Goudsche Courant, vrijdag 29 september 1893

M M H Directe Söoorwegverbindïng met GOlüA Z iienllenst 1893 AaoRevangeo 1 Mei Tijd van Ureenwlcli 7 10 08 83 I IS 12 58 1 1 05 I IS 1 19 i 38 1 28 1 KOTT B R DA M9 51 10 22 10 32 10 39 10 46 10 52 4 08 3 10 D BN II A O O Olti U A ilia a 5 627 307 439 28 9 46 111 1911 33 18 151 42 8 15 8 45 3 43 4 15 4 42 6 8 7 04 9 05 9 80 10 10 Voorli 6 58 10 85 1 48 4 48 7iO Z Zojw lO 10 37 8 6 88 9 45 ilo M0 19 10 46 2 09 5 09 7 31 I M U 6 30 7 6U 8 13 9 58 10 16 10 57 18 03 18 46 8 80 3 45 3 16 4 13 4 43 5 80 5 51 7 48 8 35 lO OS 10 86 7 46 8 07 OOODADB N HIAO Qouda 7 30 S 40 9 04 9 47 10 49 U U 13 21 1 01 ia7 3 iJ3 ri 1 15 6 33 5 59 7 13 8 35 9 M 10 45 U U 11 Zej M 7 42 8 59 1101 1 13 r 1 67 1 11 9 60 Z Zegir 7 619 0l 11 10 1 32 6 03 0 30 9 89 Voorb 8 03 9 13 11 33 1 31 6 30 6 3 10 11 Hage 8 089 18 9 34 10 07 11 37 12 41 13 51 1 J9 1 57 1 15 3 35 5 55 6 17 7 43 8 55 10 16 11 15 11 40 12 Alleen on Zoa ta PcDitdazeD fan 15 tiini tut 13 StptemberO O r D A II T R B C H T S6o6 40766 8 09oS 31 lO lSoU 13 H 3 23 3 18 4 16 4 17 6 23 6 01 7 45 8 38 10 08 10 386 50 6 54 11 14 3 37 5 37 7 69 10 33 6 69 7 03 8 13 U 33 2 45 5 06 6 45 8 7 10 38 8 11 11 39 3 53 5 15 5 53 S 14 10 38 DTE BCH T iOU Ö A I 9 64 11 31 13 1 3 12 50 2 56 3 3 58 4 43 6 0 tflreoUt o3 83 7 llarioelen 6 43 3 01 10 08 13 80 3 30 4 07 5 01 5 18 Vruerlmi 8 53 8 U 10 15 g 18 34 u 4 16 6 33 Uudd riiter 7 07 8 19 10 33 13 42 4 84 6 40 Gou la 7 211 8 33 9 34 10 36 12 03 12 55 1 33 3 27 3 40 4 37 5 80 5 58 7 08 austbrda U o o u u a AimtTlamO S 7 56 9 40 11 10 11 87 8 30 4 10 Aicelw Iii H Wp 5 50 8 10 9 55 11 25 11 42 8 45 4 85 Gouda 7 30 8 69 10 44 13 18 12 65 S 40 i lO 10 51 11 5 1 l iO 3 03 3 50 1 43 5 39 6 216 35 8 1 o o ü U A i U s r B R D V M 8 31 10 06 U 12 11 i II 10 3Ï U 11 1 9 35 11 10 U Sl I IO AllHa 1 n KUm ƒ Stopt Woaaedic h WMntaa Staten Qeneraal Emsm Kaheb Zitting van Woensdfig 27 September De Komer handelde vóór de pauze do failliBsemeutswet af De ondergeschikte punten gaven tot geene belangrijke gedacbtewisHeling aanleiding Over bet algemeen kan gezegd worden dat de minister van Juajiitie de aangevoerde argumenten ze j evierend wint te wederleggen de aanneming met 30 togen 14 slemmen vtag dfta ook een wialverdiend succes Thttua volgde na enkele kleine ontwerpen de UedrytiibeluatiDg Het de6at daarover opende geen nieuwe gezichtspauteu De heoren Verheijeu Melvill van Lijnqen en Godin de Beaufort zullen tegen de we stemmen terw I de heeren Prina en Van Lier zich warme voorstanders toonden fi verworpen zoodat bezwaar dat evenj Tooi esteld gemee belasting to heiïen ven zulk een voo maar was toch sti gen öm den arm der vermogensbeli schillende beginsoli De heer De Beaiilort hüal jle van alle zyden argumenten bjjeenMom het wetsontwerp te lfé moef t dienst doen bet jüeel zal l uoneu worden l lol ke opcenten van dèKe pUof by niet vry zou yfatel later te verweri man genoog om zyil q ah uden Ëen aanvulling ling acht hy noodigj verder wet hebben ziJD 8ym4 pathie een herzieiJug van oi a j elasting8te 8ol schrede voor scbreife i oj l r z ken naar tttpJjstokken keurt h j elfs goed rvormmg vat het Rijksvoor npt gomeqttt fyk belasting Btelnel is een niet olat ekt verwerpelijke vverkwyzd maar hm di i allëal z op dit oögen blik yit by èdte w i niet Bijt 6cn der kFnnp i metti n deelde de min biinenl zakon meflel dat de verplaatsingder jryksk week school van Den Bosch naarNgmegen teg n 1 jblei vlaststond Hp en voortzetting t r l edryfabelagting jêiê S bobben zichjt ia twee getuigen opgedaa die kuanenVerklVeii dat zg De Jong enli vie Schmitzin dfin laten avoüd van 31 Aug in de legerplaa van Laren Jï ebt on gezien en beidenorpstreeks 9 uur den weg hebbin zien inslaannaar Bussuiu i Dinsdagmiddadr te ongeveer hw over vjïi ur werd te Amsterdam de brandweer gealarleerd voor een uitslaanden brand in een peröeel aan de Nassaukade by d Kinkerstraat den brand die a zeer spoedig een vry ernstu liarakter aannanj Op het eerste bovenhuis bewoond door eone alleenwonende dame mej Manson had de kat terwyl ziJ evendekamei had verlaten een jbraudend spiritiistoeatel omni geworpen waardoor in een oogenblik de kame en de geheele verdieping in lichtelaaie atond De brandweer was al spoedig ter plaatse doch had eene alles behalve gemakkelijke taalv door de vreemde bouworde van het perceel Dit is nl zoodanig gebouwd dat er twee benodpnhuizen