Goudsche Courant, donderdag 28 september 1893

fVo 6161 Vrydag 39 September 1803 33ste Jaargang m mm turnm ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken niets te wenschen over Aangezien Struver iemand is tot de arbeidende klasse hehoorende kan worden nagegaan dat dit voordeeltje welkom wfta kiesrechtdebat niet voor Februari 1894 eal kannen hervatten Onverwacht is bepaald dat Hare Majesteiten heden naar Het Loo terugkeeren Gisteren dineerden ten Hove de heeren Westenberg gezant te Rome en mevronw Westenberg de chef van het Militaire Huis generaal graaf Dumonceau en het nieuw benoemde lid van den Raad van State vice admiraal Ton Bosch De heer J M de Lange te Waddinxveeu heemraad van den Voorofschen polder heeft wegens hoogen ouderdom als zoodanig zijii ontslag genomen Als een byzonderheid verdient vermeldin t dat aan de openbare school te Amraerstol drie personen werkzaam zjjn die allen A de Jong heeten Zooala blykt uit de mededeeling van den burgemeester te Rotterdam zyn in de verloopen 24 uren geen nieuwe lyders aan cholera asiatica aangegeven Sterfgevallen badden ook niet plaats Eén persoon is van de ziekte hersteld Zeven lyders blyveu nog in behandeling Heden is de laatstQ der politieposten die voor woningen van eboleralyders geploatst waren ingerukt Deze laatste post stond in de Wilhelminastraat Thans zyn alle te buis verpleegd wordende choleralydera hersteld Dinsdagavond werd te Aarlanderveen een geval van cholera asiatica aangegeven By eenen schipper in de ringvaart vau den Haarlemmermeerpolder in de on middel lyke nabybeid van Aalsmeer heeft zich Dinsdag een geval van cholera voorgedaan De aangetaste iq binnen eenige uren overleden Het schip kwam van Goqwsluis Daar de uitweipselen van den ziöte tn de ringvaart terecht zyn gekomen hebben de burgemeesters der gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer bekend gemaakt dat het water besmet is De VERZENDING der GOBDSBMN naar de Fabriek geschiedt geregeld desZaterdagsmiddags vóór Zuur By de gisteren te Boskoop gehouden Kolfw eitoir ijd i de Iste prys pendtile metooopee behaald door den Heer N S Polak van Gouda met 105 punten £ r waren een 50 tal medediugers waaronder 2 uit deze Gemeente Ue 2e lmtenant H J E de Bourbon van het 4e regiment infanterie is overgeplaatst van Gouda naar Deltt Met verwgziging naar achterstaande advertentie vestigen we de aandacht onzer lezers op het daarbij aangeboden zak woorden boekje Zoolaug de spelling Kollewjja die Voor schoolgaande kinderen dienstboden militairen kortom voor allen die by het schrijven in twgfel zijn over de spelling of het geslacht van het een of andere woord is zoo n handig voordrn boekje bijna onmisbaar Bij Z Straver te Reeuwyk zyn gedurende dezen zomer tweemaal aardappelen gerooid van denzelfden grond Kwaliteit en quantiteit laten tEVlLLETON MiJn gouden haar 1 Het was een oare en sombere namiddag in de maand December Er woei een steyige brioa die meer ea meer dreigde in storm te zullen overgaan en de ongelukkige scbepsblen die zicb van hunne hiHrdstedeD gewaagd hadden ronden het sohier onmogaluk den slryd met de losgebroken elementen vol Het waa een weer vaarb j bet niemand in de gndaohten kon komen dat een jong meisje met gezond verstand op zulk een tgd een reis kou willen ondernemeo Ondanks dit alles was tic Bosa Stanley oud jaar groot ran gestalte met blauwe oogen en gou teurig haar gezeten in een Ie klaBie ooap 5 van den foighontrein aan het Viotoria station en gaf m jue blijdschap te kennen aan mijne vriendin Marianne Coobian dat da tyd tot vertrek daikr was