Goudsche Courant, woensdag 20 september 1893

ülrecle Si orwegvcrblnding met 01 DA Zuiiierdiciist 1893 AanKcvaiigeii 1 Mei Tüd van ürcenwicli 18 58 1 06 1 18 It 1 19 38 1 S8 1 44 4 ROTTKKDAM OOWDl 9 61 10 89 11 50 1 10 38 I 10 99 10 46 10 58 9 80 10 6 08 6 13 6 81 6 89 6 95 U 40 8 16 S 48 3 10 4 08 4 40 5 16 6 55 D K N II A A O O O J I A ÜO i liai e S 6S 7 S01 43 9 88 9 46 10 19 11 33 13 16 1 48 8 15 8 46 8 43 4 15 4 48 6 31 7 04 8 Voorb 5 6 S K r 10 85 1 43 t w 4 48 7 0 Z iS8j w8 lO 10 87 3 5 28 Zov M S l9 ir 10 4A JT 8 09 r ir 09 u 7 81 januJa 6 S0 7 50 8 13 9 58 lO lS 10 57 18 03 18 46 8 10 8 45 3 1S 4 18 4 43 6 80 5 51 7 48 8 UTHECHT G O Ü D A Utreckt o6 33 7 S0 9 9 64 11 34 13 03 18 50 8 56 8 3 68 4 48 5 03 6 30 a7 4S 8 09 Harmelen 6 48 S 04 10 08 18 80 3 80 4 07 5 01 S IS k u n Woüfdon 6 53 8 11 w 10 15 13 34 4 16 6 38 r Oudttwater 7 07 8 10 10 83 ir 13 4B 4 84 5 40 Gou In 7 80 8 33 9 84 10 36 18 06 13 65 1 38 3 87 3 40 4 87 5 30 5 53 7 08 8 80 8 41 AHSTBROA H O O U D A Amst niam CS 7 B 9 40 11 10 1 1 87 8 30 4 10 4 35 A icstenUitt Wp 60 B IO 9 65 11 85 11 48 8 45 4 85 4 40 Qouda 7 80 8 S9 10 44 IS U L8 IB 8 40 K IO 1 18 U Uhn ƒ Staft W MH to Wmi4m aOUDA URN II AA o Qouda 7 90 40 9 04 9 47 10 49 18 11 18 81 1 01 1 87 3 89 8 45 i 5 6 86 6 69 7 19 8 35 9 18 10 15 U U 11 Ze M 7 48 8 68 11 01 1 13 4 67 6 11 9 50 Si 7 619 oi 11 10 1 89 J 09 6 80 9 6 Voorb 803913 1188 1 34 6 80 6 38 10 11 Hwi 8089 18 9 34 10 1 7 11 87 18 41 18 SI 1 39 1 57 3 55 4 15 5 85 6 65 6 87 7 43 8 66 10 16 11 16 11 40 18 Allna op lot in Pmldêpn ia 16 lo i l l IS S lrt b p 86 06 40 7 61 8 0 8 81 10 19 oU 18 48 8 83 3 18 4 16 4 47 6 88 6 01 7 46 8 98 10 08 10 39 5 60 6 64 11 14 9 87 6 97 7 69 10 88 5 69 7 08 8 11 n 8 46 5 05 6 46 8 07 lO Hamaléa 6 06711 8 41 11 99 8 68 6 186 56 8 14 10 98 SS 618 7 88 8 88 8 41 10 61 11 60 1 80 3 08 3 60 4 49 6 89 6 81 86 8 88 9 10 10 58 11 10 BOU IIA A MHTBRDA M Qouda 40 8 81 10 06 11 18 11 Amtlardam Wo 7 6 9 10 10 55 18 19 1 AairiiRbB OA I U Mt tl l 18 84 I IO meerdereo ran awe pariggenooten er op dal door kleinzielige verrolgingen bet aaniien der juBÜtie niet wordt verboerd en gg zomlt gaarae zieu dat de tit hahdelende over beleediging ait het wetboek verdween Hoe zqH gij die klacht dan zelfn tegeoorer uwe partygenooten kannen verdedigen Moet in faonnivergaderingen daarover niet een homeriacb gelach opgaan In eene correspondentie uit Arnhem in hA Handelsblad c over de zaak De Jong wordt o A medegedeeld dat De Jong in Juni met zgne vroaw Sara Anna Juett in het hotel van den heer Slaia heeft gelogeerd en later daar met haar is teruggekeerd Den vytden Juli z t de correHpondent keerde het echtpaar weer in Blnis hotel terng ett den serenden zoaden zg samen met de boot om acht aur naar Rotterdam vertrekken Maar blijkbaar met opzet talmde De Jong zoo lang dat by te laat kwam voor de boot Tegen balflien s ochtends verlieten zy dien dog opnienw het hotel en zgn waarachgnlgk met de Oosterstooratram uitgegnan want men heeft hen amen gezien tusachen Konkum en Heelsom terwijl een gerucht hier de ronde doet dat de vrouw toen pogingen heeft gedaan om zich voor de stoomtram te werpen Om een anr of vgf kwam De Jong ditmaal alleen weer in zgn hotel Zgne vroow zeido hg aan het station te hebben gelaten omdat zy dadelijk naar Antwerpen moesten waar familie hen wachtte Na zgne koffers gepakt te hebben ging De Jong nog efen ait en kwam terug met eene kruier en bandkar waarop ïï zgne koffen liot laden om ze naar bet spoor te brengen lig vergat een handvalies Do heer Slnis stuoVde hem dadelgk een kellner daarmee na die lïom onder de Hergc vond waarop het station stnat en ook tladelgk zei Non itlaar die gaat niet naar het spoor In plaats daarvan begaf De Jong zïch inderdaad naar een verdacht huis waar hg al het goed van zgne vrouw dat in de koffers was voor 30U te koop bood Men wilde hem lOO geven wat hg weigerde en zooals later gebleken is verkocht hg het goed bier en daar Nog een paar weken bleuf hg in Arnhem logeerde eenige dagen bg zgn broeder aldaar den heer Frans de Jong motselaar en vertrok toen naar Engeland Den Idden Angnstus ontving de Iteer SluiB eenen brief van don heer Johnson uit Liverpool zwager van De Jong waarin die om inticbUngen