zyn die één gomoenschappehjkea ingang hebben en evenzoo twee drietallen bo venhuizen van de straat af ook slechts langs één trap bereikbaar Het vuur woedde nu iji het gedeelte van het perceel ter rechterzydo De benedenwoning was bewoond door de familie Maalman die zijn wy goed ingelicht daai eerat sedert kort woonde De assurantie wanog niet overgeachrevea zoodat de penningen waarschyniyk niet worden uitbetaald Ui t tweede bovenhuis stond ledig het derde win bewoond door eene familie Maller Naar ons werd medegedeeld waren noch juffr Manson noch de familie Muller verzekerd tegen brandschade De brandweer die ouder leiding van commandant en onder commandant werkt wa met behulp van drie Vecht waterkranen hi tvuur to ongeveer zes uur geheel meester Doeerste en tweede verdieping zjju geheel uitgebrand doordat do vlammen üink naar buitensloegen werden ook de kroonlyst en de derdeetage aangetast en bekwam het overige deelvan het perceel uitteraard nanmerkelyke waterschade Alle bewoners hadden zich intijdskunnen redden Hbl 7 35 8 86 7 S2 8 42 7 39 8 49 7 46 8 66 7 66 9 06 Gouila Moordreoht Nieuwerkerk Onpelle Rotterdam 9 S0 10 Rottotdam S 6 0S Capella 5 10 8 13 Niamrerkark 6 19 6 21 Moordrecht 6 S6 6 39 Gouda Oudetr Woerden Harmelea Utrachl Goud 6 40 Aimtardam Wd 7 69 Xmitttdim OA 8 14 6 05 7 11 6 18 7 3S8 2S 3 11 Gouda 6 32 6 85 Terwyl do werkman De H Dinsdag bezig was mot het visschen ïn de Kotte naby Nieuw Terbreggen had hy het ongeluk voorover ia hot water te vallen Ëenige personen die den plomp in het wator hoorden spoedden zich naar do plaats om hem te redden maar toon men hem ophaalde was de dood reeds ingetreden In deh omtrek van Maastricht schyut de barbaarsche gewoonte te bestaan de varkens te brandmerken In een ingezonden stuk in Ons Znidcn wordt daarop de aandacht gevestigd Schrik 00 angst bevangen u schryft de in tinder als gy den brandmerker met het gloeiend zer in de hand het varkenihok ziet binnentreden om het arme dier ecue diepe wonde oü het achtorste gedeelte van lii t Ivjf toe te bnngen Nauw ks heeft het varken do groote H omgeven nran een broeden cirkel outvungeii of het dia loopt razend door den stal en zou zyn kwa doener verscheuren indien Iitj Iiem nog kon dakeo Dat het orme dier er verachnkkeliilc van Ujdt getuigt de weign ing van voedsel gedurende verscheidene da en Volgons den schryver geschiedt deze wreedemaatregel om den smokkelhandel in varkönategen te gaan k u 11 A l ieduwe va Antko Drenthj een arbeider die voort vier iaarf metiVro w enwi kinderen van Westerlee nwr Ifflenoi AyrJi ortrok i met twee kindereh ein jongen lad pi m 14 en eene dochter mu l7 jaren van ftar teruggekeerd Zy hangt eeo verschrikleïljk tafereel op van dia ellende d e gevaren eiuda ontbeiin en die jde emigrnilteu zich daa Mooten getroosten i De dooid oninam kaC in ifl zilië oei st haar oudtten zooili at na stierf Oreuth aa i de Igevolgenlvan de doWgestai e ellepdo en later Istierf nof een kind l ran i jalir oud Jjdat op hare zweiftochten gtaoren was VolglNia haar blykt d l Ëuropi aaiilton eencmale i njioschikt voor deff arbeiA ia dio 8trel en wai gebouwddi mani en it en daaroi Ijialianen zog m m binnen weinij tpt schimmen veraiJadron De AJ deelt bovendien nog bet volgende nu 10 66 11 112 11 09 11 16 11 85 8 18 10 03 10 11 iO IO 1053 11 10 5 33 6 38 6 50 10 08 11 10 11 26 3 51 1 47 a 10 5 45 3 55 8 c Otsr Hunelea De wouingesl der emigranten wart niet beter dan hokken en van meul geen sprake 7elfs stoelen en tafel en de vloer dieude te go yk tot legerstede Eerst schdeu hot nogal dragelyk te zullen worden maar toen do crisis Kwam en de geldnood zich openbaarde werden zo van de eene provincie naar de andere gezonden zoodat ze eindelijk van een voetreis van een maand met pak en zak wat troawens niet veel was weder op het puut van uitgang terugkwameo Het binnenland is bergachtig en het reizen aldaar moeilyk en vol ontberingen logementen zijn er voor do emigranten op hun reis niet te vinden en dikwyls moeten zy onder den blooten hemel overnachten Het eten bestond in hoofdzaak uit maïsbrood en ryat Eens scheen er voor haar uitkomst te zullen komen want door eenige vrienden waa een zekere soui naar een broeder van Drenth te Chicago gezonden welke som daar werd aangevuld en toereikend was om de familie naar NoordAinerika te doen verboizeu maar Drenth wiis inmiddels overleden en ofschoon de weduwe wist dnt hot geld