Goudsche Courant, woensdag 27 september 1893

ülrecle Siworwegverbindlng met GüUÜA Zoüierdieiist 1893 Aansevaogeii I Mei TUd van Greenwich I o o fi n ri n p oTT E R n A M GOUDt aOTTBKDAM 18 13 58 1 4 3 42 4 60 1 06 4 57 1 13 6 04 1 19 6 11 3 38 1 38 1 44 4 6 30 KOTTEIIDA B O UD A 9 61 10 23 11 60 13 30 10 33 10 39 10 48 10 62 12 08 13 40 6 02 6 13 6 31 6 39 6 35 3 10 4 08 DUN HAAG OOUUA 7 439 38 9 46 10 1911 33 13 15 1 43 2 15 3 46 3 43 4 16 4 42 6 31 7 04 8 06 9 80 10 10 10 36 1 48 4 48 110 10 37 S 6 83 9 46 7 4S 8 0J 9 18 10 03 10 11 OOUDA DEN HAAQ Gouda 7 80 lJ 40 9 04 9 47 10 49 12 11 12 311 01 1 37 i 39 3 45 4 45 5 25 5 59 7 13 8 35 9 58 10 45 ll U ll 30 Zeï M 7 43 8 63 11 01 1 13 4 67 5 11 Z Zegw 7 619 0l 11 10 1 32 5 08 6 80 Voorb 8 03 9 13 11 22 1 34 6 20 6 32 l Hage 8 089 i8 9 34 10 07 11 27 12 41 13 51 1 39 1 67 3 65 1 15 6 25 5 55 6 37 7 43 8 66 10 1611 15 11 40 12 AlleBn op Zou eo Puö til gen tan 16 Juni tot 1 a t 1 09 Gouds 6 30 7 60 8 13 i i 10 16 10 67 13 03 18 46 3 80 3 46 3 15 4 13 4 43 6 80 6 61 7 48 3 36 10 03 lO aa B T E E O H T G O n D A 9 54 11 34 13 03 18 50 3 66 3 3 58 4 43 5 03 6 36 a7 48 8 09 8 50 10 07 10 64 9 06 1110 84 l 8 80 8 41 38 10 40 ll St i ScptBinbor GOl DAUTRIOHr 8606 407 66 8 09 08 21 10 19 oU 12 4S 8 23 3 18 4 16 4 47 5 23 6 01 7 45 8 38 10 08 10 885 60 6 64 11 14 2 37 6 37 7 59 10 23 5 69 7 03 S 13 11 22 2 45 5 06 6 45 8 07 10 28 6 06 7 11 8 41 11 39 3 63 6 16 5 55 8 14 10 88 6 18 7 88 8 38 8 41 9 10 61 11 50 l BO 3 08 3 60 4 48 5 39 6 316 35 8 33 9 10 10 63 11 10 G O D U A i M s T B li D A M 6 40 8 21 10 06 11 12 11 AöHlerdam Wo 7 6 9 10 10 55 12 19 1 AlUtwdaia 0 8 14 9 35 11 10 12 84 1 10 Utroolit o8 33 7 50 9 Harinelen 6 13 8 04 10 08 13 80 3 20 4 07 6 015 18 Woor lon 8 53 8 11 10 15 12 34 4 16 5 38 Oud atet 7 07 8 19 10 83 13 42 4 84 6 40 OauU 7 30 8 33 9 34 10 86 13 08 13 56 1 88 3 87 3 40 4 37 5 30 6 63 7 1 AMSTERDA M 0 O U D A A cnst Tdain O 3 7 65 9 40 11 10 11 37 3 30 Amstordam Wp 5 60 8 10 65 11 35 11 43 8 46 Gouda 7 80 8 S 10 44 18 16 18 66 3 40 Umk Ie ia KUtu Stopt Viwudtg U WmtiU b glazen of porseleinen petroleumlamp af en knabbelde op de scberven aUopeen beschuitje Een stnlt sai light zeep een gedeelte van een vetkaars behoorden mede tot deu dïach Wfln of bier wqre een te gewone drank de professor gnf de voorkeur aan petroleum en nadat h daarvan een glas had leeggedroukeii bracht hy een lucifer aan den mond door de opsiiigende gassen kwam een groote vlam een soort van ontploffing te voorschijn H doet meer rare of nare zaken Hj danst nameiyk met de bloote voeten op de scRerven van een honderd of meer stukgeslagen wiJDflesschen en het mag een wonder heeten dat hy gisteravond slechts éeu voet tot bloedens verwondde Zooala reeds gemeld is is Vrijdag avond de kapitale bouwmanswoniug van F J teSiddeburen tot den grond afgebrand en de eigenaar den volgenden ochtend onder verdenking van brandstichting naar Leeuwarden overgebracht Reeds sedert eenigen tgd gaf J een man van negenen vyftigjarige leeftyd van tyd tot tyd biykeu van veratandsverbystering Hy mishandelde vaak zonder bepaalde aanleiding zjjne naaste betrekkingen en werd als een min of meer gevaarlek persoon beschouwd waarom dan ook de burgemeester van Idaarderadeel den veldwflfchter last had gegeven hem in het oog te houden yrydf ochtend was hy weder zeer abnormaal en maakte zooveel spektakel dat alzynehuisgenooten de woning ontvluchtten en bet niet waagden daarin terug te keeren Kort daarop begaf hg zich naar Leeuwarden naar hy aan een der buren mededeelde om eene aanklacht in te dienen tegen deu burgemeester s Namiddags terugkeerende werd hij weder dooi de veldwachter gevolgd van het station Grouw tot aan zgne woning Toen zy zagen dot hy tehuiskomende rustig zyn vee ging voederen keerden zy naar Grouw t rug waar hunne aanwezigheid wegens de kermis weur Bchelijk was Nauwelyks haddep zy het dorj bereikt of de vlammen sloegen uit de woning van J Terstond werd uit Grouw de brandspuit naai de op een uur gaans van daor gelegen plaat des onheus overgebracht en wel per stoomboot Zoodra de burgemeester aan wal stapte vloog de krankzinnige op hem toe en wilde heui eenen slag geven Hy miste echter zyn doel doch trof een naast den burgemeester staanden arbeider Uit