Goudsche Courant, dinsdag 26 september 1893

bevat ruim 40 hondleekeBingen ttrwgl aen 25tal mannen en vrouwen van allerlei rang en stand uit elke streek van ons land nog buitendien door middel van briefkaarten of noamkoarten hunne adhaeaie met de zaak betuigd hebben Het adres zal poedig verzonden worden Wie dus nog wit onderschrgvenofadhaesie wil betuigen wende zich zoo spoedig mogelgk tot bovengenoemd adres als eenstooder teetcenaar van bedoeld adres buitenland te toonan dot ook bg hem de ei schen der Europeesche politiek boven persoonIgke gevoeligheden u belangen gaan Keizer Frana Joseph eu koning Albert moeten zeer verheugd KJjn over de wending welke de laken genomen hebben Ook tot het onverwachte bezoek van prina Albrecht van Pruisen aan keiserin Friedrich te Hamburg die den regent van Brunswjjk in lange jaren niet had gezien moet de keizer den stoot hebben gegeven opdat de eiierinmoeder van het gebeurde en van de redenen hiervoor onderricht sou worden De vri conservatieve Post meent dat de handelwgze van den Keizer met êéa slag deu lest die tairgke patriotisohe harten beklemde ter zgde beeft gesteld en aan de ontwikkeling van de liefde voor en het vertroowen in den monarch plaats heeft gegeven Vooral geldt dit vau de niet Pruisische streken met name van ZnidDuitachland Het in de keizerdagen vau Karlsruhe en Stuttgart begonnen werk wordt door het keizerlgk telegram waardig bekroond De uitdrukking van bartelgken dank welke het antwoord van deu prins bevat zal zeker in alle patriotisohe harten weerklank vind en Uit eerbetd voor den overledene De dwaze gewoonte dat dat babbeloara die gaarne zichzelven hooren hunne gdelhoid gaan voldoen onder voorwendsel dat zg hulde brengfn aan een afgestorvene heeft te Tourcoing lot een pyniyk incident geleid Er werd een ondofficier lid van den Haad begraven en zekere heer Dewez hield een rede waarvan hg gebruik maakte om hatelgkhoden te debiteeren aan het adres van den ook aanwezigen afgevaardigde Dron Toen de Igkredenar had uitgepraat kwam de vol ka vertegenwoordiger op hem toe en zei 6e zgt een ellendeling ge zgt soldaat geweest en moet dan weten wat u te doen staat Een duol zal natonrigk volgen t ontbrak er nog maar aan dat ze dadelgk a la Hamlet bg t graf handgemeen werden BnrgerlUka Stand Uaattreoht l GEBOREN Corusliik Sara ouders A M U Planken on K C Immaneel Alberdina Menschje onders A Vromans eu M Vromans Tot wering van de besmetting van Aziatische cholera wordt met ingang van 24 September te Gouwosluis gemeente Alphen en te Oude Wetering gom Alkomade goneeskoudig toezicht gehouden op de daarlangs varende schepen en hunne opvarenden met toepassing van de artikelen 23 tot en met 29 van het Kon besluit v4n 30 Augustus jl No 137 Beurs van Araslerdam 83 SRPTKMDEH iVor kn 81 100 n 7611 6T n 981 41 W f I 1V 77 It 103 03 Sft 98 98 99 885 m 100 81 lOO i 104 IM VllI ft 101 100 1 4 34 981 93 161 lUV 101 sov 119 ftft s 69 99 IJOVi 10 1 lOft 991 91 lojv 133 10 i Vi 68 85 10 los 108 99 4 V H l Ü97 I 1091 96 I14V 117G f91 108 NlusaUNU Corl Nud W S V dito dito dito Sdito dilo dito 3 i lloKOAa Olil Ooudl 18SI 8S t ITALIK InaoliryviiiK 1868 til ftOusTBNK Obl inpspiur 1868 5 dilu in zilver IHS l l oaTliOAL Mig mot tiokvt 8 dito dito 3 Rl l A li Olil üo l Se Snrio 5 dito Oecons 1880 4 ilitobijEtolhi l86 4 ilito bij Hupe 183U V0 4 ditoiuKOud loaa l88S 6 ilito ililo dilo 1884 SPANJS Porpul ioliulil 1881 4 TUKKZIJ Gepr Ojtiv Isen 1800 4 Geo k ei in wrie l Goo lottiiiu serifl C 2viDAra REP lira v oU 18U 1 Huico ÜM Uuit Soh 1890 V NB UBl A Obl 4 oniwp 1881 Amstbsdam ObUnsti UBl Vi HoTTZonAll Sloil tam l88 S i Vtu N Aff IlsiiileUv luiul AroniUli Tnli H j JerliliMlen l liMsalioli ppu dito Ariili Ilypotliiwkli psiidlir 4 C uU MiJ litT Vomtotil inail Gr Ilypolhoukli pniidbr 4 Nodurlsiimoho baiik MRnd Noil lUlKh lmnaUrh ililo N W il l o Uyp b pandbr B Itotl Mypulhcokb pandbr 4 Ulr llypiilheokb dltu 4 UoiTZKH üost llong bank uuid ItllsL liypolliookliank psndb 4 i AuEslKA Kqint liypotli psndb 6 Mat L G Pr Liun eorl KiD llall U Spaarw Mij sand Mij lot Kzpl r St Hp luud Nei Ind Hnoorwufïm usud Nod Zuid AM Spm aand 9 dito dito ditul89l dilo 5 lTAUl 8piMrwl 1887 SV A Kobl S Zuid llal BpwmM A li ubl S Pols Waraoha i Wennon aatid 4 HusL Gr Kun Spw H j asnd i Bslliiolie dito asad Fastowa