Goudsche Courant, vrijdag 29 september 1893

o 016S Zaterdag 30 Seplember 1893 3Ss e Jaariraiisr ÊÊf m mm mmÊ mwsm conMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTEjVTIËN worden g eplaatst van 5 reg els i 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 imr des midd O Haver per hoot 8 h 4 86 per 100 VHo 7 50 a ƒ 8 2 Honnepiaad Nieuw 10 Kaoeriezaad 8 i 10 Koolzaad 8 86 a 9 Erwten Koolterwten 8 110 i 86 Niet kokende 6 35 ƒ 6 60 Boonen Bruineboenen 8 78 il 9 86 Witte boonen 8 75 4 f Paardenboonen ƒ 6 86 a 6 7B Mais per 100 Kilo Bonte A Dierikaansohe 5 70 a 6 80 Cinqnantine 6 85 ii 6 60 Vexu rkt Melkvee handel en prijzen traag Vette varkens red aanvoer handel vrgwel 81 a 85 et per half KQ Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vrijwel SO a 31 et per half KO Magere Biggen goede aanroer handel vlug ƒ 0 75 f 1 80 per week Vette schapen goede aanvoer handel flauw ƒ 8 4 ƒ 88 Zuiglammeren goede aanvoer handel flauw 10 i ƒ 16 Nuchtere kalveren eenige aanvoer handel vlug ƒ 6 a U Graakalveren goede aanroer handel red f 34 4 ƒ 48 Aangevoerd 89 partyen kaas Handel zeer vlug Ie ual ƒ 38 a ƒ 80 3e qual 31 ii ƒ 36 Zwaardere f 81 Boter goede aanvoer handel vlug Goeboter f 1 40 tl f 1 60 per kilo Weiboter 1 80 i f 1 80 per kilo Beurs van Amslerdam 87 SEPTEMBER Vorkrs 81 96 100 93 76 77 20 so 62 j 94 93 98 a 101 69V 84 81 22 8 102 63 86 l 98 96 686 698 100 81 a 1001 803 189 96V 101 100 134 SS 7 S4 98 93 161 118 1017 19 I l 60 118 181 6 i 66 99 ISOVi lOS a 104 69 98 108 138 131 10 100 60 85 18 i 12Vj i1 alotkoers 81 96 100 78 o 77 20 98 s lOi 96 96 NiunUANii dUi Ned W S 8 dito dito dito 8 dito dito dito S s HoNSAB OU Qoudl 1881 88 4 ItaUB Inaohryving 1668 81 6 OosTBNE Obl m papier 1868 6 dito in zilver 1868 6 FoxTDOAl Oblig met ticket 8 dito dito 3 BnaUllD Obt Oost 8e Serie 6 dito Oeeone 1880 4 dltobjjBetbs 1889 4 dito bij Hope 1639 90 4 ditoingoud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 Spanji Perpet schuld 1881 4 TuptllJ Gepr Oonv leen 1890 4 Geo leeiiing serie U Geo leeuiog serie 0 ZlJll Ara EEr Bte r obl 1892 6 Mbxioo OU Buit Soh 1890 6 Vbnbzvbla Obl 4 onbep 1881 AuaTEBDAH Obligatien 1861 S s BoTTBaDill Sted leen 1886 S i Nbd N Afr Handelsv aand Arendsb Tab My Certilioaten OeliMaatsohappg dito Arnh Hypothoekb pandbr 4 Oult My der Vorstenl aand s Gr Hypotheekb paudbr 4 Nederlandacho bank aand Ned Handelmaatscb dito N W Pao Hyp b pandbr 6 Bott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OosTEKU Oost Houg bank aand BusL Hypotlieokbank pnndb 4 a Aheuika Equit hypoth pandb fi 19 i 60 119 121 67 exo Maxw L G Pr Lien eert 6 Nej HoU lJ Spoorw My aand Mij tot Expl V St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTiUB Spoorwl 1887 89 A Bobl 3 Zuid ltal Spwmü A H obl 3 PoLSK Warschau Weenen aand 4 BusL Gr Buss Spw Mij aand 6 Baltisohe dito aand 69 Fastowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 Kursk Ch Azow Sp kap aand 6 Losowo Sewaat 8p My oblig 5 Orel Vitebsk dilo oblig 6 ZuidWest dito aand 5 dito dito oblig 4 18 102 AHBBiKA Cent Pac Sp Mg obl 6 Chic Nortb W pr O v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver Kio Gr 6pm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Louisv NasbvilleCert v aand Mexico N Spw M j lehyp o 6 Miss Kansas v 4 pot pref aand N York Ontario West aand dito Penus Ohio oblig 6 108 Oregon Calif Ie hvp in goud 6 82 St Paul Minn Manit obl 7 108 i Un Pao Hoofdlijn oblig 8 102 dito dilo Lhio Col Ie hyp O 6 67 8 Canada