Goudsche Courant, donderdag 21 september 1893

Directe Süoorwegverblndlng met GOIÜA Zo iierdlenst 1893 Aansevangen 1 Mei TUd vau Greenwich 10UD ROTTERDAM 1 18 11 8 1 24 8 4 4 50 1 05 4 67 l U 5 04 1 19 5 11 38 1 28 1 44 4 5 80 K0TT8IIDA M nOIJOA 61 10 11 60 13 10 1 10 31 1 10 8 8 10 48 1 10 51 11 08 13 40 8 3 48 4 80 t Oi 8 18 e ii 8 S5 15 3 48 3 10 4 08 4 40 5 15 5 65 DBN HtAO ROIIDA 18 9 46 10 19 11 3318 15 1 41 8 15 8 45 3 43 4 U 4 43 6 8 10 86 1 48 4 48 I 10 37 8 6 10 46 8 0 5 09 aOPDA OEN HAAS Ooud 7 SO S 40 9 04 9 47 10 4 11 11 ll l l Ol 1 17 3 89 8 45 4 45 5 86 6 6 7 13 S 85 9 8 10 45 11 11 ll SO ie M 7 48 8 61 1101 1 13 4 67 6 11 9 60 1S Z 7 619 01 11 10 1 11 6 08 6 10 6 Voorb 8 0S9 13 11 88 l St 6 10 6 38 10 11 Hini 8 089 18 34 10 07 11 17 13 41 18 51 1 39 1 57 3 65 4 16 5 85 5 65 8 37 7 43 8 55 10 16 11 15 11 40 18 AllHn op Zo II KuMtdimn t t 15 ionl tot 15 ii pt bw nOl DA UTRÏOHT 8 09o8 ai 10 1 11 11 48 8 83 3 18 4 16 4 t7 6 18 6 01 7 45 8 38 10 08 10 38 i lUfo 5 53 7 30 7 43 9 18 9 46 10 19 11 3318 15 1 43 8 15 8 45 3 43 4 U 4 43 6 81 7 04 8 05 Vourb 5 58 10 86 1 48 4 48 7 0 Ü Z i 8 10 10 37 8 6 38 ZO VI6 19 10 46 8 0 5 09 7 31 i amit 6 30 7 60 8 13 9 68 10 18 10 67 11 03 13 45 3 80 8 46 3 16 4 13 4 43 6 10 5 61 7 48 8 86 10 03 10 36 OTRECHT r OUD A 34 18 08 13 50 8 56 3 S 68 4 43 5 03 0 30 7 48 8 00 S uO 10 07 10 64 18 10 3 30 4 07 6 01 6 18 9 06 18 34 4 16 6 33 ll 10 34 13 48 4 84 5 40 9 1 08 18 56 1 88 3 37 3 40 4 37 6 80 5 53 7 03 8 80 8 419 33 10 4011 10 AMSTSRDA U O O U D A 9 40 11 10 11 17 i SO 4 10 4 36 7 36 ei 9 66 11 16 11 41 M 4 11 4 40 7 40 10 10 10 44 13 18 Ulnwlit 06 83 7 50 9 Hftrmelen 6 i3 3 04 i Woerdm 6 53 8 11 Uudimler7 07 8 19 Saiila 7 80 8 38 9 34 Amstci ain O S Aiutardsm Wp 5 60 Ooud 7 10 h tliM ai 8 37 5 37 7 69 10 88 1 45 6 05 5 45 8 07 10 18 8 68 6 16 6 56 8 14 10 38 l iO 3 08 3 50 4 48 6 19 0 910 36 8 83 9 10 10 6111 10 AM8TKRDAM U 18 11 8 61 4 47 5 13 M 08 13 19 1 3 40 6 46 0 35 11 10 13 34 1 10 1 66 0 8 60 11 16 Owr Himil M AUoa h Programma der achtste waarschyniy k laatste Volks MnzieknitToeriag op de Markt door hei MusEÏekkorps der dd Sch nttery op morgen Donderdf arond Schattery Marscb Blumentritt Lnstepiel Oavertare Keler Bela Wiea bleiht Wien Schrammel Potpourri Martha Ploten Populaire Marnch 1891 Beriaud Aux pays bleaa Wals KI a Madjoe Beyeus Carolinepolka Wolf Marche populaire Kesseli 10 Finale ♦ ♦ Aanvang ten 7 nre De Ui dezer stede gehoudene Unie coUecte heeft in Juli dezes jaars opgebracht de som van ƒ 158 25 waarvan 87 40 overgedri en is ann het fiestaur der Vrye school op geref grondslag en 30 aan de Besturen van de suppletie fondsen voor Christelyk OnderwyB alhier Voor de Christelyke Bcholen in Nederland is aan de Uniekasi gezonden 25 Toen gisteren in de Nieuwsteeg een faillieten inboedel onder den hamer kwam deed zich het volgende vermakelyke incident voor Onder de te verkoopen zaken bevond zich ook een papegaai Toen de afslager naar gewoonte aan hei afslaan ging w rd er van binnen myu ge roepen Wie was die persoon Niemand maaktrzich bekend maar een der aanwezigen wist te vertellen dat die vogel zoo brutaal was geweest Ily had dien dag dat woordje myn zoo dikwyls gehoord waardoor by hem de luit opkwam het ook eens te debiteereu Ben oquer lezers vrasgt ons inliohtingeo o ia dezen tyd aCamphora ribinit niet een middel is dat ieder in huis moest hebben leoi was medegedeeld dst by baïkpyn eenige druppels daarvan uitstekende diensten bewyzen Daar we op dit punt leeken zyn kunnen we daarin onmogelyh raad geven wellicht is een der hhr doctoren oo welwillend ons hnnntj opinie daaromtrent mede te deelen StAtdn QoneraOl Vereenigde zitting van Dinsdag 19 Sept De Koningin Regentes zich op de bekende statelyke wyze naar het Binnenhof begeven hebbende en daar op de gebraikelyke wyzu ontvangen sprak de volgende troonrede uit tut opening der nieuwe zitting Mijne Herent Met dankbaarheid mt Ik by de opening der gewone zitting van de Btaten Generoal in menig opzicht bevredigende mededeel iugen doen omtrent don algemeenen toestand dvn lands De betrekkingen tot alle buitenlandscbe Mogendheden zyn van den meest