Goudsche Courant, dinsdag 26 september 1893

328te Jaargang Woensdag 27 September 1893 No 6159 mmsM loiiMivT NieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courönt geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afeonderlyke Nommers VIJF CENTEN Wy zgn voorstanders in zekere mate van de beoefening Tap het wielrydon door jonge dames doch van record rijdsters zal naar wg hopen 0Q9 land voorloopig verschoond bleven V € Ned Sport Omtrent een te Utrecht in den nacht van Zaterdag op Zondag gepleegdon moord verneemt het U D het volgerido Omstreeks 2 uur s nachts hoorde een agent van politie die in de Boterstraat surveitleerdt datindeL nmarkthalp omwerd geroepen Toen hg zioh derwaarts spoedde zag hy een jongen man die een buil nabg het eene oog had terwijl een tweede jongeling die zwaar in de borst verwond was en sterk i loe lde spoedig op straat bewusteloos ineenzeeg Dadelök werd de gewonde met behulp van anderen naar liet hoofdburei u van politie overgebraoht doch do reeds zieltogende man overleed daar weldrft De overledene is een ongehuwd 23 3arig oppassend werkman die het beroep van flaerl draaier uitoefende Terstond gin de politie op onderzoek nil en arresteerde kort daarop in en slecht befaamd huis twee arbeiders zünde twee gebroeI ders die even te voren met genoemde jeugdige i mannen in aanraking moeten t h geweest In den loop der volgende maand hoopt de redergkerakamer t Ontluikende bloempje te Haastrecht de volgende tooneelstukjes op te voeren 1 Pap gaf permissie 2 De twee ringen Wg ontvingen een keurig geilluHtreerde catalogus van Bloembollen van de tirma Groenewegen en Co te Amsterdam Zg die met den aanstaanden winter hunne vertrekken een wat vroolgker aaniien wensohen te geven raden we aan dien catalogus eens aautovragen Men meldt nit Tilburg naar aanleiding van de geheimzinnige zaak De Jong dat de beschuldigde H de Jong in het vnrig jaar aldaar eenigen tgd op kamera heeft gewoond zich als schilder heeft uitgegeven en zeide iii de omatreken landschappen te schilderen Van 23 op 24 Juni j l heeft hij met eedS dame die hij ftla zgne nicht voorstelde aldaar in een hotel gelogeerd heelt den 24sten met haar een rgtoer gemaakt en is toeu s middags per spoor in de richting Breda vertrokken Uit Renknm meldt men van gisteren Heden zal door vgftten peraonen allen veldwachtere en opziener der jacht en Tisscherijen een b n worden gemaakt met het zoekennaar het lyk van de vermoodeiyk TennoorAa Sara Anna Jnett Het onderzoek zal aanvangen in de bosBchen en heide onder do gemeenten Dorenwenl en 0 nterbeek en van daar naar Heelanm Ofschoon deze uitgestrektheid honderden hectaren beslaat zal elk plekje aan een naawkeoii onderzoek onderworpen worden MetJe meesto belangstelling wordt den uitslag tegemnel gezien Het proTinsiaal ketkbeatnnr van Qetderland heeft aan den beer J H P Uloeraers predikant to Humtneloo op diens verzoek vauwagr voortdurend aangeateldheid na vyfen dertig jarigen evangaliedienst eervol emeritaat verleend ingaande 15 November a s lèet Amsterdamsche dagblad t De Telegraaf zal van 1 November af dageiyks nitgenomen des Zondags ook een avondblad uitgeven Gisteren zfln nit Huizen uitgetrokken 23 man die met medewerking en onder toezicht van de Rgkapolitie het terrein onderzoeken in de richting van Valkeveen Oud Bussum Crailo en het Kamp Ten langen leste heeft ook Engeland z ncrecordvrouw d ipe of meisje MejiifirouwReynolds oud 16 jaar reed van Brighton naarLonden Hyde Park in 