Gedurende ooaige oogenblikken hadden wg prettig mat elkander ritten praten toen da oonducteur ons kwam waarsohuven dat het tgd was om van elkander hoheid te nemen Toen Marianne na het rgtuig verliet sprong een jongnensoh dis w reeds op bet perron haddon zlan staan snel don eoupé binnen de coQduoteur loot het portier de trein wtte zioh oumerkbnar in Uit de Barbiei ta Kappencouraot No 10803 en 17878 400 No 1080 8671 8786 663S 10493 11605 113116 on 18499 200 No 900 2168 4116 4961 6133 7625 8869 9034 9834 108S4 10884 11677 12679 20413 en S0730 Prgzen van 70 80 8468 4378 7424 10288 U911 16061 18686 109 2469 4664 7464 10818 18036 16149 18632 149 2619 4704 7495 10346 13228 16370 18039 190 2632 4966 7633 10349 18243 16447 18708 378 2624 4969 7709 10413 13345 16658 18761 499 2873 4966 7714 10496 13496 16660 18987 676 2892 6010 7748 10646 13616 16661 19169 607 2906 604S 7941 10668 13628 16678 19191 793 S931 6049 8024 10698 13668 16702 19334 861 2952 6868 8067 10842 13789 16933 19498 914 2991 6406 8146 10847 14210 16973 19054 lOaO 8050 6464 3376 10986 14822 17046 19780 1097 8059 6669 8417 11004 14248 17126 19984 1116 8194 6768 8481 11261 14247 17144 20023 1127 8204 6923 8647 11260 14290 17384 20042 1160 3284 5967 8642 11267 14672 17366 20082 1178 8340 6970 8764 11296 14626 17420 20176 1314 3400 6981 8900 11482 14962 17436 20206 1822 3439 6173 9094 11640 14975 17687 20358 1367 3461 6200 9830 11671 16002 17686 80376 1620 3616 6210 9874 11667 16094 17686 80610 1611 3690 6587 9416 11673 15186 17640 80666 1881 3611 6688 9478 11772 16246 17772 20606 1838 8768 6659 9626 11926 15274 17819 20607 2072 3815 6870 9689 11972 16326 18014 20689 2082 3902 6747 9690 12100 15423 18064 20700 2090 3926 6816 9766 12267 16448 18066 20782 2106 4126 7090 9870 12461 16694 18113 20788 2170 4182 7384 9912 12629 16879 18139 20811 8188 4189 7865IB226 12697 15992 18221 20946 8286 4806 7889 10259 12811 16044 18381 20961 2413 4367 ADVERTENTIÊN ANTRAGIKT HOLKN Toor Volkachels Caloriférea en Open baarden zgn rrg ran Steen en geren geen roet of walm tot l lOperll L vrljtehuls Aanbevelend A LAMBERT TUBFSINGEL P 80 Binnen eenige dagen INLOSSING verwacht eene Lading PUIKE 28 S pt 93 ONTVANGEN NIEUWE GEDROOGDE Pmnellen AlDrikozen ZAK WOORDENBOERJES bevattende de geslachten der zelfst naamvroorden be JHovens eene korte verklaring van de moeiiykste daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe Spelling van Dr M DB VRIES en Dr L A tb WINKEL bij Opruiming ï 10 Cent verkr gboar bg A BRINKMAN ZN Ttendeweg PEAUSCHE STOOMVEEVEEIJ Ghemische en Zwilsersche Wasscherij Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen fl Oppenbelmer Rotterdam specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen TaleU kleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek TuUes Kanten Veeren ent Alle goederen kunnen in elkander biyven en worden on schadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Z Kleiweg A No 73 1 S M 3e f iliiiilit Met 2 OCTOBEB te beginnen vertrekt de dienst van GOV DA naar AM8TEBDAM te 1 uur in plaats van 4 n m en vertrekt de lokaaldienst van GOUDA naar BOSKOOP 3 30 in plaats van 2 45 n m Tot betere aansluiting naar de MARKT te Leiden op ZATERDAG vertrekt de Ochtendboot op dien dag van GOUDA te 5 in plaats van 5 30 v m DE DIRECTIE Nederlandscbe Stoomboot illaatschappij De Stoomschepen HOLLAA D kapt J SMIDT en BATAVIER kapt J 8AÜER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege Ben zich by de Cargadoors der Maatschappy Boompjes 72 Ie Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brèwersquay de markt van