TriendschB polyken aard Aan Myne uitnoodiging tot verschillende Ilegeeringen gericht om eeni regeling voor te bereiden van onderwerpen van internationaal priruntrecht is op welwillende wyze gevolg gegeven Zee en landmacht kwyten zich zoowel hier te lande als in de koloniën by voortduring op de m est loffelyke wijze van hare taak De uitkomsten van den oogst zyn ten gevolge van langdurige droogte in den voorzomer op onderscheidene plaatsen minder gunstig De toestand van den veestapel is over hut algemeen voldoende In dien van handel nyverheid en scheepvaart kwam geen merkbare verandering De algemeene gezondheidstoestand is bevredigend Voor een ernstige uitbreiding der besmettelyke ziekten welke ten vorigen jaru de volksgezondheid en den vneatapel zoozeer bedreigden mochten wy tot dusverre bewaard blyven Gedurende dit zittingjaar waoht U opnieuw hoogst gewichtige arbeid Voor de verdere behandeling en afdoening 1 U M 7 8 s n 7 S 8 a 7 18 8 50 7 os Gouda Moordrecht Nieuirerkork Oapelle Botterdaa 7 Bottardun Cipell l Niaumrkerk t la Moordnchl iM OoadA Oudew Woordan HumslBQ UltMhl 5 50 6 54 11 14 6 69 7 08 8 18 11 83 6 06 7 11 8 41 ll SO 6 18 7 38 8 88 8 41 10 61 11 50 a O U U A OoudA 6 40 8 81 10 00 Aioiterdui Wp 7 6 10 10 66 AtutudiiB ai 8 U ii 11 10 Ooadi der aanhangige weUvoordracht tot reeling van het kiesrecht voor de Tweede Kamer der Staten Generaal en voor de Provinciale Staten roep Ik in de eerste plaats Uwe medewerking in De nog aanhangige wetsontwerpen blyven aan Uwe overweging aanbevolen Het ontwerp eenor wet op de krygstucbt wordt aan Uwe beraadslaging onderworpen Ook andere verbeteringen onzer wetgeving zoll u U worden voorgedr en De toestand van s Kyks geldmiddelen is voldoende Verhoogiug der belastingen wordt niet geëischt en de beschikbare middelen zyn toereikend voor de behoeften van den dienst Een ontwerp van wet in het belang van de gezondheid en veiligheid in fabrieken en werkplaatsen zal V worden aangeboden Tot verbetering der bestnursinrichting in Nederlandsch Indiö znllen Ü voorstellen worden gedaan Opnieuw Myne Heeren doe Ik met vertrouwen een beroep op Uwen yver en op Uwe toewyding Moge Uw arbeid onder Gods zegen strekken tot blijvend welzyn van ons dierbaar vaderland In naam der Koningin verklaar Ik de giawone zitting der Staten Generaal te zijn geopend Na het uitspreken dezer rede verlaat de ïtegentes uitgeleid door de Commissie de vergadering welke daarop werd gesloten Als bijzonderheid meldt men dat de heer Valette een der drie leden was die de plechtigheid in burger kleeding bywoonde ËRRSTK Kahku Zitting van Dinsdt 19 Sept Te 3 uur opende de heer van Naamen de vergadering De geloofsbrieven der nieowe en herkozen leden werden onderzocht en daarna goedgekeurd De Voorzitter aanvaardde toen zyne betrekking met een hartelyke doch kleurlooze toespraak benoemde eenige leden in een psar commissiëo en liet voor de afdeelingeu loten Daarmede waren de werkzaamheden afgeloopen nadat tot het zonden vaneen adres van antwoord was besloten TwKEUB Kahuh Zitting van Dïnsdig 19 Sept De heer Van der Schrieck opende ook te drie uur de vergadering met eene toespraac die zeer welgemeend maar wat lang van stof was ongetwyfeld het gevolg van den hoogw leeityd van den krassen generaal Zeer eervol op 3 na algemeene stemmen werd Mr Gleichman Ie candidaat voor h t voorzitterschap Na herhaalde stemming en herstemming werd Mr van Houten no 2 met 40stemme t tegen 37 op Mr M Mackay De geavanr ceerde liberaleu schgaen hun ontevredenheid over de houding van dezen afgevaardigden dk de beide vorige jaar ook no 2 geweest is te helihen willen lachten door hem hunne stemmuu te onthouden Naar het schynt hebben de con servatief Iiberalen het mot behulp van katholiei ken gewonnen op de geavanceei en en de antirevolutionairen Zonder verzet werd generaal van der Schrieck no 3 op de candidatenlyst eene gehruikelyke hulde aan dezen doyen d üga Nu volgde trekking der afdeelingeu waarvan de heeren Cremer van Houten van Delden M Mackay on Borgesius voorzitters werden Ook hier zal een adres van antwoord naar de tlegentes gaan Door heC overlyden van mr Snouok Hurgronje