Goudsche Courant, maandag 18 september 1893

mrecle SiMiorwegvcrblndlng met GOIDA Zo iier llenst 1893 AaliRevangen I Mei Tijd vao Greenwich 12 58 1 05 1 12 1 19 38 1 28 1 44 4 HOTTBBDA M 0 O II D A 9 51 10 8J 11 50 I 10 32 H 10 59 10 46 10 62 3 10 4 08 DEN HAAG nOUUA sHiiiO 5 53 7 30 7 43 9 S8 9 16 10 1911 8312 16 1 42 2 16 2 46 3 43 4 16 4 42 6 21 7 048 05 30 10 10Voorb B 6S 10 25 1 48 4 48 710 Z i5B w IO 10 87 2 6 82 9 46 Ze M6 19 10 46 2 09 6 09 7 31 3 29 3 45 4 45 6 25 5 59 7 13 8 26 9 18 10 45 11 11 11 10 4 67 6 11 9 60 6 08 6 20 I 9 59 5 20 6 38 10 11 11 40 13 G tuiln 6 30 7 S0 8 13 9 68 10 16 10 57 12 0312 46 S 80 3 46 3 16 4 13 4 43 6 Ü0 6 51 7 43 3 35 10 03 10 36 UTREC H T R O U D A Utreclit ofl 33 7 50 9 9 54 11 34 13 03 13 50 2 55 3 3 63 4 43 6 03 6 38 7 48 8 Hiirmelen R iS S 04 10 08 18 20 g 3 30 4 07 5 01 6 18 n Woonlen 6 53 S U 10 15 g 12 34 n w m 4 16 6 38 Ouibwater7 07 8 19 10 33 13 43 g 4 24 6 40 0 Gou la 7 20 8 32 9 84 10 30 12 06 12 56 1 82 3 27 3 40 4 37 5 20 5 53 7 AHSTËRDA M GnUD A A mst nUffl CS 7 5rj 9 40 11 10 11 27 8 30 4 10 4 26 7 SS A matenl4ni Wp 5 50 8 10 9 65 11 35 11 48 3 45 4 25 4 40 7 40 Goudt 7 30 8 B9 10 44 12 16 13 65 3 40 6 20 6 S8 9 83 AUmb 1 KlMM Stopt WoMidH WMdn Ia de voor de arn ndiMemenis rechibank ie Zotfeii aanhangige prooeduro van de curatoren der Stichting Kinderziekenhuis Mary te Apeldoorn alB oorapronkeigke eischers tegen mej A K Biegea directrice van gemeld ziekenhuis ala oorspronkel ke gedaagde en eincheresse in rr waringf strekkende tot ontbinding der overeenkomst waarbg mej Bi en als directrice van dat ziekenhuis i aangesteld en tot ootTuiming daarvan Is in de gisteren gehouden terechtzitting namens den heer Knoote geconcludeerd tot ontzegging van den eisch in vrijwaring aan mej Riegen daar h allermioet haar kan steunen om de vordering te bestrijden die door hem met deheeren van Foeteren en Strang als wettige bestuurders der voormelde stichting tegen haar is ingesteld Namens de overige gedaagden in rr waring nitgenomen mr De Bas voor wien reeds vroeger conclusie was genomen werd geconcludeerd dat de rechtbank hun een bekwamen termvjo zou verleenen ten einde mevrouw de wed Bnlkley door hen zoude knnneu worden gedagToard tot ondervrywaring van den legen hen door mej Riegen ingestelden eirtch tot vrjjwariog Aan de oorspronkelyke eiscberesse werd een termgn van 8 df en verleend voor antwoord dan ƒ 20 000 en 89 op efln inkomen van 51 000 of hooger Te Amsterdam waren blyken bet voor eenige weken gepubliceerde verslag omtrent de uitkomsten der plaatsetyke directe belasting naar het inkomen over het dienstjaar 18901891 op een bevolking van ongeveer 427 000 zielen 3052 ingezetenen 5100 1280 met een van meer dan 10 X 0 459 met een van meer dan 20 000 en 80 meteen van 51 000 of De laagste klasse zoowel te Rotterdam als te Amsterdam omvat de personen met een geraamd inkomen van 600 700 tefwyl het getal aanslagen in alle klassen bedraagt te Rotterdam nog geen 20 000 te Amsterdam in 1892 1893 ruim 39 000 bevolking ongeveer 438 000 zielen Ia de twee grootste gemeenten des Rijks wordt dus nog niet één tiende gedeelte der ingezetenen geacht een jaarlykach inkomen te hebben van minstens 600 In eene kleine plaats van Nederiand kwam iemand in een winkel van kantoorbchoefteu en vroeg om schryfloeken Allerlei werd bem voorgelegd tot eipdelyfc de kooper op de gedachte kwam zijne bedoeling voor den Nederlandsbben handelaar te verduidelyken door de mededeeling dat hy ccahiers moest hebben Oh waarom hebt n dnfc niet dadelgk gezegd luidde t toen De heer mr jhr Qnarles van Ufford wiens byna 50jarige zoi voor de Maatschappij van Weldadigheid de laatste 20 jaren als voorzitter van commissarissen onlangs is erkend door zyn benoeming tot ridder in de orde van den Ned Leeuw schrijft in het Haageche Dagblad c een uitvoerig artikel over het eenvoudige feest v aarmede op 25 Aug jl bet 75 jarig bestaan der Maatschappy is gevierd In de onderscheiding hem te beurt gevallen ziet hij ook een bewijs van waardeering van hetgeen de M v W beoogt en verricht Hij had gehoopt dat ook de natie blyken van wnardeeriog zou hebben gegeven en door ruime geldelyke