Goudsche Courant, maandag 25 september 1893

moele hof van arbiUtie te vervangen dooreen meer gemoedslgko regeling Alle dwang wordt in het ontwerp van den heer Asquith weggenomen Dit wordt door enkelen afgekeurd Zij noemen een wet die geen nitspraak kan afdwingen zwak en nnttalooa Haar het ia onmogelijk dat een scheidsgerecht den mgnwerker dwingt met 25 pCt loonsverlaging tevreden te sgn of den werkgever een loon te betalen waarop hg verliest Het doel van het nienwe ontwerp is in elk district een verzoeningsraad in te stellen waaruit elke schgn van oJBcieele bemoeiing hoe goed bedoeld ook voirgoed verdwgnen zal Een scheidsgerecht mag aan een werkstaking een eind maken oen Conciliation Board tracht de oorzaken die tot die werkstaking leidden weg te nemen De conferentie die op het oogenblik teLonden gehouden wordt ia iets van dezenaard Sedert het werk gestaakt werd is ernog geen bjjeonkomst tusschen afgevaaidigdenvan beule partgen gehouden En dat terwglzeer goed mogelgk is dat de münwerkors moteen geringere loonsverlaging ls jv 10 pCt genoegen zollou nomen I i Uit Stockholm wordt ouder dagteekening 16 September aan de Kölu Zoit geschreven Von de 228 verkiezingen voor de Tweede Kamer zgu tot dusver 180 afgeloopen zoodat behalve de 25 afgovaardigdeu voor Btockholtn welke waartchjjnlgk allen tot de vrghandelaars zullen behooren nog ongeveer 20 afgevaardigden gekozen moeten worden Te oordoelen naar het tot dusver verkr gen resultaat schgnt de samenstelling der nieuwe Tweede Kamer weinig af te zullen wgken van die der vorige on hoewol de vrgbandelsparty negen zetels verloren maar dsareutegen twaalf gewonnen beeft schgnen toch do verwachtingen van de psrtgen der Iinken yde niet verwezenlijkt te zullen worden In eenige steden baarden de verkiezingen groote teleurstelling Te Qothonburg leden de tien candidateu der nitersts liukerzgde de nederlaag maar werden gekosen vrghaodolaars en leden van het centrum De candidaten van deze taatsti partg zgn wel vrghandelsgezind maar zjj zgu minder geneigd om mede te werken tot verschillende hervormingen zooals byv de uitbreiding van het kiesrecht Te Stockholm waar de vflrkiezingsstrgd zeer levendig is hebben de verkiezingen heden plaats Biunenkort zullen ook 26 verkiezingen voor de Eerste Kamer worden gehouden L e afgevaardigden voor dit lichaam worden voor den tyd van negen jaren gekozen De leden van deze Kamer hebben het recht hun mandaat te allen tgde neer te leggen Deze omstandigheid benevens voorkomoudo sterfgevallen zgn oorzaak dat deze Kamer gedeoltolgk wordt vernieuwd eeu nieuwe verkiezing voor bat gehSole land zooals bg de Tweede Kamer komt ooit voor De verkiezing geschiedt door do Landsthings de provinciale vertegenwoordigingen on door do gemeenteraden van die plaatsen welke niet in de Landathings vertegenwoordigd zgn dus van steden boven de 25000 inwoners De 146 leden dor Eerste Kamer zgn meeren deels proteotioniston zoodut zg bg do goiuoenschappelgka stemmingen met do Tweede Kamer waarvan de meerderheid vrgbandelsgezind is ten gunste der protectie den doorslag gevou De vrijhandelaam der Tweede Kamer hebben dus alle reden om te hopen dat de verkiezinge I voor do Eerste Kamer in hun geest zullen uitvallen Van de aftredende leden der Eerste Kamer zijn 11 protectionisten en 15 rrghandelaars iutusschen znUen de omstandigheden ten gnnste vau deze laatstee wel niet verouderd zgn zoodat men een versterking der protectiouistivcho meerderheid uMg verwachten De Indépondanco Bolge ontvangt belangrijke berichten ui £ hot donkere werelddeel waarzou blijken dnt do anti slaverng conveotie door oogloiking van Engolschen en Duitschers een doode letter is Keods vroeger klaagde de Belgische kapitein Jaoijucs dat Bngelsche en Duitsohe huizen aan de Arabieren geweren en m unitie leverden waardoor zjj iu staat gesteld werden de Belgische ipodities te hestrgden Thans worden de vortegonwoordigors derhalfoScieele Duitsohe en Engelicbe moatscbapiiijen hiervan beschuldigd De brieven aan t Brusselsche blad komen van Port Maguire aan t lieer Njassa De daar achtergebleven Duitachers van de vroegere oxpeditie Wissmonn hebbeu in de maand Juni een karavaan laten doortrekken uit Dar oa Salaam hg Zanzibar met 470 kilo krnit bestemd voor de Arobieren