Goudsche Courant, maandag 25 september 1893

No 6158 Dinsdag S6 8epkMiiluM 1893 SSste Jaargang D SAMSOM heeft de eer de ONTVANGST te berichten der NIEUWE MODELLEN inajaaks ri i Ki ma tëls van de Goedkoopste tot de meest Fgne Soorten mimm cohmt ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEJS ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters brtlen berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Ondergeteekende bericht hg deze dat hg MAANDAG a s eene SUEDEBIJ a Openen AcKter de Viscbnarkt I No 89 Hg beveelt lich beleefdelgk aan zoowel voor het maken van Kachels Haarden Fornuizen enz als tot het doen van alle voorkomende BEPABATIÈS Bestellingen worden aldaar aangenomen alsmede te zynen Woonhuize MOLENWERF boven het Magazgn van den Heer P C BIK J C SWAMEM ODITVAKGEIS DE NIEUWSTE iJAiS J HOOGENBOOM BIKRBOTTËLAKIJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende beveelt zich hg voortdnring beleefdeiyk aan voor de LEVERING der Eerste Soort BIEBEU nit de Bronwery DR Gbkkoondb Valkc Van Vollenhoven s Ivxtra Stout voor Bloedarmen Maaglgders Zwakken en Kraamvrouwen als meest Versterkende Drank door U H Doctoren aanbevolen wordt door mg steeds belegen afgeleverd atiHT Vraagt s v p PRIJSCOURANT H VAN WUNQAAEDEir Fabrikanten KrAcpelien Holm Zeist Hofleveranciers Nationale MiUtie BailGEMEESTER en WETlIOUDEliS fa i GOUDA do o i weten dat het Uegutei Tan laK hryTiD met de Alphabetuche Numiyirt n hen die iu dit jaar in deze gemeente voor de MILITIE iiin ingetchreTen f n den 26ii September 1893 tot en met den 3n October daaraan rolftende de Zondag uitgetonderd de Toormiddagi ran 10 tot do namidilagi 1 nru op de Hecreearie der gemeente oor de belanghebbenden ter leaing ia nedergelegd en dat tegen Regiiter en Lijit beïnraar kan worden ingebraoht bjj den Commiaaaris der Koningin in deie Protiucie dnor middel ran een met de noodige bi wijutalilieu geatuafd eraoflnohrift op ongewgeld papier onderteeiiend door hem dl bet beiwaar inbrengt welit Termekachrift Tóór of op den 3 October 1893 moet worden ingelererd bg den Bnrgemeeoter dezer gemeente Oouda deg 23 September 1893 Burgemeeiter en Wethouders voornoemd VAN BEltöEN IJZENDOOUN De Becretarie BROUWER 1 1 fj i m M il i ii II Kleinhandel la Sterken Drank BUBGEMEEHTEK en WETHOUÜERS ran Gonda brengen ingevolge art 5 der Wet ran 28 Anguitue 1881 8t at blad No 97 ter openbare kennia dat by ben ie ingekomen van den navolgenden pereoon een verzojkichrift waarbg Vergnnning wordt gevraagd om in de bg ziJnnaam veimelde localiteit laterken drank in belklein te mogen verkoopen c als Naam T d Veriopker Aanduiding der local 8 L Frio Keijomtraat K 195 Gonda den 23 SoptemlHir 1893 BorgenieeKter en Wethouders voornoemd VAN BEKOKN IJZENIWOBN De Secretaris BROUWER BurgerlUke Btand GEBOIIEN 20 Hept l ieternell Johanna onder J O Brenger en J C Blok Antoinette Margaretha Josephine ouders G C Brujjnel en W Vuistiog 21 Arie ouders W G de Keiaer en E Edelman Jacobu Aagustinns onders A van der Weijden eu A Sjarnaaij Pieter Cornells ouders P Maree en C P Vardries 22 Wilhelran Johannea ouders J van der Kaa en W van der Neut Wilhelmina Catharina ouders A de Gunst en 0 Tuinman OVERLEDEN 2Ï Sept T Htrengbolt ONPEBTKOÜWD 22 Sopt J van Waas 28 i en J C Züleman 20 j J van Hoorn te Rotterdam 25 j en M M Uongelmans 19 j L Hchaap 22 j en D den Ouden 22 Ï GEHUWD 22 Sept J W Nortier en f W J Melijn Boyt WatergetUden HooK Laan loog Laag üond 14 U l 8 i U I S9 Muad t O tl 1 5 47 i it Uini4 t a 04 1 19 10 