4 nnr 13 m zonderrnsten Den terugtocht deed zg in 4 unr 25 min met 3 rusten De rit is niet kwaad maar de Engelsche wiolerbladen zgn allesbehalve gesticht over deze geëmancipeerde gepantaloueerdejongejnffrouw recordbreekster dieh i ann de wielersport voor dames weiniggoed zal doen Kn toch sehoen da ongelukkigo nog niet geheel wauhopig te zgn wsnt aan zij ie zuivere hoewel armoedige kleoren was nog eene zekere netheid te bespeuren geiyk meoschen van zfjn slag maar zelden verloonen Voor bet restauraot Vigneron een van de aanzienlijkste lokalen uit die dagen slechts door de Cine fleur bezocht stond hg een oogenblik stil en keek door de spiegelruiten nsar de ri kgekleede dsmes en voorname heereo die men juist aan de aierigk getooide tafeU bediende Op dat ooganbltk werd de deur wyd geopend om nieuwe gasten die juist uit én njtuig waren gekomen bïunen te laten en de arme man kon de gtiuren der heerl ke ereohten Inademen H j wachtte niet af toulat de Jour weer dichtviel maar trad aehttohter binnen en ging oah een onbezclto tafol zitten lAaar nauwolijlts had hij plaats genomen of reeds ijlde de oberkellner een voornaam siujenr met boot goiieht naar hera toe i Wat moet u hier u F UoezooF vroeg de ongelukkige terwgl hg op de andere gasten wees ik wil eten evenals die andere raonsohen Hij sprak zoo emilig dat men onmogelijk op de gedachte kon komen dat bg drofcken was en daarom hield do kellner hem voor half gek en zei op saroasliBohon toon Go vergist u go man zoowel in het uur aU ook in de deur de gaarkeuken is hier om den hoek en de soep wordt s morgens vroeg uitgedeeld Tegelijk zwaaide hü met het servet naar deu indringer abof hij een lastige vlieg wilde weren Ik wed 8000 louis wie durft Er waren vele rjjke leden aanwezig voor wie boog wedden niets nieuws wai maar de buitensporige hooge som doed hen aarzelen en zij itden eeiat omtrent alle voorwaarden opheldering hebben alvoreoB zioh bij zulk een weddenschap aan te tintten fjli er geen dubbelzinnigheid in hetgeen gg zegt geen woordenapel f zoo P vroeg de dikke hertog Dr Morvella Volstrekt niet zei de prins ik geef u mija woord ala edelman niMaar ZOT een ander u zult waaiichijnlgk bet een of ander doen dat zonder een directe beteediging te zijn toch hot mi9n9egen dsr palitte opwekt bijv in een onmogelijk kostnum door de straten gaan en zoodoende een hoop kwajongens verzamelen Eoodat een of andere agent in het belang van het onbelemmerd verkeer verplioht is u te dwingen een minder opvallond gewaad te kiezen U vergist u geheel en al antwoordde Etlmoad de Carr ioval ffala ik in zonderlinge kleeding op straat ging zou men mij hoogtten beleefd verjoeken naar buis te gaan Neen ik verzeker a hij zal mi als een misdadiger bg den kraag pakken en arrosteeren Qvartuigd met mij een goede vuant te hebben gedaan hoewel ik mg hoegenaamd niets zal te verwijten hebben jrNu hoe xalt u dat dan aanleggen F vroeg de bankier CasUmbtde een uitent nerveus en opgewonden man gelijk da meeste benrsmAonec trouwens D4 is myn geheim U zalt moeten erkennen dat ik u dat niet vooraf kan zeggen Natuurlijk ni tl Maar nn ben ik er U znlt m w va opdeBeohoaderUoppMeasaggeot fOade aept WatergetUden Hoon I UK Hoog Ut Mwiiit tt t ai 1 5e t tl i I UioMl 6 W 8 80 8 46 WomKl 87 M 8 01 M 8 1 Dowiiml 8 7 18 8 7 7 88 S 7 Vrvil 89 7 88 4 17 9 18 4 87 2 Urd 10 8 88 4 53 8 54 5lil Kond 1 a 1 5 41 8 48 07 SprtngtU 12 ea 37 8ept Usan iSon Sopt Opg A Oodorg A Op OniUrf 85 5 55 4 Oa 19 Sept 5 48 05 07 