Boter en Ea 8 te Londen LUTEIN in de VJKRLOTING BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ S A Brinkman Zn Lange Tiendewegf PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao DcDlmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbeterdt fabricatie en uitsluitend gebruik van jne en fijnste grondstoffen garandeerei ien verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao oen aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordendo aan den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als Hoflererancier 44 Eere Diploma 8 g uden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn bbrikaat Ueedg 1874 schreef de Accademie national do Paris Kous VOU8 déoemons una medaille d or première clMse en oonaldiwtloQ devotre exoellonte fobrloatlon de Ohooolat bonbons varies eto eto StoUwerck s fabrikaat is verkrijgbaar bij H E Confiseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertogenwoordiger voor Nederland Julias KattKiiklodt l Amsterdam Kalverstraat 108 Kraepelien en Holni s Quiiia LarocheQ u iriÏRorHE is de meest Krachtige en Versterliende KI A WI N aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEUEN DIPLOMA en GODDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacons i tl 90 en f 1 Depot te Gouda hg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIU Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist VILLAIN Co Tiie Milk Cream Soap Berlijn S W Hollmannstrasse No 22 De volgende namen zgn die ran hen aan wie door tydige inzending de uitgeloofde 20 Premiën ten deel vielen J Maodhujot Roermond A Kaldebicann Deventer L J 0 Wassenaab Harlingen D C ButmtLot Delft J W Janssen Nnmegen C J GüiDHoi Middelburg J W V D Stede Haarlem O Reinsdobf irnhem A 4ÉIHAT Utrecht W VAN BiTTic Leiden H A VuoTs s Hertogenbosch Maeie Eeauiks Schiedam C E J DE Wkitii Tiel J Thibe Gravenhage Eiiaï OEBasE Venloo E H J Mbkowrsïis Amsterdam Marniikade 42 boven Mevr KuuptK Rotterdam Haringvliet 50 L T D Wi L Terhefiden bfl Breda W V BaBBBE Tilburg C DB KoNiNO MnsTi o Gouda 9 ZÜIVEHE FBANSCHË WWNEIN De bekende BORDBAXnC k f 37 per 48 Fleasohen met aooUns franoo huis geheel Nederland ook per proef fiesoh kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franoo Van alle merken zijn proefflessohen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eeiüg Depot van Eeynwit s Eoonekamp Elizter EEHI DEFOTTANTEEL lleD won t venoclit op t KERK telettni OIT HET MaOAZUH TA M IUVK SWAAY ZONEN QORINOHBM Deze THEEËN warden afgeleverd in verzegelde pakjea van ii§7 ima m een hal en een Ned one met vermelding van Nommer en ItPrja vooralen van nevenstaand Merk volgens do Wel gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelenae i BREBBAAIIT LZ EEN IQ DEPOT der Haagsche Beschuit van den Heer J K SOMMER De NIEDWE LONDON doethetgrgze Haar binnen enkele dagen verdwenen maakt het glansrijk en zacht is onsobadeiyk voor de huid en verft niet Prga 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar bg J A CATS in den Papiermolen Qouda rr to ONZE M Natuur WoUen rial Dr O lABOaa dngm ToortMa n n ttMnd gedepojiMnl merk 4Kla Uan t Naar buiten franco per post 15 et per flacon hooger JiStaSS t niiAMÜg rrltWBiim Een ware Schat vo r de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Oname en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retail s ELFBEWAIUi G HoUandaohe uitgftre met 27 ofb Pr s 2 golden Ieder die aan de verBehrikkelgke gevolgen van deze ondeugd I dt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrggen by hetVerlags Mt azin te Leipzig Nenmarkt 84 franco tegen