zat het van de nienwe keuze te jVIid delburg afhangen of de liberalen in de Staten van Zeeland de meerderheid behouden of niet Op het oogenblik staan de partyen 21 liberalen en 20 anti liberalen en een conservatief I0 6I ll OS a o 11 10 11 11 06 7 Si 7 47 1 18 lO OS 10 11 7 4B 8 07 De twaalfde algemeene jaarvergadering van de nation ale ch risten geheel onthouders vereen igiug zal op 27 dezer to Arnhem gehouden worden O ra zat worden behandeld Het hoofdbestuur wendt by de hooge regaering pogingen aan tor bepaling datdekoUnerinnen of 7 g dameflbediening in de caf a worden verboden Ook is door meer dan ééne afdeeling voorgesteld by de regeering aan te dringen op het slniten van de drankhuizeu de Zondags of althans gedurende de godsdienstoefeningen By beschikking van 19 dezer is benoemd tot buitengewoon opzichter belast met het toezicht op het maken der gebouwen en het uitvoeren der verdere werkzaamheden ten dienste van de stoom verwarming en electrische installatie in de Polytechnische school te Delft N Ëzaltn thans te Moordrecht Evenals te Mydrecht beeft zich te Uithoorn eene commissie gevormd met het doel een onderzoek in te stellen naar de heerscheude werkloosheid en middelen te beramen om hieraan t emoet te komen Het Weekbl v h Rechte zegt naar aanleiding van het ontwerp eener Nederlandsche octrooi wet het volgende Wie bad voor een goede 20 jaren kunnen denken dat de octrooien van uitvinding en verbetering die men destyds door de zonder noemeoswaardigen tegenstand aangenomen wet van 15 Juni 1869 Stbl t no 126 in de Tweede Kamer stemden acht leden in de Eerste slechts één lid t en voor goed begraven achtte tegen het einde dezer eeuw weder uit haar graf zouden verryzen om in eere te worden hersteld Toch hlykt dit uu het stellige voornemen der regeering te zyn Alle bedenkingen die in 1869 tot de afschaffing der octrooien leidden zyu volgens hare in de toelichtende nota uiteengezette denkbeelden ong ond of niet afdoende De vraag is nu maar of de Staten Generaal er eveneens over zullen denken Wy zyn daarvan nog zoo zeker niet Zooals blijkt uit de mededeelingen van den burgemeester te Itotterdam zyn in de verloopen 24 uren loopende tot heden namiddag 2 uur 2 nieuwe lijders aan cholera asitticac aangegeven Sterfgevallen kwamen niet voor 2 lyders zyn hersteld In het geheel hebben zich nu vau het ontstaan der ziekte op 21 Augustus af 38 gevallen van cholera alhier voorgedaan waarvan 20 met doodelyken afloop terwyl 6 lyders hersteld zyn en 12 lyders in behandeling blyven Een Milaansch geldwisselaar Gernachi is door de Rechtbank veroordeeld tot 3 maand gevangenisstraf een geldboete van 500 lire en verbeardverklaring van een in besl genomen Bom van 3000 omdat hy voor dneduizend gulden kleingeld naar Zwitserland wilde zenden een feit dat zeker alleen in dagen vabpasmuutnood zooals thans in Italië heerscht strafbaar is Het vonnis werd geveld op grond dat pasmunt een ruilmiddel is en geen voorwerp van speculatie Dj nakomelingen van den Nederlander Pieter Smit die in de 17e eeuw naar New Jersey vertrok zoo bericht ïndépendance houden nu al sinds meer dan twee eeuwenieder jaar een fsrailie byeenkomst Dit jaarwaren er op den familiedag 5 ï47 personen by elkaar De oudste was 96 jaren oud Onder Velp by de Biesdelsche laan werd Zondagavond door de stoomtram een te Velp wonend gepaeporteerd militair overreden en ge dood De machinist remde nog met alle kracht toen hy iets op de rails zag doch het was reeda te laat Een Japansche dame mej Aikawe bezoekt thans de voornaamste meisjesburgerscholen van Berlyn óm zich met de daar gevolgde leermethode vertrouwd te maken en die in fauar vaderland te gaan toepassen 7 10 6 66 6 03 6 10 6 17 6 16 7 30 9 54 10 08 10 15 i 10 83 10 36 18 7 55 8 10 s 5a Zaterdagnamiddag heeft de heer J Bfittikofer conservator aan s Ryks Mnseum van Natnurlyké Historie te Leiden zich op reis b ifeven om een wetenschappelyken onderzoek in rtocht te ondernemen iu de Westerafdeeting van Borneo ter voorbereiding van de door hem en andere onderzoekers gezsmelyk te ondernemen wetenschappelyke expeditie welke in het voorjaar van 1894 van Pontianak de Eapoeos