Goudsche Courant, donderdag 21 september 1893

No 6154 Donderdag 21 Seploiiiber J803 32ste Jaargang eOIIMlHE comivT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TM o 171 SSM Uil 3431 666 3491 BSl 8503 18 3619 ma 36a7 1164 8603 1109 3630 1888 368 IStS 8831 1541 3917 1551 4182 1554 4349 1616 4446 SOiS 4519 8046 4667 ilBl 4713 8800 4764 8840 47SS 8441 4791 8681 4863 8888 6077 8880 6086 3081 5487 iW 5508 8883 5588 8804 5578 8150 8401 6766 84 6 5801 86096888 85116107 87486213 87686348 98386366 98676368 9369 6680 9491 6688 9501 6761 97916884 98076983 9987701910041 7146 10098 7286 10229 726910489 7889 10699 749410739 7596 10783 7660 10809 7781 108667787 10844 796711830 8085 11896 16283 18601 16392 18602 18671 18712 16417 1875816413 1896116515 1894716531 191E4 16701 1921016738 1923516746 1985016771 1978817004 1984017836 19956 17476 200 16 17616 80038 S0J40 20172 17773 20191 17960 2023618009 2026618066 20388 18073 3048318300 20606 18521 20717 18666 30867 80938 11861 14086 11417 14291 11608 14826 11743 148S8 11933 14516 11954 14684 18086 14748 18040 14811 18078 14844 18806 14988 18886 16181 12278 15166 12387 15160 12411 16474 12686 15536 1819 15567 12859 16683 18187 16584 18176 15614 18288 16708 18380 16772 13467 1E848 13493 16933 18534 16034 13646 16066 18866 16086 13867 16122 Vorige l i t komt nog bjj 14864 70 APVERTENTICN Voor de vele bewgzen van daelaeming ontvangen by het overlyden van onzen Echtgenoot en Vader betuigen wy onzen hartelyken dank Mede uit naam uigner Kinderen Wed A BBINKMAN DoJCBBURÜ Oouda 13 Sept 1803 De Heer en Mevrouw Dr BBEKBNKAMl VüN HouwiiiiüGii betnlgeu hun dank voor de vele hewyzen van belangatelliog hg de geboorte hunner Dochter ondervonden Ooudtrak 19 September 1S83 Pro Deo raillissement Bg vonnis der ArroudiHsemonts Rechtbank te BotUrdam d d Ifi September 1893 is ZAZABÜS aAUDBBS koopman wonende te Ooudtt verklaard in etaat van Faüliaiement en zgn daarbg benoemd tot Eech terOomminaria de EdelAchtbare Heer Mr O POLAK DANIELS Hechter in die Uoohtbank en tot Gnrator de ondergeteekende Advocaat en Procureur te Rotterdam De Curator Ut D VA HOÜWENINGE WAARSGimWIIVG Oeliere geen üeld of Goede P ren asn mijae huisvroaw Mej 0 E FRIE af te geven dasr deze door mü NIET toorden betaald L JAKSEK Jr Hoek Pepentraat en Kuipentraat K 93 Mr DEGII TS Westhav l57 vraagt tegen 1 NOVKMUEll eene Dienstbode P G Hel i OCTOBER werdt gevraagd liefst in den omtrek van de GOUWE of MARKT BBN C BMBI aiL Beit K Zit en Slaapkamer londer KOST door een heer i b b h h Brieven franco aan het Bureau van dit Blad WORDT GEVRAAGD F en DAGMEI8JI niet beneden de 13 jaar Adree Mevrouw Fan der VOORT Fluweelen Singel TE HUUR AANGEBODEN leer geriefigk ingericht Hnnrprgs 140 per jaar met inbegrip van Waterleiding Terstond te aanvaarden Te bevr a h Bureau dezer Cour ADVERTENTIEN nalleA nnen en Buttenlandsche Couranten warden dadelgk opgezonden oorhet AdvertenUeBureaa van A BRINKMAN en ZOON te Oouda LOTEN in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER Vrije E= a ard ezMna axlct ZIJN TE liEKOMEN U A Brinkman Zn Lanfv c Tiendewegf PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 Mcderlandschc Stoomboot Maatschappij De Stoomichepen BOLLAND kapt J SMIDT en BATAriEB kapt J 8AUEB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappij Boompjes 72 te Rotterdam ÉkAËPEIIEN A HdLIÉ I KUMl Cafiao 4Mr B J fienees en ScheikoDdigen fiekr met fioudeD en Zi lQ m verflterkend en Aangenaam van Uet melk gekookt zeer aan te bevelen