Goudsche Courant, donderdag 21 september 1893

Vor kn ilotkiMn 8 88 967 ioo 100 98 78 78 7 i 76 O Vl 20 Ï0 6ï n i gs i 981 8V 10 98V 103 59 76 l 811 2 104 eo 36 98 98 99 696 698 100 81 100 tOi 187 9 98 101 100 134 96 96 7 34 98 98 94 160 118 101 49 8V8 60 60 8 119 12 m 66 571 8 66 98 laOVi 102 104 69 91 90 g 102 lOÜ s 138 180 10 lov 100 64 54 88 19 18ï 15 IBV 108 88 108 103 68 68 1 47 169 105 106 99 99 98V 116 117 80 108 Vrydag 23 September 1893 INo 6155 3Ssfe tfaargang mmm fimmr Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Beurs van Amsterdam 19 SEPTEMBER NiDiRLAND Cert Ked W S 2 i dito dito dito 8 dito dito dito SVi HoNo s Obl Ooudi 1881 68 4 Italië Intchrijring 1862 81 5 OovriNE Obl in papier 1808 K dito in trer 1868 6 Postdojll Oblig met ticket 8 dito dito S Bdil nd Obl Ooit Se Sene 6 dito OeooDi 1880 4 ditobyBotfai 1880 4 dito bg Hope 1889 90 4 dito io goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 t Bpanjk Perpel icbuld 1881 4 TuRKK Oepr Oonr leen 1890 4 Geo leen ing lerie D Goc leeDÏDK Mne C ZdidAfk Brf Kec v obt 1892 5 Mexico Obl Buit Scb 1890 fi Vknkzuela Obl 4 onbep 1881 Amctbrdah Obligatien U6L 3 t RoTTRRDAM Stod leoti 1866 3V Nflu N Afr IlandeUv aand Areadsb Tab Mü Oertifloaten DeliMaatiohappg dito Aruh rpotheekb pandbr 4 Cult Mij der Vontont aand i Gr Hypolbeekb paudbr 4 Nederlandiohe bank and Ned Handelmaattob jdito N W tt Pao Hyp b pandbr 5 Bott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OoaTKKft Ooit Hong bank aand BusL Uypotboekbank paadb 4 Vi Ambrika Ëquit hypotb pandb 6 Maxw L O Fr lien eert 6 NiD HoU IJ Spoorw My aand Mij tot Expl V at Bpw aand Ned Ind Spoorwogm aand Ned Zuid Afrik Spm aand fl dito dito dito 1891 dito 5 lTALii Spoorwl 1887 89 A Ëobl S Zaid ltal Spwmy A H obl S PoLEK Wariobau Weenen aand 4 BtisL Gr BuH 8pw Mg aand 5 Baliisobe dito aand PaitowB dito aand 6 Iwang Uombr dito aand 6 KursK Cli Aeow Sp kap aand 5 IxHiowo Bewast Sp Mj oblig 6 Orel Vitebsk dito oblig 5 ZoidWeit dilo aand 6 dito dito oblig 4 AiiRBiKA Cent Pao Sp MIJ obl 6 Ohio 8c North W pr O t aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Si Kio ir Spm oert v a Illinoii Cootrat obl in goud 4 Louiav 8e NaihviUeOert v aand Moiioo N Spw Mij lebyp o 6 Miu Kansas v 4 pet pref aand N York Ontario k West aand dito PenuB Obio oblig Q Oregon Calif Ie hvp in goud 6 St Paul Minn k Manit obl 7 1 Uil Pao Hoofdlijn obltg H dito dito Lino Col Ie byp O 6 Canada Can Soutb Cert v nand VBN C Rallw Nat leh d o O Amsterd Omnibus Mij aand Botterd Tram weg Maal a aand Nil Stad Amsterdam aand S Stad Hotterdam aand 8 Beloie StadAntworpenl887 S i Siad Brussel 1880 9 HoNO Theisb Begujlr Oosellsch 4 Oostenk Staataleening 1660 5 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Sud Madrid S 1868 Ned Ver Bez Hyp Spobl ocrt 8 ADVERTEWTIfiN Berallen rBn een Zoon O SANDEBS HOOQ BV DOORN Sodegratm 19 September 1893 Heden overleed tot onie groote droefheid onze lieve Moeder JOHANNA HBNDRIKA t ln dbk STKEN Weduwe van den Heer J O Bhndbk M L J BENDER E L O BENDER BoHda 18 September 1893 FAILUSSEMENT H W OTTO De tweede Verificaiie Vergadering in genoemd faillisBement zal plaats hebben op WOENSDAG 4 OCTOBER 1893 des voormiddags te lO i ur in het Gerechtsgeboaw aan het Haaoschb Vbbr te Rotterdam De Corator Mr M M SCHIM tam oer LOEFF Advocaat en Procarenr te Gouda ADVBRTENTIEN n lleiI Hnan en BuUenlanilitehe Couranten worden dndelgk pgezonden door bet AdTertentie Bnrean ran A BRINKMAN en ZOON t aouda Mederlandscbe Stoomboot