vroeg betreffende zgne schoonzuster Den 26sten d a v kwam er in bet hotel Bluis eeaen brief van den vader van het meisje dien ik hier insgelgks kan laten volgen i Sydney Cottc o Nortli Town Maidenhead Herslrirn England August the 25th To Proprietor h Dear Sir Will you kindly lei me know what you know of mr Hendrick de Jong he married my daughter in Jane last and told us he was purchasing the Hotel from you as we have had no answers to osr repeated letters entreating her to write nd let us know how she was getting since the beginning of Ju i last And last Saturday Mr De Jong came here without my daughter telling us that he had left her up the country ill please let me know at once what you know of him as now getting extremely anxious Yours etc w get Danirl Jubtt De beer aSluiB wist or natuurlgk niet meor van dan wat hiervoor is meegedeeld Alleen was De Jong by hem geweest een paar dagen na het verbigf bg agn broer en had eenige brieven gehaald in dien tgd voor hem gekomen Hg zeide toen dai zgne vrouw in Wageningen was Men weet reeds wat hg aan ignen schoonvader vertelde de zwager scltroef dat hg hem verteld had dat zyne vrouw in Dusseldorf met een rgk Amerikaan er van door was gegaan Tn bet hotel Sluis gaf De Jong geen beroep 9 01 85 8 36 7 88 8 48 7 39 8 49 7 46 8 66 7 66 9 06 Gouda Uoordraolil Nimnrinrk OiiI ll Kottardam 7 6 Botterdam OaMllo 5 10 Nia w rk rk 6 19 Moordreobt Oonda Oudaw Wotniao Gouda 5 99 op Tot zgne kenschetsing kon de heer Slnia mg nog eenige streken vertellen die hg verleden jaar moet hebben aitgebaald In Zevonaar verloofde hg zich roet eene bemiddelde weduwe Bg die g legenbeid wisseMe hg met haar van ring ontving een gooden ring met diamant en gaf er haar een met valschen steen in de plaats Daarop begaf hg zich zooals hg zeide naar Bsarn om eene villa te huren waarin zg na hnn huwelgk zouden gaan wonen en kwara natunrlgk nooit weerom in Arnhem maakte hg eveneens met eene nogal gefortuneerde weduwe kennis en wist baar in den waan te brengen dat hg zelf ook veel geld bad door eens zgn demi saïsoD te vergeten met een testament er in waarbg hem eene aanzienigke som vermaakt werd Onnoodig te zeggen dat dit stuk valsch was De E rlioc deelt nog enkele nadere bgzonderheden mede omtrent de zaak De Jong Hendrik de Jong oud 32 jaar is uit fat Boenlgke boerenonders geboren te Weesperkarspel Zgn ouders kw imen vroeg te sterven en De Jong kwam met zgn zusters io bet gast en weeshuis te Weesp lleeds daar ooderscheidde hg zich door een hooghartig avontuurlgk twistaiek karakter Hg werkte later ais blikslager op deafdeeling voor het maken van blikjes voor de cacaofabriek van de firma Van Houten en was volgens getuigenis van knechts die met hem hebben gewerkt en patroons trotsch vol groote plannen en lastig van humeur Ook werkte hg in dienst van den burgemeester van Weesp Vervolgens ging hg in dienst in het IndiB leger en hield nog slechts correspondentie met eene zuster die inmiddels ouk uit bet weeshuis was vertrokken en getrouwd met zekeren De Vr Xich uitgevende voor dokter heeft hg zich daarna naar Tjondeu b even en op oen uitstapje kennis gemaakt met mejuffrouw Bara Anna Juett wonende met haren vader op Sydney rk ttage North Town Maidenbeid Bershire Ook bseft de Jung op verschillende plaatsen milt dames verkeering aangeknoopt o a met mej J Ë te Delft Deze wantrouwde hem echter en schreef De Jong af De kennismaking met mej Hchmitz sproot voort uit eene door baar geplaatste advertentie om gemeubileerde inwoning Hg deed zich voor nis dr De Jong en wist door zgn net voorkomen en buitengewoon fatsoenlgke manieren de beide dames voor zich in te nemen De Jong liet zich weinig uit over zgn vorigleven In het begin van Augustus trok De Jong met mej Schmit naar Ivondeiii waar ze logeer den in no 12 Kishodsgate Street Om in zijn onderhoud te voorzien verkocht De Jong langzamerhand het meubilair van de zusters waarvan nog een deel geborgen was bg de firnin Paris zonder dat zulks werd ontdekt Oen 80 Augustus sgn de twee gelieven naar Bnssum vertrokken en sedert dien tgd is Marie Schmitz niet teruggezien even geheimzinnig verdwenen alt Sara Juett Zondag middag viel een vgfjarig jongentje in het water aan de Warmoezierslaan te Kralingen Een 8 