dito sand 6 I vHntf Dombr dito aand 5 Kurak Ob Atow Bp kap asnil fi liOiowo Setriiat 8p M i nbliu S Grol Vitebsk dito obllg i ZüidWosl dilo osnd 6 dito dito oblig 4 AuzaiKA Celit l ac 8p My obl 6 Uhio iiNurlb W pr U r sand dito dito Win St l ulor obl 7 l nvor k Blo Gr 8 in o rt v a Illinois Guntrsl obl in KOud 4 IjouIsv b NoahvilliK crt v oanil Helioo N 8p Mij leliyp o 61 Miaa Kansaa v 4 pot prof asnd N York ünlario li Wotl aand dito Piinna Gbiu uIiHk S Orsfion Calir lo hvp iu ifoud ft Si l aul Mimi ti Msuit ubl 7 Un l ac Hoofdlijn obl 9 dito dito Lino Ooi Ie hyp O ft Janaua Gad Soutli Gert y aand VZN U Rallw kNav leh d o o Amsteril Omnibus Mij nand Botlord TrarawoK Maala sanil NlD Stad Amaterdsm aand Sta4 Uollorilam ooud 3 Beloib Stad AntworponlS 1 I Slad Brusaol 1889 S il lloKO Theiaa llegullr Gosollach 4 OosTRNK Staataleenintr 1860 ft K K Goal H Gr 1880 9 Spanjz Sud Madrid 3 1898 Nzn Vor B x Hyp Spobl eert ft In Juli werd een jonge Igator gevangen en in een groote volière in de open lucht gezet Den volgendon morgen zag de eigenaar hoe de oude vogels hun jo ng voor de tralies van wormpjes voorzagen on voederden In dezelfde volière zat al sedert 10 jaren een oude Igster een mannetje dat heel jong gevangen was zich nooit gepaard bad of met famitiezorgeu gekweld was geweest Toen deze oude vogel de beide Igstera hun jong zag voederen volgde hg hun voorbeeld na Hg nam uit het bord met brood en melk dat in do volièra stond oen stukje en zocht den jongen vogel erXtoe te krygen zgu bok open te doen Eerst had het jong bier geen b rip voor ol goon lustier in maar na eene overreding tiet het zich jm t brood en melk hennepzaad en andere dingen voeren Do oode vogels keken van buiteu naar bet verloop der geschiodonin en boproüfdon van hun kant zoolang het vreemde mannetje met do voeding bezig was vooder aan te brengen door de tralies Den volgenden dag hadden zg nieta meer gebracht maar zaten op een boom in de buurt naar hun jong te kgken Zoodra een van de huiskatten de volière naderde maakten de twee oude lijsters alarm na nog een paar dagun tieten zg hot bet jong maar geheel aan zgu pleegvader over on deze betoonde zii h voortaan dit vertrouwen ai es ins waardig want ofschoon de jonge vogel al heel goed alloen zgu voeder kau zoeken en groot en sterk wordt houJt de oode niet op hem alle lekkere beeves toe to scbuiven t ie Naftir Door honden verscheurd Donderdagmorgen om 5 nor had te Brunn a G een allervreeselgk ongeluk plaats op de plaats vóór de woning van don huiseigenaar Leopold Herbatliofer De in betzelfde huis wonende 70 jarige Marie Bodeck wilde juist naar de porap op de plaats loopen om water te halen toen twee groote honden aan Herbsthofer toebehoorende zich op de oude vrouw wierpen en haar de kteeren van het lichaam rukten Haar zoon die het hulpgeroep boorde en die zgn moeder uit baar benarde positie wilde verlossen snelde terstond te hulp Hg kwam helaas te Iaat 1 OVl loi 7 4 i IM s Jl wi 5 15 8 7 1893 Aangcvangèo i Nei TUd vun Greenwicb 7 10 4 50 4 57 5 04 6 11 6 80 5 66 8 03 6 10 e 17 10 1 30 1 60 48 1 48 3 10 4 8 DEN llilAO OOUUi Unje 5 517 10 7 43 9 88 9 46 10 19 11 33 11 16 1 411 16 8 46 3 43 4 16 4 41 6 81 7 04 Voorl 5 58 i 10 16 1 48 4 48 7 0 MoÜ lO 10 37 8 5 88 M0 19 10 4 1 09 6 09 7 31 u U 6 30 7 50 8 1 $ 9 58 10 18 10 57 18 03 11 46 8 80 1 46 3 15 4 13 4 43 6 10 6 51 7 48 I 1 45 1 56 8 08 8 0 8 1 S C T a K O H T r o U D A Ulrerht 06 33 7 50 9 9 64 11 34 11 03 11 50 l SS 3 3 68 4 43 6 03 8 38 7 48 8 09 8 l 0 10 07 10 64 Htrnlelen 0 43 8 04 10 08 11 10 3 10 4 07 6 01 5 18 06 WoorJon 6 53 8 11 10 16 18 34 4 16 6 38 Il 10 84 Uailii iil w 7 07 8 19 10 83 18 48 4 84 5 40 l Gou 1 1 r 7 80 3 33 1 34 10 86 18 06 11 66 1 88 3 87 3 4 4 37 5 80 5 63 7 08 8 808 41 38 10 40 11 88 AliSTtKOA M O O U J A AmiUTiIam CS 7 56 40 11 10 JVguWnUm Wp 5 60 8 10 65 11 86 Ooudt 7J0 6 10 44 lliM 1 87 11 48 r Bii de firmft V n CrefeM ft Co t6 Amrterdam id thnns hei tweed f deel rerachenen van dp QeMchiedeoU van het volk Uraël bewerkt door den beer M MooMCh conrector aan hei N I Seminanam aldaar Hei bevat de tiJdvakken taucben den dood van Alexander den Qroote en het begin der elfde eeuw onxer jaartelling daf ran 14 eeuwen Hefc grootfite gedeelte daarvan na do verwoeiiiag van den tempel onder keizer Vempasiana is d n