Goudsche Courant, vrijdag 22 september 1893

üirecle Süoorwegverblnülng met GüIUaI ZoiiierdTeiist 1893 Aangevangen 1 Mei Tyd van Greenwicli o o U D 1 R o T TK a D A M I H DA M nU II D A 3 10 DBN llAAG OOCUA s Haija 5 58 7 90 7 43 0 98 9 46 10 19 11 33 19 16 1 43 9 16 8 45 8 48 4 16 4 48 5 9 7 04 8 06 9 30 10 10 Voorb 6 58 10 96 1 48 4 48 7 0 Z Z 6 10 10 37 9 s J 46 i6 M6 19 10 46 9 09 5 09 7 81 4 08 SOUOA llEN BAAO Ooud 7 30 11 40 9 04 9 47 10 49 19 11 19 91 1 01 l 87 3 99 3 45 4 45 5 95 6 59 7 13 8 95 9 18 10 46 ll U 11 801 Zar M 7 49 8 59 11 01 1 13 4 57 6 11 I Z ÏOIW 7 619 01 11 10 1 98 6 0S 6 80 r 01 IIIS I JA 6 80 6 3S 10 11 Zo M6 19 l 6 09 7 81 hSmS 09918 9 34 10 0 7 ll ij 19 41 19 51 1 89 1 67 3 56 4 15 5 95 5 55 6 87 7 43 8 66 10 16 11 16 11 40 ll G a 6 30 7 60 8 139 6810 16 10 67 19 03 13 45 3 90 9 46 8 16 4 18 4 48 6 9 6 61 7 4 8 86 10 08 10 86 U T R B C H T G O n D A Utreobt o6 33 7 50 9 9 64 11 34 19 03 18 60 9 66 8 3 59 4 43 6 03 6 8 7 48 8 09 8 60 10 07 10 54 8 90 4 07 6 01 6 18 4 16 5 39 4 94 6 40 1 9 3 97 8 40 4 37 6 80 5 58 7 1 AMSTBKDA M O O D D A AmstiTdam C S 7 50 9 40 11 10 11 97 9 30 4 10 4 96 7 96 66 A n iitardam Wp 5 60 8 10 9 56 1 95 11 48 9 45 4 85 4 40 7 40 10 90 7 90 8 69 10 44 19 16 19 56 8 40 8 80 M 9 Ï9 lUi Oouda 4Ui U ih Umo plaataeiyke directe belasting op de inkomsten f 40 000 veigunoingsrechtf 8000 overzetveer over de Merwede f 10 500 het vischwater in de Merwede f 3500 bydrage van het Kyk in de kosten van het gymnasium f 8800 van het middelbaar onderwya f 8500 van bet lager onderwya f 10 300 De uitgaven voor het hooger middelbaar en lager onderwys zija geraamd op een som van i 81 865 Staton Qenerul Ekrsti Kamkk Zitting Tun Woenndig 20 Sept De vrouw uit Kupelle die naar de gevangenis te Middelburg is overgebracht verdacht van het in brand steken van eene hofetede te Kapelle moet bekend hebben dit werkelyk gedaan te hebben Id deze zitthig reeds kwam in de Eerste Kamer het outwerp adres van antvoord ter tafel dat zonder eenige diacuBBit eenparig werd Taatgeeteld Bg den eereten aanblik trekt het de aandacht dat by algemeene betuiging oiu met de K eering mede te werken geen der in de Troonrede opgesomde ontwerpen roet name genoemd wordt en dns ook de weerslag op het verzoek om de kieswetten in de eerste plaats te behandelen ontbreekt Doch in werkeiykbeid behoeft dit niet te bevreemden daar immers de loop der parlementaire werkzaamheden niet van deze Kamer maar van de Tweede Kamer afhangt Uit Hilversum meldt men aan het HbI In de zaak van De Jong zal een derde persoon optreden Juflfrouw Schmitz is namelyk nog in het laatst van Augustus te Hilversum gezien met eenen heer die volgens beschryving De Jong niet kan zyn Deze persoon woonachtig te Amsterdam scheen iemand uit fatBoenlyken stand en scheen met haar op zeer vertroawelyken voet Heden ia een kellner van het station te Hilversum te Amsterdam verhoord Uy heeft nl De Jong eu juffrouw Schmitz op 29 Augustus gezien aan het station vanwaar zy met den sneltrein naar Amsterdam vertrokken Het geheele adres Inidt als volgt Mevrouw Een dame rijker in jaren dan in bekoorlykbeden vroeg aan haar predikant of het zonde was als zy zich gestreeld voelde wanneer een heer baar om haar schoonheid prees Och daar zie ik voor geen zonden in waa het antwoord maar wol laadt die heer een zware verantwoordelykheid op zich I Eeu vreoselyke brand beeft gisteren te Londen gewoed De brand brak uit in pand no 99 aan de Highstreet in de wijk Whitecbapel Kewoond door den bakker Joseph Hermann n het pand sliepen zes personen nl de bakker en verder twee meisje van 20 eeu van 14 en een juffrouw van 50 alsmede de 18jarigo Frederik Marck De laatste ontdekte den brand Hy sliep op een achterkamer van debovenste verdieping eu outwaakte tosn zynkamer reeds vol rook stond Hy liep naar be neden en wekte z u meester en schijnt toende straat opgeloopen om alarm te maken Hy is de eenige overlevende Hermann schynt deandere slachtoffers te hebben willen wekken doch doordien Marck de deur had open gelalten werden de vlammen als t ware de trapkopgejaagd en brandde de uitgang weardooride rampzaligen hadden kunueu vtnchten ge heel af in minder dan geen tyd Alle vyf vonden zy de dood in de vlammen Men zag enkele hunner