voor liafeUJfcseli dertn zwakke personen en klierachtige gestellen Ket water toebereid is zü aU gPneeskracbtlKe drank oititekend bQ diarrbée ook Toer znigellneen en kleine kinderen De echte Kikol Cacao van Krnepellen k Holm ia alom Torkrljgbiur in Tierkante basuen van m Kgrr f 1 70 H Kyr h f 0 90 en h Kgr k f 0 Ö0 voorzien van Etianet waarop nevenataand fabrtekamerk en de bandteekeoing van de Ik bU Un Vabrtakaroark De Stoomschepen louen te Brewergquay de markt van Boter en Kaas te Londen Fabrikanten Kraepelicn Holni Zeist Hofleveranciers ZülVEllE FRANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX k f 27 per 48 Fleaschen met aocljiis ft anoo huis geheel Nederland ook per proefflosch kwart en balf ankera belegen verkrijgbaar Voorts allo MERKEN Prijscouranten gratis en franoo Van alle merken zijn proefflessohen verkrijgbaar Adres WIJÜSTIIAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Heynwit s Boonekamp Elizter Het groote aantal zenuwkwalen van ïonuwlioofdpyn af lot de voornf anndö kontoekoneu van apoplüxie horaouberoorte te trolseeren QOgateoda alte middelen door de mediaotie wetonaohap aaiigetvoud Eerst aan den nioutven tijd komt do oor too dat zij door bet gobruit maken van den eeovoudigüten weg na mulijlt langs de huid eene physiologisahe ontdekking gedaan heeft die na houderde proefnemingen thana over de geheole woreld vorbreid 18 eii terwyl zg in wotonaoliappolyko kringen do boogste belangstelling wekt teven8 oene weldaad blijkt lo zyn voor do aaii zonuwkwalon lydendo menachheid Dezo geneoswijze ia uitgevonden door don goW080U Officier van Gezondheid Roman Weiaaraann te Vilshofen on bornst op de ondorviniiing opgedaan in oono so jarige praktijk Door wassching van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe gesohiicte stoffen door de hold onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze gonoesw jze werdcD wsrketyk scbittereudo resuUnteu verkregen on zij maakte zooveel opgang dat van een door don uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voor koming en genezing binnon korten tijd rooila de 26o druk voraonenen is Dit boekje bovat piet alleen voor het groote publiek verBtnnnbaro verklaringen omtrent bet wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelrs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetonBciiappelgke voihandolingen uit de mediSOhe bladen die nan deze gnnoeswijze gewijd zijn zoomede arsehrift van tal van getuigsehririen van hooggeplaatste geneoskundigoii onder welke P Méoière med dr professor aan de polykliniek te Parijs rue Rougemont 10 Steinzrober mod dr praktigeerend g eneesheer aan bet krankzinnigen gesticht te Cliftrenton 8 mitStsrath Dr ohn te Stettn OroBsmnan med dr arroud arts te Jöhlingen Dr P Forestler geneesheerdireotenr van het hospitaal te Agen Qeheimrath Br Sobering kasteel Qutenfels Bad Ems Darses med dr geneesheerdireo teur der galvano tberapeutlsohe inrlohting voor zenanrlijders te Pari 8 rue St Bonoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Bus aco arrond arts te Zlrkniti Ober stabsarst JeoU med dr te Weeneu Dr C Bongavel te La Farriëre Eure lid van den Conseil Central d hyglène et de Santé in Frankrijk en vele andoreu Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde lenuwacbtigheid lijden waarvan a kenteokcnon zijn obronische hoofdpijn migraine sohele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid liolumelijke onrust en onbehagelijke toestand verder allo zieken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aan