naar den consul was opgezonden kon zij niet te weten komen wie htt in be it had tot zy eindelyk na wel een hall jaar zoefceas bjj den Nederlandschenconaul t Santos een Duitscher kwam die haar in haro opsporing by btond en door wiens bemiddeling het gevonden werd Het was echter al geslonken tot een bedrag niet toereikend voor de laoge reis naar Noord Amerika Maar ook de rest kon zy niet ontvangen want do consul te Santos eiachte daarvoor een bewys van ovorlyden van haren man doch daar de Argentijnen er geene registers van den burgerlykon stand op na houden was dat bewys natunrlyk door haar niet te geven tGelnk diende haar want gernimeo tyd daarna ontving zij te Buenos Ayres een bezoek van eeu and mai een Amsterdammer die haar man had nitgedrogen en die zich verwonderde haardaar nog aan te treflen Deze bood haar aanmet haar naar Buntos te gaan Daar bozwoerdeze het overlgden van Drenth on nu verschafte de consul haar vryen ov rtocht naar Bremen en een weinig mageUl naar haar vroeger vaderland Zg is arm en heeft een veelbewogen loven van vier bange jaren chtorden rug Door de rechtbank tu Asien werd een zeer gegoed landbouwer tevens gemeente ontvanger te Wemmenhove gemeente ZoidwoIIe veroordeeld tot eene ge vangen tsatrM van 14 dagen ter zake dat h j op 21 Juni j aan de roomboterfubriek iirma Fritzlin en Maas te Lutten gemoeiite ardenberg had doeu afleveren ongeveer 100 liter melk wetende dat die melk door de bgvorging van ruim 25 procent water was vervaisclit en die vervaleahiag aan de directie dor fiibrick verzwygende De vervalschte raelk wits Op verzoek van den directeur der fitbi iek onderzocht a tn het proefstation der ijk lnIldbol wsehool te Wageoingen De beklaagde Imd aan deu directeur der fabriek 200 gulden oaugebodeu rour het goVal dat eze de gedane aanklacht had willen intrekken De gehuwde dochter van den beklaagde die wegens eenzelfde feit had terochtgosfcaan werd vrygesproken Te n beide beklaagdon had d i aubsitu u t officier van j ustitie mr Scholten eene gevaDgenisstrij va 2 maanden gevor derd torwyl de veijdodiger van de beklaagdenl mr Oldenhuis Gratama advocaat te Assen tot vryapraak had geconcludeord j Eenige wekön geledeii werdonjt door dezelve rechtbank twee ingezetenen vaiif da gemeenie Norg wegens hetzelve feit verocir field ied r tot 11 dagen govanoenisstraf i i De Tweede Kamir zat hed tfv 11 U l de I Kam r zat hed iPVoormiddag a ftnvang maken me i e bebaode do üng der vqocs q openbare vergaqifiog aan orde gestelde onderwerpen Door het t deeli gabestuui ttm Delft dfr Nod Vereenigidg W bevordering van Zondagsrusti is aau hetnhoofdbestuur het vooltstol gedaan om de eerstvolgende algemeene vergadering te Delft te houd en en om by de Regeering er op aan te dringen pnstzegel t te doen vervaardigen waarop als in België uaat aangegeven dat men des Zondags niet beleid wil hebben Mon meldt xm Alkmaar Tot duiver blfof de bezichtiging der cadettenschool onmqgelyk hetgeen zeer velen geweldig speet 1 Heden echter ofschooh er geen publiciteit aan gegevoq wa verspreidde zich als een loopend vuurtje het gerucht dat van 2 tot 4 uur de school te zien zou zyn Honderdon maakten vnn dio gelegenheid een dankbaar gebruik Ofschoon er nog veel te schildorea en in elkander te zetten valt is toch in hoofdzaak alles tot ontvangst der cadetten gereed Beneden vinden we bijna alles aan de frontzijde de verschillende dieustlokaten der officieren en minderen deschoollokalen der cadetten keukeus waarmede in directe verbinding de eetzalen de badzalen gomakketiik on practisch ingericht de atrafcellon die er erg bar uitzagen het gymnastieklokaal do receptiezaal koffiekamers voor de cadetten en voor de soldaten Boven zagen wy o a de kamers vooi schei en natuurk lessen do teekenzaal waar de uniformen voor do over eenige dagen te verwachten cadetten gereed lagen en 2 groote slaapzalen waarvan er dit jaar nog maar één gebruikt wordt omdat er voorloopig slechts 50 cadetten zulten worden opgenomen Op die verdieping on ook hoog er vinden we voorts de noodigo bergplaatsen zolders enz Het geheel ziet er gezelig uit en het personeel was uiterst welwillend en beleefd 4 50 4 67 5 04 5 11 5 80 6 66 6 03 6 10 6 17 6 86 7 S0 o O II D A 11 0 13 20 1 46 1 55 2 08 3 09 8 16 12 40 12 08 3 48 Zaterdag heeft de officieele opening plaats waarby vele burgerlyke autoriteiten zyn geinviteerd Jaa Zomerdyk een 18 jarige knaap heeft TQor