Goudsche Courant, maandag 25 september 1893

No eiST Maandag 25 September 1803 SiSste Jaargang liOIIMHË COmifE NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyka met uitzondering van n en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afeonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 1M4 MU 740t 9I0 mn um nut u7i tooi 6644 7461 996 11880 14818 173t8 19786 S076 6800 7611 10052 12898 14870 17523 19821 S088 6608 7616 10264 12912 14970 17873 19889 ti80 6867 7660 10808 11930 16010 17700 20076 1634 6878 7691 10640 12934 16069 17734 10110 1841 6718 7881 10741 11968 16183 17780 10S08 1704 6796 802010768 180S6 16111 17831 10886 laiO 6883 8066 10876 13198 16170 17876 10608 B097 6987 810611161 18499 11847 18161 10641 181 6018 8199 11117 IteOl 16693 18117 10610 3608 6186 8314 11146 13611 16801 18140 10811 10636 20681 10718 20843 2U8S6 10963 10 63 fcpt WatergeUjdeD Hm lloof liMg Ztterd 18 4 10 46 4 8 1 414 Kond 14 4 68 1 18 S 14 1 8 lUud t 6 81 1 66 6 47 1 11 Uiind 16 6 04 1 J 6 10 1 46 WoMid 17 6 88 S 01 8 64 8 19 Doidnd 11 7 11 7 7 81 8 67 TrUdifi 19 7 61 4 17 8 11 4 S7 BprinstlJ 13 Ba 37 Sept Haan Zon 8 p 0p A Ondng A Opg Inderg M 1 84 18 19 8 t 6 41 8 06 14 6 48 1 36 16 6 61 6 60 16 6 66 4 0 V M 6 01 6 88 16 6 07 6 11 17 6 10 7 4 18 8 36 9 1 ia 8 10 60 ADVERTENTICN I I f mi die iets Terechaldigd ign u ALLtN ot te Torderen hebben Tan den Heer QMBARDVB PETBVaHOO QBSBOOM oTerleden te Gouda 13 September 1893 worden tenocht honne betalingen te doen of hnnne rotderingen in te lereren Tóór 1 October 1893 by den execntenrteiUnuntair den Heer L C riS D0B8T te Slolv hrêluiê Openbaar Onderwijs Tocistiog van Leeriiogea op de Avond of Utriialiigsschool voor Meisjes en op den Cursus voor Volwassenen De OOMHlStilB van TOEZICHT op het L QER ONDERWIJS alhier maakt bekend dat de iDSchrIJvIng vao Leerlingen wier piaatfling men met den lOden October 1893 op een der borengenoemde scholen rerlangt gewhieden uX in de schoollokalen op DINBUAO 3 OCTOBER 1893 dei namiddag ten rgf nnr 4 Voor Terdere bgionderheden wordt rerweien naar de aanplakbi etten Nameni de Commiiaie Dê SterttarU 3 H VAN BH VOORT Oimda 22 September 1899 Het UURQERUJK AKUUESTUUR te Oouda lal op den 4den OCTOBER 18S3 Aanbesteden De levering en Dltdeeling van p m 100 000 stuka goede BAO QBRTDRF Toor den aanstaanden winter De nitdeeling daartan tal gedurende 13 w ken 2 maal w ka moeten geaohieden De verdere conditiSn liggen ran af MAANDAG 26 tot en mèt ZATEUUAO 30 SEPTEMBER 1803 da aa l l i in de Ai mkatner ter leaing 1 Koopl Litsluilend FREEMAN S Puddingpoeder de meeat gevraagde der Wereld to HMtoI bekroond wegen haar getonde bmtanddeelen en 6jne emaak lenig Ajient SCI R4VE9iDUÏ te Ainsienlad 10 c per Pakje of 30 o per Luie Dooaje Hen lette op de HoUandeohe gebmikaaanw ting en den naam ran den Agent daar er Tel tyflielaohtige namaakael beetaan Te GOUDA alleen rerkrggbaar by de Firma T VEKMEIJ Ie Woerden bIJ n DBS HLANKEN Qoade Sealperadnik nn A Bumiuiik Zoox LOTEN in de VERLOTING BU GELEGENHEID DER Vxaje Faaica exa xcLa ilct ZIJN TE BEKOMEN BIJ S £ Bhinkhan Zn Lange Tiende weg PRIJS f 1 11 LOTEN voor 10 Nederlandsche Stoombool Uaatschappij De Stoomecbepen BOLLASD kapt J SMIDT en BATAriBB kapt J 8AÜEB vertrekken eiken Dinsdag en Ziaterdag Voor Tracht of paaaage lerroege men zich bj de Cargadoor der Maatuchappg Boompjes 72 te Rotterdam Do Stoomichepen lonen te Breweraqaay de markt van Boter en Kaa te I nden ZÜIVEUE FRANSCHE VVUr EN De bekende BORDEAUX fc 37 per 48 Tleaschen met aooijDi franco buil gebeel Nederland ook perproefflesoh knart en balf ankers belegen