bydragen in deu financieelen nood der nuttige iostelling zou hebben voorzien De voorstelling gisteren avond in den circus aan de Zomerhofstraat te Rotterdam gegeven ten behoeve der 3 kinderen van den by de ramp op de Rotte verdronken politie agent J P Kooistra bracht ongeveer ƒ 130 op Het aanbod van een vriend der Maatschappy om f 1000 te schenken indien anderen te zamen i 99 00U gaven indertyd in de bladen vermeld bleef echter zonder gevolg Er kwam slechts een gift van f 100 in van iemand die reeds lang jaarlijks ruim bydraagt en dan nog een gift van f 5 Naar men verneemt bestaat het voornemen met l October a s ook tusschen Den Haag en Leeuwarden vice versa te doen loopen gelijke rytuigen op trucks en op 4 assen als sedert eenige dagen in dienet zyn gesteld tusschen Den Haag en Oroiiingen Doze rytuigen 7yn voorzien van retirades De beer Q van U blyfi op toezending van meer giften aandringen en hoopt dat ook de blyvende inkomsten der Maatschappy van Weldadigheid zullen stijgen Hy herinnert daartoe dat behalve gewone leden die f 2 J0 sjaars betalen er nog led en begunstigers zyn die elk jaar f 10 on leden donateura die f 25 of meer offeren Gaarne steunen wij dien wenach en herinneren dat delleer H W 0 Koning alhier correspondent is der Maatschappy v Weid Gisteren nacht omstreeks half twéé brak in de kom der gemeente Noordgouwe een vreeselyke brand uit Vier landbouwschuren eene schilders eneene timmermans werk plaats alsmede sier woningen werden met ui wat er zich in bevond in asch gelegd Het vee is gered slechts eenige hoenders en konijnen kwamen in de vlammen om De bewoners werden gelukkig ook allen gered De onroerende en de meeste roerende goederen zyn by verschillende maatachappyen verzekerd de inboedels van vier arbeidersgezinnen zyn heinas 1 niet geassureerd Door gebrek aan water ging de blussching uiterst moeilyk Gelukkig was er weinig wind anders ware zeker het gausche dorp in asch gelegd De oorzaak van den brand is onbekend In de Rotterdamsche bladen treffen wy een uitvoerige lyst aan van de verdeeling der ingezetenen naar gelang van hun aanslag in de gemeentelyke inkomstenbelasting Die opgave bevestigt watwy reeds meer dan eens opmerkten omtrent het betrekkelyk geringe aantal inwoners onzer groote steden welke een eenigszins aanzienlyk inkomen hebben Zoo worden thans te Rotterdam op een totale bevolking van ruim 220 000 zielen niet meer dan 1249 ingezetenen aangeslagen opeen inkomen van ƒ 5100 of hooger 568 op een u meer dan 10 000 223 op en van mcor Overtreding der drankwet Reeds herhaaldelyk heeft men den stafgebroken over handelingen die politie beambten wel eens plegen om geheimen drankverkoop zonder vergunning te constateeren Een gewone handeling is deze dat een politiedienaar zich als particulier voordoet een glas drank vraagt en het gekregen hebbende zich als politie beambte bekend maakt en alsdan verbaliseert Mag men den beklaagde die gisteren voor de rechtbank te Amsterdam terechtstond gelooven dan wordt thans eene andere methode gevolgd In een koffiehuis zonder vergunning op den Dam traden op een avond twee politie agenten binnen die verbaliseerden wegens verkoop van sterken drank in het klein zonder vergunning Ineen ander café deden die ambtenaren hetzelfde De houder van het laatste koffiehuis zou hun daarop voor schobbers hebben uitgemaakt Ter zitting gaf hy op dat hy dat woord wel had gebezigd maar in hcj enkelvoud en dan nog wel tegen eenen handlangi der beide beambten eenen handlanger die in beide cafe s was binnengetreden en drank had gevraagd Nauwelyks had hij het glas in de baud of de politiebeambten traden binneu en betrapten de zaak op heeterdaad De agenten ontkenden iets met den handlanger te maken te hebben zy hadden dien persoon hun onbekend alleen gevolgd 18 08 10 6 11 02 11 09 11 16 11 85 8 35 8 42 8 49 7 25 7 82 7 89 7 1 1 7 55 Goud 6 80 Moordrflflbt h NIsumrkerk Ospalle I Eoltotdsm 7 Bottenlsm Cspslle Niauwerkerk Moordrecht J Oouda 9 S0 10 7 47 6 02 6 13 6 21 6 29 6 35 6 5 10 6 19 8 18 10 03 10 11 7 45 8 07 H A AO 5 32 JOOD DEN Oouda 7 80M09 0 l 17 10 49 U U li 21 1 01 1 27 ISbt M 7 42 8 52 UOl Z w 7 l9 0l ll lO Voorb 8 0S9 1S H