inzending ran het bedratf ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holliind Alom te bekomen DE 9DÜESCEE mm of de besohrgving der beroemde geichilderde Kerkglazen van de Gtoote of St Juuketk te Ter Omtde benevens de geschiedenit der St Janskerk der Glazen der eartonteekeningen eni waarbg is toegevoegd een altonderlgk levenabericht der roemde Glasschilders de Gebroeden Dirk en Wouter Crabeth OHBIBTIAAN KBAMM PRIJS 80 Cents A BRINKMAN Oouda Saelpersdruk tan A BuniucamIi Zoon De Uitgfave dezer Courant gfeschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post f 1 70 AfzonderlijJce Nommers V IJ F CENTEN n BNi Met 1 October S W begint een nieuw kwartaal zij die ziph tegen dien datum abonneeren ontvangen de nog in deze maand verschijnende nummers gratis BINNENLAND GOUDA 21 September 1893 In de huishoodelyke vergaderiag der redo rykerskamer Onder Ons te Ammersbol zJju gekozen tot president de heer W A Bmei i tot secretaris de heer Adr Stuurman en tot penningmeester de heer C Kok Wz Ben commissie uit den Gemeenteraad te Schoonhoven bestaande uit de heeren N Kooi man J J Lazonder en P Greup is voornemen j op 2 Oct a s eene inrichting te openen waar aan leerlingen boven de 12 jaar tweemaal per week onderwys zal worden gegeven in Handen Ornament en eenmaal in Bouwkundig teekenen Het leergeld bedraagt 12 et per week doch gratis voor onvermogenden Door het vertrek van den organiat in du Remooatrantsche kerk alhier den heer C 0 Knaap die zich elders gaat vestigen ia in diens plaats als zoodanig benoemd de heer J H B Spaanderman alhier Zondag des avonds ten 6 uur zal in eene openbare vergaderiog van de Afdeeliog Gouda van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverboad op de boveazaal van het Koffiehuis tHarmonie ala spreker optreden de Heer F Mol die zal behandelen het onderwerp iHerzie n zelf De toegang is vry Woensdag werd te Waddfnxveen de jaarvergadering van hot iNourisaetondsc gehondt n Tot leden van het bestuur werden gekozen de heeren Broer en Spruyt In hetafgeloopen jtiar werden uitgereikt aan arme zieken en herstellenden 1527i liter melk 2015 eieren 499 K G vleesch 67è flesch wyn en 1 flesch cognac Nadat de heer Van der Torren een woord viui dank had gebracht aan het bestuur werd de vergadering door den Voorzitter ds Van dor Pot gesloten By Kon besluit zyn met ingang van 16 October benoemd tot substituut officier van justitie by de arrondissements rechtbank te Zierikzee Mr B van Eeien thans anibt n m van het openbaar ministerie by de kantongerechten in het arrondisaement Rotterdam voor de kantons Rotterdam no 1 en Schoonhoven ter standplaats Rotterdam tot ambtenaar van het openbaar ministerie by de kantongerechten in het arrondissement Rotterdam voor de kantons no 1 en Schoonhoven ter standpKuits Rotterdam Mr E J H M van Ryckevorsel thans kantonrechterplaatsvervanger en advocaat te Maastricht beweging on naderde reeds den uitgang ran het station voordat het mg mogolgk geweest was te protesteeren tegen de handelVgze van dezen vreeraden indringer of van compartiment te verwisselen Marianne snelde naar het einde van het perron en wuifde mij met hare hand bemoedigend toe zoolang tot wij elkander uit het gezicht verloren Toen ontzonk mij bet hart Nooit te voren had ik zulk een sp jt gevoeld bg bet verlaten van de eene of andere plaats dan nu het geval was Ware zij slechts modegegaan zoo dacht ik hoe geheel andera zou ik mg gevoeld hebben Een onbesohrgfetgk zenuwachtig geroel bering mg eene gewaarwording ran drukkende onrust zooals tk ze nimmor in geheel mijn leven bad ondervonden