Goudsche Courant, maandag 18 september 1893

3Sste Jaargang Maandag 18 September 1893 No 6151 slolkoers 88 6 100 GOÜIMHË COURANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 77 80 ADVERTENTIËN worden geplaa t vau l ü regels £ t 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Vs 50 i 180 183 Beurs van Amsterdam 14 BEFTEMBEB NluiaLANO Cert Ned W S S dito dito dito 8 dito dito dito 8Vi HOHOIB Obl Ooudl 1881 88 4 Itaui Inuhrg ing 1862 81 6 OoaTiKE Obl in papier 1888 5 dito in zilier 1868 6 PoiTDOAL üblig met ticket 3 dito dito 8 81 BvsuKD Obl Ooit 8e Serie 8 dito OeoonB 1880 4 dito bij Holha 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 SpAiiJl Perpel lehuld 1881 4 Tuiuu Oepr CoDT leen 1890 4 Oeo Iceuing serie O Geo leeoiog serie C ZviD Ara BEP Beo r obl 1898 B Mllico Obl Buit Sob 1890 Vrnbzvkla Obl 4 onbep 1881 Ahsteibah Obligatieo 1881 8 i Botthoaii Sted leen 1886 S i NlD N Afr Hacdeliv aand Arendsb Tab My Certificaten Deli Maatschappy dito Arnh llypotheeicb pandbr 4 üult Mg der Vorsten aaod i Or Hynotheekb paudbr 4 Nederlandsohe bank aand Ned Handelmaatsob dito N W k Pao Hyp b pandbr 5 Bott liypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OosTBKE Oost Uong bank aand BuBL Hypotheekbank pandb 4 Ahkoika Ëquit bypoth panjdb 8 Maxw h O Pr Lien eert 6 NlD Holl IJ Spoarw M j aand Hij lol Eipl 7 81 Spv aand Nad Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid AMk Spm aand 6 dito dito dilol691 dito 5 lTAI lE SpoonrI 1887 89 A Eobl 3 Zuid Ilal Spvrnü A H obl 8 Polen Warsobau Wennen aand 4 Bdsl Or Buss Spw Mij aand fialtiaofae dito aand 69 91 Foatowa dito aand fiIwang Dombr dito aand 6 Kursk Ch Asow Sp kap aaod 6 ÏjOsowo Setrast Sp Mij obtig S Orel Vitebsk dilo obtig 6 ZuidWest dilo aand 6 dito dito oblig 4 AaEBlKA Cent Pae Sp Ifij obl 6 Obio k JJorlh W pr O t aand diis dilo Win 81 Peter obl 7 Denver Sc Bio Gr 8pm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Louisv 8e NasbvilleCert v aand Uexioo K Spw Mg lehyp o 6 Miaa Kansas t 4 pot pref aand N York Ontario West aand dilo Penns Ohio oblig 6 Oregon Oalif Ie hyp in goud 6 8t Paul Minu Ik Manit obl 7 108 Un Pae Hoofdlijn oblig 6 1D8I dito dilo Line Col la hyp 0 6 71 OmADA Can Sonlh Oert v aand 48 Ven C Ball Si Nal Ie h d e O S s Amslerd Omnibus Mij aand Bollard TramwegHaala aand 18ti Nbd Stad Amsterdam aand S 106 Stad Hollordam aand 3 106 Beioie Stad Antwerpen 1887 S i 99 Stad Brussel 1886 8 100 HoNO Theiss Begullr Oesellsch 4 114 OosTENX StaaUleening 1660 6 116 K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid S 1868 8g Neb Ver Bez Hyp Spobl oerl 6 108 30V ADVERTENTIËN Qetronivd JAN THOMAS 8WARTSENBUBG IN IWILLEMINA FREDERIKA LOOMAN Gouda 15 September 1893 Algtmetnt kmnügivin ♦ Ondertrouwd HlKDEIK LeEKDBIT BoUWUBEaTEE en Johanna BLEiiaNBiBO Oouda 15 September 1893 Beeeptü Zondag 17 Stpt te Haaatr Receptie Zondag 24 Sept te Gouda Voor do Telo bewgeen tm deelneming onderronden hy het oreriyden van oneen geliefden Echtgenoot en Vader den Heer J IJSSEL8T1JM betuigen wg onzen hortelgken dank Wed J IJSSELSTUN J IJSSELSTUN A J IJSSELSTUN Oouda 15 Sept 1893 Tegen 1 November wordt Terkngd een Plinke DIENSTBODE Onnoodig zich san te melden zander van goede getuigen Toorzien te zgn Pr br ondep lett B aan 8WAETSENBI1RG Adver tentieBureau Kleiweg E 92 WKLOEMEENUE HUWELIJKSAANVRAAG Een JONGMAN 29 jaren oud P G in een der roornaamete steden Tan N B eigenaar eener solide Zaak welkeen goed bestaan oplerert doch nog roor uitbreiding vatbaar is