Hage 8 080 18 All r g 1 22 1 34 Het valt niet uit te maken inhoeverre hier conniventie bestond tusschen de agenten en den handlangfr Maar mocht inderdaad i n 93 4 10l ni27 12 11 12 51 1 39 1 67 3 55 4 15 6 25 5 65 6 37 7 43 8 65 10 16 U U Oo a O6 407 6 8 09 8 2 oU 08 3 8 4 16 J O Oudew 5 50 6 54 KnuKie a 07 inaH Oudew Woerden 5 B9 7 03 8 13 r Harmelen 6 05 7 11 8 41 Utrecht 6 18 7 88 8 88 8 41 9 10 51 11 83 11 30 U 50 GOUDA10 06 10 6JU IO S 46 ff 0 5 06 5 45 8 07 0 10 88 ü 3 52 5 16 5 35 8 14 10 38 ISO 3 08 3 50 4 43 5 29 6 816 35 8 38 9 10 10 53 11 10 A 1 s T E a D A M 5 33 6 35 6 50 10 08 ll lO U 3S 12 11 l I IO 11 13 19 13 34 6 40 7 39 S U 3 31 9 l 9 35 Oouda At t0rdam Wd AmttnUm O S 2 5 L 4 47 8 40 5 45 8 55 6 0 Ot r HmmIib politie talk eenen tnsschenperioon gebezigd hebben dan zon men die handelwyze even streng moeten afkeuren als de onde methode om drankovertredingen op te sporen Het O M requireerde 50 boete wegens beleediging Vervolgens stoud terecht Willem Havers Op 12 April werd deze die bezig was couranten van sociaïistischen aard te verspreiden couranten die de politie beambte verdacht van oprnienden aard te zyn naar een politiebureau gebracht Eeu ander agent had den beklaagde vast en aan dien agent zou hy eenige belcedigende worden hebben toegevoegd Nader verklaart een brigadier van politie dat beki naar het bureau geleid werd omdat hy de orde verstoordo door oude nommers van Recht voor Allen te verspreiden Den agent die hein beetpakte zeide hy blyf van myne couranten af anders pleeg je diefstal Nog nader blykt dat bekl geene couranten verspreiddp maar allejen aan eenen t ent die eenen colporteur vast had zeide blyf van de bladen af want of anders je pleegt diefstal Eenige getuige a décharge verklaren in anderen zin dan de politie agenten Het O M vindt de geuite woorden beleedigend en eischt 10 boete Bekl beklaagt er zich over dat z i ter terechtzitting woorden van minachting tegenover hem en zyne geestverwanten zyn geuit wyst op de uiteebloopende verklaringen van de ageuten en vindt dat als hy schuldig was hy veel zwaarder straf moest krygen In het Bauerland landschap in het Pruisisch regeeringsdistrict Arnsberg zijn de nachtvorsten reeds begonnen dus veel vroeger dan gewoonlyk In de laatst nachten zyn aldaar oj verscheidene plaatsen de aardappelen boenen komkommers en andere gewaiaen bevroren Hierbij doet zich weder hec reeds dikwylH waargenomen veriïchynael voor dat dit meer het geval is in de laagten dan op de hoogten In het ontwerp Tak regelende de kiesbevoegdheid wordt by art 7 bepaald dat de uitoefening van het kiesrecht wordt geschorst voor militairen beneden den rang van officier voor den tyd gedufende welke zy zich in werkenlyken dienst opder de wapenen bevinden Zooals men weet heeft de heer Valette daarop een amendement ingediend om art 7 te lezen De uitoefening van het kiesrecht wordt geschorst voor de militairen beneden den rang van officier by de zee en laodmacht in geval van oorlog of andere buitengewone omstandigheden In een artikel van de Amsterdammer D v N over dtt ontwerp geeft dat blad de volgende critiek van het nieuwe voorstel Dit amendement toont dat hoe goed de wil is die den heer Valette bezielt hy blykbaar zonder voldoemle kennis van wetten en voorschritten naar een hulpmiddel heeft gegrepen om het bezwaar te ontgaan Ten onrechte laat by de woorden van het regeeringa ontwerp in werkeiyken dienst onder de wapenen achterwege By eene gedeeltelyke mobilisatie by het oproepen van enkele lichtingen zullen volgens zyn amendement ook de miliciens die hunne haardsteden niet verlaten van het kiesrecht verstoken zyn Bovendien is het 7eer de vraag of met de grondwet in de hand b j mobilsatie tot het handhaven der neutraliteit waarby de schuttery ongemoeid wordt gelaten door zyn amendement ook niet aan de rustige schutters het kiesrecbt zal moeten worden onthouden Volgens art 186 van de Grondwet beslist de koning of er oorlogsgevaar is in deu zin waarin dat woord in s lands wetten voorkomt Wat zyn echter de buitengewone omstandigheden van den heer Valette Wie beslist of die buitengeuoDe omstandigheden bestaan A M 3 42 7 10 6 66 6 03 e io 8 