noodweer bracht dezen den aanvaller met eene lantaren zulk een forscheu sla op het hoofd toe da t fcy achteruit waggelde terwyi spoedig zyn gelaat met bloed bedekt was Inttiiddels k vam de hulp van de brandspuit te laat De geheele woning brandde af met deu inboedel en 125 000 kg hooi J verhaalde later dat hy rustig de courant zat te lezen toon hy eensklaps ontwaarde dat zyn huis in brand stond Zyn tfhurraan H had hem kort vóór het uitbreken van den brand by zyne woning zien zitten met twee flesschen by zich Hy was nog naar hem toegegaan doch toen J met eene hooivork op hem afkwam had hy de vlucht genomen Zaterdagmorgen is J die terstond in verzekerde bewaring genomen was naar Leeuwarden overgebracht Onderweg stelde hy zich zoo woest aan dat zyne geleiders genoodzaakt waren bem de boeien aan te doen De woning was verzekerd by do Onderling brandwaurborg maatschappy te Wirdum de inboedel en het hooi by deTielschemaatschappy Maandagochtend is gevankeiyk te Heerenveen binnengebracht onder verdenking van brandstichting eene een en twintigjarige vrouw moeder van drie kinderen van welke ty hel jongste elf maanden oud by zich had Door den minster van waterstaat is benoemd tot briovengaarder te Krimpen a d IJsel de geagreëerde klerk J P Wolters te Klundert r 26 8 35 7 32 8 43 7 89 8 49 7 46 8 68 7 65 9 05 Gouda Moordrecht Nieuwerkerk Oapelle Eottordam 7 Bottoldam 6 Oapello 5 10 Nieuworterk 5 rt Moordrecht 5 26 Gouda Oudew Woorden Harmeleu Ulreoht Gouda Ooud 5 32 Men scbryft oit Amsterdam De justitie heeft in het Gooi tusschen Huizen en Larenberg eea ni ebreiden onderzoek ugatgcht op touw gezet om tot eene zekerheid te komen omtrent het lot van Marie Scbmitz Des morgens vroeg verzamelden zich een twintigtal ry ka veld wachters onder commando van brigadiers en majoors ei een sterk getal boeren uit den omtrek onder Oud Valkeveen van waar de tocht eenen aanvang nam Men bracht den gehoelen dag door met zoeken in de b03scheu en op de heide van Huizen tot Larenberg zoodat daarby ook vooral het lage kreupelboBch en het hooge hout van de bosschen van C railo en Bredius in aanmerking kwamen Aanvaukeiyk had men een achttal houden medegenomen Tegen deu middag w en er echter slechts drie overgebleven de overigen hadden zeker het hopelooze van den tocht inziende den atmarsch geblazen Vooral des morgens hielp de weersgesteldheid weinig mede De regen Viel by stroomen en doorweekte den bodera toch hield men het afmatte4de werk tot zonsondergang voL Meer dan eemnaal meende men eenig spoor te ontdekken een vorsch gedolven kuil eene vreemde lacht maar telkens zag men zich in alle verWachting bedrogen Tegen het vallen van den avond moest men atie verdere nasporing iattktrlyk staken Volledigheidshalve hoewel wy meenen dat de onderhavige zaak daarop geene de miliate betrekking heeft dient vermeld te worden dat in de onmiddellyke nabyheid van het logement Jan Tabak gistermorgen een vrouwenpaatalon met uit de hand gewerkte kant aan de pypen is gevonden De toestand waarin dit kleedingstuk waarvan alle bandeu meermalen verbroken en weder vastgeknoopt bleken te zyn verkeerde doet echter niet vermoeden dat deze vondst in eenigerlei verband met de zonderlinge zaakDe Jong kan worden gebracht Er werd by dezen sterk gehavenden pantalon een geledigd flesclije portwijn Van de Union de Producteursc te Amsterdam gevonden Verder is de knecht van eenen stalhouderte Bussnm overtuigd dat hy op den 30enAugustus des namiddags De Jong en MarieSchmitz per rytuig van Bussum naar de Valkeveensche laan heelt gebracht De heer dienhy nu voor De Jong houdt gedroeg zich zeerwantrouwend daar hy in de moening verkeerde dat de koetsier hora wilde nazien toen hy uitgestegen was en den weg naar oudValkevepnte voet vervolgde Voorts beweert de vroqwvan dienzelfdon stalhouder zekere juffrot Voorbergen De Jong met Marie Schmitz ópdeu 31en Augustus gezien te hebben op dtnweg van Naarden naar Bussum door toevallieomstandigheden weet zy zich deu datum zaergoed te berinneren terwyl zy na bet zien derportretten ook geen twyfel meer omtrent tie personen koestert Krygt men al door een en ander den indrilk dat De Jong zich ter taak heeft gesteld de geheele Gooistreek met Marie Schmitz in enkele dagen te doorkruisen aan den anderen k nt mag