Maatschappij De Stoomichepen BOLLAND kapt J SMIDT en BATA FIMB kapt J 8AUEB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zioh bg de Cargadoora der Maatscbappg Boompjes 72 te Rotterdam De Btoomachepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Unden LOTEN in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER ZUN TE BEKOMEN BIJ A Briimkhan Zn Lange Tiendewegf PEIJS 1 11 LOTEN voor 10 Het groote aantal zenuwkwalen ran zooUwhoofdpijn af lot de voorafgaaads kenteokonen van apoplexie herseuberoorte te troUoeren DOgiteetJs aUe middelen door de medische wetenBchap aangewend Kerst aan den DiouveA tijd komt de oor toe I dat z door het gebruik maken van don eeavoiidigstun weg namoly k tangs de huid oene phyaiologisojlto ontdekking gedaau beoft die na honderde proofnemingen thans over de geheele wereld verbreid is en terwyl ng in wetensöhappeïyke kringen de bougste bolangatelling wekt tevens oeno weldaad blgkt Ie zijn l oor do aau zenuwkwalen lijdende menschboid Deze geuooawijze ib uitgevonden door don gewezen Offioier van Guzondboid Homan Woissmnnn to Vitshofen en berust op de ondervinding opgedmui iu eene 50 jarige praktijk Door wasscliliig v ü het hoofd eenmaal per dag worden daartqe geschikte stoffen door de hoid onmiddellijk aan net zenuwgestel medegedeeld Met de e geneeswijze worden werkelyk schitterende resultaten verkregen on kij maakte euoveel opgang dat tan een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE bare voorkoming en genezing binnon korten tgd reoda de 25e druk voracbonon i Uit boekje bevat niot alleen voor bet grooto publiek vorataaobaro verklaringen omtrent het wezen dor nieuwore tborapio en do daarmode olfs in wnnbopifrp § ova Ioa i vorkregen uitworkuig maar ook vindt mon daarin wetenacliappelijke vorhandolingen uit de mediSOhe bladen die aan deze genoeawyze gewyd zijn zooinedo afschrift van tal van gQttup Mrhrifteii van hooggoplaatatc genooakundigon onder welke F Meniere med dr professor aaa de polyklfnlek te Parijs rae Rougemont 10 Stelneireber med dr praktiseerend geneesneer aan het krankzinnigen gestioht te Cbarenton S initStsrath Ur Ohn te Stettn OroBsmnan med dr arrend arts te Jöhlmgen Dr F Forestler geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Beheimrath Dr Sobering kasteel Guteafels Bad Bms DarseB med dr geneesheerdireo teuraer galvanotherapeutlsohe inriohting voor zenuwlijdors te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Ascbenbach med dr te Corfu Dr Bus aco arrond arts ta Zirknttz i Ober stabsarzt Jeohl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrière Eure lid van den Conseil Central d hyglëne et de Santé in Frankrijk en vele underen Aan allen wier zenuwgcstel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan de kentookcnon zijn ohronisohe hoofdpijn migraine sohele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle ziokon iheiioor beroerte gotrotfeu werden en nog lijden aai de jfovolgcn daarvan zoonla Verlammingen Onvermogen tot sprekeit zware tongyal moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselijke zwakte verzwakking v in gebeugeld onz en zg die reoda onder gonooakundige behandeling goweoat zijn inaar door do i kende middelen Hia oQtlioudinga on koudwaterkuur wrqvon olectriaeoren atoomlooi of zeebadoi geön gonezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zy die VreeS goiroelen OOr beroerte on daartoe reden hebben wegena verschijnselen als ziCh aanhoudend angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en