Goudsche Courant, zaterdag 23 september 1893

Directe Süoorweavcrblndlng mei GOUDA Zuiienlleiist 1893 AaoRcvaogen I Mei TUd van Greenwicli 18 58 1 05 1 18 1 19 8 38 1 88 1 KOTTI II DA M9 51 10 98 lO S 10 89 1 0 41 10 58 8 43 3 10 4 08 4 40 5 16 5 56 OEN HAAS OOUUA 0 4 10 19 11 33 18 15 1 48 8 16 8 46 3 43 4 15 4 48 5 8i 7 04 10 86 1 43 4 48 710 10 37 8 5 88 10 4 8 0 6 09 7 31 aotlDA DEN H t AO Qoud 7 30 40 9 04 9 47 10 49 18 11 18 81 1 01 1 87 3 89 3 45 4 45 5 85 5 69 7 13 8 83 9 S8 10 45 U ll 11 30 iS M 7 48 8 58 11 01 1 18 4 57 U 9 60 2 Ï IW 7 51 0 01 11 10 1 98 5 0S 80 Voorli 8 03 9 13 11 88 1 34 6 80 38 Hwo 8 089 18 9 34 10 07 11 87 19 41 18 81 1 39 1 67 3 55 4 16 6 85 6 55 87 US 8 56 lO U 11 15 11 40 l AllMK n 8 PM tdu n 15 Jtt i ut 19 3 teahOT BOrDAUTiïOHT GoadA 1 8 40 7 56 8 09 8 1 10 19 oil 18 48 8 83 3 18 4 18 4 47 5 JS 01 7 46 8 8 10 08 10 38 Oud 5 50 64 11 1 9 37 5 37 7 69 10 88 Wixrdm 4 59 7 0af8 l8 11 98 8 45 5 05 6 45 8 07 0 88 Hirmdm 1 06 7 11 4l 11 89 8 68 5 16 6 65 8 14 10 39 Utnolll 18 7 88 8 18 8 41 lO W 11 50 1 80 3 08 3 50 4 48 5 89 9l 3S 8 88 9 10 10 59 11 10 OUD A i M ITIIIDAM OoodA 40 8 81 10 0 11 llB Ufd m Wn 7 69 9 1tf 10 55 18 19 laitanUa oi 8 U M U IO 11 84 1 05 9 30 10 10 9 45 Qnud 6 30 7 50 8 13 9 63 10 1 10 67 18 03 18 458 80 8 46 3 15 4 13 4 43 5 30 5 51 7 48 3 96 10 03 10 38 UT KC HT 6 0 U D a Utreeht qS 33 7 50 9 9 4 11 34 12 03 IS 50 S 5ft 3 3 6S 4 43 6 08 S Sfi 7 48 8 09 lUraieteD 6 iS S Oi 10 08 ll SO 3 S0 4 07 6 01 6 18 WoerJon 6 53 8 11 10 15 fg 1S S4 t 4 16 6 3S U il fff 4 S4 5 40 8 09 IS 9 1 81 8 87 8 4b 4 37 S 80 5 BS 7 1 aUSTBRDA M O O U D 9 40 11 10 U 87 8 50 4 10 9 55 11 95 U U S 45 4 S9 10 44 IS 18 lt lB 8 40 B M Ow a MlM AUsa 11 sa Is tkan y Stofl hÉ Aul den westelgkea hoek ran liet RökimaHDm Ui Anntterdam ii een geboaw verrezffn Ut door zgae eigenaardige omtrekken doof zgn schilderachtig traptorentje met gebeitelden ODigaug door zgn kleurig niterlijkeindelgk de ToorbggftDgen onwillekeurig eren staande houdt Met d fraaie beatuurderswoning de teeken choolf de zandtteenen pomp uit Veere eo de beide oude poorten helpt het de groep kleinere werken voltooien waarmede de bouwmeester Tan ons RgkumDieam langzamerhand do iuiuKgde stoffeert Dit gebouwtje geeft in en uitwendig eene openbare let in de Nederlandsche kunstg3scbiedenis want het ie grootendeels umengeBteld uit brokstukken Tan merkwaardige gebouwen die door slooping of verbouwing l flchikbaar kwamen Het is bestemd om weldra deel uit te maken an het Nederlandsch Museum in bet hoofdgeboaw waarmede het door eene nog niet voltooide overdekte en afgesloten gslerg verbonden zal wordeu Dat museum in het Museum bleek immers weldra meer ruicnt te behoeven dan men had durven verwBchtou coodat nn reeds een aantal voorwerpen op plaatsing wachten Maar nu komenen de groole en kleine zalen vau dit gebouw weer ongeveer vyihouderd vierkante meter grondvlakte beschikbaar De eerste verdieping en de zooeven genoemde verbind ngsgaterg bieden ruimschoots muurvlakte aan tot het tentoonstellen vau h dendaagtiche schilderyen aan het rgk behooreude thans verspreid over Terschillende zalen ten westen vsn de iiembrandtzaal Voor de meesterstukken der zestiende en zeventiende eenw komt daardoor meer ruirato beschikbaar zoodat zgn alsdan naar den oisch geplaatst kunnen worden Dietwfae Warande D Matin vermeldt naar aanleiding rnn de ophanden zgnde komst van het Russische eskader te Tonlou een voor ons Nederlander niet onbelaogrgke en toch uiet algemeen bekende bgzonderhoid omtrent den oorsprong van de Ruwsche marinevlog Uehalvede keixerIgke standaard toch die de wapenfiguur van Rusland den zwarten dubbelen adelaar in geel vertoont en behalve de nationale ving wi blauw rood oen vrge navolging van de Hollandsche driekleur heeft Rusland eep afzonderlijke vlag voor de vloot zgnde in wit een blauw kruis Deze is Toleeaflde Mntin zoo ingesteld door Peter den Oroote ter herinnering aan zgn admiraal Cruys een Hollandsoh scheepsbouwmeester die hg meooom naarUusland eu die aldaar ile marine heeft georganiseerd Te Bayonne heeft er weer eeni een stierengevecht plaats gehad Niet mind r dan zes stieren en vgftien paarden werden gedood De maire met zgne adjudanten wareu op de eeretrilune gezeten De Bpaansche consul mocht natnurlgk niet