niet ontkend worden dat dit laatste getuigenis eenig gewicht in de schaal legt en opzichte der vraag sinds welken datum MaHe Schmitz werkelyk verdwen n is Vanwege den Nederlandschen Voetbal en Alhletiekbond had gisteren in den Prins Alexanderpolder te Kralingen ondanks het Qngunetig weder de Nationale go as you please racBc voor liefhebbers plaats Aan den wedstryd namen deel de heeren E V Hees Jr te Kralingen Runaway te Kfalingen P Dicke L J C Vuyk Jr R Kooiman Hé flé A E Freni J W Smith W de Bruyn J G Bahumuller Jr W Buskop en M Jacobsón allen van Rotterdam J H W S van Amsterdam J M Dirks an Helmond en J Ropdé te Rotterdam 10 65 11 a3 11 09 11 16 11 26 9 60 9 69 10 11 2 61 4 47 5 33 3 40 6 46 6 36 8 66 6 50 Ow HaroMUa Al 10 08 11 10 11 86 Het record van 10 kilometer gaande langs den KralingBchen weg Kapelsche laan Hoofdweg en vervolgeus langs de schietbaan werd afgelegd in 40 mmnteü door den heer P Dicke die echter werd verslagen op den 15 kilometer afal and Vervolgens werd nu de 2e afstand van 15 kilometer afgelegd waarvan de uitslag was dal de Ie prys een verguld zilveren med behaald werd door den beer Runaway te Kraliugen die de 25 kilometer afstand aflegde in 1 u 49 m de 2e prya een zilv med door den heer J M Dirks te Helmond in 1 u 52 m de 3e prys door den hoer J H W S te Amsterdam iu 1 u 59 m en de 4e prys door den heer J H Roode te Rotterdam in 2 u 17 m Elke wyze van loopen was toegestaan Vele belelangstellenden woonden de wedstryd by De OfBcier van Justitie te Amsterdam verzoekt dringend teneinde inlichting te geven zich aan zijn parket te vervoegen een gezetten Heer vermoedelyk graankooper die den 28n Aug II de voorstelling vau den gedachtenlezer Krebst in het theater de Vere niging heeft bygewoond en die den daarop volgenden dag in het restaurant van het station Hilversum IS gezien toen hy aldaar een beafstak gebruikte gelyktydig met De Jong en jujGTr 8chmitz die eveneens aldaar iets gebraikteu en met hem in gesprek zyn geweest Men schryft uit a Hertogenbosch aan het N V d D In de Zondag gehouden bestuursvergadering van het Nutsdepartement deelden de heereti Van Wyk Werneke en Roldanna afgevaardigden van het bestuur die Zaterdag jl aan den Minister van Binuenlandsche Zaken vanwege het Departement het aanbod hadden gedaan om voor rekening van het Nut gebouwen voor de Ryks Kweek eu Leerschool beschik baar te stellen verslag van hunne zending De Minister is van meening dat Ity in dezezaak niet anders dan met een Gemeente bestuur kan in overleg treden en dus tot zyospyt het gewaardeerde aanbod van hetl epartement niet kan aannemen In verband met dit weigerend antwoord zal vanwege het Departement eene inrichting voor onderwys alhier worden opgericht die in di dringende behoefte van goed en goedkoop onderwys zal voorzien Dinsdag a s zyn de leden van het Departement ter algemeene vergadering opgeroepen als wanneer deze zaak zal behandeld worden Met 1 Mei a s zal vry zeker de Rykskweek eu leerschool naar Nijmegen worden overgeplaatst Na 10 uur in t plantsoen Jennigje Roosendaal uit Kampen werd op Maandagavond 28 Augnatua door haar vryer naar huis gebracbt Ze giugen even nog op een bank zitten in het plantsoen al was bet na 10 uur Want na dien tyd was dit verboden Jennigje wist dit niet maar zy hoorde het den volgenden morgen van oen man die voorgevende dat hy een marechaussee was haar voor dit feit met proces verbaal bedreigde Jennigje wiide zich uiet gaarne besproken zien eu op aanraden van een paar vrouwen besloot zy den man het zwygen op te leggen met 10 De marechaussee nam het geld aan en zwe Het bedrog kwam evenwel uit de marechaussee bleek een kleermaker te zyn Onmiddeliyk werd een klacht ingediend en de kleermakei W W in hechtenis genomen Thans wordt de zaak behandeld en de officier vau justitie bp de Zwolache rechtbank vraagt wegens oplichting een gevangenisstraf van 1 jaar eu 6 maanden 7 10 5 56 6 03 6 10 6 17 6 36 1 45 1 65 3 03 2 09 2 16 1 48 aHa a5 52 7 S VoorI 6 58 Z Z6g 8 10 il M6 19 1 10 46 Op Schereningen was het gisteren byzonder druk ter gelegenheid van het bezoek van H M de Regentes aan het Kurhaas De meeste gebouwen in de omgeving van dat etablissement hadden gevlagd De hoofdingang naar het hotel KurhauB was ingericht ter ont4 vangst