Goudsche Courant, maandag 2 oktober 1893

ADVERTENTIËN Ondertrouwd K J RUIJSCH VAN DUGTEREN en JOHANNA E BRAAT Leeuwarden oa u i u n Gouda aeptember 1893 é dient Tierde Dondardag jl zyo gouden huwelyksfoest Do buren hadden gezorgd dat het Lorumertje een naow steegje waar Oudü Jan ai jaren achtereen woont mot groen bloemen vlaggedoek en toepa aelijke opschriften wrsverflierd en de Heer Scheffer stelde koetsier palfrenier een prachtig getuigd vierspan en sierlijken wagen beschikbaar om bet gouden paar dien morgen naar en van de kerk te lijden waar te hunner eer eene plechtige mis werd gecelebreerd Hadden de bewoners van het Lommertje zich uitgesloofd de meer gegoeden nit den omtrek zorgden voor de beuoodigdhedeu Toor een bruiloftsmaal terwg er gelden voldoende werden saamgebracht om den oudjes ook een appeltjes voor don dorst in den aanstaanden winter te bezorgen Desavonda was chct Lomuiertje a giomo verlicht Staten Oeneraal Eeabte Kameb Zitting van Vrijdag Ü9 September De onteigeningswet voor het vorbindingslijntje rDelftflchepoort MaftS te llotterdam werd bestreden door den heer Vrolik op niet zeer afdoende gronden De heer Mees wist overtuigend het nut der zaak te betoogen maar erkende toch dat er raar omgesprongen was tnet s lands gold b j de laatste spoorwogcon iracteu Ër was uitgerekend dAt het lijntje 4 5 millioeu zou kosten en daarom bei iiild dat de Holl spoor de weg zou leggen daarvoor 12 ton subsidie van den staat ontvangen en 36 000 per jaar van deoxploitaticmnnt schappjj S S voor medegebruik Nu blijkt ilat de Ijjn maar 19 ton zal kosten zoodat de Holl spoor 7 ton uit zal geven en danrvnn een jaarlüksche opbrengst int van ƒ 36 00 Een goed zaakje dus ƒ 80 X per jaar zuiven verdienste En de heer Meos verzekerde dat bü het sluiten der overeenkomsten bet phtn van 19 ton reeds ter tafel Ing en dat niemand van een plan van 4 a 5 ton iets weet of gehoord heeft De vorige ïlegeeriug is dus erg dom geweest of heeft de Kamer om don tuin geleid Deze mededeelingen n aakt n natuurlijk sensatie De heer VeegeuH begreep er eveumin ieta van als do heer BorgesJus zoodat de Kamer wyseljjk besloot er een speldje by te steken ten einde den heer Lelj in staat te stuileii eens te gaan praten met den oud mioister Havelaar die thans directeur generaal dor poateryen is Dat zal wel de meest geschikte w g zijn om bet misverstand op to helderen Men Sjehryft aan Het Vade ltt l Eenfl aardige episode uit deqjwKlietyd van drie jonge Holïandsche zangeressen zal u wellicht genoeg belang inboezemen oiu r melding van te maken Het betreft de dames Anna Corver uit Den Haag Marie Snjjdera uit Delft en Jeannette De Jong uit Leeuwarden die te Berlijn bare stuifiën als zj ngeressen sedert het voorjaar voltooiende met hare leermeesteres gerumien tijd te Ebensee vertoefden en daar al spoedig als die dreiHollünderinnen bekend en gevierd waren om hare lieve verschijning in het aardig landelijk kostuum dor bergbewoners en om haren heerlüjïen zang Zij werden in de beste kringen genoodigd en leerdon zoo te Ilinnbach by eene buiteupartij prof Joachim kennen ZiJ wilileu hem eene ovatie brengen Op eene rota zidh plaatsende zongen de drie meisjes den meester het engelenterzett uit Eliae voor en zij maakten door hare schoone gaven en opvatting zooveel indruk op hem dat hiJ er niet Qver uitgepraat raakte ook niet tegenover de ex koningin van Hanover wier gast hy te Omünden was De gevolgen bleven niet uit De dochter der koningin prinses May van Hannover kwaui ten huize der leermeestertiö de drie jonge zangeroBsen hooren en om kort te gaan Dinsdag traden de drie Holïandsche meisjes te GmÜuden voor de vorstelijke familie op Behalve de koningin en hare dochter was ook de hertogin van Cumberland de zuster van den czaar aanwezig en eenige leden der hofhouding met nog enkele genoodigden onder wie de componist Emil Hess cOnze landgenooten oogstten veel bijval Zy zongen een paar terzetten n duetten benevens de volgende solo nummers mej Corver Von ewiger Liebe van Brahms en Ideale van Tosti moj Suijdera Kreuzzug van Schubert on l aa Rjnglein an Emil Hese den leeraar van de prinsessou