ontbreken Maar ook de Russische grootvorst Alexis broeder dps keizers de hertc en de hertogin van Ijeuclitenberg Prina Wolkonsky en andero voorname Russen woonden het Bohonwspel hg Men is in Italië bggeloovig iets meernog dan elders In navolging van het koninklijkthetter te Turgn heeft men in het Goldonttfaeater te Livorno het nammer van loge no 13 veranderd in so 12bis Het gedenkteeken van Andreas Hofer op den Isalberg te Innsbrnok zal den Si8en Bept aanstaande onthuld worden in tegenwoordigheid ran Keizer Frans Jozef en verscheidene printen van zgn huis Duizenden Tyrolers uit alle deelen dos lands inllen in nationaal ooBtubn de feestelgkheiU ter eere vhd den volksheld komen bgwouen De bewoners van het IHuseyrdal waar Hofer geboren werdf snlleu eene eerewaoht vormen rondom het monnmeai 7 95 8 3B 7 89 8 4 7 39 8 49 7 43 S S 7 38 9 05 30 Goada MooKlneht Nitmnriurk Ootxll SoUwdtm 7 9 80 10 08 13 81 89 35 Bottenlsm 5 Oudla S IA Ni w tk k 8 19 Uoonlnehl 6 9 Oottd Bg een bekend geneesheer ie Palermo varvo e zich dezer d en eea jong heer die zich voorstelde aU markies Oroppi ei hem mededeelde dat zgn Jonfj vrouw met wie hg redni kort gehuwd waa aan een hardnekkige kleptomanie stnelziukte leed Zg nam in winkels bij haar kennissen en zelfs bg haar thuis voorwerpen weg en bracht die dan later wrouwvol ea nït eigen beweging terug Qeneeskundige behandeling had tot nu toe niets gebaat thans wilde de markies zgn vrouw onder behandeling stelten van een zoo beroemd psychiater als de dokter waa Den volgenden dag cwam het echtpaar bg den geneesheer die verrukt was over de lieftalligheid van het ongelukkige vrouwtje Zy toonde geheel zich oen vrouw der wereld slechta ontging het den dokter niet dat zg in een oogenblik dat zg zich onbetpied waande een photograÜe in een met diamanten bezette Igst een aandenken van een rgke patiënte en een gouden beeldje ontvreemdde Bg t afscheid nemen voelde de dokter dat de lijdere hem uit zgn das een kostbare lirillant stal U ziet het nu zelf boe ver het met mijn lieve deern is waardige vrouw gekomen is zeide de echtgenoot doo lsbedroefd tot den dokter Morgen breng ik u het ontvreemde terug Het paar vertrok en de dokter wachtte doch den volgenden dag verscheen de markieif met de ontvreemde voorwerpen niet Hg wachtte nog een dag en nog een dag maar niemand kwam en de dokter twgfelt er thans niet meer aan of hg is het slachtoffer van een paar slimme oplichters geworden Te Spier gem Ueileu wilde de vrouw van den landbouwer A Harens om beter te kou nen zien hg bet lezen de lamp welke aan een katrol hing een weinig naar beneden haten Ongelukkig brak het touw en de lamp die vol petroleum was viol haar in den schoot In een oogwenk stonden hare kt eren in volle vlam en het duurde geruimen tgd voordat men door middel van zand en melk de vlam wist te blufr schen Inmiddels had de ongelukkige vrouw vreeselyke brandwonden aan het onderlichaam gekregen zomlat teritood geneesknndige hulp moest worden ingeroepen Haar toestand il zeer zorgwekkend Woenmlag werd te Utrecht de alg verg go houden van den Ned Algem Politiebond Uit het verslag bleek dat het ledental tot lOtiB klom f dat de inkomsten waren f4458 en het batig saldo f 1289 bedroeg Verschillende rraagpunteq werden besproken Tot plaats van byeeokomal voor de volgende jaarvergadering werd Rotter I dam aangewezen Als persoonlijk feit deelde de voorzitter dé heer J W Tuinenbu in den loop der ver gadering mode dat hy den 20n Juli jl pIotaelin in de dagbladen las dut hg naar Wageningen was benoemd niettegenstaande hg om verschillende redenen deze betrekking niet had gevraagd Na een onderbond met den Minister van Justitie was hem het eervol ontslag aangeboden zouder eenig motief Hg geloofde en hoopte dan ook dat men hem recht zal doen wedervaren en dat men spoedig omtrent deze zaak meer zou vernemen Woensdag avond is in de woning van M aan de Duynstraat te Boheveningen de bliksem ingestion door den schoorsteen In het plafond ontstonden g ten en het licht sloeg uit Vermoedelgk is de bliksem langs de gasleiding afgeleid Er werd vr i beduidende schade aangericht doch er ontstond geen brand Het licht in eene lantaarn op 40 meter afistand ward mede gebluscht De brandweer erd gealarmeerd doch behoefde geen dienst te doen Br ontstond natnurlgk groote