Can South Cert v aand 48V4 Vbn 0 Ballw k Nav Ie h d e O S a Amsterd Omnibus M aand Botterd Tramweg Maats aand 169V Nbd Stad Amsterdam aand 8 106 g Stad Botlerdam aaud 3 106 België Stad Antworpenl8S7 8 98V8 Stad Brussel 1886 i l 99 HONQ TheissBegullr Gesellsoh 4 115 OosTBNR Staatsleoning I860 6 117 K K Oost B Cr 1880 S Spanje Slad Madrid 3 1868 SS t Nbd Ver Boz Hyp Spobl ccrl 6 108 Sept Watergetiiden Hoog Laag Hoog Laag Vrüdag 29 7 68 4 17 8 12 4 87 Zaterd 30 8 83 4 6i 8 64 6 19 Zond 1 Oct B 16 6 41 9 48 6 07 Maand 3 10 08 6 83 10 43 7 08 Uinsd 3 11 18 7 43 11 40 8 05 Woensd 4 03 8 28 66 9 20 Donderd 6 1 48 10 13 2 31 10 66 Sprlngty 11 en 27 Oot Maan Zon Sept Opg A Onderg A Opg Onderg S9 6 36 10 60 30 Sopt 6 01 5 88 SO J 7 IS 1 Oot 6 08 6 86 6 18 5 88 1 0 8 14 1 44 8 9 81 2 48 L K 10 48 8 36 M 4 046 09 4 24 l = ADVERTENTIËN Het geachte Publiek wordt herinoerd dat Boodschappen en BeatelIiDgen an Oeldelyke Zaken knnuen worden bezorgd bjj K tan VLIET Mr Kleermaker Kleiweg te Oouda A lEWËKSTEIK in Naaimachines Amsldam ZAK WOORDINBOSKJES bevattende de geslachten der zelfst naamwoorden benevens eene korte verklaring van de moeitykste daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe Spelling van Dr M D VBIES en Dr L A tb WINKEL bij Opruiming i 40 Cent verkrijgbaar by A BRINKMAN ZN Tiendemeg FRANSCnE STOOMVEEVEEIJ Gliemiscbe cd Xwitsersche Wa scherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Q lgen H Oppenbeimer Rotterdam Specialiteit voor het atoomen en verven van alle Heerenen DameBkleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Tafelkleeden Tropen met nieawe patronen geperst Kwasten Garnitaren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen kannen in elkander blüven en worden onschadeiyk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd W9rden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Openliaar Onderwijs Toelating van LecrIIngeD op de Avond ol llertolingsschool voor Meisjes en op den Cursus voor Volwassenen De COMMISSIE van TOEZICHT op het LAQER ONDERWIJS nlliier maakt bekend dat de Inschrijving van Leerlingen wier plaatsing men met den I6den October 1893 op een der bovengenoemde schoten verlangt geschieden zal in de schoollokalen op DINSDAG 3 OCTOBER 1893 des namiddags ten vyf uur Voor verdere byzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretaris J H VAN DEH VOORT Gouda 22 September 1893 Wie zeker zijn wii de Echte Ëlïel CftCftO te ontvangen tesamengeatald en na vele proefnemingen in den 1 bwdel gekomen ondei den naam des 1 uitvinders Dr Miohaelis verraardigd 1 op de beste machines in liet wereldb roemde étabblissement van Oebrik Stoll werok te Keulen elsche J pT12ie aeIH Cikel eacao in vierkanten bassen Deze Eikel Oacao is met melk gekookt 1 eene aangename gezonde drank Toor da gel ksch gebruik een it 2 thedepels ran t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bg gend Tan I diarrhee sledits met water te gebruiken Terkrvjgbaar bg de voornaamste H H ApothekerB enz Pri K A Ko proefbu ee 1 f 130 o 0 90 CL 0 35 Oeneraalvert genwoordiger voor Nederland Julius Mattenlclodt Ameterdam Kalveistraat 103 1 a 1 B © f ® Ilii€lm ly i HHC JJ Met 2 OCTOBER te beginnen vertrekt de dienst van ttOVDA naar AM8XJSBDAM te 1 uur in plaats van 4 n m en vertrekt de lokaaldienst van OOODA naar BOSKOOP 3 30 in plaats van 2 45 n in Tot betere aanslniting naar de MARKT te Leiden op ZATBRDAQ vertrekt de Ochtendboot pp dien dag van QOUDA te 5 in plaats van 5 30 v m