Goudsche Courant, donderdag 28 september 1893

GOlüA Zuiiierdicnst 1893 Aangevangen 50UD 90TTERDAM 10 66 18 08 12 18 12 68 1 84 3 48 4 50 6 28 5 56 11 08 1 05 4 67 6 08 11 0 1 1 8 04 6 10 11 16 1 19 6 11 6 17 11 85 18 28 2 38 1 28 1 44 4 6 80 6 40 6 86 KOTTB DAM 0 0 1JDA 7 47 8 9 46 9 51 10 88 11 60 12 20 1 46 2 S0 n H It It 10 38 1 66 H H n It 10 39 8 08 u H tl n 10 46 8 09 8 07 4 8 18 10 03 10 11 10 62 18 08 18 40 2 16 2 48 i 11 14 1 2 37 11 23 3 45 11 39 2 62 10 51 11 50 1 30 3 08 3 50 4 4 nou D A M T E R D 1 M 8 21 10 08 11 13 11 9 10 10 55 13 19 1 9 85 11 10 12 34 1 10 OOBBESFONDENTIE J II S Te persoonlyk daardoor tot plaatsing ongeschikt Een militair Een fcoup de pied aan den kwajongen heeft wellicht betere uitwerking dan zoo u breedvoerig relaas I Mei TUd van Greenwicli Directe Sj ooi wegvcrbindlng met 7 10 oS S8 9 80 10 S02 6 13 6 81 6 28 6 86 Eollorci m 5 Capello 5 10 Niauirorkmk 5 19 Moordrmht 6 86 Gouda 5 32 aOUDA l GN HAAO Oouila 7 30 0 40 9 01 9 47 10 49 U ll 12 21 1 01 1 87 3 29 3 45 1 45 5 8S 6 59 7 13 8 85 9 18 10 45 U ll 11 Zev M 7 48 8 58 1101 1 13 4 57 8 11 9 50 Z Zegw 7 619 01 11 10 1 22 5 08 6 80 9 69 Voorb 8 03 9 13 U 22 1 91 6 30 6 32 10 11 HagB 8 089 18 9 34 10 07 11 27 12 41 12 51 1 59 1 57 1 55 1 15 5 25 6 55 8 37 7 43 8 55 10 16 U 15 11 40 12 Alleen op Zon eu KtMlJngen en 16 luiu tot 11 Sept tnb r n O I D 11 ÏBEC H T 36o6 40 7 66 8 09o8 21 10 19 oU 13 4j 2 83 3 18 4 16 4 17 5 83 6 017 46 8 38 10 08 10 38 3 10 4 08 4 40 5 16 6 66 DBN HaAG OOUUA Ha o 5 62 7 20 7 43 9 88 9 46 10 19 11 33 18 16 1 48 3 16 8 46 3 43 4 16 4 48 6 81 7 04 8 Voorb 6 68 10 26 1 48 4 48 7 O Z Zbïiv8 10 10 37 t 2 6 Zo M6 lB 10 46 2 09 6 0 7 81 Qm Iii 6 30 7 60 8 13 9 68 10 16 I0J7 12 03 18 46 8 80 8 46 3 16 4 13 4 43 6 80 6 61 7 42 8 D T B E O H T IS O ü D A 9 64 11 34 18 03 18 50 2 66 3 3 62 4 43 5 03 6 36 a7 48 8 09 10 08 18 90 3 20 4 07 6 016 18 Utreclit oÖ S3 7 50 9 9 64 11 84 13 03 12 50 Z es 8 3 62 4 48 5 08 8 86 a7 48 8 09 8 60 10 07 10 64 Harmeien 6 18 3 04 10 08 19 80 3 20 4 07 6 016 18 9 06 Woorden S 63 8 U lO lS g 18 34 n t 4 16 6 38 y 9 1110 84 Oudtfwater 7 07 8 19 10 23 18 49 n n n 4 84 6 40 h n 9 19 Gou la 7 20 8 32 9 34 10 86 12 06 18 56 1 28 3 27 3 40 4 87 6 20 5 63 7 08 8 20 8 41 9 82 10 40 11 86 AUSTKnnA M G O V D A jVmatnrdam G S 7 65 9 40 11 10 11 27 8 30 4 10 4 86 7 86 9 6S Amsterdam Wp 6 60 8 10 9 66 11 26 11 43 8 45 4 86 4 40 7 40 10 80 Oouda 7 80 8 69 10 44 1S 16 12 66 8 40 6J0 6 68 9 82 U 06 Onr HuBtltn AUmb li ea U KUaw Stopt WoMadig t Woirdii Staten Qeneraal ËBBmi Kaubr Zittingen van Maandig 25 en Dinsdag 26 Sept Dn Kamer ia bezig aan de nieuwe wet op de faillissementen welke aan een ernstig onder zoek is onderworpen hetgeen niet te verwonderen is daar de voorzitter der commissie van rapporteurs de heer Pjjnappel lid is geweest der staatscommissie welke de nieuwe regeling heeft voorbereid Toch is de heer P nappel geen onbepaald voorstander der wet con amore verdedigt hy de hoofdbeginselen taaar bezwaai oppert hy tegen een amendement dat de heeren Van der Kaag en Tydeman in de Tweede Kamei hebben weten te doen aannemen H ia echter niet voornemens tegen deze wet te stemmen De heer Lohman daarentegen heeft om dezelfde redenen en ook omdat hiidegelgkstelling van parlicolieren met kooplieden afkeurt wel degeiyk het plan de wet te verwerpen Xoo ook de heer Sassen De heer Hein vond de geincrimineerde b voeging niet zoo verderfelijk en de minister van justitie ging verder De Minister nam baar nogal warm in bescherming als een correctief tegen de opvatting die ten aanzien van particulieren door velen aan de woorden staking van betaling werd gehecht en ala een middel dus om de door hen gevreesde bezwaren der geiykstelling te ondervangen Nu heeft die gelykatelHng juist bö de heeren Pyuappel en Hein even als by den heer Van Lier geen bezwaar ontmoet Daarentegen werd op dit overwegende bezwaar gisteren nog byzonder aangedrongen door de heeren MelviÜ van Lynden en Van Zinuicq Bergmann en vooral door den heer Kist De goiykstelliug kon natuuriyk door den Minister met hart en ziel worden verdedigd d lar hy hiervan vau den aanvang af een voorstander was