Goudsche Courant, woensdag 27 september 1893

Donderdag 28 September 1893 INo 6160 33ste Jaargang mmm mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 35 franco per post 1 70 Afzondevlyke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ÖpringtU 12 en 27 Fept Maan Sept Opg A Oodarg A 6 aO 7 19 6 36 9 188 6 56 10 SO80 787 82 1 O i U l U 8 9 81 8 ISL K 8 10 42 8 86 Zon Opg Onder 19 Sopl 5 48 6 06 86 B B2 30 0 01 343 Staats loterij Be Kloae Trekking vanDintdag 86SlBptomborl893 No 18448 IBOO No 876 ƒ 1000 No 688 7979 13941 e 16896 ƒ 400 No 644 10064 17164 en 18468 ƒ 200 No 2686 7380 7778 8828 9418 18478 8774 en 18808 100 Prijzen van ƒ 70 40 3698 5649 S8S8 11218 14288 16689 18385 113 3706 6808 8619 11887 14383 16630 18470 440 3942 5832 8888 11864 14833 16719 18471 610 8964 6837 8844 11484 14418 16760 18491 689 3979 6867 001 11662 14488 17031 18B31 685 4000 6900 9081 11719 14587 17184 18661 606 4017 5971 9886 11968 14669 17178 18641 4836 6010 9468 18074 14586 17446 18746 4348 6192 9478 121S0 14689 17468 18986838 4370 6616 9636 12811 14826 17606 18974886 4887 6762 9628 12601 14868 17609 19008 1187 4606 6828 9786 12578 14890 17563 19081 1808 4608 6910 9787 18887 14981 17660 18298 1846 4676 7044 9890 12924 14986 17694 19415 1476 4744 7049 9911 1896J 15063 17596 19488 1481 47B6 7123 9983 13071 15178 17668 19946 1660 4784 781110067 18081 15638 17818 19968 1834 4878 762010097 18108 16689 17843 19998 1878 4889 7602 10889 18818 16802 17946 80196 2081 4984 76 6 10868 18868 16892 17974 JOSSl 8240 4966 7664 10871 13421 16974 18046 20890 2660 4988 7876 10467 18461 16018 18136 80667 8702 5018 7966 10488 13464 16081 18184 JS0796 8786 6041 7976 10608 18621 16116 18824 80809 2966 6136 8066 10667 13694 16167 18848 20810 806B 6260 8089 10760 13908 168J7 18814 80847 8069 6270 8126 10764 14068 16366 18331 80903 8681 6687 8168 10803 14136 16482 18361 1866 8598 6613 8119 10844 14213 16667 18371 63C0 6637 8803 10918 14260 Burgerlijke Stand GEBOEBN 24 Sept Willemiua Jolmnna ileudnka ouderfl A Steenwiokel en P van der öteeu 22 Johanna Maria ouders A van der Draa j en J de Keiaer Adiianus ouders F J Klooe en J IJsselsteiJn Elsje ouders H D Kavenabergen en P J van Leeuwen Cornelia ouders J de Wgs en J Nienvrveld 23 Antonia ouders H Koops en M Streng Leendert Antboiiie ouders L A Wiltenburg en M Btenkman Johanna Maiia Antonia ouders A A Bisschop en J Slangen 24 Geriit Cornells ouders A de Jong en M Homes Aaltje ouders W de Jeu en A Haz ibropk 25 Cornolis Jacob ouders P Schecrens en A E Hoest Maria Elizabeth oudere L Terloiiw en G van Eijk OViSlil EüEN 2 i Sept J E M IIctkeui 4 ni 24 A ï ehnek f j APVERTENTIfSK De oadergeteekende betuigt by deze zyuen hartelijken dank aan Hoeren Directeuren der StearineKaarsenfabriek cGouda voor het CADEAU hem geschonken by gelegenheid zijner 25Jarige dienstvervulling aan genoemde Fabriek C J V4N DAM ZAK WOORDENBOEKJES bevattende de geslachten der zelfst naamwoorden benevens eene korte verklaring van de moeilijkste daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe Spelling van Dr M DB VUtES en Dr L A tb WINKEL bij Opruiming è 10 Cent verkrijgbaar by A BRINKMAN ZN Ttendeweg 9 Gt per Fl 5 Ct per i Fl i prachtig helder en jiocd werkend Depot A NORTIEB Gouwe C 34 35 A D V E R T E N T 1 E N in alle Binnen en Buitenlandsehe Couranten worden dadel lc opgezonden door het Advertentie Burean van A BEINKMAS en ZOON te Gmida K M M f ftHiiÜig Met 2 OOTOBBR te beginnen vertrekt de dienst van QOVDA naar AMSXEÉDAU te 1 Tiui in pliats van 4 i m en vertrekt de lokaaldienft van GOVDA naar BOSKOOP 3 30 in plaats