die de verbinding van kapitein Descamp met do anti slavarng expeditie van Jacques trachtend te beletten Ook de Engelsche commissaris aan t Nyassamcer liet de karavaan doortrekken na echt Engelsch eerst een recht van doorvoer te hebben geheven Of mot dat al do Arabieren er in geslaagd zgn de verbinding der beide Belgische colonnes te verhinderen ia niet zeker Officioele berichten te Pruasol ontvangen melden dat Descamp et in geslaagd is op 26 Juti Fort Johnston aan de Zuidorpunt vau Nyassa meer ta bereiken en op t punt was vandaar het moer over te steken natr Karonga om dan noordwaarts te trekken naar t meer Tang nyika waar Jacqnos zich moet bevinden Pa Daitachen scbgnui inmiddeli me r Oo Zü iierdlenst 1893 rottksdah ülrecle Spuorwegvvrbinding wet GUlJÜA AanK vaugeo I Mei Tl d van Greenwich 1 44 4 K0TTB3DAM 00IIDA 11 60 13 90 1 46 10 33 1 56 3 0910 43 3 09 10 68 18 08 18 40 3 16 Oonda 6 89 6 86 7 46 8 07 3 18 10 03 10 11 10 5 18 08 18 40 9 16 3 48 3 10 4 08 4 40 5 15 6 55 7 87 8 30 10 OOÜDA DENIIAAO DBNHAAG OOUUA Oouda 7 30 4 f 9 04 9 47 10 49 13 11 19 31 1 01 l 37 S 3 45 4 45 5 85 5 59 7 13 8 35 9 i3 10 45 ILll ll SO slUjo 5 69 7 807 489 38 9 4610 19 11 3313 15 1 48 8 16 8 46 3 43 4 16 4 49 6 3 7 04 8 05 9 30 10 10 Z v M 7 49 8 68 1101 1 13 4 67 8 11 M Voorb 5 68 10 96 1 48 4 48 7iO Zeiw 7 619 01 11 10 1 88 B 8 6 80 i 9pi S Z ilir6 in 10 37 8 6 39 9 46 Voorb 8 03 9 1 11 83 1 34 6 80 6 31 10 11 Z M8 10 10 48 8 09 6 09 7 81 s Hszo 089 18 9 34 10 07 11 97 19 41 18 61 1 89 1 57 3 55 4 16 5 86 5 66 8 37 7 48 8 66 10 16 11 16 Tl 40 U Oouda 6 30 7 50 8 13 9 68 10 1 10 57 18 03 18 46 8 80 8 46 8 16 4 13 4 43 5 30 5 61 7 48 3 36 10 03 10 86 Hsgo Oouds Oude Woardas Hamslen t oi Utraahi 8 11 Allan op üo n l auliii ii ttn 16 IsaI lol 15 S iUalw nOI Dl UTmCHT DTIEC BT RO UDl 88e8 407 65 8 09eS 8t lO lOoU 18 48 3 83 8 18 4 10 4 47 6 33 6 01 7 46 3 33 10 03 10 38 Ulraebt oS 83 7 60 9 9 64 11 34 19 03 18 50 9 66 3 3 53 4 43 5 03 6 38 a7 48 8 09 8 50 10 07 10 54 6 60 8 54 r 11 14 8 37 5 37 7 69 10 99 Hsrmelon 6 48 8 04 10 08 19 80 TSO 4 07 6i l 6 18 9 06 6 69 7 03 8 1 11 33 9 46 5 05 6 45 8 07 10 88 WwrJon 6 58 8 11 10 16 ƒ 19 34 4 16 6 33 9 I 10 84 7 11 8 41 11 39 8 63 6 16 6 65 8 14 10 38 Uudawaler 7 0 8 10 10 93 13 4 4 34 5 40 9 19 7 813 83 3 41 9 10 61 11 60 1 30 3 03 3 60 4 49 5 39 8 31 6 36 8 83 9 10 10 53 11 10 QouU X80 3 83 9 34 10 86 18 08 13 65 1 93 3 87 3 40 4 37 5 30 5 58 7 0 8 80 8 41 9 33 10 40 11 88 o d U U K i UST8RDAV 8 40 8 31 10 08 11 18 11 7 69 9 10 10 56 13 19 1 8 1 iM tl lO 13 34 I IO AMSTEIDI H O O U D A 7 66 9 40 11 10 IMk 9 30 5 60 8 10 9 65 11 96 nV 9 45 71 0 8 89 10 44 13 18 ItW 3 40 SIsK Wsaaaiaf Is Hmtlm 3 61 4 47 3 83 03 AmsU rdi 3 40 6 46 8 86 U lO An itenlsi 3 66 6 6 60 1 36 Gouda 0 W BilMho türnm U aa 3s Omm Oouda Aatterdan We AaslMdaM Oi nit ta Ttroodantclleo din ul hier ter itede eene in ll oplichten nur de eiachen dm tgds ingerichte Nutuchool gesticht worden toegankelgk zoowel toor betalenden In niethetalendeo Holde e o de numoen tm tNut die de usk T n bet ooderw t de rolkezeak bg oitnenindhetd ww krachtig eten to rerdedigen Statan Oanenal Twnu Kmn Zitting ran Vredig 22 Sept In deie zitting aanraardde de heer Gleichman na een hsrtelgke toeepraak Tan den heer Vau der B hrieck het roorzittencbap Ug deed het met een kort en neutraal woord dat erenwel niet ran beteekenii wae ontbloot Niet londer nadruk iprak hg de hoop uit dat het gemeen orerleg orer een wet die hg niet noemde maar aaraan iedereen dacht mocht leiden tot een pnitieve oitkomtt ter rersterking ran den band met de dynaetie en ten nntte ran et ganiwhe rolk Ook had het seker beteekenii dat de preaident het rertronwen uiteprak dat men eou blgren arbeiden zoolang het wettig mandaat der Kamer duurde Qtea lelforencbatting enicht hg de Kamer toe maar ean zelfrertrouwen dat rerheren ia boren geringKhatting en rerdachtmakiog in de orertaiging het algemeen belang alleen te lieoogen Het ontwerp adrei ran ant oord ie in de afdeelingen onderzocht en komt Diuedag in behandeling Voorta zgn na afloop van het afdeelingeonder oek der kie et eenige wetaontwerpen die in itoat ran jjzen zgn o a de inikeraccgca aan de orde goateid Ken riertal nien e wetsontwerpen zgn ingekomen waaronder reeds