cal op um tot de waterscheiding der Kapoeasan Mahakkam rivieren Een en ander geschiedt in opdracht van de Maatschappy ter bevordering van het natuorkundig onderzoek der Ned Koloniën en van de met die Maatschappy samenwerkende en gelykoamige commissie die uit twee afdeelingeu bestaat één in Nederland en één in ludie Blykens een dezer dagen uitgegeven verslag der Staatsspoorwegen over 1892 werden sedert het begin van den aanleg in het geheel ter onteigening aangewezen 7980 16 90 Heet ongebouwde en 34 97 90 Heet gebmwde eigendommen Er werden aangekocht 6750 04 14 Heet ongebouwde en 38 28 36 Heet gebouwde eigendommen en gerechtelijk onteigend730 99 48 Heet ongebouwde en 1 79 95 Heet gebouwde eigendommen Voor een aankoop werden 13 144 koopakten gesloten Het verslag deelt verder mede wat in 1892 is verricht op de lynen Rotterdam Breda gedeelte Rotterdam Dordrecht Arnhem Nijmegen Dordrecht Eist Rotterdam Hoek vsn Holland en Nymegen VenloQ Db sterkte van het personeel by den aanleg was op 1 Jan 1893 3 eerstaanwezende ingenieurs 4 sectie ingenienrs 2 hoofdopzichters 4 opzichters der ie 5 der 2e en 2 djr 3e klasse benevens 1 schryver Hiervan waren werkzaam op het departement van Waterstaat 1 sectie ingenieur 1 hoofdopzichter 2 opzichters der 2e klasse en de schryver Vermits na 1893 geen afzonderlyke begrooting voor den aanleg van Staatsspoorwegen meer wordt gevorderd en de lyn Schiedam Hoek van Holland in 1893 in exploitatie is gebracht is dit het laatste verslag betreffende den aanleg van Staatsspoorwegen By de Tweede Kamer is een voorstel ingediend tot afschaffing der heflSng van scheepvaartrechten aan de oude sluizen op het Zederikkanaal te Vinnen aan den Arkelschen dam en te Gorinchem Zy brachten in de laaUte drie jaren op f 15 683 f15 305 en f 20 128 Gemotiveerd wordt het voorstel door den abnormahm toestand ontstaan door de openstelling der nieuwe monden van het Zederikkauaal De schepen die van de Lek naar de Linge moeten of omgekeisrd zyu verplicht zich op de oude sluis aan den ArJtelscbeu Jam te laten schutten en evenzoo kunnen de voor Gorinchem bestemde vaartuigen niet in de stadshaven komen zonder de oude sluis aldaar te passeeren terwyl het verkeer tuesehen de Liuge on de Merwede ook bezwaarlyk die sluis kan TC myden De heffing aan de beide oude sluizen drukt nu uitsluitend op de kleine voor d haven van Gorinchem en voor de Linge bestemde vftartuigen en daarentegen gaan de grootere bet kanaal doorvarende schepen door de vrye sluizen H M de Koningin Regentes ontving gisteren voormiddag te half elf uren de in Juli herkozen of nieuwbenoemde leden van da Eerste Kamer der Staten Generaal tot het afleggen van de vereischte eeden Dit geschiedde in tegenwoordigheid van den minister van bianenlandscbe zaken H M de Koningin Regentes zal heden de leden van de conferentie van bet internationaal privaatrecht ten gehoore ontvangen en daarna ten hove aan een diner vereenigen 0 36 4i 4S 56 10 06 De optocht van de Koningin Kegentes naar de Troonzaal had onder gunstig weder plaats De trein van statierytuigen en cavalerie met de traditioneele glazen galakoets waarin H M was gezeten als midddelpunt trok van bet paleis tot aan het gebouw der Tweede Kamer langs dubbele ryen toeschouwers aan beide 11 38 11 48 4 46 4 56 5 01 7 07 7 17 7 14 7 81 7 37 8 10 9 S7 9 6C 30 10 9 30 10 10 9 46 zgden Tandeitraaigearhcanl H M wenl allerwegen met hoeiik f en gevnif van handen en sakdoeken begroet Vóór de aankondiging van het binnentreden dar Regentes vertoonde de vergaderzaal wederom het eigenaardige schoawspei dat eene groote ruimte levert waarin zich velen in galakleeding of ichittereude uniform bewegen Slechte een drietal afgevaardigden was in bargerkleeding verschenen namelgk de heeren Heldt Pyttersen en Valette Aan beide zyden waren de tribanes geheel vol en voor vele dames waren de voorste ryen ingeniimd De groote tribnne werd ditmaal bezet door de leden der conferentie voor internationaal privaatrecht De gezanten van welke verschillende wegens nitlandigheid door hnnne zaakgelastigden werden vertegenwoordigd waren in de voor het corps diplomatique bestemde loges de