Goudsche Courant, dinsdag 19 september 1893

No 6152 Dinsdag 10 September 1803 33ste Jaargang fiOmiStlHË COHAIVT Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommera VIJF CENTEN ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd sloit door het Bestuur dor Afdeeling pogingen ulUn worden in het werk gesteld tot bet vorkrflgen van de toestemming tot het bonden eener verloting en tentoonstelling te houden in het volgende jaar Het oomitj der KrimpenerwaardSpoorweg maatscbappy is thans samengesteld uit de hoeren mr A D H Kolff burgemeester der gemeente Schoonhoven voorzitter P Greup wethouder der gemeente Schoonhoven 2e voorzitter J P Mahlstede wethouder der gemeente Berg Ambacht P F Slijpe bugemeeatar der gemeente Ammerstol en M J Ghevallier ondburgemeester der gemeente Schoonhoven Naar men verneemt is het comité steeds ijverig werkzaam aan de voorbereidende werkzaamheden die hoewel zeer omvangryk echter reeds flink vorderen Zaterdagmiddag heeft de benoemde gouver neurgeneraal van Ned Indië jhr n der Wyk den Haag verlaten ten einde via Bazel naat Genua te reizen en aldaar aan boord te gaan van het stoomschip Prins Hendrik dat hem naar zjjn bestemming zal voeren De opperlandvoogd werd vergezeld van zyne echigenoote en twee dochten aan wie in de wachtkamer van het Staatspoorstation door vrioidan i kennisaea bloammikera werden overhandigd lu een Buitengewoon Politieblad f waarin omtrent de geheimzinnige xoak De Jong de reeds bekende bgronderheden o£Qcieel worden medegedeeld verzoekt thans de officier van justitie te Amsterdam mededeeling omtrent Ifjken van onbekende vrouwen in den taatsten tyd gevonden Zoo mogeiyk met opgave van signalement alsmede oen nauwkeurig onderzoek naar de vermiste vrouwen De Bond van klerken bg s rgka belastingen in Nederland c zal zich andermaal tot de Tweede Kamer wenden thans om te trachten te verkrijgen dat de leeftyd van aanstelling in plaats van op 30 op 23 wordt gesteld en dat de belooning niet afhaukeiyk wordt gesteld van de bureaukosten eens ontvangers Te VBoBch gaat volgens de Nbr het praatje dat den Bosch de r kskweekschool en daaraan verbonden leerschool zal behouden Er is opnieuw onderzoek ingesteld naar den toestand der gebonwen en thans zou bet middel gevonden kunnen worden om die afgekeurde gebouwen in behoorleken staat te brengen ffZou het kind niet beter gedaan hebben wanneer zg hem niet geantwoord had zoo daobt bg weder maar hij werd boos op zichzelf bjj die gedachte Wat wilde hy daa tooh eigenlijk P Ja I wanneer hij dat maar eens goed weten mocht I Ik beu overspannen I dacht bg ja dat is het I Aan tafel was hg stil Alice daarentegen was zeer spraakzaam doch zg sprak niet legen hem maar tegen den zwggenden zendeling zg had blgkbaar den lust om hem te betooveren dien man dte voor alle vrouwelgke kunslgrepsn zoo weinig vatbaar was ly trachtte althans hem tooi zich in te nemen Kone gdele vrouw is zg tooh die niet dulden kan dat iemand haar roorbg zieti dacht Zenko niet ronder spgt bg lioh zelf Met een ieder koketteert zjj eu met een ieder op verschillende manier Van oohteud was ik de dupe en uu is bet de zendeling Gelukkig doet het ham geen kwaad H t was Vrgdag De priester at natuurt jk geen vleeseh n Alice die hem niet uit het oog verliet achtte het noodig zich bg hem te verontsohuldigeu dat zfi wel vleescb at Ik znu zoo gaarne vasten I zeide z Haar de dokter heeft het mg streng verboden Ka gg hoog eerwaarde I weet dat men onzen ach tens waard igen geneesheer onvoorwaardalgk