Goudsche Courant, vrijdag 22 september 1893

Zaterdag 23 September 1893 INo 6156 3Sste Jaargang iOIDMË COHIAIT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgrave dezer Com ant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 AÊwnderiijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd per 48 Flessohen met aooUns franco per proeffleBOh kwart en half ankera belegen verkrijgbaar Voorts alle HERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken iljn proefflessohen verkrijgbaar Adres WIJDSTIIAAT A 172 GOUWE C 13 Goada EeMg Depflt van RejmwJt s Eoonekamp Elizter pryien tnu Vette nrka i wde unioer huidel rliif 10 i it ct per lialf KG Biggen voor EageUnd red unroer hiodel rltig 20 k 21 ot per hiir KO Uagere Biggen goede saoroer bendel ilug 0 80 i 1 75 per week Vett dlipen goede unroer hendel Hmw 16 i 28 Zuiglammeren red aanroer bandcl traag 10 i It Naohtere kalnren eenige aanroer handel ring i t 10 Oraitalreren goede aanroer handel rlngger 18 i ƒ 40 Aangeroerd 108 partyen kaai Handel ring Ie ual ƒ 17 i 9 Je qual 8 6 Ziraardere 80 Noord Hollandwhe Boter goede aanroer handel ring Ooebotar r M f 1 60 per kilo Weiboter l iO i 1 80 per kilo Beurs van Amsterdam so 8EFTSUBEH ilotkoen 8 101 Vor krs 8S 98 lOO f 8 4 761 SO SO I 98 8l lOl 77 108 60 SS s 97 987 99 865 898 100 81 loof S04 137 967 101 100 1847 967 79 34 987 937 160 1187 1017 48V 60 181 v 997 180 104 69 907 10 18S 1307 JOV 100 SS 857 18 15 1027 8 108 1081 67 47 9 169 105 106 99 114 117 30 108 7 20 98 102 977 Nionuno Cert Ned W 8 a dito dito dito 8 dito dito dito 8V Hoxou Obl Ooadl 1881 88 4 Ituh InaehrUring 1888 81 t OoenXE Obl in papier 1888 t dito in lilrer 1888 t FoiTDUL Oblig met ticket 3 dito dito 8 RuiLuiD Obl Ooit Se Serie t dito Oeooni 1880 4 ditabyBolbi 1889 4 dito b j Hope 188V 90 4 ditoingoud leen 1888 0 dito dito dito 1884 8 Bmnh Perpet lobuld 1881 4 TURIIU OeprConr leen 1890 4 Oeo loening serie D Gee leaning aerie O Zl lDAnt Bi p Beo v obl 1891 1 Hiiioo Obl Buit Sob 1890 VlNKZUSLA Obl 4 onbep 1881 AunIBDAU Obligatien I8fil S i B nT DAII Sted leen 1888 8 i NlD N Afr Handelir aand Arendab Tab Mg Certificaten DeliMaatiohappy dito Amh Hypotheekb pandbr 4 Oalt My der Vontenl aand a Or Hynolheekb pandbr 4 Nederlandaohe bank aand Ned Handelmaataofa dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoiTXKR Ooit Hong bank aand Buil Hypotheekbank pandb i i i Ahkiuka Uquit bypoth pandb 6 48 607 Maxw L 6 Pr Lien eert 6 KlD Holl IJ Spoor M j aand Mij lot Kipl r 81 Spir aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dilo dito 1891 dito t lTAUl 8poorirl 1887 8 A Kobl S Zuid llal Spwmlj A H obl 8 PoLKN Wanohau Weenen aAnd 4 RuaL Or Ruia Spvr M aand 6 BaUiaebe dito aand Faitoira dito aand B tirang Dombr dito aand 6 Kunk Ch Aiorr Sp kap aand 5 Xjoaoiro Sewaat Sp Mij oblig 5 Orel Vitebak dito oblig 8 ÜlidWeit dilo aand B dito dito oblig 4 1021 129 10 67 AuluKA Cent Pao Sp Mij obl 6 Ohio Il North W pr C i aand dito dito Win St Peter obl 7 Denrer Uio ir Spm oert v a lllinuii Central obl in goud 4 Louiiv NftihTilleCert r aand Mexico N Spw My lehyp o 6 Min Kaniai r 4 pot pref aand N York Ontario Weit aand dito Fonua Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hvp in goud t at Paul Hinu 8i Manit obl 7 1 Uu Pae Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Ooi Ie hyp O 8 Camaoa Can South Cert T aand Vn C Ballw li Nar Ie h d o O Amiterd Omnibui M aand Botterd Tramweg Maats aand NlD Stad Amsterdam aand 8 Stad BoUerdam aand 8 BiLoia 8tad Ant rorpenl887 S i Stad Brussel 1886 S i HoNO Theiss Begultr Gesellsoh 4 OoaTlNR SlaaUleaning 1860 8 K K OoBt B Cr 1880 3 Spani Stad Madrid 3 1888 NlD Ver Bel Hyp