Goudsche Courant, dinsdag 19 september 1893

Woensdag 20 September 1893 INo 6153 3Sste Jaargang fiOÜDSCHE ÏOHAMT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitzonderingvan Zon en Feestdag en De prijs per drie maonden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd APVERTEWnfiN BfiTaUen van een Zoon M TAH GENT geb Dl OiDTS Omnehem 18 aeptember 1893 Voor de vele bewezen van deelneming ontrangen bg het overlgden ran onzen Echtgenoot en Vader betuigen wg onun hartelgken dank Mede nit naam mgner Eindem Wed A BBINKMAN DOHBDEO Gouda 18 Sept 1893 Een DAGMEISJK niet beneden de 15 jaren en gewoon mei Kinderen om te gaan Adrea Bnreau dezer Oonrant rasMÏftsilÜT 41 jaar ond bekwaam in zgn vak en ruim 30 jaar bg dezelfden patroon werkzaam zoekt wegene alapte PtjMMTaiXtl Adrea bg J C ZWANENBURG Molenwerf Gouda GEVRAAGD om iwo spoedig mogelijk in dienst te treden een BEKWAAM LETTERZETTER Zii die metde SNELPEBS bekend z o komen het eerst in aanmerking Adres onder No 2287 aan het Bureau dezer Ck urant Koopl litsluilend FREEMAN S Puddingpoeder de meest gevraagde der Wereld 10 tnaal bekroond wegen haar gezonde bestanddeelen en Bjne smaak Eenig Agent SCBRAVEÜDIJK Ie Araslerdam 10 o per Pakje of 30 o per Luie Doosje Men lette op de HoUandsche gebruiksaanwgiing en den naam van den Agent daar er vele stjfselaobtige namaaksels bestaan Te GOUDA alleen verkrggbaar bg de Firma T VERMEIJ te Woerden bij C DEN BLANKEN Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbeviekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAIUi G HoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen vau deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland FEANSCHE STOOMVEEVEEU Chemische en Zwitsersohe WasscberU Gebreveieerd door Z M den Koning der Belgen 0 Oppenheimer Hotterdam Specialiteit voor het stoomen eo verven van alle Heerenen Dameskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tulles Kanten Veeren enz AUe goederen kunnen in elkander bigven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAJ OS Az Kleiweg A No 73 LOTEN in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER VxïjQ X= a aa ca ©3am axls t ZIJN TE BEKOMEN BIJ £ A Brinkman dl Zn Lange Tiendeweg PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 i i Het groote aantal zenuwkwalen ran senufrhoofdpyn af tot de voorafgaande kenteekenen van apoplexie hersenberoerte te trotaeeren □ og steeds alle middelen door de medische iretonaobap aangewend Ëerat aan den nieutren tijd komt de eer toe dat z door het gebruik maken van den eeovoudigsten weg namelijk langs de buid eeno physiotogisebe ontilekking gedaan beeft die na bonderde proefnemingen thans over de geheele wereld verbreid is enterwyi zij in wetensohappolyke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eeno weldaad blijkt te zyn voor de aan eenuwkwalen lijdende mensobhoid Deze geneoswyze ie uitgevonden door den gewezen Officier van GeMndboid Roman Weissmann te VUshofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene so jarige praktyk DooF wasschlng van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte sto n door de hold onmiddollijk aan net zenuwgestel medegedeeld Mst deze geaeoswyse werden werkelijk scluttoronde resultaten verkregen en zy maakte zooveel opgang dat van een door den oilvindor geschrevon werlge OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten tijd reeda de 25fl druk verschenen is Dit boekje bevat niet alleen voor bet groote publiek verstaanbare verklarlngeD omtrent hot wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopivs gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verbandelingon uit de mediSOhe bladen die aan deze geneeswijze gewijd zgn zoomcde afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke F Kèaière med dr professor aan de polykllulek te Parijs rue Rougemont 10 Stelngreber med dr praktiseerend g eneesbeer aan bet krankzinnigen gestiobt te Cbarenton S mitStsratb Ur lobn te Stettn Qrossmoan