gehoorzamen moet Zij loog zg had met den geneesheer in t geheel niet over het vasten gesproken omdat zg nooit vastte Maar de zendeling mooht hssr doorzien Het is m j even als de anderen volkomen onrersohillig wat gg eet of niet eet mevrouw 1 gaf de zendeling haar kalm ten antwuortl Ik heb ook werkelijk niei eens er op gelet Overigens MM liat hjj er gUmlaaheod op volgen spreekt da TB C3 OTJ3DA om Contant Geld ten orentaan ran den Notaris G C FOETÜIJN DKOOGLEEVEB OP Dinsdag 26 September 1893 en volgende dagen telkeni dee morgena te 10 ren aan de Bloemiiterj an B W OXl O aan de lleerekade in de Korte Akkeren tam Eene zeer belangrgke collectie PLANTEN allen afkomatig nit genoemde Kweekerg waaronder talrijke fraaie Orchideeën diierae Palmen Oyeaa revoluta Eene leldMme Teramieling Wisteria OHJcine cinenBit aWa grandiflófa enz Allee te bezichtigen Vrijdag 22 Zaterdag 23 en Maandag 25 September a a ran 10 tot 4 nren De Catslogng wordt na den 19n September a s gratia Terkrggbaar gesteld Verdere inlichtingen geven bovengenoemde Notaria en de Cnrator in het failliaaement B W OTTO de Heer Mr M M SCHIM Tts DIB LOEFF Advocaat en Frocnreor te Gouda J H ROODË ZEOGSTBAAT N 85 Gouda Speciaal adres voor alle soorten Bieren ait de ilEIIlS BiliWJ te BO TBRVAM zoowel gebotteld op heele en halve Fleaaohen als op Fnat tegen Brouwerijprljê Proeffletachen en Pryaconranten worden op aanvraag gratis veratrekt IM Boopl L itsluilcnd FREEMAN S Puddingpoeder de meeat gevraagde der Wereld 10 maal bekroond wegens haar gezonde bestanddeelen en fijne smaak Eeoig nt SGURPEÜDIJK te Amslerdam 10 0 per Pakje of 30 c per Luxe Doosje Men lette op de Hollandsche gebraiksaanw ziag en den naam van den Agent daar er vele Btyffwlachtige namaakaels bestaan Te GOUDA alleen verkr gbaar by de Firma T VERMEIJ te Woerden bIJ C DbN BLANKEN Zooeven verschenen 2e druk van iMaakt de Kinderen gelukkig door Mevr JBUse van Calcar V Prijs geh f 2 15 Verkrggbaar in den Boekhandel van X de VEN Gouda BIËRBOTTELARIJ Korte Tiendewee D 93 De ottdergeteekende beveelt zich bjj voortdnring beleefdelflk aau voor de LEVEEING der Eerste Soort BIBBES uit de Brouwery DB GsKEooNDS Valk Van Vollenboven s Kxtra Stout voor Bloedarmen Maagindera Zwakken en Eraamvronwen als meeat Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door mü steeds belegen afgeleverd aar Vraagt a v p PRIJ8C0UEANT H YM WUITGAAEDEN EAÜ MEB7EILLEUSE Dit wonderbaarlgk Water maakt het haar zaeht en glanzend en doet in weinige dagen de grgze haren geheel verdwijnen Alleen verkrggbaar ik 1 00 per flncon bjj LOUIS F WELTER Coiffeur WESTHAVEN B 1B3 Regen en Hajaars llantels voor Dames en ESindereii O OTJJDj L OTEl in de VERLOTIING BIJ GELEGENHEID DEE ZIJN TE BEKOMEN BIJ Brinkman Zn Langde Tiendewegf PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 ictoriawdter ui f de VictoriaJBron te Oberlahnsfein by Ems Tafeldrank Vanhé Y ninklykeffuisc erXederIanden Uaatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlalmstein Gevestigd te Kotterdam Zuidblaak 8 Mederlandscbe Stoomboot ilaatschappij De Stcomachepen HOLLAVD kapt J SMIDT en BATAVIER kapt J SAUBE vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich by de Cargadoors der Maatschappij Boompjes 72 te Kotterdam De StoomBChepan lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas t Londen KRAEPELIEN HOLM S Eikel CsLcao lndeor M Genus en ScheiluDdigeo Bekr met Kouden en Zilveren lediilles éoïaftm Versterkend en Aangenaam van SJBftak Het melk gekookt leer aan te bevelen