de gevolgen ilaarvan zooals verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseliike zwakte verzwakking van geheugen en en ig die reeda onder geneeaknndige behandeling geweest zijn maar door do ii kende middelen als onthoudings en koudwaterkuur wrgven electriaeeren atoomlooi of zeebado i geen geaezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zg die vreOS gevOOlen VOOr beroerte en daartoe roden hebben wegona vorsohjjnaelen alB zich aanhoudend angstig voelen verdoovlng in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd sulzlng in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze drie eategonen van zeUUWlIJderS tda ook aan jonge mei eS lijdende aan bleekzuoht en kraohteloosbeid ook aan gezonde zel aan jonge personen die veel met het hoofd werken en goeatelljke roaetio wUIun voorkomen wordt dringend aangeraden zioh het boven verinehlu werkje aan te aebaffen hetwelk op aanvrage kOSte loos on franco verzonden wordt door LKMAIHK Co Apothekers te Parijs rue de TËehiquier SO Alteen gereohtigd tot verbreiding der genreawijze van ROMAJN WKlSSMAINiN Oud Ofiloier van gezondheid oore lid der Itnlloansohe ttSaniteita ordo van het Witte Krais en verder to Anuterduu door H CLEBiX Co HeUigeweg ü Rotterdam F E nui SAKTBN KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 Utretht WBRÏ PORTON Oudegrocht bij do Goardbrug P IIIO Op da jongste hjgieuiaoh niediciniile Teutoonstdlling te imt is de WeisBman aohe geneeswyw door de meaische jarj met de Zilvereu Uedaille bekoond ZEX5 HEII EKEl S T A r B 9 Ct per Fl 5 Ct per s PI prachtig helder en oed wcrkenil Depot A NORTIER Gonwe C 3d 35 Een ware Schal voor de oogelakki e fliachtoffêrs der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitepattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIi G HoUandsche aitgare met 27 afb Pros 2 galden Ieder die aan de verschrikkelyke gevolgen vau deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die bet geeft redt iaarlijks duizend vau een zekeren dood Te rerkrggen by betVerlagg Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van bet bedraj ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland GEVRAAGD om oo êpoedig mogelijk in dienst te treden een BEKWAAM LETTERZETTER Zjj die met de SNKLPËdS bekend z n komen bet eerst in aanmerking Adres onder No 2287 aan het Bureau dezer Courant FEANSCHE STOOMVERVEEU Gtienilsebe en Zwitserscbe WasscheriJ Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen 11 Oppenhelmer Kotterdaoi Specialiteit voor bet atoomen en verven van alle Heeren en üameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Tafelkleeden Trypen met nieuwe patronen geperst Kwasten Gamituren Neteldoek TuUea Kanten Veeren enz Alle goederen knnnen in elkander blgven en worden on schadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 da n afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS z Kleiweg A No 73 StoUwerck sche Borstbonbons gefitbriceeid na voorschrift van den 1 kon ümTersiteits ProI Oehm Eofrad Dr Hariasi Boon hebbes sedert 50 jaren ala Torzachtend middel tegen hoesten 1 heeechheid en aandoening der ademinge1 organen uitstoekende diensten bewezen I Bij spoedige afwisseling van warme 1 en koude lucht is t byzonder aanbeyelens 1 wardig een i bonbon te gebruiken Terpakking Oeele pakjes 2S cent Alom verkrijgbaar Hi Koopl L itsluilcnd FREEMAN S Puddingpoeder de meest gevraagde der Wereld 10 maal bekroond wegens haar gezonde beatanddeelen en fijne smaak bnig Agent