldigingen niet veel zaaks overbleef wat trouwens met de groote woorden van dien heer wel eens meer het geval ia Van alle artikelen over keizer Wilhelm s reis in het Ryksland is het artikel van de ïStrassburger Post niet het minst belangwekkende In dit artikel wordt gezegd dat den keizer juist die manifesteereude handelingen welke men in Duitechland dikwyls afkeurend ala de uitdrukking van spersoonlyk regime aanduidde door de oude bevolking van ElzasLotli riugen nimmer kwalyk zyn genomen Integendeel de Elzas Lotharinger s die vooral door de Napoleons gewend zyn aan monarchen vau sterke individnaliteit die als Franschen er trotsch op waren dat geheel Europa luisterde naar de woorden des keizers b rypen door ban verleden een monarch die zyn individualiteit krachtig op den voorgrond stelt veel beter dan de eigenlyke Duitschers dio lange jaren onder keizer Wilhelm I aan een boven alle partyen staande in zekeren zin onpersoonlyke r eering waren gewend In ElzasLo tharingen wa9 men den keizer peraoonlyk dankbaar voor de opheffing van den pasdwang Ook had vorst Bismarck in het Ryksland nooit byzondere populariteit genoten en zyn aftreding heeft daar geen ongunstigen indruk gemaakt De huldebewyzen den keizer in Lotharingen gebracht golden zyn persoon De Ooatenryksche Keizer is fce Weenen teruggekeerd van de manoeuvres in Galicië De cholera heeft zich met de manoeuvres daar niet uitgebreid rooals men vreesde Integendeel zelfs in de besmette streek tras de epidemie aedert afnemend Er waren voor de troepen buitengewone maatregelen van voorzorg genomen inzonderheid wat het drinkwater betreft Ook in Hongarye ia de ziekte afnemend De JongCzechen in Bohemen hebben sinds jaar en dag de Weener Regeering by al haar maatregelen tot verzoening der nationaliteiten gedwarsboomd en bovendien van tijd tot tyd ia allerlei baldodighedea han baat tegen de Duitaohers lacht gegeven Het scheen dat de R feering te Weeoen uitging van het denkbeeld dat men door geduld en toegevendheid de JongCzechen moest winnen Nu gelykt jdig met de vermaning des Keizers dat de nationaliteiten het met elkander moesten vinden opnieuw te Praag uitspattingen van de JongCzeohen plaats hadden is de Eegeering er ëindelyk toe overgegaan art 12 en 13 van de Grondwet voor Praag en omstreken te schorsen Deze artikelen hebben betrekking op het recht van vereeniging en vei dering en drukpers eu de uitspraak door gezworenen Of dit middel nu helpen zal Het schyot wel wat laat te worden toegepast i s i i ffT i j gB=Baga M B BOEKBEOORDEELING Van de hand dea heeren Bes is by P Noordhoff te Groningea een nieuw werkje over perspectief verscheiien dat zgne vroegere uitgaren PerspectiTisch zien t voor de lagere school en Hoofdbeginselen der Perspectief ten dienste ran hen die voor de hoofdakte studeeren op nitstekeude wyze aanvult Het bedoelde werkje Begrip van projecties en doorsneden en kennis van perapectivische verschjjuselen vormt den overgang tusschen die beide en ia hoofdzakelyk bestemd zooals ook de titel aangeeft voor hen die voor de onderwijzersakte studeeren Tot nu toe moest men ïijne toevlucht tot de Hoofdbeginselen c of andere sohry vers over dit vak nemen teneinde voldoende kennis voor die akte te verwerven Hieraan waren evenwel eenige bezwaren verbonden daar voor de onderwyzeraakte ook kennis van projeeties en doorsneden geëischt wordt welke beide afdeelingen wij durven zeggen nergens zoo eenvoudig behandeld zyn als in dit pna verachenen Begrip De heer Bes heeft de gewoonte allee den leerlingen zelf te laten zien Daardoor heeft hij de theorie zoo innig met de practyk weten te verbinden dat het bestndeeren van perspectief geheel eu al met het natnurteekeoen tegelyk geschiedt Zoo moet het ook zyn Wat helpt het of men al weet hoe een achtvlak in perspectief gebracht moet worden als men vergeet de eenvoudigste regelen van het zien bg het teekenen van een kubus toe te passen Hy heeft goed gedaan en daardoor herkennen wy den praotischen leeriuir weder by bet projecteeren uit te gaan van lichamen De leerlingen zien en betasten gaarne de dingen Onzes inziens heeft de heer Bes de boan gebroken flinke teekenaars te vormen zonder hen strenge wetenschap te onderwazen Hy maakt aanschouwelgk al wat ze van perspectief noodig hebben te weten Moge dit Begrip in veler handen komen Door deu heer W H Wisselink is bg den uitgever P Noordhoff te Groningen ni egeven Vraagstukken ter oefening in de Meetknnde voor eerstbeginnenden compleet in drie stukjes Dat de taak door den heer W aanvaard aan goede handetJ is toevertrouwd behoeft geen betoog De hr W toont echter tevens goed onderwijzer te zyn de vraagstukken dragen het stempel van weloverdacht te zyn en zeer geleideljjk op te klimmen De leerlingen znllen deze vraagstukken o i met genoegen doorwerken en zich daardoor op een gemakkelyke wyze met de beginselen dier wetenschap vertrouwd maken BurgerlUke Stand Moordrecht OEBOUEN 10 Sept Johannes ouders F van Kranenburg en O B van Blyderreen ONDEKTROUWD 8 Sept G Diepenhorst weduwn van A Bloot en C Rietveld GETBOOWD 8 Sept h Dekker en M J van Ryswyk Sept Watergettjden B M Hoog haan Hoog Laag Zstord Ü 16 t 40 9 34 1 69 Zond 17 9 53 6 18 10 16 6 40 Maand 18 10 87 7 08 10 68 7 84 Uinsd 19 U 4S 8 08 04 8 29 Woonid iO 86 8 60 1IB 9 40 DoDdenl il 1 06 10 30 8 40 U U VrOilaf ii 3 87 11 63 8 63 18 18 SpringtU ia en 27 Sept Haan Zon Sept üpg A Ondorg A Opg Onder 1 08 8 0 19 Sept 6 48 2 13 8 36 86 6 68 5 60 3 16 9 82 E K 30 8 01 6 88 4 03 10 88 4 38 11 34 6 08 M 3 80 63 ADVERT ENTIEN i alle Binnen en BuUenlandsehe Couranten worden dadelyk opgezonden door het Adverte ntie Burean vu BRINKMAN es ZOON te Oouda