Goudsche Courant, maandag 2 oktober 1893

i l o 6163 Maandag S October J803 33sÉe Jaargang fiOIMHE COmiVT MeuwS Èm Advertenliehlad voor Gouda en Omstrakfin De Uitgave dezer Cofti aMMPsbhiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maandeh is ƒ 1 25 franco perpost ƒ 1 70 Afzonderlijke Nomme JF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels il 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 1 Oct 0 02 6 3S 7 6 12 5 22 10 8 14 1 44 a 21 2 48 I K 10 42 1 36 M 4 046 09 4246 1 85 4 38 Itcurs van Ainslcrdain 28 SKPTEMBEB Vor krs 81 9ö lOO B 79 76 77 i 20 2 6 62 94 9bV 98Vi lOlVa 691 84V 21 23 102 63 361 l 98 96 685 698 100 81 1001 20S 139 96 101 100 184 96V 79 93 92 161 118 loiv 49 607 ll J 121 s 67 66 120 102 10 69V 92 102 132 131 lU 1001 49 85 18 12 102 82 108 102 66 441 9 ISj lOB 106 98 88 115 116 29 108 iletkoers SI S6 IOOj 7 r 20 62V Nedkblani OarL Ned W S 2 dito dito dito 3 dito dito dito 3VtlloNoAii ülil Ooudl 1881 88 4 h l lB In i lirij iiig 1862 81 5 OüaïBNa 01 1 in papier 1868 5 dito in zilver 1868 5 PoliTUflAl Obiig mot tieket 3 dito dito 3 lOi 84 91 Rusland Obl Uost 2o Serio 6 dilo0eoori 1880 4 ditoliijllolli8 1889 4 dito Ijij Hope 18Sl 90 4 dito itt goud leen 1683 fi dito dito dito 1884 6 Bi ANJlï l orpet acluild 1881 4 TuRKEiJ Oepr Conv leen 18Ö0 4 tloo leaning serie 1 iuc lüüiiiin aerie C ZiiiDArii llBi Mee v obl 18Ü2 5 MnXBü Old Uuit Soli 1890 6 Venrzuri a 0I I 4 oiibap 1881 Ambtkuuam Oblijjalieu 1861 S j UoTTEROAM Stoii leen 1886 8 9 Nfto N Mr Uar deUv aand Arendab Tab Mij Jertilioaten DeliMaatselmppij dito Arnh llypotheekb pandbr 4 Ciilt Mij dtr Vorsteiil antul a Gr llypollteekb pandbr 4 NedorliuidBche bank aand Ned llandelinaataoli dito N W Si l iio Uyp b pandbr 6 Rotf Hypothcokb pandbr 4 Utr llypotheekb dito 4 OoaïENlu Oo9t Hoiig bank uand Hllsl llypotlieukbank pandb l ï Amkrika Ec uit hypoth pandb 5 49 60 121 57 Maxw L f Pr Lion eert ö Nb 1 toll 1 1 9poorw Mij aand Mij tot Kitpl V St Spw land NeI Ind Öpoorivofïin aaiid Ned Znid Afrik Spm aand 6 dito dilo dito 18111 dito 5 iTAUB Spoorivl 1887 89 A Hobl 3 Znid llal Spwaiij A H obl 3 P I E f Warsclmii Wecnon aand 4 HusE Jr Uuaa Spw Mij aand 5 llaltiaebe diLo aand Fastowa dito aand 6 Iwanp Domly dito aand 6 Kiirsk Ch Azow Hp kap aaiid 5 Losowo Sewiiat öp Mij eblig B Orel Vitebsk dilo oblig 6 ZuiilWoat dito aand 6 dito dito oblig 4 10 50 13 103 67 AMElUKA Cont Pan Sp Mij obl 6 lliiü Sc Nortli W pr C v aand dito dito Win SI Peter obl 7 Donvor Kio Ir Spm eert v a IJlinoie Central obl in gond 4 Ijoilisv NaBhvillüdort v aanil Mexieo N Spw Mij leli p o 6 Miss Kansaa r 4 pet pref aand N ïork Ontario l Wekt aand dito Ponns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in gond 5 Ht Paal MInn k lilanit obl 7 Un Pae Hoofdlijn obbg 6 dito dito Line Col Ie byp O 5 Canada au South Oert v uand Ven C Rnlhï SiNnv leh d o O AniBterd Oinnibua Mij nnnd Reltord TramwegMaata aand Nbd Stad Amsterdam aand 3 Stad ItoKordum aand 3 II1 1 01E Stad Antwerponl887 2 i Sliid lliusBul 1880 2Vi IfoNO Theiss Uegullr Ooaellsclt 1 OosTENR Staalslüüiiing 1860 5 K K Oost n Cr 1880 Spanje Slnd Madrid 3 1868 Ne Ver He Ilyp Spobl eert H ADVERTENTIES H 0ÜUNKLI8 DB WILDE Il ELIANA MARIA VOS m fj f I 28 September 1803 M S Gouda 1 Bg J De ondergetoekende betuigt ook namens linre Kinücren haren hortelyk n dank voor de betoonde deelnemiog by het overljiden vuil haren gelieideii Echtgenoot Wed G B v N KAMPJEN Hbndriks GoHiia 28 Sept 93 WÊÊ mmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmiiÊÊÊÊmmmmÊÊÊmÊm ADVERTENTIEN In lie tinnen en