meeaten weinig bekend Met groote helderheid nchpiit de geleerde tchrgver de lotgevallen van xgn volk in die eeuwen san beproeving en tcveoti van nieawen laiater o a onder de Mahomedaantche vortton van Spanjp Ook de l Khröving van den Htryd tuiwcheu de vorBchillepdewjcton en van het ontstaan en de voltooiing van dei Talmad verdient zeer de aandacht f 0 25 toegang heeft in varsehillende steden der Vereenigde Staten wdke den bezoekers bet bewoste pistool vertoonen maar het esemplnar in quaestie het laatst onder berusting van den disiricts gemachtigde die de zaak instrueerde is niet te vinden Die iDime Muse trouwens nemen het zoo nanw niet want o a wordt te New York in eene dergeijjbe onderneming het faoofd van Guitean op sterk water tentoongesteld en daarby zgn nog wel authentieke bewgzen gevoegd Er is een derde Brief van mt too Houten verschenen Onlangs iwhreef en Pateriburger correBpondent aan een Zweedsch blad dat de Czaar d troonaoprolging veranderen en zyn derden zoon Michael tot Grootvorat Troonopvolger verheffen wilde omdat Grootvorat NikoUï weinig begaatd twak van geitel en by hot leger niet berain l ia Dit wordt thani in een Duit ich blad dooi een Kusfliach generaal tegengeeprokeo Het geracht bernst op een legende die wil dat er na den dood van Alexander II onder de dri eeraie Czaren geen NikoUuazai sjjn De eerH Nikolaas stierf inderdaad voor hg do Keizerskroon kon dragen en uu voorapett men ook dat de tweede geen Keizer sul worden Maar het is onjuist dat de Troonopvolger zwak minder begaafd en by t leger uiet bemind zou zyn Alleen is dit waar dat hQ ziüh meer door do sociale dan door do militaire vraagstukken voolt aangetrokken Doch dit xulhem juist tot een zeer populair Vorst kunneo maken zegt de generaal De boer Van Houten begint met te waarschuwen dat bet een illusie is te blgven ijveren voor i t kies wet voorstel Tak daar dit slechts iu gewyzigden vorm kans van aanneming heuft Uit tal van verschyuselen maakt de schrgror op d it zelfs het publiek niet meer warm te maken ia voor het ontwerp zooals het daar ligt Vervolgens treedt hg iu een vergelgking dor stelsels Tak on Van der Kaay c s en spreekt het vertroutronwen nit dat de schrgfproef zal vervallen De discussion nagoando ovor hnt kenteeken van maatscbappelgken welstand in Tak B ontwerp gevoerd acht hg de bepaling dat niet alleen van de instellingen die armenverzorging ten dool hebben maar ook van anderen wier doel slechts is den naasten weldaden ie bewijzen door kie ors kiezersvrouwen en kiezerskinderen niets mag worden aangenomen een moord in massa van kiezers embryo s Want onderstand daaromtrent laat het ontwerp geen twgf il is elke verstrekte onderstenning in gold of benoodigdheden En wie nit onze lagere klassen Iwhoort wel niet van tgd tot tgd tot de beweldadigden van de eene of de andere liefdadige instelling Hoe gevaarlijk het is lucifers binnon het bereik van kleme kindoren te laten bleek fc Amsterdam weer eens voor do zooveelRte maal In een geaii tn de Bnrentszntraathadde vrouw des haixes eten do kamer verlatan In dat onbewaakt oogenblik kroeg een driejarig jon 1 gfl e een doosje lucifers te pakken dat h5 isj spelende in een koffiekau met pas gezette kolS stopte Toen do moeder terugkwam en ziel een kopje koffie iaschonk kroeg zo dadeljjV een vreemden amaak in den mond en vond bit nader onderzoek het doorweekt © luciieradooBJ ia de koffie liggen Oetukkig dat het zoospooüig bemerkt werd anders zou wellicht bet geheel gezin ongesteld zjjn geworden Ter berinnering Een uitmuntend ontsmettingsmiddel aan he Institnut Pasteur gebleken t beste to z d ihet volgende 100 gram ohloorkalk in poeder geroerd in ruim 1 titer water iVi fleach naeonigon tgd ge6ltreerd en daarna met de 10 20voudig noevoelheid water verdund Juist dat verdunnen is gkbleken de ontsmet ttiude kracht aanmerkelyk te verhoogen In het Phftrm Weekblad wordt de aandscht gevestigd op de Doeringsche zoepziektt welke up de kliniek voor huidziekten van dr Lassar te llerlyn werd ondekt en reeda zoor algemeen verspreid moet voorkomen Zy doet zich voor als een dikke uitslag die ontstaat na het aanhoudend gebruik van Doerings zeep met des uit De mededeeling is ontleend aan de Intern Pharm Gen Anz ig 1893 no 22 Een struikelblok acht mr Van Houten art 80 der Grondwet waarmede z i geen