meeste vergezeld van hunne dames die voor deze gelegenheid groot toilet hadden ge maaktTe IVi our verscheen de Vorstin in de 7aal op haren gang naar haren zetel terzyde van den troon links en rechts de afgevaardigden met een buiging groetende H M droeg een zwart kanten kleed en werd onmiddelyk gevolgd door de baronnes Van Hardenbroelt grootmeesteres Zoowel by hare komst als toen zy naar df koninkiyke koets terugkeerde onderhield de Regentes zich met jbr van Eysiuga het eerstbenoemde lid der H M begleidende commissie Als buitengewone adjudanten werden in het militaire gevolg dat te paard de achtspaunige koets omgaf opgemerkt de generaals Schneider Van Helden Alewyn benevens de kolonels fjeyerman Simon en jhr Baud laatstgenoemde commandant der dd schuttery alhier De leden van Raad van State van de Algemeene Rekenkamer en de divissiecomman dant generaal Hennus woonden de opening der zitting in de zaal by waar vele kamerleden zich lieten voorstellen aan den nieuw opgetrevioe president van eerstgemeld staatslichaam jbr van Fanhuys voor de eerste maal hier aanwezig By het vertrek en den terugkeer van den stoet stond Koningin Wiihelmina aan de venste groeten wisselende met hare moeder Tuingrond voor minvermogenden In het Jaarboekje der Maatschappy tot Nut van t Algemeen wydt de algemeene secretaris de heer J Bruinwold Riedel een opstel aan het verstrekken vau tuingrond tegen matigen hunrprys aan minvermogenden Aan dat opstel ontleenen wy het volgende Beedr in 1885 werd door het hoofdbestuur der Maatüchappy de aandacht der departementen gevestigd op hetgeen door sommige departementen was beproefd om door het verstrekken van tuingrond tegen matigen pacbtpi ya den arbeiders in hun kring de gelegenheid te geven in hun vrye uren aardappelen groenten boonen erwten enz te telen voor de behoeften van hun eigen gezin Gewezen werd daarby op het voorbeeld der departementen Bedum Loppersnm Oude Pekela Uithuizen en VVildervank in de prov Groningen Thans 7 ji ren later is dit voorbeeld slechts gevolgd in 6 andere departementen üolwerd NieuwLckker land Noorddyk Onderdendam Oo twoud en Winsum terwyl iets dergelyks reeds van 1838 af te Franeker bestond Dat de maatregel intnsschen in de genoemde plaatsen reeds een belangryke uitbreiding heeft gekregen hlykt uit het feit dat het aantal akkers of tainen die verhuurd werden aan oppassende arbeiders of kleine burgers bedraagt te Bedum 36 Franeker 209 te loppersnm 137 te Nieowijekkerland 29 te Onderdendam 40 te Oostwoud 50 te Oode Pckela 216 te Uithuizen 350 te Wildervauk 55 en te Wiusnm 18 Te Holwerd is dit jaar voor het eerst 2 heet tand voor dat doel gehuurd terwyl het departement Noorddijk zich op een proef voorbereid Naar men meldt is het lyk van mejuffrouw Sohmitz de tweede vrouw van De Jong door de Amsterdamsche recherche gevonden naby hst kerkhof te Naarden Gedurende de laatste dagen is ook te Wageningen Heelsnm en Arnhem door de politie een yverig onderzoek ingesteld in verband met de verdenkingen die tegen Hendrik De Jong ayn gerezen Uit dat onderzoek iir tot dusver alleen gebleken dat hy op 23 Juni met zyne vrouw Sara Anna Jnett heeft vertoefd in het hotel De Wageningsche Berg en wel van 1 tot 5 nnr Zy hebben daar gedineerd en hy heeft daar 2 pond sterling gewisseld De kok van het hotel heeft omstreeks 1 aar hem in de nabgheid van het hotel aangetroffen in een hevigen woordentwist Zoowel de kok als de echtgenoote van den hotelhonder weten zich van beiden de kleedtng op dien dag te herinneren De jonge vronw droeg toen een korenblanw pak en een donkeren hoed Op 7 Jolt beeft ay naar men verzekert by Heaboil ulfmoord willeo plegen zodals ver klaard wordt door den machinist van de OoS terstoomtram die toen juist bijtyds heeft gestopt De Jong had toen lachende op eenigen afstand gestaan Zy ia daarop het bosch ingeloopen in de richting van Wolfheze Do Jong is den volgenden dag alléén in het hotel SInis aangekomen maar van zyne vrouw heeft men sedert niets meer vernomen Volgens de I cho is Hendrik dg Jong by zyne verhooren voor den rechter commiasaris zoo onbevangen bijna zoo onbeschaamd mogelyk vertelt hy allerlei dingen