Goudsche Courant, dinsdag 19 september 1893

2 60 3 48 4 80 4 45 5 85 7 07 4 56 ff 7 17 II 6 02 ff 7 24 H H H 6 08 ff 7 31 3 10 4 08 4 40 6 15 6 55 7 37 D ü N H t A 0 6 0 ü U A 11 33 18 15 1 48 2 16 2 46 43 4 16 4 43 5 8 7 04 8 06 1 48 ff n 4 48 710 2 ff ff 5 ff 22 8 09 V ff ff 6 09 7 31 Als een sprekenk bewga voor het geraakkelgke aanleeron der Stenographie naar het stelsel cStolzeWéry moge dienen dat de Heer G O Volkert Sarphatipark 45 Amsterdam den 17 Aug II het systeem door middel van Leasen per Correspondentie wenschte te leeren eu den 18 Aug de eerste den 10 Sept de laatste les ter correctie zond en gecorrigeerd teragontving Op onze vraag hoeveel tgd hg dagelgkfl aan de oefeningen had besteed ontvingen wg de mededeeling dat ZEd zich dagelijks ren uur met de Stenographic had baziggehouden Vooral de zuivere apelling waarin het syateem voorziet heeft hem aangespoord het stelsel met zooveel gver te beoefenen eu daat om dan ook dat hg het allen die de Stenographic weoBcben te beoefenen aanbeveelt Deze Heer ontving in Juni 11 van den heer de Zoete te Amsterdam het Diploma als practiach Stenograaf ajsteem GabelabergerSchwab In deze dagen nu de ontvanger zgne waarschuwingen tot betaling van belasting weer lustig laat rondvliegen eo welhanSt zwaarder geschut voor het front brengt in den vorm van aanmaningen en deze weder voor enkelen zal moeten laten volgen door de granaat die dwangbevel heet nn ia het aangenaam te wonen in het Noord Brabantsche dorpje Grave Met welk een minzaamheid herinnert daar de fiscua den belastingscliuldige aao zijne verplichting I Voor ons ligt een waarschuwing van bedoelden ambtenaar die aldus aanvangt cVrienachappelgk herinner ik u etc Dat noemt men da pil vei olden en waarom ook niet Al heeft men het ongeluk belastingbetalend burger te zgn dan behoeft ons dit nog niet op zoo atreiigeu toon als bgiia overal geschiedt te worden voorgehouden De vriendschappelgkheid van de Gravesche wanrachuwing treft nog raeer wanneer men weet dfljt ze gratis wordt gegeven cHaari Dagbl Men achrgft uit B Grovemoer Twee marechansseea van het detachement te Dungen kwamen Zondag hier dea avonds tuaschen 7 en 8 uur doorrgden in gezelschap van een burger ook uit Dungen Bg de school waren eenige kinderen van 10 13 jaar aan het zingen van Tararaboomdeay Een der marechauft ees riep dat moet uit zijne en toen de kinderen door bleven zingen keerde bg om trok zgn sabel rende op die kinderen in die een goed heenkomen zoch ten Zooals altgd des Zondags was hier veel volk op straat en de marechauasee dat volk achteriia rgdende vloekte en riep Ik zal er onder hakken dat de spaanders er af vliegen ik zal die G v d 1 Mei ÏUd van Greenwlcö Directe Spoorwegverbinding met GOLÜA Zü nerdlcDSt l893 Aangevangen 8 80 10 6 08 8 13 6 81 S 89 6 36 Q O U D II r 1 n n u Ooudl 7 30 8 40 9 04 9 47 10 49 U ll 18 81 l Ol 1 97 S ï 3 46 4 45 5 96 5 59 7 13 8 86 9 1S 10 46 U U 11 901 Zer M 7 48 8 69 U Ol 2 l tw 7 618 01 11 10 Voorb Jl l V Yl8 i I8 i I SO 1 5 7 8 55 4 16 6 26 6 65 6 37 118 03 18 46 3 80 8 45 3 15 4 18 4 43 5 80 5 51 7 48 8 36 10 03 10 36 DTR BCH T GODD A 9 54 11 34 1 03 18 50 3 66 3 3 59 4 43 6 03 6 36 a7 48 8 09 8 60 10 07 10 54 ff ff 806 ff 9 1110 84 8 80 8 41 9 s9 10 40 11 86 en Puoitd 15 Juni tot 15 Septembar oU 18 48 2 93 3 18 4 16 4 47 6 93 6 017 46 8 33 10 08 10 3811 14 8 37 ff ff 6 37 7 59 10 83 11 88 8 45 ff 6 05 6 45 8 07 10 88 11 38 8 58 5 16 6 55 8 14 10 33 11 50 1 80 3 08 3 60 4 48 5 99 6 816 35 8 98 8 10 10 58 11 10 O U U A A M 1 T I a D A 1 81 10 06 ll 18 119 10 10 55 18 19 1 11 10 9 84 I IO ülMMhl 6 33 7 50 9 armelon 6 48 3 04 lO Oj 11 90 ff 8 20 4 07 5 016 18 Woarclen 6 58 8 11 10 16 18 84 4 16 6 38 Oudu oter 7 07 8 19 10 88 12 43 4 24 6 40 Gou la 7 20 8 32 8 34 10 36 12 08 12 66 1 28 8 97 3 40 4 37 5 80 5 53 7 A M 8 T S R D A M 0 O U D A Staten Generaftl Verenigde zittinff ran 1 Zaterdag 16 Sept Doze zitting onder voorzitteriichap van Mr Van Ni amen van Eemnes president der Eerste Kamer was bestemd tot aluitina der zittina 1892 93 De minister Tak met het gewone ceremonieel ontvanffen hield de volgende r de Mijne Heerent Gewichtige maatregelen