nog voor t zolderraami handenwringend van angst en toen verdween zy in den vuurpoel i De Eerste Kamer der Staten öeneraal vernam met erkentelgkheid de in menig opzicht bevredigende mededeelingen omtrent den algemeenen toestand des lands die Uwe Majesteit mochtdoen bü de opening van de gewone zitting derStatenGeneraat Wy verheugden ons te vernemen datde betrekkingen tot alle buitenlandscbe Mogendheden van den meest vrieDdach ppelfjkenaard zün Met ingenomenheid werd door onsde mededeeling ontvangen dat op welwillendewyze gevolg is gegeven aan de aitnoodigiagdoor Uwe Majesteit tot verschillende Regeeringen gericht om een regeling voor te bereiden van onderwerpen van internationaalprivaatrecht De voortdurend loffelgke plichtibetrachting van zee en landmacht zoowel hier telande als in de koloniën waardeeren wy inhooge mate De mededeelingen van Uwe Majesteitaangaande de uitkomsten van den oogst dentoestand van den veestapel en dien van bundel ngverheid en scheepvaart trokken onze belangstellende aandacht Vurig hopen wij dat de algemeene gezondheidstoestand jievredigend moge blyven enhot Hyk voor unbreidiog na besmettelykesiekte bewaard worde Met voldoening hoorden wy Uwe Mnjesteit verzekeren dat de toestand van s Uyks geldmiddelen bevredigend is dat verhooging der belastingen niet wordt gevorderd en de beschikbare middelen toereikend zyn voor de behoeften van den dienst 6 Overtuigd dat gedurende dit zittingjaarons op nieuw een hoogst gewichtige taak wacht zyn wy bereid haar met yver en toewyding teaanvaarden Met Uwe Majesteit vereeuigen wy ons in den wensch dat onze arbeid ouder iods zegen strekke tot bly vend welzyn van ons vaderland c Oe Kamer bestoot a s Mnnudag de wetsontwerpen op het faillietrecht en de bodnjfsbelasting in openbare discnsaie te brengeu In de Tweede Kamer zal morgen het prroaidium worden aanvaard door den heer Oleichman die reeds benoemd ia eu de Staatabegrooting aangeboden worden Amstordamache straatroovers I De tentoonsteUing der Hollandache MaatBchappy van I andbouw mocht zich Maandag in een byzonder druk bezoek verheugen De treinen uit Noord Holland brachten voornt honderden landbouwers vergezeld van echtgenooten en dochters naar de hoofdstad die allen naar het terrein togen waar bet prachtige heerlyke vee uit Holland s grasryke landdonwen de bewondering der kennen terecht opwekte Zelden en misschien nog nooit is er in ons land en wellicht ook in het buitenland een tentoonstelling gehouden waarxulke schoone vaarzen te bewonderen waren Gisteravond werd op den N Z Voorburgwal te Amsterdam een heer aangerand door eeniman en vrouw welke hem in minder dan geen tyd den hoed over den neus en ooren trokken waarna de straatilieven hem zijn horloge enleen gedeelte gouden ketting ontrukten In het Nbl v d BhdI komt dezn adver tentie voor t De begrooting voor 1894 der gemeente Gorkum sluit in ontvangst en uitgaat tot een bedrag van 242 750 Onder de inkomsten komen de volgende posten voor 40 opcenten op de belasting op de gebouwde eigendommen f 7862 35 opcenten op de belHsting op het personeel f 13 294 Vosmeer de Spie wenscht met oen Neder i landsch uitgever in onderhandeling te treden over het uitgeven van een manuscript waarini hy onder den titel Van New Yorkt naar New York zyne reis door de Vereenigde Staten van Noord Amerika beacbryft Hy heeft getracht van het werk eerder eene psychologische ontleding van het gemoed van twee in de nieuwe wereld reizende Europeanen dan een alledaagsoh reisverhaal te maken 19 08 ti SS 1 05 1 18 1 19 1 98 10 46 10 66 H Oi 11 09 11 18 11 06 11 95 I 7 86 7 47 8 7 S5 r S8 T 89 7 16 7 65 8 88 8 49 8 49 8 60 9 06 Goud Moordrecht Niauwerkork Otpallt HoUenUm BottenUm Gtpolle Ni uw rk k Moordraoht 19 S8 BOTT 9 61 9 90 10 7 10 99 10 39 10 39 10 46 10 59 6 09 0 18 6 91 6 99 8 35 6 9 10 6 10 6 96 8 18 10 03 10 11 7 46 8 07 Qoud 9 50 9 69 10 11 De Ncderliinil clio Uit tv T8boiid Iieofr in OsivU Oudcnr WoMdon Humilm Utiaohl 7 59 10 89 8 07 10 883 14 10 38 3 60 4 4S 5 90 6 91 6 36 8 98 9 10 10 59 11 10 OOnOA AWSTKRDAM 8 91 10 06 U 19 11 9 51 4 47 6 93 10 08 10 65 19 19 1 3 40 5 45 6 36 11 10 11 10 19 34 1 10 3 66 6 6 50 11 96 aOI DA UTBEOHT 86 06 407 56 8 09o9 91 10 19 oil 19 48 9 93 8 18 4 16 4 17 6 93 6 017 45 8 88 10 