de rechtbank te Haarlem terecht gestaan ter zake dat hy op den avoud van 31 Juli gepoogd heeft zynea stiefvader don sigarenmaker Hermann Heinrïch Manig van het leven te berooven door middel van een revotverichot Bekl bekende in de inétructie dat hy het bepaalde voornemen had gehad zynen stiefvadbr t6 dooden doch terwyl hy voor den commissuria volhield dat het ham speet dit doel niet te hebben bereikt verklaarde hy in de gevangenia tot kaltnte gekomen toch blyde te zyu dat dit uiet gebeurd was Uit het verhoor bleek hot volgende Manig is thans ruim 10 jaren met bekl smoeder gtjhuwd doch dit tiuwelyk is vlan deueeraten dag af niet gelukkig geweest Twistenwaren aan de orde van den dag en M ontttag zich niet ziJne vrouw te mishAndelen Ook bekl Werd vaak mishandeld De jgetuigeManig verklaarde dat bekl en by nooit ingoede verstandhouding verkeerden N t zyne vroi w verxekerde hy loefde hy ni slecht Mahig zeide verder nog lat hy bekljjhad gelast naar boven te gaan wat deze c an ookdeed waarop de presideotl hem opmerkzaammaakte datj zoo hy Manig dan beneden wasgebleven er niets zou zijn geschied Hiertegenhad M alteen op te merken dat f zynenzoon nqg eens had witleh waai i iwen voorden omgang met Faber maar waarM hij daumet eenen stofiferstok zyoonzoon hadjppslagen bleef een geheim am De president vfoeg den bekl voor 1 laatst of b liiot het voornemen had gehai zynen stiefvader t dooden waarop hy antwoordde ditJvoornemen niet te hebben gehad I e officier van jnstitie mr van Onteren ze ju dat de zaak thans is verwaterd doordatboki wat zyn recht is thans ontkomt hetvoomemien t hebban gehad zynen ia Aer tedooden Daardoor vervalt de qualifioktie poging tot moord doch in ieder geval bnjft bestaan poging tot doodalag waarom ile officier dan lOok requireerdo 3 jaren gevangenisstraf I De Vjerdediger mr Th de HaanJHugenholtz riep de clementie der rechtbank Uit Amsterdam meldt men De rcjcherËho heeft gister moi en de volkomen zekerheid verkregen dat de boekhandelaar die beweerde Sarah Juett eenige dagen geleden herkend te hebben io eene Engelsche vrouiv die Zeekoningen en schilderyen te koop bood om vogr de opbrengst passie naar Amerika te nemen zich ten eenenmale heeft vergist De bedoelde vrouw bleek te zyn eene zekere jnfi ouw Nobel die reeds aedert eenigen tyit met prenten on schilderstukken te Amsterdam te koop loopt half bedelende Deze ia inderdaad van Engelsche afkomst en naar men zegt de vroaw van eenen Caoadeescheu beeldhonwer Zy vertoont echter weinig gelykenis met de vermiste Sarah Juett De boekhandelaar beweerde nog wol dat zy gekleed waa met don hoed waarmede Sarah Juett op het portrtt voorkomt en dat nog wel torwyl die hoed reeds lang in handen der justitie was Een nieuw getuigenis ia dezer dagen afgelegd door een der buffetmeisjes aan hot Oeittraalstation Do Jong moet daar op zekeren avond in zeer ge iteerden toestand twee broodjes inet kaas hebben gekocht en die terstond weder aau oenen portier hebben weggegeven Dit erkent hy ook maar hy doet het thans voorkomen dat dit juist voorviel b j zyn vertrek met den Londenschen trein op 30 Aug jl Jammer genoeg weet het buffotmeisje zich den datum niet meer te binnen te brengen maar stelUg kan zy verzekeren dat hot gebeurde voorviel nadat de Londensche trein reeds vertrokken was en daarentegen de avondtrein naar Eolterdam die veel later vertrekt voor htt perron gereed stond Ook na dit getuigenis verstrikte De Jong zich in allerlei leugens en gaf hy dan dezen dan weder genen nilleg aan het voorval waarvan hy blykbaar niet veel wil weten 9 36 9 42 9 49 9 56 10 05 10 42 11 08 11 28 11 08 11 18 11 41 4 20 4 45 4 65 6 08 5 09 6 16 7 07 7 17 7 84 7 81 7 S7 3 10 87 I 9 8e 4 40 6 56 6 36 a7 48 8 09 8 50 10 07 10 54 fff 9 06 n g 9 1110 84 B jr 9 19 ir 1 8 41 9 38 10 40 11 16 4 36 7 86 4 40 7 40 I tt tl 10 80 IMI 8 80 10 De Ghineeache kasaiers zegt d6Loc c doeD ia deu laataten tgd rati zich spreken Was bet oalanga te Batavia thaua is het te Bemarang dat er zich een heeft vergrepen aan hem toeTertrouwde gelden en daarna aan zichzelven By den grooten bootn alhier fungeerde als kasflier de Chinees Kho Tjie Tong De man scheen alle vertrouwen waardig en genoot dat dan ook De onder z ja beraatmg zjjtidegel den werden op geregelde termynen volgens de betalingaiyaten by den algemeenen ontvanger gestort t en stortiDgabetvys welk atortingabewya geheel overeenkomende met het bedrag