btijvond kiesrecht is te bereiken Hg vreest zelfs dat iiet amendementVan der Kaay zou kunnen stranden Het verplicht den wetgever kenteekenen van geschiktheid en maatschappolgken welstand aan te wgzen welke de opdracht der functie van kieper wettigen en wingt hein tegolgk aan de vrouwelyke helft ntrgenen die deze kentpekenen bezitten nietter£n hot Jiiesrecht te onthouden Het is een connadintie y at zulke konteekenen als voldoende gelden hg een man en ats onvoldoende bg een vrouw en die contradictie wordt tot ongergmdheid in een staat waarin vrouwen de hoogste staatsrochtelgke functie vervullen De hoer Vuu Houten zou grondwetsherziening vóór alles wenschelgk achten teneinde niet langer iu onvruchtbare bottom te zwoegen 7j i is sedert 10 Augustus het alternatief niet meer öf aanneming van Tak s voorstel 6f Kamerontbinding maar of formoloeriug en aanneming van eenig voorstel in de richting van de voorstellen v d Kaay c 8 of Mackay o s óf heropening van hot debat over art 80 der Grondwet In het district Columbia Ver Staten is men san het roeken naar het pistool waarmede Guiteaii president Uarfleld indertyd hooft doodgewhoten Pe politie te Washington moakl er aanspraak op om het te plaatsen in het museum waarmendemoordwerktuigen bowaart die gebruikt zyn voor belau rijko misdadenEr zjin wel tien zoogenaamde Dimo Musea muaeats waar het publiek voor den dime = Ik was en ben bereid tot een uitbreiding in den geest van artikel 80 mede te werken nmar ala de een dit artikel ter zgde stett of do ziel er uit w interpreteert kan de andei er niet aan gebonden biyven Het kiesrecht voor mannen uit ia breiden tot in de laagste diepten der maatschappg en hot te onthouden aan ontwikkelde en gegoede burgeressen in mot een eerlgke interpretatio der Grondwet in vierkanten strgd Do Grondwet huldigt bol uitsluitend recht der mannen maar dor mannen die kenteekonen van geschiktheid en maatschappelgkon welstand bezitten Wie dit stelsel aanvaardt moot het in sgn geheel toepassen ÜIrcclc SiMiorwegverbIndliig mcl JOUÜA Zoni 18 10 66 11 03 11 0 11 10 11 16 Ooiuld Moonireolit Niouwerkerk Cpelle UoUertUm Koltardia poIle 7 16 7 31 7 3 7 46 7 65 1 05 1 18 1 1 1 18 BH Di 10 11 10 38 10 39 10 40 10 58 8 41 8 40 8 66 9 05 Natuurstijl Het adres dat door den heer Mr H O van der Unden van Snelrowoard te Qinnoken bg Broda oanU M de Koninginllegentes ztJ verzonden worden om van rogeeringsw e op te richten eene U kaTuinbquw school waarop ali onderdeal zal worden pnderwezeu de Natuurstyl theoretisch en practisch 10 10 18 38 KOTT 51 6 01 7 16 7 47 5 10 S 1S Niéuirerkerlt 6 1 6 81 Hwninofal 6 86 6 1 Ooudt 6 81 9 36 7 46 1 44 4 ln O U D4 11 60 13 10 18 08 18 40 8 07 8 18 10 03 10 11 OOtlDi nlSN HIAO OouiU 7 H0 11 40 9 04 9 47 10 49 11 11 18 111 01 1 87 8 89 3 45 4 45 5 86 6 59 7 13 8 86 9 18 10 45 11 11 11 30 ü t JM 7 418 58 HOI 1 13 4 67 6 11 9 60 Zogir 7 51 0I 11 10 1 18 5 08 6 10 69 Voorb S nH lt 11 11 l Sl 5 10 8 38 10 11 lltga 8 039 18 9 jll0 i 11 17 11 41 11 51 1 39 1 57 3 56 4 15 6 15 5 56 6 37 7 43 8 5510 1811 15 1 Aller op Zou a Ke aa tftii n 15 laai tot U S tpt niWr liOI B UTRECHT i l U 1 o 407 56 0998 81 I0 19glt 18 48 8 83 3 18 4 18 4 47 6 83 6 01 7 46 8 38 10 08 Ou l 5 0 6 54 11 14 8 37 5 87 7 69 10 11 Waartlon 5 49 7 013 11 11 81 8 45 6 05 6 46 8 07 10 88 I II lo 10 03 11 10 aouda i kmutiM wo llumilon 0 1 5 7 11 8 41 ll SD 8 61 5 16 6 65 8 14 l M Ulreohl 0 18 7 8 8 84 8 11 9 10 51 11 60 1 10 3 08 3 50 4 48 6 19 0 11 8 36 8 88 0 10 10 68 n 0 U U A i M s T R D t 8 40 8 11 10 06 II 18 11 8 51 4 47 6 13 7 59 9 11 10 65 U l 1 8I 11 10 18 14 1 10 8 40 6 46 8 S 8 14 3 66 8 8 60 Omt BmmIm want de dieren hadden den arme vrtrnv reeds verscheidene govaarlgke beten toegebracht en haar het vleeach op verschillende plaateen van het lichaam gebeten Toen de honden den zoon der vroaw gewaar werden vielen zgook dezen aan en takelden zg hem op gelgke wijzt als de moeder toe Met behulp van den eigenaar gelukte het eindetgk de woedende dieren aan kettingen vast te leggen Terstond werd geneeskundige hulp verleend maar de oode vreuw baatte dit niet veel meer zg werd stervend naar het gasthuis vervoerd De honden werden later a emaakt Zooals reeds vroeger werd aangekondigd mocht de Maatschappij van Weldadigheid c op 25 Aug haar 75 jarig bestaan vieren Die