verkitlgbaar Voorts alle UERKE Prijscouranten gratis en franco Tan aUe merken ïUn proefflessolien verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOU WK C 13 Gouda Eeiüg Depot van Eeynwit s Boonekamp Elixter Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao DffilmatigB door de niouwst uitvindingen op machinaal gebied Terbeterde fabricatie OB lütaluitend gebruik van no en fijnste grondstoffen garandeerei Jon verbruiker van Stollwerck s CShocolade ec Cacao don aanbevelentwaardig fabrikaat nauwkeurig b antwoordende aan den inhoud dar reep Ktiketten De Firma behaalde 27 BreTets als HofleTeraacIer 44 Eero Diploma 8 gouden enz Medailles oen bewija van uitmuntmid n fabrikaat Keeds 1874 schreef de Accadomie national de Paria Mous Tona déoamona nne daUUe d or f n l re cImim n oonBldMHIKn devotra zo Uait tkbrlostlOD d Okaoolat bonbon vajié ato o Stellwerek a fabrikaat is verkrijgbaar H H Cunflaeurs Banketbakkers en enz Generaalvertegenwoordiger voor Nedraltndw JfiuiiiB HattenUodt Amsterdam Kalverstraat lOS Jiraepelien en Holm s iiina LarocheQ um AtocHE Is de meest Krachtige en Versterkende KI VA WIJN aanbevolen door tal van binnen en buitentandaohe genneaheeren Bekroond met BEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkryghaar in flacons I W en i Depot te Oouda bfl den Heer A H TEEFE Apotheker voorl een C THIU Braepeüen Holm Hofleveraaciers Zeist De Zwitsersehe Pülen van den Apotheker Rich Brandt iedert 10 laren door Profeaaoren praetlaaerenda Oeneeataeeren en door het Publiek toegepaat en aanbevolen al goedkoop aangenaam leker werkend en onachadelUk GeDOeS CU HulSnÜddel Beproefd door m Ir B Vlrchow BMU Pul ir Prerleh b ji tti V Oletl MumMn HUMI Soanzonl Beelam i iv m JP aÊwflk T Muaabaum mMm ÉSS HU Zdekauep Bertx Amttcrdam JSS H B S Soederatadt kmwv V Kopoi rn W M KT 1S Lambl w h k Brandt KlUMnburg WgmmtJ iu aa Fonter Birmingham blf Storlnjfen In de reha Mf Onderbuiks organen kwalen der lever laat van f ff JÊ aambeljen tragen stoelgang voortdurende ver H il tr Ur atopplng en dec daamttTourtkomcnde oot 8t ld uyi beden sooftU hoofdpijn duliellgheld benauwdheid kortademigheid gebrek aan eetlust ens Pui Zwitscmche Pillee van den Apotheker Bfchard Brandt worden om hare tachte wurkiiiR dour Trouwen gaarne ingenomen en sljn t verkiosen boven de ecberp werkende Zouten Bitterwater DroppcU Mengsels eai V Om het koopende publiek tegen bedrog te beschermen M wordt nen er noe in hot bgzonder opmerkzaam op gemaakt dat er Zwitscrscbe Pillen In den handel lijn gebracht die op bcdriegelijko wijie er bijna evenioo altalen en verpakt tün aU de eehte Daarom moet men bij den aankoop aich overtuigen dat het itiket bWonstaaiido afbeelding een wit kmie in een rood veld en de handteekeiing Bebd Bfandt draagt Men moet daartoe de on do doos gerolde gebruikaaanwiUig ir atgini Ook wordt nea n hi t bijionder op nweiea dat de ZwiUersche FUlea vS den feöUwkar Rkih Bn jdt dia hl da Apotheker TerkrHgbaar l a allee B docMa 4 10 Oetiia nes Udnet diio iea vaikoobt worden Taa Sant r Hoofddepot F Va tenkolet ta Bottardam HEINEKENS 9 Vi per Fl 5 Ct per Fl prachtig belder en goed werkend Depflt A NOETIEB Gouwe C 34 35 aOlPj POIKB OÜDE m SCHIEDAMMER jENETEB Merk NIGHTCAP Verkiügbur bg M PEETERS Jz NB Ml b w i T n eohtkeid U cachet en kark itwdi roorEieo YSD dcD naam der Firma P HOPPB De VERZENDING der QOBD BBBN naar de Fabriek geschiedt geregeld des Zaterdagsmiddags vóór Zntir Alom te bekomen DE SOÜDSGBE eiM of de beschrÜTing der beroemde geschildeide KerkgUzeu van de Groote of St Janskerk te Ter Ooudê benevens de geschiedenis der 8t Janskerk