med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Foreatler geueesbeerdlreoteur van het hospitaal te Agen Geheimratb Dr Sobering kasteel Oatenfels Bad Ems Darses med dr geneesheerdireo teur der galvano tberapeutisahe mrlohtine voor zennwlüders te Parijs rue St Honoré 334 Consnl von Ascbenbaoh med dr te Corfu Dr Bus aon arrond arts ta Zirkuitzi Ober stabsarzt Jeohl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Parrière Eure Ud van deu Conseil Central d hyglène et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwacbtigheld lijden waarvan de kenteekenen zyn obronlsobe hoofdpijn migraine soUele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid liohamelljke onrust en onbehagelijke toestand verder allo zieken die door beroerte getroifeu wordon on nog lijden aan de gevolgen daarvan xooals verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfbeid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseliiko zwakte verzwakking van gebeugen enz en zij die reeds onder geneeskundige liohaiidcling geweest zyn maar door de It kende middelen ats ODthoudings en kondwaterkuur wrijven electriseeren stoomlooi of zeebadei geen genezing of leniging buuner kwaal gevonden hebben en ten slotte zjj die vrees gevoelen voor beroerte en daartoe reden hebben wegens versohijnselen als alCb aanhoudend angstig roeien verdoovlng in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd sulzing in de ooren bet voelen van kriebeling in en bet slapen van banden en voeten aan al deze drie cjitegorien van zenuwljjders als ook ann jonge mel eS lijdende aan bleekzuobt en kraohteloosheid ook aan gezonde zelfs aan jonge personen die veel met bet hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden ziob hot boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOBtelOOS en franco verzonden wordt door LEMAIEE Co Apothekers te Parijs rue de l Kehiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze vau ROMAJN WEISSMANiN Ond OfQoier van gezondheid eere lid der ItaliaAiscbe Saniteits ordo van het Witte Kruis en verder te Anuterdam door H CLEBAX k Co Ueiligeweg 42 Rotterdmn F E vaa SAKTEK KOtiFF Apotheker Kerte Hoofdsteeg 1 Utreeht LOBRr S PORTON Oudegraeht by de Qaardbrug F 160 Op de jongste hygienisch me liiiinale Tentoonstelling te Gent is de Weisaman sche geneeswijze door de medische jur met de Zilveren Medaille bekoond ftctorlawater ut f de Iffcfor ajBron f e Ober ahnsfein by ns Tafeldrank Van h Y ninklykef uis derj federlanden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bros te Oberlalinstein Gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt sedert 10 Jaren door Professoren pra 3tlseerende Geneesheeren en door het Publiek toegepast en aanbevolen als groedkoop aangenaam zeker werkend en onschadelijk GeneeS en Huismiddel Beproefd door Prof Or V Frerlchs B rtJn t V SOanZOnl Wflr burg C Witt Kopenh Q i a s ZdeKauer St Petoraburo K Soederstadti kmm I LambI Warachkü n n Forster Birmingham Onderbuiks organen Prof Or R Vlrchow Bwiyn P V OietI MÜncMn Redam urpzig w D V Nussbaum Munchwi D g HertZt Amat rd m B V KorCZynskI trahau a Brandt Klauaanburg bij Storingen In de kwalen der lover last van JH Lgi tJS JÊ anibeljen tragen stoel grangr vourtduroiide ver xKuSir e7u r stopping en den daaruit vdiirtkoiiiuiitle unsesLold l f jg heden zeoala hoofdpijn duizeligheid benauwdheid kortademigheid gebrek aan eetlust enz Diu Z ïtaerRatie Pillen Tan dun Apotheker Richard Brandt worden om hare zuctitc werking door vronwen gannie ingenomen en sijn te Terkicsen iMTen de scherp werkende Zotitcn Ititterwater Prnppcla Hengsels enz 0 Om het koopende publiek tegren bedrog te beschermen W wordt men er nog in bet bijzimder opmerkzaam op gemaakt dat er Zwitaeniche Pillen in den handel lijn gebracht die op bedriegelijke wijze er bijna erenzoo Qitiien en Terpakt eijn als do echte Daarom moet men bij den aankoop zich overtuigen dat het etiket boveuBtaande afbeelding een wit knus in een rood veld en de hamlteekoning Bchd Brandt draagt Men moet daartoe