ontsteltenis onder de leden van het gezin waartoe 12 kindrren behoorden Een kwaadaardig tandarts 19 18 10 55 11 09 11 09 11 13 U 85 18 88 8 18 10 03 10 11 8 07 7 48 9 5 10 11 8 11 9 51 4 47 5 13 3 40 5 45 88 l l0 3 55 50 10 08 U IO LUB Een jonge dame in Hamburg had tandpgn Dat overkomt wel meer raenseben maar niet ieder gelukkig voert yo kwaad gesternte naar oen tandmet ter als die bg wien de arme tgderts om holp kwun Daar zat zg weerloos op den hoogen stoel en wachtte De man die liaar genezen zou nam zgn sonde onderzocht de zieke kies vond naast elkaar een heel rgtje kieren geplombe rd by een concurrent en stampte toen zoo hevig met de aonde op de gevoelige kies dat het meisje hel nitgilde van pijn en haar bezinning verloor Deze gruwelijke dtiad waarvan het lezen alleen reeds bgna kiespyn geeft heeft deze wreede tandmeester moeten boeten met 50 M f 30 en mentcbeu die kiespyn hebben of pas gehad hebben zullen vinden dat dit veel te weinig ts Maar het is toch al mooi dat bg gestraft is Hoevele dergelyke donkere daden door concnrrentiehaat veroorzaakt komen nooit aan t licht pyolyk gevoeld door de slachtoffers alleen Deze tandarifl was zoo dom geweest te zeggen toen hy zyn patient uitliet gaat u maar Itever naar Frankfort waar uw tanden geplombeerd zyn en laat daar de pyn stilten En deze harboarscbe uiting had behalve de jonge dame ook de moeder des tandendokters gehoord en nu getuigde zij als die beroemde moeder der oudheid tegen haar zoon t Ia maar jammer dat men niet van liet tandmeesterschap ontzet kan worden Omtrent den diefstal met inbraak te Oosterbeek in het huis van mevrouw de wed W aan de Utrecbtschen straatweg wordt vermeld De bewoonster was sedert een paar weken afwezig Ontvreemd zyn eene trommel met papieren en met een zeer groot aantal zilveren en eenige gouden voorwerpen Verder beddengoed en vroowenondergoed Alle kamers waren overhoop gehaald in ééne daarvan stonden gebruikte glazen waaruit wgn gedronken was Uit den wgnkelder zyn bovendien nog een aantal fleaachen wgn en cognac medegenomen De daders is nign nog niet op het spoor men vermoedt dat het bewoners van een kermiswagen zyn welke den dag te voren in de gemeente was geweest De Echo looft f 100 uit voor het vinden va het Igk van mej Schmitz vóór l October a a Uit Engeland worden bloedhonden ontboden 6tn te trachten het spoor te vinden derbeide verdwenen vrouwen De Vaandel uitreiking Donderslagen eo stortbuien Toorspaldan Woensdag avond weinig goeds voor den dag van gisteren en v oraJ vreesde men dat het radeveld doorweektzou zgn van den regen die bg stroomen ned rviel Maar toch toen de morgen aanbrak keerde alles ten gdode en de vlaggen wagpei deo lustig beschenen door de ochtendzon inde straten Reeds van den vromen ochtend af was het in de stad levendig Trommelalag en muziek van de uit andere garnizoensplan tHon aanrukkende troepen wiaselden elkander af en vervulden de lucht Dichte groepen officieren uit alje steden des lands kwamen binnen allen in groot tenueMaar aller aandacht trok zich samen en alles stroomde naar het Malieveld dat dank het vriendelyke zonnetje gelukkig droc van bodem WOB Lang vóórdal de troepen achtereenvolgens onder vroolyke muziek het terrein binneorokten was het aan alle zyden van de groene sohouwploats zwart van de menschen Alle landen die d weide omringden waren met menschendrommen gevuld waarin de militaire macht met de police de noodige openingen vrg hield voor den dooi ng der genoodigden De rytuigen stonden 5 files breed op de w en waar hun verkeer was toegelaten eu de politie moest om verstopping te voorkomen nog vele koetsen weren 7 10 5 56 03 10 e 17 8 8 4 50 4 S7 5 04 5 11 6 80 7 30 e O U D A ll SO 18 80 1 45 1 55 8 08 8 09 8 15 19 40 18 08 lli 0 5 59 7 90 7 43 9 8 Vtxsri 6 6 S Z Zl w 10 iSar H t9 Oudrtvater 7 07 8 19 10 S3 Qoii ta 7 30 8 S2 9 34 lO OS Amsterdam 0 a Amsterdan Wp Oouda 1M S IO 8 B9 to 6 60 7 10 MiddeUrwgl marcheerden of galoppeerden de troepen oinnen Die welke niet tot het garnizoen der residentie behoorden le com pagnieën der 8 infiinterieregimentan en de peletoos der cavaJeriekorpBen trokken natoarIgken buitengewoon de aandacht De opstelling der korpsen en onderdeelen werd reeds betchreren De toeschonwera aan den zoom van het Malieveld die het geluk hadden bg eenen inter te