van 2 45 n m Tot betere aansluiting naar de MAlUKT te LMm op ZATERDAG vertrekt de Ochtendboot op dien dag van GOV DA te 5 in plaats van 5 30 v m 1 DE DIRECTIE LOTEN in de VERLOTING A Brini man Liangp Tipndewejy y BIJ GELEGENHEID DEK ZIJN TB BEKOMEN BIJ erslerke ƒ 1 0 aanbevolen door tfelj van binnen en buitenlnndsche genféiheeró BelEEKEN DIPLOi en GOUDEN MEDA LES Verkr gbaa r in Wea I Depot Ie Gouda bi i f k den Heei yi E TEEPÉ Apotheker vWrheea C j Kraepeliel Hólm Hofleverancieirs f tomwdter u f de VictoriaBron te Ober ahnsfein by£m VanhjXo inkIyAè u s derjfederlanden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlahnstein evestigd te BoUerdain Zuidblaak 8 De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt edert 10 Jaren door Professoren praotlseerende OeneesheeNn en door het Publiek toegepast en aanbevolen la goedkoop aangenaam zeker werkend en onsehadelijk GeneOS en Huismiddel Beproefd door pnl Dr H Vlrehow Bwiijn V Gletl MOnch n Reclam ueipiig m V Nussbaum Mtoct i Hertz Ai t ril m V Kopozynskl Kr k u Brandt Klao onburg bil storingen in de kwalen der lever last van gang voortdurende verToortkomciide ongeatelddulzellgheld benauwdheid eetlust enz Pril Dr V Frerlohs o fljn T Soanzonl WOrrturg c wm Kop ni ii i Zdekauer et p tmi irB Soederstadt K Mn Lambl w r chui ForSter Onderbulks organen aambeljen tragen stoelstopping en den daaruitheden zooalahoofdpijn benauwoheia kortademigheid gebrek aan eetlust enz Die ZwitseracLe Pillen van don Apotheker Richard Brandt worde om hare zachte wcrkinp door vrouwen gaarne ingenomen en zijn te verkiezen hoven de scherp werkende Zouten Bitterwater Droppels Mengsels enz DV Om het koopende publiek tegen bedrog te besehermen wordt men er nog in het bijzonder opmerkzaam op gemaakt dat er Zwitsersehe I den baudel zijn gebracht die op bedriegelijke wijze er bijna e uitzien en verpakt zijn als de echte Daarom moet men bij den aankoop zi tulgen dat het etiket bovenstaando afbeelding een wit kruis in een rood veld en de bsndteekcning Ecbd Brandt draagt Men moet daartoe de om de doos gerolde gebrmksaanwnzing er afnemen Ook wordt men er In t bijzondet op gewezen dat de Zwitsersehe I PiUen van aUeen nr Hoofddepot P E Van Santenkolef te Bottertfam mUEPELIEN è HOLÉ i jlmtM jtnm m ScheikuDdigen Bckr met Gouden en Zilmep VtdaHk kftJR versterkend en Aangenaam van ai l et melk gekookt leer aao te bevelen voor dagelljksoh geltrhifc bij kinderen KWakke personen en kUerachtige gestellen Het water toebereid u zij ab geneeskrachtige drank uitstekend by diarrhte ook voor BUlgellngen en kleine kinderen I De echte Eikel Caeao vau Kraopellen i Hohn is alom yerkrljgbaar hi vierkante bhsseu van Kgr f 1 70 m Kgr il f O iM en Kgr it f OM voorzien van Etiquet waarop nevenstaaud fabrieksmerk en de haudteckening van de FabrikantcD KraepellcD Holm Zeist Hofleveranciers fabrikanten fSjr KlUEl I IH on IKIIM to FIS I Ondergeteekende bericht bg deze dat hg UAANDAG BS eene SUBDMBIJ Hl JRer de Viscbnarkt I No 89 Hfl beveelt zich beléefdeiyk aan ïoowelvoorhet maken van chcls Haarden Fornuizen m tot bet doen van alle voorkomende BBBATIÉS I testellingen worden aldaar aangenomen lede te zgnen Woouhnize M LENWEBF en het Magazgn van den Heer F C BIK J C SWAMMI TSCHE STOOMEBVEEU CheDiisohe en Zwilsersche Wassoherij olebreveteerd door Z M den oning der Belgen tl Oppenhelmer ttotterdtam ader blöven en ndl e l bewerkt en hf leverd 1 tsè G nd A Van Specialiteit voor et stoomen en vertlpn van HMren en Aimeskleediugstukket ook L so ten Me lbele Ledikantgordgnen Tai ljedetf Trjipeti m nieuwe tronen geperst iiastén