jarige knaap het ongeluk ziende telde alle pogingen in het werk om den kleinen drenkeling te redden eu mocht daarin ook slagen Tot dank kreeg hij van de moeder van het geredde kind eene vracht slagen De vrouw verkeerde namelgk in het denkbreUl dat hg haar kind in het water had geworpen De vader van den mishandelden knaap heeft bg do politie tegen de vrouw eeue klacht ingediend 10 56 11 08 11 0 11 16 11 96 7 86 7 47 8 18 10 08 10 11 7 45 1 07 8 61 4 47 5 33 10 08 9 40 6 46 6 95 11 10 116 6 6 60 11 86 Otar BanMba a kOmm 1 aa Ointeren vergaderde de Raad iff Amsterdam ten derde male om te voorzien in de wethou dersvacature Benoemd werd met 18 van de 35 steramen mr Treub De overig steramen waren op verschillende anderen verdeeld Mr Treub l de alvorens zgne benoeming te aanvaarden eene beschouwing voor waarin hg de op hera uitgebrachte keuze opnam minder als een bewgs vsn vertrouwen in zgne financieele inzichten op belastinggebied dan wel als een middel ora uit de verlegenbeiJ te geraken Nochtans achtte hg zich na de richting der laatstgehouden periodieke verkiezingen niet gerechtigd evenals den heeren Heemskerk en Fabius voor zgne benoeming te bedanken Toen de troebelen ten vorige jaren in het Oldambt uitbraken werd streng de hand gebonden aan het sluitingsuur der herbergen enz dat o a in de gemeente Beerta op 10 uur is bepaald De sociëteit Vriendenkring aldaar kreeg ook geen verlof langer open te blgven waarom de leden besloten konioklgke goedkeuring op de statuten aan te vragen die verleend is Nu oordeelden de Iteden behoefden zg zich niet meer te h mden aan bet voorschrift van den gemeenteraad in zake het sluitingsuur Ue bui eraeester heeft hun echter medegedeeld dat zg zich wet degelgkanu eene overtreding schuldig maken wanneer zg na 10 uur in de herberg verbigven eu hen gewaarschuwd dat bg overtreding proces verbaal zul worden opgemaakt Het desbetreffende artikel in de verordening behelst o a de volgende bepaling Het is hun kofiSehuishouders enz verboden in dien tasschentgd van s avonds 10 tot s morgens 5 uliv bezoekers in huis te hebben Alweder een romantische liefdesgeschiedenis in het romantische Beiersche Koningshuis Prinses Augusta Marie Louise van Beieren dochter van Prins Leopold Maximiliaan een meisje van 19 jaar is verloofd met een gewoon luitenant der lichte cavalerie De familie was eerst zeer tegen die verloving en de jonge officier werd naar een afgelegen garnizoensplaats gezonden maar het Prinsesje werd ziek van verdriet toen haar luitenant weg was en om zgn dochter niet te laten verkwgnen gaf Prins Leopold eindelgk zgn toestemming De minister van oorlog heeft ter kenni i van belanghebbenden gebracht dat met goedkeuring van H M de KoningiuWeduwe Regen tes bg de plechtige uitreiking van nieuwe vaaudets en standaards aan de regiraenten der infanterie en der cavalerie op 21 September behalve de autoriteiten enz die daartoe door bera minister bepaaldelgk zgn uitgenoodi d en aan wie toegang op de tribnne wordt verleend tot bgwouing der pleobtigheid op het Malieveld voor zooveel daartoe ruimte beschikbaar is zulle worden toegelaten a gepensioneerde officieren benevens eervolontslagen officieren die gerechtigd zijn tot hetdragen van de uniform vastgesteld bg het kon besluit van 14 Augustus 1856 no 60 b officieren van de Kon Nederl zeemacht van het Ned Ind leger van do landmacht inWestIudiÖ alsmede van de schuttergen diegevestigd zgn in andere gemeenten dan s Gravenhage Zg die overeenkomstig het vorenstaande de © lechtigheid wenachen bij te wonen behooren ttaurbg in uniform groote tenue gekleed te v rscbgnen De toegang tot het Malieveld geschiedt voor de sub aenh bedoelde personen over de Koningsbrug langs bet wachthuis en voorts over het eerste of over het vgfde bruggetje gerekend van het wachthuis 7 10 4 50 4 67 6 04 5 11 6 80 6 56 6 03 6 10 6 17 6 86 7 90 1 46 1 65 8 08 3 09 8 16 11 08 Gevaarlijke muntbitjetten De jacht op microben en bacteriën heeft tot allerlei merkwaardige ontdekkingen geleid De Fransche dierkundige Haphoël Dubois beeft gevonden dat de vlekken die men tot dusver op brons en andere metalen ook op goud en zilver aan langzame oxydatie heeft toegeschreven eigenlyk kleine organismen zgn Ëveuzoo hebben twee