SCBRAVEIUK te Ainslenlain 10 c per Pakje of 30 c per Luxe Doosje Men lette op de HoUandsche gebruiksaanwyzing en den naam van den Agent daar er vele styfselacbtige namaakaela bestaan Te GOUDA alleen verfcrggbaar by de Firma T VEUMEIJ te Woerden hij n DÜN BLANKEN Zeer Uotte Cresteendrukte NAAmMES worden GELEVERD door A BRINKMAN eo Zn Qeud Snelperadmk tbd A BuNHAsk Zoom WÊf y Met 1 October begint een nieuw kwartaal zij die zich tegen dien datum abonneeren ontvangen de nog in deze maand verschijnende nummers gratis Hei parlementaire Meuwjaar De gewone plichtplegingen aan het einde en phet begin van het nieuwe zittingjaar der Kamers hebben weder plaats gehad zoodat als vanzelf de aandacht voor een oogenblik getrokken wordt door de binnenlandsche staatkunde Veel bjjzonders is er in 4 beide redevoeringen niet te berde gebracht dit was te verwachten Maar bij deze openbare vertooningen behoort nu eenmaal een toespraak hoewel het min of meer belachelgk is den laatsten Zaterdag Tó 5r de nieuwe zitting den minister van binnenlandsche zaken met een mooie koets en onder militair escorte naar het Binnenhof te zien rijden om een droge opsomming te houden van hetgeen de leden zelf in dit jaar hebben uitgevoerd Wij kunnen best begiflpen Jat et techts eHkele leden waarschijnlijk om den voorzitter een vriendschapsdienst te bewijzen bereid bevonden worden daarbij tegenwoordig te zi n De opening dat is althans wat bijzonders Men ziet en hoort het hoofd van den Staat te midden van kleurrijke uniformen en gala toiletten en heeft de kans iets nieuws te vernemen omtrent de plannen van de Regeering Ditmaal echter was de verwachting niet hoog gespannen Ieder begreep dat de Kieswet alles zou beheerschen en overschaduwen De sluitingsrede kon dit jaar tamelijk lijvig zijn De hoofdzaak was natuurlijk de belastinghervorming die haar beslag heeft gekregen Om die reden alleen was een dankbetuiging aan de vertegenwoordiging op haar plaats want deze hervorming behoort tot die welke geen ministerie van welke richting ook meer ongedaan zal kunnen maken en zal tevens den grondslag zijn waarop in vervolg van tijd een rationeel belastingstelsel wordt gebouwd Naast FEVILLETOIM STEKEEN EN ZWAEEEN Uit het Jhntiei 9ft Ooh wat beteekent het ook wide hy tot zich lelf ftOrer een kwartiertje zal zij er genoeg van hebben Het ia maar het boate Ktob in het onverm del ke te oegan Anders mikt zij tont Zij wa reedi ait haren fauteuil opgestaan en drentelde met langzamen tred de deur ait den tuin in Ik zal mij erg verveleud en onTrieudeljjk aanstellen des te eer raak tk van haar af aam Zeuko zich voor Zg bleef in de nabijheid van het huis Telkens en telkens gingen zij Toorbq de ramen Tan Anna s kamer en zoo dikw is hy er voorby wandelde wierp bq er oen angstigon blik heen O I wanneer zij zich aan het renster rertoonde en hem daar mat die vrouw xag loopen Wat loa dat ellendig oaverdrageliyk zgn I Hg deed zgn bast om Alios op eea ander wandelpad te brengen doch te vergsofs I Al jd keerde zij naar bet huis terug Het was om er wanhopig onder te worden Eindelijk greep hg nog een ander middel aan en zette licb op een bank neder Van daar kon men Anna s renater zien nouder vrees te hebben vair uit het huil te kannen worden beB ied Een grOepje boomen hulde de bank in het duister Acns zou geen onroonlohtigheid begaan Wanneer zg aan het venster mocht rersobgoen en hem niet gewaar werd uu iq euroudig maar vaobtm uader te roepen dit welvolbrachte werk kon gewezen worden op