0810 386 60 6 54 ll U 87 5 87 6 69 7 08 8 19 11 99 1 46 5 06 5 45 6 06 7 11 8 41 ll Sa 9 69 5 15 5 55 6 18 7 88 6 98 8 41 9 10 61 11 50 1 90 8 6 40 7 60 S U Om HvMln o Ooiid Amtardin zyne den 15en dezer onder voorzitterschap van de heer H A M Roelanti in het Bestelbuia van den Nedbrl Boekhandel gehouden algemeene vergadering in beginsel besloten dac de Bond in 1894 te Antwerpen collectief zal exposeeren met dien verstande dat de kas der Vereeniging daartoe eene bydrage zal verleenen en de vorige kosten onder de inzenders pondspondagewyze zullen worden bestreden Eeng commissie ia benoemd die belast isde voorbereidende onderhandelingen te Antwerpen te voeren daarna de leden uit te noodigenaan de collectieve inzending deel te nemen enverder alle maatregelen te nemen die tot nitvoeriug vau het genomen besluit noodzakelykeyn Tot leden dier commissie zyn gekozende heeren Tadema Schülemans en Warendorf Tot lid van het bestuur ter vervanging vanden heer Tadema die aan de beurt van aftreding was is benoemd de heer D NoothovenVin Goor Nbl v d Bhdl Den len October a s viert de Rykspbstspaarbank haar 12i jarig bestaan Met voldoening mogen zy die tot hare oprichting hebben medegewerkt en zy die door hunne voortreffelijke leiding haar bloei hebben verzekerd op het verstreken tydperk terugzien Dank zy der trouwe plichtsbetrachting en den onverdroten yver van hare beambten mag deze instelling zich verheugen in een ongeëvenaarde populariteit Of de bezoldiging vooral die der lagere beambten wel in overeenstemming ia met de werkzaamheden die gevorderd worden durven wy niet onvoorwaardelyk bevestigend te beantwoorden Wel willen wy als ons gevoelen uitspreken dat het koperen feest op geen waardiger wyze zou kunnen worden gevierd dan door herziening op dien dag van de o i al te geringe tractementen In het weekblad Wielersport worden verschillende middelen aan de band gedaan tegen den overlast die door kwaadaardige hondenden wielrydera wordt aangedaan Veloinar geeft den volgenden raad Ry niet te bard wanneer een hond u met kwade bedoelingen nadert en tracht hem te verschrikken door papieren klappers op den grond te wc rpeu die als ze ontploffen den klank van een geweerschot geven De meeste honden schrikken dan zoo hevig dat zy er met den staart tuqschen de beenen van doorgaan Mochten echter de klappers ook nog niet helpen zegt deze practische raadgever buigt u dan zoover mogelyk over het tuur en richt u plotseling met een vervaarlyk getuid snel overeind Een ander middel is het volgende Een bond op zich ziende afkomen boudt men een weinig in fluit den hond alsof men den eigenaar ervan was en commandeert hier c n negen van de tien gevallen zal de bond eenigszius vreemd opkykeud rechtsomkeert maken Ër is nog een middel dat reeds menigmaal is gebleken practiacfa te zyn nl om wanneer een hond woedend aan komt hoPen plotseling van zijn wiel te springen Meestal rent bet dier dan in groolien angst even hard weg aU dat het kwam toeschieten t Is zeker een eenvoudig middel als t niet te dikwyls behoeft te worden toegepast Langs wegen waar van bijna ieder erf een hond komt aanvliegen zou dat telkens af en opspringen wel wat vervelend n orden Het Hand schrijft A M 3 49 7 10 5 56 6 03 e io 6 17 6 86 4 50 4 67 5 04 5 11 6 80 4 11 60 13 90 1 45 1 55 9 09 9 09 9 15 18 08 19 40 9 48 Harraolan 6 48 3 04 10 08 19 90 Woonlon 6 63 8 11 10 15 f 1 Ou U atar 7 07 8 19 10 83 19 49 Ooula 7 90 3 38 9 34 10 36 18 06 19 56 SfciH In de Tweede Kamer is terstond na de hervatting der vergaderingen een stille stryd met stembriefjes gevoerd die weinig goeds voorspelt voor de si menwerking der liberale party Alle bepalingen van het reglement van orde omtrent de benoemingen moesten worden toegepast eerste en tweede vrye stemming nog wel tweemalen wegens een onregelmatigheid by het inleveren van de briefjes en eindelyk een herstemming alvorens het beslist was wie op de voordracht van drie leden ter bezetting van den voorzittersstoel den tweeden rang zou in nemen En ten slotte was de heer Van Honien de uitverkorene eener zeer geringe meerderheid Een jaar geleden vereenigde hy de stemmen op zich van alle liberalen die aanwezig waren op een paar na Thans had hy onder zyn partygenooten een tegen candidaat in den