kwamen in het afgeloopen zittingjaar met nwe medewerking tot stand In de behoeften van s lands dienst werd op onbekrompen wgze voorzien Overeenkomsten tot regeling der handelsbetrekkingen met Spanje tot bescherming van den industriëelen eigendom en tot het t engaan van misbruiken voortvloeiende oit den verkoop van sterken drank op zee werden door Ü goedgekeurd Het Nederlanderschap en het ingezetenschap werden overeenkomstig de gewyzigde bepalingen der grondwet opnieuw geregeld In verschillende onderdeelen van ons burgerlek recht eu der wetgeving op de uitoefening van de geneeskunde en het geneeskundig staatstoezicht werd verbetering aangebracht Tot versterking onzeroorlogsvlootzön maatregelen genomen Eene wet tot heffing eener vermogensbelasting is vastgesteld De belasting op de ongebouwde eigendommen en de accyna op het zout werden billgker en gelijkmatiger geregeld Ook werden schadeiyke rechten en heffingen afgeichaft oi verminderd Eene belasting op bedr fs en andere inkomsten verkreeg de goedkeuring der Tweede Kamer en is thans in overweging aan de Eerste Kamer onderworpen ditzelfde ia het geval met de nieuwe wetgeving op het faillisaenieiit en de surseance van betaling In den toestand van verachillende kleine rivieren werden verbeteringen ontworpen Overeenkoraateu omtrent de geregelde stoomvaartverbinding met Nederlandsch Indië kwamen tot stand Tot den aaulog van belwigrpe openbare werken welke de algemeene welvaart in Ne derlandichIndiÜ kunnen verhoogen werd het bestuit genomen De regeling van het kiesrecht voor de Tweede Kamer der Staten Generaal en de Provinciale Staten maakte een onderwerp uit van overweging der Tweede Kamer Dezö bracht hare beraadslaging daarover niet teu einde De Koningin Weduwe Regen tea heeft mü opgedragen U Müne Heeren haren dank te betuigen voor den yver en de toewyding door U opnieuw betoond ter bevordering van s lands belangen Door de Koningin Weduwe Regentes daartoe gemachtigd verklaar ik deze zitting der StatenGeneraal in naam der Koningin te zijn gesloten Het onderzoek in verband met do geheimzinnige verdwgning van twee vrouwen van den zich noemende dr De Jong in de omstreken van Busflem ingesteld heeft tot geen resultaat geleid Zaterdag ia uit de rivier de Maas b de kalkoveuB nabiJ het Kralingsche veer opgevischt het Igk van een knaapje oud circa 10 11 jaren Het was gekleed met een rood gestreept kieltje waarop een roode kraag bruine kousjes ryglaarzen blauw tricot broekje waaraan van onderen twee koperen knoopjes Het tyk if naar het drenkelingen huis aan de Kortekade overgebracht Het Ijik ia door den vader herkend De stoombootdienat op de Linge die wegeuR het heerschea der cholera te Leerdam tydeiyk gestaakt is geweest is deze week weer hervat Zooala blykt uit de mededeeling van den burgemeester te Rotterdam zgn ook in de verloopen 24 uren geen nieuwe lydera aan cholera i n 7 S8 7 89 8 35 SA SM SM S OB Gouda Möonlreiiht Nieuwerkerk Otpellg Bottardam 6 5 10 Botterdam Oapolle Ni ii rk k Jj Moordrecht J Hage 8 089 lllu Gouda 5 36 16 40 7 56 8 09 8 21 10 18 Oudair 6 60 6 54 WtMTden 6 68 7 08 8 12 Harmelen 6 06 7 11 8 41 Utreehl 6 13 7 83 8 98 8 41 8 10 61 6 40 7 59 8 14 Gouda Amilerdam Wg mtsrdaili O S 9 95 Gouda aaiatica aangegeven Sterfgevallen hadden ook niet plaats Twaalf Ifldera blgven nog in behandeling Wegens het heerschen der cholera waarvan ook een gerat in de gemeoite Streefkerk i geconstateerd heeft de raad besloten dekertnis dit jaar niet te doen plaats heblwn moord op eene vrouw door den gel enbeidadichter houtschilder en 7 dr de Jong Het escorte dat den minister van binnenlandscbe zaken naar en van de Tweede Kamer vergezelde bestond ditmaal uit veldartillerie daar de cavalerie nog niet uit het kamp naar de residentie terug i Een gedeelte reed voor een ander gedeelte achter de galukoets en 4 manschappen liepen terzijd van het rytuig Behalve de commi0aiele leD waren in de vergaderzaal 14 leden tegenwoordig waaronder de heer Thooft het niet herkozen lid der Eerste Kamer die van zgn laatste recht als Kamerlid gebruik maakte De vergaderzaal der Kamer is met prachtig geornamenteerde lichtcaudolabres versierd