DE DIRECTIE Hederlandscbe Stoomboot ilaatschappij 1 De Stoomachepen BOLLAND kapt J 8MIDT en BATA riEB kapt J SAUER vertrekken elkeri Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maataohappg Boompjes 72 ie Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersqaay de markt van Boter en Kaas ta Londen LOTEN in de VERLOTIl G BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIj A Brinkman Zn Langpe iendewegp PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 ftctoriarvater ui f de Wcfor aSron f e Oberlahnsfein biyüAs Tafeldrank Van h£ ninklyke uis derXeder ande t Maatscliappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Obêrlalusiein Gevestigfd te Rotterdam Zuidblaak 8 Het groote aantal zenuwkwalen vnn zonuwboüfdpün af lot de voorafgaande kenteokenen vaa apoplexie faerseuberoerte te trotueren Qogstoeda alle mlüdeleD door de medische weteasohap aangewead Uerat aan den oieuireQ tijd komt de eor too dat zij door het gebruik maken van den eeavoudigsten weg namet k langs de huid eene physiologisoho onUlekking gedaan heeft die na houdcrde proefnemingen thana over de geheele wereld verbreid ia en terwgl zfj in wetonschappolgke kringen de hoogste faolangatelUng wekt teven8 eene weldaad bl jkt te x voor de aan zenuwkwalen lijdende menschhoid Dese geneeswijze is uitgerondeD door den gewezen OfHcier van Gezondheid Roman Weiaemann te Vilahofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene 50 jarigo praktgk Door wasBchlng van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe gesobikte stoffen door de huid onmiddellijk aan net zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkel k schitterende resultaten verkregen en ey maakte zooveel opgang dat van een door den uilvinder geschreven werlye OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnoQ korten tyd reeds de 25e drak verscbenea ia Dit boekje bevat niet aHooQ voor het groote publiek verstaaabnre verklariogen omtrent bet treeën der oieufrore therapie en de daarmede Eslfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelgke vorhandelingea uit de mediSOhe bladen die aan deze gonoeawyze gewyd zgn coomede afschrift van tol van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P 9tÓQlÖre med dr prOfOSSOr ftftn de polykllnlek te Parijs rue Rougemont 10 Stelncreber med dr praktiaeerend g eneesheer aan het krankzinnigen gestloht te Cbarenton SanuStsrath ur ohn te Stettn Orosstnnan med dr arrond arts te Jönllngen Dr P I restler geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Qehelmrath Dr Sohering kasteel Quteafels Bad Ems Darses med dr geneesheer directeur der galvano tberapeutlBohe Inrlohtlng voor zenawlijders te Parl B rue St Honoré 334 Consul von Ascbenbaoh med dr te CorAi Dr Bus ach arrond arts ta Zirknitz Ober stabsarzt Jeohl med dr te Weenen i Dr C Bongavel te La Farriöre Eure Ud van den Consell Central d hjrglöne t ds Santé In Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde enuwachtigheid lijden waarvan de kenteekeoen zijn ohronlsoho hoofdpiJn mig ne sohele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheld Uohamelljke onrust en onbehagelijke toestand ver3er iie zieken die door beroerte getroifeu werden en nog l den aan de gevolgen daarvan zooala verlammingen onvermogen tot spreken zware tongval moelelijk sUkken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselijke zwakte verzwakking van geheugen enz en zy dia reeds onder geneeskundige behandeling geweest zyn maar door de bekende middelen