heer Borgesins die evenals de heer Mackay hy de eerste vrye stemming 19 stemmen kreeg terwyl op den heer Van Honten 39 leden stemden en nog 7 stemmen verdeeld waren By de herstemming bracht de heer Van Honien het niet verder dan tot 40 de heer Mackay kreeg 37 Blykbaar was doe een groot deel der stemmen van den beer Bot esius op den heer Mackay overgegaan Een twaalftal liberalen verkiflarden zich liever voor den antirqvoU tionairen candidaat dan voor den heer Van Qiouten Men weet waaraan die houding is toe te schryven De heer Van Houten ia uit de redactie van Vragen des Tyds gezet waarvan hy 19 jaren geleden een der oprichters was iMgue medeleden in de redactie t zoo deelde hy onlangs mede vonden in myn laatste artikelen over de kieswet aanleiding om den uitgever te noodzaken tusschen hen en my te kiezen Die mededeeling is niet tegengesproken In plaats van ti enovor de bebouwingen van den heer Van Houten hun eigen meenit te plaatsen hebben de heeren prof P van Geer en mrs J A van Gilse A Kerdyk B H Pekelharing en J D Veegens deu veeljarigen medestrjider uitgestooten Waarom mocht het tydschrift waarin prof Van Geer de belastingregeling vau den beer Pierson harhoaldelyk heeft bestreden geen opstellen meer bevatten waarin de kieswet van den minister Tak werd gecritiseerd De heer Vaa Houten heeft toen weder eenige Staatkundige brieven uitgegeven om zyn gevoelen nader toe te lichten Jammer echter is hy zelf daarby in de fout vervallen de bedoelingen van eenige zyner mederedacteuren verdacht te maken Hy beticht de Kamerleden die voorstanders van het ontwerp Tak zyn den steun der radicalen te zoeken voor een herkifziog Dit zou reeds voldoende zyn om de Brieven liever onstaatkundig te noemen Het gevolg is dan ook geweest dut zgn medeleden die zich begrijpelykerwys zulk een aantijging niet lieten aanleunen hem hun stemmen vooi het vice presidentschap der Kamer tot bet laatst hebben onthouden Moge de persoonlyke stryd nu hiermede uit zyn De landazaken moeten niet worden ten offer gebracht aan persoonlyke gevoeligheden en kibbelaryen Dank zy de eensgezindheid onder de liberalen zyn de belastingwetten m veilige haven gebracht Mag de kieswet nu schipbreuk lyden op een weder opduikende verdeeldheid De zaak De Jong Het gerucht liep gister dat in de nabyheid van het Naarder kerkhof het lyk zou gevonden zyn van juffrouw Schmitz doch dit gerucht ia onwaar politie zet haar nasporingen in de buurt Buasum onvermoeid voort evenals in de buuri van Arnhem en Wageningen Men heeft wel weer een paar stel kleeren van het laatste slachtoffer van De Jong gevonden en men wanhoopt niet of men zat tenminste bet geval met juffrouw Schmitz volkomen ophelderen Op de zaak met juffrouw Jnet heeft men niet zulk een goede kyk omdat dit reeds langer geleden is De Jong heeft vromer reeds hier te lande gevangenisstraf ondergaan m men een verhaal in de Echo gelooven dan was het onder de volgende omstandigheden die tevens een kykje geven op het karakter van dezen man dat hij met de justitie in aanraking kwam In Maart 1889 trouwde De Jong te Amsterdam de dochter van eene fatsoenlyke weduwe die in haar onderhoud voorzag door het verhuren van kamera De Jong woonde destyds aan de Weesperryde ten huize van een van haar man gescheiden vrouw met wien hy zeer intiem omginir en bad pas de kennismaking 35 9 49 9 49 9 66 10 05 11 08 U IS 11 86 4 45 4 56 6 08 5 09 5 15 7 07 7 17 7 94 7 81 7 37 11 48 9 87 4 40 8 30 10 6 66 9 06 9 1116 94 9 19 8 80 8 41 0 38 10 40 11 86 9 6C ynbroksn met eene dieiutbode te Arnhem wier apurpenniogen hg te vergeeia had trachten te bemachtigen doch die thaua nog de wrange vrachten plalt van haar onTOoraichtig vertronwen Toen hg met de dochter Tan gezegde wedawe trouwde heette het dat hg boekhouder was op een groot e£fectenkantoor De firma Ducro bg wie hg die eeryoUe betrekking bekleedde i echter uooit op te sporen geweest Hg had TOOr geneesheer gestudeerd zoo ferklaarde hg deu eenvoodigen Troaven doch had zgn studiën moeten staken omdat hg geen bloed kon zien Kort na het huwelgk wist hg onder allerlei Bchoonschguende praatjes zgn schoonmoeder een bedrag van f 2000 af te leenen en door zfjn schitterende Toornitzichteuc misleid werd de inboedel der weduwe te gelde gemaakt en