linUenlaniUche CouTdHten worden dHdeliJk opgezonden door hat AdverlflntieHureau ran A BRINKMAN en ÜOON te Gouda ToomoonojMBT Op Dinsdag 17 October 1893 zal ten ovorstaan van NotariB M O N T IJ N te Goada in het Verkooplocaal aan de Nieawsteeg wyk E no 17 een meer nette IIBilili worden VERKOCHT wegens Sterfgeval HEirVEKEiTS 9 Ot per FI 5 Cfc per FI prachtig helder en i oed werkend Ilepót A NORïlER Gouwe C 34 35 FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Ctieiiiisclit m Zwitscrsehe Wasschnrij Gebrevoteerd door Z M den Koning der Belgen 11 Oppenheimer Itotlerdani Specialiteit voor het ntoomen on verven van alle Heeren en Üameakleediugstakken ook alle soorten Meubelen Ledikantgord nen Tafelkleeden Trypen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnitaren Neteldoek TuUes Kanten Veeren enz Alle goederen kunneu in elkander blyven en worden onschadelyk voorde gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 llijDn uiuuü iiaaii iiii iji De NIEUWE LONDON doethetgrgze Haar binnon enkele dagen verdwenen maakt het glansrijk en zacht is onachadelflk voor de huid en verft niet Prija 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar b j l A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon hooger ZAK WOORDENBOEKJES bevattende de geslachten der zelfst naamwoorden benevens eone korte verklaring van de moeilijkste daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe Spelling van Dr M UK VRIES en Dr L A tb WINKEL bij Opruiming i 10 Cent verkrijgbaar by A BRINKMAN ZN VleHdeiceg Nederlandsche Stoomboot Maatschappij De Stoomschepen HOLLAS D kapt J SMIDT en SATAVIEIt kapt J SAUER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage rervoege men zich by de Cargadoors der Mnatachappy Itoompje s 72 Ie Kotlcrdam De Stoomschepen losaen te Brewersqaar de markt van Boter en Kaas te Londen LOTEN in de VERLOTIING BIJ GELEGENHEIÜ DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ A Brinkman Zn Lange Tiendeweg PRIJS 1 11 LOÏEN voor f 10 Wti UI f de VictoriaiBron f e Ob erlahnstein by£ms Tafeldrank Van wF pn ik yAe i s c erj federlanden Uaatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlahnsteia Gevestigd te Itolterdam Zuidblaak 8 KRflEPELIEN HOLM S EÜBdl Cacao doorH II enees CD Scheikundigen Bekr met Gouden en Zilvm letUllefl am versterkend en Aangenaam van 9 Aak Met melk gekookt eer aan te bevelen voor dagelljkseli gebt k by kinderen zwakke personen en klierachtige geatellen Met water toebereid ü v aU gcDceskrachtlge drank uititekend b diarrhie ook voor Euigeimgen en kleine kinderen De eclite F tkef Cacao van Kraepellen k Holni ïb aleui verkrijgbasr in vierkante bassen van Kgr f 1 70 m Kgr è f 0 1 0 en h Kgr h f 0 50 vooriien Fabrleksmnk van Etiquet waarop nevetistaand faliriekaniork en de haniUeekeniug van de fabrikunte B F KltAEI Kl lFN n IIOLM te ZEINT Fabilkaiileii RracpellBn Holni Zeist Hofleveranciers Het groote aantal zenuwkwalen vuil zon uw hoofd pijn af tot do voorufgnnnda kenteekonea van npoplexie horsoiiberoerte te trotaeoren uogstoods alle middolea door do modisclio wetensohnp aangoivend Eerst nan don nieuwen tijd komt da oor too dat zy door Iiot gobruik maken vnn den oenvoiuligstün weg namelijk langs da liuid oeno pbyBJülogische ontdekking goduau lieoft die nn honderdo proefnemingen thans over de gelieelo woreld verbreid is en turw l zg in wotüiischnppulijke kringen do hoogste botangatüllingnekt tevenseenu weldaad blijkt lo ijo voor do ann zonuwkwalan lijdende menschhoid Dezo geuooswijze ia uitgevonden door den geivL Zün ÜfHcier vuu Oczondheid Itonian Woissinnnn