Goudsche Courant, zaterdag 30 september 1893

ülreclc Spoorwegverbinding met tiOUüA Zo nerdlenst 1893 Aangevangen 1 Mei Tijd van reenwlcli 1 BOUD ROTTERDAM 18 68 1 06 1 13 1 19 8 38 1 28 1 44 4 KOTTBKDA M 1 O IJ D A 9 61 10 83 11 60 18 80 10 38 10 39 10 46 10 68 18 08 13 40 11 08 11 3 11 48 8 10 9 37 8 18 10 03 lO U 7 13 8 85 9 8 10 45 11 11 11 80J 6 11 9 60 6 80 9 5 6 38 10 11 4 08 II A A O o O IJ U A 9 46 10 19 11 33 13 16 1 43 8 16 8 45 3 43 4 16 4 42 5 81 7 04 8 05 10 85 1 48 4 48 770 10 87 3 6 88 10 46 8 09 6 09 7 31 8 5 5 lo l6 U li ll 40 18 lönutl 6 30 7 50 8 lS 58 I0 l6 10 67 13 o3 18 46 3 80 i u 3 l5 4 H 4 43 6 80 6 51 7 43 8 36 10 08 10 86 I T K E O H T r O n D A ülKcU 06 33 7 50 9 0 54 11 34 18 03 18 60 S eS 3 3 68 4 43 5 03 6 36 a7 48 8 09 8 50 10 07 10 54 Harmelgii 6 48 3 04 10 08 13 80 3 30 4 07 5 01 6 18 WoorJon 6 53 8 11 10 16 13 84 4 16 6 38 Uidiiwater 7 07 8 19 10 23 18 43 4 84 6 40 Gou la 7 20 8 32 9 34 10 36 18 08 12 55 1 82 3 87 3 40 4 37 5 80 5 53 7 AUSTERDA M 0 O U D A Amsti rdain C 8 7 65 0 40 11 10 11 87 8 30 AntslarJara Wp 6 50 8 10 9 55 11 36 11 43 8 46 Gouda 7 30 8 69 10 44 13 16 It SS 8 40 AlUaa 1 B 3 KUm Stopt WwhIh t WwJaa aau de rechterzijde langs eonen smalleu steiger aan de Nieuwe Vaart was Ie bereiken Naar men verzekerde zyn geene voorwerpenvan bijzondere waarde by den brand in dediamantsiyperg te loor g aan Staten Generaal Eeiutb Kamer Zitting ran Donderdag 28 September De Camperdown dreigt het ongelukaschip der Britsche marine te worden Na onlangs de Victoria in den grond gelword te hebben en daardoor zelve mee belangryke avarfl te hftbben geleden was haar eerste werk zoodra zy uit het dok als hersteld ontslagen was zichzeWe aan den grond te loopen zoodat zy nu verder niets te doen heeft dan muar weer naar het dok terug te keereu om opnieuw te worden nagezien Is het dan nietmogeiyk vraagt de Pali Mali Gazette in twyfeliug een pantserschip te bouwen dat drie maanden lang zonder ongelukken op het water dryven kan Zoo neen hoe eer wy dan tot de ouderwetsche houten zeilschepen lerugkeeren dos te beter Nadat de wet op de fabrieks en handelsmerken met algemeene stemmen maar niet zonder Qttvoerige dÏBCuaaie was aangenomen vervolgde de kamer het debat over de BedrijfabeUeting Ook thans geenerlei nieuws Du oude grieven werden weder opgehaald en het eeuig eigenaardige van het debat was dat de heer Van de Patte met klem aandrong op nadere maatregelen ten einde de bedragen der hoogst iangeslagenen ia de Vermogensbelasting geheim te houden De miaisters van financiën m van binn nl zaken zeiden nadere overweging toe Het wetsontwerp ging door met 37 tegen 16 stemmen De Kamer ging daarop tot nadere böeenroepiug uiteen TwBEDB Kambb Zitting van Dond 28 Sept De heer G A L Spel berg h d s te Nieuwveen schryit aan het N v d Dag In het nommer ower courant vau Zaterdag j 1 komt onder Aa rubriek 8choolnieuw8 een bericht voor uit Mydrecht Daarin wordt gezegd dat de Raad aldaar besloten heeft te begiuueu met I Januari 94 aan elk kind uit de buurt Blokland dat van het hoofd eener school buiten de gemeente een bewys overlegt een jaar lang trouw schoolgegaan te hebben de som van 10 gulden uit te keeren Voor iemaud die niet met den toestand op te hoogte is lykt dat besluit zeer mooi hoewel toch de vraag zou kunnen ryzen Waarom juist die 10 gulden zal g even worden aan kinderen die buiten Mydrecht schoolgaan en waarom ook niet aan die welke in het dorp zelf de school bezoeken Behoeft daar het schoolbezoek niet aangemoedigd te worden Zeker even goed Maar dat is de bedoeliug niet De zaak ia deze De buurt Blokland ligt zoover van het dorp Mydrecht verweerd dat de kinderen uit Blokland daar niet ter school kunnen gaan Daarom moeten ze te Nieuwveen de school bezoeken Nu ia er een contract gesloten tusschen Mydrecht en Nieuwveen waarby bepaald is d t M voor elk kind dat te N op de openbare school gaat ik meen 20 gulden vergoedt Een paar andere aangrenzende gemeenten doen evenzoo De meerderheid evenwel van den Mydrechischen Gemeenteraad bestaat op het oogenblik uit voorslfinders van de byzondere school c e dus liever zagen dat bewuste kinderea eeBe bijzondere school alhier bezochten watwertffilyk door een deel er van gedaan wordt f De maatregel die derhalve ten doel schybt te hebben