verhuisde men gezamenlijk naar Rotterdam De wittebroodsweken waren echter spoedig Terïlogen De Jong mishandelde zgne Tronw en de moeder was daarom niet te bewegen baar kind alleen te laten Zg begon argwaan te koesteren tegen haar schoonzoon en die argwaan werd zekerheid toen het haar gebleken was dat deze haar roor een bedrag van 1 7000 dat hg van haar geleend had waardelooze papieren in handen gegeven had De maat liep over toen haar verder ter oore kwam dat De Jong haar inboedel op zgn eigen naam had doen verzekeren bij een assuraotie maatschappg te Rotterdam en zg ontdekte dat hg 16 liter petroleum en een groote party turf op verdachte wijze in hnis gehaald had Toen de Jong des middags thuis kwam en zgn vrouw wilde medenamen vond hg de deur gesloten en werd hg gearresteerd In zgn hoed werd nog f 5000 teruggevonden Na zgn slraftgd ondergaan te hebben verdween hg uit het land en schreef later een briefkaart nit Calcutta aan zgo inmiddels van hem gescheiden vrouw waarin hg mededeelde dat hg in de goudmgnen sic werkte en weldra rgk hoopte te zgn Het rgk worden bleef uit maar wel beproefde de Jong toen hg zgn gewezen vrouw en schoonmoeder later weder eens ontmoette haar een beursje nit de handen te rukken Men verzekert verder aan het blad dat de Jong het blad vau de bg hem gevonden spade op deu rug droeg en dat zgu wandelstok in een schroef eindigde die in de spade paste Iemand vraagt of er misschien verband kan bestaan tusschen onderstaand in het nummei van 1 Augustus gemeld bericht eu het verdwgneu von Mej Juett op 7 Juli jl Genoemd bericht luidt Aan het goederenkautoor van het Brester station is in een kist het onthoofde Igk gevonden vau een vrou in tweeëu gebogen en in oliedoek gepakt De kist werd 14 Juli uil Moskou verzonden Uit de kwaliteit der onderkleeren van het slachtoffer schijnt te mogen worden afgeleid dat zg tot den gegoeden stand behoorde Men mist tot hiertoe elk spoor van den misdadiger In deu tuin van het hoofd der openbare school te Aarlauderveen is een savoyekool gegroeid die ontdaan van de losse bladeren ruim 20 pond weegt Men schrgft nit Ginneken Wanneer in deze streken een zitdag gehouden wordt van eene boerderg dau ziet men dt herberg waar de verkooping zal plaats hebben reeds zeer vroeg gevuld met boeren knechten eu arbeiders De speelkaarten worden voor den dag gehaald de biljart staat geen oogenblik stil en naar mate het later wordt neemt ook het leven en rumoer toe Alleen wanneer de gebiedende stem van den afroeper doet weten dat de inzet zal beginnen is alles stil Doch naowelgks it het laatste bod gedaan of er wordt luidrnchtig lucht gegeven aan de verbazing dat het zoo goedkoop of zoo duur is Bonnetjes goed voor een flesch wgn worden rondgedeeld eu zeer vriendachappelgl zitten de Initjes tot laat in deu nacht te pooien ter viering van den feeatelgken zitdag Zoo ook Maandag 1 1 toen de laatste bezoeker circa half drie in den morgan naar huis waggelde Maandag had n l de inzet plaats van eene boerderg genaamd de Lange Kooi teBavel groot 81 H A 49 A 56c A De inzet bedroeg 10830 Een vgftien jaren geleden werd voor dezelöe boerderg te vergeefs 30000 geboden Eet bericht dat in de bnurt van het kerkhof ie Naarden het Igk gevonden was van de vermiste juffrouw Schmitz is gebleken een looi gerucht geweest te zgn Van de igde der Amsterdamsche recherche is Dinsdag zelfs op die plaats geeuerlei onderzoek ingesteld Alle vertrouwbare aanwgzingen die de politie op het spoor van de vermiste vronwen zouden knanm brengen ontbreken nog Ben bewoner van de Dubbele Bnnrt te Nieuwer Amstel zekere J H H is op di navolgende wgze opgelicht Senige dagen geleden schreef hg op een dvertentie in Het Nienwi van den Uag i waarbg een flink persoon gevraagd werd vangoede getuigen voorzien en borg kunnend stellen Eeu paar dagen later vervoegde zichde steller van de advertentie die zich Lizenoemde ten huize van reflectant die echterafwezig was zoodat Lize met zgne vrouwonderhandelde De aangeboden betrekking wasdan volgens Lize die van looper op een kantooren aangezien veel gelden moesten worden geïncasseerd was eene borgstelling bepaald noodig De vrouw gaf hem daarop f 25 in specie eneen spaarbankboekje waarop pi in f 500 gestort was B verkeert nog steeds in afwachtingvan