drie groote aan do zyde der journalisten tribune en de overzüde en kleinere aan de loogte z den der zaal Het Bchgnt vast te staan dat du Jong up 31 Aaguatns in gezelschap der vermiste vrouw 1 des morgens te Bussun is afgestapt Vervolgens bood hg om 2 nar in het station een telegram aan waarin hg zgnen hotelhouder te Amsterdam berichtte dat hg dien nacht niet thuiskwam In Busaum zelf beeft men echter vruchteloos bij hotelhouders en pirticuliereo onderzocht of hg bg een hunner den nacht had doorgebracht Het staat daarentegen weer va t dat hg den volgenden dag te Amsterdam is gekomen met een pak in bruin papier bg zich dat waarachgnlgk de kleederen van het verraoedelgk slachtoffer bevatte Voorts gaat het verhaal dat het zoontje van een der ingezetenen die a avonds over de hei huiswaarta keerde tot zijn schrik een man uit het akkermaalshout zag komen Die streek zal dan ook door de rgksveldwacht uit Hilversum nauwkeurig worden doorzocht De burgemeester van Bnssmn en de jager van jbr Dedel maakten den tocht mede maar na tien uren zoekena had men nog niets gevonden Men hoopt nu echter op dejagera en hunne honden Aan het hoofdbestuur dor Vereeniging Trouw aan Koning en Vaderlandc te Utrecht die behoeftigen gerechtigd tot het dragen van het Metalen Krois of van de Citadel medaille ondersteunt is machtiging verleend om in September eo October eene collecte door het geheele rijk te houden De heer dr 0 C Thgm predikant te Den Haag is blgkens kenniageving vau den kerkerand der Ned Herv gemeente aldaar door het classicaal bestuur voorioopig in zijne bediening gJBHchorst Dezer dagen zoo vertelt de Arnh Ct t kwam bg ee i barbier te Arnhem een landbouwer uit den omtrek om zich te laten scheren Toen hg ingezeept was ataat een heer die geachoren is op en legt eeu daalder op tafel De landbouwer meent dat dit de prgs is en onderwerpt zich maar met wrevel in t hart aan de bewerking Nauwetgka is die afgeloopen en de man afgedroogd of hg zet glinga zgn pet op en snelt naar de deur onderweg een gulden op tafel leggende met de woorden meer geef ik niet De barbier git hem na eu roept hem maar de landbouwer wil niet stilstaan en laat deu barbier met zgn verbazing alleen Eeuige oogeablikkeu later echter komt hg terug met een ag nt van politie maar thans volgt de opheldering de heer die een daalder had gegeven had daarmede zgn abonnement betaald Het scheren kostte alechts een dubbeltje zooals alles tegenwoordig en de landbouwer kreeg negentig centen terug Op hetzedelijkheidacongreate Lansanue atonden Franachen en Duitschera ook alweder vgandig tegenover elkaar Een Duitach afgevaardigde Ihb namelgk een rapport voor waarin het toenemen van de onzedelgkheid in Duitachland werd geweten aan de Fransche literatunr De Franache congresleden kwamen heftig tegen die beschuldiging op en de voorzitter had veel moeite om de orde te bewaren De Heer Reveillard advocaat te Versailles heeft een zeer indrukwekkende redevoering gehouden tegen de pogingen van sommige bladen om het congres bespottetgk te maken Hg deelde ten slotte mede dat eeratdaaga te Parga een blad verachgnen zal hetwelk zich het beatrgden van onzedelgke literatuur ten doel zal stellen 5 5 6 1 8 e i 6 1 6 8 B 7 10 lï 68 1 84 3 43 4 50 1 05 4 67 1 12 6 04 1 19 5 11 8 38 1 28 1 44 4 6 80 BOTTEHOi M flOlID A 10 55 11 09 11 09 11 16 11 25 7 30 ll OS 1 45 1 55 2 08 3 09 8 16 11 60 10 83 10 39 10 39 10 46 10 62 7 96 7 47 8 48 18 40 18 08 8 18 10 03 10 11 7 46 DEN B 0 I s H o 5 63 7 20 7 43 9 38 9 46 10 19 Voorli 5 58 10 85 Z ï r6 10 10 37 Zo M6 19 10 46 9 60 9 69 10 11 6 U 6 80 6 32 4 67 6 0 6 80 7 4 3 8 6 6 io 16 ll l6 nl40 l8 Gmi la 6 30 7 50 8 13 8 68 10 16 10 67 11 10 11 35 13 16 9 40 9 56 10 44 7 56 8 10 S S8 Atast Tdam CS AicaterdaiQ Wp Cïouda 9 61 4 47 6 23 8 40 5 46 6 86 3 66 6 6 60 t 10 08 U tO I1 8S 6 50 7 O U n U M la KUm f Stopt Wowidag U WMrdra Negen Amaterdamsche politiebeambten maakten een verkenningatoeht in de omstreken van Bnasum in verband met den vermoedelgken boeren doormidden hakken Hg verwondde den Heer v H die een brief naar de poat gebracht had aan het linkeroor en bracht hem eenige kwetsuren aan den hals