88 V M 85 5 5 6 60 80 7 4 80 01 8 88 8 85 9 18 S8 10 60 7 87 88 A 814 1 44 ADVERTEWTIKN Faillissement J van Leeuwen te Wadding sveen B9 Tonnii d r ArrondiiumoDta Hscbtbaok to Uotterdam rut 23 SEFTEMUËU jl ia het door den geitilloerde ua igne CoocarreDte Üreditenren augeboden accoord gehomologeerd en Terbindend TorkUord orereenkomaUg de bepalingen der wet Ue nitbeUling ui plaatshebben op O 10 m 11 OCTüBBH ten kantore tan den Curator Kleiweg 2 b te Otnida De üurator foomoemd Mr M M CHIM l Dia LOE Advocaat en Proonrenr Openbaar Onderwijs Toelaliiig vtD Leerlingen op de Avond of Uerliiiliigsscliool voor Meisjes en op deo Cursus voor Voiwassenen De COMMISHIË ran TOEZICHT op het LAGER 0NDEBWU8 alhier maakt bekend dat de InscbrUviDg van Leerlingen wier plaateing men met den 16den October IB93 op een der borengenoamde eoholen rerlangti geechieden sal in de echoollekalen op DINSDAa 3 OOTOBEa 1803 dei namiddag ten rgf unr Voor Terdere bijaonderhedea wmdt Terweien naar de aanplakbiyetten Namena de Commiaaie Dt iSierttarit 3 H VAN BEU VOORT Oouda 22 September 180 1 Hel BUBaRRLMK AB BEBTUUR to OoHcla al op den 4den OCTOBER 1893 Aunbesieden De Levering en Dltdeeling van p m 100 000 stuiM goede BAOOSBTORF voor den aanstaanden winter De nitdeeling daarran aal gedurende 13 weken 2 maal a waeka moeten geechieden De verdere oonditiên li n ran af MAANDAG 25 tot en met ZATERDAG SO SEPTEMBER 1893 dagelgkB in de Armkamer ter leaing ZAK WOORDENBOEKJfiS berattende de gealachten der aelfat naamwoorden be aeTena eone korte rerklaring van de moeilökate daarin voorkomende woordoBi volg a de nleutoe SpelUng van Dr H Dl VISIES en Dr L A ti WINKEL bij Opruiming i 10 Cent verkrijgbaar biJ A BRINKMAN ZN De NipUWB LONDON doet het grflae Haar binnen enkele dagen verdwenen maakt het glanarük en lacht ia onachadeiyk voor de huid en verft niet Pröe 8J cent per flacon en 1 50 por dnbbele flacon Alleen verkrijgbaar bgJ A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten Iranoo per poit 15 et per flaoon hooger LOTEN in de VERLOTING BU GELEGENHEID DEU TTxlJe Fa ar 5 e3ajaa aa 35rt ZIJN TE BEKOMEN BU aas Brinkman dl Zn Lange Tiendeweg PRIJS 1 11 LOTEN voor f 10 liet groote aantal zenuwkwalen Tan muirlioofdpyn af lot de vooraf aaiide keotaekMen no apoplexie herseDberoerte te trotaeeren Dogiteeda alle middelea door de meduche wetenaohap aangeweud Kent aan deo nieuveD tijd komt de eer toe dat t d door het gebruik oiakeD van den emroudigsten weg namotgk tangB de hoid aene phy iologitche ontttokkiog gedaan beeft die na bouderdo procfoomiagen tbana orer de geheele wereld verbreid i en terwyi ü in wetenwhappel ke kringen de hoogste belangitelling wekt tereni eene weldaad blqkt e x JD voor de san zenuwkwalen ladende mentchheid iVze geoeetwyEe ia uitgeroaden door den gewt Een Ofllcier ren Oezondbeid Uoman Weiumann t Vilahofeii en heruit op de onderrinding opgedaan in eone fiO jsrigo praktgk Door wassching van het hoofd eenmaal per dafï Worden daartoe gesobikte stoffen door de hatd onnatddelUJk aan hot zenuw ostel med edeeld Mot de e geu eawijze werdea werkelyk schitterende renuiUten verkregen en ij DiaaiEtfl K Ov ri op aiKt lat v eon doar den uiivindur geiehrerea werkje OVER ZENUWLIJDEN kn BEROERTE hare voorkoming en genexlng binnoa korten tijd reed de SSo druk verscbeeen ia Hit boekje Ijevat niet allBeo roor liet groub publiek vemtitaobare irerklariD ea omtreet het tfezeii der niouwerotburapiu en deilaarmede zoirs in wiinkopign gevallon