der Qlazeu der cartonteekeningen ens waarbg ia toegevo d een afzonderlek levensbericht der beroemde Qlasschilders de Qebroedsn Dirk en Wouter Crabcth nooi CHHISTIAAN KRAMM Prijs 80 Cents A BBINEHAN EEIIIB DEPOT TAN Tm Hen worcU rerzocbt op t MEttK te letten UIT HKT MaOAZUN M RAVEMSWAAYZÜNEN OORINCHEU Deze THESEN worden elererd in versnelde pakjes van vyA twee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer enPr s voorzien van nevenstaandMerk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de oitvoeriog van geeerde orders aanbevelende 4 BREEBAAUT LZ ËËNIG DEPOT der Hnagsche Beschnit ras den Heer J K SOMMER EAD UEHTEILLEÜSE Üit wouderbaarlyk Water maakt het haar acht en glanzend en doet in weinige d en de ffni haren geheel verdwynen Alleen verkrygbaar 1 00 per flacon bg LOUIS F WELTER Coiffeu WESTHAVEN B 193 Een ware Schat voor de ongelnkkige alachtoffers der Zelfberlekkins Onanie en geheime uitipattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING üoUandsche uitgave met 27 afb Prbs 2 gulden Ieder die aui de verscbriK kelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet bet lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgka dnizend van een zdieren dood Te verkregen hy hetVerlags M puin te Leipzig Neumarkt 34 franco t n inzending van het bedraf ook in postitegels en in eiken boek handel in Holland Met 1 October begint een nieuw kwartaal zij die zich tegen dien datum abonneeren ontvangen de nog in deze maand verschijnende nummers gratis BINNENLAND GOUDA 23 September 1893 Bg de Ned Herv Gem te Groote Lindt 4n Heer Oudelandsambacht is beroepen de hr J Wartena candidaat te Gouda Door het bestnur der Remonstraatsche Gemeente alhier is het volgende alphabetiscb gestelde 2 tal gekozen Dr L Ejiappert te Assen en L R Oldeman te Naarden en daarna is beroepen L R Oldeman Herv Ferd te Naarden De detaoheering van den 2e luit H J fide Bourbon van het 4e reg infanterie te Gouda by het Ie reg vesting artillerie te Utrecht w ingetrokken Naar de Ger Gem te Reeawyk is beroepen de hme H K Nleborg te Bzmornt c a Heden morgen werd op een handkar doorde politie eene vrouw vervoerd die op de Haven gearresteerd werd w ens openbare dronkenschap IJ Tiaaing agent van Politie te Zevenhuizen is benoemd tot hoofdagent te Ngm en Gisteren avond is een scfatpperaknecht overboord geslagen in de Torfsingelgracbi hg werd spoedig op het droge gebracht Een koe van den heer Exalto te Moordrecht werd heden nacht door den bliksem doodelgk getrofien Bg de firma A F Blancke en Comp te Utrecht is van de pers gekemen de 7e druk van de igdrekenkundige tafel voor de geschiedenis des Vaderlands door W Jdüus herzien en bggewerkt door den heer J G Bettink hoofd der Ie Openb school te Berg Ambacht In de Woensdag gebonden vei ering van den gemeenteraad te Berg Ambacht is tot onderwijzeres son de Ie openb school benoemd FEVIL LETOK STEKEEN EN ZWAEdN m het IMUck 88 Tien jarea later en wel ia den somer van IS89 raooht Konko en Alice elkander woder eens ontmoeten aamelijk aan hst ba lhuis to ïschl Zenko harkende haar leratond doch wilde baar niet voorbijftaan zODiter groeien oftoboon hare persoonlijkheid geen aaagename berinnerinf en bij bem rekten Ook zjj herkende bem dadelijk cy knikte hem vriendelijk toe en reikte bem bare band toe die bij greep terwyi by roor baar bleef taan Zg wai weinig vemnderd in dat tydsverloop Nog dexolfde Sara 3embanltgeatatte had ty alteen de Ignen ran baar n gelaat wann eeo weinig acberper geworden Over hel algemeen eobter wu zij deseltde slankaC el ante vrouw aU tsq vroeger Zij gedroeg neb vriendelijk en kalm het