17 6 26 4 50 4 57 5 04 6 11 5 20 7 80 1 46 1 6 2 02 2 09 2 16 12 40 12 08 48 Uit dit alles blykt dat bet amendehieDt van den heer Valette practisch niet bruikbaar moet zyn Naar onze meening had het om znlks te zyn moeten luiden De uitoefening van het kiesrecht wordt geachoret voor de militairen beneden den rang van olSicier by de zee en landmacht die in werkeiyken dienst zijn gedurende den tyd dat door deu Koning de militie geheel of ten deele buitengewoon onder de wapenen is geroepen De kieswet lu een vienle nummer der Kautteekeningen op Staatkundige brieven van mr Van Houten wyat dr Schaepman in Het Centrum van 14 Sept er op dat de heer Van Houten van een meerderheid spreekt die in de Tweede Kamer bestaat tegen het onveranderd voorstel der Regeering Hy vraagt den heer Vau Houten Welke meerderheid hebt gy voor u Volgens de Staatk Brieven ligt de groote beteekenis van de verzending der amendementen naar de afdeelingen in de omstandigheid dat de Minister den heer Borgesins en de radicalen in den steek liet en tevens dat hy zich liever wendt tot de leiders der olerioale troepen dan tot de liberalen Mr v H voegt er by dat die leiders slechti op een beperkt aantal volgelingen kunnen rekenen Arme Minister zegt dr Schar pöian die met dit kuddeken de heirscharen van den heer v H trotseert De heer Schaepman zegt dat hy de behan deling der kieswet in Juli nooit een meesterstuk van taktiek heeft gevonden ma ir datzy het goede gevolg heeft gehad dat nu de critiek zich in voorstellen heeft belichaamd En nu was er meer dan eene reden om even halt te houden Hoe de heer v H nu van stennen op clericale leiders spreken kan begrypt hy niet omdat de heer v H zelf voor de verzending naar de afdeelingen heeft gestemd zich beroepende op hetgeen de heeren Mackay en Schaepman daarvoor hadden aangevoerd I Toen maakte hy den clericaleu zelf het hof en nu De heer Schaepman zoekt de verklaring daarin dat de heer Van Houten thans zelf voor een sprong ataat ie niet zonder gevaar is Het ia zeer gbmakkelgk van eeu groote meerderheid te spreken zoolang er alleen van verwerpen sprake is Maar een meerderheid die iets stelligs iets bepaalds wil waar ia zy te vinden De heer Van Houten moet na toonen dat hy een meerderheid heeft voor zyn atelsel Niet een meerderheid die ook uit een deel der rechterzyde gevormd het onaannemelijk amendement aanneemt maar een meerderheid die het amendement tot wet verheft Ia deze meerderheid te vinden Daarover zegt de heer Schaepman Indien zy niet te vinden ia daiwsdoor het besluit van 16 Augustus de stelling der Regee ring niet verzwakt Door het verzenden der amendementen naar de afdeelint en heeft de Kamer op zyn minst uitgesproken dat een nieuwe kieswet komen moet Zjj is nu gehouden iets te doen Wanneer het nu blykt dat de vooratdleo uit haar midden voof konien elk voor zich genomen geen vaste meerderheid op zich vereenigen wat dan Dan kau men het regeeringsvoorstel toch verwerpen Maar dan heeft de Regeering in de gebleken onmacht der Kamer een maar al te krachtigen steun wanneer zy aan de Kroon den raad geeft om het recht van ontbinding te bezigen Dan is zy even krachtig ala de heer Heemskerk ua de verwerping van zyn art 194 krachtig by de Kroon en krachtig by het land Men zal misschitn zeggen dat dit niet geschieden zal Het stelsel Van Houten zal worden aangenomen door drie vyfden der liberalen en de helft der Rechterzijde Het tegenwoordig Kabinet zal verdwynen en een Kabinet Van der Kaay zal optreden Maar hoe zal de heer Van Houten dit Kabinet in zyn kieswet kunnen steunen Want dit Kabinet zal toch rekening hebben te houden met de Rechterzyde met de clericaleo Of houdt de heer Van Houten de heeren Beelaerts en Ruyö voor mindT efhte clciicalcn dan de 9 35 9 42 9 49 9 66 10 06 11 08 4 45 4 E6 02 5 09 5 15 T 07 7 17 7 24 7 31 7 87 4 40 1 56 8 30 10 8 50 10 07 10 54 M 9 06 0 9 1110 34 0 w 9 1B ff ff 8 20 8 419 32 10 4011 98 0 B6 10 20 11 01 87 t BC vrienden door hem op 16 Augastos gefl emd Ik zie met verklaarbare weetgierigheid den brief te gemoet waarin de heer Van Houten ons zal beto en dat deze toestand een gezonde toestand zal zijn zoo besluit dr Schaepman De sultan