to ViUbofen on berust op de ondervinding opgedaan in cono 60 jurigo praktijk Door woBSchlDg van bet hoofd eenmaal per dag wordOB daartoe geschikte stoifeu door de hnid onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Met dezo gcno nvijzo werden werkelijk scliitterondo resultatuu verkregen en zy muaktü aoovoel opgang dut van oon door den uitvinder gosobreven werkje OVER ZENUWLIJDEN bn BEROERTE hare voorkoming en genezing bianon korten tü cl rooila do 35e druk verscheuen is Dit boekje Iievat niet aileon voor hot groote publiek voretaanbaro verkliirinf eti omtrent hot wezeu der nieuwere therapie on de daarmede zelft in wanhopigf gevallen verkregen uitwerking maar ook viudt men daarin wetoDBcliappelIjke verhandelingen uit de medifiohe bladen die aan dezo gonoeaivüze gewijd zijn zoomode afschrift vnn tal van gotuigsohriften van hooggeplnatate geneeskundigen onder welke P Meniere med dr prOfeSSOr aan dS polykllnlek te Parijs rue Rougemont 10 Steinsreber med dr praktlseerend geneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton SinitStsrath ür Cohn te Stettn Grossmnan med dr arrond arts te Jönlingen Or F Forestler geneesheerdireoteur van het hospitaal te Agen Qeheimratb Dr Schering kasteel Outenfels Bad Ems Darses med dr geneesheer direoteur der galvano therapeutische inrichting voor zenuwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Ascbenbaoh med dr te Corfu Dr Bus acD arrond arts ts Zirknitz Ober stabsarzt Jechl med dr te Weeneu Dr C Bongavel te La Farrière Bure lid van den Consell Central d hygléne et de Santé in Frankrijk en veto anderen Aan allon wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvon de kouteokenon zijn chronLsche hoofdpijn migraine sohele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust on onbehagelijke toestand vorder alle zieken diedoor beroerte gotrotfen werden on nog lijden aar de gevolgen daarvan zooals verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatsellike zwakte verzwakking van geheugen enz en zij die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zyn maar door de b kende iniddülen ala ouilioudinga en koudwaterkuur wreven elcctriweren stoomlooi of zeebade i geen gunczing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zg die vrees gevoelen VOOr beroerte on daartoe reden hebben wogous vorschynsolon als ziCh aanhoudend aUgStig voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd BUizing ia de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van banden en voeten aan ai deze drie pategorieu van zeuuwl ders ala ook ann jonge mOl eS lijdende aan bleekznoht en krachteloosheid ook aan gezonde zelfi aan jonge personen die veel met het hoofd werken en goeatehjke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zioh hot boven vermelde werkje aan te sohalfen hetwelk op aanvrage kOSteloos on franco verEondon wordt door LEMAIUË Co Apothokera te l arijs rue de riCohiquior 80 Alleen gerechtigd tot verbreiding dor genposw ze van ROMAN WElSSMAlNiX Oud Offlcier vna gezondheid eore lid dor Italiaanaotie Saniteit ordo van het Witte KruU en verder te AlllStOrilltni door H CLEBA V Co Heiligeweg 42 ttotterdaill F E van S tSITESI KOLFF Apotheker Korto Hoefdsteeg 1 Utrecht I OHKV U PORTON üudegraoht bij de Oaardbnig F 1S0 Op lie iong 4l e hygieuisch inedicinale Tentoonstelling te Gent is d Weissman ache gerieeswiize door de medische jiir met de Zilveren Medaille bekoond Qouda Saelpendruk van A BaiNKitANfc Zoon BINNENLAND GOUDA 30 September 1893 Op de maandelgkfiche vergadering ran de AfdeetÏDg Gouda c a van den Neder Bond van O ad