staan hadden een ruim nitiicht over de vlakte De genoodigden werden ook inmiddels aangebracht De civiele autoriteiten verschenen in ambtsgewaad en werden door den t ïretarisgeneraal van het departement van oorlog aao den inganf der tribune ontvangen Officieren geleidden de gasten naar de voor hen hestMule plaatsen Onder bet corps diplomatique u men verscheidene leden in nitbeemsche militaire uniform Ook de pauselyke nuntius en zgn secretaris woonden in groot ornaat de plechtigheid bg De meeste categoriSn der genoodigden zgn reeds vroeger oj enoemd Ook de fltfli van de dd achntterg te a Ha verscheen au grand complet ter plaatseTegen 12 uur ontstond eenige beweging in de dichte r jen der niet bg de troepen ingedeelde officiertsu en in de gelederen toen de aankomst van den algemeenen bevelhebber generaal van Helden werd aangekondigd Deae opperofficier sr lioawde het terrein en nng de laatste bevelen voor de beweging der troepen massa Voor het geleide der ondkrggers ofVroegnv strgders in Nederland of Indie was eveneens behoorlgk zorg gedragen Menigen oudatryder zag men met behulp van stok of krukken aan den arm vun een jongeren kryg broeder zgne plaats aan den voet der tribune waar die mannen tn corporatie met hunne banieren stonden de Maliebaan binnenstrompelen Een kranig figuur maakte de generaal Van der Hegden commandant van Bronbeek die zich te paard naar zgn plaate begaf De generaal Van der Schrieck verkoos zgne plaats bg de faietalen krubridders zgne kameraden in den tiendaagschen veldtocht zoodat by zich niet by zgne mede afgevaardigden aansloot Uit den aard der zaak z g men in het veld niets dan uniformdragenden met uitzondering slechts van de vemlaggevers der dagbladen um wie op lost van den minister van oorlog eene der beate plaatsen was aangewezen van waar zg alles konden overzien Dames waren er slechfi enkelen Photografen namen afbeeldingen van het terrein en van verschillende groepen Te kwart vóór eenen rofielden de trommen weerklonken hoornsignaten en snelden de reeds aanwezige staven naar den ingang van bet Malieveld De troepen namen positie aan Het was de minister van oorlog die aankwam gevolgd door zgnen adjudant kapitein Sabron alsmede luit kolonel Snyders en kapitein De Meester Deze verschijning was merkwaardig door hare zeldzaamheid omdat het verantwoordelyk hoofd van het oorlogi departement zelden of nooit eene parade bywoout De beleefdheid van minister Seyffardt om dadetgk zgne opwachting te maken bg de henoodigde autoriteiten en allen op de tribune geschaard te komen begroeten werd hoog gewaardeerd De plechtige uitreiking der vaandels in het Malieveld in Den Haag geschiedde heden namiddag geheel overeenkomstig het programma De triboues voor de genoodigden waren geheel gevold met autoriteiten Miniatera Kamerleden corps diplomatique die door den minister van oorlog bg hunne komst warden b roet Te 1 uur verschenen Hare Majesteiten de ieugdige Koningin in eeb wit kleed en met eenen hoed met witte veer en de Regentes in het zwart in een rytoig k la Daumoot gereden met Hdr gevolg in drie rytuigen Na de nitreiking der vaandels en standaarden door koningin Wilhelmina hield de Koninginregentes eene toespraak tqi de kolonels der regimenten waarna de minister van oorl het navolgende antwoordde 10 43 U 08 11 83 9 35 9 48 9 49 9 5e 10 05 8 43 II 8 8 10 9 113 11 48 9 37 9 66 8 30 10 4 45 4 55 5 08 5 00 5 15 7 07 7 17 7 84 7 31 7 37 8 0 10 07 10J 4 8 05 ff 9 1110 94 OS B 80 8 41 9 3S 10 40 11 96 4 86 4 40 5 18 7 95 9 S5 7 40 10 10 9 tl IIM Het is mg een onschatbaar voorrecht aan uwe Majesteiten namens het leger eerbiedig en oprecht dank te mo rpn hptiiifron voor de rooie eer zooeven aan de landmacht bewezen Het plechtig oogeublik van de uitreiking ler nieuwe vaandels en standaards door de band van Neerianda beminde jeugdige Koningin en van de hooggewaardende toespraak van onze geliefde Koninginr ntea zal ons onvergeteIgk xgn Wy sullen die vaandels die standaards bewaren als een heilig onderpand aan onze Koningin in tgden van vrede en voorspoed maar ook mocht het noodig zgn in de nre tea govaars Dan zal de aauMhouwing van die vaandels en atandaars ons bezielen tot naTolgiïig van de grootedadeo waarinde vorsten uit ona dierbaar stamhuis van Oranje Nasaau inds eeuwen zyn voorgegaan Bondom