als onthoudings en koudwaterkuur wrijven electriseeren stoomlooi of zeebadei geeu genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zy die vreofl gevoelen VOOr beroerte en daartoe reden hebben wegens vorscbynselen als zich aanhoudend angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhooM sulzing la de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze drie categoricu van ZOnUWlljderS als ook aan jonge mei OS lijdende aan bleekzucht en kraohteloosheld ook aan gezonde zellb aan jonge persouen die veel met het hoofd werken en geestelyke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zioh het boven vcrmeldo werkje aan te schallen hetwelk op aanvrage kOSte loos en franco verzonden wordt door LËMAIKE Co Apothekers te Parqs rue de l Echiquier 30 Alleen gerechtigd tot verhraiding der geneeswijze van ilOMAl WEISSMANN Ond OIBcier van gezondheid eere lid der Italiaanscbe nSaniteits orde van het Witte Kruis en verder te Amsterdam door n CLEBil Co Heiligeweg 48 Rotterdam F E van SANTEN KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht LOBKV POKTON Oudegracht hij de Gaardbrug F ieO Op de jongste hyaieniach mediisinale Tentoonstelling te jent is de Weissman iohe geneeswijze door de medische jur met de Zilveren tledaille bekoond i i ss xpp p öoodo Snelperadruk van A BuxEiuilk SSoox BINNENLAND GOUDA 29 September 1893 lu de heden gehouden zitting van den gemeenteraad die door 16 leden werd b gfwoond afwezig waa de heer Ondyk werd door de Voorzitter medegedeeld dat door Qed Staten waren goedgekeurd de Rekening der Gemeente over 1892 de begrooting der dd Schuttery over 1894 en het Raadsbesluit tot verkoop van grond aan de Veat Voorts kwam in een voorstel vaTi B pn W tot het breogen van eenige wijzigingen in het Reglement voor het Ond Arcbiof ïer visie Nog was eeu adrea ingekomen van den pachter der vuilnis verzoekende eene toelage van 800 In handen van B en W om bericbt en raad Aan de orde 1 De Begrootingen voor de gesubsidieerdeInstellingen Van Weldadigheid dienst 1894 Wordt goedgekeurd Een voorstel tot continuatie der beffingvan veergeld aan het pontje op de Kattenaingelgracht Wordt goedgekeurd Het voorstel tot wijziging van hot tarief waarnaar de bedrage voor het gebruik vnngaaraeters berekend wordt Wordt goedgekeurd 4 De voorstellen betreffende eene herziening van het besluit tot heffing eener Plaatset jke directe belasting op de Inkomsten 1 Goedgekeurd Over het laatste punt werd nog al discussie gevoerd die w m ons volgend nummer zullen mededeel en De Afdeeling Gouda van het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap vergaderde gisteren ten hnize van den heer Dam De heeren Slop en Posthumus brachten verslag nit van hun bezoek aan de Gewestelgke en de Algemeenr Vergadering De heer Slop die eene spreekbeurt moest vervullen had Schoolwandelingen tot onderwerp van zyne inleiding gekozen Gisteren z n op de markt door den 18 jarigen van Es gevonden twee bankbiljetten van f 25 die waren verloren door den bouwman Woerburg van Bodegraven De Commissaris van politie te Gouda bericht dat m de politie aldaar in bewaring zgu genomen oen gr ze eend met drie jongen welke tegen voedingskosteu zgn terug te bekomen FEUILLETOni Mijn gouden haar Mot moeile ondtrdrukto ik een kroot Den hemel ELJ laak dal ik geen geluid gaf Hij baog zich nnnr ng toe Ik voelde zijn adem in mijn gozicht d toon ontinoeUen zijno vreeseluke oogen de inijae I Het goluktü mij weder kftim te blyven atnron doch bet