Onderofficieren werd gisteren besloten tot het oprirhteu ran eene bibliotheek waaruit deleden en donateurs kosteloos boeken ter lezing zullen kunnen krygen Tot dat eind zal by do gegoede ingezetenen eene circulaire worden verspreid inhoudende het verzoek tot dat doel eenige boeken te willen afstaan Staande de ver bdering werd reeds door onderscheidene ledeo aanbieding van verschillende werken gedaan Volgens advertentie van de firma J F Herman ft Zn ml bg deze te beginnen met 1 Oct hunne zaak op Zondag alleen geopend zgn voormiddag van 11 tot 2 uur en s avond van 6 tot 11 uur Het is genoegzaam bekend dat vele 7Aket op Zondag niet gesloten kunnen zyn zoolang dit niet eenparig gedaan wordt wg pryzen daarom dit besluit aangezien hierdoor een hunner bedienden welke anders een gedeelte vaD den Zondag arbeidde thans een wekeInksche rustdag bezoi d wordt eu de patroon toch eveneens eenige uren ter zgner beschikiijng lèmft W hopoB dki Iwi voerbeeM dezer firma navolging moge vinden Gepasseerden avond liep een troepje straatjongens eene oude vrouw op de Sleepersbru omver met het gevolg dat de kan die z j in de band had vielen brak zoodat d B petroleum die er in was over deu grond liep Het armo raensch dat over haar verlies stond te weeklageOf werd natnurlyk nog uitgelachen toe timeer daar zg er naar het oordeel van den troep nog best was afgekomen Om de pret te volmaken werden daarop nog pogingen aangewend om de petroleum in den braad te steken hetgeen echter niet gelukte Markt Hongstraat enz zijn s avonds steeds de verzamelplaats van benden kwajongens dio de straat voor vrouwen en oude menschen bepaald gevaarlek maken In het lokaal Vau der Horst bad de aangekondigde voorstelling plaats van het CaféConoert Gezelschap onder directie van den welbekenden heer Vleugels uit Rotterdam Verschafte genoemd gezelschap verleden jaar by zgu eerste optreden alhier aan het Dordtaehe pnbliek fpn aaii enarae ontspanning ook FEUILL ETOIM EENïïffDÏÏÏZm I i Den 10 Nov 18 des morgous om negen uur worden de bewoners van een der 88 Hofjea van liordadigheid waarop Neerlands hooldstsd zioh beroemen kan in buitengewone beweging gebracht ViJdr ruim drie weken wbb ééa der bewoonsters op 80jarigen leeftyd de groote poon uit en stil en rustig naar haar laatste rustplaats heengedragan Of de 15 anderen den wenk haar gegeven wel b repen hübben en de waarheid zoo liobt vergeten by een onbekommerd en vreedzaam leven Mgij hebt hier geen blyvonde plaats behartigd bebbfln dat weten wy niet maar wel dat over de gerimpelde gelaatstrekken een eekere ernst tag uitgespreid toen de dragers met de zwarte kist uit het oog verdwenen wel dat uit bet verduisterd 0 van sommigen dezer hoogbejaarde de jongste der 15 overgeblevenen was 68 een heldere traon werd weggewischt wel dat é a van haar die wy Betje zullen noemen een ongehuwde die 76 lentes in maagdelijken staat bad tien Toorbygaan on twaalf jaar naast de overledene getroond had op den dag van baar begrafenis hevig aangedaan was en indien hartatoohtelijke droefheid aan bewijs is van opreoht berouw dan is het uitgemaakt dat gezegde Betje het leed aan wylen haar buurvrouw berokkaad diep betreurde thans heeft de hr V weer getoond derechte man op de rechte plaats te zgn door het doen optreden van flinke krachten waaronder zich o n de familie Ëlle d Noral bevindt die met succes langen tgd in den Tivoli Wintertuin te Rotterdam werkte De flinke opkomst zal den heer Vleugels naar wy hopen aansporen om deze goedgeslaagde voorstelling dezen winter te doen volgen door nog meerdere dergeiyke amusementen