doiiker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizinst in de ooren bet voelen van krieboUng m en het slapen van handen en voeten aan ai deze drie rutegoruu van ZenUWlljderS als ooi aan JOngC mei eS lijdende aan bleekzuobt en krachteloosheid ook aan gezonde zelfs aan jonge personen die veel met het hoofd werken on geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangoradou zioh het boVen vorraoUle werkje aan to achaffen hetwelk op aanvrage kOStelOOS en franco verzonden wordt door LKRAIRK Co Apothekers te Parijs me de l Eohiquior 30 Alleen gorecUtigd tot vorbroiding der geneeswijze van llOMAiN WiJISSMAINi Üiid ORlcier van gezondheid oere lid dor Italiaansohe 8anitoit9 ordo van hot Witto Kruis Q verdqr te Auuterdam door M CLEBA3Ï Co Heiligeweg i2 I Rotterdam F E van SANTEK KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 Dtrecht LOOKV POKTOK Oudegracht bij de Gnardbrug F HO Op de iongste hygiënisch modi inale Tentoonstdiling te Gent is de Weissman sche geneeswiJKe aoor de raediache jar met de Zilverea Medaille bekoond De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt ndert 10 jaren door Professoren praotlseerende Geneesheeren en door het Publiek toegepast en aanbnolen als goedkoop aangenaam zeker werkend en onschadelijk GeneeS Qü Hulsmldddl Beproefd door Or R Vipchow Bwiyn I V Gtetl Milnchwi Reolam Ldprig tt V NuSSbaum Münehw Hertz m t r f m V Korezynskl Kmuu Brandt Klauianbura Storingen In de Prul Br V Frerlehs eeriijn t V Scanzoni Wünburo p C Wltt Kopenhagen 0 y Zdekauer st pettrtburs Soederstadt kmak g Lambl Warsthau M B n FOPSter Blrmlnghmm Onder buiks organen kwalen der lever last van Rangr vooptdurendB vervoor tkoiiu ml nnestelddutzellfirheld benauwdheid aambeljen tragen stoolstopping en den daaruit beden zooals hoofdpijn kOFtademlRheld gebrek aan eetlust eiii I i Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Richard Brandt wordeu om bare ïachte wiTking door vrouwen giiarne ingeniKnen en eyn te Terkicien boven de scherp werkende Zoute Ititterwater Droppels Mengsels epz W Om het koopende publiek tegen bedrog te beschermen Wti wordt men or nog in bot bijzonder opuierkzaam op gemaakt dat er Zwitsorscfae Pillen in den handel liju gebracht die op bedriageiijko wijse er bijna ovenzoo uitzien en Torpakt ijn als do echte Daarom moet men bij den aankoop zich overtuigen dat het etiket bovenstaande afbeelding een wit krnis in een rood veld en de handteekening Bohd Brandt draagt Hen moet daartoe de om de doos gerolde gflbnuksaanwijzing er afnemen Ook wordt mon er ia t bijzonder op geweien dat da Zwitaerscfae PilleD van den Apotheker Bieb Brandt die bn de Apotheken TorkPUgbaU Bljn alleen in doozen 70 Oenta geen kleinere dooajea rerkooht woioen Hoofddepot P E Van Santenkolef te Hottefdam m Gouda Soelpendrak van A BaiNSUANfc ZooK OFimSE 7ESE00nNS TE O OUIDA om Contant Geld ten oreretaan van den Notaris G C PORTÜIJN DROOGLEEVER OP Üinsdag 26 September 1893 en volgende dagen telkens des morgens te 10 aren aan de Bloemisterij an JT W OTTO aaa de lleerekado in de Korte Akkeren TAN Eene zeer belangrgke oollectie PLANTEN alten afkomstig nit genoemde Eweekerg waaronder talrgke fraaie Orchideein diierse Palmen Cyea revoluta Eene zeldiame verzameling Wisteria Olijetne cinenHs alba grandlfiora enz Alles te bezichtigen Vrgdag 22 Zaterdag 23 en Maandag 25 September a van 10 tot 4 aren De Catalogus wordt na den ifln September a 8 gratis verkrygbaar gesteld Verdere inlichtingen geven bovengenoemde