van Johore wordt Tervolgd door eene Ëngelsche jongedame Jenny Mighell van Brighton met wie de doorluchtigheid incognito kennis maakte en haar toen trouwbelofte deed Toen zy ontdekte wie de ruim 50 jari aanbidder was vro zij natuurlyk een hooge schadevergoeding De behandeling der zaak is tot October uitgesteld In dien tyd zal er wel een cmianelyke schikking plaats hebben Als bewys van den overgrooten aanvoer van vfuchten aan de appelmarkt te Amsterdam kan worden medegedeeld dat het marktgeld aldaar alleen over de maand Augustus een bedrag opleverde van ruim 3700 gelykstaande met i40 per dag Dit t dragwastot dusver nimmer bereikt Men ziet by de fruithandelaren dikwyls appelen en peren uitgestald van buitengewone grootte Om zulke smakelijke vruchten te verkrygen gaat men ais volgt te werk Men zoeke aanden ontwikkelden appel of pereboom eene schoone gave vrucht uit die goed aan de zon is bloot gesteld Die vrucht doet men zoo mogelijk met het uiteinde van den tak ia eene wydbuikige flesch met wijde opening In die flesch giet men een weinig water in dier voege dat de vrucht daarboven hangt zonder het aan te raken De flesch wordt daarna luchtdicht gesloten om alle verdamping van het water te beletten en het water moet vernieuwd worden naarmate het opgeslurpt wot dt Hiermede eenigen tyd voortgaande ongeveer twee weken verkrijgt men eene vrucht die dubbel zoo groot zal zyn als gewoonlyk In Frankryk behalen de schoonste exemplaren een kolossalen prys Stemd VI Landb Door het hoofdbestuur van den Bond van Ned onderwijzers is een adres van memorie van toelichting aan de Koningin Regentes verzonden waarin het als zyue meening te kennen geeft dat de opvatting die vele Gemeentebesturen blyken te hebben omtrent de beteekenis van het wettelyk minimum der onderwyzersj aar wedden zeer nadeelig werkt op den goeden gang van het openbaar lager onderwijs waarom zy verzoeken den onderwyzers eene behoorlyfce jaarwedde te waarborgen door gebruik te maken van het der Regeering in alinea 2 van art 26 der wet op het lager onderwys van 17 Augustus 1878 Staatsblad No 127 voorbehouden recht de minima der onderwyzersjoarwedden plaatselyk te verhoogen In de Memorie van Toelichting zegt het hoofdbestuur o a By de behandeling in de Tweede Kamer bleek duidelyk dat de Minister de minima zoo laag had gesteld niet omdat hy van oordeel was dat zy in vele gevallen als jaarwedde voldoende zouden zyn maar omdat rekening moest worden gehouden met den bestaanden toestand in enkele provinciën en omdat het algemeen wettelyk minimum in alle gevallen moest kunnen worden gehandhaafd De minister beschouwde het dan ook als het laagste peil waartoe ergens een jaarwedde zou mogen zinken Opdat echter het noodzakehjke lage minimumcyfer geen oorzaak zou kunnen worden dat het onderwys schade leed door de karigheid van een gemeentebestuur bedong de Minister in alinea 2 van art 26 voor de Regeering het recht om de minima plaatselyk te verhoogen Hadde Volksvertegeowoordiging bezwaar dit recht aan de Regeering te verteenen dan moest noodzakelyk het algemeen wettelyk minimnm aanmerkelyk hooger worden gesteld De Minister gaf tevens de toezegging dat de nadere regeling die deze alinea bedoelde slechts in zooverre facultatief was als zy op enkele plaatsen het minimum onverhoogd laten kon geenszins zou zy geheel achterwege kunnen blyven Tot heden is de nadere regeling nog steeds nitgebleven In de eerste jaren na de uitvaardiging van de Wet zal de behoefte aan deze regeling waarschijnlyk niet zoo gevoeld zijn als tegenwoordig Toen toch dwong gebrek aan onderwyskrachten de gemeentebesturen boven het wettelyk minimum te gaan en onderwyzerstraktementen van f 600 en f 700 waren niet zeldzaam Nauwelyks echter was het aantal van hen die zich aangetrokken door de goede vooruitzichten aan het onderwijs wyddeo voldoende om in de behoefte te voorzien of het bleek dat rele gemeentebesturen in tegenstelling met de bedoeling van den wetgever het wettelyk minimum als den vorm bffflchonwde waarvan zy niet dan door den hoogsten nood gedrongen wilden afwijken Tal van onderwyzers hebben toeu hnn goede vooruitzichten verwezenlykt gezien in een salaris