blykbaar met het doel om de justitie van het spoor te brengen en laat hij niet na om by de voorlezing telkens weer het gesprokene te ontkennen bf te verklaren dat aan ryne woorden een verkeerde uitlegging gegeven is In elk geval weigert hy steeds het resumé van het verhoor te teekenen Nu laatstelyk moet hy hebben verklaard dat hy mej Schmits in Hilversum heeft achtergelaten Den 30en Augustus zijn Hendrik De Jong en mej Schmitz naar Bussum vertrokken en heeft hy aldaar op dienzelfden dag een telegram verzonden Ze zyn te zaraen geweest naar de feesten in het kamp te Laren op 31 Aug en s avonds te half acht uur gezien voor het laatat door den machitliït van de stoomtram en wel gaande naar Huizen wat by dien man verwondering wekte omdat ze nog zoo laat dien weg opwandelden en wel een paar meter van elkander af terwyl zy als het ware rakelings voor de mnehine van de tram voorbyliepen By het gemeentebestnnr van s Hertogenbosch ia bericht ontvangen dat de huur der kweek schoolgebouwen wordt opgezegd tegen 1 November 1894 Tevens kunnen wy vermelden dat van morgen de opmetingen gedaan zyn voor de katholieke kweekschool Nbr Den 16 dezer werd door Klaas do Graaf vroeger marinematroos thans in dienst van den heer G A Bodenheim wonende Prinsengracht te Amsterdam aan de Associatiekassa aldaar ontvangen een bedrag van f21 146 76 Dat geld is door hem niet afgedragen zoodat men vermeent dat hy het ten eigen bate heeft aangewend Deswege verzoekt de commissaril van politie in de 3e sectie te Amsterdam zyne aanhouding Op de Brouwersgracht te Amsterdam kreeg gisterenmiddag een schoonzoon twist met zynen schoonvader Eerst bleef het by een gewoon vuistgevecht doch toen de vader zyn mes trok deed de zoon hetzelfde en brachten zy elkaar eenige houwen over het aangezicht toe tot de zoon den vader onder kreeg en hom met het mes zóó ernstig aan het oog verwondde dat dit lichaamsdeel uit deoogkar hing De oude man werd door deze ernstige wonde bewusteloos en is naar het gasthuis vervoerd De zoon was onderwyl gevlucht Het bestuur v d Bond van Ned Onderw heeft het volgend schrijven van het hoofdbestuur ontvangen Het winterseizoen nadert en daarmede breekt de tyd aan dat in tal van gezinifen weer armoede en gebrek zullen heerschen tengevolge van weinig of geen verdiensten der kostwinners Thans is het dus tyd om het besluit in zake kindervoedingen kleeding op de jongste algemeene vergadering genomen tot uitvoering te brengen Op onze laatste hoofdbeatuursvergadering was men eenstemmig van meening dat men by den tegenwoordigen stand van zaken by de Rijks regeehng niet op subsidie kon aandringen immers de werkzaamheden waarmede de Kamer zich thans bezig houdt maken dat aan andere nienwe zaken onmogelijk kon gedacht worden Bij de gemeentebesturen is het geval echter anders Wy wekken dus alle afdeelingeu op zich met een verzoekschrift tot den gemeenteraad te wenden waarin op èubaidie voor kindervoeding en kleeding wordt aangedrongen In plaatsen waar afd van de M t N vjh A van Volksonderwijs van het Ned Onderw Genootech zyn of waar andere vereenigingeu bestaan op wier stenn men zon kunnen rekenen trachtte men samenwerking tusschèn al die vereenigingeu te krygen opdat de aanvrage een des te krachtiger indrnk maken In groote plaatsen kunnen meetings gehouden worden om voor het denkbeeld voeding en kleeding geheel of gedeeltelyk van overheidswege propaganda te raaVen In éen woord het is de plicht der onderwyzers zich zooveel mogelyk in te spannen opdat onze denkbeelden op dit gebied meeren meer gemeen goed worde en zoodoende al ie er geen dadelyk snccee op ons pogen te wachten de publieke opinie ons toch steeds gunstiger gezind worde Het hoofdbestuur acht het onnoodig u het nut fan kindervoeding en kleeding op school te betoogen maar wenscht er met nadruk op te wyzen dat zy die zeggen c£r moet een zoodanige armverzorging komen dat afzonderlyke kindervoeding op school overhodig wordt volkomen gelyk hebben doch waar die armverzorging nog lang niet is wat zij wezen moest daar moeien wy ons tevreden stellen met het goede waar we het betere nog niet khnnen verkrijgen Onder vrienden Op het