bacteriologen op Cuba Acosto en Grand Rossi op bank en muntbiljetten die lang iu omloop zgn geweest een groote menigte bacteriën gevonden De voorzorgsmaatregel ten vorigen jare in Rnmenië genomen om de bankbiljetten uit besmette streken met carbolwater af te wosschen wa daarom niet overbodig Daarbg zou zyn gebleken dat de Oostenrgksche en Italiaauschc biljetten niet tegen zulk een bod van 6 pCt sterkte bestand waren en geheel bun kleur verloren Als grondstof om sterke biljetten te vervaardigen wordt nu saluminium aanbevolen dat reeds voor visitekaartjes wordt ge bruikt Men zou die gemakkelijk kunneu reinigen door de biljetten iu het vnur te houden De directie der Engetsche Bank is bezig proeven met zulke biljetten te nemen De oorsprong der herfstdraden is bg eene spinnensoort te zwkeü de Krabbespin ThomisuB viaticus Evenals de trekvogels gaan deze spinnen in de herfst verreizen en daar zg geene vleugels hebben wenden ze op vernuftige wgze hare draden aan om daarmee door de lucht te zeilen Daartoe kruipen ze op eene zoo mogelgk hooge plaats steken het achterlgf orahoog zoodat ze bgna op het hoofd schgnen te staan en persen in die houding een of meer draden te voorachgn laten zich dan los en beginnen hare luchtreis Darwiu zag zestig zeemijlen van het vaste land verwijderd duizenden dier kleine spinnen op deze wyze aankomen Wil zulk een spinnetje zgne reis staken dan klimt het tegen de draad op en windt deze tevens met zgne pooten tot eene witte vlok op zoo komt bet langzamerhand op den grond evenals een luchtreiziger met behulp eener parachute Herbaaldelyk is gewezen op het minder wenscbelyke van stempels af te drukken op bankbiljetten Het bewgs daarvoor ondervond eene firma te Haarlem die Vrgdag een bezoek ontving namens den president der Nederlandsche Bank waarbg hem medegedeeld werd dat op een van de firma afkomstig gestempeld bankbiljet van 25 voor haren naam eene beleediging was geplaatst De president der Nod Bank waarschuwde haar de bankbiljetten niet te stempelen daar er personen zyn dit allerlei beleedigingen voor of achter den naam plaateen Het bankbiljet is vernietigd Een prettig schoonzoontje In het huisgezin van een 19 jarig man en vader te Oude Pekela werd Zondagnacht ora één uur alles op haren en snaren gezet doordat manlief het opeens in zgn hoofd kreeg op te staan om het huis te verlaten Toen de vrouw trachtte hem tot andere gedachten te brengen kreeg ze een paar opstoppers met een pot Erger nog werd het toen de schoonouders waarbg de jonggehuwden inwoonden hun dochter te hulp kwamen De onde man werd met een mes dwars door den arm gestoken Nadat de arm verbonden was achtte de te hulp geroepen geneesheer verdere behandeling in het hospitaal te Groningen noodzakelyk Zooals bekend is verzamelen de spreeuwen zich voor ze de reis naar t Zuiden aanvangen ia groote troepen op de eene of andereplaats Zoo n vergaderplaats ia dit jaar o a de Wolfsberg 20 minuten van het bad Eister in Saksen verwgderd Sedert een week of 5 legeren zich daar e avonds tiisschen 5 en 8 aur een kleine half millioen spreeuwen die bg troepen van 200 tot 1000 tnks uit alle hemelstreken in de dennen van genoemden berg komen neerstrgken De grond en de takken der hoornen zgn bedekt met vederen en met een laag vogelmest welke de lucht in den omtrek dezer kolonie met zyn scherpen geu r vervult 9 95 9 48 9 40 9 66 10 06 Wanneer s morgen tusachen 5 en 6 uur het geheele spreen wen leger zich opmaakt om links en rechts zijn voedsel te gaan zoeken wordt de zou formeel verduisterd en hoort men tot op een afstand van verscheiden honderden meiers het geruisch dat de dieren met de vleugels maken 9 03 11 36 11 48 4 46 4 66 6 08 6 0 6 15 7 07 7 17 7 84 7 91 7 97 8 10 9 37 p 9 fiC 8 30 10 05 9 30 10 10 ir f ff 9 45 35 10 08 10 36 S bO 10 07 10 4 9 05 9 iU0 84 I 9 19 9 38 10 40 11 86 7 86 9 66 7 40 10 80 9 SI XXM Gistermiddag heeft de benoemde GouverneurGeneraal van Ned Indië jhr Van der Wgck deze stad verlaten ten einde via Bazel naar Genua te reizen en aldaar aan boord te gaan van het stoomschip Prins Hendrik dat h sm naar zyn bestemming zal voeren De opperi and voogd werd vergezeld van zyn echtgenoote eu twee dochters aan wie in de wachtkamer van het Staatsspoorstation