die vaandels geschaard zullen wg steeda onzen plicht doen tot heil des volks tot eer van Koningin en vaderland Wg allen hier tegenwoordig bezegelen deze lielofte met den uitroep Leve de Koningin jeve de Koningin Hegentes Hoerah I hoerab I hoerah Deze joichtoon vond luiden weerklank in en om bet veld De geweren werden gepresenteerd en de nieuwe vaandels wnifden de Koningionen toe Vervolgens werd luitenant Dreiber die zich oo manhaftig gedro by de krygsbodryven te Qaroet aao de Koninginnen voorgesteld Daarna defileerden de troepen voor Hare Majesteiten die luide toegejuicht te halfdiie het terrein verlieten De vaandels en atandaardvlaggen zgn vervaan van echte zware oranjekleurige LyonBche zgde Die voor het reg grenadiers en j ers en de 8 regimenten infanterie zyn een Q meter groot de standaard vlijen voor de hnzaren 0 50 Q meter De vaandels en atandaardvlaggen zyn aan de ééne zyde beschilderd met het Nederi wapen aan de andere zgde met de gekroonde W waaronder vermeld staat de naam van het regiment Het geheel is aan beide zijden omlgst met eenen krans van oranje en eikenbladeren Al de vaandels zyn omzet met gooden franje Aan den stok vei ulde standaard met opschrift Voor Koningin en Vaderland c hangen gouden kwasten aan gonden koorden Het vaandel van bet regiment grenadiers en jagers is daarenboven aan beide zyde nog afgezet met gondeo galon Het volgende adres is verzonden Aan de Provinciale Staten van Zuid Holland Qeeft met verschutdigden eerbied te kennen de Vereeniging tot behartiging der Stoomvaartbelangen in Mederlaud erkend by Kon Besl van U November 1884 No 67 Dat ulressaote even ah ieder die belang stelt in den bloei van Landbouw Handel en Nijverheid en de daaraan verbonden Scheepvaart het heeft toegejuicht dat het Provinciaal Bestuur van Zuid Holland sinds ruim 10 jaren de zoo deerlyk verwaarloosde belangen der scheepvaart zich heeft aangetrokken Voornamelyk geldt dit het Besluit in 1887 genomen om de Qouwe in beheer en onderbond te nemen nadat de Ryksregeering tengevolge van den bouw van het Merwede kaal van bet plan tot verbetering van de Gouwe bad afgezien Vodr dit vaarwater tengevolge zgner ligging het meest gezocht van onzebinnenwateren zal zoolang het in exploitatie blyft bg de gemeente Gouda noch verbetering noch onth ng van drukkende lasten te wachten zyn Alleen overneming door Höoger Gez roepen om het algemeen belang te behartigen zal beiden waarborgen De inhoud van Uw BesTnit van 87 beantwoorde daaraan volkomen Werd de uitvoering van dat Bealnit om redenen bniten de nuoht der Staten tot hwlen vertraf d ons vertrouwen op Haar werd geen oogenblik geschokt totdat eene kennisneming van het verhandelde in de Staten Vergadering van Juli jl ona overtuigde dat de nitvoering vao het bealnit nog niet zOo vast staat als wg meenden het geval te zyn doch dat daarom toent in Uwe a s November vergadering een nader beslnit moet wordeu genomen Dit legt ons den plicht op aan te dringen op een bealissing dia de nitvoering van het Bealnit van 87 verzekert Het toekonutig belang der scheepvaart by de nitvoering van het Bnlnit van 87 betreffende de Qouwe ia na openstelling van het Üerwede kanaal daidel k aan den dag gekomen Geheel onjuist is de gevolgtrekking dat de ope ning van het Merwede kanaal de verbetering der Qouwe en aangrenzende wateren en de ontheffing van de zoo drukkende lasten onpoodig of overbodig heeft gemaakt De groote behoefte daaraan blykt nit debelangryke vloot die sinds Anguatos 1892 vande Gouwe gebruik blyft maken niettegenstaandede drukkende Uafcen die door het gebruik maken van het tolvrge Merwede kanaal te vermeden syn j Een deel dier vloot bestaat nit de acheep en atoomvaart welke zich alleen beweegt indat deel der provincie en welker bestemminghen nooit langa het Merwede kanaal kan leiden Dit geeft reeds een belangrgk vertier men ilenke aan de geheele welvarende streek van £ uid Holland gelden o n die vaart en de onmiddelök met haar in verband staande wateren Het andere deel bestaat uitschepen die hoewel zy hun weg naar verkiezing kunnen nemen langs Gouda of het Merwede kanaal toch den ouden weg blyven volgen Waarom doen zg dit Op den weg van de benedenrivieren naar co ook langs bet Merwede kanaal ontmoet men eigenaanlige bezwaren De vaart van beneden langs de Lek naar