dat hy woest betalen door hem werd ter band geateld aan den ontvanger der inen uitvoerrechten zoodat deze niet t minste vermoeden kon hebben dat de man knoeide Toch was dat zoo Sinds lang dreef hy heimelyk handel en speculeerde met geld uit de kas achlergebouden Wat hy op de iQdaag jüche stortingstermyuen tekort kwam werd Ijuks en rechts door hem geleend zoodat hij bü de storting steeds en règïe was Dit had nog tang kumien duren indien niet een anonieme brief de politie had gewaarschuwd Dientengevolge werd op 17 Augustus door den heer Keusman controleur der tolrechten in tegenwoordigheid van den ontvanger en den Chinees zelven de kas opgeno neu en een tekort bevonden van 13 000 Onmiddelgk liet men den man vau zyn huis halen en hy viel spoedig door do mand Gevankelyk weggevoerd vroeg hy verlof even thnig aan te gaan fin beeft daar naw t schynt vergif mee of lingenomen althanA den volgenden dag is hy aan de gevolgen daarvan overleden Ue lSjOOO zijn door borgtocht gedekt zoodat het Gouvernement geen schade lyst Gisterochtend git g het praatje dat in de Schagerlaan by Scholleubrug naby Amsterdam een moord wns gepleegd s Avonds zeide men omstreeks uef en uur had men aldaar de woning eener beialtrde weduwe gesloten gevonden en bij het binnendringen van het huisje de oude vrouw verinoord op bed gevonden De burgemeester van Watergraafsmeer waaronder Schagerlaan behoort en twee veldwachters waren met een geneesheer spoedig ter plaatse Het is gebleken dat de oude vrouw haar dienstbode had uitgestuurd het huisje daarna had gesloten en met een groot mes zich zelve van het leven had beroofd D reden tot de wanhopige daad wordt toegeschreven a n familie quaesties ontstaan ua het ovorlyden van baar echtgenoot die kort geleden was gestorven en een klein kapitaaltje maar geen testament had nagelaten Te s Gravenhage irt eene vergadering gehouden van bestuurders van daar ter stede gevestigde werkliedenen kiesvereenigingen ter bespreking van de aanhangige kieswet voorstellen De slotsom der bespreking was dat in een openbaar te maken manifest zat worden geprotesteerd tegen de verguizing waaraan df werkmansklasse heeft blootgestaan by de behandeling der kieswet in de Tweede Kamer Voorts zal aangedrongen worden op spoedige afdoening der kieswet ontwerpen Naar men verneemt is het bevel van ge vaugenbonding van alle verdachten in zake den moord op den wachtmeester Hookmau to Oss wederom door de rechtbank verlengd Vallen rekeningen van tentoonstellings en feestcommissies in den regel tegen niet alzoo die van de regelingscommissie uit het departement Utrecht der Maatschappij van Nyverheid die voor de ontvangst der algemeene vergadering had te zorgen en buiten de goed gealaagde feeatelykheden nog eene tentoonstelling organiseerde die algemeen bjjvai vond Haar was een crediet toegestaan van f 1200 waarvan zij slechts fi060 17heeftnoodiggehad blykent de in een gisteravond gehouden departeraentsvergaderiug goedgekeurde rekening Uit die ROm van f 1060 17 zal nog f50 besteed worden voor het slaan van eene bronzen medaille wat de Heer Begeer voor den kostenden prys doen zal op den stempel der Maateohappy om ter herinnering en als blyk van waardeering nitgereikt te worden aan alle inzenders op de tentoonstelling en aan de leden der regelingscommissie BnltenlaDdscii Ovensicbt Gladstone hield gisiaravond in de Alhert Hall eene redevoering voor een publiek van 1200 personen dat hem bij zyn optreden met groot gejuich begroette De redenaar verklaarde dat zyn streven ten gunste van Homo Rnle niet zonder succes was gebleven Den ontbinding van het Parlement wegens de verwerping van de Home Rn Ie voordracht zon t u het beginsel der grondwet zyn on verntad tegen eene groote natie die het recht heeft zichzelven te r eeren zelfs de quaestie van de opheffing van het Hoogorbuis zou aan de kioiers worden onderworpen Hetza de plicht der meerderheid zyo een middel te vinden om het doel te bereiken Na het referendum vóór 14 en vóór 8 dagen op initiatief van het mynwerkers syndicaat gehouden in de Borinago en in de bekken van Charleroi is nu Zondag 11 de raadpleging gevolgd in het kolendistrict du Centre Daar is het referendum weinig andora geweest dan eene totale mislukking want slechts 2273 van de tusschen 17 000 en 18 000 mynwerkers in dit bekken hebhen aan de stemming deelgenomen fin hoewel gisteren ochtend in het Centre 4000 mynwerkers niet