door vrienden en kennissen bloemruikers werden overhandigd De wachtzaal Ie klasse zelf was bgna geheel gevuld met autoriteiten en meerendeels hooggeplaatste Indische burgerlyke ambtenaren en militairen die zich verdrongen om den vertegenwoordiger van de Koningin in de Koloniën een afscheidsgroet te brengen De heer Van der Wgck werd dan ook iu het half uur gedurende welk hg voor hot vertrek van den truin in het station aanwezig was van vele zijden b roet en als t ware met handdrukken overstelpt Ieder uit de tairgke schare die afscheid kwam nemen op te sommen ware ondoenlgk Uit den broeden kring worden slechte vermeld in de eerste plaats de Minister van Koloniën die bgna voordurend aan de zgde van den op zgn voordracht benoemden Opperbestuurder stond voorts de Ministers van Buiteulandscho en Binnenlandsche Zaken van Marine en van Oorlog verschillende leden van de StatenGeneraal meerendeels dekolonialeafgevaardigden o a de vice admiraal Van Alphen de heeren Cremers Van Gennep Kielatra Cremer Pgnacker Hordgk de griffier van de Eerste Kamer en Van Zillesen commies grifBer verschillende ouddirecteuren van bestuur in Ned Indie gepenB en met verlof h 1 1 aanwezige bestuurshoofden de oud Min Taalman Kip Grohbé en Havelaar het lid der Indische Rekenkamer de heer Sol de hoogleeraar bg de Indische insteUing Spanjaard de meeste rcferend en onderscheidene ambtenaren by het departement van Koloniën benevens bestuurders en leiders van Imlische vereenigingen o a de president van het Indiscb Genootschap Ook eenigj generaals van bet Indische Irger waren in dit afscheidaoogenblik tegenwoordig Deze geheele drom van belangstellenden vergezelde den Gouv Generaal tot aan den trein en toen deze zïch in beweging stelde en jhr Van der Wyck aan het geopend portierraam met de hand groette wuiiden allen hem met de hoeden na of riepeu hem eun tot weerziens toe Reeds te 3 uur gisterenmiddag stond in de Rgnstraat en omgeving een talrgk publiek de aankomst van H H M M de Koninginnen terugkeerende van Het Loo af te wachten De Vorstinnen stapten te 3 u 51 voorm uit den Koninklykeu trein van de Staatsspoorweg Maatscbappg begeleid door een drietal heeren van de directie aan het station aldaar af en vonden toen op het plankier te barer verwelkoming aanwezig de grootofficieren van het Koninklgk Huis generaal Dumonceau generaal jhr Verspyck baron Du Tour van Bellinchave opperceremoniemeester baron Van Nagell Tan Ampsen opperstalmeester baron Van Pallandt van Oud Begerland opperjager meester wijders de Ministers van Binnenl Zaken van Marine en van Financiën den Commissaris van H M mr C Fock den burgemeester mr Roest den gouverneur der residentie luit generaal Van Helden den kolonel plaatsel komm Verspyck en den stalmeester baron Bentinck Nadat de Koninginnen allen onder het reikon van de hand hadden begroet namen zg door de hofsalon onraiddellgk den weg naar een gesloten hofrgtuig en reden zg onder de hoera s van de in de Rgnstraat in twee dichte rgen geschaarde menigte naar bet Paleis van welks gevel bg het naderen van HH Koningin Wilhelraina vertoonde zich op de eerste verdieping nog eenige oogeublikken aan het tegenover het Paleis verzamelde publiek Ook de 8traten dieHH MM passeerden waren met belangstellenden bezet aan velen van wie het welvarend uiterlgk der jonge Koningin in het oog viel De Regentes droeg donker en haar dochter lichte rouwkleediug dewgl zooals men weet bet Hof voor korten tgd den rouw heeft aangenomen Aan het Liesbosch bg Breda zal van wege het comité voor gezondheidskolonies te s Hage op een perceel bouwland een zomerverblgf worden gebonwd ten behoeve der kinderen van lagere scholen aldaar die jaarlgks gedurende eenigen tijd naar genoemd bosch worden gezonden Het gebouw wordt geheel door dat bosch beschut met een uitgestrekt jong dennenbosch ten Z en W Het stadje Cognac dat zgn naam g even heeft aan den bekenden drank was in de 16e on 17e eenw als zoodanig nog onbekend doch bg Nantes en la Roebelle werd een zeer alcoholische wgn vervaardigd die door Hollandsche knnttvaarders naar alle landen werd verscheept In bet jaar 1700 voeren deze Hollandsche schippers de Charente op en kochten aldaar een witten zeer alcoholiscben wgn welke veel aftrek vond en