Spold eert 8 ADVERTENTIEN UsTallen ran een Zoon KITTY GOKDEWAAGEN HAaums KraUngen 20 S pt 93 GEVRAAGD om xoo spoedig mogelijk in dienst te treden een EEEIWAAM LETTERZETTER Zy die met de SNBLPSaS bekend xgn komen het eent in aanmerking Adrea onder No 2287 aas het Bnraaa deier Oonrant ADVEUTENTIEN nalleiJini en ett Battenlandtehé Couranten worden dadelijk opgezonden door het van A BRINKMAN en Advertentie Burean ZOON te GoHda MTS WESIEBH m FACinC lïïDTnEEKBASS De Directie acht het met het oog op de belangen der llouders van Pandbrieven der North Western and PaclOe UypotliHckbank wcDschelUk er op te wijzen dat eenl y personen die Pandbrieven In blaiico of op levering hebbeo verkocht geene middelen ontzien om de Pandbrlefhouders er toe te brengen hunne stukken van de hand te doeo Bedoelde personen hopen daardoor In de gelegenheid gesteld te worden de Pandbrieven tot lager prUs in te koopen en zoodoende eene belangrijke winst te behalen De Directie verzekert dat de North Western and Pacific Hypotheekbank zich in alle opzichten In goeden toestand bevindt en dat er voor de Pandbriefbouders geen enkele grond bestaat om zich ongerust te maken H A van VALKENBURG M F de MOXCHY J P GUÉPIV AMSTBBDAIU SO Heptember 1893 LOTEN in de VEIILOTIING BIJ GELEGENHEID DER T7 xi3e X asira eaa ancLaxlct ZIJN TE BEKOMEN BIJ A Brinkman Zn Lange Tiendewe f PRIJS 1 11 LO TEN voor f 10 Mederlandscbe Stoomboot llaatschappij De Stoomschepen BOLLAND kapt J SMIDT en BATAVIEB kapt J SAUER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage verïoege men zich bjj de Cargadoors der Maatschappj Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen losBan te Brewergauay de markt van Boter en Kaas te Londen Q ebrS Stx llwerck s Chocolade en Cacao ip e e i r i i Dralmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbetorde librlcatio en uitsluitend gebruik van fyne en f nste grondstoffen garandeerot len verbruiker von StoUwerck B Chocolade en Cacao een aanheveleniwaardig bbrikaat nauvkourig beantwoord ende aso den inhoud der resp Ktlketten De Firma bdiaalde 27 BreTetB als Hoflererancler 44 Eere Dlploma 8 gouden enz Medallles een bewgs van uitmuntend jn fabrikaat Keeds 1871 schreef de Accademie national de Paris Nous vona d a n onB nne Hcdallle d r première elsaae en ooosldèratlon dsvotra xoeUanta fabrloatlon de Ohooolat bonbons varióa eto eto Stollwsrok t brikaat is verkr gbaar by U H Cunfiseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederhmd J liiu Ibttenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 De bekende BORDBAnX ft 37 bulB geheel Nederland ook per proefflesoh ZUIVERE FRAI SCHE WIJiNElN Kraepelien en Holm s fiiioa LapocheQ ü iNAlSocHE is de meest Krachtige en Versterkende KINA WIJIV I aanbevolen door tal van binnen en bnitanlandeche geneeaheeren Bekroond met KEUEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrsgbur in aoona k f 190 I en 1 Depot ie Qimda bjj den Heer A E TEEPE Apotheker voorheen C THDI Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Een prima hnis in ZOUT ZEEP en SODA te Rotterdam vraagt een Solide Vertegenwoordiger om Winkeliers en Bakkers te bezoeken tegen zéér voordeelige condition Brieven fr onder lett Z Z Drnkkerg J C v k VLIET Open Rgstnin BotUrdam MT Koopt Litsluilend FREEMAN S Puddingpoeder de meest gevraagde der Wereld 10 maal bekroond wegens haar gezonde Iwstanddeelen en fijne smaak Eenig Agent SI BB OEi DIJI te Aneterdani 10 c per Pakje of 30 c per Luxe Dooaje Men lette op de Hollandsche gebmiksaanwijzing en den naam van den Agent daar er vele stgfselachtige namaaksels bestaan Te GOUDA alleen verkragbaar bjj de Firma T VERMEIJ te Woerden bij r DEN