voor da Jkaeh i nilk b Uaderfn ewakke personen en kheTachtiee gestellen Ket water toebereid is z als ffeneeskraclitige drank oitstekend by dünfaée ook voor soigelingen en ideine kinderen De echte Ïliër Caoao van EraepeUen k Helm it alom Terkiijgbaar m vierkanteAawen van x Kgr f l JO Kgr a f 0 90 en x Kgr i f OM vooralen Tr i van Etiqnet waarop nevenstaand fabrieksmerk en de handteekening van de Tabrtttamart fa i mt jjj KBAEPKMlill en HOLM te ZEIST fabrikanten Kraepelien Holm Zeist Hofleveranciers De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt sedert 10 Jaren door Professoren practlseerende Oeneesheeren en door het Publiek toegepast en aanbevolen als goedkoop aangenaam zektr werkend en onsehadelUk GeneoS en Huismiddel Beproefd door Prol Dr R Vlrchow B riun V Gletl Münch n I ReClam Leipzig t V Nussbaum Münchwi Hertz Am frdam V Kopczynskl Kr it ii Brandt Klauionburg bij Storingen in de Prof Dr V Frerlchs B riijn t V Scanzonl würrfHir C Witt Kop nh Q n Zdekauer Bt petanbura Soederstadt Kasui Lambl w r ch u Forster Birmingham Onderbuiks organen kwalen der lever last van gang voortdurende ver aambeljen tragen stoel stopping en den daaruit ortkuineiide oDKestctd BmtS heden zoonla hoofdpijn duizeligheid benauwdheid kortademigheid gebrek aan eetlust enz Diu Zwii aer9clie Pillen van den Apollickor Bichard Brandt worden om hare ïaclifc werking door vrouwen gaarne hiBenomen en ziju to verkleien boven de scherp werkende Zouten Bltterwater DfopiiuU Meugsüls enz 0 Om het koopende publiek te ren bedrog te besehermen Wl wordt men er nog in het bijzonder opmerkzaam op gemaakt dat er Zwitsersehe Pillen in den handel sijn gebracht die op bedriegelijke wnie er bijna evenzoo nitsien en verpakt zijn ais de echte Daarom moet men bij den aankoop zich overtuigen dat het etiket bovenstaande afbeelding een wit kruia in een rood veld en de handteekening Bchd Brftndt draagt Hon moet daartoe de om de doos gerolde gebmiksaoQwijzing er afnemen Och woidt men er ia t bijzonder op eeweMD dat de Zwitaerscho PUlea van den Apotheker Bich Braadt die btj de At theken verkrijgbaar zlJn alleen in dooïen A 70 Cents geen kleinere doosjes verkocht worden Hoofddepot P E Van Santenkolef ta Rotterdam Goud Snelpersdruk vso A BRiNiuAKlt Zoo GEVKAAGD om zoó spoedig tnogetijk in dieast te treden een BEKWAAM LZTTERZETTER Zy die met de SNËLPËBS bekend z n komen bet eerst in aanmerking Adres onder No 2287 aan het Bureau dezer Courant Garnizoens De aandacht van gegadigden vordt gevestigd op de openbare aanbesteding welke op WOENSDAG 4 OOTOBBB 1893 des middags te 12 aren door den Intendant bg de Ie Divisie Infanterie te Oravenhage ten zflnen bureele Laan van Meerdervoort No 197 onder nadere goedkeariug van den Minister van Oorlog by inscbrJving ztl worden gebonden betreffende Het wassoben van de linnen goederen en bet reinigen van de Wollen Dekens over bet tijdvak van 1 Januari tot en met 31 December 1894 ten beboeve van bet nachtleger in bovenvermelde garnizoensplaats De voorwaarden liggen ter lezing in het Garnizoens Nachtleger Maguign alhier en b j den oudergeteekende 2e Luitenant fangeerend Kwartiermeester bg wien tevens nadere inlichtingen kannen worden verkregen Men zie wgders de aankondiging in de STAATS COÜRANT van 17 en 18 September en v au 1 en 2 October 1893 VAN KIJ8WUK DE JONG Gouda 16 September 1893 BREI HAAK concurreerende Prijnen GROOTE Sorteering Firma Wed BOSMAN TIENDEWKG D 84 Alleen geheel znivere onvervalschte van Druiven geiUstiUeerde kan heilzaam