menigen anderen nuttigen arbeid inzonderheid op koloniaal gebied Minder bemoedigend was het dat geen melding kon worden gemaakt van nieuwe regeling onzer weerbaarheid eene quaestie die Et zoo lang aan de orde is die jaren achtereen zoo urgent werd geacht en nu zoo geheel achter de bank geschoven is Wel is er een ontwerp maar niemand kijkt er naar om en de Regeering zelve doet alsof het niet bestaat De politieke tijdsomstandigheden doen zeker het Kabinet berusten in dezen droevigen gang van zaken Voor niets ia er oor noch oog dan voor de kieswet en alles moet daarop wachten Toch is het deerniswekkend een man als de heer Seyffardt zijn talent en werkkracht te zien verspillen aan doodgeboren ontwerpen terwijl hij kalm blijft admi nifltreeren en kibbelen met H M do M gentos en hare omgeving Indien men m niet wist dat de heer Tak geen militai sympathieën beeft dan zou deze lauwheid tegenover zoo groot een landsbelang er het afdoend bflwüs voor leveren De Openingsrede spreekt in de eerste plaats van het kiesrecht Dat is natuurlijk schoon het alweder min of meer potsierlijkr is dat men il M de Koningitf f Regentes in haar gouden wagen met veel vertoon laat rijden naar het Binnenhof om den Staten generaal te verzoeken hun medewerking te verleenen voor de behandeling van een ontwerp dat reeds weken lang in de openbare vergadering der Tweede Kamer is besproken en waarvan het wereldkundig Ia dat het morgen aan den dag nogmaals zal worden onderzocht in de afdeelingen Maar een Troonrede moet toch iets zeggen Stappen wij daarom van die zaak af met den wenscb dat dit afdeelingsonderzoek moge leiden tot overeenstemming bij de voorstanders eener ruime uitbreiding der kiesbevoegdheid zoodat het ontwerp zal kunnen worden vastgesteld onder goedkeuring van do groote meerderheid onzer vertegenwoordigers Verder is de openingsrede sober in beloften te sober volgens onze meening Waarom spreekt de minister van financiën in zijne paragraaf niet van de wet op het personeel De mededeoling dat de toestand of door eenig ander teekan wellc dan ook te verraden dat zij iemand wachtte Uet zou geen opzien baren dat zij daar stond om wat friascbo Inont ta happen Hij vreesde maar eon ding dat hij zioh zou verraden Zijne prikkelbaarheid en zgne minder aangename stemnjing Uioeiten tot eene ontdekking leiden En deze vrouw scheen maar niet van zins te zijn om te gaan sUpon Zg bad zich naast hem op de bank neergezet haar rechterarm rustte op de leuning hare vingers trommelden op het barda hout Wanneer Zonko eene kleine rugwaartscho beweging maakte kwam hij onwillokourig in aanraking met da teedere en warme rrouwenarm Gg zgt beden uit uw humeur I seide Alioe na een lange pauze Wel neen antwoordde Zenko Ik heb maar wat hoofdpgn dat is alles irEn helpt de koele avondlucht daar niets tegen P Is uw voorhoofd niet zeer beetP En zij legde vluchtig bare warme hand op zijn voorhoofd Hij kon t niet laten faare band te vatten en haar aan zgne lippen te drukken bg w jza van dankbetuiging rWeet gij waar ik lust in heb F ging zg voort Ik heb erge trek naar eene cigarette 0g hebt immers oigarotten hQ u Qeef er mjj dan eene I Hij gaf haar eene cigarette en streek een lucifer aan Het vlammetje verlichtte voor oeu oogenblik haar wit pikant gezichtje met dien grootao dikken mond die met gver aan de cigarette toog Daar viel het hem plotseling in wat die groote schoons mond hem heden in het voormiddagunr bad doen deuken Een eigeuaardig gevoel noet bet zgn door dien mond gekust