bevordering van getrouw schoolbezoek zal wel niet anders beoogen dan subsidiëering van het byzonder onderwys Mogtj eene dergelyke haudelwys niet strydjgzyn met de letter der wet zeker is ze datwel met den geest Ongetwyfeld zullen danook Qedepiuteerde Staten van Utrecht aan tbesluit met hun zegel hechten Aan de overz de van het Binnenhbf had de Minister van Waterstaat een warmen dag Het was slechts een kleine meerderheid die hem na een lang debat de gelden toestond voor de normaliseering van Lek en Neder ltgn en ook die voor den verbindingsspoorweg te Rotterdam schonen hem niet voetstoots geschonken te zullen worden 6 de tegenstanders van hüt eerste crediet kwam b i velen althans de vrees voor bevoorrechting van Amsterdam wat al te duidel k om den hoek kyken dat de uigaven noodig zyn in t algemeene plan van verbetering der groote wegen naar zee toonde de Minister voldoende aan Over het tweede crediet wordt heden het debat voortgezet In t begin der zitting werd de convpntie met België aangenomen waarby procedure over en weer zonder het steUen van cautie wordt toegestaan Men schrift uit Amsterdam In de achlierkamer van eenen drogistwinkel in de Jacol van Campenstraat ontstond gisteren avond hg afwezigheid der bewoiiers brand Met het oog op dep voorraad droger en en dergelpe in den winkel aanwezig mag het den geluk heeten dat de deur welke dezen van de achterkamer scheidde gesloten bleef waardoor het vuur zeer beperkt werd ïoeu de brandweer ter plaatse verscheen stond zelfs in de keuken nog een petroleum toestel ongedeerd te branden Zy slaagde er spoedig in het vuur geheel meester te worden en kon i kort na haar verschyucn en nadat zorgvuldig was onderzocht of inderdaad alle vuur was geblnacht weder inrukken Alleen de achterkamer was geheel uitgebrand terw jl van het daarboven gelegen vertrek der eerste verdieping de vloer zeer werd beschadigd Omstreeks kwart voor achten werd de de brandweer opnieuw gealarmeerd voor eenöQ uitslaaoden brand op de Hooge Kadjjk waar in de diamantsiypery van den heer Eggerding brand was ontstaan die zich snel verbreidde Deze diamantslijpery wAs een honten gebouw grenzende aan de stallen der OmnibuBmaat sohappy en aan hei pakhuis Batavia c van het Vrie8Beveemc In de HandeKngen der Tweede Kamer Ss thans het verslag 0 enomen van de eergisteren gohouden vei adering waarin het adrps van antwoord ia behandeld Zooals men we t liep het debat grootendeels over de vraag zal de minister van financiën weldra ook nog een voorstel indienen tot wyziging der persoueelo belasting Men zal zeker gaarne kennis nemen van het antwoord des Minieters zooals het in dat verslag voorkomt De heer Pierson herinnerde eerst aan hetgeen hy een jaar geleden heeft gezegd Hy beaamde toen geheel dat de herziening vnn het personeel in hooge mate wenschelyk is ja een byna onafwysbare eisch is na de in ons belastingstelsel aangebrachte en nog aan te brengen vemnderingen maar tevens dat in het werkplan der Regeering geen stoornis ge De eerste zorg der brandweer was den atoom der machine af teslaiten waardoor grooter ongeluk werd voorkomen Het houten gebouw brandde zoo goed als geheel uit terwy de vlammen bovendien een oogenblik eeueu der zolders van het pakhuis Batavia c aantastten waar de vensters openstonden Benige balen van den op don zolder tiggenden voorraad werden beschadigd Met drio stoomspuiten en Vechtwalerkranen wist de brandweer spoedig den verderen voortgang van het vuur te stuiten Ook de Jan vau der Heyden c verscheen in de Nieuwe Vaart achter het brandende perceel doch behoefde geen water te geven 10 55 11 08 11 09 11 16 11 86 8 35 8 43 8 49 8 56 9 05 7 35 7 33 7 39 7 46 7 55 Ooado 6 30 Moordrecht n Niouwerkerk h Ospolle Kotlordiai 7 9 80 10 7 47 Botterdam 6 6 08 Oapello 5 10 6 13 Niouvrerketk 6 19 6 81 Moonlreohl 6 86 6 89 Gouda 6 33 6 35 7 45 8 07 00tID4I EN II AA o 9ou U 7 80 8 40 9 04 9 47 10 49 18 11 18 31 1 01 l 87 3 39 3 15 4 43 5 85 5 Zsï M 7 43 8 58 11 01 1 13 Z ZOSW 7 519 01 11 10 1 88 Voorb 8 03 9 13 11 88 1 84 4 57 5 08 5 80 Met uitzondering van de geringe schade aan het pakhuis Batavta gelukte hetdca brandweer dos de belendende perceelen volkomen te beschermen en wel onder zeer moeielyke omstandigheden ddnr h t brandende gebouw slechts Haga8 089 18 9 31lO 0 7 11 37 13 41 13 51 