sohoon alsof mg liet hart vnn angst inoenkroop mijne handen hield ik zoo vast gasloton dat ik do nagota in mgn vleeaoh rooide dringen toen h j mot eon aohorre sieoi zeido f Ik heb boaloten dnt gg ster en zult I Oij gelgkt do engelen zooala men dia genroonl k op de sohildarijen ziet argobeold en sulke eene Eal ik ia werkelijkheid van u maken I Maar voor allea hier sprak hg op vaatbernden toon moet ik je haar afsnijden I Op het liooren van deze woorden rerlevendigtle de reeds gestorven hoop zioh nog eenmaal in mij Want om mijn baar af te snijden cou tgd vereisobt worden eu kon ik hem een half uur hiermede bezighouden dan wist ik dat ik gered tou z n vKom zeide hij op verrukten toon Ik moet nw haar hebben ffU moot wachten zeide ik hem kalm aanziende ik ftiat ala ik den miniten sohgn vnn vreee betoonde itX ik geheel verloren was f laat mg bet voor u Uit de Barbiera en Kappersoooraot Woensdag atfond omstreeks 10 uren sloeg de bliksem in de woning van den heer ï iu het Noordeinde der gemeente Zevenhuizen De schoorsteen sloeg gedeelteljjk aan stukken en er ontstond een begin van brand die door de bewoners met emmers water geblnscht werd Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats In De Horvorming wordt onder het opschrift cEen propaganda voor het ongeloof gesproken van de onbarmhartigheid die den arme zyn eenig ooilam ontneemt De zetter maakte er oorlam van en de corrector liet het st U T De lo luitenant J H W Dangerman Grootepaa van het Ie reg veld artill wordt op 1 Oct a s gedetacheerd bij de Normaal Sehietschool te s Gravenhage De Weesinrichting te Neerbosch ontving in de afgeloopon week weder een gift van ƒ 1000 van iemand uit Rotterdam Het valsohe gerucht omtrent het vinden vanhet lyk van miss Juett beeft zich terstondnaar Engeland verspreid Te Maidenhead wokiehet groote verslagenheid onder de familieledender verdwenen vrouw en de moeder was alhalf besloten om zelf naar Holland te gaan ofeen ander familielid daarheen te doen gaan toen een telegram ontvangen werd van denBritachen consai te Amsterdam waarin deonwaarheid van het gerucht werd gemeld Defamilie van miss Juott hoopt aitgd haar nogterag to vinden Hbl Te Middelburg loopt het gerucht dat De Jong van 25 op 26 Augustus aldaar gelogeerd en met eene tamel k corpulente on groote dame door de stad gewandeld heeft De M C beeft naar aanleiding hiervan oen onderzoek ingesteld waaruit geblekui ia dat op genoemde dagen in een hotel aldaar verbleef iemand die vry wel beantwoordt aan het signalement van De Jong Hy sprak go6d Hollandach en gebroken Eugelscb toekende in hot nachtbo4tk echter oenen anderen naam K en gaf als adres Amsterdam op Hy logeerde alleen en vergat toen hy weg ging zgne rekening te betalen doch als vriendelyk souvenir liet hy eenen stok achter Een briefkaart door den hotelier geschreven kwam als onbestelbaar terug Beroepen hy de Geref KerV te Hans trecht a ds H R Nieborg te Eksmorra losmaken Hij2 grinnikte en achoon behagen in dit voorstel te vindon Ziclitjoa en met sitklorende vingers ontdeed ik mij van den bood on maakte mijne gouden treason los dio lange golvondo zachto haartreaaen die zooveel jaren m jn trota en mijn rijkdom waren geweest het koatbnarsto van alles wat ik bezat Hoe gelukkig was ik dezon morgon nog gowopat toen ik rag haar zorgvuldig on aieriijk opmaakte weinig vermoedende dat zulks voor do laatste maal was hg greep mgno lokken mot bogaenge handen en begroef zijne vingeren in hunne glanzende diepten