vau de hooge bezoekster het bordes was overdekt met marquisen van fluweelen stof in de rotonde van de galery liepen slingers van roen en de pilasters waren met dennengroen bekleed De Kurzaal zelve waar de Regentes het concert zal bywonen was weder herschapen in eene oranjezaal zooals op den verjaardag van Koningin Wilhelmina met dit onderscheid dat thans een gangpad was gemaakt naar de plaats voor Hare Majesteit de Regentes aan weerszyden omgeven door bloemen een prachtigen plantengroep De loge der Directie was bestemd als zitplaats voor Hare Majesteit Zy was herschapen iu een prachtig salon op artistieke wyze versierd met spiegel en een vei ulden stoel als zetel voor Hare Majesteit Daarnaast waa een salon ter ontvangst en aan den ingang van dien salon was een plantengroep met de bustes der beide Koninginnen By bare aankomst werd H M een bouquet aangeboden door de joogejuffrouw Ruys dochter vau den commissaris van hetKurhans De Regentes werd ontvangen aan den ingang door den directeurgeneraal die zich veel moeite heeft gegeven voor eene waardige ontvangst der hooge bezoekster en de commissariasen mr Patyn en Rays Met eenen extra trein van de HoUaudscbe IJzeren Spoor wegmaatschappy vertrokken gisteren de gedelegeerden ter conferentie voor het internationaal privaatrecht naar de haven van IJmnideo Op deze excursie werden zij vergezeld door de ministers van justitie van marine en van waterstaat De minister van buitenlandsche zaken deed de leden tot aan het station uitgeleide doch kou hen niet vergezellen uithoofde van zyne tegenwoordigheid by de begrafenis van graaf Van Bylandt De bekende weervQorspelier majoor Waelpnt te Antwerpen deelt het volgende mede De 20e September a s ip de eerste dag eener betrekkelyk droge periode welke zal duren tot 30 November Het samenvallen van dit aanvangspunt met de herfstnachtevening of equinox zal ongetwyfeld groote ïuchtstoringen verwekken die door buitengewone natuurverscbyn ieten zich zullen vertolken orkanen grauwvuurontptoffingen in de myuen miachien wel eene aardleving De herfst zal over het algemeen droog zyn vooral ongeveer 25 October Op dit tydstip mogen wy eenige vorst verwachten Wy zullen nög achoone dagen hebben ia October zelfs in November November zal afjn elend nat en droog zyn I at deu winter aangaat hy zal dikwyU pat wezen Eenige dagen vorst met Kerstmis Over een zeldzame vangst schrift de Tfestf Mercor Gistermorgen had de hotelhouder v T het geluk in zyn gepacht vischwater in de Ruhr een snoek te vangen die met h t oog op zyn grootte en gewicht een zeldzaamheid mag heeten De visch heeft een lengte van 155 e M eu weegt 39 pond Aan zyn staart bevond zich een koperen plaatje met een koperen draad er aan vastgehecht waarop het volgende te lezen stondj O Fischlein I O Pischlein I Wo raagst du in nachsten Jahre sein Wer ihn thuet fangen eïn Berichte mir das baldigst fein Wohne im Wetter an der Ruhr Heisze Peter Wilhelm Gnatav Sehur Wetter an der Ruhr 1859 Volgens de Koln Zeit 4 heeft de politie te Weenen een anarchistische drukkery en bomraenfafariek ontdekt Reeds had zy de gangen van twee anarchisten nagegaaü totdat zy een van deze plotseling gevangen nam en onderzocht Een sleutel passende op een woning ineen huis dat men hem dikwyls had zien binnengaan werd by hom gevonden Toen het slot omgedraaid was ging de deur echter nog niet open Een persoon in de woning schoof drie grendels voor de deur weg de politie f enten drongen ondanks zyn t enstand de woning binnen en doorzochten haar 3 9 36 10 43 9 42 t 9 49 H 9 66 H 3 10 05 11 03 4 46 5 35 7 07 4 65 7 17 6 02 7 S4 6 09 7 31 5 16 5 66 7 87 11 08 11 36 1 S7 8 S0 10 4 40 7 81 6 0 4 10 4 86 7 86 t 65 4 36 4 40 7 40 10 80 6 10 i il 1I M n 9M Langs een der wanden stond een fraaie sofa bg nadere beschouwing vond men daaraan een slot men opende het en de sofa bleek een prachtige pers te zyn Een naaitafeltje verborg de letterkast een bedstede bevatte pakkeu anarcbistische blaadjes vele ontplofbare stoffen o a pikrine een ongevulde bom stukken lood glazen ballen tin een smeltkroes vormen voor bommen en een scherpgeladen revolver By vele anarchisten werden nu huiszoekingen gedaan men vond daar auarchiatischö blaadjes wapens en een helsche machine In het geheel werden 14 anarchisten