BLANKEN FEANSCHE STOOMVEEVEEU Gbeiuische eo Zwitsersche WtsscheriJ Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen II Oppentieioier Kotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeienen Dameskleediugstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordjjnen Talelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnitnren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander bljven en worden onschadeiyk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN O z Kleiweg A No 73 Een ware Schat voor de öngelnkkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau 8 ELFBEVyARING ONZB ® Ondergoeileriin l gr Pn £ Dr O JABOBB tuod cedaponend m rk mx tla at Hollandsche uitgave met 27 aib Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelpe gevolgen vau deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkregen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedriu ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bolland JiSBBi a niiAirgB Kmmnn Alom te bekomen DE SOÜBSCHE BUm of de beschrflvinff der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Qroote of Bt Janskerk te Ter Qoude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazeu der cartonteekeningen enk waarbg is toegevoegd een aj nderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeden Dirk en Wouter Crabetb nooa CHSI8TIAAN KBAMM Pï ys 80 Cents A BRINKMAN Gouda Soelpersdruk ras A BaiNHAMfc Zoon Met 1 October begint een nieuw kwartaal zij die zich tegen dien datum abonneeren ontvangen de nog in deze maand verschijnende nummers gratis BINNENLAND GOUDA 22 September 1893 Door de politie alhier zgn aangehouden D Moens oud 45 jaar papierrenter die wegens openbare dronkenichap nog 2 dagen hechtenÏE moest ondergaan en P Verhoeven te Ngmegen die eveneens nog 2 dagen hechtenis moest ondergaan In den laalsten tgd werden te Haastrecht hn verschillende landbouwers kippen en kongnen ontvreemd De politie doet onderzoek Woensdag avond sloeg de bliksem in een ie aanbouw zjnd pand aan het Krnliugsche Veer Bltfllfaaar nam hy yaMi weg door een openstaand kelderraampje Muren schoorsteenmantels enz werden beschadigd en in een hoop krullen ontstond brand Zooals biykt uit de mededeeliug van den burgemeester te Rotterdam zyn ook in de verloopende 24 uren loopende tot gisternamiddag 2 uur geen nieuwe lyders aan cholera asiatica aangegeven Sterfgevallen kwamen ook niet voor £ lf Igdera blgven in behandeling Woensdagochtend heeft zich te Gorinchem weder een verdacht geval voorgedaan by den schipper Koek wiens vrouw een paar dagen te voren aan Aziatische cholera was overleden In Rumenië breidt de cholera zich voortdurend belangrgk nit Reeds zgn daar een zestiental districten besmet Het hevigst heSrscht de cholera te Braila Sulina en Oalatz In de week van 28 Augustus tot 5 dezer kwamen o a daar te lande voor te Braila 110 gevallen van cholera met 68 sterfgevallen te Galatz 25 met 20 dooden en te Sulina 29 met 7 dooden Bfl de gisteren gehouden verkiezing van eeuen hoofdingeland in het 2e district van het FEVlLLETOlMe STERKEN EN ZWAEEEN m ket Duitick 27 Hij had semecnd de dradiw vas z a lot ia zijoe hond te belden en liet I Zq warec hem uit de hand geslagen Wy rerbeelden ons wet dat wy heerea en moeiters zijn en met ons eigen lot en dat van anderSD kunnen doen wat wij willen evonals lichtlionige knapen Maar op eens wordt dataobijnbaar witlenlooze werktuig eene onoverwinnelyke macht dio ons meealeurt en ons in een ondenkbaar oogenhlik maakt tot een gek of tot een sohurk I Nu voelde en wiit hy eorst maar al te goed dat hij Anna werkeiyk liefgohad bad Dexe onziDuige zinsbcdwelming had niets met zgne hartiaangelegenheid