het ontwerp op de krijgstucht een onl erp op de verraningen en een ter nitroering ran art 191 der Orondvet rastatellende bot rerordeniiigarecht ran waterichap tt en reenschappen en eindelgk een tot uitbreiding ran bet hewgs in hurgerlgke zaken In het tweede deel der zitting bood de minister ran flnaucifin daartoe door de KoningiuItegentea gemachtigd de ant erpen aun ran de Staatshegrootiug voor 1894 De minister gaf in zgne mitlioenenrede een toelichting van de woorden der troonrede Ue toestand ran s Bgks geldmiddelen is ruldoende Verhooging ran belastingen wordt niet geêischt on de beschikbare middelen zgn toereikend roor do behoeften van den dienst c In den loop ran dit jaar zgn reeds de diensten tot en met IHOO afgeslote i en geheel rereSand Er is toen nog rnn de leening ran het rorig jaar rnim 13 millioen beschikbaar gebleven De diensten rnn 1891 en 1892 aren echter nog niet geheel afgesloten Nu dit nagenoeg heeft plaats gehad blgken beide jaren zeer te zgn meegerallen Voor 1891 was ten rorigen jare het tekort geraamd op 820 0pO in werkeIgkheid bedraagt het slechle ƒ 23 176 Het jaar 1892 lai een reel grooter batig slot opIereren dan eerst gentamd was nl niet 2 ton niiaa li pillioen Ue diensUn 1888 1892 hebben daardoor te aamen slechU een tekort van f 2 3üO XIO opgeleverd Wanneer men nu daarnaaet stelt dat is de beide laatste jaren alleen n or groote openbare werken spoorwegaanleg Merwedekanaat liott Waterweg en Maasmond 9 7 millioen is uitgegeren en borendien 5 2 mill aan schuld is afgelost dan is de uitkomst zeker gunstig te noemen Omtrent het loopend jaar kon de Minister nog geen raste ogfers mededeelen rooral omdat hg nog niet in staat is op te geren wat de rermogensbelasting zsl opleveren Hg herhaalt echter dat er geen reden is een opbrengst boren de raming te verwachten Het tekort stelt hg op 5 7 millioeu waaronder natiiurlgk da aitgaren roor de groota werken zgn be 7 86 7 83 7 89 7 48 7 66 8 38 3 43 3 49 8 68 9 06 Oouda e SO Hoordrsobt Nloawsrkerk Oapell Rutlerdam 7 6 3 08 3 13 3 31 8 39 8 36 Rotlsrdsm Oapelle 5 10 Nieuwerkerk 6 19 Meordnolit i B3 Oonda 6 88 Wat 1894 betreft de ingediende begrooting gst een geraamd tekort aan ran bjjna 6 millioen maar onder de nitgaren is f 4 447 000 begrepen roor spoonregaanleg Sotterdaniacben iraier eg en Maasmond Oe ontrangsten zgn 2 millioen booger geraamd aaronder slechts 1 millioen uit het fonds der Staataspoorwegen dat nu onder de gewone middelen ordt gebracht Daarentegen zgn onder de uitgaren na alle spoor egkosten opgenomen en wordt gaeu sonderlgke spoor egbegrootuig meer ingediend De nitgaren orden tezamen f I t47 liö0higer geraamd Trekt men ran de 4 millioen roor groote erken gerraagd de 1 i milloen ran het spoor egfonds af dan maken de orerige 3 millioen de helft uit van het geraamd tekort van 6 millioen De andere helft staat gelgk met het bedrag dat gewoonlgk jaarlgks op de geraamde uitgaven rrgralt De slotsom is daSi dat rolgens de raming alle uitgaven behalre roor de drie genoemde soorten ran groote erken uit de gewone middelen kunnen orden bestreden en er nog 13 millioen uit de leening ran 1892 orer zgn Dit zijn de hoofdtrekken ran s Ministers toelichling die zich rerder niet uillaat over zgn financieele plannen Wellicht zal bg het adrosdebat in de volgende week daarover licht orden gevraagd en ontstoken Andera zal men geduld moeten hebben tot de behandeling der Stoatsbegrooting zelve Voor een paar eken nam bg den logementhouder De Vos in de Raamstroat te Rotterdam een man zgn intrek ien het daar zoo goed beviel dat hji eeoe overeenkomst met den logementhouder aanging om bg h m voorgoed te bigven Inmiddels hatl hg zoo terloops kenbaar gemaakt dat hg spoorwegbeambte as en dnt om het vertrouwen van De Vos te meer te innen Betalen deed hg erenwel niet wel leende hg bg rerschillend lieden geld en ook bg de vrouw van de logementhouder die eeu bierhuis in de Sptegelnisserstraat heeft Toen echter noch het geleende faruggegeven noch het kostgelil betaald werd kreeg men argwaan en zou De Vos met diens zoon zich met hem naar het station begeven om zich ie overtuigen ran zgne opgaven Gereedolgk ging de man mede tot aan den Stationsweg waar bg helr op een loopen zette en trachtte to ontkomen hetgeen hem