Notaris en de Curator in het faillissement H W OTTO de Heer Mr M M SCHIM viS D B LOEFF Advocaat en Procarenr te Gouda GEVRAAGD om goo spoedig mogelijk in dienst te treden een BEKWAAM LETTERZETTER Zg die met de SNELPERS bekend zgn komen het eerst in aanmerking Adrea onder No 2287 aan het Bnrean dezer Courant FRANSCHE STOOMVEEVEEIJ Clicmische en Zwilsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen 11 Oppeiihelmer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameski eediugatakken ook alle soorten Meubelen Ledikantgord nen Tafelkleeden Trypen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tulles Kanten Veeren enz Alle goederen knnnen in elkander bigven en worden onschadelijk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT vóór Gonda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Zser ITette Gesteendrukte worden GELEVERD door A Um RNA en Zn I fSiolIwerck s I Hart Cacao i Hoogste eiwit hoogste theobromia gehaHe VoordeeligI Hart Oaoao ia fljnite PoederCacao in bart j vofm gepcorsd SpoedigQ oplosbaarheid QJne geur delicieoM smaak steeds gelijkmatl eld des draak li blikken bnieR A 25 Caoao hartea 49 c Rt 1 Caeao hart = 1 8 eest == 1 k Oaot Vüritrijgbaar bij H H Conflaenn Banketbokkera enx Bogros Expcilitie Jullua itfattenklodt Amsterdam Kulveratraat lUS Met 1 October begint een nieuw kwartaal zij die zich tegen dien datum abonneeren ontvangen de nog in deze maand verschijnende nummers gratis BINNENLAND GOUDA 21 September 1893 Beroepen te Eerkwerve de heer J Wartenn cand te Gouda Tofr predikant by de Gereformeerde Gemeente te Haastrecht is beroepen ds H Nyborg te Sxmorra Woensdag a s zal te Boskoop de nienw aangelegde Kolfbaan bij den heer J van der Stam worden ingewyd door het houden van een concours waartoe 12 vereenigingen uit den omtrek xgn nit uoodigd ook de Kolfclnb te dezer stede heeft eene uituoodiging ontvangen De Ie luit A F K Graswinkel thans gedetacheerd by het 3e reg hnzaren is overgeplaatst van het 5e by het 4e reg infii iterie Zaterdagavond zyn tot bestuursleden der Bedergkerskamer Het ontluikende bloempje te Haastrecht gekozen de heoren C J W Kroon en J Verfaeos in plaats van de heeren J H Maller en G C Van t Hoog die naar elders zyn vertrokken Dinsd is te Schoonhoven het eerste geval vau cholera asiatica geconstateerd bg eene weduwe die in de Nes aldaar eene water en Tnarneriog dr ft De dameskrans FeIicita8 te Oudewater presidente mevr 8 Verhoef Van Aelst is voornemens in t begin Nov a a een bazaar te honden in t lokaal achter het kleine kerkje waarvoor de dames leden vele handwerken enz hebben vervaardigd Tevens hebben zg een verzoek gericht aan de ingezetenen iets te willen toezenden dat geschikt is ten verkoop waarvan de opbrengst geheel zal gebezigd worden tot liefdadige doeleinden FEVILLETOIM STEREEN EN ZWAEEEN VU M Dmbek It Want loo niDg 1 voort u in ernst pgn te doen tou hau nstnarlijk oimmer ïn de gedacbta koAml Hur haar dat zal wel m moeten zijn 6 j spreekt imman over u zelf en niet over de een of aDder denkbeeldige peraoon 1 Hu had Anna vergeten h had vergeten waarom hy hierhsett gokomen waa terwyl hg een kwartier geleden de tegenwoordighotd van die vrouw verweosoht had £ a na dacht by alleen aau die vrouw fZoudt gij mij liefliebben als ik uw man was vroeg hy met onderdrukte stem en boog ziJD gelaat tothet bare neder Z Uohte eu blies hem een rookwolk in het gfsioht f Antwoord myl riep hg heftig en greep haar hjj dl polsen Daar hoorde sg en niet hy dat een venater