boek waarin sü k even gelecan hnd werd op de baak waarop sij g ten was neergelegd bet droeg een gelen omali Het was een boek van Zola Zij as op dien Iwftyd gekomen dat zg naar aij meende bet recbt had om lea in het openbaar te mogen lezen Op de vraag van Zenko boe bet baar ging antwoordde zjj dat sjj er Diet over te kUgen bad Haar ecbtgenoot de hoer VOO Tennenberg bad de politiek laten varen en hield stob na bezig met de landbuishoudkunde Z hadden eeo Undgoed gokocbt en brachten daar m groot deel van bet jur door Zij voelda sioh mej L H de Broekert te Brandwyk Deze benoeming was het eeoige onderwerp ter behandeling AU eene bgzonderheid vei die t vermelding dat by den landbouwer J Van Sprang aan den Vgfden Tocht onder Moordrecht van een boom zgn geplukt pi m 200 peren zooge naamde Napoleons waarvan sommige het gewicht van 5 ons zeer nabg kwamen Niet alleen was het deze pereboom die zoo n buitengewoon gewas opleverde ook eenige appelboomen in denzelfden boomgaard gaven zalk eenen ruimen oogst dat het veler bewondering gaande maakte Voor de deelneming aan de oefening in den vrgwilligen wapenhandel zgn te Moordrecht ingeschreven 7 iongelingen De bibliotheek van het departement Haastrecht der M tot N van tAIg zal aanstaanden Donderdag weer voor het publiek geopend worden Zg herat thans 46o boekdeelen dïe aan de lezers gratis ter lezing worden afgestaan By de landbouwers G Kompeer M Oraveland en G Slingerland te Haastrecht heeft men kippen gesloten Na in langen tgd niets vernomen te hebben van de oprichting eener zuivelfabriek te Oudewater meldt nten nu dat de Koninltlgke goedkeuring is verleend op de statuten als naamlooze vennootschap tot oprichting eener zuivelfabriek te Oudewater Spo dig zal men in de gelegenheid zyu aandeelen in deze vennootschap te te nemen Tot postbode tusschen Schoonhoven en BergAmbacht is ingang 1 October a benoemd M van Logk te Stolwyk thans belast met de b telling in de onder Stolwgk behoorende localiteiten Den Isten October a s zal het 25 jaar geleden zgn dat de heer A Urbanns tot brievengaarder te Nieuwerkerk a d IJsel benoemd werd Voorzeker zal het den jabilaris dien di niet aan biyken van belangstelling ontbreken l Loge het hem gegeven zgn nog vele jaren met denzelfden yver en nauwgezetheid zgne betrekking te vervullen Door mevrouw Helena de Cjnindt weduwe van den heer Adrianus van Daalen onlaugs te Rotterdam overleden is by testoroentaire veel gezonder dau toen zg te Gras slcb bevond Maar nu kwam Zenko aan de beurt om te vertellen boe het bem iu dien t d gegaan was vik kom zoo weinig meer in het pabliek zeide rij dat ik niet weet wat er plaats grijpt lËvenwel is bet gerucht van den steeds grooteren naam dien gy als virtuoos maakt doch tot mijn eenzaam verblgf doorgedrongen 6g moet u stellig wel gelukkig voelen zy keek bem bij die woorden bijzonder loherp aan Hy was zeer veranderd Kiet alleen dat hg er erg oud uitzag maar bg bad ook eoc d Igdende gelaatauitilrukking gekregen Daar woa iets moe en mats over bem gekomen Och I ik lijd bet rustelooze levoo van oen reizend en trekkend artist 1 antwoordde hg met een droef laobje Heden bier en morgen daar altijd in beweging even als mgn reiskoffer Waar is bet dat ik met mgn sprelgenooten roenk behaal maar ik voel zelf wel dat dit niet lang meer duren zal Ik ga bergafwaarts Het geheugen laat me aoroa tn den steek en met myne zenuwen is het zoo ellendig mogelgk gesteld irOg moet u wat meer rast gunnen merkte Alice op Zenko haalde de ehoaden op Waartoe mevrouwF Wat komt bet er op aan of ik mgd leven een poosje langer rek 1 Maar bovendien is or voor