zgn voor medicinale doeleinden bet voordeeligst te bekomen in de van onds gerenomeerde WIJNKOOPBRIJ van 1 F Herman Zn Tiemiew ZEÜGSTRAAT N 85 Gouda AGENT der Nederlandsclfe Kaenoliet en Koolzuur Maatschappj 8yJteem BEINSi te Rotterdam levert tot FabirteksprIJa EMS TAPELWATSR Ovliaders KOOLZUUE Vraag PBIJ8C0ÜRANT Mevrouw J J PRINS Gasfabriek vraagt tegen 1 NOVEMBER eene NETTE DIENSTBODE goed kunnende koken en van goede getuigen voorzien Spreekuur s avonds na 8 nar FOIKB ODDE 1£OPa JfUiJLiü uuuis m SCHIEDAMMER GEITEVEE Merkt NIGHTCAP VerkiiigboBr bü M PEETEBS Jz N B A ls bew B van echtheid ia p oaobet en kurk atAeds voor SCHIEDAM v t i Firma o Hl p HOPPE Wed M MOL Korte Tiendeweg D 3 is het goedkoopste adres van Nieuwe paraphien en reparatie Met 1 October begint een nieuw kwartaal zij die zich tegen dien datiun abonneeren ontvangen de nog in deze maand verschijnende nummers gratis BINNENLAND GOUDA 18 September 1893 Gisteravond is hier ter stede een oholerageval voorgekomen met doodeljjkeu afloop De l der was De Keizer wonende bovenhuis Raam 60 De bewoners zyn tor observatie in de Heerenkade gebracht De benedenbewoners die een winkel in vruchten doen wilden daarheen niet gaan De vruchten z n in beslag genomen en onschadelgk gemaakt Zaterdagavond te 8 uur werdt naar de planteekeningen van den heer C P W Dessing bonwkundige alhier aanbestec l het bouwen van een dubb winkelgebouw voor den heer F Bahlmann te Gouda Ingeschreven werd door J H de Wiffi voor 12 804 75 12 779 12 300 12 097 11 998 11 520 11 445 11 443 11 159 L L van Dorst P A Burghont A Snelleman W Bokhoven J J Duim J Faajj H J Nederhorst C Wildenburg Allen te Gouda woonachtig Zaterdag 16 September is het faüliasement uitgesproken van Martinus van Riel winkelier en broodbakker te Gouda rechter commissaris mr H A van Rees curator mr M M Schim van der Loeff advocaat en proonreor te Gouda L Sanders koopman te Gouda rechter commissaris mr G Polak Daniels curator mr D van Houweninge advocaat en proonreor te Rotterdam Gisteren ontstond ruzie in het huisgezin van v V die zoodanig gevolg had dat de man zyn vrouw een klap op het oog gaf waardoor Waarscbynljk hare overbrenging naar Utrecht noodig zal zgn v V moet een zeer oppassend man zyn die erg ontevreden is geweiden omdat zijn vrouw nogal gebruik maakt van de FEViLLETOM STEREEN EN ZWAEEEN mt ut DuUici SS J waarde mevrouwljel die plooitjes en lijnen geven maar al te goed te kennen hoe oad g Kyt Ën bovendien die groote mond behoort ook niet by dat mager gezichtje Neen I Neen I 0 syt niet mooi En toch dien mond dien grootan wreedea mond moest hg telkens en telkens aanzien Waarom moest bjj tot eiken prijs hanr maken tot eena onde leelijke rrouv Want sy waa niet ieel k inderdaad niet Zij vas mooi seer mooi zelfs I Zq had iets eigenaardigs iets pikants orer zich ly was eene niet allodaagsohe rersohijning die onwiltekeartg den blik op zioh doet Testigen en boeit Dwaasheid dacht hij nog eens Ik ben ran daag opgewonden Dat wachten heeft mgno senuwen Tan streek gebracht en in zulk eene stemming is het gevoarljjk om met eene yrouw alleen te zyn Hg besloot naar huis te kraren Trouwens het middaguur naderde en uit de rsrte en diohtbg hoorde men het klokgelui Tan 13 uren Op den terugweg spraken zij miaie Alice deelde hem mede dat zg gisteren den krenken jongen Ras bezocht had om afiicheid ran hem te nemen roegde ig er haastig aan toe Deze twee gaan ons rerlaten waarschgnljjk morgen De arme jongen is Treeielijk naar Hij deed ook nu niet de