ten arbeid gekomen waren blykt toch uit het mislukte referendum dat er in de bekken althans goou ernstige werkstaking dreigt Ook in de Borinago is blijkens een uit Bergen gezonden telegram de toestand belangryk verbeterd zoodat veilig mag worden aangenomen dat althans voor het oogenblik het gevaar voor eene groote werkstaking ook der Belgische mynwerkers geweken is Do uitputting dor weêrstandskaa in Engeland heeft toenemende ellende onder de werkstakondo mynwerkers ten gevolge waardoor de verbittering verergert zoodat de overheden in sommige streken de herhaling van wauordelykheden duohten De troepen blyven daarom gecentraliseerd oftchoon nietonmiddelyk rondom de betrokken myuen ten einde de werkstakors niet noodoloos te tarten Naby Shields werden gisteren 486 workstakers gedagvaard omdat iy wegliepen zonder dienatopzogging zy erkenden de contractbreuk en boden don patroon ruim £ 312 schadevergoeding aan waarmede de patroons genoegen namen In Vlaanderen ontwaakt politiek leven De Volksraad een Vlaamsche Volksvertegenwoordiging zal weidra aan het werk gaan Alle Vlamingen zyn opgeroepen om vertegenwoordigers voor dit oieuwe parlemootcte kiezen dat uit 180 leden zal bestaan één op elke 20 0 X inwoners Alle meerderjarige Belgische burgers die gestemd hebben voor de beslniten weike op den landdag van Antwerpen in 1889 genomen werden kunnen kiezen De Volksraad beraadslaagt twee malen per jaar over wetgeving en rechtspraak administratie onderwys kunst en wetenschap Alle besluiten worden in naam van het Vlaamsche volkc genomen en de uitvoering er van wordt aan een commissie van 30 leden opgedragen waarvan 10 door den Volksraad zelven 20 door do afgevaardigden der 5 Vlaamsche provinciën benoemd worden Dit buitonwettig parlement heeft iets van deu Volksryksdag in Zweden over wolken evenmin iets in do grondwet bepaald is Men stelt zich veel voor van het werk van dezen raad voor de Vlaamsche bewoging in België Een vraag die onder gelijksoortige omstandigheden in Engehnd reeds dadelyk zou zyn opgeworpen wordt door den heer Paul Leroy Boaulieu in de ïEconomiste Francais uitgesproken Hy wil dat de geestdrift van het Fransche volk over hot bezoek der Rossen die hy met voel genoegen waarneemt niet beperkt zal blyven tot doellooze gsmoedsaandoenmgen maar dat de entente meer duurzaam zal worden gemaakt en dat allereerst de handelsgemeenschap tusschen beide landen doo verlaging der Russische invoerrechten ton behoeve van Frankryk zal worden lerbeterd Fraokryk s handel met hot buitenland vermindert In hoofdzaak is dit te wyten aao don tarieven oorlog met Zwitserland en aau de daling der goudwaarde van zilver in landen waar de zilveren standaard nog gehandhaafd wordt De financieele moeilijkheden van de andere Romaanscho landen Spanje Italië en Griekenland de staatkundige troebelen in Brazilië en Argentinië hebben den handel gedrukt en niet minder de depressie in Engeland dat een der grootste afnemers van Fransche voortbrengselen is Het is hoog noodig dat Frankrijk naar hulp uitziet nu het door zyo protectionisme vele buitenlandsche markten voor zich gesloten heeft Het voorloopig programma der feesten te Parys ter eere der Èussen is bekendgemaakt Wy stippen daaruit aan dat de president der republiek den eersten dag hun op het Elysée een diner zal aanbieden gevolgd door eene receptie De twee volgende dagen komt de beurt aan de feesten door deu gemeenteraad te geven Onder andere zal er op het Raadhuis een bal plaats hebben waarvoor 8000 aitnoodigingskaarten zullen worden uitgereikt Ook de ministers van marine en van oorlog want het schynt dat do Russische officieren vier dagen te Parys zullen blijven zullen hun de oen oen diner gevolgd door een bal de ander een ontbijt gevolgd door een carroussel aanbieden Te Toulon is alles in de weer voor de toebereidsolen ter ontvangst der Russen De gemeenteraad houdt zitting op zitting Hy heef besloten aan oen ieder die een terrein aan vrai t om er loodsen of tenten op te richten teneinde de by groote massa s verwacht wordende vreemde gasten Ito herbergen en tevens voor voorraad van levensmiddelen te zorgen kosteloos grond af te staan De maritieme overheid heeft van iemand hot aanbod ontvangen om kosteloos ÖOO flesschon champagne ter beschikking te stellen In Italië is men nog altijd bozig aan hot bankschandaal ea zooals men weet is oen van de hoofdschuldigen de Italiaansche Cornelius