Als hy steeds met flinke artisten komi zal een groot publiek zyn belooning zgn Dordachs Nb Tot ultimo Maart zyu de diensturen aan het telegraafkantoor te Ammerstpl als volgt Op werkdi en van s morgen 8 12 s raiddag t van 1 3 en s avonds vftu 5 7 uur Op Zon en feestd en vau s morgenss 8 9 uur Aao de loting voor de nationale militie op Donderdag 26 October zullen van Ammerstol 11 jongelingen deelnemen waarvan 3 vrgtftelling hebben w ens broederdienst en 1 als eenige wettige zoon Aan de aanstaande loting voor de Nationale Militie lichting 1893 znllen te Bei ambacht 19 jongelieden deelnemen De datums voor de aanstaande vrye veemarkten te Berg Amhacht ii a door het gemeentebestuur vastgesteld op de Vrgd en G Oct 27 Oct en 10 Nov In de gisteren gehouden raadsvergadering te Schoonhoven werd o a aangeboden de begrooting voor deze gemeente bedragende in ontvangst en uitgaaf 39 235 36 Vervolgens werd namens burgemeester en wethouders een nieuw ontwerp ter tatel gebracht voor een plaatseiyke directe belasting naar het inkomen en een voorstel tot verhoo2ing van de jaarwedden der onderwyzers op 550 en voor die met hoofdakte 650 Door den heer J J Lazonder werd een schriftelyk voorstel ingediend om vnn de zoogenaamde Beerengracht bouwland te maken Ouderkerk a d IJsei is een muziek vereeniging ryk geworden genaamd Exelsior en onder directie van den heer J H Drees hoold eener o 1 school te Krimpen a d Lek Het aantal toegetreden medewerkende leden bedraagt 24 Woensdag is aan den heer Hozang te Nieuwerkerk a d IJsel met algemeene stemmen ontslag verleend als gemeente secretaris De overledene en nu reeds begravenu wus op den dag waarvan wij spreken evenwel niet uitsluitend het voorwerp der gesprekken De vraag wis haar plaats zou krygeu had al dadelijk de gemoederen en gedacbteu bezig gehouden tnllooze namen wertlon er genoemd en hevige geschillen ontstonden allenjskans over de quaestie of regent B dan wel regentes C de plaats te begeven had ook gaf de meer of mindere gescbikiheid van deze of gene soUicitarte ruime stof lot discours en bet getal der namen klom ok de spanning nam toe hoe meer de avond naderde dat de regenten en regentessen bijeiïu kwamen en de plaats begovoo werd Dit nu was gisterenavond gosobied en zoo even was de naam van de begunstigde op het hofje bekend geworden Nn ging de spanning in ergernis over bij sommigen en in verbazing bij allon Geen der genoemden toch was begunstigd maar een wild vreemde eeu gansoh en al onbekende zou de ledige plaats betrekken Het besluit dor regenten was onherroepeliik en de 16 medebewoonslers konden niet beter dotD dan er kalm in te berusten en verdiepten zioh op nieuw in allerlei gissingen aangaande No 16 die van buiten af komen zou Zg hadden tjjd om haar verbeelding ruim spel te laten ruim tjjd om heriobteu in te winnen ruim tijd om zich opnieuw te ergeren dat de kamer zoo lang leeg bleef maar aan alles komt een einde en zoo ook aan hare spanning Op een kouden winteroohtend hield een sloeper slil voor het hoHe en binnen hot half uur had K zjjn vracht van do kar afgeladen de gang doorgesloept en op de straatateenoa van kamar No 10 neargMel Naar men verneemt is jhr mr Rnys van fieerenbroek oud minister van justitie en lid van de Tweede Kamer der Sfcaten Öeneraal benoemd tot commissaris der Koningin in de provincie Limburg De rechtbank te Arasterdam heeft gisteren Van Deth een der schrgvers van de bekende brochure over de weesiurichting te Neerboach veroorldeeld tot 25 gulden boete subsidiair tien dagen hechtenis De civiele vordering is afgewezen omdat niet bewezen