zoekt langs deze weg in kennis te komen met een JONGEDOCHTER of WEDCWE met eenig vermogen om na wederzgdsche kennismaking een Huwelijk aan te gaan Stipte geheimhouding verzocht en verzekerd Brieven onder letters B F aan den Boekhandelaar P B NIEUWENHUIJ8 te Breda ISttr Koopt Litsiuilend FREEMAN S Puddingpoeder de meest gevraagde der Wereld 10 maal bekroond wegens haar gezonde bestanddecleu en Hjne smaak kig Agent SCUKAVEIIJK te Aimlenlam 10 c per Pakje of 30 c per Luxe Doodje Men lette op de Bollandache gebraiksaanwijzing en den naam van den Agent daar er rele styfselacbtige namaaksels bestaan Te GOUDA alleen verkrygbaar by de Firma T VEKMEU te WoerdeD bij O DEN BLANKEN HEI1 ËI£Ë 8 7 f IB Xj IB X IB X 9 Ot per FI 5 Ct per PI prachtig helder en oed werkenil Depot A NORTIEB Gouwe C 34 35 Alom te bekomen DE SOÜDSCEE BLAZEH of de bescbrgving der beroemde geschilderde Eerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOR OHRISTIAAN KRAMM Prü = = Bo Cents A BRINKMAN i iitoll n erck 8 liiirtCacao H Moogsie eiwit hoogate theobromin gehalte VoordeeligI Hart Oaoao ia fljnitfl Poeder tcao In bart Torm gepend Hpnedige oploshaarheid fijne genr deUcIeuBa smaak uteeds gelijktnatlgbeid des dranka In blikken bysien i 25 Cioao bartea = 45 oeiit 1 Oseio hirt 1 8 c t == 1 kop Cieao Veitr gbaar b H H CoBflHtin Banketbakkera eni Engroii Expeditie JullUS Mattenklodt Amatanlam Kalventraat iOtt LOTEIV in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER TT rïje X a arca eïiaaa azict ZIJN TE BEKOMEN BU Ü t BniNKMANdi Zn Langde Tiendewejr PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 Kraepelien en Holrn s Qiiina LarocheQ c £tARocHE is de meest Krachtige en Versterkende KI A WIJN aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche geneesheeren Bekroond met EBBEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacons i 1 90 I en 1 Depdt te Oouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt edept 10 japen door Ppofossopen ppactlseerende Geneesheeren en doop het Fubllek toegepast en aanbevolen als goedkoop aangenaam zekep werkend en onschadelijk GeneeS en Huismiddel Beproefd door Prol Br R Vlpchow Benijn a V Gletl Munchen a a ReClam Lelpilg f a a V Nussbaum MUnrhsn n a Hertz Am tardfim a a V Korezynski Krak M fl Brandt Klauienburg bij Storingen in de kwalen dop lever last van gang vooptdurende verToort komend Q oiiKeitelddulzelighcid benauwdheid eetlust enz Prof Dr V Freplehs earigr t a a V SeanZOnI WÜrzburo a a C Witt Kop nh g n a Zdekauer et Pet riburg a Soedepstadt kmm K a Lambl Wanchau a ForsteP eirmlnghftm Onderbulks organen aambeljen tragen stoelstopping en den dnaruit beden zoaalii hoofdpijn kortademigheid gebPek aan Dic Zvviisersche Pillen Tan den Apotheker Richard Brandt woideu om hare xachie werkinw door vrouwen gaarne iiigennmen en zijn te verkiezen boven de scherp werkende Zouten Bitterwater Droppels Mengsels enz O Om het koopende publiek tegren bedrog te beschermen d wordt men er nog in het hijzonder opmerkzaam op gemaakt dat er Zwitserache Pillen in den handel zijn gebracht die op bedriegelijke wijze er bijna evenzoo uitzien en verpakt zijn als de eubte Daarom moot mon bij den aankoop zich overtuigen dat het etiket bovenstaande afbeelding een wit kruis in een rood veld en de handteekenlng Echd Brandt draagt lleo moet daartoe de om de doos gerolde gebruiksaanwijzing er afnemen Ook wordt men er in t bijzonder op gewezen dat de Zwitaersche Pillen van dea Apotheker Eich Brandt die bH de Apothekers