korten tgd daarna werd de industrie van het distilleeren van den wgn resp de vervaardiging van den cognac uitgevonden en reeds in J 756 werden 40 000 vaten ui evoerd Honderj jaar later verzond het arrondissement Cognac alleen 29 282 vaten of 340 000 hectoliter In 1775 was het merk Cognacc van alle dei elgke dranken als het beste op de vreemde markten bekend en in 1780 werden belangryke Engelscbe importhnizen opgericht die voor een geregelde afvoer zorgden Binnen het tgdsverloop van een halve eeuw heeft deze handel een reusachtige vlucht genomen en is het goud en zilver der vgf wereïddeelen iu de brandkasten der Cognacsche handelaren gevloeid Tegenwoordig wordt de naam van Cognac door zgn uitstekende producten op de verst verwgderde stranden uitgesproken Niet één wilde of beschaafde volkstam niet een enkel plaatsje of de drank cognac is er doorgedrongen Men heeft wel boeren beweren dat indien een Canadees een Indiër en een Papoea twee woorden Fransch kennen deze twee woorden Cognac en Parijs zgn eu indien hij er slechts één kent dit woord Cognac c heet Monseigneur Cosseau Bisschop van Angoulème vertelde dat hg eens op een diner met kardinalen te Rome over zijn bisdom werd ondervraagd tik ben Bisschop van Angoulèmt Bisschop van Charente € zeide hg Doch niemand begreep waar dit eigenlijk was Ik hen Bisschop van Cognac c voegde hg bieraan toe Nauwelyks had hg dit gezegd of alle aanwezende riepen uit Cognac Cognac o wat moet dat een prachtig bisdom zgn Dit verhaal is geen onaardig bewgs van de algemeeue bekendheid van den cognacschen nectar in geleerde en geestelyke kriugen Hoe jammer dat dit geurige product u emaakt wordt door zooveel knoeiers en vervalachers die schadelijke en onzuivere brouwsels onder den beroemden naam trachten tuverkoopeu I M t Verv Op de huwelijksreis Zy O Arthur de conducteur heeft me gezegd dat we hier den grootsten tuunel fan t heele land passeeren Hg Och liefste kind wat hebhen we daaraan ziet ge dan niet datzede lampen hebben aangestoken Op de terugreis Zg O Arthur uu komen we weer in dien Terba end langen tunnel Hg Ja en nu hebben die ezels vergeten om het lichi aan te steken 1 Zelfs te midden van de gewichtigste bezigheden is het huiielgk geluk de grondslag van een gezegend leven de schitterendste loopbaan schenkt onvolmaakt genot aU men verstoken bigft van de genietingen dio het hniselgk leven oplevert BolteolaDdsch Overzicht Do Russische vloot in aantocht De Czaar te Kopenhagen heeft de aldaar ten anker gekomen Russische schepen geïnspecteerd en afscheid genomen van grootvorst Michael en admiraal Avelane die met de oorlogsschepen ibmitridonskoi en Panuata zowa naar Frankrgk vertrokken zgn De blgdschap der Franschen over de aanstaande demonstratie der Russische vloot mag maar niet volkomen zyn Vooreerst stierf juist hun toekomstige opperbevelhebber De Miribel toeu moesten zy vernemen dat de Russen alvorens naar Toulon te komen op 1 Oct in de haven van Cadix zullen binnenloopen om door de Spaansche autoriteiten onthaald te worden zoodat hun bezoek aan Toulon bgna een gewone beleefdheidsvisite scheen te worden tenzg men van een FranschBussisch Spaansche triplealliantie zou durven dronmen Toen kwam de jobstgding dat juist gelgktgdig met de verschgning van de Russen voor Toulon een Engelsch eskader in verschillende Italiaansche havens zal binnenloopen en dat een Ëngelsche prins de Oostenrgksche manoeuvres ging bgwonen Niet dat de hertog van Conuaught de legeroefeningen in Uongarye is komen bgwonen is van groote beteekenis maar wel hetgeen daarbg is voorgevallen Thans bigkt dat keizer Frans Jozef uit SchÓnbrunn naar Weenen is gekomen om den hertog bg zijne aankomst in de hoofdstad zelf te verwelkomen Hiermede week de keizer af van het officieel program waarin melding werd gemaakt van de ontvangst van den Engelscben prins door een aantal hooge ambtenaren Aan den hertog zal gedurende de oefeningen door beide keizers bgzoodere onderscheiding bewezen worden meldt een correspondent nit Weenen Doidelgk willen beiden keizer Wilhelm kwam heden te Gitns aan doen uitkomen dat het Drievoudig Verbond en Engeland gemeenscbappelgke belangen hebben die wellicht binnen afzieubaren tgd bescherming kunnen behonven Om de komit van