open ging Onwillekeurig hield zy op m gloorde naar aet hais irZoadt gy my bemiDoen Alice P vroog hy nog eena zy wierp het hoofd in den aek Óg loudt z ker een interessante echtgenoot een man vol afwitseliog voor my zyn en zg wierp het restant van bare cigarette in het graa irflen man die m lou beiig houden Of ik n sou beminaea weet Uitslag onderhaudsche aanbesteding van het ophoogen der ringdflken van en het maken van eenen nieuwen weg door den polder Broekveld en Yettenbroek onder Sloipwyk Het werk is aanbesteed in 5 perceelen waarnaar 13 personen inschreven Laagste inschrijvers waren pero 1 B Burger voor f 275 perc 2 M A Romers voor i 251 35 perc 3 M V d Wolf voor f 270 perc 4 M A Romers voor f 74 en i rc 5 M v d Wolf voor f 58 Voor de dienstbode van den landbouwer P Hoogendoorn te Vlist die verleden week bij den brand bgna al hare kleederen moest missen heeft men in de gemeente eene collecte gehouden die f 36 80 heeft opgebracht In de gemeente Berg Ambacht zgn 5 werkende en I rnstende kleermakersbazen Geon dezer 6 is gehuwd 3 hunner evenwel zijn gehuwd geweest en sedert enkele jaren weduwnaar Te Berg Ambacht hebben zich 6 jongelieden aangemeld voor den nieuwen cursus in den vrgwilligen wapenhandel Aan het burgerlgk armbestnnr te Berg Ambacht is behoudens goedkeuring van Qedep Staten van Zuid Holland een subsidie toegestaan van 900 De werklieden vereeniging Ondersteun i iig zg ons doel te Nieuwerkerk a d IJsel hield in het scfaoollokaal aan dfnVGravenw lmre jaariyksche algemeene vergadering die dtuk bezocht was De voorzitter A Doornheim oes er op hoe deze vereeniging vóór ea jaar o gericht in ledental steeds toeneemlr Telde zy in het vorige jaar 47 thans heeft zg 59 ledt ii De volksleesbibliotheek verschaft aan vele arbeiders in de lange winteravonden khngename en nuttige lectuur Uit het verslagvandenadminifltrateur J van Leeuwen bleek dat ontvangen waa aan contributie van donateurs en opbrengst van de li fGbibtiotheek een gesamenlgk bedrag van 296 77 terwgl aan ziekengeld was uil eketird 166 96i batig saldo ƒ 129 78 Nofï io reserve ƒ 459 54 Bg de rechtbank te Haarlem is eene aanklacht ingediend tegen een dorpsnotaris iu Noord Holland beschuldigd van het schieten met een kamerbuks op den Burgemeester dier gemeente ik niot I Kn g Eondt mij tot uwen slaaf maken dien gy naar welgevallen toutlt kunneu kwellen martelen miabandeien met wieo gij zoudt kunnea spelen F vroeg by op nog heftiger loon terwyl hy bars polsan oog vaster omklemde soodat hy haar pyn deed hO zeide zg kwoUeo mishandelen wat zgn dat voor leelyks woorden 1 vMaar beminnen zoudt gy mij niet geen dag geen uurP Zg en niet h zag eene donkere gedaante staan aan bet reniter onbewegelijk gelijk eon steenenbeeld Zy wist wie dat waa Hnd by het lao je maar kunneu sien dat op dat oogenblik om baren mond apodlde dan waa hy wellicht nog bgtyds tot bexinning gekomen Doch de daiatemis van den nacht verborg dien wreeden glimlach waaruit bet loedvsrmaak maar al te seer sprak i Gy zijt geen man teide zy en metoen tikte zy hem zaohtkens op den arm Maar ik bemin u t ZÜn stem klonk heesob on toch hoe duidelyk konden die woorden in deu stillen naoht vernomen worden door die andere ffOy moet my ook beminnen I jfWaarom dan Qy moet Ka hiermede trok by haar naar zich toe en zocht haren mond dezen grooten schoonpn mond die hem sodert heden middag als ero raadael kweltk lerwgl hg tot lederen prga eene oplossing daarvaif Koobt Og moet 1 zeide hy nog eeci en ilriïkte syne lippen op