niet gelakte daar de Zoon van De Vos hem op de Delflschevaart bg do kraag kreeg en hem daarna met Iwhulp van zgnen vader aan de politie overgaf Bene strafrechtelgke rerrolgiog ordt tegop lieni ingtoteld Volgens een artikel uit The Chicagtri Despatch zgn de Nederlandschs inzenders ofi do ereldt ntoonstelling te Chicago slacht te spreken over den agent voor Nederland consul BirkhofT dien zg beschuldigen hanne belangen verwaarloosd te hebben 10 66 11 08 11 09 11 13 11 35 13 18 1 05 1 13 1 19 1 38 Monsters die gezonden werden om uit te deelen zgn niet uitgedeeld verscheidene inzendingen o a een van het Doofstommeninstituut te Groningen zgn niet op de tentoonstelling te vinden Kaas door D Schouter te Nieuwerkerk ingezonden in de stellige vtTwai hting van oen prgs werd niet bekroond omdat zij opgpgeten is i eventerkoek van r Hook kon niet mededingen naar een prgs omdat de juT7leden acht malen kwamen om het artikel te proeven maar telkens voor een gesloten kast die sg niet open konden krggen Dat alles en nog meer wordt door de inzenders den Heer Birkhoff verweten die volgens hen niet zorgde roor behoorlgk toezicht waarroor hü toch betaald werd In de Nwlorlandsche afdoeling moet alles met stof bedekt zgn en de Nederlandache bezoekers mooten verwonderd wezen hun land aldus vertegenwoordigd te Zien Voorts verwgt men den Heer B dat hij bg het inrichten van de Netlerlandscho afdeehng bloedverwanten bevoordeeld heeft ten uadeele van het algemeen bolaug Tha Chicago üespatoh laat iu hot midden 11 08 9 61 7 96 7 47 43 93 of de grieven en beachnldigingen gegrond zgn En het is zeker geraden een nadere beveetiguig af te wachten eer men er geloof aan slaat Een oli nt behoorende tot de menagerie van Sanger s Circus thans te Tottenham in noordt lijk Londen ontsnapte Woensdagmiddag aan zgne bewakers en richtte merkwaardige verwoestingen aan Het beest is reeds 75 jaren oud maar zeer groot en krachtig Zjjn oppasser nam hem en twee Indische lamas mede op eene wandeling door de straten toen de olifant opeens msteloos werd en op den loop ging Muren schuttingen hekken eu alle mogelgke andere hinderpalen werden eenvoudig platgetrapt maar zonderling genoeg bekwam niemand eenig letsel behalve eeu moedig jougmeusch dat bet monster wilde stuiten en m t een slag met den snuit beloond werd De olifant bezocht verschillende huizen richtte groote verwoestingen in tuinen aau en vernielde niet minder dan acht muren De talrgke pogingen om het beest met sterke touwen en kottingen te vangen bleven zonder succes en op raad van de oppassers bepaalde men er zich toe het heest te volgen Hg ging nl een eg van Tottenham naar CUpton en ran daar weder terug naar Bruce Grove Tottenham waar hg vroeger met eenige ander olifanten geweest as Toen liet hg zich door zijn oppasser ketenen en rustig terugbrengen De jacht had van half drie tot zeven uur geduurd Hot volgende adrea is verzonden Aan de Provinciale Staten ran Zuid Holland Verrolg Voor de opening daarran was het getal schepen te Gouda geschut DOOK DE BIJK8SLUI8 1 Aug 1890 1 Ang 1891 2653 schepen 2269812 Kuh M 1 Aug 1891 1 Aug 1892 27678 Schepen 2378592 Kub M Gemiddeld 27156 Schepen 2324202 Kub M DOOR DE 8TADSSLÜI8 1 Aug 1890 1 Aug 1891 11652 Schepen 497599 Kuh H 1 Aug 1891 1 Aug 1892 10846 Schepen 454556 Kuh M Gemiddeld 11249 Schepen 476077 Knb M To zamen door beide siniren 38405 Schepen met 2800278 Kub Meter Inhoud Na de opk iino DOOR DE R1JK8SLÜIS 1 Aug 1892 1 Aug 1893 22064 Schepen 1578894 Knb M DOOR DE STAD88LUI8 1 Aug 1892 1 Aug 1893 8835 Schepen 315394 Kub M Tezamen door beide sluizen 30899 Schepen met 1894288 Kub M inhoud Ta VauESWUK passüïedjh DOOR DE OUDE SLUIS 1 Ang 1891 1 Aug 1892 19351 Schepen 966354 Kub M 1 Aug 1892 1 Ang 1893 16159 Schepen 632100 Kub M DOOR DE NIEUWE SLUIS geopend 28 October 1891 dus roor dat hot kanaal geheel open was tot 1 Aug 1892 1 Ang 1891 1 Aug 1892 10077 Schepen 884924 Kub M 1 Aug 1892 1 Aug 1893 29478 Schepen 2878809 Kub M Te zamen door heide sluizen 1 Aug 1891 1 Aug 1892 29428 Schepen met 1851278 Kub M inh Te zamen door beide sluizen 1 Aug 1892 1 Aug 1893 45637 Schepen met 3510909 Knb M inh Goods behield dos vnn de 38405 schepen met 2800278 Kub M inbond na de opening ran het Morwede kanaal 30899 schepen mot 1894288 