1 19 1 5 3 55 1 15 5 35 5 55 6 37 7 4 A1I BQ op ZoD en t usilj gtn t i 15 luui tot 15 SeptBinü T DO I D A U TmSC H T Gouda 3696 407 65 8 09o3 81 lO 19i U 18 43 8 33 3 18 4 16 4 47 6 83 6 017 46 8 38 10 08 10 88 Oudeiv 5 50 6 64 11 14 3 37 S 37 7 59 10 83 10 38 10 38 Woatdeo 5 69 7 03 8 13 11 83 8 45 6 05 6 45 8 07 6 40 7 59 8 14 Gouda Amsta am Wi Harmolon 6 06 7 11 8 41 11 30 2 33 5 15 5 53 8 14 ülrooht 6 18 7 38 8 88 8 419 10 51 11 50 1 20 3 03 3 50 4 48 5 89 6 316 35 8 88 9 10 10 63 11 10 O O U 1 A 4 M S T E B U i 11 8 31 10 06 11 13 11 8 51 4 47 5 33 10 089 11 10 53 12 19 l S 40 6 45 6 35 11 10 9 85 11 10 13 31 1 10 3 65 6 6 50 11 95 Om OumIm bracht moet worden Daarom komt men van elf er toe zich voorhands te bepalen tot een partieele herziening die nochtans zeer nuttig en doeltreffend kan zyn Ik doe bier geen belolte voegde de Minister er toen by ik spreek z lfs geen voornemen uit dat als een belofte geinterpreteerd zou kunnen worden ik heb lleen willen mededeelen wat my bezig houdt en wat myn wensch is Zoodra de bedrijfsbelasting was afgehandeld heeft hy zich bezig gehouden met de eerste vraag die beantwoording noodig had waaraan de middelen zyn te ontleenen om verlichting te brengen in het personeel Waaruit die verlichting zou moeten bestaan behoefde niet meer onderzocht te worden ditwas genoegzaam aangegeven by de behandeling der bedryfsbeiasting wy moeten iets weten te vinden waardoor rekening wordt gehouden met tairykheid van gezin Derhalve moet gezocht worden naar een equivalent voor hetgeen men noodig zou hebben Daarmede ben ik bezig geweest en het heeft my veel hoofdbrekens gekost Ik wist wel in welke richting ik zoeken moest maar tusschen het kennen van de richting en het vinden ligt nog een lange weg Men leest vooral bij schryvera over gemeentebelastingen nog al eens dat het Ryk een zeer groot belastinggebied heeft men zou haast denken dat de millioenen maar voor het grypen zyn Maar wanneer men staat voor het geval van een eenigszins belangryke som te moeten byeenbrengen dan bemerkt men niets daarvan Is het my nn gelakt te vinden wat ik zocht Ik geloof het maar ben er niet absoluut zeker van Myn graad van zekerheid heeft nog geen 100 pCt bereikt wel 90 zou ik denken Ën ziedaar de reden waarom de zaak niet besproken is in de Troonrede ik ben niet geheel gereed Ik hoop echter gereed te komen ik vertrouw het zelfs wenaehelyk is het voorzeker in hooge mate dat een equivalent gevonden worde voor hetbeoogde doel Moge intnsschen het wetsvoorstel als het de Kamer bereikt baar niet al te bescheiden voorkomei En ten slotte herhaalde de Mininter dat hij ook wenscht te houden wat hy beloofd heeft ten aanzien van het ontwerp dat terecht zooveel belangstelling wekt namelyk het verlichten van den druk van het personeel inzonderheid ten opzichte van den middenstand Hij verklaarde dat geen hooge of andere politiek hem zal beletten het bedoelde wetsontwerp zoo spoedig mogeiyk in gereedheid te brengen en het daarna terstond aanhangig te maken Van zyn kant is niet de minste vertri ïng te vreezen Men sehryft uit Amsterdam Met lederen dag byna komen nieuwe bijzonderheden uit het veelbewogen leven van Hendrik do Jong aan den dag Zoo heeft zich thans weder een dienstmeisje by de recherche vervoegd om mede te deelen dat De Jong ongeveer een jaar geleden veel hy hare moeder die te Utrecht woont aan huis kwam en deze op een goeden dag een fleschje onder den neus hield met het gevolg dat de vrouw het bewustzyn verloor en by haar ontwaken uit die verdooving den huisvriend plus eene som van 300 verdwenen vond De Jong zich voor dokter uitgevende hadhaar vroeger reeds een kistje met medicynenten geschenke g even Op dit kistje heeftde recherche heden besl gelegd Voorts isde politie nog een dameshoed in handen gevallen welke De Jong te gelde moet hebbengemaakt reeds voor hy Sarah Juett en Marie Schmidt leerde kennen Van welke vrouwdeze hoed afkomstig was ligt nog in hetduister 4 60 4 57 6 04 5 11 6 30 7 10 5 66 6 03 6 10 6 17 6 86 7 30 1 45 1 65 8 08 3 09 3 16 3 10 DEN 3 48 iHaijü 5 53 7 80 7 43 9 8 Voorb 5 58 v Z ZiiKw6 IO WM 6 19 Onder het dageiyksche verhoor begint De Jong zich met den dag kalmer te gedragen meermalen zegt hy dat de beide vermiste vrouwen wel binnen enkele dogen van zich zulten doen hooren