den artist nooit en nergena rast Hg moet altgd gereed zgn steeds van ztob te laten spreken anders raakt bg nit de mode En soodra mg dat te beurt valt soodra men geen oor meer voar miin spet hoeft wat zon ik dan moeten beginB r Ik besit nlete don rnyn soog e nia w d en roem beechikking van 4 Juni 1868 oau de Hervormde kerk te Bleiswijk gelegateerd eeoe som Tan f 2000 vrg van successierecht Nsar wij vernemen heeft H M de KoninginBc eutea den kolonel van den generalen staf A L W Seyffardt minister van oorlog benoemd tot commandeur der Orde van OranjeNaasau met de Zwaarden Mr H Smoenge zal in deo a s winterin 9 afdeelingeo van de Maatschappy tot natvan het algemeen eene lezii houden over hetnat van het ambachtsonderwya Het Openbaar Ministerie hg de rechtbank te Amsterdam eischte t n Van Deth wegens eenvoadiga beleediging in geschrifte van Van t Lindenbout 250 boete De heer mr C M E G graaf van Bylandt buitengewoon gezant eu gevolmachtigd minister van Nederland bg het Engelsche Hof is Donderdag te Aix les Bains waar hg t t herstel van gesondheid vertoefde overleden De ontslapene diende zyu land gedurende 52 jaren ia verscbilloude diplomatieke betrekkingen waarin hg groot talent en buitengewoon beleid aan den dag l de Alvorens gedurende eene reeks van jaren de Nederlandsche oelangen op hyzondere actieve wyze by het Hof van St Jamea te vertegenwoordigen was graaf Van Bylandt ala hoofd van missie geaccrediteenl te Stockholm Konstantinopel en Berlgn Te Londen leidde hij nis onze gezant onderhandelingen over gewichtige aangelegenheden betrekkeiyk OostIndiS De Nederlandsche kolonie te Londen vei iest in den achtenswaardigen diplomaat haren Inder en eenen belangrgken steun wien zy twee jaren geleden bg de herdenking van Kgn gouden ambtsfeest een zoo schitterende balde bracht De 2e luit W H C Doorman van do genie te Utrecht is belast met het beheer enz van de Rgkspostd ui venstations Een 23 jarige boerenzoon te Sint Lanrens Walcheren ging dezer dagen een jongen stier van stal halen Hy kreeg van het dier een zoo hevigen trap t en het been dat dit verbrgzeld Werd en moest afgezet worden Naar vrg vernemen heeft de liberale Ka verdwgnt deie dan wordt mgn leven erbarmelijk leeg 00 naar Waarom trouwt gg nirtF vroeg Alioe ffNuP op teven en veertigjarigen leeftgd Wat zou dat Wanueer men eens van de pul lieke genoegens en triomfen genoeg krggt of wat bg niemand kan uitblijven wanneer men op zijde geioboven wordt dan is het altgd goed als non ren veilige toevluoht heeft waarin men zich bergen kan Ik voor mij voel mg tamelltili wel onder mgoe boeren schapen en koeien Die ion tnijne rimpels en grijze haren oiot Wanneer ik maar goed jegens ben ben komt het overige bg hen niet op aan Hg zweeg Kom I laat ods een beetje pralen over het vorledene t begon hij woêr opnieuw Dat verlodene was nog zoo kwaad niet liet zg er roet een zuoht op volgen Hebt gg van de menschrn die wij toen te Gruz ontmoetto mochten nooit iets meer geboord O zeker I antwoordde Zenko terwgl hg egn gezicht een weinig van Alioe afwendde Hg wilde haar oiet bekennen dat hg een paar Js vn na hun verblgf aldaar door een onzalig heimwee gedreven naar Buslaad gereisd was en naar Anna Sentikolf gezocht maar baar niet gevonden bad Hoe is bet gegaan mot die broeder en raster vnwK Alice De broeder stierf reeds een paar maanden daarna t En de zoster Ia non geworden zeide h kortaf terwyi bij ziJD gezicht nog maar tteoda van baar a£ ü Qd bbid Wsrkallfkrdatiaawrkwaardigt Mlj fÊ nk merolub gisteren avond awne vergadering gehouden ter vernieuwing van ayn bureau Het bureau der club is nu