dag is niet geheel onopgemerkt voorbggegaan maar het feestbetoou bleef geheel beperkt tot den eigen kring der Maatschappg en kenmerkte zich door eenvoud In het Hoagache Dagblad heeft de eerbiedwaardige voorzitter der Maatschappg Jhr Mr J K W Quarles van Ufford een artikel aan die herdenking gewgd en daarbg ook herinnerd aan de eer die de Maatschappg gewerd toen baar voorzitter op Koninginnedag met het ridderkruis van den Nederlandscheu Leeuw werd begiftigd Op den eigenlgken gedenkdag waren de commissarissen met den directeur de ambtenaren en beambten de leeraren derVanSwtetenschool en van de lagere scholen de dienstdoende 00 vroegere geesttflgkon met vele vrienden en bovendien zeer velen uit de bevolking der koloniën op het voorpleiu van Rnstoordc woarby de Heer M E van der Menleoi predikant te Bolsward die hetdenkHeeld voor die stichting aangaf het woord voerde De spreker herinnerde aan het schrgven van de KoniuginRegentea die het denkbeeld om op Rustoord voor de onden van dagen te zorgen zeer schoon en practisch noemde en er een belangrgke gift voor schonk voorts ook aan dat van den heer P W Janssen te Amsterdam die hg de toezending zgner gift van 5000 schreef maar dan ook uwen on voorts geloofd in de toekomst over de gift van f 1000 van majoor Van Swieten over de ktoiners hem gezonden bgdragen üpr eindigde met deze woorden Het is een klein begin maar het Nederlandsche volk zal ook deze nieuwe stichting der M V W niet vergeten De voorzitter nam daarna het woord om Rustoord voor zgn bestemming opend te verklarftn drukte den wensch uit dat vele oudjes er oen rostigen ouden dag iu zouden doorbreugen noodigde de aanwezigen uit de nieuwe woningen te gaan bezoeken en sloot daarmede dere samenkomat Ruitoord bestaat thans uit vgf woniil en onder een dak Elke woning bestaat uit een ruim woonvertrek met bedstede afzonderlgk keukentje Iwrgplaata en hok voor een schaap of geit op de zolderverdieping is de slaapplaats voor een inwonende dochter of zoon Aehter elke woning is een tuintje dat de bewoners zullen kunnen inrichten gelgk zg rerkiozeu Het vroolgk aan den straatweg naar Noordwolde dicht hg de beide kerken gelegen terrein biedt ruimte aan voor vele soortgelgke woningen zoo de middeleu tot den bouw daarvan zullen worden geschonken Vier paar ondjos zonden spoedig de nieuwe woningen betrekkon Met leedwezen constateert de Heer Qnarles van UfFbrd voorts in zgn hierbedoetd artikel dat de poging om ter gel enheid van het diamanten feest der Maatschappg oen som van f 100 000 byeen te brengen benoodigd tot de aflossing van de schntd aan de Rotterdamsche Hypotheekbank by de natie volstrekt geen steun heeft mogen vinden al lieten de trouwe vrienden en voorstanders zich ook hierbg niet onbetuigd De hoop dat men alsnog den Bnancie eommissaris C W graaf van Limburg Stiram te Arnhem giften tot dit doel zal doen toekomen acht bg niet geheel nitgeaioten maar hg besluit zgn artikel met den wensch dat de afdeelingsbesturen en correspondenten er naar zullen streven het ledental te ver 36 9 48 49 e 56 10 06 11 18 8 40 9 IS 11 08 11 36 11 48 4 46 4 66 6 08 5 09 8 10 8 30 1 06 9 30 9 46 85 10 03 7 07 7 17 7 84 T 31 7 37 S7 9 6C 10 10 10 8 S0 S 4B B 40 4 S5 4 40 7 8S 8l6B 7 40 10 10 B SI lUI 4 10 4 SS S tO 10 3 meerderm en in het algemem de belangen der Maatschappij te bevorderen Een oienwe vorm van fieaschentrekkerg Het kwam in den taatsten tgd meermalen voor dat hotelhoudqn in Zwitserland per briefkaart ttit Londen bericht kregen dat een Amerikaansche familie in aantocht woa om ten bannent gedurende verscheidene weken te vertoeven Een dag kter volgde dan de mededeeling dat de bagage der milie gearriveerd was maar niet dooi ezonden kon worden eer de vracht was betaald on de hotelhouder werd nitgenoodigd het bedrag te zenden Velen vlogen er iu on de firmac te Londen was niet terug te vinden Men meldt nader nit Aarlanderveen Bgna een jaar geleden werd alhier door de iereformeerde gemeente voreenigde Chr Goreformeerdeu en Nederd Gen form rden de heer H M A v d V op zekoren proeftijd tot predikant verkozen Toen die proeftgd om was en de hoer v d V aan de voorwanrde om alsnog examen af te leggen als predikaat niet voldeed werd door don kerkeraad besloten hem niet meer tot dan preekstoel toe te laten Esn groot gedeelte der gemeente