de hem aangeboden betrekking waarvanevenals van zgn gestort geld wel niet veelzal terecht komen Tel Te Nieuw Buinen waar de aardappelkrabbers in de vorige week het werk staakten om hooger loon hebben vele boeren eene verhooging van een cent per rg toegestaan zoodat allo arbeiders thans weer aan het werk zgn gegaan Bg de uitreiking der nieuwe vaandels en standaards zal het Civiele Huis vau Hare Majesteit de Koningin moeten verschijnen in kostuum met donkere pantalon Heden zullen ten hove dineerea de minister van oorlog de bg de uitreiking der vaandels en standaards commandeeronde opper en hoofdoflicieren de commandanten der regimenten infanterie en cavalerie het dienstdoend Militaire Huis van Hare Majesteit de Koningin en voorts de adjudanten in buitengewonen dienst van Hare Majesteit de Koningin voor zooverre zg behooreu of behoord hebben tot het leger Bultenlandsch Overzicht Volgens o£cieele opgaven bedraagt thans hei aantal werkstakers in de departementen Nord eri Pasde Calais 42257 Uit Lens wordt gemeld dat in het grootste deel der mynen slechts zeer geringe ploegen opkomen Te Ferray echter ontbraken gisteren slechts 91 van 888 werklieden Te Móriconrt te Austricourt en te Liévin zyn door de gendarmes troepen zingende en schreeuwende werkstakers uiteengedreven Overal elders was de houding der werkstakers zeer rustig De maatschappij van A nichel dreigt naar het schynt hare mynen te sluiten De maatschappijen schynen dus niet van plan te zyn toe te geven zy schynen te hopen den prys der kolen te zien atygeu door de werkstaking A ls dit hare bedoeling is zal de strike niet r lig eindigen want de werkstakers zyn ben niet toe te geven voor dat ten minste gedeeltelyk aan hun eischen is voldaan Te Sovin is voor het huis van een arbeider die aan hot werk gebleven was een dynamietpatroon ontploft Het syndicaat der Parysche steen kolen verkoopers heeft Dinsdag vergaderd ten einde maatregelen te beramen om Parys gedareude den winter van kolen te voorzien De bescliikbare voorraad werd onvoldoende geacht Men meende de crisis alleen te knnneu bezweren door met de gasmaatschappy die een groeten voorraad bezit een overeenkomst te sluiten Ook in Engeland schynt de staking te zullen worden voortgezet Het bestuur der mynwerkersvereeniging in Derbyshire heeft besloten een leeniug van 16000 p st uit te schryven ten einde op deze wyze het werkstakersfonds te versterken De smeden in Worcestershire en Staffordshire hebben besloten een maand lang het werk te staken ten einde het loon op de tegenwoordige hoogte te houden De Times deelt mede dat sir George Elliot een plan heeU gemaakt om alle Uritscbe steenkoolmynen te stellen onder toezicht van den staat door bemiddeling van een centralen administratie ven raad die de mynen vertegenwoordigt naar gelang van hare gemiddelde productie De loonqnaestie zou geregeld worden door districtsraden in welke de werklieden vertegenwoordigd zouden zyn en waarin tevens de verbrui kaprij zen vastgesteld zouden worden Volgens de laatste berichten uit het kolen land wint onder het mynvolk de geneig Uieid veld om in afwachting van eene nadere regeling het werk voorloopig tegen het oude loon te hervatten In eenige districten moeten de plaattelyke agenten zelfs reeds hnn besluit hebben kenbaar gemaakt om den Bond te tarten en den manschappen aan te raden naar het werk terug te keeren Dit laatste werd in de Forest of Dean reeds door 5000 arbeiders gedaan Iq de buurt van Manchester steeg in de laatste iwee dagen de prys der kolen weder 3 8 4 d per ton hetwelk eene styging uitmaakt van 7 B 6 d sedert het begin der werkstaking En zel tot dezttr prys kon slechts ééne groote firma nog voorraad a e ren In enkele Russische blad fj die voor min 1 meer officieus doorgaan komen wi rs viwfw gen voor aan het adres der FranstlRn om ikr 1 feesten ter eere der Russische vjpot niet 1iBy overdryven daar die feesten in dV ajlgrMrstte plaats een vredelievend karakter moeten hebben en houden Dat zal men te Parijs niet prettig vinden te meer niet nu het toch al blijkt dat men niet zoo algemeen ingenomen is met die feesten als men dat eerst verwachtte de giften en gaven vloeien niet zoo mild dat er zulke groote feesten van betaald knnnen worden De Russische