verkropen uitwerking maar ook viudt inen daarin wotenachappolgke vurbandulm on uit de mOdiSObe blacwn dte aan deze fteneeawijze KCfrijd ztjn soometloaficbnrt vun tai van otuit schriflen van lioOKgopiaatiitfl senneskundi ten onder welke F UÓDière mod dr profeSSOr aan de polykllnlek te Parij rue Rougemont 10 SteIngreber med dr praktiseerend geneesheer aan het krankalnDlgen gestlont ta Cbarenton S initStiratb ur Oohn te Stettn Uronmoan med dr arrond arta te Jöhlingen Dr F Foreitier geneeiheerdireotanr van het hoapitaal te Agen Oeheimrath Dr Sobering kaatael Oatealéls Bad BmK Dartei med dr geneeaheer dlreoteur der galvano therapeutisohe inrichting voor ennwlijders te Farits rue St Honoré 334 Consul von Aicbenbaoh med dr te Corfu Or Bos ace arrond arts ta Zirkuitz Obar stabsarst Jeotal med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrlère Ehire lid van den Conseil Central d hrgiöne et de Santé in Frankrijk on veio andoren Aan allen wiur zenuwzostol meer of minder aangedaan is ofaan soogenaamde zenuwacbtlgheid lijden waarvan de kentsekenon r gn ohronivihe hoofdpijn migraine sobele boofdpiln bloedaandrang aroote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid liohamelijke onrust en onbehagelijke toestand l verder allé zieken die door beroerte getroflee werden en nog Igden aar de tivo ün daarvan zooaU verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeiolijk slikken stijfheid der gewricbten met voortdurende pijn plaatselijke zwakte verzwakking van geheugen enz en zij die roeda onder geneeakundige behandeling geweoat zjjn maar door de h kende middelen ala outhoudioga en koudwaterkuur wrijven eleetriteeren atoomlooi of zeebade geen genezing of leniging huneer kwaal gevonden hebben en ten alotte zjj die VreeS geVOOlen VOOr beroerte en daartoe reden hebben wegene verackijoselen ala zich aanhoudend angstig roeien verdoovlng in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en dontor worden voor de oogen drukkende p Jn onder het voorhoofd sulzing Tn de ooren het voelen van krlebeling in en het slapen van handen en voeten aan nl deze drie mtegoriëo van SenUWlljderS ala ook aau JODge mel OB lijdende aan bleekzuoht en krachteloosheid ook aan gezonde zelfii aan Jonge persouen die veel met het hoofd werken on geeatelgke reaetio wUlon voorkomen wordt dringend aanger tden zioh het boven vermelde werkje aan te achaffen hetwelk op aanvrage kOStOiOOS en franco verzonden wordt door LRMAIEK il Co Apothekera te Parijf rue de l Mihiquier SO Alleen gereehUgd tot verbreiding der geneeawijze van ROMAN WEISSMANN Ond Oflioier van gezondheid oere lid der Italinanscho Saniteita orde van het Witte Kruia en varder Ie Amaterdam door H CIBBAS t Co Heiligeweg 48 Rotterdam r E na SANTB KOLK Apotheker Korte Hoofd leeg 1 Utrecllt lOBRl A PORTOiV Oudegraeht bij de Gaardbrug P 160 ISkèl Caeao dMrflI SeBees en Scheilnsdigtii B kr net Men en lïlwm lediillea Versterkenni en Aangenaam ran ak Het melk gekookt aeer aan te bevelen voor dafelUkMsh geKMk bij Underen awakke peraonen en klierachtige geateUeo Het water toebereid ii ad ala rraeoakrachllge draak aiUtekend bü diarrhte ook voor luigelingen en kleine kinderen De echte Rlkel tarao van Kraepellen k Halm ie alom verkrlJfbAar ki vierkante bnaaen van s Kgr f 1 70 Kgr h r0 flO en u Kgr li f OJÏO vooiHÏen van Ktiijni t waarop iievenstaand fabrieksmerk en de handteehening van de fabilkantro IDtT Kltltl l I IfN on IMH M 1p ElM Op de iongate hjrgieniach madicinale