verkpljgbaar zijn alleen in doozeu 70 Cents geen klemere dooajea Terkocht worden Boofddepot F E Van Santenkolef te Botterdam Hel groote aantal zenuwkwalen ïan zonuurhoüfdpgn of tot dü voorafgaande kentookonen van apoploiie herseuberoerte te trotseoren nogstnoda alle middelen door do moilischa retensolinp oangewond Korst aan den nieuwen tijd komt de eer toe dat aij door hot gebruik maken van den eenvoudigsten eg namoHjk langs de huid eeno phy iologisohe ontdekking gedaan heoft die na hondordo proefnemingen thans over de gebeele oreld verbreid is on terwijl zy in wetensohappolyke kringen de hoogste belangstelling wokt tevens oene weldaad blijkt 10 zijn voor do aan zenuwkwalen lijdende mensohheid Deze geneeswijze is nitgovojulen door den gewezen Offloier van üezondheid Eoman Weisamann te Vilshofen on berust op de ondervinding opgedaan iu oone sojarigo praktijk Door wasschiug van het hoofd eenmaal per d8K worden daartoe geschikte stoffen door de hnld onmiddellijk aan het zenuwRestel medegedeeld Met deze geneeswgzo werden werkelijk sobittereude resultaten verkregen en zij maakte zooveel opgang dat van een door den uilvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnon korten tjjd reeds do 26o druk verschenen is Dit boekje bevat niet alleen voor hol groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie on de daarmede zelfs in wniihopiire gevallen verkregen uitwerking maor ook vindt men daarin wotonsohappolijko voihandoliugon uit do medlSObe bladen die aan deze geneeswijze gewijd zijn zoomedo afschrift van tsl van gotui g8chrifton van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P MéniÖre med dr professor aan de polykllniek te Parijs rae Rougemont 10 Steingreber med dr praktiseerond g eneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton Smitfitsrath Ur lohn te atettn Qrossmnau med dr arrend arts te Jóhlmgen Dr P Porestier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Gehelmrath Dr Schering kasteel Qutenfels Bad Ems Darses med dr geneesheerdireo teur der galvano therapeutisohe inrichting voor zenuwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Ascheubach med dr te Corfu Dr Bus acr arrond arts ts Zirknitz Ober stabsarzt Jeohl med dr te Weenen Dr c Bongavel te La Parrière Eure lid van den Conseil Central d hvglène et de Santé in Frankrijk en vele andoren Aan allen wior zenuwgestel meer of minder aangedaan is ofaan zoogenaamde zenuwacbtlgheid lijden waarvan de kentaokenon zgn ohronLiohe hoofdpijn migraine soUele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid liohamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder niie zieken die door beroerte getroffen worden on nog lijden aan de gevolgen daarvan zooals Verlammingen onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der eewrichten met voortdurende pijn piaatseliike zwakte verzwakking van geheugen enz on zjj die reeds onder geneeskundige behandeling geweest z jn maar door do Iv kende middelen als onthoudings en koudwatarkuur wrgvon eleetriieeren stoomlooi of zeebado i geou genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben on ton slotte zg die vreeS gevoelen iroor beroerte en doartoe redon hebben wegens verschijnselen als zlCh aanhoudend angstie voelen verdooving in het hoofd hoofdpün met duizeligheid flikkeringen en donker worden en voeten aan al dezo drio catogonen van zenuwlijders als ook aan jOngO meisJeS lijdende aan bleekzuoht en krachteloosheid ook aau gezonde zelft aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke roactio willen voorkomen wordt dringend aangerailon zioh het boven vermelde werkje aan to schaffen hetwelk op aanvrage kOSteI0O8 en fi nCO verzonden wordt door LEMAIRE It Co Apothekers to Parijs rue de l Echiquior 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeawgzo van ROMAIN Wi iSSMANi Oud OlBoior van gezondheid eore lid dor Ilaliaanscbe Snniteits ordo van het Witte Kruis en verder te imsterdam door H CtEBAS Co Heiligeweg 42 Rotterdun F E van SAItlTEK KOLFF Apotheker Korto lloofdsteeg 1 Utrecht LOBKY PORTOK Oudegroobt bg de Qnardbrug F 160 Op de longsto hygienisch niaaiciiiale Tentoonstolling te tent is de Weisaman sche geneesvrijze door ile medisohe Jurj met de Zilveren Medaille bekooud Ooudt Soelpendnik na A BumuHk Zout Met 1 October begint een nieuw kwartaal zij die zich tegen dien datum abonneeren ontvangen de nog in deze maand verschijnende nummers gratis BINNENLAND GOUDA 16 September 1893 Naar wg Ternemen heeft de heer Mr J Fortuyn Droogleever om gezondheidsredenen gedarvnde eeotgen tyd verlof gevraagd aU leeraar der r ks h burgerschooi en zullen pf maatregelen genomen worden om in de waarneming z ner leasen tydeiyk te voorzien Heden middag bad ten Raadhnize dezer Qemeente de aanbesteding plaats van do b noodigde Steenkolen ten dienste der Gemeente Ingeachreven werd door Haurdkolen Kachelkoleii J Prince en Cj 9 80 7 84 J de Koster 9 30 7 70 P Krflgaman 9 6 49i D Tsn Stavel 8 70 7 24 Ai hHMlliü 8 65 6 23 Alles per 1000 KG Met verw ziging na r achterstaande advertentie vestigen we de aandacht op het juweeltje Maakt de kinderen gelukkig van Mevrouw EUge van Calcar t Is een beknopte handleiding om zich in korten tjjd FrÖbels opvoedingsleer eigen te maken Dat in zeer korten tijd reeds een tweede drok daarvan verscheen pleit zeker ten sterknte voor het gunstige onthani dat dit werkje te beurt valt Kinderen gelokkig maken wie zon daiiv niet gaarne aan medewerken vraagt de schrotster En dat men ze met dit boek gelukkig kan maken Ijjdt geentw fel wanneer menden rgken inhoud nagaat vele nieuwe spelen lievo versjes en aardige verhaaltjes Vierentwintig tnsschen den tekst geplaatste albeeldingen benevens een plan voor een kinderspeeltuin en ten slotte het keurige bandje maken dit werk zeer aantrekkelijk De stoombooten naar Rotterdam Gouda BGravenhage enz varen thans in plaats vau via Arnhem via Kampen Zy moeten lichter FEVILLETOX STEREEN EN ZWAEEEN iUU tel Dmbet Het was oen verward sobrijreQ soncler eenigea samenhang vol hartstocht terwgl hot geen andera uitwerking kon hebben dan om baar die deze letteren ontviDg ia onrust te brengen Of zy mij antwoorden rat dacht hij O zeker maar wat mI sy sobryven F Nu werd bij weder eveu gejaagd als van nacht hq hield het tasachen die vier muren niet langer uit Ik moet er uit ik moet mg moe loopen Wanneer ik terug kom zal haar antwoord wal hier zyn I Hy ging zyn kamer uit eu wilde jnist het hotel verlaten toen hg by de dour mevrouw vod Tennenberg tegen kwam Die ontmocting viel hem rauw op het lijf en was hem zeer ongewenacbt Dat denken en peinzen sedert heden morgen had hem ovarapannen gemaakt Hy stelde Allee voor oece wandeling te gaan doen Zij keek hem ter atuika aan dacht een oogenblikje na en stemde toe Zoo atentorden zij met langzamen tred naar den vjjvar heen Alioe was opvallend stil en toruggotrokken Dea te drukker sprak hy en met zulk eone radheid stroomden hem de woorden uit den mond Itof hij bang was dat ééae minuut zwygens hem in gevaar