van f 8 per week minder dus dan het loon van den geringsten handwerksman Wij mogen ons ontslagen achten van den plicht het betoog tei leveren dat onder deze omstandigheden het onderwys schade lijden moetjC ze n adressanten Tal van personen door hun werkkring bekend met de eiscfaen die goed onderwys den onderwyzers stelt zyn eemtemmig in hun oordeel dat de onderwjü ff onmogelyk aan die eischea T9 doen kan indien nypende broodzorgen hem drllttkf Vele gemeentebesturen tzy uit onbekendheid met de eiscbeo tzy uit geringe waardeering van het onderwys oordeelen anders en stellen de traktementen zoo laag als de wet en de omstandigheden het slechts gedoogen Nog op andere wyze dan door het verlammen van de beschikbare onderwyskrachten werkt de onvoldoende bezoldiging schadelyk op het onderwys Immers waar de vooruitzichten zoo ongunstig zyn en onzeker moeten slechts weinigen zich tot het onderwysambt voelen aangetrokken Wy hebben dan ook in de laatste jaren gezien dat niettegenstaande de milde beoordeeling waarover de verschillende examencommisaiën roepen het aantal dat de onderwijzersakte behaalt telkens daalt Dit zat zeker voortgaan tot gebrek aan onderwyzers de gemeentebesturen noodzaakt hoogere jaarwedden uit te koeren Dan zullen zy het ook i choorvoetend velen zich weer wagen en zoo zullen de voor het onderwys schadelijke afwisselingen tusschen voltallig personeel met onvoldoend salaris en onvoltallig personeel met eenigszins voldoend salaris zich herhalen Vun de aideeling Waddingsveeu Zevenhuizen en omstreken kwam op de Algem Verg oog het volgende voorstel in De afdeeling Waddingsveen Zevenhuizen en omstreken stelt voort zoo dit vóór de algemeene vergadering nug geen gunstig resultaat heeft opgeleverd het adres der afdeeling Leiden en omstreken gericht aan den minister van binnenlandsche zaken in behandeling te nemen Dat adres heeft de strekking om te verkrygen dat wanneer by het uitbreken van monden klauwzeer het stelsel van afmaken wordt toegepast vergoed worde de volle waarde ook voor de zieke diereu en dat wanneer eventueel bevel gegeven wordt om het vee op te stallen alle kosten en schade daaraan verbonden worden vergoed door den staat Het hoofdbestuur vereeqi t zich met hot vooretel der afdeeling Waddingsveen Zevenhuizen en omstreken en stelt voor de conclusie van het adres der afdeeling Leiden en omstreken aan den minister van binuenlandsche zaken te ondersteunen Btj acclamatie wordt in den geest vait het praeudftes van het hoofdbestuur besloten Oe begrooting voor 1894 wordt daarop na geringe discussie goedgekeurd Deze begrooting sluit in ontvangsten en uitgaven met f 20 190 Daarby is gerekend op eene contributie van gewone leden ad ƒ 15 960 terwjjl voor sub ïidiën van het rgk en de provincie ZuidHolland in de kosten van eenen z uivel consulent 3000 is uitgetrokken Onder de uitgdveu komt voor 4400 ala kosten voor den zuivelconsuleut in Zuid Holland voor de opleiding van eenen zuivelconsulent voor NoordHolland voor een studiebeurs aan de rijkslaudbouwBchool te Wageningen en voor aanmoediging van landbouw onderwya Als plaats waar de volgende jaarlyksche algemeene vergadering zal worden gehouden wordt aangewezen Gouda waar dan tozelfder tijd eene afdeelinggtentoonstelling zal worden gehouden Reeds gisteren per bulletin vermeld BultenlaDdsch Overzicht Zelfs het nüpeudo gebrek dat onder hen en hunne gezinnen begint te heerechen schijnt de werkstakers in het groote kolenbekken der Midlands niet tot andere gedachten te kunnen brengen Met geweldige meerderhedeti werd in de te Barnsley en te Manchester gehouden bjieenkomaten besloten zoofvel tegen arbritra e als tegen loonavermindering eene hofiding vair verzet te biyven aannemeiv Blijkbaar verkeert het Tolk in don waan dit hot nog slechts zeer korten tyd heeft te TolhardeD om de patroons tot toegeven te dwingen Dooh redelyke groD den voor deze meening schijnen er niet te bestaan üo mijneigenaars legden tot dusver niet de geringste neiging tot wflkon aan den dag ofschoon zjj zich van den beginne af bereid verklaard hebben en dit nog doeu om het geschil te doen beslechten door arbriia age Middelerwjl zgn in Wales waar de