minste mooitt meer om zioh goed te houden en gezond te bgeenkomsten van het Heilsleger en daardoor op tgd niet voor hare huishouding zorgt Donderdag 28 September des avonds 7i nnr zal ten huize van den beer Dam eene vergadering worden gehouden van de Afd Gouda van het Ned Ond Gen Agenda 1 Opening der vergadering 2 Lezing der notulen 3 Mededeelingen 4 Verslag van den afgevaardigde naar de Gew vergadering 5 Verslag van den a evaardigde naar de algem vergadering 6 Verkiezing van een lid in het Hoofdbestuur 7 Schoolwandelingen in te leiden door den heer Slop 8 Vaststelling der Agenda voor de yolgende vergadering 9 Rondvraag 10 Sluiting Van de aangeboden gelegenheid om des Zondags tegen verminderd tarief naar den Haag te gaan maakten Zondag 135 personen gebruik Op de algem tent te Amsterdam zyn o a nog bekroond voor hoenders Langshans Ie pr J Schilt Stolkwyk Plymouth rocks 2e pr J Schilt Stolwyk Cochin China s iedere andere variëteit als geel Ie pr J Schilt Stolwijk patrysklearig Afdeelingen paarden inlandsoh gekruist ras Voor hengsten geb 1891 eervolle vermeld J H van der Torren Zevenhuizen Afdeeling paarden van vreemde rassen of krnisingen Hengnen geboren 1890 2de pr Vereeniging tot verbetering van het paardenras te Zevenhuizen De afdeeling Woerden en Omstreken der Hollandeche Maatschappij van Landbouw hield Woensdag 1 1 eene vergadering die door 25 leden werd b gewoond Na heropening door den Voorzitter en lezing der notulen door den SecretarÏH die goedgekeurd werden werd overgegaan tot het nazien der rekening die mede goedgekeurd werd Daarna was aau de orde de behandeUng ter rerkiezing van Bestuursleden Als zoodanig waren aan de beurt van aftreden de hh J Brunt Wz P van Eijk en C Kasteip Tot stemming overgaande bekwam de heer J Brunt Wz 25 stemmen C Streng 24 P van Ë k 22 en C Kastelen 3 zoodat de heeren J Brunt Wz en P van Byk werden herkozen en in plaats van den beer C Kaateliju de heer C Streng werd gekozen Ten slotte werd door den Voorzitter mededeeling gedaan dat er naar aanleiding van een in eene vorige vergadering genomen be willen schijnen hg gedrangt liok franchementgozogd als een stervende Toen hij afscheid van mg nam waa hg volstrekt niet geroerd Ach I zoo gaat het als men aan den oever des doods ligt wordt men voor alles ouverBchilUg I Het deed Zenko p nlijk aan ja het deed hem zeer aan zgn gemoed aan Anna herinnerd te worden Wellicht was het omdat hij in da laatste ureo geen enkel oogenblik aan haar gedacht had Onze kleine kring zal zich weldra oplossen liet hij er op volgen om tooh iets te zeggen On zeudeling praat ook van vertrekken Èa gij 1 Hoe lang denkt gg nog hier te blgven F Ik weet t nog niet De zendeling en do beide Bussen kunnen gemakkelgk weg Bjj den een Is het zgn thuis dat hem roept bij den ander zijn het de wilden die hem wenken Maar mg trekt nïeta en niemand en dat is het juist wat mg het heengaan bemoeilgkt 1 Aan de deur van het hotel gingen zg van elkander weg Zenko glde naar zgn kamer Daar zag bg het vertrek binnentredend iets wits op tg n schrgftafel liggen hg greep er terstond naar Het was een brieQe van Anna ffik begriijp n niet volkomen I zoo luidde de inhoud en ik weet eigenlijk niet wat ik daarop antwoorden moet Het gaat zeer slecht met mgnen armen broeder geen enkele mioout kan ik mg van hem verwijderen Ook moet ik u zonder getuigeo sprekeb Heden avond zal ik aan het venster staan I Hg rouwde het brieQe langzaam dicht en stak het even langzaam bg tioh Het werd hem vreemd te noede Het blad