toe vervolgens kreeg zekere B die van den tegenovergeatelden kant kwam een wond aan zgn rechterhand Toen deze personen bloedende bg den burgemeeater kwamen ging deze zopals altgd als er iets te doen is dadelgk op onderzoek uit en maande hot volk dat over het voorgevallene onrustig en opgewonden was tot rust aan Do burgemeester den marechaussee ontmoetende jdie met getrokken sabel uit een weide kwam rgden maakte zich bekend waarop die marechaussee verzocht don burgemeester alleen te mogen spreken De burgemeester stond hierin toe doen toen de marechaussee zeide er van door te willen gaan en de burgemeester hem wilde tegenhouden om hem in t verhoor te nemen bracht hg den burgemeester met de aabel een wond aan de linkerhand toe De marechauasee moet de kermis te Kaats heuvel bezocht hebben Nabij Soest is uit het water opgehaald het lijk van den boekhandelaarabedieude W die aedert ruim acht dagen te Baarn vermist wordt IngoTolge een onlangs gerallen beslissing Tan den Raad der gemeente Dereater dat het kobier der gemeentelijke inkomstenbelasting m g gedrukt en in druk verkrijgbaar gesteld worden is thans aldaar eeu adresboek verschenen dat achter ieders naam ook de kla tse vau zjjn inkomen vermeldt Afgaande op de beweringen veronderstellingen verzekeringen die schier dageljjks te vernemen waren in de gesprekken iu courant en adres moest meu zegt de Zwolsche Ct tot de slotsom komen dal er door den Rand bij de vaststelling van het kohier schromeljjk onrecht werd gepleegd en h jj onbevoegd was dat vast te stellen Veltmeenden dan ook dat er na openbaarmaking van het kohier onthullingen van misslhgen volgen zouden van hoogst interessanten aard vooral ten bewijze dat de rjjken gespaard werden ten koste der kleine burgerij kohier reeds een maand ongeveer openbaar In de eerste dagen greep men er gretig uaar Deze en gene die beweerde het te weten wees op dezen en dien meest uit lagere klassedan van groote vermogens die wel wat laag schenen te staan Maar reeds na is de belangstelling op nul Er wordt bjjna niet meer over gepraat Belangrijker zaken nemen de aandacht het gesprek in beslag Waut al is het kohier natuurlijk niet zonder fouten al bljjkt het dat deze en gene wel wat dua door de mazen kruipt in hej geheel valthet kohier erg tegen d w z de verwachting dat de controle van het publiek eenige duizenden guldens zouden voor den dag brengen uit de zakken der meest welgestelden gaat niet in vervulling De bewering dat de vermogenden het bjj de invulling van hun biljet op een accoordje gooiden met hun geweten kan niet met voldoend feiten materiaal worden gestaald Al moge dus voor enkelen en wellicht niet het miast voor hen die wegens minder geschat inkomen dan f500 nog niet op het kohier voorkomen de openbaarmaking minder aangenaam zjjn reeds nu mag gezegd worden wat de hoofdzaak betreft dat de berg een kleiu muisje heeft gebaard De Haagsche correspondent van de Zutph Ct schrijft 9 35 9 43 9 48 9 66 10 05 Als de Tweede Kamer den 19en Sept terugkomt zal zjj weer werk in overvloed vinden Vóór alles echter zal zjj den 20en September de ingekomen amendementen op de kieswet in de afdeeling behandelen Er is bj de algemeene beschouwingen bgna geen denkbeeld ontwikkeld of het is in een amendement geformuleerd De minister heeft zich lot nu toe Tolkomeu neutraal gehouden alleen heeft h even vóór het uiteengaan der Kamer nog eens waarschuwend gezegd tot overleg ben ik gaarne bereid mnar aan de kern van mijn 11 36 11 27 11 48 S SO 2 45 8 40 4 10 4 25 6 B0 4 26 4 40 6 68 7 26 9 86 7 40 10 20 9 82 11 01 8 30 10 10 ontwerp moogt gg niet aanraken Wat echter door den minister als de kern van zgn ontwerp wordt beschouwd daarnaar moet men voorioopig nog blgven raden Wel weet men dat hg niet zon toestaan van gne finale kiesrechtuitbreiding een reeling te maken waarop de qualiticatie van finale niet meer toepasselgk zou zgn wel heeft hg uitdrokkelgk verklaard dat thans alle verband tusachen kiesrechten belastingheffing moet worden opgeheven maar overigens is nog niet gebleken op welke punten de minister wel tot concessiën bereid zon zgn Neen toch ik vergis mg op twee ondergeschikte