S 4t Wemid 1 t aa 8 01 a t4 3 It iSadenl 7 11 8 t87 7 8 8 67 Vril f 7 M 4 17 8 18 t 87 Zstsrd eO 8 88 4 68 8 64 19 SpringtQ 13 en 37 Sept Haan Zon SepLOpg A Oaderg A Opg Ondirg 14 6 48 8 sa 19 Sept 6 48 6 06 18 6 66 4 0 15 6 68 5 60 18 a 07 6 M V M 80 8 01 6 88 17 80 7 49 88 6 86 9 18 9 8 96 lO T 60 80 7 87 88 A ADVERTENTIEN Qetronird j W NORTIEB Commiu dtr Poittrgi m W J 10LUN Jouda 22 September 1393 V De Heer en Uerronw NORTIBR MoLUh betuigen hunnen dank voor de vele bewy eD Tan belangatelHng ter gelegenheid van hun Huweiyk ontvangen EAD mmLEÜSE Dit wonderbaatiyk Water maakt het haar taoht en glanzend en doet in weinige dagen de grüae haren geheel verdwanen Alleen vorkrygbaar k 1 00 per flacon by LOmS P W£LTER Coiffeur WESTHAVEN B 193 Zg dia ieta t vorderen hebben Tan of rar cbnldigd zgn aan de nalatenschap van Hevronw CAJBAB lfA HEBUISA ITZIQ HEIlfB in leren van tafel en bed gescheiden echtgenocjte van den Heer AN DRIES val DMB HAAGEN gewoond hebbende en overleden te Oowia den 4 JULI 1893 worden verzocht daarvan vMr dan 1 October 1893 opgaaf o betaling te doen ten kantore van den NotarisG C FOBTUUN DROOOLEEVER te Oouda i I Zy die ieta te vorderen hebben van of verschnldigd zgn aan den boedel en nalatenschap van den Beer DAJIIEL ABDOLVVa POSSIOBS gewoond hebbende en overleden te Oottia den 13 APRIL 1893 worden verzocht daarvan vóór den t October 1893 opgaaf ol betaling te doen ten kantore van den NoUris G C FORTUIJN DROOOLEEVER te a u ia De beneficiaire erlgenamon van den Heer PBANiJOia OBBNDBL in leven sigarenhandelaar te Oouda en aldaar overleden roepen by deze ter voldoening aan artikel 1082 van het Burf erlgk Wetboek op de bekende en onbekende schnideischers in gezegde nalaschap om op WOENSDAG den 18 OCTOBER 1893 des vooilmiddags ten 10 nre te verschgnen ten kanto van den Notaris O C JIPor tuijn Droogleever te Oouda ten einde aan hen dadelgk Qekening en Verantwoording van hnn beheer all te leggen en hunne schuldvorderingen te Voldoen voor zoover het bedrag der nalateusch ip toereikend zal ign Zullende acljt werkdagen te voren dagelgks van des voortniddags 9 tot des middags 12 nre inzage dèr gemelde Rekening en van de bescheiden daartoe betrekkelgk kunnen worden genomen ten kantore voornoemd DE RESTERENDE COSTUMES RN WIIITEEMAITTELS van het vorig jaar jvorden vóór de OPENING van het WINTERSAlSOEN tol pott r j en Opg erio iama d J F E£m 2N L NOE TIBNDEWEG D No 62 beriohten aan hun geachte oliSntjIe van al 1 OCTOBER hun zaak ZOU DA GS geopend is voormiddag S vaiT 11 tot 2 uur s avonds 6 11 overige gedeelten van dien dag GESLOTEN VRAAG VOLLENHOVEN 8 EXTRA STOUT per 12 cent BA88 C EXTRA STOUT per i fi 15 cent VAN VOLLENHOVEN S LAGER Bmi per Vi 12 cent wr fl 6 cent Aanbevelend M M EELOirJE RAAU O 183 DageiyivS verDCh voorhanden ZANDKOEKJES BOTERKOEK Briisa WAFELÏJES Koiets d Antads diverse GEBAKJES enz H J M KABEL OOSTHAVEN B 36 mmm mimm om Omtani Geld ten OTervtoas tad d Notari O C FORTüUN DROOGLKEVKB OP Dinsdag 26 September 1893 en volgende dagen telkens des morgens te 10 nren aan da Blo roistery van B W OTl O Uil de lleerekide in de Korte Akkerea tak Eene zeer belangrgke collectie PLANTEN allen afkomstig nit genoemde Kweekerg waaronder talrgke fraaie Orchideeën diverse Palmen Cyea revoluta Eene zeldzame verzameling Wiaterta OHielne einmteU alba grandtflora enz Alles te bezichtigen Vrgdag 22 Zaterdag 23 en Maandag 25 September as van 10 tot 4 uren De Catalogus wordt na den 19n September as gratis verkrggbaar gesteld