de om de doos gerolde gebnuksaanwijslng er afhemen Ook wordt men er in t bijzonder op gewezen dat de Zwitsersehe Fülea TUI den Apothekei Bioh Brandt dia bU ae Apotheken verkrUgbaar zlja alleen In dooian i 70 Oenti geen klwiere dooftjes verkoobt worden Hoofddepot F H Van Santentolef te Botterflam De VERZENDING der GOED EBEN naar de Fabriek geschiedt geroeid des ZaterdagsmiddaifS vóór 2utir m MES7EILLEUSE Dit wonderbaarlijk Water maakt het haar zacht en glanzend en doet in weinige dagen de gryze haren geheel verdwgnen Alleen Terkrygbaar i f 1 00 per flacon bg LOUIS P WELTEE Coiffeur WESTHAVEN B 193 Cl m m II Da NIEUWE LONDON doet het grjjze Haar binnen enkele dagen verdwynen maakt het glansrijk en zacht is onschadelijk Toor de hnid en verft niet Prfls 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar bijJ A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per poet 15 et per flacon hooger Alom te bekomen BE SOÜDSCEE iim of de beschrjvinK der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Olazeu der cartonteekeningen eui waarbij is toegevoegd een sfzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabctb DOOB OHEISTIAAN KRAMM Prijs 80 Cents A BEINKMAN Stollwerck s Hart Cacao Hoogste eiwit koogtte theebromia goliane ffe htï caÏ Voordeeligl Hart Oaoao ia J nate PoedeF 7aoM in hart Torm gqiersd Spoedjga oploabaarheid Qjne geur delicien smai flteeds gelijkmatigheid des dranke la blikken buseen i 2S Caoao harteii = 45 oeit I Ca o hart = 1 8 eest = 1 kop Caeio Verkrijgbaar b H H Oondneara Bankatbahken enz EngTOB Expeditie JulluB Mattenklodt Amsterdam Ealventraat 10b ESNISBEFOT VAN THEE Hen wordt verzocht op t HEKK te letten UIT HET Magazijn tan M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEH Deze THEEËN worden afgele rerd in verzegelde pakjes vau vijfy twee en een half en een Ned one met vermeiding ran Nommer en r Prys roorzien van nevenataènd fl Merfr Tolgena de Wet gedepo W neerd Zich tot de uitToering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAHT LZ EENIQ DEPOT der Haagacfae Bescfaoit n den Heer J K SOMMER Gouda Soelpendnik □ A BauiUAMSt Koon wm r Met 1 October begint een nieuw kwartaal zij die zich tegen dien datum abonneeren ontvangen de nog in deze maand verschijnende nummers gratis BINNENLAND GOUDA 19 September 1893 Hedenmorgen is op deVarkenmarkt M 221 een choiera geval Toorgekomen bij Eldert Zandijk De lijder ia na r de barak overgebracht de woning ia ontamet Beroepen bg de Ned Herv Gem te Sirjansland J Wartena candidaat te Gouda Op de Algem Tentoonat der Holl Haatschappij van Landbouw te Amsterdam werd gisteren o a toegekend een lea pr s roor veulBDmerriëtt inlnndsch gekruist aan den heer J H van der Torren Kz te Zevenhuizen Hedenmorgen ten kwart voor zeven nur is op de Wachtelatraat een paard op den hol an aiet een wagen met iruit achter zich De beatuurder moet er onderweg zgn afgesprongen BiJ het Provenierahuis op de Gouwe werd het gegrepen door Oudyk Een boom van den wagen was gebroken Zooais blijkt uit de mededeeling van den bui emeeater te Rotterdam zyn ook in de verloopen 48 uren geen nieuwe laders aan ccholera asiatica aangegeven In 4 etmalen heeft zich dus nu reeds geen enkel nieuw geval van cholera voorgedaan Sterfgevallen hadden ook niet ptaata Twaalf igders bljjven nog in behandeling Te Amsterdam is overleden de Heer T Terwej leeraar in het Nederlandsch aan do Kweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen ook zeer bekend door zijne Nederlandsche spraakkunst De Heer Terwey bereikte den leeftyd van 48 jaar Ofschoon hij aan een slepende borstziekte leed en langeaant in krachten afnam was een zoo spoedige buslissing toch niet te verwachten De Kweekschool lydt door zgn heengaan een zeer groot verlies In zijn kwaliteit van voorzitter des hoofd FEVILLETOIV STERKEN EN ZWAEEEN m iel DuiUch 24 Hij vertrekt reeds morgenoahtead vroeg aiet den eersten trein zeide de dienstbode die met oproimen beüig was n En welke route noemt hij P vroeg Zenko