zou brengen Hy redeneerde over alles en nog wat en sprong zoo doende vaii den hak op dea tak en zy liep naast hem met gebogen hoofd a sag hem nu en dan van ter zyde met scherp achepen medenemen en raken gedurig aan den grond vast Voor de vacant komende betrekking van onderwijzeres aan de Ie openb schoot te BergAmbacht hebben zich 2 sollicitanten aangemeld Donderdag middag omstreeks 12 uur kwam de bouwman A Teenwen wonende te Ouderkerk a d IJsel uit Gouda ryden met paard en wagen BiJ den korenmolen van A Fgn te Gonderak aangekomen schrok het paard doch er had verder geen ongeluk plaats gehad indien do stoot van het bit niet was gebroken Het beest kreeg daardoor eene vriJe beweging en geraakte aldaar van den weg echter gelukki aan den binnenkant Op den wagen bevond zich nog een kaaskooper die den va niet kon voorkomen en een paar wonden bekwam aan de lip die door den geneeskundige alhier zjjn gehecht De voerman en het paard kwamen met den schrik vry de wagen werd op verscheidene plaatsen benchadigd In den nacht van Zondag op Maandag j werd by den landbouwer L Van Tilburg te Nieuwerkerk a d IJsel eene sehouw gestolen Dinsd morgen mocht het den rykeveldwachter opziener der jacht en vissoherij alhier N de Graaff gelukken gemelden etwawwtder Kr ilingen op te sporen De dader die ook een paar roeiriemen onder Zevenhuizen bad ontvreemd is onbekend Voor de vrywillige oefeningen in den wapenhandel hebben zich in de gemeente lieeii wijk 11 jongelieden aangemeld Het 8 jarig dochtertje van den landbouwer Jac van Rfln te Waddingsveen dat een kroontjn plaatste op het hoofd van haar aan besmettelyke keelziekte gestorven kameraadje overleed een paar dagen daarna aan dezelfde ziekte Naar de cHaarl Crt verneemt zyn ia Chicago bekroond Voor rozen de N ursery Association in Boskoop Voor rhododendrons voor azalea s voor clematis en voor phlox de cNursery Arsociation te Boskoop By het bezoek aan het diaoonnessehuis tiArnhem heeft H M aan elk der zieken eene bloem geschonken wat uatanrlyk ten hoogste gewaardeerd werd onderzoeken den blik aan Toen zy den vijver genaderd waren stond zy stil eu Hot haar oog weiden over de watervlakte Weet gij wat mij zoo even te binnen sohoot I zeid zQ tot haren geleider ztoh wendend Dat ik u oog eens ontmoet h b maar het ia jaren lang geleden I ivWanneetf moet dat gewqest zyn Te Berlijn in het snlon van mevrouw fi Gy waart toen nog een zeer jong monacb zonder baard een goed uit de kluiten gegroeide knaap maar met dat al in houding en manieren van eene zeldzame zelfstandigheid Dit was vooral wat my in u opviel want voor muziek gevpolde ik in die dagen niet veel sympathie en in myn oogon waart gjj hoewol men toen reeds veel ophef maakte van uw pianospel niet meer en niet minder dan eea kwajongen I ffWaarom herinnert gy mij daaraan vroeg by glimlachend Bedort dien tijd zijn er 20 jaren over heengegaan I ff Ik ben zoo oud als gij hernam zy haar hoofd achterover werpend Ik maak er geen geheim van dat ik 38 jaar ben Maar ik zie er nog jong genoeg uit niet waarP Schoonheid on jeogd zyn relatieve begrippen Het hy er terstond op volgen eene achoone vrouw is altijd jong Aizoo ging ik toen ter tyd als een kwajongen op wien gy geen acht sloegt u voorbij gij bemerkt thaos dat myn smaak aanmerkelijk vorbeterd ja verfijnd is I Wanneer gy eens in dien tyd op my verliefd waart geworden 1 hernam zy nadenkend Dan zoudt gy ray waarschijnlijk hebben uitgelachen Zeventien jarige meii e8 syo tegenover jongens van dien leef