Vreeewyk is bg zeer houge of zeer lage rivierstaodeUt die zich jaarlgks meermalen voordoen en soms vry lang aanhouden moeilyk en bg mist donker of mw weer veel gevaarlyker i de w over Gouda De breede Lek ia hg mist reeds niet te bevaren wanneer dit in den smalleren IJsel nog geen moeite geeft Het reglement van politie voor de scheepvaart op den Kgn van 12 April 1892 § no 86 ook toepaaselijk op de Lek verbiedt het varen wanneer men door mist geen der oevers zien kan De golÈilag bg sterken wind en veel stroom ia op de Lek voor diep geladen schepen reeds gevaarlyk als het op den IJsel nog kalm i Ditzelfde geldt voor vaartuigen die t zg van Dordrecht de oude Merwede t zg uit Noord Brabant Zeeland of België de Nieuwe Merwede op kunnen varen naar Gorkum of omgekeerd Zg vinden van Dordrecht door de Noord en langs den IJsel over Gonda geschikter en veiliger gelegenheid dan opwaarts naar Gorkum of Vreeawgk De ondervinding in den afgeloopen winter heeft reeds doen zien dat verreweg de meeste schippers die by gunstig weder het Merwede kanaal kiezen door ruw weer en hooge rivierstauden verplicht worden den weg over Gonda te nemen Daurby komt dat de vaarweg van Rotterdam naar Amsterdam langs Vreeswyk en het Merwede kanaal 22 kilometer en overGorkum 36 kilometer langer is dan over Gouda en het oponthoud aan de vele sluizen langs het Merwedekanaal grooter is dan langs Gouda De sluizen van het Merwede kanaal zyn groote kolken waarin een groot aantal schepen tc elyk worden gwchut wat veel tgd vordert Met uitzondering van de sluis te Zeeburg waar de waterstand binnen en buiten meestal gelgk is zyn de sluizen te Qorinchem Vianen Vreeswyk en Utrecht altgd gesloten Bg zeer hooge rivierstauden moei te Vreeawgk Gorkum en Vianeu twee ho geschut worden en heeft het water den stand van 4 95 M j A P bereikt dan wordt daar niet meer geschut wat herhaaldelgk voorkomt Volgens een sUatje van 4 Maart tot 29 ApriJ dezes jaars gehouden door kapiteins van de Reederg van der Garden Co was het oponthoud te Vreeswgk in 104 reizen 260 uren dus dooreen 2 uur te Utrecht in 100 reizen 198 uren dua gemiddeld ongeveer 2 uur Het is dus alleen de geheele vrgstelliug van kosten op het Merwede kanaal de brug te Jutphaas 7 of 10 cent mag wel buiten rekening blyven die den schipper noopt van den nieuwen w gebruik te maken Wordt Vervolgd BaltjpniaDdscti Overzicht S De te Londen gehouden rergadering van myneigenaren heeü een benluit genomen waarin verklaard wordt dat de eigenaren ofsclioon zg geen ijdele hoop willen opwekken gaarne bereid zjin mat demgnwerkers in onderhandeling te treden ovei de voorgestelde loonsTerlaging Het staat thans vast dat het Russische amaldeel den 13e October te Toulon zal komen Een Frnnsch oorlogsschip zal het smaldeel in de richting van Cadix van waar het komt tegemoetstoomen Na een opoathond van twee dagen te Tonlon zal de Russische vlootvoogd met een 50 offideren zich naar Pargs begeven Matrozen gaan er niet heen Te Toulon zullen 500 Russische vlaggen gbkocht worden om die uit te deelen aan kinderen op gemeentescholen De liefde voor de Russen wordt dus reeds vroegtijdig aan de schooljeugd ingeprent Maar ïsl dit bateu Want andere tyden Itndere zeden De Franschen zgn met hun opgewondenheid over de komst van het Russische eskader zoo hard van stal geloK pen dat reeds nu de noodzakelijkheid blijkt om den gang wat te matigen Gezaghebbende Russische stemmen hebben in den zin reeds menigen wenk gegeven die aan duidelijkheid niets te wenschen overliet Zg hebben er op gewezen dat het bezoek geen ander karakter draagt dan dat van eene internationale hoffelijkheid en met het eenigszins demonstratief optreden van keizer Wilhelm in Elzas Lotharingen niets te maken heeft Evenmin staat het ia verband met de reis van den Italiaanschen kroonprins naar dq voorntalige Fransche provinciën immeVs lang voor dit plan wa opgevat had de Russische regeeriug reeds besloten het bezoek van Kronstadt te reciproceeren en dat dit tot October werd uitgesteld geschiéd Ie alleen omdat men te St Petersburg den schijn wilde vermgden van eenige pressie uit te oe£enen op de Fransche verkiezingen De rFiguoc bevat thans eeo nitmantand gtachreven artikel van iemand die zich als een goed Franschman ooderteekent om tot Italmte aan te manen De schrgver