te worden Ik uu wet willen wedden dat de g reo kus van de rijksmiddelen voldoende is dat verhooging van lasten niet wordt geeischt en de beschikbare middelen toereikend zijn voor den dienst is zeker zeer bevredigend Maar grooter zou onze voldoening zijn geweest indien de minister Pierson had bericht dat de herziening van de wet op het personeel gereed was ot althans zoo goed als klaar Dat is eene verbetering welke hij ons in het vooruitzicht heeft gesteld en die geen dag uitstel gedoogt Welhaast zullen de Nederlandsche landouwen weergalmen van het geweeklaag dergenen die zullen moeten bloeden tengevolge de bepalingen der nieuwe bedrijfabelasting als compensatie behoort de personeelo belasting op nieuwe grondslagen te worden gevestigd of althans de scherpe kanten wat verzacht Het is te voorzien dat de Kieswet vooreerst niet in behandeling komt en mocht dat tegen alle berekening geschieden dan is de invoering tegen I Januari toch niet doenlijk meer Er zal tijd genoeg overblijven om met deze Kamer nog eene gedeeltelijke herziening van het personeel ter hand te nemen Moge de loop der zaken in het nieuwe zittingsjaar hoogst onzeker zijn dit staat vast dat de natie van den heer Piereon verwacht zoo spoedig mogelijk verwacht dat hij zijne toezegging zal gestand doen om het personeel aan de orde te stellen Vermoedelijk wacht de Minister de uitkomsten af van do Vermogensbelasting dat is begrijpelijk maar het zou bet publiek bij hetwelk de minister groote verwachtingen heeft opgewekt zeker leed doen indien hij ook nog de werking van de Bedrijfsbelasting moest afwachten Ongetwijfeld vernemen wij daaromtrent meer bij het indienen der Staatsbegrooting zooals men wéét volgt de millioenenrede tegenwoordig dadelijk op do installatie van den delinitieven voorzitter Nog zou men kunnen vragen waarom wel een nieuwe wet op den fabrieksarbeid maar niet op de pensioenen voor arbeiders Waarom geen leerplicht Deze dingen zijn echter niet zoo dringend dat zij niet kunnen wachten tot een nieuwe Kamer schoon wij steeds de leer voorstaan dat deze vertegenwoordiging arbeiden moet zoolang zij bestaat De kieswet mag geen sen pijn veroorzakuu zoo dacht bij bj zich zeil En terstond daarop Ach ik wensobte maar dat zij heenging Die neasoh niet alleen werd gedaan omdat bg onneduldig wai Hij was sedert heden morgen veracht kkelgk opgewonden En in zulk eene stemming moet men niet alleen zgn meteene vrouw 1 Zoo dacht bij met verbeten woede en dan nog bovendien met eona mooie vrouw 1 Oolc deze laatste gedachte kwam nu voor de tweede maal by hem op Het woa nu nacht en niemand was er io den tuin behalve zjj beiden ffWanneer ik mü over iemand moet Terwondorou dan is het over uwen man I zeids Zenko plotseling ivHoe komt gij op die gedachte vroeg zij verbaasd Wat voor vorwonderingwakkends heeft hij P yDat hg u de meest onbogransds vrgbeid toelaat dat hg nïot beter over u de wacht houdi Wanneer ik uw echtgenoot was zoudt gij u aan eene andere lerenomanier moeten gewennen I Eu Eoudt gg meenen dat ik mij daarin voegen zou dat ik mü daartegen niet verzetten zou F vroeg zij op langzamen toon Daarorar matig ik mg geen oordeel aan Ik ken u Ie weinig ffindien hij mij minder vrijheid toeliet zou dit zoker een bewijs zijn lat hij mg moer liefhad en dttt zon het verlies van mijne tegenwoordige ongebondenheid ruimschoots vergoedoti I Oij hebt dus uwen man Hef Anders zoudt gg over zijo gebrek aan liefile niet klagen I Ik sprak op dit oogenblik niet over hem Ik hield mü