kan meedeelen dat de minister Dinsdag de stad besooht heeft in verband met bovengemeld onderaoek maar of de beslissing voor de oplossing van het nieuwste vraagstuk betreffende de rykskweekschool o a een feit is daarvoor bestaan Tooralsnog geen gegevens Men meldt uit Amsterdam Sedert gisteravond worden langs den weg door allerlei personen biljetjes verkocht en verspreid die op het eerste gezicht niet anders dan voor gewone tramkaartjea kunnen gehouden worden Aan de aohterzgde is een annonce van een photograaf afgedrukt terwgl de voorzyde hoewel met andere woorden dan de tramkaartjes bedrukt een bedriegelgke nabootsing mag heeten Gisteravond zqü reeds twee personen die de papierljes tegen den gewonen prga der tramkaartjes verkochten door de politie aangehouden Heden echter schenen de bitjetjes gratis verspreid te worden bg wgse van recUmo voor den photograaf Ten einde de zoogenaamde vreemde kooplieden in postpapier en dergelyken zooveel mogelijk uit de gemeente te weren sullen door den burgemeester te Middelharnis bfl de ingezetenen circulaires worden verspreid waarin zg worden nitgenoodigd van bedoelde persont n uieta te koopen en aan hen niets te geven Men meldt uit Hardingsreld De krankzinnige L B die haar 3 jaiig kind doodtrapte is in bare woning teruggekeerd Na eerst naar het krankzinnigengesticht te Dordrecht gezonden te zyn bracht mt n haar terug daar er geen plaats was Daarop beeft men haar in eene kamer van het raadhuis onder bewaking gesteld tot men zekerheid had plaats voor haar in een gesticht te vinden Van alle gestichten evenwel waar men informeerde kreeg men ten antwoord geen plaatse Daarom is d Trouw naar hare woning gebracht en baar eohtgenoote als bewaker aangesteld Van gemeentewege wordt te Alfen a d B jn duittwatêr van de Leidsche duin waterleiding aangevoerd en in vaten door het dorp gereden zoodat ieder zioh gratis van goed drinkwater kan voorzian Dat er Vrgdag te Utrecht ééa candidaat door het gymnastiek exameu kwam was geen wonder De commissie kon hem niet laten ver drinken want t was een Karper kerk de zieken en lydeoJan rr j ran bet gebod ran vasten Ik leg n dit tot uwe geruststelling Daarop roerde zg bet onderwerp van z jn aanstaand vertrek aan en gaf hem de verzekering dat bet haar vreeselük speet hem te zien heengaan Och bad ik nu maar eens u mogen hooren prediken I riep zg zuchtend uit Ik ben verzekerd dat uwe prediking eenea diepen iudruk op m n gemoed zou gemaakt hebben I Ontkennend schudde bg het hoofd Ik ben maar een middelmatig spreker 1 antwoordde bg Mijn stem laat mij vaak in den steek Vergeet tooh niet dat ik een ziek man beo althans dit oog was korten tgd geleden I ICn toch denkt gg er aan om te vertrekken n terug te keeron naar uwe wilden Gg zult eenmaal bat slachtolTer worden van uw moeitevol laven I Zooals God het wil I antwoordde de priester maar hier zou ik sterven van heimwee I en dit zeggende keek hg met droomerigen blik naar buiten Geen vrouw geen kind geen tehuis geen aardsohe liefdebandeo geen aardsohe wenschen Sleohta dit ééM verlangen ia t hart God en zijn Erangeliel Alice boog het hoofd en zelde niets meer Zg dit moet tot haar eer gezegd worden schaamde zioh over haar koketteeren met zulk aenen man Toeo de maaltjjd afgeloopen was en de tan de zaal verlaten hadden trad z op den pnesler loe eo venooht hem om zjjnen zegen Dit vanoek was inderdaad rnistig gemeend En op even ernstige wgze voldeed hg aan haten weosoh en ging daarop met stommen hoofdknik ten afscheid da ual uit