Herz dezer dagen ontvlucht met be hulp of onder toelating van de Regeoring zooals men dat in Italië vrywel gelooft Men had gehoopt dat de bedoelde man op do bank der beschuldigden heel wat onthullingen zon doen maar zie hy is met zyn onthullingen verdwenen en of men hem wel zeer naarstig zoekt wordt in twyfel getrokken Intuaschen is een open brief aan den minister van financiën verschenen geschreven door den afgevaardigde Cavalotti welke brief heel wat opschudding maakt Cavalotti toch beschuldigt den minister van een onzedehjken levenswandel en van ongeoorloofde verbintenissen met de Bank van Rome van wier strafbare handelingen hy reeds in 1888 als minister van koophaodel kennis moet gedragen hebben Do heer Cavalotti eindigt zyn schrijven met de woorden dat hy het eene beloediging zou achten wanneer de minister v financiën hem in het vervolg zyn vriend noemde Nu daar zal do minister van financiën dan ook wel niet heel spoedig toe komen daar kan Covalotti van verzekerd zyn Treurig is het maar dat ook deze brief weer toont hoe diep gezonken de levenstoon der Italiaansche hoogere kringen is Dat een man van de positie als de minister van financiën van zulke dingen verdacht en beschuldigd kan worden toont reeds meer dan genoeg Do schuld die Italië ook door zyn lidmaatschap van het drievoudig verbond met centenaarslast drukt bedraagt wat het vlottende gedeelte betreft ongeveer 600 milUoen francs en noodig zouden zyn om het tekort te dekken jaarlyksche belastingen die 150 raillioen opbrengen Dien weg zal het waarschynlyk opgaan perst later zal men tot de conversie der rente besluiten en hoopt do Regeering dat het land in hetero omstandigheden komen zal Parysche instellingen hebben naar uit Berlyu gemeld wordt uit politieke beweegredenen voor de Italiaansche rogeering gereporteerde efi ecten ten bedrage van L 40 millioen aangezegd maar Berlynsche bankiers hebben het voorschot overgenomen De Berlynsche markt zal verder ook voor do vernieuwing van 200 raillioeu binnenkort vervallende schatkistbiljetten zorgen Zoo helpt do Berlynsche Beurs het arme Italië dat aarlyk wel aan deze hulp behoefte heeft De Weener Ryksraad zal 10 October worden geopend Men is nieuwsgierig hoe het daar roet de JongCzecben zal gaan en welke houding de Duitsch liberale Afgevaardigden tegenover de Regeering zullen aannemen Zullen zij graaf Taaffe uit de l lem helpen De Jong Czechen zelf geven nog steeds geen teeken van beterWbap De Afgevaardigden van die party hebben een manifest uitgevaardigd proteeteorend tegen de exceptioneelo maatregelen die ten bewyzo strekken van de zwakheid der Regeeriug en van haar machteloosheid om de Czeehischc quaestie op te lossen Zy vorklaren te zullen volharden in een openlijke en vastberaden oppositie De Boheemscho Afgevaardigde dr Gregr de leider der Jong Czechische party ia volgens berichten uit Praag in hechtenis genomen op grond dat hy de bevolking in eenige artikelen van zyu blad Narodni Listi tot oproei aangezet zou hebben In de Hongaarsche Kamer verwacht men eveneens ontatuimige tooneelon by de discussie over do antwoorden welke de Keizer aan verschillende Hongaarsche deputaties heeft gegeven In hoofdtaak kwamen die antwoorden neer op een vermaning tot gematigdheid en vaderlandsliefde aan de oppositie Deze voelt zich du beleedigd on stelt de Rogeering verantwoordelijk voor die berispingen welke zy zich niet wil laten welgevallen INGEZONDEN Gonda 28 Sept 93 MijrJieer de Redacteur De winter staat voor de deur en daarmedt komen gewoonlyk tal van amusementen Nu is Gouda we weten het by ondervinding nog at een beetje kieskeurig on daar het zoo te midden van grootere plaatsen ligt verbeeldt het zich de zelfde eischen te mogen stellen Te verworpen is zulk eene pretentie zeker niet maar en dat is eigenlyk de zaak dan moet men voor kunstgenot ook wat overhebben Dikwyls wanneer ik in groote bladen las dat de een of andere specialiteit of specialiteiten in de groote plaatsou een uitvoering gaven slaakte ik ds verzuchting Och konden we daarvan ook eens profiteereu Voor een enkele maal zouden die gelegenheden io eene audere plaats wel eens by te wonen zyn maar op oen kleinere plaats neemt men altyd zoo gaarne moeder de vrouw mede en dan wordt zoo iets lastig en kostbaar Van tyd tot tyd krygen we in Réunie wel eens wat fraais maor voldaan zullen er toch weinig zyn Wel hoorde ik laatst een myner kennissen