was evenwel met dit korkeroadsbeidnit niet ingenomen meeuende dat de heer V d V ton onrechte van den preekstoel werd geweerd en onttrok zich nan de gemeente om eene nieowe te stichten aan welke men den naam van oud Chr Geroformeerd tracht te ffe D Tot het bouwen eener kerk is reeds besloten Deze kerk zal de derde protestantsche kerk ÜO in een afdeeling der gemeente van niet meer dan KXM zielen waaronder nog vele roomsch katholieken Uit Amsterdam wordt gemeld Men verwacht dat in de Crailooscbo bosachen door de bewoners uit den omtrok gverig zal worden gezocht naar het Igk van de vermiste mej ii hmitz te meer nu op hot vinden van het Igk eene belooniog van fO gulden is gesteld Reeds nu kan mon in de boascben en op de heide vooral op die plaatsen waar di bodem zich tot spitten leent tallooze apor ii van onderzoek vinden Intusschen zgn de meeningeu zeer verdeeld Te Laronborg gelooft men dat De Jong zoo hg inderdaad moord heeft gepleegd do misdaad in den avond van 30 Angnstus moet volvoeril hebben De chef van het dienstpersoneel iu het Paviljoen hg Larenborg werd gisteren met vier der bruiloftsgasten die op don avond van den dOsten het feest in het Paviljoen bgwoonden waarbg De Jong zich op den voorgrond stelde door speeches en voordrachten te houden voor den rechter van instructie te Amsterdam gehoord en kan het bewgs leveren dat Do Jong niet gelgk hg beweerd heeft dien avond per tram van omstreeks 5 uur is vertrokken om zich vnn daar naar Bussum en Am terdaim en vervolgens naar Londen te begeven Immers die chef heeft oeno zekere juffrouw Nieuwenhnis te Amsterdam thuis beboorende naar de bewuste tram gebracht en ond terugkomende De Jong nog in hot paviljoen aanwezig De Jong bg dit verhoor aanwezig verstrikte aich na dit getuigenis in allerlei leugens maar bleef volhouden dat hy te 6 uur 33 min uit Busdum naar Amsterdam vertrok niettegenstaande nog te 7 uur 57 min een telegram van zgne hand te Bussum is aangeboden De chef in het paviljoen meent op grond vati een en ander dat de gebeurtenis op dien eigen avond moet hebben plaats gehad ook omdat De Jong blgkbaar dien nacht nergens in d buurt heeft gelogeerd en daar men ook d plaats van zgn v rblgf gedurende den volgoiidu naeht niet heeft kunnen opsporen het meer roor de hand ligt dat g zich uog een nacht na het miadrgf in de streek schuil hield dan dat hg den nacht vóór het gruwelstuk in dal geval dus mot mej Schmitz in de bnsïchen zou hebben rondgezworven Deze getuige blgft aan deze meening vasthouden tenzg overtoigpnd wordt aangetoond dat De Jong ook op 31 Angnstus nc met Marie Schmitz is gezien Dit laatste was tot heden slechts door twee personen beweerd en wel door den cantineboaa in het kamp en door eenen machinist TOn de stoomtram Hilversum Huizen Na echter blgkt het dat ook eene derd daarmee in verband staande getuigenis kan worden geleverd en wol door twee tuiuknecbts Ton Crailoorf die des avonds na afloop van het vuurwerk in het kamp omstreeks half elf den weg naar Blaricam oploopeod plotseling eenen heer in lichten pantalon en donkere jas gekleed uit eene laan te voorschgn zag i4omen Zoodra die heer hen gewaar werd maiükte hg lechtsbmkeert en liep weder blgkbaar vlnoht tende bet boech in Dit gebeurde alzoo om t ks half elf en jniat ongeveer tezelfder tgd liebben vgf zes personen loopende op den weg Ton het kamp naar Huizen ter hoogte iw de plek woa date weg den zandweg van Naarden naar Blaricam kruist eenig onnut barend gelnSct als een g l in de verte vernomen Wel meent een hunner dat dit geluid van de richting Naarden tot hem kwam maar iu aanmerking nemende boe mon zich bg dergelgke gelegenheden in do richting kan bedriegen is het best mogelgk dat dit geluid van den tegenovergestelden kant Kwam d w z van de zgde waar de bovenvermelde ontmoeting plaats vond En jaist tusschen de plek waar het geluid werd gehoord en de plek dier ontmoeting is in een veld met la eiken hakhout door den toiubaas van Crailooc een stuk zwarte dameskant tusschen de struiken vastgewrongen gevonden Aan dit stukje kant was nog de geur eener odeur merkbaar terwgl het slechts eene zelfkant vertoonde zoodat het niet een stnk eener kra of boekgarneering maar eer een gedeelte van eene japonstrook kan zgn geweest Het stukje kant zat echter ongeveer een meter boven den bennen