punten heeft de minister reeds laten doorschemeren dat hg wel tot concessiën bereid is namelgk met trekking èat bedelaars en landloopera en met betrekking iot den tgd van vestiging iu een gemeente Tegen de formeele uitaluiting van notoire landloojterB en bedelaara heeft hg verklaard geen bezwaar te hebben en tevens heeft hg verklaard dat het b nsel zgner voordracht niemand wordt kiezer die niet op het bevolkingsregister voorkomt voor nadere uitwerking vatbaar is in dien zin dat men om kiezer te worden in een gemeente gedurende een zekeren tgd een vast domicilie moet hebben gehad Zal men nu met die concessiën tevreden zgn of nog meerdere verlangen Eigenlgk is concessie het ware woord niet want bovengenoemde wgzigingen zgn eigenlgk slechts aanvullingen geheel in den geeat vau het ontwerp Trouwens wgzigingen iu den atrgd met het b ioael van het ontwerp al worden zij blgkens de amendementen door sommigen gewild kunnen door den minister niet aanvaard worden en zullen naar ik verwacht ook door de meerderheid niet worden verlangd Wanneer de heer Tak zoo schreef gisteren de Amsterdammerc zgn wel instemming brengt zonder eenige principieele wgziging te hebben geduld dat wil iu dit geval ze en met verwerping van elk amendement waardoor belastingplicht of belastingbetaling aan kiesrecht tot voorwaarde wordt gesteld dan zal zg naar onze meening aangenomen worden In denzelfden geest schreef ook de heer Poelman in de Prov Gron Ct maar hij voegde er bg dat het nu wol 1895 zal worden V Oordat de kieswet zal worden ingevoerd Ook hier in de politieke kringen wordt de aanneming der kiesrechthervorming zg het dan ook met eenige wgziging vrg zeker geacht Baltenlandscb Overzicht De werkstaking in de kolenmgneu dreigt allengs internationaal te worden In hetcentraal ngelache kolenbekken en dat van het prinsdom Wallis duurt de staking nu reeds ruim zes weken eu circa 200 000 mijnwerkers nemeu er aan deel Thans zuUen ook 50 000 Franachen in de departementen Paa de Calaia en Ie Nord het werk staken en eveneens 50 000 Belgen in de Borinage en de omstreken van Charleroi De Ëugelsche stakers weigeren zich een loonaverminderiug met 25 pCt te laten welgevallen en trotaeeren daarom honger en gebrek De Franache en Belgische mgnwerkers echter stoken meer uit voorzorg én broederschap dan om dadelijk geanhil Wel zgn ook hun loonen een weinig verminderd maar zij vreezen dat bg een nederlaag der Engelache broedera ook voor hen de loonaverminderiug zich eerst recht zou doen gevoelen Ook achten zg zich verplicht door werkataking hunnerzgds den uitvoer van Fransche en Belgiache kolen naar Engeland te voorkomen Het Uitvoerend Comité van den Intern Mguwerkershond waarin 2 Belgiache 2 Fransche 2 Engelache 2 Duitsche eu 2 Ooatenrgksche gedelegeerden onder presidium van Pickard den voorzitter der Britsche cMiners Federation zitting hebben had reede den 4n Angustus jl terstond na het uitbarsten van de werkstaking in Engeland te Parijs een vergadering gebonden o n bg circulaire de niet engelsche mgnwerkers tegen overwerk te waarschuwen on hen te vermanen vooral niet meer te delven dan strikt noodig was opdat geen Franache Belgische Duitsche of Ooatenrgksche steenkool naar Engeland zou kunnen uitgevoerd worden Deze maatregel achgnt echter nog niet afdoende genoeg zoodat een uitbreiding der werkstaking ia noodig geacht uit naam der internationale solidariteit Heden of Maandag ochtend verwacht men in de Borinage zoowel als te Letoa en in het geheele bekken van het departement Dn Nord met nitayndering van Anzin Abscon en enkele andere plaataen waar de niet stakers allicht door de politie of de militairen zullen moeten beschermd worden de algemeene werkataking Dit zal dan de eerste stap zgn op den weg der internationale werkstakingen hg welslagen is verdere nitbreiding der staking over Duitschland en Oostenrgk mede zeer mc lgk Vrgd is het Igk van generaal Miribelter aarde besteld Mgr Fava hield de Igkrede van welke gelegenheid hg gebruik meende te moeten maken tot het uitspreken van eenige politieke heachouwingen De aartsbisschop van Grenoblf gaf een overeicht van Frankrgka politiekei toestand ten