arbeid werd hervat de loonea langs de zoogenaajnde sliding scale dus langs den natuurlijken weg eener geleidelgke verhouding tnsachen wprklooo en mnrktprjjs reeds met 3 tot 5 pet geütegen en deze stjjging zou zoo wordt verzekerd zonder de voorafgegiaie werkatakii ig die aan de bevolking eene schade van ongeveer 1 000 000 pond berokkend heeft nn reeds lOpot hebben bedragen Ongelukkig scbgnen dei gelijke lessen voor de andere werkstakers geheel verloren te gaan Yerstoktheid en verbi ttering zijn slechte raadgevers Ook in hot Pas de Calais en het N oorderdepart ment van Frankryk is na tot ee n werkstaking besloten te beginnen met M uiodag Het te Lens vergaderde congres nam althans met 81 tegen 11 stemmen het vooxatel daartoe aan Doch dit congres i zeer klein en vertegenwoordigt waarschjnlgk niet alle mijnwerkers Vele arbeiders in N Frankrgk en nid België durven blijkbaar den sprong in het duister niet wagen Ongeveer de helft van hen die in de Borinage varen nitgenoodigd onthielden zich van stemming Een ontzagiyke verantwoordelijkheid laden z trouwens op zich Een werkstaking die zooals in Wales twaalf millioen gulden kost is eeu nationale ramp Het Kngelsche Lagerhnia is aan de begrooting maar het schiet niet hard op Het schijnt dat de oppositie dezen tgd beschouwt als een halve vacantie Salisbury ia naiir zijn Chalet Cecil bij Dieppe in Frankryk vertrokken waar zyn gezin zich reeds bevond Balfour heeft ook voor eenige dagen Londen verlaten Gedurende yn afwezigheid treedt Goschen in het Lagerhuis op als leider der oppoaitie De Parnellistische Nationale Liga vergaderde te Dublin waar de voorzitter de oudAfge vaardigde i eamy betoogde dat de tegenwoordige minister Morley nog nooit lete voor Ierland bad gedaan Dat is voor Gladstone ook niet prettig om te hooren Keizer Wilhelm is van Karlsruhe te Stuttgart nangekomen nagenoeg gelijktydig met de Keizerin die van Wilhelmshöbe kwam om van haar keizerlykeu gemaal afscheid te nemen alvorens deze vin Ulm Augsburg Munchen Lniz St Pölteu Weener Neustad Odenburg en Steinainnnger uiiar de Oostenrykaclie manffiuvrea te Güns afreist waar hy Zondag namiddag aankomt eu duor de aartshertogen ministers eiiz ontvangen wordt alsook door deu koiiin van Saksen die reeds morgen arriveert Hunne Majesteiten wonen tot 21 Sept aldaar de inauceuvrps by eu reizen dan naar Nfohars ter jacht om eerst op den 25n naar Weenen te komen vanwaar zg des audereu daa s uiiar Duitachland wedurkeeren Over liet bezoek vau het Russiicho eskader aan Toiilou wordt nog medegedeeld dat behalve grootvorst Alexis grootvorst en grootvorsliii Wladiiuir en de hertog en hertogin van Leuehtouberg aan de Ilussiich Frausche verbroederiugsfeesteu zullen deelnemen Grootvorst Alexis komt op 12 October tegeiyk met deu heer Oaruot en don heer von Molirenheiui te Toulou aan heeft reeds een achryven gericht aan den muire vun Toulon waarin hy de stad in naam der Kussiache regeering voor do voiirbereiiliiigeu tot de ontvangst der Itussischo vloot dankt on de hoop niUipreekt dat de feestelykheden lo Toulon een Europeesche vredeamauifoatatie zullen worden Dit naïve staudpnut van deu grootvorst merkt de Freia Zeit c op Bchyut in de lluasische Tcgeeringskringen te worden gedeeld Zooals de Polit Corr meedeelt wordt door het bezool vau do itnssischo vloot te Toulou als oen vredelievende iland van vriondeiyko hoffeiykliaid tegenover Frankryk beschouwd waardoor di politieke solidariteit van Uuslund met dat ryk jdüchtig zal worden bevestigd Hel was oujiiist als de openbare moeniug iii Europa naai aanleiding van het bezoek Rusland een uittardeudi houding toeschreef en deze opvatting exploiteerde Aan do Temps wordt uit Rome geschreven Het bericht dat liet Ëngelsche Middellandsche zeeeskader onder Lord St yuiour op 18 October te Tarente z d aaukouien eu aehteieenvolgeua do havens van Sicilië Napels Oivita Vecchia Livorno Spozzia en Genua zat bezqeken heeft in Italië diepen indruk gemaakt Men wil in dit bezoek oo niet een adhaesiebetiiiging van Engeland aan het drievoudig verbond dan toch aan tegenbetooning zien gericht tegen het bezoek van het Russische eskader aan Toulou VlgsoherU Beriobt AMMERSTOL 