de bare krgeoi in do nabybeid werd een veaiter gesloten firgens ja I Hy hoorde het maar hg daobt er niet Dinsdagmorgen zou de knecht van den landboQwer v d S te Steio een kar met aarde naar de wei brengen Op den IJseldgk stootte de wagen op een afgebroken boom waardoor paard en wagen van den dgk gingen en m het water terecht kwamen Met veel moeite werd het paard gered doch de kar kwam zeer beschadigd op het droge H M de Koningin Regentes heeft gisteren ochtend 10 ure de aanbevelingslg st voor het voorzitterschap der Tweede Kamer in ontvangst genomen uit handen van de commissie met de aanbieding daarvan belast Gisteren middag is per staatsspoor uit het Noorden aangekomen een detachement van de koninklgke marechaussee derde divisie sterk 12 man onder bevel van den kapitein Michelhoff en bestemd om beden mede te werken tot handhaving van de orde bg de vaandolnitreiking Te 3 27 kwamen de vaandelpelotons van litt Ie en 2e reg hnzaren resp uit Deventer Zutfen en Venloo aan Zooals blgkt uit de mededeetiug van den burgemeester te Rotterdam zgn in de verloopon 24 uren loopende tot gisteren namiddag 2 unr geen nieuwe Igders aan cholera asiaticu aangegeven Ëen persoon is aangegeven aU Overleden In bet geheel hebben zich nu van het ontstaan der ziekte op 21 Augustus af 38 g vallen van cholera alhier voorgedaan waarviui 21 met doodelgken afloop turwgl 6 Igdt rs hersteld zgn en 11 lyders in behandeling blgven De vergadering der Tweede Kamer tot installatie van den voorzitter is bepaald op morgen Vrgdag des namiddags te twee uur In de gehouden fractievergadering van katholieke leden der Tweede Kamer is het aflr dend bestuur bestaande nit de heerenjhr uir Ruys van Beerenbroek mr Haffmans en mr Walter met grooto meerderheid van stemmen herkozen De Ie luit A van Sliedregt wordt in verband met z ne detacheeriug bg het departement van oorlog op 1 October overgeplaatst van den staf der infanterie by het 4e raiment van dat wapen De 2e luit W A J G Bolken van het 56 reg inf te Utrecht is op zgn verzoek aan wat voor eon venster dat wel zijn kon I Hij kuste haar twoo drio malen op dien raadsetaohtigen mond en toen eerst gelukte het baar zioh van hem los te rukken Wat loheelt u F mompelde zg met eens werkelyk teer goed nagebootste verontwaardiging zy sprong up en vluchtte naar buis Wilt gg dat ik aan het dienstpersoneel mg bloot slel en dat ik om bulp roopP 01 doe het maarl riep hg gejsAgd Gg hebt bet recht daartoe Of was bet een mooi aangelegd plan om mg gek to maken Zy gaf geen antwoord hierop en Ijlde voorwaarts By den hemel I riep hy tanden knai send zoo ge o ge yili makkaiyk komt gg niet van mij af terwyi hy baar inhaalde en i66t haar trad Doch zy wilt hem zeer behendig door eeaetywaartsGhe beweging uit den weg ta gaan en hem voorbij te glippen Zy trad ras de eetkamer binnen Daar was nog een dienstmeisje bezig met het een m ander op orde to stellen Zy trad op het meisje toe Och geef dien heer eens een glas water by is niet wal I zy zag nog even naar hem om met spolachtigen blik en verliet toen langzaam het vertrek alsof er niets was voorgevallen Hy zou t niet meer wagen haar te volgen Het meisje met den stoffer in de hand de kwatyk riekende flauw brandende keukenlamp die daar op de tafel stond en de eotzaal ter nauwer nood verlichtte de stofwolk die door bet vegen van den grond veroorzaakt was on oen menscfa aan het boeston sou brengen die op elkander Keplaalslo stoülen ia 0 woord dio platia alledaagsohe werkelgkbeid was overgeplaatst