ras aan de gedachte hoe het zgn zou wanneer gg ïn zgn plaats stond Zij sprak deu hiatsl woorden met uohte maar voorwendsel zijn om alles aan den kapstok te hangen Het beroep op den gver en de toewijding van het parlement aan het slot der rede is zeker niet misplaatst IJver en toewijding zullen in dit zittingsjaar bijzonder noodig zijn nu er eene beslissing vallen moet die voor en land on volk van zoo groot gewicht i De oplossing van het kieswotvraagstuk zal veel overleg on wijze toegeeflijkheid van alle kanten vereischen Het is te hopen dat bjj de sluiting van het aangevangen tijdperk van de kamers zal kunnen getuigd worden dat zij zioh Tordienstelijk hebbon gemaakt jegens het Vaderland en het Koningshuis De eerste daad der Tweede Kamer hot opmaken der candidaten Ijjst voor het voorzitterschap heeft reeds een merkwaardig kijkje gegeven in de verhoudingen van de partijen Een niet zeer bemoedigend kijkje De fractie Kerdijk Borgesius vond de gelegenheid schoon voor een leveé de boucliers tegen Van Houten on niet alleen dat men hem niet stemde maar men verkoos den heer Maokay boven hem Niet uil onpartijdigheid want verleden jaar nam men Van Houten en niet Mackay maar uit ontevredenheid die zoodoende red krijgt van haat Dexeatemming is een boos voorteoktn radicalen en Kuyperianen vdór TaK liberalen en Katholieken tegen Als het zoo moet gaan is het voor de toekomst der liberale partij al even onverschillig of Tak blijft staan dan wel of hij wordt omgekegeld BINNENLAND GOUDA 20 September 1893 De cholera lijder die in de barak verpleegd werdi is giatereumidd te drie ure overleden Men verzoekt ons mede te deelen dat de heer P van der Pol by afwezigheid gekozen tot Commissaris der Ooudscho Ëerewacht als zoodanig heeft bedankt Men verzoekt ons mede te deelen dat D KSring op de Laudbouw tentoon stel ling te Amsterdam geen eervotlo vermolding heeft gekregen maar wel een bronzen medaille heldere stern Uü antwoordde niet terstond 3ij dien ruil zoudt gij niet veel winnen liet hg er toen op volgeA Welke fouten of gebreken uw man ook moge bobben deze éeait deugd moogt gü hem niet onthouden dat hg oml karakter bezit en weet wat b wil Bij mij daarentegen zoudt gif te vergeefs naar karakter en vasten wil zoeken Ik ben een zenuwachtig menscb vol weifeling een verwende artist wien niets bevredigt on die toch onophoudelgk naar bevrediging smacht Wat zoudt g met Ku k eenon man beginnen P Ka drie dagen zoudt gg reeds uw geduld met hem verloren hebben uO neen I zeide zij ernstig Ik zou wel weten hoe ik met u handelen sou I En hoo stelt gij u dit dan voor P frllsol eenvoudig I Voor eerst zon ik u niet verwennen Dat doen andere vrouwen in bijzonderemate Ook zou men niet jaloersch mc eo zija endat zou ik niet zijn tloartoe heb ik geen aanleg Varder zou men zijn beat doen u zooals men t noemt nooit recht tot rust te latsn komon Gg zoudt altgdeen beetje een zeer klein beetjo hang moeten sgnvan uwe vrouw te kunnen veriiezen Gg hebt juisteene zeer prikkelbare jaloersche natuur het kou uwe vrouw volstrekt geen moeite kosten u ta onrasten angst te houden Met ééa woord uwe vrouwmoest u behsersoben en by u oeue grooter endieper gaande üefde wekken dan diegg zelf gevoelt En dit kan men slechts verkrijgen wanneer men ueen beetje prikkelde o maar een klein beetje I zeidezg op half vlslenden half ipotaohtige toon en maaktsmot haren arm die tot nog toe rustig op de bankleuning gelegen had eens Iraweging ala of zij danman gmbelaen wilde ifyorJt vervolfd