Tentoonatelling te Genl ia de Weiaiman ache geneeawijie door de mediaohe jur met de Zilveren Medaille bekoond Fabrikanten Kraepeiien Holm Zeist Hofleveranciers OtébTS StoUwerck s Chocolade en Cacao Doilmatlge door d nieuwste uitvindingrai op machinaal gebied verbeterde fkbricatte en ttitaloitend gebruik van Qjne en f nste grondstoffen garandeeret len verbruiker van BtoUwerck s Ohocolade en Cacao oen aanbeveleniwaatdig hkrlfliat nauvrkeurig beantwoordende aan den inbond der rfsp Ktikotten De Firma behaalde 87 Brerets als HoflerersBcIer 44 Eere Dlploina 8 gonden enz Medailles een bewgs t b uitmontond n bbrikaivt Beeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Nous vans ddasnieiia nn taille A er yreaallfcie cImm ai xmalderatlon de Totr xoeUanlb abrioatton at Ohooolat bonbons variéa eto atc SMIWtrtk a bbrilout is verkrUgbaar bij H H Confisenrs Banketbakkers ens eni Oensraalvertuenwoortliger voor Nederhud Mins latteaklodt Amtter Kalverstraat 108 Oonda Soelpendrak vaa A BaisnAxk Zoox Ondngateakad bericht bg dese drt hg MAANDAG aj eene SUBDBBiJ tal Openen Achter de Visdunarkt I No 89 Bji beveelt zich beleeldelgk aan soowelvoor het maken van Kachels Haarden Fornuizen en ala tot het doen van alle voorkomende UBPABATIÉSS Bestellingen worden aldaar aangenomen alsmede te zgnen Woonhni HOLENWEBF boren bet Magssgn van den Beer F C BIK j c mmsm Cinie ril Boil p h j v wanküm FHA2TSCHE ST00M7ES7EBU Ckcmische en Zwilserscle Wisscheri Oebrevetaerd door Z M den Koning der Belgen U Oiipenbeimer Hotterdam Specialiteit voor het etoouen en verven van alle Heerenen Dameakleedingatukken ook alle aoorten Meubelen Ledikantgordjjnen Taielkleeden Trgpen met nienve patronen geperst Kwasten Oamituren Neteldoek Tnllee Kanten Veeren ene Alle goederen kunnen in elkander blijven en worden onachadelgk voordegeiondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omatnken A VAN 08 Az Kleiweg A No 73 Een ware Schat voor de ongelukkige elftchioffera der Zelfbevlekking Onanie en geheime nitipattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAKIi G HolIftadBche niigare met 27 afb Prgs 2 aaiden Ieder die bad de rerschrikkelgke gerolgen rau dece oodeasd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlyks daÏKeod van eeu zekeren dood Te rerkrygen hg hetVerlags Magazin te Leijpzig Neamarkt 34 franco tegen inzending ran het bedrag ook in postz els en in eiken boek handel in Holland ïï FOIKB OODE SCHIEDAMMER GENEVEE Jferikj ♦ Verkrijgbaar bjj TM PEETERS Jz NIQHTOAP N B Uuhnrija van eebtheid ia eaegpen kurk atieda vooralen van ten naam der Firma P HOPPE Alom te bekomen BE SOÜBSCIE iim of de beschrgving der beroemde geachilderde Kerkglaien van de Oioote of 8t JanakeA te Ttr Ooudê benevens do geachiedenis der St Janskerk der Olasen der oartonteekeningen ens waarbg ia toegevoegd een afionderlgk levensbericht der beroemde Glaaschildera de Gebroedsra Dirk en Wouter CraiHith noo CHBI8TIAAN KBAIIH Pr u s eo Cents A BRINKMAN ADVERTENTIEN in alle Minnen en BuUenlandsehe Odhranten worddn dadelgk opgeionden door het Advartanlie Bdaesn van A BRINKMAN en ZOON ts ehmdt Met 1 October begint een nieuw kwartaal zij die zich tegen dien datum aboilneeren ontvangen de nog in deze maand verschijnende nummers gratis BINNENLAND GOÜDA 26 September 1893 1 Zaterdag Zondag en Maandag bad in den met vaderlandache vlaggen en wimpels met de Goudsche kleuren versierden tnin der Sociëteit Reunie een match plaats tuaachen de Lawnteonia clnb van Gouda