gevangen genomen k Een grysaard presenteerde zich Vrydagaanhet politiebureau in de me Jouvenet te Auteuil Hy zeide in geen twee dagen iets gegetente hebben en vroeg om een stuk brood Dei euten b aan met zyn lot hadden bouillonvoor hem waarna de man geheel opgeknaptzyn weg vervolgde Nauwelyks had hy 20 stappen gedaan of hy zeeg van uitputtingineen De dienaren der politie snelden te hulpen brachten hem naar een apotheek waar menhem weder byhielp om hem vervolgens naarhet ziekenhuis over te brengen Terwyl menwachtte op het rijtuig fouilleerde een derf enten hem met het doel papieren te vindeuwaaruit zyn indentiteit blyken kon doch hoeverbaasd keek men toen de man een oudeportefeuille vond met zes biljetten van 100 francs en vijf obligaties ten laste der gemeedte De gryaaard werd naar het ziekenhuis ofergebracht doch zal vermoeddlyk zyn verple ngnu wel zelf moeten betalen Een goed voorbeeld De borgemeoster van Nuraansdorp de heer D KInifhoofd heeft aan de hoofde der scholen zyner gemeente doen toekomen etfn exemplaar der door hem verzamelde Bepalingen der Politieverordening te Numansdorp voornamelyk de jeugdbetrefifende Het doel van deze brochure is om de schoolgaande kinderen bekend te maken met enkele bepalingen uit de politieverordening waarvan de naleving ook voor hen vereischt wordt Deze bepalingen hebben natnurlyk in hoofdzaak betrekking op het zich bevinden der jongens en meisjes op de openbare straat en beot en het tegengaan van straa chendery en baldadigheden De burgemeester wenscht tevens aan de kinderen der scholen een exemplaar van die brochure te doen uitreiken en hoewel eender hoofden op paedagogischen grond die uitreiking afkeurde vonden de beide anderen hoofden deu maatregel nitstekend daac zy het vau het iMogeia bslaog aohten aai kindoTMi begcip krygen van wetten en verordeningen en dat de ouders bekend zyn met geraeenteiyke voorschriften In 88 jarigen oudterdom ontsliep te sGra venhage de heer S H Hertzveli oudhoofd commiea by het departement van Financiën waar hy werkzaam was by de afdeeling Directe belastingen Zyn werk Wetboek der Ryks directe belastingen in Nederland uitgegeven door Gebrs Belinfante aldaar geldt nog dagelyka als een vraagbaak en leiddraad voor de administratie en de ambtenaren der Ryks directe belastingen by de toepassing der belastingwetten eu invordering der middelen Het nnt van dien arbeid werd erkend daor zyne benoeming tot ridder van de Eikeukroon Als ond str der van 1830 droeg hy ook het Meialen Kruis Ook een feestrede Koning Humbert van Italië werd onlangs in een klein Stadje in Piemont op weg naar de manoeuvres feeatelyk ontvangen Alles ging naar wensch tot dat de Koning den burgemeester de hand drnkte en deze daardoor geheel van streek gebracht zyn feestrede begon Majesteit stotterde de goede man snu ik de eer had u te zien uu nu kan u rustig sterven c Een doktor te Presburg had een kiud bezocht dat aan diphtheritia leed Hy ging naarhuis en vóór dat hy den tyd had zich te wasschen en te ontsmetten sloMf zyn zoontje hemde armen om den hals en kuste hem Tweedagen later bezweek het kind zelf aan de gevreesde ziekte De dokter Werd ten gevolgehiervan krankzinnig en stierf terwyl hy riep Ik heb myn kind gedood In onze tyden wel een zeldzaamheid In het stadje Ratzebur in Duitschland woonde vyf en dertig jaren geleden de grondeigenaar Rehbein Hoewel de familie vol yver en zeer werkzaam was kon zy het niet bolwerken en Rehbein geraakte diep iu schulden Het goed werd verkocht maar van de opbrengst er van konden slechts enkele achuldeiscbers tevreden worden gesteld De overigen kregen van Rehbein de verzekering dat hy naar Amerika vertrok en hy hen vandaar uit z n schuld zou betalen als hy het nog ooit tot iets bracht Met heel weinig geld by zich trok de familie naar de Nieuwe Wereld en moest van voren af aan beginnen Door spaarzaamheid kwamen de menschen weder in het bezit van vermogen Tal van jaren gingen voorb j en do schuldeischers hadden reeds een streep door de rekeuing gemaakt Ongeveer drie jaar geleden overleed R Korten tyd voor zyn dood deelde hy zyn ondsten zoon de belofte mede die hy had gedaan en verzocht hem dat deze de belofte tegenover de schuldeischers zou houden De zoon beloofde het Eenige dagen geleden nu kwam