te maken Maar wat voor eene trouwe liefde was dit I Bg de geringste verzoeking zou hy bezweken geiyk dit zoo even gebleken was Hij bad beboefte aan soLke opwekkingen tyne oTerpnkkelende natan verlangde zulks Uy kon itoh niet vinden in dat gerande kalme gelijkmatige gevoel van ware liefde Het was nn maar beter voor het arme kind dat het t rechter tyd wo geloopen was Zij kon ca vertrekken zonder hem en hem vergeten Sleohts dit ééae wnuehte by haar niet meer te sien Neen dat kon niet In deie nine ernstige o n te moeten ueai wat roor een diende hy tewa gebraebt had dat kQn hQ Biet wAragen Hy wUdt hare betltwis mede hoogheemraadschap Delfland noodig geworden door de vernietiging der vorige verkiezing werden uitgebracht 299 stemmen Gekozen werd de heer J F Wetstein te Honselersdgk met 221 stemmen Op den heer C V jverberg alhier werden 72 stemmen uitgebracht o Het gerechtshof te VGraTeohage giatere i uitspraak doende in de zaak van H B die door de rechtbank te Dordrecht tot zea maanden gevangenisstraf is veroordeeld wegens verdaiatoring gepleegd ala voogd ten opzichte van efiècteu die b j als zoodanig onder sicfa had heeft niet bewezen geoorfeeld dat beklaagde eene geldsopi verduisterde ala voogd Bekladde is veroordeeld wdgBQs verduistering tot zes maanden Uit Barendrecht wordt gemeld De 18 jarige L J kwam heden van de jacht en ontmoette zgnen broeder W die hem vroeg behulpzaam te zyn by het opbeuren van eeuen zak aardappelen De j er gaf daarop ryn geweer aan eenen jongen die bij hem was om het even vas te houden terwyi hy zynen broeder hielp Het schot ging op welke wgze weet men niet af en trof den broeder van den jager een 26 jarig man in het gezicht De man werd zóó zwaar gewond dat hy aan de gevolgen ia overleden Gisterenmiddag kwamen te Voorburg de officier van justitie de rechtercommisoaris eu de griffier bij de arr rechtbank te e Gravenhage ten einde onderzoek te doen naar eenen binnenbrand die aan k wad willigheid wordt toegeschreven Hy was ontstaan iu een veeren bed dat geheel met petroleum was doortrokken Twee personen tegen wie zware vermoedens bestaan zyn reeds verhoord doch hebben niet bekend De sergeant J Rottier leerling nit het oudste studiejaar van dea hoofdcursue bestemd voor de iufapterie in O ï die in Juli door het springen van een projectiel de linkerhand verloor maar aan wien door den minister werd gegund om alvoreni uit den militairen dienst te worden ontslagen het officiers examen af te leggen heeft by dat examen No 1 behaald By Le Gras en Haspels te Rotterdam ia in studie AbalHno De Vos en Van Korlaar voerden Zondag jl te b Hertogenbosch De Twee Weezen op Moderne verscbynselen merkt de Tel f op namen gelijk hij haar voor c e laatste maal aan het veuster gezien had met hare banden onder haar kin met die teederen oogblik waarmede zy hem aantag Hij Bou haar roortaan als een doodo vereeren en in gfidaohtenia houden Wuivend met de hand mompelde by wVaarwell mijn lieveling 1 mijn droeve droom I Hg begaf zich niet naar zyn kamer maar rerliet den tuin om in een naburig klein logement te gasn slapen als hy dit ten minste kou doen Hij keerde den rolgenden dag naar hei hotel terug doch niet eer dan dat hij zeker kon zyn dat hy Anna niet meer zou vinden En dit waa dan ook het geval 6a vensters van de vertrekken waarin zij met haren broeder gelogeerd had stonden wyd open een dienstmeisje was yvarig bezig de kamers weder voor nieuwe gasten in orde te brengen Eenige minuten keek hy in haar kamer en ging toen terwyl hg den hoed diep over de oogen drukte en trad het hotel binnen In de leeskamer vond hij Alice von Tennenberg z zat in een schommelstoel en las in een