Grashdanin t herinnert dat Rusland vroeger reeds eskaders in de Middellandsche zee gehad heeft die soms 12 scheiwn telden In Ajaccio had het toen ook een voorraadpakhuis een ziekeuhnis een badhuis en een kerkhof In 1858 kreeg Rusland van de Regeermg van Sardinië een groot huis aan de baai van Viliafranca In de jaren 1861 1863 werden in dat huis een smidse eeu hospataal en een tuigagewerkplaats gemaakt Viliafranca ligt vlak hy Nizza tegenwoordig dus in Frankryk De Fransche Minister van Financiën Peytral beeft te Marseille een redevoering gehouden voor zyn radicale kiezers waarin hy betoogde dat uit de verkiezingen de noodzakelijkheid van de duurzaamheid der Regeering gebleken was Hy beval een hemeuing aan van de successierechten in dier voege dat zygeëvearedigd zouden worden aan het bedrag der nalatenschap en den graad van verwantschap Ook prees de Minister een inkomstenbelasting aan De Temps is van oordeel dat wat dit laatste betreft de MinistCT zeer goed weet niet te beantwoorden aan de vermoedelyke gezindheid van de meerderheid der nieuwe Kamer noch aan de wenschen der kiezers noch aan het gevoelen van ectelyken xyner ambtgenooten tenzy hy dezen sedert hy zelf Minister werd allen heeft weten te bekeeren Voor een ofBcieus blad als de Temps is dit nog al kras aldus een Minister aan te vallen Peytral is wel radicaal maar de Minister preHdeat Dupny is ook radicaal of hy was t althans In verband met de politieke verwikkelingen welke den Oostenryksch Hongaarschen staat van het Noorden naar het Zuiden en van het Oosl n naar het Westen in spanning houden verkrygeu de toespraken die keizer Frans Jozef den laatsten tyd op zyn reizen door het Zuiden van het land hield een byzondere politieke beteekenia Behalve de ongeduldige Czechen in Bohemen geven vooral de Hongaarsche kerkelykpoli ieke quaestiëu en de klagende ontevreden Roemeniërs in Hongarije den keizer en zyn bewindslieden reden tot bezorgdheid Heeft onlangs ten zeerste de aandacht getrokken de woorden door den keizer te Jaroslav gesproken tot een deputatie vanden Galïcischen adel wyl hy daarin den Poolschen adel prees als den schatbewaarder der vaderlandsliefde in Galicië waarmede hy den Polendub een onderscheiding toekende op kosten der Duitsche linkèrzyde heeft toenmaals die keizerlijke toespraak een ongehoord opzien gebaard wat keizer Frans Jozef Maandag te Güns heeft gezegd belooft niet minder do opmerkzaamheid te trekken Verscheidene deputaties werden door den keizer ontvangen die alle huldigende toespvaken met een kortere of langere rede beantwoordde Tot den katholieken bisschop Zalka zeide de keizer of liever de koning want de Hongaren stellen er prys op hun monarch dezen titel te verleenen dat hy hoopte op de medewerking der geestelykheid opdat onder handhaving der waardigheid van staat en kerk de algemeene belangen en de godsdienstvrede des lands geen schade zouden Igden Deze woorden vielen te meer op wyl de keizer tot geen andere godsdienstige gezindte iets dergelijks zeide Opmerkehjker echter was het antwoord aan de deputatie van den gemeenteraad Weest overtoigd zeide de koning dat gelyk ik de bewyzen van trouwe aanban kei ykheid aan den troon en aan myn persoon steeds met groote vreugde waarneem ik evenzoo oprecht de ontwikkeliug en de toenemende geestelijke en stoffelijke welvaart van het land wensch Naast hun administratieven arbeid is het de plicht der gemeenteraden als factoren der openbare meening tot dit doel mede te werken ook in die richting dat zy het volk behoeden voor den invloed van op dwaalwegen leidende leuzen en onvruchtbare beloften en dat zy vreedzame eendracht en nuttigen arbeid bevorderen Ben ruim arbeidsveld biedt daartoe de grondslag waarop het koninkryk Hongarye zich tot zoo schounen bloei heefl ontwikkeld de ondermyning dezer op liberale overeenkomsten berustende grondwet zon zoowel het geloof aan den bestaanden wettigeu toestand verzwakken als ook in stryd zyn met de ware belangen van het land evenals mti die der monarchie en dientengevolge ook mot myn heersehersplichten In deze woorden van keizer Frans Joztf ziet men een scherpe terechtwyzing aan hwt adres der Hongaarsche nationale party die wel is waar aan het vergelyk wil vaathoudeu doen daaraan in het nationaal