on dan o vroesolgk oogeubükkelgk rnnpto bij zijn aoboerm a op één voor ééa vostboradon en mot bui ame vingeren sneed hg ze af Wftt ik toen leed zou ik onmogelijk kunnen boaohrijvon Ik was or van overtuigd dat ieder oogeiiblik t e luat in hem kon oatatiiaH mg don bala af te Buijden miju leven hing aan oen zijden draad Eena haperde bet scheormoa woost wilde hij opnieuw in mijn haar anijdm docb vcrwonddo mg ernstig in don hala doo zijne drift toen dacht ik dat myn laatste oogenblik was gekomen maar op betzelfde oogenblik Goddank verminderdo do snello vaart van den trein en voor hij raet mg no laatafe lokken klaar waa gekomen hield deze langzamerhand stil Door een kracbtigen ruk bevrijdde ik mg uit de klauwen van dit monster ik aloeg mei mgno vuisten do venatora stuk de angat groep mg aan dat door het goraaa van den wind en hot rumoer op het perron mg niemand zou hooren Zwaaiend met rijn soheermea atond de razendo man voor mg ik gevoelde dat mgn bewustzijn mij ging begevea ik Hhrteuwdfl tot ik l t meer solireeu Naar De Gelderlander mededeelt is de hoOT Lambrechts lid van de Tweede Kamer voor Sittard uit s Gravenhage ziek naar huis gekeerd Hjj zou Ijjdeade zy n aan cholerine Het overgroot aantal soilicitauten naar de betrekking van rps veld wachter maakt het noodzakelyk vooreerst geen nieuwe sollicitanten daarvoor in aanmerking te doen komen mitsdien zal op de alsnog tot dat einde ingediend wordende verzoeken vooreerst geen acht meer worden geslagen Te Meppel zyn twee personen die de vorige week aldaar in eene achterbuurt hadden opgericht eene Toko noordeliJKehandelsvoreeniging door de marechaussee aangehouden en naar de kazerne overgebracht Zjj zuUen als verdacht van het plegen van strafbare feiten ter beschikking van de justitie worden gesteld Het publiek koos reeds eeu paar avonden zeer beslist party tegen hen Hot rfekende gedicht van Tennyson Henoch Arden ia door K W Marschner tot oenen operatekst omgewerkt Victor Hnusmann heeft de muziek voor deze opera van ééa bedr f geschreven welke door graaf Hochborg op het reportoire der Berlynsche hofopera is geplaatst Op eonon Zondag te Gladbach gehouden wielerwedstryd heeft Jaap Eden twee eerste prijzen behaald en wel op de baan van eene Bngelsche raijl 1609 M en van 5000 Meter Do pryzen bestoq den in eene prachtige marmeren buate voorstellende den Duitschen Keizer op piëdestal en eene gouden medaille tevens behaalde de heer Eden op do baan van 5000 M den loidingaprya oen horloge Eeu man te Arasterdam heeft konnis gegeven eeno portefeuille te vermissen iuhondonde eene som van ƒ 700 aan bankpapier Des avonds had hy eenige tapperijen in do Nes bezocht was dronken geworden en daarna op de Nnssaukade in slaap gevallen De man kan dus niet opgeven of hem de poitofeuille ontstolen is dnn wel of hij haar verloren heeft Hbl Predikant Myn geachte hoorders worden beleefd verzocht in het nrmenzakjo ook een naald met wat gareu te werpen opdat ik gebruik kan maken van de vele knoopen die in het zakje gevonden worden wen kon en toen ten laatste op mijn luid hulpgeroep het besugato en onlzolto publiak mij met deernis omringde terwgl ardorou zich meester Iraohtten to makon van den krankzinnige amolt aarde en bome voor mij inéóu ik voeldo dat ik gered was maar ik werd bewusteloos weggevoerd Naderhand vernam ik dat doKO vreoaelyko mnn OpQ gevaarlijke krankzinnige was bohoorüude tol die soort welke mon maanzieken nopmt Daags to voroii waa bij uit oen gcaMcht oiilanapt on