die ook nog in de saat was r Als ik goed geboord heb gaat bg op eene uitaoodiging van den Aartabissobop naar Weeoen antwoordde het meisje Ik meen dat hy met de Ituisische familie zal vertrekken I De blikken van Alioe eo Zenko ontmoetten elkander Daarop keek Zenko voor zich Zou hij ztofa terugtrekken F en niet langer op binderlijke wijze zioh tuBSohen die menschen plaatsen P Immers onder do bescherming van den priester was Anna goed geborgen zij kon geen beter trouwer beaobermer hebben £ a het ivas zeker niet zonder eonige bedoeling dat de zendeling tot deze gemeenscbappelyke terugreis zich had laten vinden Hg kende immers het voornemen van Zenko om bij het jonge meisje zich aau te sluiten UÜ wilde haar tegen hem beachutten die priester I Ën daar ontwaakte weder die oude troté in hem nog sterker dan te voren Pe berekening faalt overlegde hg bij zichzelf Ik ijk niet Voor miJD part mag hg tot Weenen met ons reizen Maar dan moet hg op genade of oogeoade baar oto my overlaten I Na wu by wwr bestutirs van het Nederlaudscb Onderwijüeraöenootaqhap was de Heer Terwey onlangs gedecoreerd met de ridderorde van den Nederhwdschen Leenw Door het bestuur van den Nederlandscben voetbal en atletiek bond ia besloten den wandelwedstrp op Zondag 24 September niet to laten doorgaan AUeen zal de Go as yoii please race over 25 K M plaats hebben kU prezen zyn hiervoor uitgeloofd Ie prgs verguld zilveren medaille 2e prijs zilveren medaille uitgeloofd door deu heer W J H Muller 3e en 4o pr s bronzen medailles De start zal om 1 uur plaats hebben in den Prins Alexan derpolder Zondag heeft zich te Delft weder een geval van cholera asiatica voorgedaan en wel bijde vrouw van eenen tapper op de Beestenmarkt Door een dar boterhnadelaren te Meppcl was voor 8 dagen een partijtje boter naar Amsterdam gezonden die aldaar op twee karren in ontvangst werd genomen Bg het oprijden van het nabiJ de aanlegplaata gelegen viaduct bleef eene kar een oogeublik onbe heerd staan om ook de tweede tegen de ho te op te brengen doch lerngkomende was de kar met de elf zestiende vaten boter die zich daarop bevonden spoorloos verdwenen zonder dat het der politie tot na toe mocht gelukken ze op te sporen Betreffende den drievotidigen moord te Marolleput worden nog de volgende bijzonderheden medegedeeld Het moet gebleken ziJn dat de vrouw vaD wie gpzegd werd dat zg in den avond van den moord op den Kruiadijk te Groede Lampier gezien had hem ook erkend heeft Toen Lampier bij de drie vermoorde vrouwen gebracht werd zeide hij op het Igk van ziJne vrouw wgzende Dit ia Rose die zul ik laten begraven maar voor de twee andore moet de pastoor maar zorgen By het onderzoek van een der kisten in bet huisje maakte hy de opmerking dat daarin twee rokken ontbraken In de beide laatste weken was het te IJlst voornamelijk des Zaterdags en des Zondagsavonds op straat vry rumoerig Een ruim een jaar geleden aangesteld hulpugeut van politie had door zgne wyze van optreden nanr men althans beweerde het volk tegen zich in het harnas gejaagd Op allerlei wgze werd die agent door de menigte hoofdzakelyk uit dezelfde van gisteren avond Zij znl komen hg zat haar te spreken krijgen en dan was do overwinning aan zijn kant O ware het nu reeds avond Haastig nam hij afscheid van Alice wier oogen dat voelde hij onafgewend op hem gerioht waren en bg snelde naar tgn kamer t aar wierp hij zich op z n bed neder Hg voelde zich lam en mat en bad maar één verlangen slapen slapen om den tgd van bet wachten te verkorten Zeer spoedig viel hg dan ook in slaap in een zware onverkwikkelijke sluimer en toen bij wakker werd waa het gaheuJ donker in het vertrek Wat I reeds 8 uren Hij had xes uren achtereen geslapen aliof hij eenen slaapdrank genomen had Hg bad hoofdpge en toon bg opstond waggelde bü op zijne boenen als een dronken menscli Snel wiescb bij zich bet gesicbt borstelde cgne klecderen af en ging daarop naar do eetzaal De etensbel bad reeds geluid In de eeteaal vond hg het gewone gezelschap