Het zou jammer zyn als do nieuwe regeling waaraan veel zorg besteed is in deze kamer schipbreuk leed Vooralsnog geloofen wy dat de min 7 yn pleit zal winnen TwEEDB Kauëb Zitting vnn Dinsdag 26 Sopt Het adres van antwoord een verkorte weerslag op de troonrede dus eene nog verwaterde ediiie van dit neutrale staatsstuk werd mot 1 stem tegen aangenomen Toch niet zonder discussie waarbj bleek dat da groote meerderheid gesteld is op herziening der personeele belasting en dat zg er op rekent dat de minister Pierson althans wat de partieele rerbeteriug betreft zyn woord gestand zal doen ook met deze kamer en met de kieswet in t verschiet Uit s ministers antwoord bleek dat hy ernstig bezig ja zelfs h na gereed is De eenige tegenstemmer was A van Dedem die gaarne een klaaglied in het adres had gezien over den moeiiyken toestand van den landbouw en het gebrek aan veevoeder Intusschen het veu zal er geen hap minder om hebben nu het atlres over deze zakon zwygt De leden der huish commissie en der gemengde comm voor de stenographic Kijn herkozen De politie in Den Haag heeft een man aangehouden die zich had schuldig gemaakt aan mnjesteitschenuis In een herberg aan de Paveljoensgracht had hy zich nameiyU op beleedigende wyze over H M de Koningin uitgelaten Een bnlletin van het Nieuwsblad voor Nederland c bericht dat onder Wolf hezen het lyk van Sara Juett is gevonden biykbaar vermoord Het bleek onjuist en afkomstig van een marakararr belust op de premie Gouda 6 30 7 25 8 36 Moordrecht ff 7 82 8 42 Nieuverkerk II 7 89 8 49 Cnpelie II 7 43 8 66 Rotterdam 1 7 66 9 06 aaidB Oudew Woorden 6 60 6 51 6 69 7 03 8 12 Harmeien 6 05 7 11 8 11 ütroobi 6 18 7 3 8 28 8 11 9 Oouda 6 40 A milordam Wo 7 69 Anuterdvn OA 8 14 De eene ongelooflyke roovera fischiedenis na de andere komt uit Amerika Thans wordt weer gemeld dat beambten van de Kansas CitySt St Joseph Josephand Council Bluffs spoorwegmaatschappy berichthaddengekregen dat roevers t plan hadden een passagiei trein aan te vallen Zy zonden daarom een loozen trein met 16 politieagenten af Op 2 myi afstands van 8t Joseph vielen 6 gemaskerde roovers dezen trein aan Onniiddpll jk werd ren srliorp ge weervuur geopend Drie roovers werden gevangen genomen twee gedood terwyi er één ontkwam De politie agenten bleven ongedeerd De muzikale wereld te a Hage vermaakt zich kosteiyk met het volgende geval zegt de Amst Ct De gezaghebbende muziek criticos Daniel de Lant e is dupe geworden van een verandering op het program op Donderdagavond jl Op de in de dagbladen medegedeelde programma s van het concert in het concertgebouw stond o m Les Préludes van List Door ongesteldheid van een der orkestleden kon dit nommer niet gemaakt worden en werd bet vervangen door Tanz in der Dorfschenket van Liszt wat op de programma s in de zaal verkrögbaar vermeld stond De heer de Lange die zich van een programma uit de courant schynt bediend te hebben schreef nu in het Nieuws van Zaterdag over de niet gemaakte Préludes het volgende Dat ook Liszt s Préludes keurig werden vertolkt maar by de hoorders geen geestdrift verwekten mag men gerust aan den aard van het stuk toeschryveu Aan de hand van het gedicht heeft Liszt dit werk gemaakt tot iets waarin men steeds zit te hopen op de zaak die ten slotte biykt eerst hiernamaals te znüen komen De stemming van het gedicht is dus inderdaad op geniale wyze in de muziek uitgedrukt Dat dit stuk juistdaardoor den hoorder onbevredigd laüt is het bewya hoe goed Liszt zyn intentie ten uitvoer heeft gebracht Reeds voor eenige jaren het was sprekende over Felix Meritiaconcerten maakte ik de opmerking dat Liszt s corapositiën begonnen te verouderen gisterenavond kreeg ik opnieuw en in veel sterker mate dien indruk Het standpunt waarop deze componist staat ligt achter ons en ijn harmonische en klank combinatiën zyn door jongeren overtroffen Interessant is t zulk een werk van een muziekgeschiedkoudig standpunt te beschouwen maar amuseeren doet het mg niet Ën zoodra zekere verveling zich van iemand meester maakt is met de indrukken der kunst gedaan By Liszt nu kan ik slechts met de grootste inspanning myne belangstelling gaande houden Ruim twintig