en men hem dan zal moe ten vrylaten Telkens wanceer de deur opengaat om een nieawen getaige binnen te laten verschrikt hy echter en wacht in zenuwachtige spanning af met wien men hem weder zal confronteeren Herkent hg den persoon dan herkrygt hy weldra zyne gewone kalmte en schertst hy z lfs wel met hem Op dergelyke wyze gedroeg hy zich byvoorbeeld ook tegenover de vrouw aan wie hy te Arnhem de kleedereu van Sara Juett verkocht Deze wilde evenwel van zyn genieenzamen toon niets weten en gaf min of meer te kennen dat De Jong ook haar eenmaal byna geworgd had in eene zyner wreedaardige buien Voor het gerechtshof te s Hertogenboach stond o m gisteren morgen terecht M G 25 jaar onbezoldigd ryksveldwachter te Berhkum Deze zaak diende in hooger beroep van een vonnis van de arrondissements rechtbank aldaar van 3 Juli waarby bekl werd schuldig verklaard aan 1 het toebrengen van lichamelijk letsel door schuld 2 aan opzettelyke vatschheid in eene authentieke akte 3 Het gebruik maken daarvan waardoor nadeel kon ontstaan Hiervoor werd hy veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf met 7 jaar ontzetting uit het recht tot het bekleeden van eenig ambt bg de politie wegens het eers feit en tot eene maand hechtenis voor het tweede De zaak betrof de vervolging van eenen strooper op wien bekt eene revolver beeft afgeschoten terwyi hy in zyn daarover opgemaakt proces verklaarde dat de revolver was afgegaan tijdens eeneworsteling met den strooper Gehoord werden 5 getuigen h charge eu 2 a décharge Bekl bleef het opzettelyke van het hem ten laste gelegde ontkennen Het O M waargenomen door mr Reitsma requiroerde bevestiging van het vonnis en veroordeeling van bekl ook in de kosten van hét hooger beroep De verdediger jhr M F Verheyen achtte het opzettelijke van het feit niet bewezen en betwistte de geloofwaardigheid van eenen der getuigen Hy requireerde daarom vryspraak van het sub 2o en 3o teo laste gelegde en mocht het Hof het sub lo ten laste gelegde bewezen achten dan vroeg hy toepassing van eene aanmerkeiyk lichtere straf Uitspraak 4 October Omtrent het in beslag nemen der goederen die herkend zyn als toebehoorende aan de vermiste vrouwen van De Jong kan de Echo nog bet volgende meedeelen Xn het Klooster te Amsterdam woont zekere vrouw P Deze bewaart kinderen vau vrouwen of meisjes Ook had zy een kind van zekere Truitje K eene Daitache te bewaren en had aan deze nog eenige gelden te goed Toen Truitje na over de grenzen gezet te zyn weer teruggekeerd was in het Klooster zag zy er slordig uit en een paar dagea bter viel het juffrouw P op haar in een nette japon met mantel hoed en parasol te ontmoeten Truitje vertelde dat zy die kleedingfitnkken van eenen persoon gekregen had met wien zy kennia gemaakt had en die later bleek De Jong te zyn geweest Juffrouw P deelde de zaak mede aan de justitie die toen Truitje was opgespoord iaderdaad de vermiste kleedingstukken van Sara Juett herkende De meening van velen dat De Jobg de beide vrouwen niet gedood ial hebben maar zich op eene andere voor hem minder gevaarlyke en misschien meer lucratieve wyze vau haar kan hebben ontslagen schynt gedeeld te worden door de Londenscbe politie Althans uaar Bet Vliegend Blad van Amsterdam uit Engeland vernam moet die van oordeel zyn dat Sara Juett in een bordeel is geplaatst 9 36 9 48 9 49 9 66 10 06 4 46 4 66 5 08 5 09 5 16 7 07 7 17 7 34 7 S1 7 37 5 66 4 40 6 1 9 06 f 8 9 1110 84 0 9 1 f K 3 7 08 8 80 8 41 9 38 10 40 11 86 4 10 4 26 7 86 66 4 86 4 40 7 40 10 80 6 80 6 13 t S 1U Hier te lande zooals de bedoeling van hetbericht schynt te zyn ia niet waarschyniyk doch van uit Arnhem kan zy gemakkelyk zyngeëxporteerd Tel De Duitsche Noordzee badplaatsen Norderney Borkum enz worden jaar op jaar veel minder druk bezocht door Duitsche gasten dan de Nederlandsche en Belgische badphiatsen Sinds geruimen tyd worden af eu toe pogingen gedaan om daarin verandering te brengen De vereenigde badgasten van Norderiiey richtten verledenjaar eeu u1res aan den Prnisischen Minister van Spoorwegen waarin zij aandrongen op een goede spoorwegverbinding waardoor Norderney beter zou kunnen concurreeren met Scheveningen Osteode en Blankenberg Maar aan dat verzoek werd niet voldaan Men ia thans nog altyd even ver Nog altyd gaat er jaarlyks 