Slechts de priesterzendeling ontbrak Zenko keek met eenigszins vragenden blik naar de onbezette plaats tfHij soupeert heden avond ergens anders in bet naburige klooster zgner orde Ik meen dat men daar ter zgaer eere een klein afscheidsmaal heeft aangericht Morgen vertrekt bij met den eersten trein Wij zullen hem dus niet meer zien I y Welnu gil hebt op eene plechtige wijze afichoiJ van hem genomen I liet Zenko ietwat ironisch er op volgen hO I gg ziaspeelt op dien zegen waarom ik hem beden middag vroeg hernam Attoe kalm Waarom wekt dit zoo zeer uwen spot Was dat zoo gek F a den grond der zaak niet neen I zeker niet 1 Maar dat die inval vut aw igde kwam viad ik op opgeachoten knapen bestaaude geplüngtl De burgemeester heeft nu eene bekendmaking doen aanplakken waarin tegen die hiiudeliagen gewaarschuwd wordt Uit Apeldoorn wordt van Zondag gemeld De door de socialisten aangekondigde mon stermeeting werd heden middag op eene weide in de buurlachap Bendracht gehouden Het onderwerp klaHBenju3titie werd door 5 sprekers onder welke Domela Nieuwenhuia en eene spreekster behandeld Uit Enschedé Zwolle en meer andere plaatsen waren afgevaardigden met hunne vaandels aanwezig De anngevra de vergunning voor eenen optocht was geweigerd Op het terrein was geen politie aanwezig Op den Salon ta Brussel hoeft de schilder Delsaox ontevreden over de plaats aan een schildery van hem gegeven op den vernisdag bet doek oit de lyat geknipt Een ander Dardenne die om dezelfde reden had verzocht zga doek te mogen wegnemen hetgeen hein werd geweigerd schilderde het heelemaal niet blauwe verf over Naar aanleiding van het ingezonden bericht in de Standaard over xgeopende brieven zeudt een postdirecteur die de juiate controleering van 4iet daarin vermelde geval sterk betwyfelt dit blad enkele opmerkingen Zoo noemt deze vakman de meedeeling onjuist dat brieven van het postkantoor verzonden ingepakt en de aan een station bezorgde lo in den trein zoodon komen En wat nu de gelegenheid voor de postbeambten betreft om brieven in den trein ti openen die zou nityd nog veel schooner zyn op de vaste postkantoren wgL op de treinen steeds met overhaasten spoed gewerkt moet worden vooral op een drukke Ign als iii casu die van Arnhem Leeuwarden Dat brieven geopend werden om er geldiwaardo uit te lichten kwam meermalen voor maar dat dit zou geschieden alleen om keunis van den inhoud te nemen kan iemand die eeoig denkbeeld heeft van de massa te behandelen brieven zich nioeilyk voorstellen En deed een postbeambte het al eens dan zou hjj toch zoo n geopenden brief allicht vernietigen lu hot vermelde geval wil deze inzender dan ook nader aangetoond hebben dat de brii f opengesneden en niet opengebarsten is en dat een postbeambte het feit beging en niet iemand buiten de post In brievenbussen toch zegt hy vindt men herhaaldelgk zoowel opene brieven ala enveloppen zonder inhoud om niet te spre ziin zachtst gesproken vreemd Eerst begint gg met bem te koketteero en gg eindigt met het f In den naam des Vaders enz Zie I det komt toch niet met elkander overeen I Dat kan ego Maar ik verzeker u dat de door dezen edeltn man uitgesproken zogen mg goed gedaan heeft I Des te beter I antwoordde Zenko koet ffHelaasI is die vrome aandoening bg mg niet vau langen duur ging Alice voort Reeds terwijl bjj over mg deu zogen uitsprak kwam eene dwaze gedacbte bg me opl En die was P Dat mg oen selcerJ trxou gelukken en dat dezogen van dien priest Jpffl de noodige bij stand zou Torleenon r j a nMaar aan welke Of l f V in raadselen vM r wL Zg trok hare lipp8d SjiB ae wg ze samen Nog is het rag niet g TÉtT ging zg na oenigo oogeoblikken stilzwggens voort ffEn voordat dit nog niet het geval is spreek ik er niet van en verraad het met geen enkel woord Ik ben wiit bggeloovig ziet ge 1 Zenko hoog on zweeg Wat kon bem ook eigeolgk de geheimenissen kramorij van die vrouw schelen WHt kon het bem sohelrn of zij hem bare geheimen wilde mededrelen of niet Hü was blij dat de zendeling