Alles wat ik ooit Ie voren had hooren verhalen van dieren en moordenaars scheen ik werkelgk te zien terwgl ik in de duisternis staarde en de voorbgvliegende hui zen gadesloeg Ten laatste herstelde ik m langzamerhand ik wilde flapper zgn en zeide tot mg zelf dat er niets te vreezen was Ik sloot het portier raam en trok mg terug in don hoek van het rgtuig met zulk een schgn van groote oarerachilligheid als op dit oogenbhk rai olgk was Eerder dan ik het zag gevoelde ik dat mgii ongewenschte reisgenoot ieder mgaer bewegingen gadesloeg Hij was in den verston hoek tegenover mij gezeten Hg had een goed uitziend en tamelijk rriendelgk gelaat het midden houdende tusschen arreng en zacht een van die jonge meusohen die men bg dozijnen ta Londen in een balzaal ontmoet en die niets opmerkenswaardigs bezitten Ik had besloten mgn vgand te overtuigen dat i jne tegenwoordigheid mg niet de minste vreet aan ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsiuimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Wy ontvingen het nummer van 10 October van het Tydschrift cVoorouze Dames onder redactie van Jo van Sloten Daaruit hebben wij gezien dat de abonneraentsptya van ƒ 1 90 gebracht is op 1 30 per drie maande De uitgevers Van Holkema en Wareodorf vertrouwen dat door die veringing velen zich het modetijdschrift zullen aaiischaöen daar dit verïsierd wordt met 2500 Ulustratien 48 gekleurde modeplaten en 12 maandelykeche knippotrooen Eiberfelder stelsel In den Raad van Leeuwarden werd behandeld een voorstel van Burg en Weth tot wyziging en aaavulling van het reglement op het bestuur van de stadsarmeu feamer strekkende in hoofdzaak tot invoering voor de gemeentelijke armenzorg van het Eiberfelder stelsel van onderzoek en toezicht door buurtbezoekers door wie armvoogden omtrent het verleenen van onderstand en van genees heel en verloskundige hulp worden bygeataan Behoudens enkele geringe veranderingen zyn al de voorgestelde artikelen en is daarna bet gewijzigd reglement in zyn geheel met algemeene stemmen aangenomen Te Arnhem ie in den ouderdom van 44 jaar overleden de heer K F C T van der Zande eigenaar van de firma Stenferd Kroeseeu Van der Zaode In 1870 vestigde hy zich daar aU boekhandelaar en vereenigde eenige iaren later A zaak des heeren Stenferd 6ö Kroe9e met de zyne onder bovengenoemde firma Naar men verneemt acht de heer Boufauys te Amersfoort zich in staat een vliegmachine te vervaardigen welke naar zyne berekening aan de verwachting kan beanjt oorden De overvloed van late appeJ n peren is in t Westland buitengewoon groot terwyl de vruchten van uitstekende hoedanigheid zyn de pluk ie thans aangevangen doch de handel is niet hoog in voorkoop wordt voor bellefienrs aan den boom ƒ 1 00 1 25 voor kleiperen gesorteerd 1 40 ü 1 50 per HL besteed Wy weten allen dat hy zyn debietzaak door baitengewone energie en veel tact wist op tf voeren tqt eene der grootste van ons land ook dat hy dioor enkele uitgaven toonde een juisteii blik en fijnen smaak te bezitten de verschillende edities van De Kleine Lord o b zyn daarvan een sprekend bewys Niet allen weten evenwel dat met hem is heengegaan een der braafste en meest symphatieke mannen in ons vak altyd was hy gereed om de belangen van zyne vele vrienden te behartigen € N V d B Dinsdag middag kwam te Almeloo een vreemdeling bjj den barbier Bru eman om zich te laten scheeren Toen hy vertrokken was miste de barbier een gouden horloge Deze gaf daarvan l nnis aan de politie die niet lang daarna den vreemdeling opspoorde en het horloge in beslag nam De Haagsche