Verdere inlichtiugen geven bovengenoemde Notaris en de Cnrator in bet faillissement H W OTTO de Heer Mr M M SCHIM viN DZB LOEFF Advocaat en Procureur te Gouda Wed M MOL Korte Tiendeweg Ü 3 is het goedkoopste adres van Nieuwe paraphien en reparatie Ontvangeii è Meuwsle REIiEDIIAIÜTIliS voor Dames en Kinderen van af 2 en 2 50 in de FINALE UITVERKOOP by I S KEI8ER Korte Tiendew GEVRAAGD om moo spoedig mogelijk in dienst te treden een BEEWAAU LETTERZETTER zy die met de SNELPERS hekend zgn komen bet eerst in aanmerking Adres onder No 2287 aan het Bnrean dezer Courant ZÜIVEIIK FRAINSCHE WIJiNEN De bekende BORD ADX ft 27 per 48 Fleasohen met aooUog tranoa bull geheel Nederland ook per proef flesoh kwart en half ankera belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Frijacouranten gratis en franco Tan alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gooda Eenig Depot van Reynwit s Boonekamp Elixter LOTEJN in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER TTxije E siaxd erLXsa arlct ZIJN TE BEKOMEN BIJ £ A Brinkman Zn PRIJS 1 Il LOTEN Lange Tiende weg voor 10 lÉkflÉKLIENAklOLÉ il liiiidl Cacao ii tl l enees eiiiclieikiuidijui Bekr met fiogdcDtB ZiHj iv Versterkend en Aangenaam van Hat melk ekookt seer san te bevalen voor da eH ksek derSD swakke pervonen eo klierachtifle geatellen Ket water toebereid i sU als ironwslrachtlce draak aitstakeni bO UarrMe ook voor suiKOliagen en kleiiie kinderen De erhte Klkel racao vso Knupellee I la s alom verkrUfbaar tal vierkante bn en van Kgr I l JO k Kgr t f 0 90 ea x ïgr k f OJO voonlHl vau Etiqnet waarop nevenstaand fabrieksmerk en dfl haadteekening vaa de Gouda Snelperadruk van A BuxzHank Zoo fabnk nten f ÜT KIHWElllN MiHOl JI te ZKI8T Met 1 October begint een nieuw kwartaal zij die zich tegen dien datum abonneeren ontvangen de nog in deze maand verschijnende nummers gratis BINNENLAND GOUDA 25 September 1893 Beroepea te Schoonebeeke toez m te Zuidervroade de heer J Warteua caod te Gouda Zaterd 23 Sept werd in de Sopieteit Ons Genoegen de najaarsrergadering gehoaden van de onderwyzers uit het arrondisiement Gooda Aanwezig waren 33 leden Het Tooratei Tan den heer Van Dongen om de oontributie van 4 gulden op 50 centa te brengen werd na eenige discasie umgenomen Het volgend pont Tan de agenda Iets over de spelling Tan Kollewgn c e door den heer Sonne Tan Oadericerk a d IJsel werd aangebonden iot de volgende Torgadering Wy Teatigen de aandfecht onzer itadgenooten op eene s ilderg Tan mej Huschmann Toontellende de TÏscbmarkt te Gonda hetwelk Toor het reneter bg den Boekhandelaar J T Swartsenbuig geëxposeerd is De eommif s £ Kanstein alhier is benoemd Om op den 28sten a s werkzaam te zyn aU chef Tan dienst in de beetwortelsuikerfabrielt Tan DaTerreldt Binck en Co te Oad en Nieuw Gastel Hedenmorgen 6 uur ontstond er een begin Tan brand ia een water en vuurnering op du Bogen Door tydige hulp eu het gebrutkmakea Tan een hoeveelheid zont wiat men grooter onheil te roorkome Van de aangeboden gelegenheid om des Zondags tegen Terminderd tarief naar dtin Haaj te gaan maakten Zondag 98 personeu gebruik De 2e Init R T Mnischart thans ged etairiieerd te Woerden keert 1 October naar z n garnizoen te Utrecht terag FEUILLETOIM STEREEN EN ZWAEZEN UÜ ket DuUêek M Denk toeb niet zoo kleio van baar I Zoo jong all v vu koo meu vooruit wèt qsi d dat sy haar leveo voor eeu schoon en adet doel tou opoffenui maar daar sy loeo noft een kind vaa wi t x j lv Dog oiat goed welks hare roeptog was iimt moest