10 h 12 millioen Mark Duitsch geld naar de vreemde badplaatsen Debadgsten van Norderney besloten echter in een onlangs gehouden vergadering met hunne pogingen voort te gaan en niet te rusten vóór zy een dageiyksche sneltreinverbiuding met Oost en Weat er door hebben Is het geoorloofd zich met een scherp geladen jachtgeweer te bevinden in het jachtveld met het doel om dat geweer te beproeven Tegen iemand die dat deed was procesverbaal opgemaakt de kantonrechter ontsloeg van rechtsvervolging de rechtbank bevestigde dit De Hooge Raad casseerde dat vounis en verwees de zaak naar het hof te VGravenhage Heden werd die zaak nu voor het hof behandeld Bekl was niet verschenen Het O M beweerde dat bewezen moest zyn en in deze ook bewezen was dat het geweer met scherp was geladen want bekl had erkend te hebben geschoten op eeu doel Toch meende Z E G S dat zelfs al wil men niet j en al wil men schieten op eene achyf toch de wet het zich bevinden in bat veld met een geladen jachtgeweer strafbaar acht Deze bepaling is preventief Zoo lichteiyk wordt men dan verlokt om van de gelegenheid als er zich eene voordoet gebruik to maken De wet onderscheidt niet met welk dool men zich in het veld bevindt Het requisitoir luidde dan ook tot veroordeeeling van Iwkl tot eene geldboete van 50 cents Uitspraak over 14 dagen By Laurium in Griekeland is een begraven stad ontdekt met huizen wallen en straten geheel geconserveerd Men onderstelt dat de stad door een oardstorting bedolven werd maar tis niet bekend wanneer dat geboorde Gisteren zyn een sergeant en de korporaallamboer van het garnizoen te Delft naar Amsterdam vertrokken om te worden gehoord lu lake De Jong De mogelykheid bestaat dat zy in hem den heer erkennen dien zy in gezelschap van eene dame op 31 Augustus in het kamp te Laren hebben ontmoet en wien zy den weg hebben gewezen Nu het Ryk het aanbod van Het Nut te s Hertogenbosch betreffende de Kweekschool niet heeft aangenomen besloot het de anderhalve ton beschikbaar te stellen voor de oprichting van eeu Nuts school aldaar en het bestuur een crediet groot 3000 te verleenen tot dekking van de voorloopig te maken kosten Dinsd avond werd te De Lier eene vergadering gehouden van bloembollenkweekers waarin werd besloten tot de oprichting eener Vereeniging de achtste in het Westland tot bevordering van de belangen der bloembollencultour te dierplaatse Voorloopig traden reeds een IGtal personen als lid toe Het bestuur werd samengesteld uit de hh G Middelburg A N Middelburg en A Stoorvogel die de fuuctiën van voorzitter secretaris en penningmeester onderling zullen verdeelen Verder werd besloten reeds in het volgende voorjaar eene groote veiling te houden en wel op Dinsdag 1 Mei Door 9 principalen werd 315 roe opgegeven zoodat men zal kunnen rekenen op eene veiling van ongeveer 350 roe of 700 bedden De contributie is vastgesteld op 1 per jaar Het bestuur zal voor de volgende vergadering over 14 dagen te houden een ontwerp reglement samenstellen om het aan het oordeel der laden te onderwerpen Ten slotte werd nog besloten zich aan te sluiten by den Bond van Westlandsche bloembollenfc weekersyereenigin g In de Times maakt iemand de opmerking dat Zola door den lord mayor en de bevolking van Londen vol geestdrift ontvangen is terwyi niet lang geleden een man gevangen gezet werd omdat hg Zola s werken te Londen uitgegeven had U dat een ongerymdheid of wat andera vraagt hy dan Een verhaal der reis van Napoleon I naar Sint Helena uit het dagboek van John R Glover secretaris van den Engelschen vice admiraal Sir George Cockbnrn die met het wegbrengen van den gevangen keizer was belast wordt thans in The Century openbaar gemaakt Het handschrift tot dusverre niet gedrukt geheel noch gedeelteUjk is in het bezit van een der verwanten van den schryver den predikant Grindou te Soath Wraial Bradford on Avon Een vertaling van het belangwekkende stuk wordt als feuilleton in het Journal des Debats medegedeeld De garanten vereeniging te Baarn heeft zich opnieuw gevormd en zal gedurende den aanstaanden winter eene reeks van wintervermakeiykheden op touw zetten Den 10 October is de eerste voorstelling door het gezelschap van De Vos en Van Korlaar uit Rotterdam Vanwege de afdeeling Rheiniand vanden Dnitschon wieIrydersbond zal 1 October