die zoon door niemand herkend te Ratzebur eu betaalde de schuldeischers van zyn vader tot op den laatsten cent uit wat zy nog te vorderen hadden Brandstof voor Amsterdam Sedert zes weken worden te 81 ten door het Eyk met de machines en ouder toezicht van den heer H Van Breemen Hzn verveuer te Haarlem proeven genomen tot het maken van geperste turf die in tyd van nood met name by een eventueel beleg van Amsterdam de steenkool zou kunnen vervangen Daar dit een zaak is van zeer groot belang heeft het H iarl Dagbl naar den uitslag der proefnemingen een onderzoek ingesteld en vernomen dat zy als zeer goed geslaagd kunnen worden beschouwd Daar de proeven loopen over een tydvak van zes wekeu is de uitslag van groote beteekenis Ryka katt en De Pruische Rekenkamer heeft onlangs aan c en kommandant eener provinciestad de vraag gedaan waarom de kat van het wapenmagazyu voor vyf pf melk per dag gebruikte terwyi de kat van het fourogemagazyu maar voor drie pf noodig had Het antwoord was dat de eene kat niets dan vette muizen vond en de andere alleen magere De Rekenkamer nam daarmee genoegen Een fat dïe op een concert achter eene dame zat en haar gaarne eena ie het gezicht wilde zien en daartoe geene gelegenheid kon vinden tikte haar op den schouder terwyl hy zich hield alsof hy eene apin van hare mantille afsloeg Gy hebt daar een leelyk dier achter u mejuffrouw zeide hy toen zy omkeek O zoo mynheer gaf zy ten antwoord ik wist niet dat gy achter mij waart Door den hoogen Raad werd tot verwerping geconcludeerd van het beroep van deu tooneelspeler W C R tegen een arrest van het Hof te Amsterdam waarby deze veroordeeld werd wegens het wederrechtelyk vertoeven in de gelagkamer van een hotel waarin hy logies besteld en verkregen had eu w ens wederBpanuigheid De politie te Utrecht arresteerde jl Donderdag deu 27 jarigen K en een vrouw onder verdenking van in den nacht van den 16 op 17 dezer van zekeren aldaar woueuden O diens horloge caet gouden ketting te hebben ontvreemd Hoewel een r dl denzelfden nacht ten huize der verdachtd Ö r de politie ingeeti ld onderzoek tot gesSj ntdekkiug leidde bleef de aandacht toch ïp hen gevestigd zoodat toen K dan ook vermoedelyk denkende dat het gevaar nu wel geweken zou zyn Dinsdagavond by een drieltal goudsmeden stukken van don gestolen kettiug verkocht de politie daarmede weldra bekend was en zoowel K als diens lieQe aanhield Het horloge werd by nader onderzoek op den zolder verborgen gevonden K die reeds een paar vonnissen wegens diefstal onderging werd weder ter beschikking der Justitie gesteld terwyi de meid voorloopig haar vryheid terug bekwam BuUenlandsch Overzlcbt Het kon wel eens biykeu dat de Duitschers met hun nitgelatenheid over de verzoening van den Keizer en Bismarck zich verbhjd hebben met een doode mnsch Zulke verzoeningen moeten gewoonlyk snel van stapel loopen anders komt er niets van en tot dusverre heeft men er niets naders vau vernomen Het telegram van Bismarck aan den Keizer is niet gepubliceerd waaruit men zou kunnen opmaken dat de inhoud geen aangenamen indruk heeft gemaakt Het gedwongen verzoek om ontslag van Bismarck ia ook nooit openbaar gemaakt hoe dikwyts Bismarck ook daarop heeft aangedrongen De twee Doitsche bladen die geregeld in betrekking staan met de omgeving van Bismarck laten zich nogal sceptisch uit De Hamb Nachr iseer koelafwyzend Er wordt zooveel over deze zaak geschreven zegt dit blad dat het niet mogeiyk is van alles melding te maken wy zullen ons bepalen tot de meer critisch aangelegde artikelen zonder echter ous iu eenig opzicht voor den inbond aansprakelyk te stellen De Munchener Allg Zeit schryft o a Het is zeer wel mogelyk dat de telegramwisseling tusschen den Keizer en Bismarck een epijBodg blyft die in dezen of genen vorm o k noa 4al eens herhaald kan worden De KolniflCM in hooge mate zenuwachtig en heeft önlk een bui weer een artikel gemaakt of van anderen aangenomen waarin onder het opschrift ïBescbwicbtigungf er nog eens met veel nadruk op gewezen wordt dat er san het zenden van deze telegrammen geen politieke gevolgen behoeven te worden vastgeknoopt Ook bladen die er niet voor bekend staan pdat zy alles opnemen willen weten dat de Keizer by het zenden van het telegram aan I Bismarck geheel