aanzien van het buitenland Hg kenrde den Krimooriog af die tegen een bevriende natie was gevoerd om aan de vrijmet selaars aangenaam te zgn en laakte eveneens den oorlog tegen Oostenrgk waardoor Frankrgk de eenheid van Italië voorbereidde om d vijanden der kerk te believen krachtens een aangegane verbintenis keerde Frankrgk zich af van den eenigen waren vriend dien het nog had den stedehouder van Jezus Christus Vervolgens hield de redenaar een welsprekende lofrede op generaal De Miribel Generaal Saussier militair gouverneur van Parga zeide dat Frankrgk dank zg hetgeen De Miribel gewrocht had de toekomst met kalmte kan tegemoet zien Generaal Loizillon minister van oorlog zeide dat De Miribel a werk zal blgven bestaan zgn leerlingen zullen het voortzetten Het vasteland zal zich altgd de mannen herinneren die medegewerkt hebben tot zijn wedergeboorte maar wien het niet gegeven was de kroning van hun werk te aanachouwen Het Berl TBgebl het overlgden van den Franachen Moltkec besprekende wgst op de politieke beteekenia van generaal De Miribel Als militair attaché te St Petersburg legde hg den grond voor de sympathieën die sedert tuaschen Rusland eu Frankrgk beataan Zgn monarchale neigingen en zijn conciliant karakter bevorderden het vertrouwen tusachen hem en generaal Obrutscheff den chef van den Ruasischen generalen staf Het blgft de vraag of het vertrouwen van Rusland zoo gemakkelgk op De Miribel a opvolger zal worden overgedragen De Miribel was de man die den poat vau chef vau den generaleu staf in Frankrgk losmaakte van de wisselingen der miniateriën daar hg bestendigheid in de leiding van den staf onontbeerlgk achtte Generaal De Miribel heeft altgd metonderacheiding gediend hg was een bekwaam en gverig oflBcier of hg in den oorlog do verwachtingen zou hebben vervuld welke Frankrgk op hem atelde ia moeilgk te zeggen Hij bezat echter het vertrouwen van het geheele leger en dit is in Frankrgk zegt het Beri Tageb € een zaak van bgzonaer groot gewicht Een groote verdienste van hem den voortreffelgken kenner vanRuaaische en Dnitache legers was dat hij syatematiach met alle hem ten dienate staande middelen de bekendheid der Franache officieren met buitenlandsche legers voornamelgk met het Russiache trachtte te bevorderen Een groot aantal Fransche officieren bevinden zich dan ook steeds in Duitschland en Rusland Bovendien werd alles wat in het Russische leger plaats had in tgdschriften en bladen beschreven opdat het Franache leger ook reeds in tijd van vrede met den geest en het wezen van het Russische bekend zou worden Even na 1871 is generaal De Miribel tengevolge van een weddenschap zelf te Mainz opgetreden als spion Een koetsier reed hpm zonder eeuige achterdocht de stad door hem allea toonend wat hg wenachta Geen enkele verdenking viel op hem of zgn begeleider De liefde voor de Rusaen is nog altgd aan het klimmen en neemt hier en daar bedenkelijke afmetingen aan Ajaccio heeft nu begeerd de Ruaaische schepen iu zgn wateren te zien en wil nit dankbaarheid grond schenken voor het bouwen van een Russische kerk Te Nancy wil men een manifestatie ten behoeve van de Ooatelgke departementen Toulon heeft bealoten den admiraal Avelane het eereburgerschap aan te hieilen en het O L V plein te vernoemen iu Kroonstadplein De maire is bedacht op een vleesch en broodzetting en een geldelgke toelage voor de staataambtenaren wegens de te verwachten duurte van levensmiddelen Tal van vereenigingen maken zich gereed om deel te nemen aan de feesten o a de handelsreizigers die tevens den Admiraal Avelane eeu kunstwerk tol gedachtenia willen geven De welbekende zanger van Bonlanger Paulus wil ook niet achterblgven en bereidt de vertooning voor van een mimo drama getiteld Kroonstad Toulon € Een gewezen zeeofficier te Dieppe oppert het denkbeeld dat al de 36 000 gemeenten des lands een crediet zullen uittrekken hoe klein ook om den admiraal en al zgn onderhehbenden van den hoogate tot den laagate een gedachtenia te achenken ten blgk van Frankrgka dankbaarheid Dat overdrijving ook in deze dingen schaadt ligt voor de hand Vele Franachen schajnen zich naar verzekerd wordt maar zg