Kub M inhoud 7 10 4 60 4 57 5 04 6 U 6 80 5 53 8 03 8 10 8 17 3 38 7 80 M Hierbg moet iu aanmerking genomen worden dat doarbg niet zgu opgenomen de schepen welke de Gouwe bevaren zonder de sluizen te passeeren wat nog een rrg groot gutnl is Hieruit bigkt doa dat hmg niet alles at ran het Merwede kanaal gebruik maakt onttrokken is aan de vaart orer Gouda Reeds roor hing was de oude Kenlsche Vaart een dmk bezochte weg Veel ran vat daar passeerde gaat nu langs het Mer ede kanaal Orer het geheel schgnt de tolvrgheid van dat kanaal de toeneming der vaart sterk te bevorderen immers het aantal schepen dat thans te Gouda en te Vreea gk gezamenlgk passeert bedraagt 8703 schepen met 753 641 knb M inh meer dan voor de openstelling van dieu onbelasten raaiweg Vandaar die groote drukte en gedeeltelgk ook daardoor het groote oponthoud aan de sluizen Worden de tollen te Gooda afgeschaft en do belemmeringen op de vaart opgeheren dan zal dit in de eerste plaata ten goede komen aan de helangrgko stoom en rraebtraart binnen de provincie Zuid HollaM roorts aan de schepen wior bestemming van elders naar die streken leidt alsmede aan die welke naar verkiezing kannen varen langs Gonda of langs t Merwede kaal Naar onze meemng zullen die hgua allen weer don ouden weg kiezen om redenen hierboven aangevoerd De vaart van Rotterdam Dordrecht Zeeland hot grootste deel van Noord Brabant en België naar Amsterdam Leiden Haarlem en geheel Noord Hollond zal zeker den weg over Gouda kiezen Alleen zg die van de Noordelgko provinciën Groningen Friesland Drente eu een gedeelte van Ovorgwl naar t Zuiden naar Waal Itgn of naar Dnitschland moeten zullen natuurlijk het Merwede kanaal nemen terwgl de handel van Amsterdam naar Duitschland waarvoor de 25 millioen aan t Merwede kanaal eigenigk besteed zjjn er zeker een korteren eg vindt dan over Gouda Dit vervoer had reeds vroeger langs de Keulsche vaart plaats ging zelden langs Gouda en zal er nu zeker nooit moer komen De vaart langs Gouda is de eenige aar schepen kannen paseeeron met stoanden mast of hoogon uitbouw zooals op verschilleude marine vaartuigen wordt aangetroffen voorts by baggermolens on soortgolgke werktuigen De vaste bruggen over bet Merwede kanaal hoewol vrjj hoog boren het watervlak laten dit niet toe Onbegrijpelijk dat die fout hg de daarstelling gemankt is omdat er altgd vaartuigen zullen bigven die door raast ofandere inrichtingen te hoog voor die vaste bruggen verhinderd zjjn er te paseeeron Er is bepaald behoefte aan een vaartverbinding tusschen het Y en het Zuiden van ons land met do beweegbare bruggen niet alleen voor de vrachtvaart maar ook voor oorlogsvaortnigeu voor wie zoowel in vredes als oorlogstijd eeue snelle veilige en onbelemmerde vaart onmisbaar is Niettegenstaande den bestaanden gehrekkigen toestand van de vaart wordt jaarlgks door eenige zeeschepen schoeners en brikkeu gebruik van haar gemaakt ordt de vaart verbeterd zoo zal dit gebruik spoedig toenemen Voor zeevaartnigen die van Rotterdam naar Amsterdam of omgekeerd moeten biedt zg een korten weg vrg van de gevaren der zee oude daaraan verbonden hooge ossurantie premiên De Vereeniging hoopt en hertrouwt dat uwe Vergadering zich niet zal laten afschrikken door do geldelijke opofferingen die grooter schijnen te bljjkon dan vroeger werd vermoed maar zal overgaan tot uitvoering op ruime schaal vau het in 1887 genonien en in 1890 bevostigdo Besluit Het groote nut ran het werk zal zeker ruimschoots opwegen tegea de kosten Dit moge niet onder juiste cgfers te brengen zgn de ervaring leert dat goode wogen zoo te water als te land hoofdrereischten zgn voor de welvaart 9 35 9 43 9 40 9 68 10 06 Vóór 50 jaren was de scheepvaart slechts een ncbaiuw van wat zjj nu is de stoomvaart deed pas haar intrede Op de kanalen van ons land as nog geen stoomboot geweest Toen wa de Gouwe nog voldoende voorde behoefte Het vermeerderd verkeer stelt thans grootere 11 38 4 46 4 65 5 03 5 09 5 15 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 4 10 4 86 7 96 9 65 4 96 4 40 7 40 10 30 8 10 IM tM 1141 9 87 eifchen Het dinkfaaarheid nug worden erkend dat ten aanzien ran andere waterwegen door U aan die eischea werd of wordt roldaan Intosschaa ïb de Gonwe als de dmkst bezochte Tan allen