grond tusschen de takken vastgeklemd terwgl van uit het op slechts vgftien meter afstand daarvan gelegen bosch voetttappen en wel allo sporen van eene mannenlaars met broeden hak naar de bewuste struik leidende waren waar te nemen Een en ander in aanmerking genomeo zou de veronderstelling gewai d kunnen worden dat bet stachtofièr zoo werkelgk misdaad is geploegd in bot bosch is vermoord en op den rog des moordenaars door hot hakhout is gedragen waarbg dun de japon zou zgu blyven vasthaken aan de bedoelde struik on met gewold losgerukt en gescheurd zou zijn Do richting waarin het stukje kant vastgreep kan volkomen ih overeenstemming worden gebracht met de richting waaruit de beide tuinknechts den bewusteu heer zagen naderen Terwgl uit het samenvallen der genoemde tgdstippen zou moeten worden afgeleid dat bet Igk niet onmiddollgk maar eerst later onder don grond werd bedolven mag het intusschen van bet grootste belaug worden geacht of bet gevonden stukje kaht aan de justitie te Amsterdam opgezonden al dan niet behoort tot de kleeding van Maria Scbmitz welke modo in bet bezit der justitie is Hieromtrent echter hooft men nog nieta vernomen Uit inlichtingen door hot Handelsblad te Maidenhnid de eerste woonplaats van De Jong s Eugolache vrouw ingewonnen blgkt het volgende Do Jong die hofmeester was op een schip varende tusschen de Nederlands he havens en Middleabrough geraakte aan boord iu moeiolgkheden naar mon zegt door het smokkelen van sigaren en word tot gevangenisstraf veroordeeld Iu do gevaggeots werd hg ernstig ziek zoodat hg naar het hospitaal te Middlo8br ugh vervoerd moest worden waar hg voor oppassores een 25 jarig meisje Sara Aona Juet had wier ouders in goeden doen zgn en to Maidenhaid wonen De jonge dame die een aardig uiterlgk heeft trok de aandacht van De Jong en zg waren blgkbaar spoedig op elkaar eriiofd Eenige dageti later stelde Do Jong haar voor met hem to trouwen dit werd aangenomeu Tegen hot eind vau November werd Do Jong uit het bo8pi al ontslageu hy ging naar Nederland en het meisje zag hom niet woder voor April jl zg schreven elkander echter Hg zeide haar toen dat hg van plan was haar dadelgk te trouwen op eonen Moidf kwam hg te Maidenhaid oü werd bg aan bare ouders voorgesteld Zgu gedrag gaf iu het algemeen geen aanleiding tot verdenking slechts verlegde of verloor hg attyd zgne büura on leende hg steeds geld vau don vader van het meisje en anderen hoewel hg voorgaf voel gold te hebben eis eigenaar van een hotel in Nederland te zgn pen ISden Juni werd b jonge paar in Bt Luke s Church Northtown Maidenhaid getrouwd Na de plechtigheid toen het jonggetrouwde paar fjuist voor de huweiyksreis zou vertrekken ontdekte Do Jong dat hij zgne beurs verioren had Zgne vrouw gaf hem X 5 en haar rader schroef eene cheque van £ 20 op eene bank in die plaats Onder het wegrgden riep bet meisje haren vader toe dat bg met eeu d of twee het geld zon terug hebben doch sedert dien tgd heeft De Jong altgd ontkend dat hg dat geld ooit ontvangen hoeft Naderhand kwam De Jong met juffrouw Scbmitz ie Londen De Jong bracht een bezoek aan de familie Jnett on voordat bg nog iets zeggen kon vroeg de moeder hem waar hare dochter was De Jong antwoordde dat zg van hem wc eloopen was en er met een dikken Amokaan van door was gegaan Hg huichelde een zoo groot verdriet datü e familie hem moest troosten daar zgn gedrag aan zijn verbaal een schijn van waarheid gaf BuUeolandscli Overzlclit De bericfateii uit de kolendiatricten ran Henegouwen luiden 71 1 gunetig Inde R formec klaagt d correspondent te Bergen er slechts orer dat het bostaiir Tan den sUatsspoorvreg m TOor Toldoende materieel sorgt nu er looreel meur bestellingen moeten worden uitgeroerd Do mynmaatscbappjjen zoqden gemak kel jk hun geheelen voorraad kunnen opruimen maar ijj moeten een deel in reserve houden oij de mogelijkheid dat er eeue werkstaking uitbreekt Vau verschillende gemeenten laat de correspondent echter hierop volgen meldt men my dat de mgnbosturen lich genegen toonen ingevolge den beteren toesUnd door de werkstaking in het departement P sde Wais teweeggebracht de loonen te verhoogeu Worden dese berichten bevestigd dan aal er groote vreugde in onje streek ign want de mgnwerkers wenschen niets liever dan aan deu arbeid te kunnen biyveu Ik