GamttAren Neteld k Talles Kan Veeren en a11 goederen kunnen ii el t O de onscha lgkfVO r de e i k ljnneji eilief eg 4 9 73 A EeQ arc iclii t roor de ongulakkiire 8l ohyfi6r ile9 Zelf ïvikkiog Onanie en g e n w nitapatuj agien is het beroemde wot rf 1 Z T Dr Re 4u 8i ËLFBEWARING HoUandache nitgave met 2 afb Prjja 2 gulden Ieder die aan de verachrikkel ke gevolgen van deze ondeng l dt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ka duizend van een zekeren dood Te Terkrggoti b het Verlaga Magazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poBtzegels en ia eiken boekhandel in Holland Alom te bekomen BE mm Mss of de beachryving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk t Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbö ia toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glaaschilders de Gebroedora Dirk en Wonter Grabetb DOOI CHEISTIAAN KRAMM PRIJS 80 Oents a brinkman 99m poike oude SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIQHTOAP Verkrygbaar bij M PE ETERS Jz N B Alfl bewijs van echtheid it P p caohet en kurk stoeda voor I SCHIEDAM I zien van Aon naam der ïirro P HOPPE BIEKBOTTELAIUJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende beveelt zich bg voortdaring beleefdelgk aan voor de LËVSRINO der Eerste Soort BIBRBS uit de Bron werg db Gekeoondb Valkc Van Vnlicnboven s Rxtra Stout Toor Bloedannen Maaglpers Zwakken en Kraamvrouwen als meest Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door mg steeds belegen afgeleverd Vraagt s v p PRU8C0UKANT H VAU WUUGAABDEN Qoada Saelperadruk vaa A BUNKKAHk Zoo MjjÊÊ Met 1 October S begint een nieuw kwartaal zij die zich tegen dien datum abonneeren ontvangen de nog in deze maand verschijnende nummers gtjatis ByJ srENiAND7 ÖOUÖA 27 September 1893 VERÖADERmb VAN dkn GEMEENTERAAD op Vrydag din 29 September 1893 des namiddags ten l bur Aan de orde De Begroottügen voor de nbsidieerde InitelUngen vah Weldadigheid dienst 1894 Een voorstel tot continuatie der beffing van veergeU aan het pontje o de Kattensingelgracht Het voorstel tot wgziging van het tarief waarnaar de bgdrage voor het gebruik van gasnleters berekend wordt De voorstellen betreffende eene herzienint van het besluit tot heffing eener Plaatseiyko directe belasting op de Inkomsten Eenige bezoekers van de verkooping b dett hr Otto lierten fcieh gisteren per sleeperawagen naar het station vervoeren Een der heoren deed dienst als voorr der op hel eerste en eenige paard Voor de vochtigheid denkelijk vnn binnen had hy zioh met een paraplni gewapend Onde menschjes sloegen de banden samen zoo iets hadden ze nog nooit gezien De jongere Inidjes echter amuseerden zich best en dat er telkens aan het tonw e getrokken werdc behoeft geen betoog De 2e luit J A Leers vun het 4e ro iuf te Gouda wordt met 1 November tot 1 Maart 1894 gedetacheerd bij het Ie reg ves tingartillerie te Utrecht De rechtbank te Rotterdam veroordeelde gitAeren HM arbeider te Jaarsveld wegens beschadiging tot vier maanden gevangenisstraf J H V V borstelmaker te Krimpen aan de Lekt we ns misluindeling van eeneu ambtenaar tot twee maanden G J v E sjouwer te Gouderak wegens wederspannigheidf tot eene maand FEÜILLETOX Een vorstelijke weddenschap Naar het Frameh S Zulk een verschijning kon het heele etabUBsemoot in diBorediflt bronge Maar de ander scheen volstrekt niet geneigd z n plaata in te rmmen ffik boud niet voel van ao p nntvoordde hy beBoheiden en van de van ochtend uitgedeelde spijzen heb ik QietB gehad De oberkellner spitste de ooren bij het zuiver uoent en de beaohaafde w se van spreken van den