Te Nieuw Vennep Haarlemmermeer wordt met 1 October aan de openbare school aan elk die znlks verlangt kosteloos herhalingsonderwys gegeven Tegen eenen man te Zeist die zyne moeder met een mes eene verwonding toebracht welke den dood ten gevolge had ia door de Utrecbtsohe rechtbank 7 jaren geeischt Zooals biykt uit do mededeelingen van den buigameeater te Rotterdam zyn in de verloopen 23 uren geen nieuwe lyders aan cholera aaiatica aangegeven Een der nog iu behandeling zyndti lyders is overleden twee zgn hersteld In het geheel hebbeu zich nu van het ontstaan der ziekte op 21 Augustus af 36 gevallen van cholera aldaar voorgedaan waarvan 20 met doodeiykeu afloop terwyi 4 lyders hersteld zgn en 12 lyders in behandeling blyven Sedert eenige dagen heeft de winkelbediende G V d M wonende Atmondestraat no 50 te Rotterdam heimelyk de eohtelgke woning verlaten medenemende f 150 al het goud en zilver en eene weduwe die in de Kwuwe Kerkstraat woonachtig was Zyne vrouw is met 5 kiuderen nagenoeg onvarzorgd achtergelaten Voor de woningen van eholeralöders te Rotterdam die weigerachtig zijn om naar de barak vervoerd te worden en in hunne woningen verpleging vinden is een politiepost geplaatst Choleralyders die aldus verpleegd worden bevinden zich één in de Simonstraat één in du Van Speykstraat en één in de Wilhelminastraat De Arnh Ct bevat de volgende curieuze advertentie Lid van den Gemeenteraad Wordt gevraagd door veel kiezera uit den kleinen burgerstand een candidaat voor een waarschynlyke vacature in den Gemeenteraad Voorwaarden Eerlyk rechtschapen man geen landverhuizer Brieven onder letterG M bureau van dit blad Te ËUekom is tegen een 18 jarige dienstbode procesverbaal opgemaakt wegens diefstal van drie gouden tientjes met de beeltenis van koning Willem I uit eene gesloten kast van haren meester Het geld had zy grooteudeels besteed om kleedingstukken te koopen Eergisteren is te s Hertogenbosch op aanwyzing van een gepensioneerd militair door de gemeentepolitie aangehouden H B de B si tijd zonder erbarmingl Wie woet het gaf zy ten antwoord j Ik herinner me cog dat het mij vreeaelyk hinderde dal de getrouwde vrouwen u het bof maakten en gij daaronder zoo koud bleeft ala een steen Ik dacht toen by me zelf aan dien jonkman zou ik t willen betaald zetten wanneer hij eens op my verliefd werd I Zenko moest lachen ffËQ waarom hebt gy toen dat spelletje niet gespeeld Het stond tooh in uwe maoht dion dommen jongen hot hoofd op hot te brengen rWaarom denkt gy datP vroeg zy liem rast in de oogeo ziende Staat het dan nog heden in mgne macht voor eenen man gevaarlijk Ie zyn P Hy keek haar bg die laatste woorden eenigszins verbaasd aan Wanneer gy ter op aanleggen wilt antwoordde by dan ja Én gy veronderstelt dat my uiets daaraan gelegen is hernam zij snel Ik dnnk u dat gg mgne nederlaag onder zoo soboonen dekmantel weet te verbergen Doch brisons la dessus I Toen der tyd WOB ik niets beteekenend voor u en nu bon ik dit nog dat weet ik Laat ons liever over wat anders praten I Uy boog en begon op haar verlangen over anderen dingen te praten lotasechen kon hy t niet loten over hare laatste woorden na te denken Wat wil i toch van meP zoo vroeg hy zioh relven af Waarom zegt zy mg dit alles AU bet oen spel moet wezen gaat dit tooh wat al te ver Zoude ly werkelijk verlangen dat ik haar ging liefhebben Neeo I dat is toch onmogelyk I Sa tooh waarom OQBiogeM k P garenmaker te s BoBoh geboren te Rotterdam beschuldigd van de beide Koninginnen