e k eeu nfstandarit worden gebonden van Mainz naar Kleef De afstand bedraagt ruim 300 kilometer Om 6 uur s morgens zullen de deelnemers vertrekken zoodat by gunstig weer de eerstaankomende reeds tegen 6 uur s avonds te Kleef kan zyn Li laatstgenoemde stad heeft zich een comité gevormd om de vreemde sportsmen feestelyk te ontvangen De heer Houwiug lid der Tweede Kamer heeft de oudörwyzers in zyn district uitgenoodigd om met hem eene vergadering te beleggen in het logement te Frederiksoord ter bespreking van de middelen die kunnen leiden tot lotsverbeteriug van den onderwyzer en zijn opname iu het burgerpensioenfonds voor ryksambtenaren Zooals biykt uit de mededeeling van den burgemeester te Rotterdam zyn in de verloopen 24 uren 2 nieuwe lyders aan cholera asiatica aangegeven Een dezer gevallen deed zich voor by eenen mau wonende op den Westzeedijk Stroodorp die naar het hulpziekenhnis te Crooswyk is vervoerd het tweede geval bij eene vrouw wonende iu de Thoolenstraat die aan de ziekte ié overleden Twee personen zyn van de ziekte hersteld In het geheel hebben zich nu van het ontstaan der ziekte op 21 Augustus af 43 gevallen van cholera voorgedaan waarvan 26 met doodelyken afloop terwyl 11 lijd hersteld zyn en 6 nog in behandeling blyven Men meldt uit Barendrecht De inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht die heden deze gemeente bezocht heeft verklaard dat by onderzoek is gebleken dat de eerste patient die hier bezweken is lydende was aau cholera asiatica Van den tweeden patient die herstellende is kan niets met zekerheid geconstateerd worden daar geen uitwerpselen zyn bewaard gebleven In tegenstelling met het bericht uit Drente waar veel iiazen zyn meldt men uit het Zuidoosten van Gelderland dat aldaar weinig hazen zyn Daarentegen zyn daar veel patry eu welke laag in prys zyn en betaald worden met 35 Èi 50 cent per stuk Hazen gelden f 1 40 tot f2 Te Scherpenzeel Gelderland is door de Rykspolitie te Amersfoort een onderzoek ingesteld of H de Joug ook daar heeft vertoefd Daaruit is gebleken dat hy met Sara Anna Juett aldaar den 15den is aangekomen eu met haar den nacht in het logement de Holevoet heeft doorgebracht De logementhoudster Mej de Wed Schimmel herkende beide portretten dadeiyk Ook te Brielle zyn de zincographische afbeeldingen aangeplakt van de portretten van De Jong eu zyue beide vermiste vrouwen Nu is gebleken dat De Jong met Maria Sybila Schmitz zich op Vrydag 11 Aug in deze gemeente heeft opgehouden Zy bezochten eenige winkels en deden er iukoopen De Jong sprak er over aldaar eenigen tyd te komen wonen Hy informeerde o a naar de huurpryzen van eenige huizen en naar den prys van beddegoed I I a S BBB B aWF i fT BaitenlaDdscli Overzicht Blykbaar was het bericht omtrent den verbeterden toestand in de Henegouwsche mynnyverheid gisteren wel wat al te rooskleurig De vermindering van het aantal werkstokers in een aantal mynputten te Quaregnon en te Cuesmes vinden wij wel is waar in de bladen bevestigd maar ia de Borinage het bekken van Bergen bedroeg toch gisteren het aantal werkstakers nog omstreeks 5700 Ook in het myndistrict de Centree waren er over een aantal raynen verdeeld nog ruim 3000 werkstakers en heden wordt ook uit Charleroi geseind dat in datkolendistricteeue gedeeltelyke werkstaking bestaat en zelfs neiging en zelfs neiging tot uitbreiding toont Van alle zyden echter wordt gemeld dat de orde niet is gestoord In het land van Luik wordt hetzelfde verscbynsel waAi enomen van sporadische werkstaking Te Seraing schynt groote neiging tot staking van den arbeid te bestaan maar daarentegen volstrekt niet te Herve Te Vielle Marihaye waar van de ochtendploegen de helft ongeveer der mynwerkers ontbraken in drie groote mynpotten te zamen zelf ten getale n ruim 450 man waren de dagploegen jhoofdzakelyk bestaande uit mannen van zekeren leeftydc zegt de correspondent van de Réforme nagenoeg voltallig De Bond vau myneigenaren in GrootBri tannië heeft eeu manifest oitgevaardig waarin de on mogelykheid om eeue loonsverlaging te vermyden wordt aangetoond on de houding der myuwerkera wordt gelaakt De Bond weigert over de quaestie van de loousvermindering te discusaieeren en kondigt aan dat eeue byzondere commissie beuoemd is die bereid is met de vertegenwoordig der