jaren geleden werd onder Heemetede een man vermoord Als schuldig daaraan werden tot levenslangegovangenisstraf veroordeeld zyne vrouw Hendrika R en zekere P V T Ëeuige maanden geleden heeft nu de vrouw volledige gratie bekomen en thans is ook de straf van den man verwisseld in twintigjarige tuchthuisstraf zoodat hg eveneens weldra qp vrije voeten komt De hr Van der Valk teScheveningepschryft aan de N R 0 Aug 92 werd door my een beroep ontvangen met algemeene stemmen van de Gerei Kerk te Aarlanderveen Dit beroep werd door my aangenomen Oct 92 werd door my peremptoir examen afgelegd en werd ik door de classis Woerden toegelaten tot den Dienst des Woords ea der Sacramenten Juni 93 vroeg ik myn ontslag voor het opvolgen van het eenmaal aangenomen beroep en verkreeg dit Sedert ontving ik roepingen uit de geref kerken van Valthermond en Langerak Ik nam deze roepingen niet aan maar volgde de uitnoodiging op van zeer velen uit de Ger Kerk t Aarlanderveen die zioh zelveu vereenigde tot Chr ger gem Deze gem laat reeds een kerkgebouw verryzen De Standaard schryft 11 06 7 25 7 46 5 87 7 69 10 83 6 05 6 45 8 07 10 88 6 15 6 65 8 14 10 38 5 89 6 81 6 35 8 28 9 10 10 52 11 10 8 51 4 47 6 23 10 08 3 40 6 46 6 36 11 10 8 66 6 6 60 lt 8S De opsporing vau misdaden is ongetwgfeld een veel zwaarder taak dan eertyds geworden nu ook aan den misdadiger veel sneller middelen van beweging tea dienste staan Toch ontrnst het ons gevoel van zekerheid d t de justitie ten onzent in korte jiiren zoo slag op slag by gruwelyk gepleegde moorden onmachtig bleek om den dader te vinden De moord te Haarlem de moord op de Prinsengracht de moord te Osch en nn weer de geheimzinnige zaak van De Jong verzwakken het vertrouwen dat lange jaren in de vindingrykheid der justitie gesteld werd Deze indruk is algemeen en wordt in alle kringen uitgesproken en juist daarom hopen we te meer dat de justitie thans gelukkiger moge zyn Toch rijdt ook nn weer de vraag of de middelen die men kiest op het beoogde doel berekend zyn In Arnhem is nu ƒ 25 in het Gooi 100 uitgeloofd voor het vinden van de lyken der twee vrouwen wier vermoording ondersteld wordt Is dit nu zoo vröagt men een som aan den ernst der zaak geevenredigd In Engeland loofde mon meer dan eens premiën van ƒ 2000 en meer guldens uit en het lokaas werkte probaat Bloedhonden slaagden er meer dan eens in ia een bosch of op een breed terrein de plaats op te snuffelen waar het bewgs van een misdaad verborgen lag Waarom dit middel ook nu niet aangewend Hier nam men gewone trekhonden van de vischkarren Gevoel van zekerheid onder het schild der justitie is een der eerste weldadett die de stille burgery van haar justitie vraagt Laat dit gevoel ook ten onzent niet teloor gaan In verband met het vermoeden dat Hendrik de Jong zyne vrouw Sarah Juett zou hebben van kant gemaakt is gisteren ook in de gemeente Rede door ongeveer een 40tal personen allen rijks gemeenteiyke of onbezoldigde ryksveldwachters een begin gemaakt met het doorzoeken der uitgestrekte bosschen Het onderzoek strekte zich uit tot Velp de Steeg en Dieren Gisteren is ook te Wolf hezen en onder Oosterbeek gezocht Ofschoon over eene groote uitgestrektheid alle bosschen en heide met de meeste nauwkeurigheid zyn onderzocht geworden heeft men het lyk niet gevondea Uit Renkum meldt men Twee arbeidere werkzaam in de stoompapierfabriek van de firma W Sanders Tz aldaar die ook gelezen hadden dat op het vinden van Sara Anna Juett premiën zyn uitgeloofd deelden Maandag aan een der leden van genoemde firma mede dat zy toen zy vóór geruimen tyd werkzaam waren by het schoonmaken vaneene beek in de heide toopende naar genoemde fabriek aan den beekwal een vrouwenrok afgezet met kant hebben zien liggen en op eenigen afstand van daar eenen put veel geiykende op een graf Ook moet gebleken zyn dat omstreeks di n tyd een heer en eene dame aldaar naar den weg naar Wolfhezen hebben gevraagd Van deze bevinding is ook aangifte gedaan terwyl ook die omgeving aan een nauwkeurig onderzoek zal onderworpen worpen Te Arnhem liep bet gerucht dat het lyk van Sarah Juett de Engelsche vrouw van De Jong gevonden zou zyn Dit gerucht is