het Ëngelsche eskader in Italië volkomen te doen beantwoorden aan het doel een t enhanger van de Russische vloot in Frankrgk zullen ook in Italië groote feesten bg die gel enheid worden gegeven De Kroonprins van Italië zal lord ymour den bevelhebber van het Ëngelsche eskader ontvangen terwijl de Koning eu de Koningin naar Napels zulleu gaan om de feesten aldaar met hun tegenwoordigheid op te luisteren De ingenomenheid van de Italianen met deze feesten is echter niet algemeen Er bataat iu Italië eene partg welke van oordeel is dat de voorzichtigheid de moeder is van de wgshaid en dat deie voorzichtigheid meebrengt wel lid te zgn van den Driebond om ia tyd van uood gedekt te zijn tegen landverlies maar aan den anderen kant ook zoo vriendelgk mogelgkltezgn tegenover Frankrgk en Rusland omdat men nooit weet wat er gebeuren kan en als er sl en vallen bet vedigst is geen partg te trekken door groote feesten te geven bg de komst van de Engelschen breekt men de brug naar Frankrgk af Het spreekt van zelf dat deze partg het deelnemen van den Kroonprins aan de manoeuvres in Lothariugen met leede oogen heeft gezien Men spreekt van een verdagiug van het Ëngelsche Parlement van 23 dezer tot 2 Nov Gladstone moet aau de Parlementsleden uit Wales beloofd hebben iu de volgeade zitting het wetsontwerp tot scheiding van Kerk en Staat in Wales te zullen indienen De Minister Fowlcr ontving een deputatie van werkloozi u Hg verklaarde aan deze heeren dat hg niet wist wat de Regeering voor hen zou kunuon doen zy willen geen onderstand uit de ojwnbare kassen daar zy dan hun kiewrecht verliezen van openbare werken die ondernomen werden om werk te verschaften had men nog weiuig goeds gezieu en bovendien was dat toch ook maar een andere van het verleenon van onderstand De quaestie van landontginning trok tegenwoordig de aandacht maar zg hadden er niet veel aan of luj hun al vertelde dat ouk hg er zyn aandacht aan zou wgden De commissie voor den arbeid zou binnenkort haar verslag uitbrengen en misschien zou dat eenig licht werpen op het vreeselgk probleem der werkloosheid De deputatie moest echter niet heongaau in de meening dat de Regeering zich niet aan de quaestie liet gelegen liggen fig had de plaatselijke autoriteiten aanbevolen dat zg openbare werken zouden beginnen waaraau werkloozen een behoorlgk dagloon zouden kunnen verdienen zonder daft zy op eenigertei wyze hun kiesrecht verloren i xï Departement zou te dien opzichte allen m elgken steun geven Uit Philadelphia wordt aan de Timesc bericht dat de zaken voortdurend beter gaan nu de fabrieken en do myuen in bet geheele land het werk hervat hebben Voor den werkenden stand bleef hot ecbter moeilgk werk te vinden en zelfs lage loonen worden gretig aangenomen Ëon gevolg van den toestand is dat vele immigranten weer teruggaan naar Europa en dat ook veel minder landverhuizers uit Europa aankomen De slechte toestand van de arbeidsmarkt wordt nu algemeen bekend in de Europeesche gewesten die het grootste aantal immigranten uitzenden Zooals w i reeds mededeelden ia de stad Pra door den gouverneur van Bohème graaf Tbun in den kleinen staat van beleg verklaard Alle samenscholingen op pleinen en straten zgn verboden ook is het dragen van insignes verboden en het vertoouen van andere vlaggen dan die van het rgk of van het koninkryk Tal vau personen zgn gearresteerd onder welke verscheiden die zich bg gelegenheid van de feesten ter eere van den keizer aan ongeregeldheden hadden schuldig gemaakt Een aantal vereenigingen zgn ontbonden onder anderen de Nationale Club tot welke de meeste afgevaardigden der Joog Czochiache partg behooren De ofQcieuse Weener organen zooals het FremdenhlHtt en de Pr688e verzekeren dat graaf Taaffo vast besloten ifi een einde te maken aan de woelingen der jong Czechen en de maatregelen tot handhaving der orde in Bohème genomen zoo uoodig nog te verscherpen De bladen der Duitsche linkerzgde zooals de Neue Freie Presse € vinden in het gebeurde aanleiding om wederom te proteateeren tegen de zoogenaamde politiek van verzoening die graaf Taaffe sedert veertien jaren heeft toegepast Van een gemoedelyk tweiter waratolnt IS thans geen sprake meer de rainisterprMÏ dent ziet zich genoodzaakt den kinderen