geïllustreord tydschnft Toon zij hem zag krulden zich hare lippen lot een verachtiijk glimlachje dat pbtseling weer verdween terwyl zg deed alsof zy bizonder in bare lectuur verdiept was Uij trad recht op haar toe ifMevrouw I ik kom u goeaeu dag zeggen dos sprak hy haar aan over een paar uren vertrek ik Zoo I wesentlgk I vertrekt gy ioderdaad f Is het n thans ernst t j Ik ben niet van plan vow de tweede maal eens dwsMheid te begaan 1 ffZjjt gfj van plan haar aektonu te reiaenP vfoeg Het zou koren op den moleu zgn van Sarcey als by wist hoe het oude melodram ook bij ons nog tiert Op het eiland IJselmonde is met het delven van de aardappels een begin gemaakt De opbrengst valt over het algemeen mede en bedraagt van 160 tot ruim 200 H L per H A De qualiteit ia verschillend Tengevolge van het doorgroeien vindt men op sommige landeryeu glazige aardappels £ r wordt thans van f2 tot f2 50 per H h besteed Te Buurloo is Woensdagmiddag de bliksem gesl en in de landbouwers woning de Goudvink bewoond door den landbouwer M De dorpabrandspuit kon wegens gebrek aan water den brand niet stuiten zoodat de woning met den inboedel en al het overige een prooi der vlammen werd Een kast met inhoud badmeu nog kunnen redden doch uit vrees voor de ontploffing van een geladen geweer dat in de nabyheid hing moest ook deze aan het vuur worden overgelaten De levende have bleef behouden Alles was verzekerd De bewoner die binnenkort zoude verhuizen had reeds eenige goederen uit het huis vervoerd zyn opvolger had daarent en reeds het een en ander op zgu nieuwe bouwplaats gebracht hetwelk ua mede is verbrand ea niet verzekerd was Ongeveer acht jaren geleden trof deze bouwplaats hetzelfde ongeval Uit Arnhem wordt aan het cHaodelsblad Onder geleide van majoor Lamens en eenen rijks veld wachter werd De Jong gisteren in een afzonderlyken coupé met den sneltrein van 7 u 50 m uit Amsterdam geboeid herwaarts overgebracht Hy onderscheidde zich door welveraorgd niterlyk en groote kalmte By zyne aankomst hier ter stede praatte hy met zyne begeleiders en stapte lachend in den gevangeniswagen die hem onder toezicht van drie rijksveldwachters naar de Beekstraat bracht De hotelhouder Sluis de machinist van de Oosterstoomtram Parent de stoker Viaet de conducteur Plantenga de hotelhoudster Wentink by wie De Jong na 7 Juü zynen intrek nam een kellner en de huishoudster van het Hotel Siuia waren gedagvaard teneinde in zyne tegenwoordigheid gehoord te worden door den officier van justitie mr Scheltema De zitting werd bygewoond door den rechter Alice ffWio antwoordde hg irNu ja 1 baar I ffLa t ons thans niet langer meer komedie speleo 1 Hy zweeg Ik hen u nog eeno verklaring schuldig hernam Alice na uon oogenbtik t wggens i Qisteren zt ide ik u dat ik op het oogenblik dat de zendeling my zegende op een zonderlingen inval kwam Hy onderbrak hare woorden door eene afwerende bewoging terwgl hg zeide De oplossing van het raadsel heb ik thans govonden I WaarlykPo Gg hooptet dat de zegen van dien arg looznn priester u tot de vervulling van een echt woreldschen weosch zou brengen om nml mij aan uwe voeten te sieo was het dat niet zy glimlachte even Ka mag ik nu vernemen waarom gif zoo bitondere waarde aan dien regepraal hecht P zoo vroeg hij Ik was u immers cmverschillig if Neen I gy waart mij met onverschillig liet rij er terstond op volgen t rwyl zij opstond Hot hinderde my dat gy n inbeelden kondel ter wille van zop n jong onbeduidend dingentje mij te mogen Vobrbijrien £ a omdat mg dit hinderde hadyk het plan u eens op dit pnnt een lesje te gertm Dat was alles Hy zag hur met donkeren blik aao maar zeide aiets ijj met di tfiei e een it