verklaart op goede gronden te kannen verzekeren dat Heen bg eene defensieve actie met ïTankrgk wil samengaan maar niet bg een DÏensief optreden Onder deze omstandigheden zou het van Frankrgk impohtiek zgn zich niet tt te sluiten bg de werkelijke denkbeelden van den czaar en tegen diens wil het karakter van het vlootbezoek fh een valach daglicht te t inderdaad een ongeluk voor rwnkrgk zgn thans Rusland te ontstemmen Hoe middelmatig ook onie betrekkingen met Doitscbland en Italië mogen gn loogaat de schrgver verder officieel leven wg in vrede en dat mag men niet vergeten Indien wg den oorlog willen laat ons dien dan verklaren maar laat ons in afwachting daarvan den vrede niet al te moeilgk maken Vooral zou het nu de omstandigheden ons in de boven door mg aangegeven mate de vriendwhap en den steun van Rnsland veraekeren eene zonderlinge wjjze zjjn om onze dankbaarheid te betuigen indien wij de mogendheid tegen haren wil betrokken in internationale verwikkelingen De schrijver critiseert dan verscheiden punten van het program der feestelijkheden onder anderen het diner van 2500 converts dat men den Bussischen gasten wil aanbieden Wie zullen daar aanzitten en hoe zal men onbescheiden toespelingen en onvooraichtige uitlatingen voorkomen Het is zeer opmerkelgk dat grootvorst Alelis hoewel bij in Frankrgk is wsarachijnigk noch de feesten te Toulon noch die te Pargs tal bjjwonen Een welbekende versregel luidt Li lilenct du peupU at la tifon dn roii In het gegeven geval moest het stilzwggen der grootvorsten eene les zjjn voor de groote massa Het is te hopen dat deze verstandige woorden weerklank zullen vinden Eén ding althans wettigt die hoop de vrgwillige bijdragen voor de feesten komen vrjj slecht in Uit Güns wordt gemeld dat keizer Wilhelm die eerst kort geleden bericht kreeg van de ernstige wending in de ziekte van vorst Bismarck den oud kanselier per telegram zgn deelneming betuigde en hem tevens een zjjner kasteelen als verblijfplaats aanbood met het oog op het ongunstige klimaat van NoordDuitsch land waar Friedrichsruh is gelegen Bismarck betuigde in een nitvoerig telegram zgn hartelijken dank maar hg weigerde het aanbod van den keizer omdat prof Schweninger tegen een verandering van verblijfplaata van zijn hoogen patiënt was Deie wisseling van telegrammen tusschen den Keizer en Bismarck wordt in politieke kringen levendig besproken Vooral vraagt men elkaar onder welke omstandigheden de Keizer besloten heeft dit telegram to zenden en of dit een gevolg was van eigen initiatief Hierover is men tot dusverre in hr t onzekere Waarachgnlijk is dat de keizer wien Bismarck s ziekte naar het schgnt eerst thans werd medegedeeld zelf gevoelds dat hj den ouden dienaar van zgn grootvader in zulk een toestand bgzondere onderscheiding moest bewgzen Daar hierby niet alleen persoonlijke maar ook staatkundige overwegingen in het spel waren zal de rgkskanselier van het voornemen des keizere onderricht geworden zijn en zich daarmede eens verklaard hebhen Dit is t waarschgnljjker omdat Caprivi herhaaldelijk ook in den Rgksdag met hooge achting en vereering over Bismarck gesproken en hem tegen aanvallen verdedigd heeft De bladen Voor zoover zjj de zaak bespreken zgn zeer ingenomen met deze daad van den keizer De vVossische Zeitungc verwondert zich dat rtkeizera omgeving hem niet reeds vroeger mei Bismarck s ziekte bekend maakte De National Zeitnngc sclirijfl Overal waar men de tegenwoordige verhouding tinsschen den Keizer en Bismarck betreurde zal men aan den eersten stap van den vorst de hoop verbinden dat deze spoedig zat voeren tot geheele verwijdering van het betreurenswaardig misverstand Het Berliner Tageblattc oordeelt Voor het Duitsche volk bigft het gemstetellend bewnstzgn achter dat de tegemoetkoming van den keizer een eind maakt aan èen conflict dat op den duur het aanzien des Bgks in het buitenland schade moest doen Volgens telegrammen nit Montevideo luiden de berichten uit Brazilië gunstig voor de revolutionaire party Admiraal Mello wil alvorens het bombardement van Rio te heijvatten de stad door uithongeren dwiugen zich over te geven Hg belet de schepen met levensmiddelen de haven binnen te loopen en maakt ze zelf bnit Iiuidens te New York ontvangen inlichtingen is het streven der opstandelingen gericht