echter gebleken een praatje van eenen marskramer te zyn De internationale tentoonstelling van het hotelwezen en de verpleging van den reizenden meusch het volgend jaar of later achter hjt lUjksmuseum te Amsterdam te houden zal op het terrein achter de geprojecteerde Hobbemostraat en naast de Paulus Potterstraat gehouden worden 7 30 Achter het Ryks meseum in de lyn van don doorgang zal volgens het plan een ingangsgebonw komen met ruime toegangen waarin winkeltjes voor den verkoop van sigaren enz In het toegangsgebouw wordt een congreszaal gemaakt van 200 M Verder zullen aan dit gebouw grenzende tien lokalen verryzon elk van 120 M voor verschillende doeleinden Achter deze gebonwep wordt een plein van 15 20 000 M ontworpen waarop in het midden een muziektempel Volgens het plan wordt dit plein voor mnziekultvoeringen rondom afgeschut met loggia s en veranda s Indien wy ons een beeld maken van deze tentoonstelling schryft de A Crt dan denkeu we onmiddellyk met de herinnering aan het marktplein van de voedingsteutoonstelling aan een markt waarop oude en nieuwe hotels beroemde en beruchte taveernen drankwinkels en bierhuizen van alle tyden en in alle stylen waardoor een kaï akteristiek en aantrekkelyk beelfi van de geschiedenis van het hotelwezen zoo erkregen worden wat bet slagen van de tmtoonstelling zou kunnen verzekeren Voor de tentoonstellingsgebouwen is een pryavraag uitgeschreven De jury zal bestaan uit da hb dr P J H Ouypers A Salm ÖBzn te Amstflrdam J J van Nieukerfcon en W Schuty te Arnhem Uit Tilburg verneemt de Tel datde Jong daar in den nacht van 23 en 24 Juni dat is nadat hy het hotel Sluis tydelyk verlaten had om den Haag en Scheveningen te bezoeken met zyne vrouw althans met eene Engelsche dame die hy echter als zyne nicht voorstelde in een hotel heeft gelogeerd en na rytoertjes in den omtrek gemaakt te hebben a middags per spoor met haar is Vertrokken De Jong wafl daar goed bekend Verleden jaar Woonde hy er by den heer J v R op kamers en gaf voor landschapschilder te zyn en in de omstreken studies te maken Doordien hy veel in sociëteiten en herbergen kwam vond liy introductie by verschillende families Hij WAS altyd in het zwart gekleed had goede manieren en maakte een goeden indruk In verband met het meegedeelde dat de machinist op de Huizer stoomtram aarzelt in het door de justitie verspreide portret van De Jong den persoon te herkennen die30Angu8tos van die reisgelegenbeid gebruik maakte wordt medegedeeld dat bedoeld portret zóó weinig gelykend moet zyn dat gevangeoisbeambten die Hendrik de Jong vau naby an gedurende geruimen tyd hebben gekend en gadegeslagen er met geen mogelykheid eenige gelykisnis in kunnen vinden Eene groote fout van het portret is mede dat het zoo klein is In de gevangenis hing De Jong den vrome uit niemand der beambten zag ia hem eenen moordenaar veeteer was hy de gewilligheid en meegaandheid zelve In betrekkelyk korten tijd wist by zich er door eigen oefening de kunst van hontschilderen zeer aardig eigen te maken van disciplinaire straf was by hem geep sprake n in zyne correspondentie met milieleden toonde hij zich alt zeer pieus In een dorp bij Salzburg stierf onlangs een oud vrouwtje dat by haar leven steeds als een heks bekend had gestaan Haar dood gaf den dorpelingen aanleiding tot een vreugdefeest dat kort na de begrafenis in de dorpsherberg plaats had Terwyl men nog vroolyk bijeen was kwam plotseling de jobstyding dat de koe van den buurman der overledene was gestorven Hot feest werd onmiddelyk afgebroken en men beraadslaagde over dit zonderlinge feit waarby men eindelyk tot de conclusie kwam dat de koe behekst moest Kyn geweest Wie de schuld aan deze heksery had stond buiten twijfel eu men overlegde hoe de in den dood nog zoo geVaariyke heks onschadelyk te maken Men besloot eerst op raad vtfn enige ervaren lieden een hengst over het graf te laten springen Dit middel bleek echter onuitvoerbaar daar de bij het graf gevoelde hengst de sprong niet wilde doen Natunrlyk zag men hierin een nieuw bewys voor degevairlykheid van de doode en de opgewondenheid steeg ten top Toen besloot de gemeenteraad tol oen radicaal in de