men liad hem zonder gevolg door hot gehee e land doen opsporen Het nandonkon van Ie e govnarvollo reis nl mij mgn golieele lovon bijblijven tocb bon ik altgd on hoogsto dankbaar geweest voor mijn wondervolle uitreddinff nl kostte deze mg ook bet schoonste en prrobtigate wat ilc bezat mijn gonlen haar Alk f Suehidan In do gemeente Nieuwerkerk a d IJsel is vacant de betrekking van gemeente secretaris tegen een jaarwedde van ƒ 550 We ontvingen de Herfstaanbieding met belangryk verminderde pryzen van Boomeii Heesters Planten Rozen Klimplanten Ooftgewaüscn enz der bhr Groenewegen en Zoon te De Bilt hy Utrecht Het is algenieeu bekend dat indien eenigszins mogelijk do boomen en heesters in den herfst dienen geplant to worden de uitslag is dan niet twijfelachtig Voor hen dio een tuin of tuintje bezitten raden we aan dio herfstaanbieding te ontbieden Tevens zouden we allen aanraden aan hefzelfdo adres de Herfstprijscoorant van gereedschappen en benoodigdhedon voor den tuinbouw de huishouding enz aan te vragen van de hhr Blass en Groenewegen Vooral voor buishoudelyk gebruik vindt men daarfiy zeer doelmatifte werktuigen To Nunhaed by Londen zyn Donderdag pcoevon genomen met een ni uw soort kruit door eon Fransch geestelijke vroeger artillerieofficier abbé Schnebelin uitgevonden De bazis van het nieuwe kruit is kalinm chloraat dat met cellulose is vermengd Do voordeeltn zyn Volgens den uitvinder gemakkelykheid on goedkoopte der samonstelling en zeer gerin u terugsliqj terwyl de snelheid en trefkracht gelijkstaan met die van de beste andere kruitBoorten Hot Schneblite geeft verder slechts weinig spoedig optrekkeudon damp maakt de loop in geringe mate warm on kan zonder nadeel aan vocht worden blootgesteld Zoolang het niet in een kleine ruimte is bevat ontploft het niet noch bjj de aanraking met eon vlam noch by groote wryving Zoo werd het in een koffiemolen gemalen on op een aanbeeld fljn geslagen zonder dat het ontplofte Fijngestampt verbrandt het langzaam zonder ontploffing De voorloopige proefnemingen gaven zoer gunstige resultaten De toestand van de ritmeesters Motelerkamp en Matbon die deze week by het jachtryden te Breda door bet vallen hunner paarden verwond werden is naar men uit Breda meldt naar omstandigheden vry bevredigend men hoopt op oen spoedig herstel Een Nederlandsche menscheneter Een stoker te Temonzen werd d vorigeweek door iemand aangevallen waarby homeen stuk nit de wang gebeten werd Bij dendoktor gekomen om de wond te doen heelen verzocht deze hem het stuk uitgebeten vleescb om dit te kunnen aanhechten waarop de verwonde verklaarde dat dit door zyn aanvaller was opgegeten Het gerechtshof te s Gravenhage heeft gisteren den 27 iarigen scheepsjager en vrachtrijder uit Gouda A M S die door de rechtbank to Rotterdam tot ééno maand gevangenisstraf werd veroordeeld wegons diefstal van een paardendek en een halster te Reenwjjk daarvan vrijgesproken en bevolen dnt de door bekl gemaakte kosten voor het hooren van een getuige hem zuilen worden vergoed door don staat E Warrings die wegens moord door de Rechtbank te Assen tot 15 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld en van dat vonnis in hooger beroep kwam werd Jn verband daarmede naar Leeuwarden getransporteerd Hy werd Dinsdag echter weer naar Assen overgebracht daar hy zyn hooger beroep heeft ingetrokken Ook het zooken onder Velp Rede de Steeg en Dieren door een 40 taI Ipersonen naar het lyk van Sarah Juett is vruchteloos gebleven