dus de j k ernstig sjj verd trwyi ly Ik merkte zeer goad dat gy met di bepaald voornemaa hadt dat begon te worden soo giog commissaris mr B Simons en den offieiar vanjustitie uit Amsterdam De machinist Parent de stoker Viset en de conducteur Plantenga werden het eerst in De Jotws t ei woordigheid gebracht Zy meenden iu ffem den heer te herkennen die op eenigen afstand atond te lachen toen eene dame zich op 6 Juli op korten afetand van de locomotief op het Bponr bevond tusschen Oosterbeek en Heelsura doch zy zyn niet zeker De hotelhouder Sluis werd niet geconfironteerd doch legde zyne reeds vroeger mededeelde verklaringen af betreffende De Jong a verbiyf in zyn hotel het vergeten en nadragen van het valiesje enz Aan den heer Hoyuck van Papendrotibt is door de Koningin Regentes opgedragen de vaandel uitreiking iji de Maliebaan in beeld te breugen De door den minister van waterstaat benoemde commissie tot onderzoek der klachten van het voormalige Rbyn thans Staatmpoorw personeel heeft behalve een groot aantal der klagers en verscheidene eerstaanwezende en an dere ambtenaren der maatschappy tot exploitatie van fltaatsspoorwegen ook verhoord de heeren mr H Ameahoff oudpresident direc teur der Ned Rhynspoorwegmaatachappy en mr J P van Bosse thans voorzitter van den ad van toezicht o de sj orwegdieniten die als regeeringscommissaria is belast geweest met het voorbereiden dor spoorwegorereenkomst van 1890 Een Parysch juwelier Wolkringe genaamd vluchtte onlangs naar Amerika met een party kostbaarheden ter waarde van 350 000 francs welke hy kort te voren by verschillende leveranciers bad besteld Hy waa vergezeld van zekere vronw Flammont en een vriend De politie seinde naar New York en weldra kwkm vandaar bericht dat de drie vluchtelingen gevat wAren met het geatolone Maar terwyl nog over dd uitlevering der gevangenen onderhandeld werd kwamen onverwachts WoU kringe eu zyn wiendin zich te Parys in handen van de politie stellen Het bleek dat hy zgn buit te New York aan een vriend had toevertrouwd deze bracht den schat weer by een goeden bekende in bewaring en die vriend met zyn bek nde en diens vrouw zyn de drie personen die te NewYork gevat zyn De Parysche potilie heeft dus de dieven en de NewYorksche beeft bet gestoleoe dat na wel spoedig overgezonden zal worden met haren armband speelde Toen dacht ik dat het wel eens amusant sou zgu een spaak ia t wiel te steken Wees daarover nu niet boos Over een poosje zult gy er my dankbaar voor yn dat ik n on dat kind voor bet begaan van eene groota dwaasheid heb bewaard I Alzoo nieta en niets anders dan vrouwelijke ooquetterio die t niet dulden kan datsy voorby gezien wordt niet eens een ras opkomend en even ras voorbggaand gevoel eenig en alleen de lust om de beleedigd gdelheid te wreken Om het doel te bereiken was daarvoor geen middel te slecht eu daarvoor werd eene weloverlegde komedie gespeeld En hy bad ter wtlle van die komedlespeelster een rein jong hart dat hem werkelyk genegen was ten ofTer gebracht een hart z6Ó warm en oprecht als hg er ooit een tweede in de wereld zou vinden irik moest u dit zeggen voordat wg scbeideD opdat gg niet in dan waan soudt verkoeren dat ik werkelyk iets voor u gevoeld heb I liet Alice er op volgen ffik wil liever voor sleoht dan vooronnoozel doorgaan Hebt gy my verder nog iets te zeggen f vroeg hy op koelen toon ffNeen I ik heb het myoe gezegd l Hy boog voor haar en ging Hoe leeg scheen hem thaas het leven en vooral zyn leven toe Hy zou het weggeworpen hebben voor een niets en bovendien dengene aan wien hy salks ten ojfer bad gebracht zynen dank hebben moeten betnigeu I O welk een ellendig leven I FW Mrvolfd