middeleeuwen zoo vaak toegepast middel Het graf werd geopend en het tyk werd met loeiende hooivorken herhaalde malen 10 42 9 36 9 42 9 49 9 66 10 06 11 08 1I J8 a 1 80 6 86 4 45 4 66 6 02 6 09 5 16 7 07 7 17 7 84 7 81 7 37 8 10 9 37 B 6C 8 80 10 I OB 9 30 10 10 9 46 36 10 03 lo sfi doorstoken Deze afBchuwelyke daad werd tot groote voldoening der dorpelingen in alle volkomenheid volvoerd waarna men in vry wat opgewekter stemming naar de herberg terugkeerde om het feest voort te zetten De jnstiatie vernam echter van het feit en eer de feestroes was geindigd waren de voornaamste schuldigen reeds door de gendarmerie in hechtenis genomen De heer Van Honten is in zyn bestrijding van de aanhangige kieswet reeds zoo ver gekomen dat hy liever dan een door amendementen aangevuld regeeriogsstelsel goed te keuren tot grondwetsherziening 7 yn toevlucht zou nemen Er is in die bestryding veel wat menigeen onbegrgpelyk zal voorkomen In No 1 der nieuwe reeks van zyn tStaatkundlge Brieven verzekerde de heer Van Houten dat het amendement door hem met de heeren Van der Kaay en de Beanfort ingediend in omvang der uitbreiding van het kiesrecht het ontwerp der Regeering op zyde streeft Wat kan dit anders beteekenen dan dat het aantal kiezere in beide stelsels niet zoo ver uiteen zal loopen Waarom dan zich zoo warm gemaakt vóór het eene en tegen het andere stelsel Ligt het wellicht aan het verschil dat bestaan zal tusschen de soorten van kiezers die het eene stelsel opneemt en het andere uitsluit Ook dat loopt zoo ver niet uiteen De heer Van Houten is tegen de schryfproef van het regeeringsontwerp Maar wy hebben reeds doen uitkomen dat ook zyn amendement die schryfproef behoudt Het verlangt van allen die niet wegens den belastingaanslag vanzelf kiezers zullen zyn een onder tee kende aanvrage De eersten moeten wel naar den ontvanger gaan om hun belasting te betalen den laatsten mag men daarom een gang naar het stadhuis opleggen om kiesrecht aan te vragen De gevallen staan echter niet gelyk want van de laatste wordt nog een geschreven stuk gevorderd De Regeering sluit ook de directe belastingbetalers uit ais zy niet schryven kunnen zeker een betrekkelyk gering aantal De heer Van Houten laat dezen toe maar weert toch degenen die ofschoon krachtens den hunrprys der woning of bezit spaarboekje of inschryving op het Gi ootboek aanspraak hebbende de aanvraag niet kunuen onderteekenen In de practyk zal dit verschil tusschen beide stelsds al heel onbeteekend zyn De groote grief is het ontbreken van den waarborg dat een aantal kieiers inderdoad in eigen onderhoud voorziet De heer Va i Houten wil dit bij de meesten der quaestieuse kiezers afleiden uit den huurprys der woning Nn hangen woning en welstand zeker nauw te zamen maar juist in de quaestieuse ge allen ontbreekt dit verband Zal inderdaad de uitbreiding door de heer Van Houten beoogd het ontwerp der regeering op zyde streven dan moet die huurpry s zoo laag worden geateUl dat het al zper onzeker wordt of de bewoner inderdaad in eigen onderhoud voorziet In beide stelsels zyn dus onvolledigheden van gelyken aard En dit maakt dat men onwillekeurig meer denkt aan Recht haberei en uitpluizery dan aan een ernstig geschil Waarom grondwetsherziening noodig ia ala de kiezers van den heer Van Houten in getal en soort zoo weinig zullen verschillen van dievan het verbeterd regeeringsontwerp is zeker een raadsel Handelsbl Bultenlandscli Overziclit Het comité der mynwerkers iu hei bekken vau Charleroi heeft besloten de mynwerkers uit te noodigen a s Donderdeg algemeen het werk te staken als d gevraagde loonsverhoogiug van 10 pCt dan niet is toegestaan In het bekken van het Centre heeft de werkstaking zioh een weinig uitgebreid In het bekken van Luik wordt op enkele kleine mynondernemingen niet gewerkt in bet bekken van Bergen hebben 7000 mynwerkers den arbeid gestaakt In alle mynen van Anzin wordt met voltallige ploegen gewerkt De werklieden geven geen gehoor aan de aansporing der werkstakers uit Faa de Calaia om hunne zaak te steunen De pers blyft zich nog steeds bezighouden met de zoogenaamde verzoening tusschen keizer Wilhelm eu vorst Bismarck Een zeer