15 Sept Van Zaterdag i tot en met Vrjjdag 15 Sept zyn alhier ter markt aangevoerd 129 zalmen prys vau zomerzalm per kilo van 0 85 tet 1 10 prfls Ht Jakob alm per J kilo van 0 95 tot 1 15 KRALINGBN 15 Sept Deze week werden ter markt aangevoerd 1049 zalmen prys OjSO il 1 30 per 5 ons Burgerlijke Stand GEBOREN 13 Sept Elizabeth Mana ouders H de Jong en W Danens Margaretha oudera J Spruit en E Klaverveld Alexander Johan Hendrik oudora ¥ W Stute en T K J Schenk 15 Petrus ouders J van Dam en G van Kesteren OVERLEDEN 13 Sept G P Hogenboom 80 j 14 C G van Kersbergen 78 j 15 P de Jong 63 j r D Vis 11 m GEHUWD 15 Sept J T Swartsenburg en W F Looman ONDERTROUWD 15 Sept T Boere te Moorilreclit 25 j en E C Heerkens 18j J T Davids te Kralingeo 23 j en C Brugniks 23 j B Boera GI j en P Boere te Wiissennar 30 j H L Bouwmeester 36 j en J Bleyenberg te Haastrecht 20 j W Blok 23 j en W Leeflang 25 j Beurs van Amslerdam 16 SEPTEMBER stotkoera 8 6 100 78 i 77 77 20 Vor krs NsuxaiiKD Cert Ned W S ï i 82 dito dito dito 9 1I6 dito dito dito 8Vi 100 HoNOA Obl Goudl 1881 88 ♦ 94 Italië InBobry ing 1862 61 i 76 jOosTBNa Obl iu papier 1888 5 77Vudito in zilver 1868 6 771 Poaruou üblig met ticket 3 20 dito dito 3 20 94 10i 2I RnsUNn übl Oost 2 Serie 6 63 dito Gaeons 1880 4 94 ditobijaolhs 1889 4 t4 dito bij Hope 1889 90 4 94l idito ia i ud leen 1883 6 99 dito dito dito 1884 6 10 SuNJi Perpel lohuld 1881 4 60 Tuaiiij Gepr Uonv leen 1890 4 76V Geo leeidtig urie D 21 Geo leuning aerie C SH ii 99 61 684 103 8IV 100 202 136 97 lOU 100 IS4V 98 80 351 921 3 160 118 101 60 119 122 6 l 66 92 180 102 108 69 91 l 102 132 130 H a lOi s S67 85 19 16 uio AFa K8P Ucc v obl 1892 i 104 Mexico Obl Buit Soh 1890 6 69 VtNlzutti ülil 4 onbap 1881 SS AHïTEauAH OblijiiHtieu 1361 S 97 KoTTBaoAU Steel leun 1886 3 Nkd N Afr HacdeUv asnd 82 9 V 7 s 36 Arundab Tab Mij CerlilioAten Deli Maatsofaappü dito Ariib Hypotboakb paudbr 4 Cult My der Voratoiil aaod a Gr Hynotboukb paudbr 4 f ederlauuscbe bank aand Ned Handeluiftaterb dito N W k P c Hyp b pnnilbr I Kotl tlypotheekb pandbr 4 Utr llypotheekb dito 4 OosTSNa Ooet Huu bank aand ItusL llypatliuokliAnk pundb 4 Amehika Kquit hypotb pundb Ei Maxw L G Pr Liuu oert fl Nbu Holt lJ Spuorw Mij aand MIJ lot Kipl V St Spi nand Nfli liid Siiaorwtigni aand Ned Zuid Afrik Spm annd 6 dito dilo dito 1891 dito 6 TruiLSpoortvl 1887 89 A Kabl 3 61 122 6 Zaïd ltal Spwinij A H obl 3 PoLEK Waraobaii Weeumi aniid 4 RuaL Gr Ruaa Spw Mij aand S fialtiaoho dito aand Paatowa dito aand 6 Iffan llonibr dito aand 6 Kurak Ob za v Sp kap aaiid 5 102 103 78 91 Loaoivo Sewaet Sp Mi obliir 6 Orel Vitebsk dito oblig 5 Katd Woat dilo aand 6 dito dito oblig 4 AHERlKA Cuut Pac Sp Mü obl 6 Cbic Nortb W pr C v annd dito dito Win St Peter obl 7 ll l Duuvar St Kio Gr Spm oert v a Illinois üuntral obl in f oud 4 Louiav k NHahviUeCert v aand Mexioo N Spw Mij leliyp o 6 1 16 Miss Kansas v 4 pot pref aaad N York Ontario West aand loa is dito Vemia Ohio oblig 6 102 I Oregon Calif lo favp in foud 6 82 St Paul Minu k Maait old 7 108 Uu Pao Hoordlijii oblig 6 j 1031 dito duo Lino Cul lohyp 0 6 71 anaua Can South Cort v aand 48 Ven U Rslliv Il Nav Ie h d o O S8V Amsterd Omnibus Mij annd Rutturd Tram weg Maala aand I697g Nku Stad Amsterdam aand 8 106 Stad Roltordam aand 3 100 BlLOiE Stad Aiitivorponl687 2 99 Sud Brussel 1886 2 00 HoNO Tlieisa Regullr üesollscb 4 114 OOBTENK StaaUleoning 1860 119 K K Ooat B Cr 1880S SrANjE Stad Madrid 8 1868 30 Neu Ver Boa Hyp Bpobl oert 6 108 Sept WatergetUdeu Hoog Liiag Hoog Laag Zond 17 9 68 9 18 10 15 6 40 Maand 18 10 87 7 02 10 69 7 24 Uinad 19 11 43 8 08 04 8 29 Woonsd 20 25 8 60 1 16 9 40 Dooderd 21 2 06 10 80 2 46 Vrijdna 22 3 27 11 62 8 63 12 18 Zatetd 23 4 20 46 4 39 1 04 Springtt 13 en 37 Sept Haan Zon Sept Üpg A Ondorg A Opg Onderg 2 13 8 86 19 Sept 6 42 6 06 3 16 9 22 K K 26 5 62 6 60 4 03 10 22 80 6 01 6 88 4 38 11 84 5 02 M 5 20 68 1 84 2 13 ADVERTENTIÊN zeer billijke voorwaarden Voor inlichtinKen vervoege men zich by Joh BEÜIJ8 ACHTKB Dl EERE 21 Ontvangen de Nienwüte REGENIANTKLS voor Dames en Einderen van af 2 en 2 50 in de FINALE DITVERKOOP bfl I S KËISER Korte Tiendew