xjj dm vuurproef doontaau eer zjjdeu rechten weg zou rïndea I ffUaar gelooft gij niet dat het in tlire maoht had gestaan om aan het tot ran dit meiije oen aodere wooding te geven V bracht Alice hiertegen in ipeiii lioe Gy bebt gezien dat ik dece mnotit oiet bezat aoiwoordde hij somber Wellicht fiiqdtgg m j daarop kunneD antwoorden G j hadt die macht bneten wanneer gy een ander menBch geweest waart Maar dat U nu juiat het self bedrog waaraan wg allen ladende zgo Wij kunnen niet anden zijn dan wat Wij zgn Ëa indien bet mogelgk was bet verledene noff ecus te doorleven mot de errariog die wij nu hebben opgedaan inoden wg toch dezelfden fouten bei aan even als vroeger Wij kunnen niet over ons teUen heenkomen en bet noodlot is en blyft onze beheertcher Gg zgt dus Fatalist antwoordde Alice Ja I zoo ieta ten minste gaf Zeoko tec antwoord eo verviel in een somber gepeioa Afii vroeg Eb onze zendding Te Woerden is do bliksem ingeslagen bij den bakker v G in de paunenbakker en en veroorzaakte eenige schade aan het dak zooder dat brand ontstond Op den Kanierikschenvreg werden eeuigo hoornen getrolSen Te Stolwijk is een steen opgebaggerd die misschien voor ondheidkenneni groote waardi bezit De steen heeft den vorm ran een boog met eene grondlijn van 31 en eene hoogte van 19 C M De bovenste opperrtakte is Kwart en daarin bevindt zich keurig uitgebeiteld bei volgende in het midden een wapen verdeeld in vier kwartieren en daarboven eene kroon ter weerszijden daarvan een standaard waaromheen zich een band slingert met het opschrift P L V 8 aan de eene OLTRE aan de andere zijde van het wapen Voorts vindt men rechts eene kllmmenden leeuw links eenen arend en geheel bovenin bet jaartal 1570 Het geheel heeft zeer weinig door den tand des tyds geleden Zooals btgkt uit de mededeeling van den burgemeester te Rotterdam zyn in de vorloo pen 24 uren 2 nienwo Igders aan cholera asiatica aangegeven Drie personen zgn aangegeven als overleden terwgl 1 Igder is hersteld Een der 2 nieuwe gevallen heeft zich voorgedaan bg eenen schfpper aan boord Tan eéU vaartuig liggende aan de Oost Maaslaan d c naar het hulpziekeohuis in Crooswyk wen vervoerd terwgl het vaartuig naar de quarantaineplaats werd verhaald Het andere gevol deed zich voor bg een 4 jarig kind in d Boomgaardstraat dat overleden is In het geheel hebben zich nu van hot ontstaan der ziekte ap 21 Augustus af 40 gevallen Tan cholera alhier voorgedaan waarvan 24 met doodelgken afloop terwg 7 Igders hersteld zgn en 9 Igders in behandeling blyven Te Alfen a d Rgn is een vgfde geval va i cholera geconstateerd bij een 7 arig man di reeds is overleden Uit Leiden meldt men dat de heer J van der Breggen lid van de Eerste Kamer vfin de Prov Staten van Zuid Holland van den Baad van Leiden en dgkgraaf van Bgnland ernstig ongesteld is Benifl gernimen tgd is hg Igdende en nog is geen beterschap te bespeuren Na eerst te Wiesbaden verTolgens te Sch wal bach vertoefd Zonder tvijfet ie Anna Fedorownn bg hom Want eigenlgk ia hg t toob geweest ilie de kiem m famvr gelegd beeft om non to worden t Neen I ook hierin verkeert gq in dwaling Ba kiem was er reeds Wellicht was hij de eer te die deze kiem tot ontwikkeling bracht Wanneer bet bare bestemming niet geweest wat zouden dm zand priettera baar daartoe ni t hebben kannen brengen I Bfaar ik ben verzekerd da zg bem gevolgd ui B n 1 hfald Alice hardnekkig toI Ook dat is geenszins het gerat liet Zenko er terstond op volgen Hg is naar Azië teruggekeerd tot zgn armen en