onwelwillende opvatting is die van de Justice c Het blad gaat uit van de onderstelling dat keizer Wilhelm alleen een verzoening in extremis heeft bedoeld en dat hy gesproken heeft in de stellige overtuiging dat de ond rykskanselier nog slechts enkele dagen te leven had Als da keizer nu weer naar de gezondheid van vorst Bismark vraagt zou jnen hem eigeniyk moeten antwoorden Het gaat beter er bestaat alle vrees dat men hem zal behoudene Volgens een Dalziet telegram nit Berlgn is het nageno zeker dat keizer Wilhelm op zyn teragreis nit Hongarye een bezoek zat brengen aan vorst Bismarck te Kissingen waar reeds toebereidselen worden gemaakt voor zyne ontvangst Vorst Bismarck zou in verband hier mede zyn vertrek nog acht dagen hebbec nit De te Weenen verschijnende officieuse Politiacbe Correspondenz bevat een artikeltje waarin gezegd wordt dat keizer Wilhelm altyd levendig belang heeft gesteld in alles wat Bismarck betrof maar dat eene verzoening niet noodig is en de daaromtrent door de bladen gemaakte onderstellingen ongegrond zyn Eene verzoenidg zou geiyk staan met eene goedkeuring van de oppositie door Bismarck tegen de regeoring des keizer gevoerd en niets geeft dan ook recht om te onderstellen dflt een verzoening tot stand zal komen Het schynt dat vorst Bismarck behalve aan heupjicht en aan gordelroos ook nog aan longontsteking heeft geleden Men hteft echter het gevaartyke van zyn toestand voor hem zelven en voor zyne echtgenoote verborgen gehouden en dit veiklaart wellicht het anders bevreemdende feit dat ook da keizer omtrent den toestand van den patient niet wel ingelicht was Met de meeste beslistheid wordt verzekerd dat 8 keizers veelbesproken telegram aan den vorst is verzonden met voorkennis en met instemming van graaf Caprivi doch zonder ruggespraak met den keizer vaii Oo tenryk of den koning van Saksen De N R C geeft daarentegen devolgen de lezing Naar betrouwbare jberichten uit Kissingen is Bismarck s toestand ofschoon er ongetwyfeld eene zekere verbetering ia ingetreden nog altyd zeer gevaariyk Zyne verwanten vreezen eene mogelijke instorting hetgeen gelyk zoude staan met den dood Bismarck is geheel vervallen zyne hooge geitalte is kleiner geworden zijn gelaat is lykkleurig het spreken valt hem zwaar Na eene lange wisseling van telegrammen met de familie heeft de Keizer zyn voornemen om Bismarck te bezoeken opgegeven aangezien de geringste aandoening voor den zieke levensgevaarlyk kon worden Maar tegeiyk ia besloten voor het geval er eenige verergering in den toestand zoude intreden de keizer dadeiyk afreizen zou om Bismarck nog te zien Men is over het algemeen geneigd aan te nemen dat do verhuirjng van Bismarck naar Friedrichsruh hetgeen de Hamburger Nachnchten bad aangekondigd voorloopig niets komen kan Bismarck heeft eerst als herstellende zieke gehoord in welk gevaar hy verkeerd had en deze mededeeling heeft nederdrukkend op zyne stemming gewerkt Tn October zal Pruisen een nieuwen Landdag moeten kiezen Br is echter nog minder belangstelling dan by de zeer kort geleden Rykadagsverkiezingen t Zonderlingste is datde lust om te stemmen steeds daalt In 1862 stemde nog 34 pCt maar het tegenwoordige Hnis van Afgevaardigden is in 1888 door slechts 25 pCt van de kiezers gekozen Dit is niet enkel lauwheid De bepaling dat om 9 uur des morgens gestemd moet worden heeft er veel schuld aan Juist by het steramen spelen kleinigheden vaak een hoofdrol De kiesregeling is verder zeer onbeholpen Ze is gegrond op de volkstelling van 35 jaar geleden zoodat byv Berlyn nog altyd niet meer dan 9 afgevaardigden mag kiezen ofschoon zyne bevolking in dien tyd verdrievoudigd is Belangwekkend zyn de aanstaande verkiezingen ten eerste wegens de vraag of de conservatieven de 16 stemmen die zy voor de volstrekte meerderheid noodig hebbeu zooals gewooniyk zullen verkrygen van de gematigden der nationaal liberalen dan wel of zy zich met de clericalen zullen vereeuigen In beide gevallen ziet het er voor de linkerzyde even slecht uit de sociaal democraten hebben dan ook besloten geen stembriefje in te vullen vóór de kieswet veranderd is Dit maakt de verkiezingsbeweging veel eenvoudiger