durven er niet voor uitkomen uit vrees voor onaangenaamheden De president van Brazilië generaal Peiioto heeft volgens de Herald de hoofdstad ont ruimd Admiraal Mello bombardeerde de stad gedurende een geheelen dag en volgens hetzelfde blad richtte hg meer schade aan dan ofBciëel erkend wordt Zgn verwachting dat president Peisote evenals zgn voorganger De Fonseca wel apoedig zou aftreden als hg het gebulder hoorde werd in zoover ver uld j dat de president met zgn aanhangers den af i tocht blies en zich naar Santa Anna terugtrok j Dit schgnt het begin van t eind Als eenmaal de hoofdstad in handen der opstandelingen is winnen zij vooral in zedelgk opzicht Reeds sloten de ataten Bahia en Pernambuco zich bg den opstand aan Zgn deze mededeelingen van do Herald juist dan is het gedaan met bewind van Floriano Peixoto BOEKBEOORDEELING Niouwe oitgaven van P NOORDHOFP te GroniogeD Vau het Aardrjjkskuadig Leerboekje door D Aittou veraoheen een derde druk De 8ohra er heeft naar ome meeniug een werkje gegeven dat op scholen en normaalleasen met vracht kan worden gebraitt Het verband tuaschen de natuur van een landstreek en de bestaansmiddelen der bewoners het door middel van tuaschen den tekst geplaatste vragen en opgaven goed gebruik leeren maken van atlassen de fraaie doelmatige gravures de inhoud die guuatig afsteekt bj andere leerboekjes dat alles te zamen maakt dat dit werkje op venoheidene scholen wl worden ingevoerd Bj Jen Heer P Noordhoff te Groningen ia verschenen een boekje getiteld Tweestemmige Wyajes in cyfer en notenschrift voor school en huis door C J C Geerliug te Eerbeek dat de aandacht ten volle verdient Voor de meeste acholen zjn tweestemmige liedjes zeer gewild Aangezien de voorraad hiervan juist niet zoo heel groot is voorziet het genoemde boekje in eene behoefte Ieder onderwflzer toch houdt van afwisseling op dit gebied zoodat bj niet genoodzaakt is elk jaar dezelfde liedjes ta laten leeren De woorden in het meerendeel der stukjes zjjn vrij goed eu dit is een groot voordeel Hoe dikwjjls moet men een lief liedje niet terzflde leggen omdat de versjes niet geschikt zy Van de Tweestemmige Wyajes noemen wy vooral No 2 No 7 No 10 No 12 en hel korte maar lief klinkende No 21 Dit boekje zal zyn weg wel vinden en wy wenschen bet van harte een goed succes Van de Sprachübungen van H C Sprayt verscheen oveueena een derde druk Dit werkje een vervolg op de zoo gunstig bekende Inleiding waarvan reeds oen Tiden druk verscheen vormt den overgang tot het groote leerboek van den heer 8 de Hochdeuteche Spracblebre für Niederlander waarvan den 6den druk is verschenen Goede wyn behoeft geen krana dat mag met recht van de werkjes van dezen schryver gezegd worden wy meenen daarom te kunnen volstaan een kennismaking ten zeerste aan te bevelen KEXMISGEFIXG De BURGEMEESTER van Gouda maakt bekend dat op den 17n dezer een geval van Cholera Aziatica met doodeiyken afloop is aangegeven Gouda den IS September 1893 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN ï OSTEE xcrsisr LIJST van brieven geadreaaeerd aan onbekeuden en verzonden gedurende de 2de helft der maand Auguatus 1893 welke door toaschenkomst van het postkantoor Gouda zyn terug te bekomen Verzonden van GOUDA A Vermeulen Gouda Graafland Gonderak Kooij Krimpen a d IJsel H Hoogenboom Moordrecht 11 Mes Botterdam Wed Bakkara Rotterdam Erke venhuizen Mevr Mnssee IJmuiden W Vermeulen Rotterdam J Teunissen van HAASTRECHT P J van Straten Utrecht van ZEVENHUIZEN P Vogelaar Nieuwer Amatel Gouda 16 September 1893 De Directeur van het Postkantoor VORSTEB 343 Staats loteriJ 8a Klams Trekking van Maandag 18 Soplomborl89S No 2398 3496 8097 en 11768 1000 No 10124 en 16421 400 No 672 1669 3186 6800 en 10974 ƒ 200 No 800 8179 ZB04 7028 7632 9084 9628 U749 12780 164Ï6 17638 en 19600 f 100 Prijzen van 0 27 1867 4839 1789 10864 18038 16418 182B 90 1965 4468 7882 10977 13384 16429 18279 804 2009 4 SS 7936 10998 13343 16456 18301 2S0 2173 5118 7936 10999 13366 16644 18440 206 2269 5375 7963 11011 13408 i6660 18464 363 2488 6457 8081 11076 13436 16867 18469 394 2473 6461 8147 11205 13661 15907 18570 424 2900 648S 8167 11218 