stgenaaraigea gast ivDat is geen eohte vagebond dacht hij Hoeker da een of andere gevallen grootheid die zioh met Bpelen geruïneerd heeft frEn ik tie ook niet in hervatte de arme man ffWaarom u m niet eon diner zult opdienen als ik bweid ben daarvoor te betalen Hier miaachien tw tt u aan mijne woorden hier is mijn gold Hij knoopte zgn afgedragon jas open haalde een t n leersn portefeuillo te voorsch D die gevuld was met baqkpapier nam er eeae uit eq reikte die aan don kellner over Ja ja zie het maar goed na u kunt n overtuigen dat B niet valsoh xjjo Het was e n biljet van duizend frauos fin te oondeeleu naar den omvang waren er nog minstens vyftig andere in De kellner monstorde de hanknotea met twjjfelendeD bUk en somber wenkbnuw ZooaU biykt uit de mededueliugcn van den burgemeester te Rotterdam is in de verloopeii 24 uren 1 nieuwe lyder aan cholera asiaticaaangegeven die reeds overleden is terw l 1 persoon van die ziekte is hersteld Het nieuwvoorgekomen geval deed zioh voor bg eenevrouw in de Ketenstraat lp j het geheel hebben zich nu yan het ontsijftn der ziekte op 21 Anguetus af 41 gevallen van cholera ijdaar voo edaan waarvan 25 met doodeiykenl afloop terwyl 8 ladershersteld zyn en nog 8 in behandeling blgven Door de politie te Zwartsluis werd Maandag gezocht naar zekeren H S voorgevende student in de letteren te 2 0 en verdacht van oplichting Zy vond hem niet meer te Meppel waarheen hg was vertrokken maar mocht er met behulp van den inspecteor van politie aldftar in slagen hem aan het station te Ruioerwold aan te honden toen hg gereed was met den trein naar Groningen te vertrekken en naar het buitenland te gaan Uit de reeds verkregen iulichtingeu is gebleken dat men met eenen bekende van de justitie te doen heeft Zondag en Maandag had er te Brussel een Katholiek Sociaal Congres plaats waarop ook dr Schaepman tegenwoordig was en het woord voerde De Indipendancet noemt hem un grand vieillard chauve ïh 1 oeil malin au sourire bonhomme De heer Schaegman gerangschikt onder de grijsaards Bg ons behoort hy nog tot de jongelui De twee personen die gearresteerd zgn wegens den moord in den nacht van Zaterdag op Zondag te Utrecht gepleegd zgn gisteren door den rechter van instructie verhoord Te vergeefs ia tot nog toe gezocht naar het moordwerktuig waarmede de diepe en breede wonde is toegebracht Door lieden der stadsreiniging zgn onder toezicht der politie die in deze zaak zeer veel enei e en voortvarendheiti aan den dag legt alle riolen zinkputten enz in de Lynmarkt en Boterstraat onderzocht Het Igk van den vermoorde is gerechteiykgeschouwd ü D f Het Leger des Heils heeft een boekje uitgegeven met Antwoorden op vele vragen 45 vragen met de antwoorden daarbg geven te kennen wat het L d H wil en hoe het werkt Zondag a s zal te Zwolle eene vergadering gehouden worden van alle presidenten der R K froBBan Daarna hief hij eensklaps hot hoofd op als iemand die een vast besluit heeft genomen en gaf het geld den eigenaar terug Deze laaUte maakte eene beveging als wildo hij opstaan en zeide ffNa als u weigert om m te bedienen dan ga ik mur naar een ander reataurant ffNeen noen hlyf maar Wat is er van uw dienst HÜ wendde zioh tot een der ketlaers vees op den vreemdeling en fluisterde hem zaohtjoB toe Bedien dien man daar maar boud hem goed in het oog dat hg niet wegloopt En bij zelf spoedde zioh hoen Vijf minuten later keerde hij met een politiebeambte terug De gasten van het voorname restaurant hadden allen verbaasd opgekeken toen de vagebond zioh in hun midden neerzette en tamulijk duid tijk gaven de blikken die voortduiend