en Leiden Zaterdag en Zondag had de match plaata van een damesen heerendouble tusscben de beide clubs De clob medaille werd behaald door do Leidache club B E h Het spel was seer geanimeerd en schoon Gouda het tegen Leiden verloor was de nederlai eer eervol Onje stadgenooten gaven blgken dat eg reeds voldoende zgn geoefend wa wat kniHi van aucoee aan dergelijke wedatrgdeu deel te nemen Jammer dal het weder niet gunstiger was vooral in den namiddag van Zondag werd het terrein dat bg goed weder uitstekend gelegen is nagenoeg onbruikbaar Gisteren werd er tujschen de dames der beide clubs een dames oonble gespeeld wa van de prga behaald werd door Gouda Wg vestigen de aandacht op dezen tnk van sport die aan dames en heeren eene gezonde lichaamsbeweging in de open lucht verschaft en gelegenheid geeft oog en band te oefenen De heeren J P van der Klegn en A F W Loep onlangs naar IndÜvertrokken gn geplaatst als onderwgzera te Batavia Onae vroegere stadgenoot de heer B tl Stomps te Middelborg die de acte middelbaar handteekenen reeda bezit verwierf dezer dagen ook de acte middelbaar Ignteekenen Den 4 n October zal te Stolwgk eene harddraverjj gebonden worden door paarden welkenooit gen prgadioogor dan 150 gewonnenhebben De prp is 100 de premie 25 2de premie f 10 inleg 1 IfE VlLLETOlM Een vorstelijke weddenschap Naar hét Franêch l Tegeo het oinds van het tweede Veizerr k wm em vMi de meest hekende en aanxieivijke vsraohijnlngen op den botilerard des Xtaliens de jonge prioi Bdroond de CarainvAl Zeer blo bleek en van een phlegna dat door niets kon worden reratoord amoseerite kg de wereld door middel van ijn on motelijk v iOKen door de onzinnigste streken en invallon dlP soms loo eigenaardig wartm dat zij gaoieh Parijs verbaasden Op een a ocd gaf hij een groot diner in zijn eiges palns waar de heerlijkste wijnm Btroomdea en het da Bert een waar Eden van lekkernijen vormde jfMijne heeren riep de prins plotteling nit kU allen hebt gohoord wat daar aan den andereo kant van de tafel ordt beweerd Welaan dan om hoe veel wedt gijt dal ik zonder geatolan gemoord of ientaad ter wereld beleedigd te hebben zonder met de wet door de geringste overtreding in cooflict te gerakeo aU een boef bg den kraag gepakt en nsar de wacÜ geeleept word zoodra bet a maar gelieft Hij sprak op z jd gewonen kouden onvertohUligen toon waarmeB hg ook do meest ongewone dingen beweerde en de vreemdste voorstellen deed en züae woorden oversteroden duidel k bet geUrh en net algemeen gesprek ledn sag ben verbaasd aan Te midden van de stilte s ik hQ ADVERTENT IÊN worden geplaatst van 1 5 regels 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Giwite letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd het huis van bewaring ovargebraofat eu heeft reeds hekend Uit Ajniterdam meldt men De verregaand brutale wiJze waarop De Jong zyne laïdjes wist te exploiteeren en om den tain te leiden bijjkt nog uit hut vol I In de tweede helft ran Augnstna verroegdn J zich bg den kruier Kolk in de Sweelinokstraat een heer voorgevende Sohnilkc te heeten met het verzoek een inboedel ten Terkoop af te halen in eene woning aan de Van Wonstraat alwaar hg met 2 zusters woonde Hg gaf voor hulponderwijzer aan de openbare ichool vau den heer Michelsen te sgn deselfde school die door het dochtertje van den kruier bezocht wordt Op het zeggen van het dochter e dat zg hem niet kende antwoordde hg dat dit niet vreemd was oangeiien hg in de hoogste kinase werkzaam was