Vredeburg te Utrecht ontmoette Zaterdagavond zekere O een vroegeren wapenbroeder met diens meisje en toonde zich daarover zoo verheugd dat hy beiden uitnoodigde om met hem in een nabygelegen tappery iets te gaan gebrniken Nadat men daar garuimen tyd gezellig over den ouden tijd had zitten pratea en daarbij menig glaasje op de hernieuwde vriendschap had gedronken besloot men nog een straatje rond en daarna naar hois te gaan Buiten gekomen bleek O echter wat zwaar van hoofd te zyn waarom zyne vrienden aanboden hem een eindweegs naar zyne woning te vergezellen welk aanbod danbaar werd aangenomen Wat er verder met hem gebeurde zal wel niet spoedig worden opgelost doch dat is zeker dal toen O een paar uren later bibberend van koude ontwaakte hy aan een der Singels op een stoep zat en zyn horloge mot gouden ketting vermiste en dat van vrienden geen spoor meer was te vinden Den man bleef dus niets andera over dan van het gebeurde aangifte hg de politie te doen die terstond by de vrienden haar maar al te wel bekend een onderzoek instelde doch niets vond zoodat er veel kans bestaat dat O zyn horloge met ketting niet moer zal terugzien Bolteolandscli Overzicht Met betrekking tot de koleoHïrisis iu Engeland bleef de toestand in het algemeen onveranderd De werkstakers hljjven steeds nog in hunne houding van vencet volharden hoewel al hunne hulpkassen thans zoo goed als uitgeput zyn en de nood onder hen met den dag al grooter wordt terwyl aan den anderen kant de inkrimping van het spoorwegverkeer en de verlamming van andere industrieën door bet gebrek aan kolen nog toenemen De schade door de Midi and spoorweg maatschappy ten gevolge van deze werkstaking geleden wordt nu reeds op £ 400 000 en die van zes spoorwegmaatsehappyen by elkander op £ 1 200 000 geraamd Van geweldadigheden schyuen de werkstakers voorloopig geboeg te hebben In het bekken van Bergen wordt nog overal gewerkt Uic niets biykt dat eeu werkstaking op handen zou zyn De oigemeeoe raad van het mynwerkerssyodicaat zal nogmaals een loonsverhooging vragen aan de patroons Hebben deze bondag a 8 nog niet besloten de eiachen der werklieden in te willigen dan zal Maand den 25sten de werkstaking uitbreken Men heeft nog niet alle hoop op een minnelyke schikking laten vareu men vreest echter dat zy door de werkstaking niet tot stand gebracht zal worden De geheele uitslag der stemming over de werkstaking in het Centrum is nog niet bekend Toch kan men uit de tot nu toe bekend geworden gedeeltelyke resultaten opmaken dat byna alle stemmenden zich voor d werkstaking verklaard hebben Zeer velen onthielden zich dit is echter een gewoon verschynsel by stemmingen Te Metz Straatsburg in Baden heeft de Duitsche keizer lange en geestdriftige redevoeringen gehouden en daarin ongeveer alles gezegd wat hg over den tegenwoordigen toestand eeggen kon zonder Europa ongerust te maken Voor de eerste maal is het dientengevolge gebeurd dat toen gisteren do keizer van Oostenryk zynen gasten een feestmaal aanbood keizer Wilhelm geen toost hield Hg klonk alleen met zyn bondgenoot Dit is zeker een der meest welsprekende dronken die ooit op een offioieelon maaltyd zijn uitoebrocht Uit Ëdinburg wordt gemeld dat Gladstone op verlangen zyner geestverwanten in MidLothian het kiesdistrict waarvoor hy in het Parlement zitting heeft zgn stilzwygen gedurende zyn verblyf in Schotland toch zal verbreken Zyn vertrek uit SchotUnd is bepaald op 27 dezer maar voor dien tyd zal hy in Ëdinburg een of meer dagen vertoeven en daar een adres ontvangen van en een toespraak honden t it de leden der comités zgner party in Schothind Bg die gelegenheid verwacht men dat hij zgn politieke gedragsign tegenover het Hoogerhnis en zgn plannen voor de toekomst zal onthullen Meende de heer Gladstone door zgn aangekondigde wetten op de kerspelraden en op de verantwoordelgkheid der werkgevers zyn heterogene meerderheid te kunnen te vreden stellen het blgkt dat hy niet gerekend heeft op de 28 afgevaardigden van Wales die thans de quaestie van de disetablishment der Ang liaansche kerk in Wales op den voorgrond stellen Men weet dat de cdisestablisholent de afschaffing