en door haar ligging bestemd om dit te blyren Uwe soigen nog meer dan andereu waard Dit werd door Üwe Bealuiten van 1887 en 1890 erkend Dat de billgke Terwachtiogen die Kg of wekt hebben door een spoedige nitroering word i rerruld is ona eerbiedig en dringend rercoek t Welk doende De Vereeniging tot behartiging der Stoomraartbelangen in Nederland HbT BitSTÜDR G W 8CHLESING Rotterdam VoortüUrJ SMIT it Kinderdijk H J VAN N0ÜHUI8 Leiden G W LANS Capelle a d IJsael C P CRAMEB Nijmegen Seeretarii Ngmegen September 1893 Haagsche brieven VI Het nieuwe leren dat de derde Dinsdag brengt in de parlementaire bronwery is een geschikte gelegenheid om mg weder iu contact te stellen met Uwe lezers De komkommertgd is nit bet philharmonisch orkest maakt aanstalten om de winterkwartieren te Berlyn te gaan betrekken de schouwburgen zullen de nienwe campagne welhaaitt openen najaarsstormen en onweersbaien geren reed iets herfstacbtigs aan bosch en duin t Haas d tor het snellere lood gestuit in zflu raardigeeprongen bemerkt nok dat de zomerrust uit is menige Igster zal haar sooeplnst moeten boeteo in de rerraderlpe strikken en ik maak my gereed eerstdaags naar een der weinige nog bestaande inkenbanen te wandelen of de keep nog even ring is in bet aankondigen der uit het Noorden aanzwermende rinken Zooals ik ide is dit ook de tiJd van de opening der parlementaire jacht Zal de hoer Tak zgn wild schieten of zal hü platzak tbaid konien Dat ia de qnaettie Intasscben is hier het algemeen geroelen dat de kieswet min of meer gevg igd ten slotte het Staatsblad tal bereiken en dat wy van dat eiodelooze geharrewar zullen afkomen Hoebelangrgk ook eene politieke qnaestie is eindelijk krygt men er genoeg ran als ik lid an de kamer was zou ik neel wat orer mijn kant laten gaan om maar van het gezeur af te zgn Naar mgn bescheiden meening wordt ran beide zgden orerdreren Aan den penen kant worden de heilloozo gevolgen ran een zeer uitgebreid stemrecht reel te breed uitgemeten en aan den anderen kant waclit meu te reel goeds ran vermeerdering rnn den inrloed der mindere standen De nieuwe kamer zal lood om oud yzer wezen met de tegenwoordige Dat ziel men in alle landen waar algemeen stemrecht is ingevoerd Alleen zal het peil wat dalen Werkelijk marquante persoonlijkheden zullen op den duur geen genade rioden bg het kiezersvolk deze hebben niet den ajag om in rol ksvergaderingen de menigte te verblinden en wat op de mouw te spelden Hoe rerder men met het kiesrecht afdaalt boe meer de stembus wordt gesteld onder de leiding van lieden die ïn politiek doen als Sequah in de geneeskunde Dat leert de ondervinding overal Eo toch zal men er bij ona aan moeten gfllooren Ona landje staat altyd onder den iurloed der omringende groote natiën en ran oudsher heeft Fraokrgk op onze politieke zeden en gevoelens een grooten invloed uitgeoefend Dit ia nu overal weer merkbaar in de partggroepeeringen zoowel als in de manieren der pers Wg zgn dus wel genoodzaakt iwleni voiens in het zog der groote fregatten mee te varen t zit nu weer in de lucht tegenspartelen helpt niet Wanneer na jnren d groote oomes door onderrioding wgzer worden en de uitspattingen ran het algemeen stemrecht zullen hebbejp geneutraliseerd door verstandige bepalingen dan zollen wy ook wel we volgen in de achtertioede Adres aan de Octrooiwet waarbg alles wordt ai ebroken wat vroeger zoo zonneklaar bewezen was de groote heeren wgzen en wg prgzen t Is maar te hopen dat do liberale party het ten slotte eens zal worden over de formule die ons nienwe kiezers zal bezorgen Anders staan wg roor een toestand van rer warring waar hei eind niet van te zien is Sn zoo groot is toch het verschil niet dat er aan eene schikking niet te denken ralt Op den dnnr zal er wel een splitsing komen tusschen de meer conaervatieven en de geavanceerden onzer partij maar ik zie nog niet in dat tolks thans reeds onvermijdelgk is De ponten ran retwshil zjjn nog te weinig geaccentneerd om een definitief uiteengaan te motireeren Op de meoate ponten ran staatsbeleid is men bet n in hoofdzaak eens Alleen bg de kieswet is een duidelgk rerschil ran meer of minder Kn hierbg schuilt dunkt mg de grootste fout bg de geavanceerden van de radicalen en anti rerolutionaireut die in hun