Als reden voor den verkoop gaf hg op zyne verhuizing naw Den Haag alwaar hg tot hoofdonderwyzer aan de hoogere burgerschool benoemd wu Van zijne zusters trad de eene in het hnwelgk met een Ëngetichen dokter en de andere ging inwonen bg familie te Bredk De gewezeb Pruiaisohe Hofprediker Stöckerj die door den vermaarden prediker Moody nitgenoodigd was tot het houden van een reeks voordrachten te CMcago heeft niet veelisucces gehad in Amerika Hy mocht niet spreken over zyn liefste onderwerp het antisemitisme en zyn eerste voordracht die zalver theologisch was moet zyn v Hionderd toehoorders iunig verveeld hebben De kruier die ook eene soort van verkooplokaal houdt gaf gevolg aan de lastgeving en de inboedel is op den 26 Angustas verkocht in iegenw0ordiaheid van D Jong zelf die om den kooplnlt van het pnbllek aan te wakkeren grerig met do cognocflosch rondging De gezusters Sohmitz had De Jong toen reed onder allerlei bedriegelgke voorspiegelingen naar eene gemeubelde woning in de Van Woustraat doen verhuizen Aaugezion bg de afrekening door de kd tars niet olies voldaan euf bun een of meer Sgen uitstel werd verleend verscheen De Jong den volgenden dag weder bij Kolk en zoo eiken dag behalve op 31 Augustus Wel x de kruier hem weder deu Isten September en eiken dag daaraanvolgende tot Nen zgner arrestatie De kruier moet reeds door de justitie zgn verhoord Te s Gravenhage is Zaterdagavond in dNaaldwykscbe straat aangehouden C L W Kverdacht van zich te hebben schuldig gemaaktaan misdrgvea tegen de zeden met zeer joogpmeisjes De man gehuwd en 24 jaren oud is naar Professor Strarini vertoont in een bgzaal van het paleis voor Volksvlgt te Amsterdam al heel rare zaken Men kan hem daar een souper zien gebruiken waarby niemand gaarne zou aanzitten Immers bet menu voor gisteravond bestond uit lo za sel gedrenkt met petroleum 2o mooie bruine brïqueiten 3o zwarte glimmende steenkool 4o do warte houtskool en zoo al voort tot zelfii een stnk van een waterglas en een Btroatflteen hg knalde zelfs een stnk van den voet van eeh jongen ik ben ju mnn Ik hub in een aanval van razernij mÜa beele familie vermoord en nu heb ik berouw Neem mij mee en sluit mjj op toodal het recht zgn loop kan hebben Een homeriaoh gelach vo gde op deze woorien Het denkbeeld at prins Edmond een eohte ariitooraat eeo ngetft op den Behouder sou kloppen hem ouüe jongen noemen en hom om veriouing van rijne gewetenswroegtog zou vragBo wekte dolle hilariteit Üe prins alleen bleef koel en ernitig Hij verzekerde den baukier doodbeilaard dat eene dergelijke komedie niet bg hem opkwam en her haalde toen z ne vraag nWie zot 2000 louit In F uVl doe het riep Castambido pochend Na een beerlgke hesfstflag tegen zeven nur des avonds ongeveer toen ae Uoutevards een bijenzwerm geleken en de rpiUaraels vol begonnen te worden baande züh een nrmoedtg gekleed man di a met gebogen h ofd voortliep en hier en daar eindjeft sigaar opranpto die door anderen wsnn weggeworpen een weg door de menigte De man was nog jong en te oordoelon naar zijn bleek fijn geztohtjo en zgn smalle witte banden moest hij eenmaal tot de hoogere kringen hebbon behoord Blijkbaar was h j tot verval gekomen door ongeluk of laster wfe kon het weten F Daarvan getuigden de armoedige aan de knieën schier doorzichtige broek de soheefgeloopen laarzen de vale jas die tot het midden was diobtgeknoopl om A9 afwezigheid van linnen te verbergen en da ouderwèlKiho breeds in de oogen gedrukte vilten h Wd