zielÉen en is daar gestorren voordat haar noTioiaat ten aïnde liep Toevallig las ik den dood van Johannes Haagen in een tgdschrift voor katholieke zending dat mg in handen kwam Hl j beefi den martelaarsdood niet ondergaan Manr ik vind dat de Aj dagelgkscbe zelfverioocbeuiog die jaren lang getoond en mer geduld en vreugde doorstaan wordt trots alte hindernissen trots gevaren en ontberingen ruim opweegt tegen een martelaars kroon Zeker l antwoordde Alice onTersobillig nOrarigens is het toch de eigen vrgo wU van zntkemenschen om ziob op te offeren Niemand difingt hen daartoe I Niemand Haar juist daarin ligt het grootsehe van hunne zelfverloochening Alice zaide niets daarop maar vroeg En waar bevindt zich nu de jonge noiïP Weetg dat ook V Ellens ia eme stad in Zatd Amerika Daar staat zij aan hst hoofd van eene mei Msohoot en te hebben wordt de patieut thaus te Loidfii in zgn eigen woning behaqdeld Vrgdag nacht sloeg te Kralingen de bliksem in verschillende hoornen verpletterde een paard in de weide in d n Prins Atexauderpolder en sloeg eenige hekken stuk Naar wg vernemen moet in den polder PrinsAlexander een man door den bliksem dootlelgk zgn getroffen in Den Haag is de bliksem ingeslagen in eene woning aan den Geest waardoor een kleine binnenbrand ontstond die spoedig gebtnscht werd Te Voorburg heeft de bliksem een belangrijke schade aan een bouw toegebracht Ook sloeg de bliksem in bg den tuinder D Plaizier onder Bergscbenhoek Het begin van brand werd door de bewouers geblascht Te Drachten slo g de bliksem iu de tuinmaoBwoning van Hoekstra welk eene prooi der vlammen werd De bewoners werden ternauwernood gered De miuister van binnentandsche aken brengt ter kennis van belanghebbenden dat het examen ter verkrggiug van akten van bekwaamheid voor huisen schoolonderwgs in de vrge n orde oefeningen der gymnastiek zal aanvangen op 16 October e k Zg die zich aan dit examen wenschen teonderwerpen gelievan üch TÓfis tiOotobaraante melden hg den voorzitter der commissie voor welke zg verlangen te versohguen metoverl ging van a geboorte akte b getuigschrift van zedelgk gedrag De adspiranten die do akte van bekwaambeid vermeld in art 58 onder a of ft der wet op het l er ondcrwüs of de daarmede gelgkgestelde akte van bekwaamheid of jtoelating bezitten moeten ook dat stuk bg hunne aanvrage overleggen De voorzitters der commission zgn te Ngmegen jhr mr J B A J M Verhegen inspecteur van het lager onderwgs in de 1ste inspectie te s Hertc eabosch te Dordrecht G Blokhuis schoolopziener in het district Dordrecht te Qorinchem te Haarlem F h Pontsma schoolopzienei in het district Haarlem te Haarlem te Leeuwarden J £ van Kenesse sehoolopziener in het district Heerenveen te Snoek te Zwolle mr Th ïluys J Pzn schoolop ziener iu het district Zwolle te Kampen te Roermond mr G D Franquinet schoolopziener in het district Maastricht te Muistricht Onder Leiderdorp sloeg de bliksem in dan wijdt tich in hare vrge uren aan de verpleging van zieke kinderen I Hij b eld plotseling op on staarde met onbestemden blik in de rerto rArtn sehefMct 1 liet Alice er op volgen Arm bamam h op sterkeren toon Guloof mg zij voor wie gij madetgden koestert is duizendmaal gelukkiger dan ik en duizend anderen dia zonder eene bepaaldo bMteMming zonder oen bepaald doel door het leven gaan en geon bepaald plan hebben of maken dio bebeersobt worden door zelfEUoht welke nQpit bevredigd wordt gekweld door wenschen en verwachtingen welke nauw ijks vervuld floor anderen worden verdrongen Het