saamgéateld nit de heeren Goeman fiorgesius president Veegens eu Pgnacker Hord ik Zooals biykt uit de mededoeling van den bui emeester te Rotterdam cgn ook inde verloopen 24 oren geen nieuwe lijders aan choleraasiatica aangegeven Sterfgevallen kwamen ook niet voor In de laatste 3 etmalen heeft sioh das hier geen nieuw geval van cholera voorgedaan Elf lyders blgven in behandeling Te s Gravenhoge hebben zich wederom 2 gevallen van cholera voorgedaan bg een vader en een kind in de Westerstraat aldaar Het kind ia naar de barakken orei ebracht terwgl de man wlena toestand bodenkelgk moet ign in zgue woning word verpleegd Men achrgft ait s Hertogenboach aan het N V d D In verband met mgn schrijven en telegram van gisteren waarbg awen lezers in hoofdxaak wordt medegedeeld wat door het bestuur van ons Departement van de Maatschappy tot Nut Jvan t Algemeen in zyne vergadering van Woensdag jt ten opsichie van do Kweaken Leerschool voor Onderwgzers werd besloten kan ik u nog hot volgende mededeelen Aan den Minister is reeds of aal aaders binnen uikale dagrat vanwcga genoemd Departement worden aangeboden de voor de kweeken leerschool benoodigdo gebouwen voor rekening van het Departement op te richten op geiyko voorwaarden als door don tegenwoordigen Gemeenteraad werden van do hand gewezen Geiyk bekend mag verondersteld worden zgn deze voorwaarden bet Rtjk geeft eene jaarigksche huur van 2000 en voorziet in het onderhoud der gebouwen welke voor rekening van de Gemeente thans van het Departement volgens een door den Minister goedgekenrd plan worden gebouwd Ëene commissie uit het bestuur van het Detmrtement bestaande uit de heeren Roldanus en Van Wyk Werueke zullen over dit een en ander nader met den Minister in bespreking treden Het Departement is tot deze vorsteiyke daad in staat doordat de Spaarbank een zgner instellingen hier ter steile door het inwerking stelleu van de liyics Pustspaarbauk minder noodig geworden een reserve kapitaal van bgna drie ton gouds bezit Indien de Minister om welke redenen dan ook het loyale aanbod van het Departement niet kan of wil aannemen iets wat moeielgk zg er roods over I Nog altijd zag by Alice niet aaa uit vnM siohte verraden Hg waa inderdaad op bet landgoed van Anna gowoeat doch had daar vreemde monsohen aangutroffen De broeder was gestorven zoo had men bem verteld en de oude tanto had bem spoedig gevolgd De freule had baar landgoed verkocht en wal wogfsreisl om in den vreemde io de een of andere kloosterurde te worden o igenumea dooh niemand wist waarheen zg gegaan was li had haar spoor trachten na te sporen vao het eene rgk naar bet andere was bg getrokken on kaar te Boeken docb allea te vergMfs bg had baar niet gevonden Hij waa toeu tot do treurige oveitoiginggekomen dat hij mot haar zgn geluk verloren had j en dat bg den gsusohen aardbodem zon kunnen doortrekkea zonder ooit een baft te ontmoeten dat aan bet hare geljjk wn dat bd voor geen enkele vrouw zou gevoelen wat b voor haar gevoeld had en dat by yoor dal reine innige teedere gevoel dat h jegens haar koesterde nooit en nergens de nooilige ve oe ding zdu knnneo vinden Te vergeefs had hg naar haar gezocht en eerst na verloop van etteiyke jaren had hy vernomen dat zy den ajuior aangenomen n bÜ eene zcDdelingpoit rich aangesloten bad Haar lot da zij tooo zij nog balf kind was reeds voorgevoeld bad was eene werkeiykbeid voor haar ge worden ik Wat toch baar daartoe gedreven mocht hebben P vroeg Alif terwijl zij Zenko onder gewoonte van ter i de atinzag Teleargestclde liefde misschien O neea I antwoordde bg snel en op ietwat bit terair toon t