mynwerkers te onderhandelen ten einde een middel te vinden om tot overeenstem mi Dg te geraken De Daily News zogt dat geheel Engeland met spanning wacht op bet einde der werkstakingen in de mynen Vooral de minvermogenden worden t meoat getroflFeu door de boitengewoon hooge koleupryzen en hoe meer de winter nadert hoe erger t natuuriyk voor hen wordt De spoorwegmaatschappijen zagen sedert den aanvang der werkstaking haar ontvangsten met niet minder dan 1 000 000 pd at afnemen Aan de bemanningen vau stoomschepen wordt het brood letterlyk uit deu mond geuomeu De yzerindastrien de glasbla eryen de aardewerkfabrieken kortom nagenoeg alle takken van nyverheid in Groot Brittannië worden dooiden steenkolen nood met algeheelen stilstand bedreigd Het blad stelt danrom voor een commissie te vormen die geiykelyk samengesteld zal zyn uit afgevaardigden der kamers van koophandel en uit de vooruaamate leiders der werkliedenparty Het lijdt geen twyfel of beide partyen zullen zich iu hun eigen belang gedwongen zien dit aanbod tot bemiddeling en verzoening aan te nemen Reeds na de opening dezer onderhandelingen zou het werk hervat kuuuen worden terwyi meu in de eerstvolgende Parleraentszitting van de Regeering de indiening van een wetsontwerp verwacht tot duurzame regeling van arbeidsgeschillen hetgeen een herhaling kan voorkomen van werkstakingen als deze die zoo noodlottig voor het algemeen welzyn werken Het couatitutioneele conflict tusschen de Noorsche volksvertegenwoordiging en koning OscUr is door het laatste besluit vau den Staatsraad een nieuwe phase ingetreden Nadat alle pogingen om een toenadering te bewerken waren mislukt nam het Storthing op 25 Mei 6en voorstel van den afgevaardigde Engelhart aan waarby Noorwegen zou overgaan tot de instelling vau een eigen consulaireu dienst Als termyn van invoering werd I Juli het einde van het begrootingsjaar vastgesteld Zooals te verwachten was wil men van Zweedsche zijde van dit plan ui ta weten en nu besloot de Staatsraad de tor bestryding der kosten voor de gemeenachappelyke conaulaten beuoodigde gelden voor zoover deze ten laste komen van de Noorsche schatkist uit den post onvoorziene uitgaven te betalen Dit is in stryd met de Grondwet want de bedoelde uitgaven zyn volstrekt niet onvoorzien daar door de volksvertegenwoordiging geweigerd Van Zweedsche zyde is opgemerkt dat voor de kosten der consulaten Zweden 190 208 Noorwegen 206 341 kroi en bydraagt terwyi de betaling der Zweedsche consulaire ambtenaren 164 000 die der Noorache 171 OOkronen veraischt waaruit voldoende bleek dat Noorwegen s belangen volstrekt niet uit het oog worden verloren Deze methode van bewijsvoering ia wel niet geheel juist want wat de Noren willen is niet eeu betere betaling der Noorsche consulaire ambteuaren maar eeu grootereu invloed der Noorsche regeeriug op de diplomatieke vertegenwoordiging der beide verbonden staten iu het buÜenland Het bealuifc van den Staatsraad doet niet veel goeds voor het verdere verloop van den stryd verwachten en het schynt thans niet meer ouraogelyk wat men reeds dadelijk by het optreden van het minderheidskabinet zeide dat de minister president Stang niet zal terugschrikken voor een ontbinding van het Storthing d w z voor een openiyke schending der grondwet Volgens de constitutie mag de Noorsche volksvertegenwoordiging niet worden ontbonden en de volgende verkiezingen kunnen eerst plaats hebben in het najaar van 1894 Men kan slechts hopen dat de heer Slang niet het voornemen heeft dat zyn tegenstanders hem toeschryven De beraadslagingen over het intrekken der Shermanwet worden in den Senaat te Washington nog steeds gerekt biykbaar omdat men nog altyd naar een middel zoekt om de gevolgen van het staken der zilveraan koopen voor de mijneigenaars minder schadelyk te doen zyn De aanklacht tegen preHÏdeut Cleveland als zou hy door ongeoorloofde pressie zyn constitutioneelen plicht hebben verzaakt is slechts een middel om tyd te winnen Thans meent de zilverparty een middel te hebben gevonden dat de moeiiykheden grootendeels uit den weg kan ruimen Eeu telegram aan de Times t bevestigt dit in niet zeer duidelyke bewoordingen Het plan is van de voornaamste industrieelen te Phila delphia uitgegaan en heeft dan ook een protectionistisch karakter Het schynt de