uit eigen beweging heeft ge haiideld een inval dus van M maar daarom wellicht ook zonder biyvenden indruk Keizer Wilhelm zou het telegram van Bismarck oumiddellyk hebben laten lezen aan den Keizer vau Ooatenryk en den Koning van Saksen en last gegeven den inhoud zoowel van zyn telegram als van het antwoord van Biaraarck te seinen aan Caprlvi die te Karlsbad een kuur doet Dat de Keizer zoo laat van het ernstige vau Bismarcks ziekte heeft gehoord is op zichzelf niet onmogeiyk want het blijkt dat Bismarck longontsteking had en Schweninger aanvankeiyk het ernstige van deu toestand ook voor de familie stil gehouden heeft Eerst toen het gevaar voorby was is er aan de familie Icennis gegeven en kwamen ook eenige evenwel zeer vage berichten in de kranten Er valt thans niet meer aan te twyfelen schryft een correspondent uit Weenen aan de Indép van gisteren dat Bohemen in een toestand van revolutie verkeert en dat als de huidige opwinding voortduurt een revolutionaire uitbarsting by de eerste gelegenheid zal plaats hebben De rcgeeriog van graaf Taaffe ontveinst zich dat uiet erkent het zelfs iu haar o£ cteuae communique s trouwens het zoo ook geen zaak voor haar wezen om de blinde te spelen waar iedereen duidelyk ziet wat er aan de hand is De door haar genomen uitzonderingsmaatregelen de schorsing van het recht van vereeniging iC vergadering de inperking der persvryheid met name voor wat de bladen der Jong Czechen aangaat htt opheffen der jury s voor staatkundige uaugelegenheden al die dadeu van gewold zyn dusver zonder de uitvyerking gebleven die men zich voorstelde Wat men verkreeg is dat ze juist de Ozechische bevolking hebbeu verbitterd tegen hut gouvernement Diena fout is dat het niet in den goeden tyd de wetten toepaste en toen zyn autoriteit bevestigde met de ten dienste staande wettige middelen Met alle partyen heeft graaf Taaffe beproefd te onderhandelen aan allen heeft hy concessies gedaan de eeue heeft hy getracht tegen de andere uit te spelen hopende aldus over allen te kunnen heerschen en zoo hield hy het lange jaren vol Thans gaat het echter niet meer maar thans is het ook te laat om van koers te veranderen Het is duideiyk dat men de Ozechische bevolking alleen door geweld zal kunnen bedwingen de laatste gebeurteiüsaeu toonden het wel aan Maar dan zal de regeering misschien nog iets meer moeten doen dan ze thans deed eu dan wordt de kaus op een uitbarsting onder de geprikkelde Czecheu nog grooter Sinds 1848 as de toestand in Bohemen niet zoo gevaarlyk als thans Tot nog toe liepen de conflicten attyd tusschen Duitschers en Czecheu en waren danmin ofmeervan localeu aard Edoch thans schyut de beweging zuiver anti dynastiek te zyn en zelts tegen den persoon van den Keizer gericht De regeering heeft trouwens dat karakter der beweging onmiddeliyk erkend en was al lang op haar hoede De maatregelen die kort geleden iu Praag werden genomen dateeren reeds vau den 228ten Aug men hield ze gereed om ze by de eerste gelegenheid de beste toe te passeu De beslissing van de mynwerkers in de Borinnge is reeds bekeud Een telegram uit Bergen meldt dat het bestuur der vereeöigiug met 7 tegen 3 stemmen tot een algemeene slrike heeft besloten Gisteren zou ze reeds een aanvang nemen Van do zyde der geloovig Roomsche arbeiders doet meo aan de werkstaking niet mee Ook zy hebben eischen maar hopen die langs den weg van minueiyke schikking ingewilligd te krygen Ze vragen 1 Een verhooging der looneu in verhouding tot het stygen der pryzeu naarmate de voorraad vermindert 2 Waarborgen dat de hoogere loonen uiet gepaard gaan met een verlenging van den arbeidsduur En 3 de oprichting van kassen ter ondersteuning in den tijd waarin niet gewerkt wordt De Fransche regeering heeft een poging gedaan om de werkatakers met hun patroons weer te verzoenen Zy heeft den vrederechters in het Noorder departement aangeschreven gebrnik te maken van de hnn verleende bevoegdheid om ahs scheidsrechters op te treden Het is echter de vraag of men van hun optreden gediend is By de arbeiders zullen zy waarschynlyk geen gehoor vinden omdat zy zich niet tot hun beroepssyndicaten gewend hebben Dit konden de juges de paix echlier niet doen wyl de genoemde syndicaten in stryd met de wet bpstoan Naar het heet zyn ook