kroniekschryver van de N Gron Ct deelt mede dat de commissie van rapporteurs over de kiesrecht ontwerpen zelfstandig werkende een leiddraad voor dat onderzoek beeft opgemaakt die 17 punten bevat en een geleidelyk onderzoek zal bevorderen maar ook een breedvoerigheid even groot als die by het algemeen debat Men kan een volumineus verslag te gemoet zien en als van zelf ala gevolg daarvan eenig tijdverlies dat naar zyne meening zyn vroeger geuit vermoeden wel zal bevestigen dat men t openbaar nig was O welk een ellendig en diep ongelukkig meisje was ik 1 Waarom had ik op zulk een dig mgn thuis verlaten Hoe kon ik zoo blind hot noodlot in de armen vliegen P Toch bad ik besloten to gaan terwijl alles mg scheen tegen te houden Geeno opmerking bad ik geschonken aau verscheidene kleine doch veelbeteokenende voorafgogane omstandighotton en nu rezen zg alle op voor mgn geeat als een vorwgt voor mgn hardnekkigheid O wat xonde ik beginnen alloen opgesloten met dien rreeselgken krankzinnige Ik keek angstig rond naar schel of noodrem om den trein te doen stoppen doch kou die nergens ontwaren en ook deze uitkomst was verloren Da regen kletterde togen de ruiten Al had ik mg hoeach geschreeuwd om hulp had in zulk een storm geen monsoholgk wezen mg kunnen booron Ik trachtte mgne verwarde zinnen bg olkander te rorzamflen Ik herinner Ie mg dat men geen vrees moest beloor on tegenover krankzinnigen en na te gaan wat men het best kan doen om ben af ta lelden doch ik was niet in staat over iets meer geregeld te denken Het scheen dnt do dood mü aangreinsde Ik zaa op mgn horloge en het bleek dat er nog eeu half uur ontbrak aan den tyd dien de trein noodig had om Preston te bereiken want daar was het dat h j stoppen moest Wat kon er niet al gebeurd ziju in dat halve uur I Thans had de man opgehouden met het siypen van zgn mes en keek mg slrak aan Ik gevoelde dat mgn ur had geslagen Daar rees hg op wierp zijn soheermoi te gelijk neder en kwam naast mg zitten joeg Ik leunde schterwanrts tegen den wand van den ooup sloeg mgn boek open en deed raiju best te vergeten dat er nog iemand behalve ik zelf daar was terwgl ik rag diets maakte hoe dwaas ik geweest was mij bevreesd te maken voor ieman 1 van vien ik niets te duchten had Het zal zoowat een half uur of langer misaohien geduurd hebben dat ik me met mijne lectuur had beziggehouden en mg tevergeefs fraelitte to interesseeran voor de lotgevallen van eene domme heldin die op het punt stond in liefde te ontbranden voor een slechten man toen ik plotseling opschrikte door een geluid dat ra j hot bloed in de aderen deed stollen Ik had zeker niet goed gehoord P Mgu ge hoor moest mg bedrogen hebben I Daar vernam ik het weder een korten zenuwsohtigen lach Snel wierp ik een olik op den hoek sohnin tegenover mij Groote hemel I Zal ik ooit dat gezicht kunnen vergelen I D mnn Isuude vooroiror en sprak en lachte in ztchself op de moest vorschrikkolgke on onbuschrljfelgke wijze zga matig oabezielil gelaat was werkolgk vyandig ewordan Op zgn knie had hg eeu gespannen stuk leder waarop hg gvorin een scheermes annzetto I Ik was letterlijk veratgfd en verlamd door dan angst A I bad mgn lavon op het spel gestaan ik had geen vinger kunnen verroeren om mij te verdedigen Doch voorzeker dit waa slechts oen droom Het kon geen werkelgk zgn Ik wreef mijn oogon om er dit schrikbeeld uit te verjagen Weder zag ik daarheen Helaas I het waa maar al te waar Daar zat hij en liet bot soboermos heen en weder ovor het leder gaan al door pratende en lachende Een blik op aijn gelaat overtuigde mg dat bij krankzin