op hem gerioht waraii misnoegen te kennen Niemand betwijfelde dan ook een oogenblik of hij was het dien de politie zooht en allen waren in spaoning hoe de zaak zou afloopen De politiebeambte ging onmiddellgk naar den armo msn toe die met blijkbaar welbehagen zat Ie amullcn en niets aoheen te bemerken van het opzien dat hij wekte Ala uit een droom ontwakende sprong hij op toen de politiebeambte zijn achonder aanraakte Wit is er iets gebeurd Hij aoheen den toestand niet te begrypen Man maakte het hem duidelijk Banknoten van duizend fraooa worden in den regel niet in eulke zakken gevonden en zoo ja dan zijn zo doorgaans gestolen werkliodeu vereenigingou ia het aartstliocees tot het vormen van eenen R K bond der vereenigingen in het aartsbisdom te Utrecht Dr Schaepman zal de vergadering presideeren Door den In luit D M E De Ridder van het reg gren en jagers zal binnenkort eene beschrgving van de plechtigheid van uitreiking der vaandels worden nitgegeveu die zoo nauwkeurig en volledig raogeiyk zal zgn en waarin alles zal worden opgenomen wat ook in do garnizoenen buiten de residentie bg de plechtige voorstelling van de vaandels aan de troepen is geschied Gisteren werd den gebeelen dag in het Gooi het gisteren aangevangen onderzoek voortgezet echter zonder eenig reanltaat Tegens zonsondergang ging de tr ep niteen die bestond uit ongeveer 40 man onder aanvoering van den agentmajoor Laurens van Amsterdam Het geheele bosch van Bredius en de Crailoosche bosschen werden doorzocht zonder iets verdachts te vinden De Vereeniging van directeuren bg den posten telegraafdienst hield Zondag te Utrecht haretweede algemeene vergaderiug ter behandelingvan de voorstellen der commissie in zake doborgstellingen en het voorstel van den directeurie Warmond betreffende de directeursbezoldiJ ljïngén Ruim dertig directeuren waren tegenwoordig I Ten aanzien van het eerste punt werd besloten een adres aan H M de Koningin tezenden om de borgstellingen op milderen voetin te richten Het voorstel V armond werdgesteld in handen eener commissie om in 1eeerstvolgende eveneens te Utrecht te houden algemeene vergadering deswege rapport en ontwerpen in te brengen De stem pel machine systeemBlankert werd door den uitvinder voorgesteld Er kleven der machine nog enkelegebreken aan die echter zullen worden verbet rd Aan den heer Blankert werd de dankder vergadering gebracht voor zgne belangwekkende tentoonstelling De vergadering werddaarna door den voorzitter den heer C vanWyngaarden gesloten waarna een hoogst gezellig diner de collega s nog geruimen tijdbgeenbield Het ledebtal der jonge vereeniging neemt steeds toe een bewys dat zijin eene behoefte voorziet en haar streven opprgs wordt gesteld Een hevige orkaan vergezeld van een wolkbreuk heeft grpote verwoestingen aangericlit U Tordodigde zioh zedr vagtberaden maar gehoel vruchteloos Ik liea vast overtuigd dat u ons niet de minste legitimatie van nw penoon kunt toonen zei da agetit Dat ia zoo ik kan hot niet Maar vermoedelyk sal niemand van de aanwnigen u op dit oogenblik zoodanig document kunnen toonen ttdoBd dan geen legitimatie maar een naam cult u toch wel hebben wie zijt u Ik ben prins Edmond de Garninval Waarom niet de koning van Engeland P spotte de politieman Engeland wordt door eeae koningin geregeerd zei de ander kalm Genoeg genoj all Wg behoeven verder niets te weten Volg mij En tegelijk pakt de agent don Amisdadigor met zjjue breede hand hij den kraag dwong hem zuo doende op te staan en nam hem mf e De weddenschap was gewonnen want van een der veretstaaudo tafels stonden thans de