de myn maatschappyeu niet genegen het geschil aan een acheidsgerecht te onderwerpen omdat het loon eer ft kort geleden by abitrale schik king werd vastgesteld zoodat er nu geen grond voor den eiach tot loonsverhooging bestaat In Engeland is een syndicaat van mynwerkers dat in Derbyshire er iu geslaagd is eene leeuiug te sluiten van 16 000 p st welke som hou iu staat stelt de strike c nog veertien dagen voort te zetten By de behandeling van het wetsontwerp tot intrekking der Sherman wet heeft zich in den Amerikaansch èn senaat een verrassend incident voorgedaan Het lid van den senaat Stewart heeft een voorstel ingediend om President Cleveland in staat van beschuldiging te stellen wegens schending van den geest der Grondwet daar hy door zyu pogingen om het Congres tot iutrekking der Sherman wet te dwingen de onafhankelijkheid der wetgevende macht zou vernietigen De heer Stewart beweert dat de onafhankelykheid van beide Kamers gehandhaafd moet blyven en dat het een schending der Grondwet is den invloed der eeue te gebruiken om op de andere toezicht te oefenen Heden komt dit opzienbarende voorstel dat waarachynlyk geen ingang zal vindeu in behandeling De openbare meening in Amerika die bierby niet schynt mis te tasten zegt algemeen dat men hier slechts met een partij manoeuvre te doen heeft om de behandeling van het wetsontwerp tot afschaffing der Sherman Act te verschuiven Beurs van Amsterdam 25 SEPTEMDER 81 SI 96 101 100 93 78 76 76 77 30t 20 80 63 93 93V 94V 981 98 59 77 l s 33 103 63 36 98 98 9 686 580 lOO i 8 i 1001 304 lS9 96 961 101 100 34 97 79 84 93V 93 161 U8 101 40 49 60 60 8 119 133 isa a B8 57 66 99 120 103 104 69 69 91 102 183 130 lO i lüVifl 100 637 58 V 85 18 is Vu 1 V 3V8 102V IO2T3 821 1081 103 70 48V 1591 106 106 99V 98 116 117 29V 108 iVor kra 8lotkoor8 MüDBauiNO Gert Nod W S 8 dito ditq dito 3 dito dito dito 8V I UoNOAH Obl Goudl 1881 88 4 Italië Inaohryving 1863 81 5 OoBTENa Obl in papior 1868 5 dito in zilver 1868 5 PottTDOiL Oblig met ticket 3 dito dito 3 Rusland Obl Oost 3o Serie 5 dito GoooDS 1880 4 dito btlRoIbs 1889 4 dito bij Hope 1839 90 4 I ditoingoud leoii 1883 6 dito dito dito 1884 5 Spanje Perpol sobuld 1881 4 TURKEIJ Gepr Cojiv leen 1890 4 Goc IcBuing serie D Oeo ieenio serie C ZuidAfu Sep lbo v obl 1893 5 Mexico Obl Buit Soh 1890 6 Venezuela Obl 4 onbop 1881 AusTEEDAM Obliüatien 1861 3 i BoTTEEDAM Stod leen 1886 S i Ned N kit Hacdelav aand Arendab Tab Mij Certificaten Deli Maatsobappij dito Arnh Kypothüokb pandbr 4 Oult Uij der Voistenl aand l Gr Uypotheukb paudbr 4 Nedorlandaoho bank aand Ned Hanilelmaatsob dito N W Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr 4 ütr Hypotheekb dito 4 OosTBNE Oost Hong bank aand RusL Uypothookbank pandb JVil Amerika Equit hypoth pandb 6 Maxw L i Pr Lien cert 6 Ned Holl IJ Spooriv Mlj aand Mij tot Eipl V StrSpvf aand NoJ Ind Spoorwegm aand Nod Zuid Afrik Spin aand 6 dito dito ditolSBl dito 6 TALlB Spoorivl 1887 89 A Eobl Sl Kuul lul 9p n g A H obl 3 Polen Warsohaa Weenen aand 4 RusL Gr Rusa Spw Mg aand 5 Baltisobe dito aand Faatowa dito aand 6 E ung Oombr dito aand 6 ICnrsk C h zow Sp kap aand 6 1 Loaowo SewDSt Sp Mij oblig 5 Orel Vitebsk dito oblig 5 Zuid West dito aand 5 dito dito oblig 4 AMBftlKA Cout Pae Sp Mij obl 6 j Chic North W pr C v aand dito dito Win St Poter obl 7 Denver Rio Gr Spm eert v n Illinois Central obl in goud Louisv NnsbvilluCert v nand j Mexioo N Spw Mij leliyp o 6 Miss Kansas v 4 pot prof aand N ïork Ontario West aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 5 St Paul Minn Mauit obl 7 I Uil Pao Hoofdlijn obl g 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 8 Canada Can South Cert v iiand Vb C Sallw Nav Ie h d c O Amsterd Omnibus Mij aand Rottord TramivegMaats aaud Ned Stad Amsterdam aand 3 Stad Holterdam aand 8 Beloie Stad Antivorponl887 3V Stad Brussel 1886 3 IIONO Theiss ttegullr Oesellsch 4 OosTBNU Stnatsleening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 8 1888 Ned Ver Boz Hyp Spobl eert 51 Sept Watergettjden Hoog Laag Hoog Laag Woonsd 37 6 36 3 01 6 64 3 19 D milord 38 7 13 3 87 7 83 3 67 Vrijdan 39 7 63 4 17 8 13 4 37 Ziitord 30 8 33 4 53 8 64 5 19 Zond 1 Oot 9 16 5 41 J 43 6 07 Maand 10 08 6 33 10 43 7 08 üinsd 3 11 18 7 43 11 40 8 06