die er nog wol wat voor over heelt de klacht uiten dat er in Gouda als het op dubbeltjes aankomt zoo byster weinig animo bestond voor iets schoons De gewone too neelvoorstellingen vertelde hy my behoorden uu eenmaal tot do hon ton en men zoa zich compromiteereUi als men daarvan geen gebruik maakte Nu bon ton of niet toch hoop ik dat we dezen winter er niet zoo schraal afkomen als vorige jaren Zou er byv om mede te beginnen geen kans zyn het capoUa koor eens hier te doen optreden Zyn de kosten daaraan verbonden zoo enorm dat men daaraan niet kan donken Als het publiek door yverig zulke gelegeDhedeu te bezoeken het mogelyk maakte een goed entree te innen geloof ik dat hot wel zou gaan Heeren die iets voor kunstgenot over hebben geef ik het idéé in overweging K Naar aanleiding van oen verhaal van den heer Robboin uit Ratzebur voorkomende in uw Dagblad van 27 September deel ik mede dat een dergeiyk geval en wel onder dezelfde omstandigheden jaren geleden heeft plaats gehad in ons Nederland en wel te Amsterdam Ook hier was de vador in Amerika gestorven en de zoon keert terug om en de schuld en do rente te betalen De heer Jacobi in de handolswereld nog al gezien belastte zich met een deel dier nioeielyko taak ten uitvoer te brengen en toen alles afgoloopen was vroeg hy den heer Hartsea voorzitter van de Kamer van Koophandel wal er nu gedaan moest worden om een algemeen blyk van sympathie te geven De heer Hartsen maakte hem toen bekend dat hy op een audiëntie aan de Kooing alles had meegedeeld en dat Z M hem zou voreeren met de ridderorde dor Nod Leeuw daarby verklarende sympathie te gevoelen voor den man din het virtus nobilitat reeds zoolang in de ziel had omgedragen Voel later heb ik dezelfde geschiedenis ingekleed als een zeer boeiend verhaal gevonden in oen druk van de gevoelvolle schryfster Cella voor lief en leed onder de rubriek Eene Eereschuld B BureerlUke Stand GEBOREN 25 Sept Cornelia Sara onders J Matse on N C Someyn Willemina Sanderina oudere H Vos en L J Jongeneel 26 Fran90is ouders W Janssen en K van Schaik Pietertje ouders G J Bik en D van der Horst OVERLEDEN 23 Sopt J E M Heerkous 4 m 27 A Jaspers 12 j J M Joosten huisvr van A Snelleman 55 j GEHUWD 3 Sept D Abel on M C Leefiang W Blok en W Leeflang B Üoere en P Boere Reeuwijk GEBOREN Cornolis ouders A van don Hoven en C Nieromeyer Aantje ouders J van den Heuvel en A van Spongen 343 Staats loterij 5e Ktaasu Trekking van Dündanlag 28 SopLomh 1893 No 195E8 IBOOO No OOaS 10215 14870 en 18797 1000 No 6293 9305 on 16132 400 No 1BJ6 7332 173B3 207 6 oii 20816 200 No 1943 5362 8661 8698 10080 12687 1S224 15903 16770 oi 17984 100 l ryzen van 10 10 3098 5196 7308 10085 18301 16801 19272 60 3L46 5226 7358 10092 13633 16358 19S82 129 il92 5247 7439 10362 13868 16381 19407 837 3216 5268 755 10490 13892 16390 19437 364 3326 5284 7568 10062 13905 10428 19623 534 3342 6338 7 39 10759 14146 16460 19677 543 34 6 6346 7685 10777 11188 16698 19768 645 3459 5509 7738 11284 14212 16728 19774 640 3471 5539 7808 11346 14266 16734 19817 669 8489 6867 7845 11367 14389 16736 19833 786 3492 6701 8039 11565 14457 16863 19863 807 S6I3 6867 8258 11869 14650 16961 19881 873 3729 6969 8404 12138 14748 16991 19901 939 3 20 6033 8558 12177 14939 17141 20069 1048 8822 6051 8759 12244 14964 17188 20248 1144 4 81 6174 8779 12305 15013 17270 202S4 1482 4368 8304 8869 18850 15062 17833 20297 1495 4380 e326 8946 12520 15150 17448 20362 1583 4705 6675 9022 12801 16164 17463 20402 1696 4727 6689 9026 12637 16333 17518 90448 1847 4771 6712 9082 12680 16539 17767 20677 1798 4772 6789 191 12710 15642 17881 20681 2068 4789 6880 9348 12794 16670 17902 206 2 2085 4813 6934 9426 12851 15742 18132 20668 2144 4918 6988 9497 19852 16766 18156 20773 2445 4937 7012 9603 13098 16881 18880 20868 2674 4971 7036 0899 13164 16922 18723 20870 2687 4972 7188 9797 13177 16086 18864 20886 3767 49S8 7224 9860 1320 1 16 68 18992 20389 2821 6019 7291 9397 13241 16190 19056 20984 2880 5022 7292 10019 13293 16204 19170 6700 3027 6046 VIAn TJUERICHT£N Qouda 28 Sepl 1893 Dd i raaiinanvoer ruimde lioden lot Saut rorïge pnJEOD lan sanm op Tarwe Janga ZuonwacUo ƒ 8 40 a 6 60 Nieuwe dito ƒ 8 30 a 6 50 Mindere dito 6 50 6 90 Afwijkende 4 75 ii 6 25 Nieuwe Polder 6 80 a 6 BogRO Zeeuwsohe 4 80 a 5 40 Polder 4 40 a 4 75 Buitenlandsehe por 70 k 4 40 4 80 Gerst winter 4 4 4 60 Zomei g SO i 4 80 Ohevalligr 5 i 5 75