beteekent van allé voorrechten welke de staatskerk ledert Hendrik VIII en Elisabeth geniet de verwezen ly king dus van het b€ nsel der gelgkheid voor alle gezindten de disendowment is meer de fiuancieele zgde der zaak De geestelgken der staatskerk worden voor een deel betaald uit de tienden welke van alle bargers worden geheven Sedert langen tyd protesteerden deniet Anglicaansche gezindten de uon conformisten presbyterianen methodisten baptisten enz t en dezen sfaat van zaken Zg komen er t n op verplicht te zyn een geestelgkheid te onderhouden terwyl zg bovendien voor hun eigen gee telnken moeten betaten De quaestie bestaat met alleen in Wales waar de presbyterianen de meerderheid hebben Men herinnert zich dat een der eerste maatregelen van den heer Gladstone ten opzichte van Ierland de afschaffing der staatskerk was 1869 de toestand in Ierland was ook byzonder onbitlgk met het oog op de groote katholieke meerderheid In Schotland treedt de quaestie eveneens op den voorgrond en ook hier wil de heer Gladstone een oplossing brengen De eischen der inwoners van Wales zgn niet nieuw Zg hebben den beer Gladstone er herhaaldelgk op gewezen dat de door hen verlangde maatr el een punt uitmaakte van het bekende programma van Mew Costle Omtrent Afrika is weer heel wat meê te deelen en wel iu de eerste plaats verdient opmerking wat Buxton in bet Lagerhuis zeide over d Swaziland quaestie en ïn verband daarmede over Transvaal Bg de behandeling der begrooting van uitgaven in het Lagerhuis deelde BQxton dan mede dat de tiwaziland conventie nog niet geteekend is maar dat als dit eenmaal geschied is het niet waarschynlijk wordt geacht dat Transvaal de inboorlingen vnn Swaziland met wreedheid zal behandelen Transvaal wordt hoe langer hoe meer Ëngelsch en minder Kederlandsch wy hebben verklaarde Buxton geen protectoraat over Swaziland maar wy hebben ons tegenover de Inboorlingen zedelgk verbonden en bg een eventueel te sluiten overeenkomst zullon die verplichtingen in het oog gehouden worden De regeering zal zorg dragen een behoorlyke schikking te maken voor de bescherming der inboorlingen in hot bestunr honner binnenlandsche aangelegenheden volgens hun eigen wetten en gebruiken hun gronden en land bon wrech ten zullen beschermd worden Indien de conventie geteekend wordt en ik hoop dat zg tater geteekend zat worden zal zg veel bgdragen tot een nauwere aaneensluiting der verschillende rassen in ZuidAfrika en eenignrmate de wrgving tuaschen de Ëngelschen en de Boeren wegnemen De onaf hankelyk beid van Swaziland is zoo volkomen erkend dat noch Engeloj d noch Transvaal daarop inbreuk kan maken zonner toestemming van de andere party De regeering hoopt door de conventie het verbod in te trekken dat sinds 188Ö bestond en voor Transvaal oen heiet l was om met de Swazies in onderhandeling te treden Men ziet met welke zorg de Ilegeering van koningin Victoria over Swaziland waakt en hoe zg meent dat er voor wreedheden goen vrees bestaat nu Transvaal al minder Nederlandsch en al meer Engelsch wordt Deze vleiende verzekering zal er zeker veel toe bijdragen om de wrgving te verminderen tusschèn Boeren en Ëngetschen waarop men in Engeland zegt te hopen KEXlMISGEriXG De BUU0KMEE8TËR van Gouda maakt bekend dat op den 19 dezer oen geval van Cholera Asiatica met doodelyken afloop is aangegeven Gouda den iO September 1893 De Burgemeester voornoemd VAN BBUOl ïN IJZENDOORN BnrgerltJka Stand Zevenbalien GEBOREN Floris ouders G vau den Bogerd en M Mehelaar Marrigje Cornelia ouders H de Bruyn en K de Groot Antje ouders A van Vliet en A Karreman Johannes ouders K Hol en M S van Erkel OVERLEDEN P J van Vliet 7 m GEHUWD D Heemsbergen on C Bos P Hameettnan en W Vastenhout Sept Ooaderd 81 VrgdaK 8t Zatsrd 3 Zond H Maand 2 UiDsd 28 WoetiHl 27 WatergetUdea Hook Mi X Hoog Jjsag J 06 10 80 2 4 11 11 8 S3 12 18 4 39 1 04 6 14 1 38 5 47 2 lï 3 27 11 62 4 20 46 4 88 1 23 5 81 1 6 6 04 2 S9 D80 2 4 6 36 01 6 64 8 1 SprlngtU 12 ea 37 Sept Maan Zon Sept Opg A Ondsrg A Opg Ooderg 6 02 H 19 Sept 6 42 6 06 S iO 63 26 6 62 6 60 Ü8 S v34 i 18 80 6 01 68824 S 46 8 8t tS 6 68 4 Oa V M 2 807 B 82 17 e 20 7 48