en effent den weg voor de antisemieten die onder dr Böckel groote toebereidselen maken om te pogen vasten voet te verkrygeu in den Landdag De agrariërs stellen zich eveneens voor te grasduinen op den door de vryzlnnigen verlaten grond ook bun Boud zet een groote beweging op touw Van alle kanten dreigen dus het liberalisme en het vry handelsstelsel klop te krygen De vrouwen van de in Frankryk komende Russische zeelieden zullen evenals dezen eene gedachtenis aan hun bezoek ontvangen Het denkbeeld is uitgegaan van mevr Adam directrice van de Nouvelle Revue De vraag was waarin het voorwerp zal bestaan Mevr Adam had aan de Parysche joailliera verzocht een model voor een knnstwerk in te zenden en meer dan 50 modellen zyn haar geworden waaruit door eene jury van schilders eene keus is gedaan De keus heeft zich bepaald tot een armband samengesteld uit elkaar afwisselende ringen van mat en glinsterend goud Daaraan eene gedachtenismedaille aan wier eene zyde een olyftak zich slingert om twee wapenschilden dat van Frankryk en Rusland waarop de woorden in Russische letters Kroonstad 1891 en in Romeinsche letters Toolon 1893 Aan de keerzyde der medaille vergeet my niet takjes samenverbondeo door een fijn lintje met het opschrift Gedachtenis van de Fransche vrouwen De aalmoezeniers van het jRussische smaldeel zullen een kruis ontvangen in den vorm van het Grieksche kruis De uitgaven voor dit alles worden gedekt door vrywillige insohryvingen van Fransche vrouwen De Zweedsch Noorsche ministerraad heeft een middel gevonden om een conflict met het Noorsche Storthing uit te stellen De posten op de begrooting die het schrapte worden als verworpen beschouwd maar zullen als onvoorziene uitgaven aan Noorwegen in rekening worden gebracht Wat de voordeur ia uitgeworpen wordt dus van achteren behendig weder binnen gesmokkeld Kaotongereciit te pouda Zitting van Woensdag 27 September 1893 De Tolgeude personen zyn veroordeeld wegens Visscherjj overtredingen W B te Eeeumjit en J J te Gouda tot 2 geldboeten van 2 of 2 dagen hechtenis voor elke boete W van H te Gouda en B S te Gouderak tot ƒ 2 oi 2 dagen hechtenis J J te Reenwijlt tot lof2 dagen hechtenis A H te Gouda 4e Kade tot 3 of 2 dagen hechtenis Werpen van vuil op grond voor den openbaren dienst besteed K van ü te Gouda Speldenmakerssteeg tot 1 of 2 dagen hechtenis Met een kruiwagen niet uitsluitend beladen met glas of aardewerk beryden van een klinker voetpad te Gouda M de G huisvrouw van L B te Gouda Keizerstraat tot 1 of 2 dagen hechtenis Ie Openbare dronkenschap 2e aan het bevoegd gezag opgevea van een valscheu naam A van der S te Gouda Lemdnlsteeg tot 1 en 3 of 2 dagen hechtenis voor de Ie boete en 3 dagen hechtenis toor de 2e boete Na het uur van sluiting ontvangen van bezoeken in eene herberg A H weduwe van J R te Gouda Spoorwegstraat tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis Oprichten vaneen bierhuis zonder behoorljjkon keunisgeving aan den Burgemeester A K te Gouda Bleekerskade tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis Zonder vereischte vergunning verkoopeu vnn sterken drank in het klein G S huisvrouw van J v D te Hekendorp tot 5 of 3 dagen hechtenis s Avonds rijden met een bondenkar niet voorzien van helder brandend licht en zonder dB honden van muilkorven te hebbeu voorzien W de Z te Gouda Komijnsteeg tot 2 geldboeten van O bO of 1 dag hechtenis voor elke boete Ala geleider van een bondenkar de honden niet van muilkorven te hebben voorzien M de B te Nieuwerkerk a J IJsael tot ƒ 2 of l dag hechtenis s Avonds rijden met een bondenkar niet voorzien van helder brandend licht D V te Gooda Fluweelensingel tot l of 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap C S zonder bekend woonplaats J K te Gouda Bleekerskade C A S te Gouda Winterdp A van M te Gouda Korte Akkeren C Z te Stolwijk J van der W te Gouda Lazarnssteeg en F H te Nieuwerkerk a d IJssel allen tot 1 of 2 dagen hechtenis A van H te Gouda Paradjjs tot ƒ 3 of 3 dagen hechtenis P H te Gonda Speldemakerssteeg tot 0 60 of 1 dag hechtenis Allen zyn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij lyfsdwang van 1 dag KOEPOKI EWTI Gr