op herstel van de monarchie en heeft admiraal Mello zich niet ten eigen bate aan bet hoofd der beweging gesteld De Repoblica en 4 kanonnescbooten moeten zee gekozen hebben met bestemming naar Rio Orande Admiraal Mello zal zich arst nAar Santos vervolgens naar Porto Alegro begeven waar de vl ot handaland zal optreden in com binatie met de landmacht De troepen der opstandelingen trekken met geforceerde marchen van Santa Anna naar Rio Grande om Porto Alegro van de landagde aan te va lan terwgl de vloot de stad bombardeert BurKerliJka StandUoordrecht OEBORGN 14 Sept Arnoldua Hendricua ouders F Verweg en H van Riet ONDERTROUWD 20Sept J H Begeer te Stolwgk en M Hoogerdgk Beurs van Amsterdam ai BKPTliHBKR Vor kr l Vl lOOf s 77 alotkoeis 8 i 78 78 78 10 l s 0 1 J0 8i 1 I3 1 B 77 l 103 8i 8BVs l 8 i at BBB B 8 8 100 S04 188 KB 101 100 I84V 7 7 84 81 1 8V 180 118V 101 8 10 80 SB NiuaauNB Cart Kad W 8 t dito dito dito 8 dito dito dito SVi HoNSia Obl Ooudl 1881 88 4 ITIUI Iniolirü iag 18IIS 81 6 UosTtNa Obl ia pupior 1888 6 dito in zilver 1808 5 PoaTuOAL üblig met tioket 3 dito dito 8 BvsUNO Ülil Oost Se Serie B dito Geoons 1880 4 dito by Kotlii 1881 4 dito li j Hope laSt DO 4 dito ill f oud leen 1883 8 dito dito dito 1884 5 9MNJI Ptrpel sohuld 1881 4 TuRliu Gepr Conv Iaën 18B0 4 Uec loauiiig lerie U iw teaoiDï aarie C ZllIuAl a Blp Ueo v olil 18VI i Mziloo Obl Buit Sab 1890 VlNtzuiLA Ulil 4 onbap 1881 AusTsauiH ObliKstien 1881 S KoTTsauiH Stall lean 1888 S i 14 u N Ktr llsr rialn und Arendsb Tsb Mji JartificAlea OatiMastubsppi dito Amh Hypotliuakli pandbr 4 Ciilt Mij drr Vontenl ssud Or liypothaakb pstidbr 4 Nwtarlandiehe bank und Nuil llaailahaAstKib dito N W il P o Ilyp b psiidbr 8 Botl Ilypotheokli pandbr 4 Utr Hypotheakb dito 4 Üo T K Ooit lloiii bank und KusL tlypotkoukljAiik patidb i i AHRaiKA Bquit hypoth pnndb B Msxw L f Pr Liun aart 6 Nsi lloll IJ Spaarir Mij sand Mij tot Bipl v 81 Spw und Nel Iml Spoorwegin und Nad Zuid Afrik Spm aand 8 dito dito dito Ut 1 ililo B lTil is 8poortvl 188 A Kobl sl 48Vii 1£J B7 IIOV u V Vil 86 N lJO I0 i 104 8 l tl 101 13 Ill lO s 100 631 j 8BI 18 Vi IB 10 V 8i 108 ins 7 s 4 i V m i lOB 108 i s 114 117 SB 108 2uid lUl Spwmij A U obl 8 BI FoLKM Warsohnii WeenoD und 4 KusL Or Kuu Spnr My und B Baltiaaba dito und et 0 Futowa dito und B farantr Mombr dito sand B Kurik Ib Asow Sp kap aand B Loioiru StiWMit Sp Mu ibÜK B Orel Vitoluk ililo obllj B ÜuiilWsit dito und B dito dito oblig 4 10 B8 8 V S Ausaiiii Cent Paa 8p Hy obl 8 Ohio k Norlb W pr C v und dito ilito tVin St Patar obl 7 Dunvar k Blo ür Spm oert v a lllitiuia Janirat obl in Roud 4 LQuitr k NaahvillaCJart v und Mexleo N Spir Mg leliyp o A Mlsi Kanau v 4 pot pref und N ïork Ontario k tVuil aand dito Panus Ohio oblig 8 Orafton Calif la bvp in Baud B SI Paul Hinu fc Msnit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn obl it 8 dito dito Lino Cot la hyp O B ANAOA i fta 8uuth Cen r aand VsN G Ballw fc Nav la b d a O AniBterd Omnibus MfJ und ilottard TramwaftMulB aanil Nbu Stad Amitarilam aand 8 Stad lloltunlam uud 8 BZMlit Stall AntaiorpanlSS Stad Brusaal 1888 i lloHo Tbaist Bexullr Oesallicb 4 OosTENR Stoatalaening 1880 B K K Oost H Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 8 1888 Neo Var Buz llyp Spobl eert 8 343 Staat8 loteriJ 5a Klaua Trakking van Vrijdag iiSsptambor 18 3 Ho 4184 BOOO No 8SBi 8707 1847S on 10163 IQOO No 6044 87SS 186 U6BS 188B8 30883 300 No 1161 4433 8838 7881 3B6I 108 a771 UteS 17474 17B83 en lt876 100 Prijzen van O U 8683 6311 84U 11868 13818 15864 18IM 83 8867 6BB8 8486 11468 13736 1S686 18414 133 3871 8667 8BBB 11686 18803 16730 18460 338 8131 6674 8808 11744 18860 16734 18636 266 3083 6636 8663 U7B6 18386 16771 18600 371 3ti7 6681 8787 11783 14066 16774 1886B 383 4073 6710 8833 13038 14086 16778 18868 487 4081 88t6 8t3B 13067 14173 16061 18t38 780 4880 6168 t060 18104 14318 16 43 18t63 tl4 4841 6 88 0067 11376 14861 16837 ltl63 1070 6138 7116 0163 I14t 14486 16338 ItiSO 1073 6267 7168 MOl 12610 14469 16464 lS2t7 1868 6333 7 178 t 63 13618 14614 18410 183B8 1638 6860 7231 0367 18667 14620 16B84 1B406 1631 6181 7236 0861 13730 14638 16608 19486 1886 6408 7183 0346 13802 14 4a 166 8 13496 1718 B466 7336 B417 1M36 14660 16841 13881 1889 B467 7891 B608 11848 14674 1706 liStO