hart blgft eindeloos begeeren Naar het m j voorkomt behoort zg evenals degenen dia voor eene groutsohe gedachte laven en in staat zonden zyn voor de een of andere rede haar bartobloeil te vergieten tot die kleine schare van uitverkorenen vaa wie geschreven staat Zg hebben het beste deel gekozen dat niet van hen zal worden weggenomen Waar staat dat geschreven f Zeker mat in een Franseben roman I hernam hg op bitteren toon ivZulke gfzogden vindt men daarin niet De nieuwste produkten van ZoU Flaubert en consorten moet men gelezea hebben ia onzen tgd dal spreekt van zelf Maar dit eoo rven door mij aangehaalde gezegde vindt men in een bgna verouderd boek in een Kvangelie F n de Kvaiigalièn te lezen daarvoor heeft men tegenwoordig geen tgd Toen man kind was moest men zulke uitspraken van buiten leèren maar daarbg heeft men t ook galaten 1 Alice dacht bg zichzelf dat bgeen onaangenaam mensob e o verlnUerd menaoh gtwonden was Hij wiitk rmolüu van den Achthovcuschcn polder welke totaal in asoh werd gelegd Sene sobanr dicht by den molen brandde mede ai Te Papekop is de bliksem ingeslagen bg den Teehondor J H waar hg belangrgke schadf aan ameublement en gebouw aanrichtte Uitsluitend Toor de leden van de Tweede Kamer is een leiddrud gedrukt welke bg het afdeelings onderzoek der amendementen op d kieswet gevolgd wordt Flet stoffeiyk OTersehot van graaf Van Bjlandt gezant te Londen zou gisteren te s Gravenhage aankomen Het wordt door de echtgenoote Tan den overledene en de familiebetrtkkingen die in zgne loatbte levensdagen te AiX tesBains aanwezig waren herwaarts begeleid en overgebracht naar de woning van den zoon van deu oTerledene mr W P graaf van Bylandt in de r d Boschstraat vanwaar de begraltonisstoet heden vermoedeiyk Toonniddag 11 unr naar de b raa loats ond Eik n Duinen Bal vertrekken Te Maastrooht circuleert een adres mui do Koningin Regentes waarin aandacht van H M wordt geToétigd op de hooge sluisrechten welke nog altnd op de Znid Willeraavaart geheven worden AdresaMtau wgsan o B op de steeds scherper wordende medöiingiug tusBchen de verroermiddelen te land en te watQr waardoor de bedoelde sluisrechtan als zeer drukkend voor de scheepvaart moet n worden beschouwd Vooral achten zg de aÜMhaffing of althans eene b uidende vermindering der alnisrechten op de uid WillerosTaart uit een oogpunt Tan rechtTaardtghoid dringend noodzakelgk omdat op het Noord Hollandsche kanaal oTer eene lengte Tan 80 kilomater slechte 4 oent per ton InUireGhten daarentegen oi de ZuidWillemsTaart over eene lengte van 78 kilometer bgna 12 cent per ton wordt geheven terwgl het nieuwe Merwedekanaal zelfs geheel van die rechten is vrggesield Op grond van een en ander veroorlovan adressanteu i ich de afsohafl g der sluisrechten op do rgkakanalen in de welwillende overweging aan H M aan te berelen Naar men Tomeemt is het aitgeiinkt landgoed Mariendaat aan het kanaal te Apeldoorn aangekocht tot Testiging Tan eene rgkituin bouwschool bemerkte niet deu slechten indruk dien hij op baar maakte Weldra nam hg afiwheid van baar terwgl bij met langzanen tred zich van baar verwijderde Zg k ek bem nog een oogenblik na geiyk bij daar benenging in gebogen boudieg als een grüsaard Kan verbitlard mao berbaalda z b zienzriva larwgl zjj ds Mhoudars ophaalde alsof zij zeggen wilde kan ik t helpen en wat kan het mij ook eigenigk scheleD F Zij nam haar boek op on zotte hare lectuur voort Wie zijn de sterke zioleo en wie de zwAkkeo F Gelukkig die dit waten eens en voor goed 1