belangen der fabrikanten by de handhaving van het hooge tarief van invoerrechten te willen vereeuigen met die der eigenaars van zilvermynen De Mac Kinley wet zou worden gehandhaafd en de Shermanwet worden ingetrokken Maar tevens zal de vrye zilveraanmunting worden toegestaan voor Amerikaansch zilver d i zilver uit de mynen van de Vereenigde Staten gewonnen Om te zorgen dat de eigenaars geen te grove winsten maken zullen zyeeo belangryk deel hunner prodjjctie in den vorm van een belasting accyns aan de schatkist moeteu afstaan En wel een belasting die zich richt naar den raarktprys van het zilver te Londen zoodat driekwart van t geen de omloopwaarde van den zilveren dollar meer bedraagt dan de innerlyke waarde aan zilver iu de schatkist moet worden gestort Daarentegen zou van het zilver dat ingevoerd wordt het volle verschil ala inkomend recht worden geheven Eenigszins anders luidde de voorstelliug van het plan in de Manch Gnardiau waar van een vasten accyns van 40 pCt sprake was Beide lezingen komen echter iu hoofdzaak op hetzelfde neder Men wil blykbaar in anderen vorm den toestand laten geiyk die thans is In plaats dat de schatkist elke maand zilver tegen den markiprys koopt zullen de zilverhouders dollars als de bestaande mogen laten aanmunten maar ook zoo dat zy niet veel meer dan den marktprys er voor krygen Wat de nominale waarde meer bedraagt wordt grootendeela in de schatkist gestort die aldus op gemakkeiyke wyze aau een bron van inkomst wordt geholpen Dit schynt het lokaas te zijn dat de protection ia ten het Congres voorhouden om twee vliegen in één klap te slaan Althans wanneer het juist ia dat daarby als voorwaarde is g steld de handhaving van de hooge invoerrechten volgens de MacKinley wet De beschermde fabrikanten zullen dan worden gebaat en eveneens de zilverhouders Het is nu de vraag of die vereeniging van belangen aterk geno zal zyn om zulk een plan als de Senaat het aanneemt ook in het Huis van Afgevaardigden door te dryven en ondanks president Cleveland die tegen vrije aanmunting enkel in Amerika is BurgerlUke Stand Moordrecht GEBORE V 24 Sept Adriana Helena ouders J Trommel en M Pronk Johannes Adrianus ouders C 0 van Gennep en B Bnuwmao GEHUWD 23 Sept G Diepenhorst en C Rietveld 343 Staats loterij 5e KUmo Trekking vnn Vr lng 29 Soptomb 1893 No 8170 1 10 000 No 1891 1000 No 136 665 6379 8928 14809 on 15162 400 No 927 4291 on 17763 30 1 No 131 194 2801 3357 4248 8151 14U9 on 14668 100 Frijaon van 0 1 3530 4990 7986 10969 18764 16405 19795 373 2570 4931 8033 11347 13778 10 09 19806 433 2621 4967 8053 11873 13866 16621 19878 475 2694 5108 8113 11 189 18896 I6I I8 199 4 680 2971 5296 8290 116 15 13966 17293 19944 737 3005 6321 8364 11669 14113 17650 19988 748 3026 5413 8414 11804 141U 17630 30044 7f8 3098 6647 8416 U884 14123 17762 20199 870 3193 5743 8616 13166 14362 17833 80823 877 8296 5839 8543 12349 14163 17860 20280 908 3314 5849 8747 12258 14606 17891 20310 988 3371 68 1 8 86 13321 14628 17913 20371 1027 3500 5957 8830 12891 14676 17917 30527 1044 3535 5964 8884 13418 14736 17978 20574 1247 3561 6023 9046 12459 14748 18062 20637 1330 3681 6091 9145 18489 14906 18179 20771 1348 3585 6156 9149 13488 1608 18256 3i 845 1548 8633 6156 9268 13547 15069 18393 30991 1590 3665 6299 94 4 12664 15107 18483 S513 1605 8723 6332 9491 12736 154 6 18658 483 1616 3733 0401 9631 13808 16495 18848 7810 16 9 3739 6409 9647 12870 15511 18866 2608 1972 39 9 6523 9733 13893 16618 18908 4812 1701 4074 6910 9749 13895 16555 19148 7641 1742 4117 894 9889 13010 15588 19174 7787 1892 4148 9923 9940 13023 15719 19339 10849 1899 4162 6966 10173 13096 15732 19341 10676 8048 4557 7143 10170 18309 15886 19411 18751 2059 4578 7377 10306 13377 16942 19486 18583 8221 4611 7396 10374 13384 15979 194S8 16305 2259 4717 75 18 10889 13391 16016 19644 16386 3348 4758 7593 10638 1 510 16043 10679 19709 65 4796 T605 10580 18523 16208 19695 19778 éti 54767 5 kl llo Igst No 9191 m z 9181 Sept WatergetUden tloog Lna Hoog Lnng Zatord 30 8 33 4 58 8 54 5 19 Zond 1 Ooi 9 19 5 41 9 42 6 07 Maand 2 10 08 6 83 10 43 J 08 üinsd 8 11 18 7 43 U 40 8 05 Woonid 4 03 8 38 66 9 20 Dondord 6 1 48 10 18 3 31 10 68 Vrgdns 6 3 15 U 40 8 35 20 SpringtU 11 ea 27 Oot Maan Zon Sept Opg A Onderg A Opg Onderg 80 7 37 88 80 SopL 01 S 8