De BÜEGBMEBSTEBvan GOUDA Brengt ter algemeene kennis dat aanstaanden Zondag den 1 October 1893 des middags 12 uur op het Raadhuis niet alleen voor minvermogenden maar voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zicb geheel kosteloos rechtstreeks vau het kalf te doen inenten of herinenten Gouda den 27 September 1893 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN REIMmSGEFIXG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de Begrooting van de INKO MSTEN en UITGAVEN der Gemeente over het dienstjaar 1894 gedurende veertien dagen de Zon en Feestdagen uitgezonderd op do Secretarie ter lezing van een ieder is nedergelegd van des morgens ten tieii tot des namiddags tea tééat ure terwyl bovendien tegen betaling van koeten afschrift dier begrooting kan worden verkregen Gouda den 26 September 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOOIIN De Secretaris BROFWEE BarserliJke Stand Zeventmlaen GEBOREN Adriaua Maria ouders J Verhoef en D Schmitz OVERLEDEN D vau de Velde Beurs van Amsterdam 26 SKPTEMHER Vor krs 811 96 lOOV 92 77 6 O l 62 92 98 8 98 1017 59 84 21 22 108 03 35 7 98 95 685 580 100 82 100 208 1S9 967 101 100 34 96 79 34 937 93 161 110 101 49 50 118 122 66 65 99 120 103 104 69 91 102 182 130 10 100 si V 85 18V 18 10 82 lOSi 103 70 971 160 lOS V 106 99 99 115 117 297 108 aloti oors NBDKatiND Gort Ned W S 27 31i 81 dito dito dito 3 I 96 v dito dito dito 8Vi i lOO i I lOO eHoNOia OW öoudl 1881 88 4 iTiLH Insohrijviug 1862 81 6 77 79 OosTBNB Obl m papior 1868 5 77 76 dito in zilver 1868 8 76i ii 77 l oiTUOiL Oblig met tiokot S 20 i 20 dito dito 8 KusLAND Obl Oost 2e Sorio 5 dito Gooon 1880 4 ditobyKotlis 1889 4 dito bg Hope 1889 90 4 dito ill goud lecD 1688 6 dito dito dito 1884 5 lOly lOJ Spanje Porpet sobuld 1881 4 TURSEIJ Gepr Con Isen 1S90 4 Gec IcBiiiiig sorio 1 Geo leouin serie C Zmo Ara R p Beo v obl 1892 6 Mexico Obl Buit Soli 1890 6 Venezuela Old 4 onbop 1881 85 aS i AMSTEanAM OUligHtion 1861 SVil BorTERVAU atuil lean 1886 S i Ned N Afr Handel a nd Aroudsb Tub My CwtiBoaten Duli Maatsohapp dito Arnh Hypotlioekb pandbr 4 Cult Mij der Voratonl aaml s Gr Hypotboukb pnudbr 4 Nodorlanilsobo bank nnnd 189 96 Nüd Haudelmaatsoh dito N W Pac Hyp b pandbr 5 Botl Hypotbcekb pandbr 4 97 ütr Hypothookb dito 4 OosTENR Üost Hong bankoand UusL Hypotbeokbank pandb i Amerika Kquit liypoth pandb 5 Maxw L i Pr Lien oort 6 Ned Holl IJ Spoir v MiJ aand Mij tot Kipl V gt Spiv iiand Nei Ind Spoorwogm uand Ned Zuid Afrik Spm aand O 497 60 122 67 dito dito dito 1891 dito K iTALlB Spoorwl 1887 89 A Eobl 8 Zuid ltal 8p mü A H obl S Polen Warscbaii Wetinun aand 4 Husl Gr Buss Sptv My annd 5 Baltisolie dito aand Faatowa dito aand B Itvang Oombr dito S lnd 6 Knrak Cb zow Sp kap aand K Losowo Sowaat Sp Mg oblig 6 Orel Vitebsk dito oblig 6 Üuid Wust dito aand h dito dito oblig 4 AMEBlKA Cunt Pac Sp Mij obl 6 Oluc SiNortb W pr ü v aand ditoditoWin St Petor obl 7 Dentor Kio Gr Spin oort ï a 10 10 lllinoia Cootral obl in goud 4 100 Louiaj NaahvilloOorl ï annd SI 517 Meiioo N Sp Mg leliyp o 6 857 Miaa Kansna V 4 pot prof aand 18 187 N ïork Ontario Wott aand 18 12 dito Ponna Oliio oblig 6 Oregon Oahf lo hvp in goud 5 Si Paul Minu Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 5 Oanaüa Oau Soutb Cert v aand Ven C Ball Naï Ie h d o O Amaterd Omnibua Mij aand Botterd Traraweg Masta aand Ned Stad Amaterdam aand 3 Stad Boflordam aand 3 Beioib Stad Anl yorpeiil887 2 Stad Bruaaol 1886 27 IIONO Tbeiaa Bogullr Gosollacli 4 OoaTENR Stnataloeniug 1860 5 K K Üoat B Cr 1880 Spanje Stad Madrid 3 1868 Ned Ver Bus Hyp Spobl ocrl 5 Sept WatergetUden Hoog Laag Hoog Laag Dondord 28 7 u 3 87 7 82 3 67 Vrijilag 29 7 52 4 17 8 12 4 37 Zatord 30 8 33 4 63 8 64 6 19 Zond 1 it 9 16 5 41 9 42 6 07 Maand 2 lio 08 6 88 10 43 7 08 Dinad 3 1I 18 7 43 11 40 8 05 Wounad 4 08 8 28 65 9 20 SprlngtiJ 13 1 9n 27 i ept Maaa Zon Sept Opg A Onderg A Ops Onderg 28 6 35 9 18 80 Sept 6 01 6 38 29 6 S6 10 60 1 Oct 6 02 6 36 30 7 17 82 7 6 12 5 82 10 8 14 1 44 2 9 21 2 48 L K 3 10 42 3 36 4 M 4 04 991 34 3 Staacts loterij 5e Klaese Trekking van Woonadng 27 Soptombur 1893 No 13608 14621 en 16848 1000