opzettelijk te hebben beleedigd Te Roermond is men by het boren van een Nortonput in het Broeder klooster op eene diepte van 17 M op eene koleclaaggestooten Deze is ongeveer 75 cM dik Voor de vergadering van de Tweede Kamer op a B Dinsdag te 3 uur is aan de orde gesteld opmaking der nominatie voor het voorzitterschap en trekking der afdeelingen De Eerste Kamer zat Woeusd in desectien byeenkomeu tot onderzoek van het adres van antwoord op de Troonrede en van de aanhangige wetsontwerpen betreffende handel on fabrieksmerken wyziging hoofdstuk V der Staatsbegrooting spoorweg Malaug Blitar verhooging Indische b rooting pensioenregeling der oude weduwen en de onteigening voor Utrecht Nu de heer Gottfried Mann de betrekking van kapelmeester van het muziekkorps van het 4de reg inf te Leiden neerlegt hebbeu bestuurders van sMusia Sacrum aldaar aan heteind van een afscheidsconcert gisterenavond voor het laatst door hem gedirigeerd gemeend hem eene gepaste hulde te moeten brengen De heer v Reenen vertolkte als voorzitter degevoelens van waardeering van Mann s kunst waarvan hy de leden van Masli zoovelemalen bad doen genieten en bood hem een beeld van terra cottac aan Hbl Aan de Arnh Ct werd van hier uit goede bron gemeld dat van de 50 voor Alkmaar gestaagde jongelieden geen enkele gebruik heeft gemaakt van de bevo dheid van art 45 van het Regt voor de Cadettensohool om elders het voorbereidend onderwys voor de Mil Acad te volgen Het biykt dus dat de te dezen aanzien indertyd in de Tweede Kamer geopperde bezwaren tegen het internaat zeer sterk overdreven waren De ouders van de gestalde jongelieden die toch wel niet uitsluitend godsdienstig vry ziunigen zullen zyn schynen geen gevaar te duchten van een xgodsdienstlooze opvoeding De heer Gerrit de Jong te Aalsmeer hoopt den 25sten dezer zyn 102den verjaardag te vieren In het jaar 1881 herdacht hg zyne 70 jarige echtvereeniging Zyne vrouw die toen 9 jaar oud was stierf kort dairna eveneens een zoon vnn 76 jaar Thans heeft de Jong nog zeven kinderen in teven hg een van hen woont hy sedert geruimen tgd Hy herinnerde zich nu het gespruk dat eonïgen tijd geleden gehouden en half reeds door hem vergeten was Zy had hem zonder dat hg t haar vroeg een blik doen werpen in haar huwelgksleveni dot aoo weiaig geluk bevatte Wat had zj toen gezegd Het ia voor elke vrouw een vreeaelgk lot zonder liefde door het loven te gaan De vrouw heeft behoefte aan liefde anders wordt zy liek of slecht Merkwaardig toch dat zijn geheugen zoo go l deze woorden had bewaard en dat zy hem nu juist in de gedachtenis kwamen Zou zg dat gezegd hebben wanneer hij haar gehooi onvorschillig wat Aan iemand voor wien men niets voelt zegt men zulke dingen niet En was hg toen niet geneigd op haar spel in te gaan en eens te beproeven hoe ver men gaan kon P Dooh neen dwaasheid dat alles I Hy poogde lich los te rukken van dia verkeerde gedachten rrZij koketteert met my oiet anders I Allea is by haar komedïevertoon de zucht om zioh interesrant aan te stellen Wat ben ik toch voor een gdele gek dat ik de kunstjes van eene geblaseerde naar gevoelsprikkeling smachtende vrouw van de wereld op eens zoo tragisch wil opvatten I Ter sluiks zag hg haar aan Zg misleiilt zioh zelve Zg ziet er niet jonger uit dan zij is Zy is ook volstrekt niet mooi Deze laatste gedachte bevredigde ham Zie eens die kleine plooien om haro oogen geven haren ouderdom maar al te juist aan die scherpe Ignen om haren mond worden door geen poudre de Hz bedekt