er niet was die man waa hem zijn vlecsoh en beeo geworden geweten en wel een onverbiddelgk streng geweten dat geen versohooning kent Mii chion bigft hg daar tot middernacht en wellicht nog langer uit dan stoort hg m niet voor de tweede mul I soo peiQSÜe hy by liöh self Waaneer het ken van stukken zonder adrea daarom bevreemdt hein ook het antwoord aan het postkantoor te Leeuwarden gegeven niet Tevens meent hy dat indien er onregelmatigheid ware vooi ekomen met betrekking tot den tyd van opzending en ontvangst daaruit toch allerminst de conclosie kan worden getrokken dat men den tyd genomen heeft om kennis te nemen van den inhoud van den betrokken brief De heer mr Outa geeft in Ordelyke Hervorming i nog een laatst antwoord op het schry ven vau mr Troelatra Mr O houdt eyu beweren vol dat de heer Troelstra zich onvoorzichtig omtrent zyn bedoelingen heeft uitgelaten in de meening dat hy in eerstgenoemde geen tegenstander vond Neen gy wist myn politieke richting uiet gy kendet my op politiek gebied in het geheel niet en toen gy dten morgen my dan verteldet dat gy u aan het hoofd der volksparty zoudt stellen met den heer Vitus Bruintma dat gy Friesland zoudt afreizen en den atryd zoudt beginnen tegen den heer Domela Nieuwenhuis dien gg zeker waart uit uw Friesland te verdringen en ik u zei dat gy wel wat veel hooi op de vork naamt en ik aanmerkingen maakte op uwe heftigheid enz ens toen zeidct gy my de woordeu die ik u woordelyk heb medegedeeld in myn vorigen brief Doob die woorden vielen u uit den mond c en dat is jammer voor u doch daaraan kan ik niets doen Iemand die veel te verzwygen heeft heeft meer gfllegenbaid zich te verpraten dan die dat niet heeft Het argument dat gy hier gebruikt helpt n dus weinig Komende tot de aauklacht door mr Troelstra by de justitie ingediend z t mr Outa Gy mr Troelstra neemt de toevlucht tot de hedendaagsche justitie Weet gy dan ook niet meer wat gy steeds hebt geschreven in uw blad wat gy vraagt wanneer gy over de justitie spreekt Gij mr Troelstra advocaat en sociaal democraat gy dient eene klaoht in by de justitie wegens Taster Meent gy n daarmede uit de klem te redden Dat kunt gij toch niet meenen dat is toch te naïef Als advocaat moet gg weten dat ook al ia het ten laste gelegde waar men de waarheid daarvan niet bewy en raag tenzy de dader klaarblykelyk het algemeen belang of tot noodzakelyke zelfverdediging öf een der gevallen aanwezig is van art 163 strafrecht Wat zou het u derhalve geven wanneer werkelyk opging betgeen gy tegen ni j hebt ondernomen Toch niets het ia niets anders dan comedie Als sociaal democraat timmert gy met avondeten nu maar voorby wai Het ging voorbij De gaston verwijderden zich van lieverlede Het kwam Zenko voor alsof dat heengaan nooit zoo lang duurde Wanneer hg meende dat zg beecgingen bleven zg weder staan hadden dan nog elkander wat zeggen gingen in de leeokamar of in de spoelzaa yat zitten namen daar ds een of andere eourant hf om die vluebtig te doorloopen Hetan ziob dan weder neerzinken in fauteuil ofopeeu stoel o 1 bet was niet om uit te houden Zgne zeuuwaobtigo gejaagdheid steeg hij de miauut maar wat hem hot moest onrustig maakte was dat Alice ook bleef zitten on geen plan scheen te hebben om naar bare kamer te gaan Zg bad zioh daar in eeo gemukkelgken armstoel neergevleid en hekeek de pUten van een modejournaal Zij scheen aan heengaan uiet te denken Mg dunkt ik moest haar maar goeden nacht leggen en heengaan dacht Zenko bg ziobielf toen hij bemerkte dat alle loges behalve Alice heengegaan waren lyWanneer zij ziet dat zij geheel alleen is zal zg ook wel vertrokken Hg naderde haar en zg zag van baar Journaal op f Het is heden zulk een mooie avond dat het zonde is om nu naar bed te gaan 1 reide zy tot hem Kom I laat ons eeua in den tuin een poosje rondwandelen I Bgna had hi zich verraden want bg verweasohte haar naar den duivel Maar behalve zekere heftige beweging die hg niet kon onderdrukken gelukte het hem zich te bodwiagan