is dat de heer Van t Lindenhout schade leed Zooals blijkj uit de mededeeliog van den burgemeester te Rotterdam is in de verloopen 24 uren 1 nieuwe lyder aan cholera asiatica aang even Dit ziektegeval deed zich voor by eenen bewoner der Pierestraat die naar het hulpziekenhuis te Crooswyk is vervoerd Sterfgevallen kwamen niet voor Een der lijders is bwsteld In het geheel hebben zich nu van het ontstaan der ziekte op 21 Augustus af 44 gevallen van cholera aldaar voorgedaan waarvan 26 met doodeiyken afloop terwyl 12 lyders hersteld zyn en 6 nog in behandeling blyven Door den commissaris van politie te Schiedam was de opsporing verzocht van zekeren W F N 28 jaar oud ala verdacht vau verfdnisteriug van drie gouden damearemontoirs drie gouden damesvestkettiogen en een gouden heeren remontoir De verdachte die zooals later bleek eerst een bezoek had gebracht aan Rotterdam en vervolgens aan Antwerpen in welke plaatsen hy de dames remontoirs van de hand bad gedaan kwam met de Antwerpsche boot tu Dordrecht aan en trachtte by den goudsmid Oe B aan de Voorstraat het heeren remontoir te verkoopen Aangezien de goud en zilversmeden aldaar door de politie waren in kennis geate d met de nummers der horloges en bet signalemenl der kettingen controleerde de goudsmid bft nummer van het heeren remontoir en daar dit overeenkwam hield hy den verkooper aan de praat en stelde de politie met het gebeurde la kennis Deze onmiddeiyk verschenen nam bot gouden horloge in beslag eu stelde den verdachte iü verzekerde bewaring Deze is gfvankeiyk naar Schiedam overgebracht Met den a s winterdieust zal op de lynen der Ëxploitatie Maatschappy in de rytuigen de stoom verwarming grootendeels worden toegepasi Beurlelmgs versobanun de 15 belangstellenden of wilt gij nieuwsgierigen op hnar drompol of gluurden door de gordg nljes der bovonkamorljüs Juffrouw Betje had volkomen rooht toen zg bij het ziun van dien inboedel minachtend de schouders ophaaldo en bjj zich zelve mompelde voiat veel deegs I De boel vao juf A dio Bütje de plaats in haar gedachte at toegezegd had zou ons meer tot eer verstrekt hebbon I Iii den vollen ziu dos woords tooh was bet een armoedig boollje dat door don sleeper gedoponoord was twee stoelen i u raatten en oon van mahoniehout van deftigen ouderwetschen vorm met groen uu guhoel verschoten on hier en daar versloten trjjp overtrokken het was blijkbaar een stoel die vroeger een prachtige zaal mot II ooiloga s versierd had on nu alleen was overgebleven Verder een mahoniehouten latafel waarvau reeds 2 3 van hot ingelogde hout was afgevallen en twee greenen klossen geroepen waren om plaatsvervangsters te zfjn der gedeserteerde roorpooter een kleptafel on stoof mH ingebrand deksel en geschonden teat manden doezen en doosjes door eindjos touw veters en fleaschenband gesloten gehouden en waaruit kleedingetukken on lappen kwamen gluren of oud aardewerk zelfs blauw porselein to zien was maar gebroken of gekramd eindelijk eenigo gember on koulsche potten met of zonder deksels of ooren drie teekeningen in Igsten dio do hand van een dilettant verraadden een zak met een duf bed en harde stroomatras een doofpot tang en half versleten vloermat Waarlgk ik geloof dat ik hier de geheele boüdolinventaris heb opgemaakt alléén noemde ik niet da oadt verkleurde en versleten ptt dié door In de Times wyst een directeur van eene melkleverantie maatscbappy op het feit dat diptheria in de laatste week te Londen zoozeer is toegenomen Kan dit zoo zegt hy iet te maken hebben met de groote aanvoeren van melk uit Nederland en elders De