rol zgn spreek ik niet omdat zg ie weinig letten op den geest waarin de laatste grond wetsheniening heeft plaats gehad en te veel op hetgeen zg persoonlgk wenschelgk achten Op het oogenblik spant het er nog in den boezem der liberale party Men behoeft geen Hagenaar te zgn om dit ie bemerken De heer Van Houten die m i terecht niet wil reageeren tegen de grondwet maar dito uitvoeren eerlgk zooals t is aangenomen heeft het bg zgn rro ere medestanders rerkorvea die radicaal genoeg zgn om alleen naar de letter van art 80 te vr n Getuige ziJn uitwerping uit de redactie van de Vragen des Tijds waarvan hg een der oprichters was en de wgze waarop hg met stembriefjoi bestreden is hg het opmaken van de voordracht roor den presidiajen zetel Daarop is in uw blad reeds de aandacht gevestigd Sedert is er nog dnidelgker gesproken De liberale leden der Tweede Kamer hebben eene partg rergadering gehouden die zeer talrgk is bezocht Daarin is het vorig bureau b taande uit niet rurige roorstanders der wet Tak geheel geëlimineerd en verrangen door de heeren Borgeeius Pgnacker Hordijk en Veegens Hieruit blgkt wel dat de kamerleden vrg wel bet beeld terug gegeven van het liberale land waar zeker op dit oogenblik de kieswet aangenomen zou worden hoewel evenals in de kamer een belangrgke minderheid onder ous ernstige bezwaren heeft Maar toch ia zulk een gespan nen verhouding in den boezem eener regeeringsmeerderbeid een zeer gevaarlgk symptoom Als bet zoo hard tegen hard blgft gaan loopt het er op ui dat antirerolutionairen en katholieken elk een deel der liberalen tot zich trekken en de kieswet roor de tegenwoordige meerderheid wordt wat de wet Berg insius was voor het kabinet Mackaj En daarna hopelooze verwarring die minstens eene geheele legislatieve periode met onrruchtbaarbeid zal slaan Ëoiin laat ons hat be te er van hopen De voorzitter heeft heden wgze lessen gegeven geringschatting en verdachtmaking onderling behooreu in de Kamer niet thuis Zoodoende ben ik geheel in de politiek verzeild Uwe lezera zullen mg dat ten goede houden met het oog op de tijdaomstandighodpn Van andere dingen heb ik niet veel te vertellen Zooals ge weet ia onze kiesfereeniging s Gravetthage de schepping ran Dr Zanger geheel in déconfiture Een geheel nieuw bestuur moet rerkozen worden daar het tegenwoordige en corps zgo ontslag nam wegens den afloop der gemeentaraadsverkiezing Nu daaromtrent riel niet te roemen Het eenig resultaat was dat Mr Lisman is rerrangeo door baron Du Tour den oud miniater zoodat publieke werken uit de handen van eeo leek die er zich ingewerkt had zgn overgpgaan in handen van een dito die er zich nog inwerken moet Een poorer succes I En dat te roor zien was Hierbg komt nog het ongeluk dat het eenig verkozen liberale lid de heer Emauta is orerieden roor hg zitting bad genomen Dit was niet alleen een verlies voor de liberale partg maar voor de stad want het nieuwe lid beloofde veul voor de toekomst Van sociale verbeteringen had hg een speciale studio gemaakt £ r is nu veel kans dat de opengersUen plaats weer door een anti liberaal wordt bezet want de goede dagen voor s Gravenhage d i de kiesvpreeniging van dien naam achgnen voorbg te zgn t Is verwonderIgk hoe spoedig een instrument als dit versleten ia Vooral als de voornaamste woordvoerder die all n in geestdrift wist te doen ontgloeieo aan de club ontralt Niet ieder heeft lust en ook niet den noodigen tact om kiezera te leiden En dat is toch noodig om te slagen want ook onder de t enwoordïge kieswet ia er veel stemvee Het woord staat er dat den heer Rutgers zoorrei stroomen inkt bezorgd heeft uit do potten ran radicale en niet radicale redactiebn reau s en eenige socialistische steenen t en zgn pas geverfde huisdeur Welnu het blgve staanT Het in te schilderachtig en te juj t om niet in gebruik te bigven Wie eillgazins met verkiezingen bekend is en kiezera heeft gemanipoleerd weet by ondervinding dat er onder hooger en lager atanden bg liberalen anti rerolntionairen katholiekenen radicalen tal ran lieden zgn voor wie die benaming als geknipt ia die als schapen moeten worden gedreven iu de voor hen bestemde en erken Hiermede voor ditmaal basta PaaiPATKTICDS BDlteolaDdscb Overzicht Kosoltatea van het overleg tasschon de £□ gelsche mgneigenaora en myowerlcers orden nog niet gameid Toch schgnt de ondervinding na reeds geloerd te hebben dat wettetgke scheidsgerechten zoo al niet onnitvoerbaor dan toch minder practisch zgn De Engolsche minister van koophandel Mnndella heeft aangoko gd dat de Arbitration Bill wordt ingetrokken Hg kenrt daarentegen ader goed dat de bnrgemeesters in de districten der werkstakingen bgoenkomon om te pogen eene verzoening tusschen mgnn orkers en werkgevers te bewerken In Hén geest is ook het ontwerp voo ar bitratie vervangen door een Conciliation Bill een watsontwerp dat ten doel heeft het for telgk aan het krggvoeren Het herieht d ur dagen geseind omtrent een overwinningi ia ügogo ten N van het Nyassa meer toont dit aan Het daar overwonnen hoofd der Wahehe s is steeds een der heftigste tegenstanders van de janken geweest Het Bruaaelsche blad beait voorts nader bancbt omtrent het lot van Gmin Pacha D Belgische kommandant Dhanis heeft bg een overwinning op de Arabieren oen koSer bemachtigd die aanteekbuingon en entomologische en botanische collecties van Srain bevatte Doarnit bleek dat Emin 29 Mei Westwaarts trok naar den Congo De aauteekeningea loopen tot 12 October toen het laatste station voor de rivier bereikt werd Ds kommandant Dhanis houdt het er voor dat Emin ongeveer 20 October vermoord ia en wel door den gids Ismael op bevel van het Arabische opperhoofd dat den koffer in hezit had Dit opperhoofd waa in strijd met een ander Arabisch hoofd en had aanvankelgk de bedoeling zich met de blanken te verbinden doch door sgn vgand Moharra dia veel sterker bleek dan by met de verwoesting van tiju land bedreigd als hg Emin niet liet voruioorden zwichtte hg Vluobëiripiëriolit AMMERSTOL 22 Sept Van Zaterdag 16 tot en mot Vrgdag 22 Sept tgn alhier ter n rkt aangevoerd 95 zalmen waarvan 2 nieuwe of winterzal men l rys van zomoruim 1 10 tot 1 50 pol i kilo Wiuterzalm van 2 00 tot 2 20 KBALINOEN 22 Sept Deze mA weidaii ter markt aangevoerd 662 zalmen prga 1 20 i 2 10 per 5 ons Iteurs van Amslerdam 81 HKFI liMBKIl lalotkosrs l a 1M 79 77 ov 81 ml 78 7 781 loy 11 88 as i SVs 4 109 81 a 98 87 S8B 698 100 81 100 104 18 96 101 100 l 41 7 79 88 98 981 180 118 101 49 rt 68 99 llOVi 108 M iVor krs NBUSSI ANII Uurl Nod W 8 1 dito dito dito 8 dito dito dilo 8 HoNOAa OH Ooudl 1881 88 4 ITAUB liiauliru iiiK 186 81 8 UosTSNK Ubl IU pApiur 1868 6 dito In zilver 1868 6 PosTuÓAi Ublig roet Hekst 8 dito dilo 8 98 98 7i 86 V KiisLASU Ubl Uoal Ie Serie 8 dito Ooooua 1880 4 dltobijBottial88 4 ditoliij llupe 1889 90 4 diluingoud leun 1888 6 dito dito dito 1S84 6 SpANJI Porpel aohuld 1881 4 Tuaiau Ucpr tJonv leen 189 0 4 tioo luohing aorie 1 lea luuHlnif aerifl C a Or llyoolliiiiikli psudbr 4 NuilorUiKiaoho bank sand 189 Nwl Hsndelminlach dito N W tl l ao Hyp 1 psulbr 5 Hou llypolhaekb pindif Vu Hypolhaokb dito 4 UoaTSKS ÜMl lloiig bsilkaand Illisl Ilypotiiwiklisnli pandb 4 Ansaiai l iiit liypoth panilb t Msiiv 1 i Pr Liaa oert Nsu Uoll U 8pojr M j ssnd Mij tut Kipl V 81 8pir ssnil Nel Ind Spoorwogm saud Ned Zuid Afrik 8pm sand 6 ilitii dilo ditelStl dito 5 49 81 l lTM is 8paor rl 1887 89 A Kabl 8 KoidIUl Bpwmii A ll obl 8 l otEN Waraetiaa VVeonün sand 4 Huil Ur Uuia 8p r HiJ ssnd 5 Usltisoko iliU saod 70 M Faal0 a ilit i asnd 8 la anif Üonibr dito ssod 8 Kurak Jh Atoar 8p kap sasd 8 Loaowo 8 aat 8 i Mij oblif 8Orel Vitcbak illlo oblig 6 ÜsidWsat dilo asnd 8 dito flito oblig 4 10 1S U9 10i 9 68 a 10 B V 1 AHEOlKA Ouut l ac 8p My oM 6 Chic k Norlli W pr C v saod dito dito Win 81 Peter obl 7 Uaavor k Kio Ur Spro aart V S lllinoiaCantrsl obl in goud 4 Louiav It NBabviHi ert v aaad Melioo N Spir Mj leliyp o 88 i Miss Kansaa r 4 pel pref aand 18 N ïorkOnlsrioi West asnd 18 i 101 v 108 109 48 1S9V lOB V 106 99 ♦ 117 30 108 dito Penoa ühio oblig 8 Oregon Cslif te bvp iu goud 8 81 Psul Minu b Msuil obl 7 Uu Pao lloofJIijn MUg dilo d U Line Ooi B O 8 OiSAOl nsn South UunMaKl VsK C Ssllw k Nsv lo hTJo O Amaterd Oionlbua Mij ssnd Kotlurd TrsmivegMsata asnd Nan Stad Amstordsra sand 8 Stad Hollordam saa4 8 Bluoit aiad Aiilirorp nl887 8 i Stad Bruaael 1886 2 HoKO Tbeiat Kcgullr Uesellach 4 OoaTSNR 8uataleening 1880 8 K K Goal B Cr 1880 S SrAlus Slod Hsilrid S 1888 NsD Ver Bus Hyp 8p bl oert 8