13674 16105 186L1 436 2918 6M2 8163 11249 13704 16118 18863 458 8036 6S9S 8221 11299 18793 36160 19068 166 3037 566L 8347 11391 18875 16217 19I72 480 3081 6784i 8441 11421 1899 16313 19199 506 3094 6891 8466 11496 1400O 16820 19207 528 3130 600i 8504 11720 1109 16138 18338 553 3159 6050 8663 11810 11286 18171 19479 661 3172 6078 8691 11850 1439 16666 19641 636 3186 6032 8197 11874 14413 16638 19681 815 3200 6096 8806 119175 11431 16711 19848 857 3261 6901 8871 11993 11141 a6718 19911 1016 3396 1036 3415 1142 8667 1241 3710 1296 3794 1313 3846 1426 1006 1479 4033 1187 4066 1683 1067 1613 1072 1618 1113 1698 1137 1714 4196 12061 14168 18118 11613 12812 14631 12316 14684 12360 14686 18406 14709 12669 11848 18600 11918 12643 14996 1271446198 12872 16310 12949 16353 13004 16379 6495 8893 6513 8910 6745 8953 6618 9046 6893 9284 6908 9468 7297 9488 7346 9638 7377 9541 7405 10089 7447 10202 7679 10499 10679 10776 16888 l 9ia 1708S SOOIS 2006717130 8009617141 8031117468 8008917660 80667 17679 20686 8076117983 8079118161 8079118176 8085118249 Sept WatergetUden Hoog Laag Hoog Laag Uinsd 19 11 43 8 08 01 8 89 Wooniil 80 26 8 60 1 15 9 40 Dondard 21 2 06 10 30 2 16 U 11 VrgiloR 28 3 27 11 58 8 68 12 18 2 terd 23 1 20 16 1 39 1 01 Zond 24 4 58 1 23 6 11 1 39 Maand 26 6 81 1 66 6 17 8 18 SpringtU 12 en 37 Sept Maan Zon Sept 0 g A Onderg A 19 4 03 10 22 20 4 38 11 34 21 6 02 M 22 5 20 68 83 6 34 8 13 24 6 46 8 36 Opg Onderg 19 Sept 6 18 6 06 26 6 68 5 60 SO 6 01 6 18 6 66 4 09 V M alotkoera lOo Vi Beurs van Amsterdam 16 SEPTKMBEB Vor kn 88 99 lOOil 91 i 8011 O 63 98 91 91 8 108 90 76 81 h 101 69 86 77Vi 77 80 911 9 102 21 98 99 686 698 100 8 V 100 208 136 101 100 131 97 79 85 92 a a 160 118 101 M l 6011 11 ll2 57 651 99V 120 102 101 60 91 102 182 130 ll s 101 55 86 l 8 15 102 V 82 108 103 71 48 9 i 101 iy NsuEEiAKD Cert Ned W 8 8 i dito dilo dito 8 dito dito dito 3 i HoNOAa Obl Qondl 1881 88 1 TiLlB tnaoLrgving 1868 81 6 ÜOSTBNB Obl Inpiipior 1868 6 dito in zil er 1868 6 foBluoiL Oblig met ticket 3 dito dilo 3 llUBLANu Obl Oost 2e Serie 6 dito Geoom 1880 1 dito bij Rullis 1889 1 illlu bij Hope 1880 90 4 dito iu goud leen 1863 6 dito dito dito 1881 6 Spanje l erpot achulil 1881 4 TuRKKlJ Gcpr Conv lüon 1890 4 Geo leaning aerie D Geo leaoini serie G Zoiu Ara KlP H o v oU 1892 6 Mbïico Obl Uuit Soh 1890 6 ViNEZUBLA Olil 4 oubop 1S81 AMaTBBOAM Obligatien 1891 8 aoTTBBOAM Steil leun 1889 S Nbd N Afr Hondeliv nd Arondali Ïalj Mg ÜBrtiütmten Dsli Maatioliappij dito Arnli Hypolhoükl pandbr 4 C lt Mij der Vorfltonl annd a Or Hynotlieükb paiidbr 4 NuilorUndaobo bank aunil Neil Ilanitcimaatacli dito N W U Vm Hyp b paiulbr 1 Kotl HypotheokU pandbr 1 Utr Hypothoekb dito 1 üoaTBKB Oott Hong bankaand JlDsL Hypotliookbank pandb 4 l Amebika Equit hypotli pandb 5 191 61 Maiw L G Pr Lien eert 6 Neb Holl U SpDorw Mij aand Mij lot Bipl V St Sp aand Ne J Iiid Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 9 dito dilo dito 1891 dilo 6 lTAUB Spoorivl 1887 89 A Eobl 3 lSS u 68 Zuld It l Sp mij A H obl 3 Polen Wariohnu Wennen aand lBoaL ör lluaa Bpn M j aand Baltiaobe dito aand e 1 Faatowa dito aand 6 Iivang Uombr dito aand 6 Knrak Cb Azow Sp kap aand 6 Loaowo Senaat Sp Mi oblig 6Orel Vitebak dito oblig 5 ZuidWeat dilo aand 5 dito dito oblig 1 iiVi 7oy Va 1691 105 1061 9 9 a 1001 99 114 117 29 108 AMEBiKA Üent Pao Sp Mij obl 6 Ohio k Norlli W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Blo Or Spm oorl v a Illinoi Central obl in goud 1 Lonisv k NaahvillilOert v aand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 Miaa Kanaaa v 1 pot praf aaod N York Ontario Woat aand dito Peniia Ohio oblig 6 Oregon Calif lo hyp iu goud 5 81 Paul Minn k Manit obl 7 Uu Pao Hoofdliiu oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 5 Canada Can South Cort v aand Vb C Ballw Nav lo h d o O Auiaterd Omnibua Mij aand Botlord TrarawBgMaalB aand Ned Stad Amaterdsm aand 3 Stad Kottonlam aand 8 BüLOlB Stad Antwerpen 1887 2 Vi Stad Bruaael 1886 2 HoNO Tbeisa BaguUt Qeaellach 1 OosTBNR StaaUlooning 1860 6 K K Ooit B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 Neo Ver Bez Hyp Spobl cert 6