Holiandaobe boerderyen worden geiyk bekend slecht verzorgd en het vee drinkt uit eiken vnilen poel Het ware goed dat iedereen goed onderzoek deed naar de herkomst van 7 ya melk De HollandBche melksiyteryen zyn niet onderhevig aan toezicht zooals die in Engeland Indien het noodig is de lantaten te inspeoteeren moeatde R eering dan ook geene maatregelen nemen tegenover het product dat uit den vreemde komi Daar echter de autoriteiten machteloos zyn tegenover ingevoerde melk moeten deverbruikers gewoarechnwd worden £ en bloedige inbraak is gepiep in bet bykautoor der City Bank van Sydney te Caiooar by Sydney Australië De gemaskerde dief die daar in den vroegen morgen met eea byl gewapend binnendroög doodde eerst den directeur toen deze op het geruht kwam aanloopen en daarna een jonge dame een logee die den aangevallene te hulp kwam Devrouw des huizes werd zeer gevaarlyk gewond Hari dochter werd gewond aan de hand by een poging om de byl te grypen maar zy hield om hnlp roepend den moordenaar raat Eerst na een hevige wonfteling kwam hijlos en vlnehète op een paard dat hy uit den stal der nabarige pastorie wegnam De politie zocht hem tot dusver te vergeefe Met betrekking tot den moord in de Lynmarkt te Utrecht kan nog worden medegedeeld dat de verdachte U IC naar de cellulaire ge vangepi is overgebracht terwyl zyn broeder E W K op vrije voeten is gesteld Voor de betrekkiug van kapelmeester bij bet 4de reg infanterie hebbon zl h meer dan 50 candidaten aangemeld Half October ia de jury haar onderzoek beginnen Dank zy den yver der polito schyut Den Haag geen goed arbeidsveld der flesschentrekkers meer te zyu Verschillende hunner toch en onder hen de meest beruchte hebben deresidentie metterwoon verlaten l Men Bcbryft ons uit s Hertogenbosch Jan Dusseldorp de koetsier van den celw en by oud eu jong by arm en ryk als Oude Jan hier overbekend die gedurende jaar en dag de stalhouderslirma SchelFcr truuw eerlyk eu yveri de eigenares zorgvuldig onder haar omslagdoek gedragen het perst rait alles zgn plaats in haar nieuwe woning kreeg en wel aan den spüker vlak togenover haar zetel den spgker die zeker altijd vroeger een spiegel had tot steun gediend Wdrd met argus oogen die kale boot in al zjjn deelou on onderdeolen nagegaan de eigenares er van Word terwgl zij haar goedje naar binnon bracht niet minder van op tot teen opgenomen door de vijftien in wior midden zij baar laatste dagen sleten zou Zij was gehool in overeenstemming met haar huisraad Net en zindelgk was haar kleed maar oud en vorvallon on geheel anders als de andere hoQesvrouwen droegen Geen statige kornet maar oen witte katoenen muts met breeds slaphangeiide strook die door den wind of don tocht licht e bewegen was en dan overoindstond Gjj zaagt het haar dadelgk aan zg wns geen goponslonnoordo baker dan zon zij wol die eigonaardigo japon dat breode on laag afharigünde booztilaar gehad hobbea Uaar vaal zwarte sluik uoderhangendo en zeer korte japon waarvan het lijf een zeer vroemdo vorm had en naar dito boezelaar verraadden u dat zij in den rouw is maar dat wat cwaite vorf do eenige onkosten is die zg daarvoor gemaakt beeft en da vroegere kleur die vooral bij den naden weer zichtbaar werd geven u geen groot denkbeeld van haar talent als vorwster Ja zij is in den rouw die slanke magere uitgeteerde vrouw wier gubeele uiterlijk iets vreemds heeft dat u on villekeuiig doet glimlachen een glim lach dien gg onmogelgk woorhoudon kunt wanneer gij haar zaagt heen en weer dribbelen of een dienareate zaagt maken zoodn men baar maar aanspreekt JTorit vêmAffi