bg het 4e regiment van dat wapen Wegens het in den handel brengen van onzedelgke afbeeldingen en vliegende blaadjes die vooral van Amsterdam schgneu uit te gaan agn door het gerechtshof aldaar voor den tgd van drie maanden veroordeeld August Oscar Felix Pischor Carl Wilhelm Paul Schroeter Guillnume Jaquea ten Brnmmelen Andriesse Dirk Buys en August Brancart Op verzoek van den commandant van Hr Ma wachtschip De Prins van Oranjec te Hellevoetsluia is gisteren in den laten avond door de politie te Delft aangehouden P v B oud 21 jaar atroos dei e klasse die op 18 dezer van dien bodem was gedeserteerd Hg is aan de militaire autoriteit ovei eteverd Pe werkstaking der boerenarbeiders te Noorden Zuidbroek heeft een kalmen afloop gehad Nadat de arbeiders hunne grieven bekend hadden gemaakt besloten de boeren voortaan niet meer met de machine te dorsohen De arbeid is toen hervat Te Maassluis hebben de Ohristelgke Gereformeerden die zich met de vereeniging met de Gereformewdea doleenndeu niet knnnen tevreden stellen bestoten weder een eigen gemeente te stichten en een eigen kerkgebouw op te richten De kosten worden b oot op f4000 Dit is de 7de kerk in Maassluis met 7000 inwoners Den uitslag der Utrechtsche gymnaitiekexamens vermeldende zegt de Arnh Ct In het geheel dus werden van de 90 candidaten 75 afgewezen dat is 83 percent Bg geen enkel ander vak is de verhonding zóó ongunstig Is dan de gymnastiek zulk een buitengewoon moeilgke wetenschap om aan te leeren Of wagen zich daaraan zulk een aantal slecht voorbereiden P Of stelde de commissie hare eischen ditmaal zoo hoog dat terwgl vroeger het aantal die de akten verkregen véél aanzienlgker was dan dat der afgewezenen thans juist het oingakeerde het geval was Itt ieder geval is het een vercchgnsel dat de aandacht verdient Mogelgk zal bet rapport der commissie mettertyd eenig licht er op werpen Het is haar plicht om te bewgzen dat recht en billgkheid aan hare zgde zgn wel in slaat ooi een mensch tol baziuaing te brrngeo Maar dat was bet niet alloeu wat hom terugdrong naar de koude workolgkheid Zoodra by de saai waa binnongetrodea eo by by bet flauw sohynsel van dat walmende lamplioht soo goed mogeiyk da gelaatauitdrokking vau dia vroBW had kunnen onderkennen had die enkele oogbUk hom soo even loegoworpen tot de ontdekking g braofat dat zy met hom gespeeld had en dat slechts aan den prikkel van eens een pikant avontuur te hebben gehad voldnao waa Zy had oomedie gespeeld Én nu zy het spet gewonnen had wierp sy ham als oen ituk speelgoed waarvan zg genoeg had aobteloos weg Werktuigclgk dronk hg het gl s water uit dat bet moisjD bom aanbood en vorÜot do zaal In den tuin konend zag by naar bet venster vin Anna s kamer dat gesloten geheel in t duister gehuld was Ken weemoedig lachje apeelde er om zynen mond toen hy er een stoelsohen blik naar wierp Zfj zal niet moer komen neen nooit meer 1 zoo mompelde bii voor zich heen Hy had baar verloren eo nuvoor goed I Of zy daar gestasn op hem daar mat die vrouw gezien hnd of zy zgn harlBtochtaiyke woorden en zyne kussen gehoord had natuuriyk dat was erg maar dat hg bad kunnen vergetenwaarvoor by eigeolyk gokomeb was dat was veal erger ja dat wm rgerlyk I Hy had gemeend Üohtainnig weg met een waar of met een gekunsteld gevoel te kunnea spelen D angst dat het waro taedere gevoel hem te machtig zou worden en hg daarmede tan slotte uoh relf zou bedriegen had hem gedreven om met het gekunstelde gevoel ta kunnen dotn wat hy wild IFordt ttnoifd