opzicht ecu rnimer grens wil geven In Brazilië is de beslissende slag wellicht niet ver meer De opstandeliagen in don Staat Rio Grande vereenigen en mobiliaeereo hunne troepen ten einde een laatste poging te doen om de party van Gastilho te verslaan Een paar schepen van de opstandelingen zyn uit de haven van Rio de Janeiro naar het Zuiden vertrokken Waarachynlyk willen de opstandelingen in Rio Grande landen en zich bij de ontevredenen in dien staat pogen aan te sluiten Caatitho die over de regeeringatroepen bevel voert ia blykbaar niet ib itaat zich langer te verdedigen daar hy aan Peixoto hulp vroeg Het is nu zeer wel mogelyk dat als beiden zich aansluiten de aldus vereenigde lamme en blinde een eind ver komen Qemakketgk zal dit echter niet gaan De opstandelingen zetten bovendien het bombardement van Rio Janeiro voort hier beginnen levensmiddelen te ontbreken en verdwynt de orde Zeer twyfelachtig ia het of de boudsregeering de opstandelingen die aldus op twee punten een aanval doen de baas kan blyven BurgerlUke Stand GEBOREN 18 Sept Anna Maria Cornelia ouders C H Wildenburg en M Rutte 19 Lambertus ouders J J Dnym en J Horten ins Nicolaas Petrus ouders J J de Jong en S Frist Marrigje ouders H de Bruyn en M Goudriaan Maragsretha ouders W Mathol en M Coomans 20 Celia ouders J C de Bruyn en E Schuitger Dirkje ouders M A H Schouten en C van Reede Wilhelmus ouders W Laurier en H M Straver OVERLEDEN 19 Sept T Soffree huisvr P R Peek 24 j 19 E Zandyk 44 j GEHUWD 20 Sept G M Smitskamp en S T Straver W Begeer en P Christ 343 Staats loteriJ 5e Klaiag Trokkiug van Donderdag 31 Soptoinber 18113 No 145 laitSO 17658 en 181165 1000 No 8367 i94 £ 640 8011 9018 10186 10163 I1V1I7 15629 16468 en 18230 400 No 13144 800 No 4811 8108 9809 10 69 13818 15136 18060 18906 20892 on 80988 100 Pryzon van 70 193 8321 6998 8881 10888 18509 16666 188 9 831 2 197 0081 0065 1098 13564 15784 18696 336 2747 6831 9327 11041 18680 15868 18716 448 2866 6234 9423 11117 13640 16984 1876 697 2868 6418 9466 11193 13783 16009 1895 632 2970 6421 9476 11266 13791 16 01 18979 757 8169 668 i 9657 11268 13860 16205 19009 980 8803 6807 9588 11402 18988 16830 19101 1005 3304 815 9618 11127 14069 16480 19189 1176 8376 6150 9638 11444 14 68 18684 19147 1268 3639 6883 9685 11504 14848 16688 19809 1301 8549 6897 9789 11510 14880 18751 19411 1875 3584 6909 9736 11771 14848 17182 19830 1898 3889 6966 9881 11774 14381 17114 19617 1488 3914 7008 10137 11888 14642 17143 19728 1444 3967 7189 10148 11941 14788 17288 19868 1472 4036 7228 10100 11968 14757 17383 1991 1519 4417 7263 10333 12019 14801 17860 19986 1566 4448 7318 10836 12i46 14839 17403 80087 1038 4465 7478 10407 18361 14666 17538 80088 1662 4546 7698 10409 13333 14886 17640 20090 1671 4562 7634 10429 12381 16027 17699 80138 1747 4627 7728 10465 18521 15083 17723 80875 1814 4634 8041 10574 18776 15194 17781 80453 1882 6004 8198 10596 13166 16237 17879 20485 1980 5097 8670 10706 18186 16281 17939 80588 1936 5139 8596 10787 13846 15891 18234 80609 2097 5846 8863 10766 13374 15469 18294 20778 alll 6898 8776 10769 13503 1S606 Sept WatergetUden Hooit l MK Hoog l n g Vrgda 83 8 87 11 62 8 68 18 18 Z tord 38 4 80 45 4 89 1 04 Zond 84 4 58 1 33 5 14 1 89 M and 25 6 81 1 66 5 47 3 1 mn l 36 6 04 8 29 6 80 8 46 Woonwi 27 6 86 3 01 6 64 8 19 Dondord 88 7 12 3 37 7 8 8 57 SpringtlJ 13 en 37 Sept Haan Zon Sept 0 ig A Ondorg A Opg Onder 38 5 30 53 19 Sept 5 48 8 06 6 84 8 13 85 5 6 6 60 6 46 8 86 30 6 01 6 88 6 66 4 0 V M 26 6 07 6 23 6 80 7 4 6 86 9 18 MAR TBBRICHTBM QOUda 31 8rpt 1898 Bij matigen jinvoer kwam er heden ia de pr jEon woinig roraadertng Tarwe ZoeuwMsko jarige 6 40 i 6 70 Nioawo 6 30 a 6 60 Mindere dito 6 60 l f 5 90 Afwijkende 4 75 i f 6 35 Polder 5 60 i 6 Rogge ZoouwmIw 4 80 i 6 40 Polder 4 40 i 4 75 BttitODUiidMhe per 70 k 4 40 a 4 00 Jertt winter 4 i 4 60 Zomer 3 80 i f t ti Che allier 6 i 6 60 Havor per lieot 8 i 4 26 per 100 kilo 7 60 a 8 Heitnepuad lalandich 11 60 Kanarieiwul 8 a 10 Kooluad 8 6 a 9 Erwten Kookorwten 8 25 a 9 niet kokende ƒ 6 25 l 6 60 Boenen Bniiceboonen 8 5 a 9 Wittoboonen 8 60 il f 8 75 Faardenboenen 6 25 a 5 75 Mail per 100 Kilo Bonte Amerikaaniobe f 6 80 i 6 90 ChquantintL 6 5 è 6 50 VnMkm Melkree weinig aanvoer handel e