twjjfol niet of in dat geval zal het mgnwerkers syndicaat tegou elke werkstaking wakeo Het syndicaat der mijnwerkers iu Derbyshire is er iu geslaagd eene leening te sluiten van 16 000 welke som hen iu sUat stelt de wwkstaking nog veertien dagen voort te zetten In Engeland doet de laatste dagen veel vanzich spreken een plan tot hervorminir van een Coal Trust Sir George Elliott een in de stoeakolenindustrie ervaren vakman heeft voorgesteld leneiude de geheele kolen industrie van GrootBrittanje toi een geweldig monopolie te veroeuigen eeu groote maatschappg opaandeelen te vormen welke alle steenkoleumgnen koopt en voortaan eiploiteert Het kapitaal doaer maatschappij sou nauwuljjks meer dan twintig millioen pd st behoeven te bedragen een WW hoe aanzienlijk ook op zichzelve puf die door menige Ëugëlscbe spoörwegmaatschl wordt overtroffen De tegenwoordige mgnb ezitlers worden voor een derde in pandbrievcn en voor twee derden in aandeelen betaald Beide soorten papieren zijn niet opzegbanr Hot nettoiukomen zal bestemd zgn voor de oprichting van een reservefonds waaruit de kosten voor het exploiteereii van nieuwe mijnen worden bestreden en verder voor een fonds ter verzekering van de arbeiders tegen ouderdom en ongelukken De prijs der kolen zal nooit hooger gesteld worden dan noodig is om voor de pandbrieven 5 pCt en voor de aandeelen 10 pC t rente te waarborgen welke dividenden tot 15 pCt kunnen stijgen waarbg de arbeiders een aandeel ontvangen De voorstanders vau het plan wgzen er op dit de exploitatie der mijnen in 4 hand aanJiierkolgk de kosten voor maeliiiMBeën ont tfinning transport enz zou verminderen deconflicten lusschen arbeiders en werkgeversbijna geheel uit den weg zou ruimen en eengrootere stabiliteit der kolenprijzen zou meiiebrengen g Het bestuur berust in haadOTp an een cenB tralen raad waarin de vertegenwoordigers naar gelang van een bepaald getal ton kolen verkozen worden bjjv op een millioen ton n vertegenwoordiger Onder dezen cootralen rami zullen 30 districts comitii s staan die het oiimiddeljjk bestuur over de kolenmijnen van hun district hebben De leden dezer comity s worden door de aandeelhouders en mgnwerkers volgens een bepaalden maatstaf gekozen In de mijnen van Oroot Briltanje zgu ongeveer één millioen arbeiders werkzaam AanvankeIgk zullen de loonen door de districts comité s waarin ook arbeidere vertegenwoordigd zijn vastgesteld worden doch zij zollen zooveel mogelgk geljjk z jn Het departement van koophandel zal toezicht houden op da uitvoering dezer bepalingen en iugeval dat een verhooging van dividend boven 15 pCt veroorlooft zal ook de koopor dor steenkolen in don vorm van een vermindering eeu aandeel ontvangen dat overeenkomt mot de winst van den arbeider en dan mijneigenaar Ter nitvoering van dit plan behoeft men de toostemming van twee dede n der bezitters en pachters van de koleHpien in OrootlJrit tanje de voorstellers vertrouwen zoovele eigenaars te winnen Van andere jjde meent men echter dat de moeilgkheden zoo vele zgn dat het plan niet zal worden verwezenlijkt De vriendschappelijke wissoliug van telegrammen tusschen keizer Wilhelm on vorst Bismarck wordt in de Duitscke bladen als een eer verbiydend verschijnsel geroemd In hofkringen schrgft men aan het gebeurde volgens het Berl ïogebiatt niet alleen persoonlijke maar ook politieke beteekenis toe Aien zegt daar dat volgens mededeelingen uit s keizers omgeving te GUns de keizer wel kennis droog van vorst Bismarcks ziekte maar dat bg door de drukte gedurende de roanoeuTrea in de Rjjkslanden en bg Htuttgart slechts oppervlakkige berichten over de zware ziekte nn den gewezen kansetier had ontvangen De onmiddellijke aanleiding tot de ven eodin fTan het telegram aan deu vorst was gegeyej oor inlichtingen welke keizer Franz Jozeph en koning Albert vau den keizer verzochten en door de omstandigheid dat de beide aersle monarchen bgna dagelijks te Kissingen per telegraaf informeerden naar den toestand van den hear Von Bismarck De keizer kwam daardoor op het donkbeeld evenzoo te bandelen en zoo maakte hg van de gelegenh d gebrnik om den bekenden beleefden vorm aan de uitvoering van dit denkbeeld te geven Ook da overwegingen gewekt door omstandigheden n bniteqjandsche politiek hadden medegewerkt om deu keiaer er toe te brengen het