a e hy met klontjes en koek heeft verwend thans met de roede te geven In denzelfden geest laten zich de Pester Lloyd en andere Hongaarsche bladen uit De in de provincie verschijnende organen der Ond Czechen Polen en Slovenen betreuren de houding der Jong Czechen die de regeering tot zulke scherpe maatregelen heeft gedwongen De Pr er correspondent van de Neue Freie Presset verneemt dat de groep der JongCzecben zich uit de Oosteorgkiche Kamer zal terugtrekken r=s =Es=9= aa saffiani9RaHii HHHaMiH i iH BurEorlOke Stand GEBOREN 15 Sept Alida ouders D n Reede en M Bakker 16 Martha Catharina ouders C J Kok en D Badii 17 Willem Gerrit onden P de Jong en W M Wageuaar Goruelis onder H Blok en C H Bok Anna Matja ouders P J Koning en J J Sparnaag 18 Cornelia ouders J Moojjenkind en C van den Eng OVERLEDKN 18 Sept 3 O Kefl er 68 j G C Boot 10 w J H Tan der Steen weil J G Bender 71 j 6 m Watergetydan Sept Hoog ug as 8 50 J 06 10 30 3 27 11 52 4 20 46 4 68 123 S 81 1 5 Hoog l Mg 1 IB 9 40 2 46 i 363 12 18 4 8 1 04 6 14 1 89 5 4T 2 12 Wuonjü 20 Uumlonl 21 Vrgik 22 üalerd 83 Zt iid 24 M itind 2Ii Diiisd 26 6 04 8 29 6 20 2 46 SpringtU 12 en 27 Sept Maan Zon Sept üjig A Onileri A Opg Onderg 4 38 11 34 1 Sopt 6 42 6 06 5 02 tl 26 6 62 6 6028 3 20 63 80 6 01 6 8883 6 34 2 13 24 5 40 8 36 26 6 66 4 0 V M 26 6 07 6 22 iteurs van Amsterdam 18 SRFrEMUEH ifor krs islotkoers 88 8 i 961 100 100 8V n m 76 11 76 80 201V Il i 63 8 s 94 93 4i 98 8 8 loir 102 69 761 l 22 104 69 Sü s 8 98 1 686 598 1001 81 100 T 202 m 136 98 ioo loov 134 II71 7 34 81 931 B4 160 118 101 4 V 61 601 119 1221 182 67V 67 6511 8l IM l 1021 102 104 is e i 11 i 108 1S2 130 1801 1 lO Vir 1 847 64 85 19 l l 15 H ii 102 88V 82 108 103 70 48 48 169 lOS Vl m 106 m V s 115 117 30V SOI 4 108 NüDEllLAND Curt Noil W 8 21 i dito dito dito 8 dito dito dito S i lluNGAU OIil Uaudl 1881 88 4 Italië Insclirüving 1808 81 6 OosTENR Ubl mpHpior 1868 6 dito iriziker 1868 6 l oitTUOjkL Ublig met ticlcet 3 dito dito 8 lliai NU Obl Oost 2o Serie 5 dito Oeeou 1880 4 ilitobij llolhi ISS 4 ditüliij Ilupel88g U0 4 dito iu goud leun 1883 6 dito dito dito 1884 6 Sl ANJE Perpct lohuld 1881 4 TuKKRij Uepr Conv leen 1890 4 üoo loouing serie 1 Itio luuuiu serie J ZttuAPE UEr Uee v obl 1898 6 Mexico Obl Buit Seh 18t0 6 Venezuela Old 4 onbup 1881 AMïrEOUAH OldigHtitiu 1861 3Vi ItürTlEDAlc Steil Iwn 1886 S i Neü N Afr Unr delsv itand Aruudsb Titb My Ocrtilioitten Deti Mftatiebeppü dito Arnb Ilypotbüukb pandbr 4 Oult Mij der Vorateul nnud s Gr Uypolbeekb pnudbr 4 Nedorlundscho banit aalid Ned llaudulmaatseh dito N W l ui Ilyp b pandbr 6 Itotl llypotheultb pandbr 4 Jlr Iljrputbeekb dito 4 Omtenk Joat lli ii bank aand lil sl Hypotbüuklmiik pandb AuEEiKA ü uit tiyiiotb pamlb 6 Maxw h i Fr Lion oert 6 Neij lloll U Spoarw My eand Mij tot ISxpt V St Spw nand Ne J Ind Spoorwegm aand Nod Zuid Afrik Spm aand 6 dito dilo dito 1891 duo 5 ITAUE Spoornri 1887 80 A Eobl 8 uid llal Bpwmij A M abl 3 PoLBH Warsobuu Weenen aand 4 lluüL Gr Huss Spw Mij aand 5 UaltiBobe dito aand Vastowa dito aand 6 Iffang Dombr dito aand 6 Kursk Cb Azow Sp kap aand 6 Losotro Sotrast Sp My oblig 5 Orel Vitebsk ilito oblig 6 oid Wost dito aand 5 dito dito oblig 4 ANERlKA Cent Pac Sp Mij old 6 Ohio North W pr C r aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver U Uio ïr Bpm cort v a Illinois Central obl in goud 4 Louisv Naibvillut ert v annd Mexico N Spw Mij lehyp o 6 Miss Kansas r 4 pot pref aand N York Ontario It Weil aand dito Penus Ohio oblig 6 Oregon Itf Ie hyp in goud 6 Si Paul MInn lilaoit obl 7 üu Pao Koofdlijn obl g 6 dito dito Lino Cul Ie hyp O 5 vANAOA Cau South Oert r aand Vin C Ballw k Nar Ie h d o O Amsterd Omnibus Mij nand Ilutterd TramwegMaats aand Nbi Stad Amsterdam aand 3 Stad Holtordnm nand 3 BeiXïlE Stad Antworp nl887 2 Stad Hnisael 1886 8V llüNO Theisb R gullr iesullsch 4 OoaTENK StaaUleeoing I860 6 K K Oost B Ot 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 1868 Ned Ver Biz ilyp SpobI wrl 8 34 3 Staats loteriJ e Klasse Trekking van Dinsdag 1 September 1698 No 6057 26000 No 9566 10897 18696 on 18676 1000 No 850 969 14718 en 16590 40 No 1903 16372 lU 20690 ƒ 200 Ni 8588 4602 7767 9628 1163 U796 14278 16488 18871 m 20 2 100