dikke hertog Da Morvella de levendige Comitambide en andere hoeren op riepen den agent terug en helderden hem de zaak op Hij was zoo overweldigd van verbazing zoo vol ver om zich te verontschuldigen en zoo verlogsii dat bg te midden van zgoe onderdanige buigingen een ruit kapot drukte terwijl hij mompelde PrlnB Prina Esmond de Garninval t op de wereldteutoonstelliug te Chicago Het glazen dak der afdeeling Kunst is gedeeltelgk ingestort vele tentoongestelde schildergeii vooral Nederlandsche en Russische zijn beschadigd een groot aantal personen werden gekwetst door de vallende glasscherven Dezer dagen is te Sermendria juist in den nacht dat de aardbeving in Servië werd gevoeld de rgke koopman Iwan Micbailovitcli met zyn vrouw vermoord Naast de Igken vond men den sleutel van de brandkast en toen men deze opende bleek dat zg volkomen ongeschonden en talrgke papieren van waarde benevens 2000 ducaten in gond bevatte Een nader onderzoek bracht aan het licht dat do moordenaars door de aardbeving waren verra st en uit angst daarvoor op de vlucht waren gegaan zonder iets te hebben gestolen Het jongste nummer van Schorer s Familienblailf bevat een nog ongedrukt gedicht van Emanuel Geibel getiteld De Rnyter s dood c In dat vers een werk uit s dichters jongelingsjaren wordt de dood van dezen grootsten zeeheld van alle landen en tgdenc zooals het blad hem noemt verhaald met zeer groote dichterigke vrgheid De oude zeeman die in het gedicht sprekend wordt ingevoerd verhaalt nameiyk dat De Ruyter door vganden ingesloten zijn schip in de lucht liet springen In een toelichtend schrgven van den inzender wordt het juiste verhaal van De Ruyter s dood herinnerd Het groote Ferry rad op de wereldtentoonstelling te Chicago heeft een uitvinder in Texas het land der regenmakers op het denkbeeld gebracht een dergelgk groot rad te gebruiken om regen te maken of liever te malen Hg rekent dat de snelle omwenteling van het rad eeu warmen luchtstroom doet gaan naar de hoogere koudere lachtlagen waar het vocht van de warme lucht terstond tot regendruppels verdicht zou worden De oefeningen op het in aanbouw 2ynde fort bg Vyfhuizen behooreude tot de stelling vau Amsterdam zgn geëindigd De troepen dïedaaraan sedert 11 Sept 1 hebben deelgenomen zgn gisteren naar hanne garnizoensplaatsen Amsterdam Utrecht en Gouda teruggekeerdMen meldt uit Bergen op Zoom Zondag middag heeft alhier eene brutale inbraak met diefstal plaats gehad in de armenschoo l an den heer Van Goethem De dief heefl ÜP rst de gordgnen gesloten te hebben biykbaar met een breekgzer alle kasten en lessenaars opengebroken en alles nauwkeurig nagesnnffeld Ontvreemd werd 2 uit de kas van de scboolspaarbank waarvan een grooter bedrag toevallig een paar d en te voren gestort was op de postspaarbank Voorts vernielde de inbreker een kostbare viool van een der onderwgzers en eenige bladen postzegels terwgl hg van zgn bezoek verder kennis gaf op een der schoolborden met de belofte spoedig te zullen terugkeeren Door een Rassischen ingenieur den heer Haneman is aan bet ministerie van openbare werken te Petersburg eeu ontwerp voorgelegd om een tunnel te bonwen onder de Newa De tunnel zal volgens La Revue Francaise eenen middelUjn hebben van 12 Meter en eene lengte van 185 meter en gelgken op de ondergrondsche tunnel te Londen De tunnel zal verdeeld zgn in 4 verdiepingen in de eerste zullen gelegd worden de telegraaf en telephoonlijnen de tweedezal bestemd worden voor de voe ïangera de derde voor rgtuigen eu de vierde voor tramwagens De kosten van de onderneming zonden 3 300 000 roebels bedragen