van Cumberland Hy bewonderde de schoono volle nlt tem van de jonge zangeres en verzekerde dat zjj zjjn lied op eene voor hem zelf treffende w ze had vertolkt Mej Do Jong zong Solvojgs Lied van Grieg en Volkslied van Giehn welk laatste zy met zooveel gloed on bezieling voordroeg dat de koningin zelve haar nitnoodigde het te herhalen De droi Hotliinderiunen hebben allen groot succes verworven en laten in den vorsteIgken kring een zeer goeden indruk na De koningin en prinsessen reikten haar de hand en wenschten niet enkel maar voorspelden baar ook eeue scboone toekomst Na het concert by do koningin waren de jonge zangeressen tot een souper genoodigd by ridder Von Arneth Zij zyn thans voor nog een kortep tyd naar Berlin teruggekeerd maar de dagen in Oostenryk doorgebracht zullen door dit schoono avontuur die verrassende gevolgen van het gezang der drie gratiën op eene rots voor Joachim onvergeteiyk voor haar blyven VERGADËRlKGVANDËPiGEMEPTeRMD Zitting van 21 September Voorzitter de heer Mr A A van Bergen IJzondooro Tegenwoordig de hh van Goor Fortuyn Droogleever Jager Stt ons Zynen van Veen van Vreumingen van der Post Dercksen Koning Priuee Hoogenboom Hoefhamer Straver van der Garden en van Iterson Afwezig de heer Üudyk De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat door Gedep Staten dezor Provincie was goedgekeurd de Uekening dezer Gemeente over 18ü2 de begrooting der dd Schuttery over 1894 en bet Raadsbesluit tot verkoop van grond aan de Vest aan den heer J J Liesker Aangenomen voor kennisgeving Ingekomen Een voorstel van B eii W tot betbrengen van eenige wijzigingen in het Reglement voor het oud Archief Ter visie Een adres van Joh Borst aannemerder stadsreiniging kenniagovende dut hy sedert 1892 pachter is geworden en dat hy de pachtsom had moeten verlagen wegens de concurrentie dat evenwel by de aanbesteding wasgebleken dat hy voor veel te mio had ingeschreven tevens te kennen gevende dat HetDag Bestuur niet genoeg medewerkt en dat erdagelyks e n 20 tat personen rondgaan en uitde bakken de beste vuilnis halen en dat ditzpor ton zynen uadeele is redenen waarom hyverzoekt hem eene toelage te verleonen en dezete stellen op i 800 In handen van fï en W om bericht en raad Aan de orde ia 1 De Begrootingen voor de gesabsidieerdoinstellingen van Weldadigheid dienst 1894 Achtereenvolgens worden goedgekeurd zouder hoofdelyke stemming die van het Burgerlijk Armbestuur 8t Catliarine Gasthuis het Elizabetbs Oude Vrouwenhuis het vereenlgd Weesen Aelraoeseniersbuis het Bestedelingenhuis on het Israel leti jch Armbestuur 2 Een voorstel tot continuatie der heffingvan veergeld aan hot pontje op de Katteosingelgraeht De heer Dercksen vroeg of liet alleen het pontje op den Kattensingel betrof waarop de ï Voorzitter mededeelde dat do termyn op de Turfsuigelgraclit nog niet verstreken was i Wordt goedgekeurd 3 Het voorstel tot wyziging van het tü rief waarnaar de bydrage voor het gebrnikvan gasmetors berekend wordt Wordt goedgekeurd 4 De voorstellen betreffende eene herxioning van het besluit tot heffing eener Plaatseiyke directe belastiög op de Inkomsten Door den beur van der Garden word op het vooretel van B en W een nmendeiueiit voorgesteld en wel om art 7 van het voorstel van B en W te laten vervallen en daarvoor oen ander in de plaats te stellen zoodanig dat inkomens beneden de 3000 eeue vermindering zouden genieten Hy hnd wel het ontwerp van den hoer Dercksen ondersteund doch dit was meer om voornamelyk een nieuw ontwerp in behandeling te doen nemen De hoer Dercksen begon met te verklaren dat ook B en W evenals hiJ den werkman en de kl burgers zooveel mogelyk wenschteri te goraoet te komen de vrees van B en W dat bij invoering eener progressieve inkomstenbelasting vele gegoede burgers de gemeente zouden verlaten deelde hy niet daar het niet aangaat allen over een kam te scheereu In eene vergadering heelt men onlangs het plan tor vsprake gebracht om gefortuueerden hierheen te lokken omdat het onderwys zoo goedkoop ia on juist daarom zag hij do invoering eener progressieve inkomstenbelasting gaarne aangenomen De gefortuneerden profitoereu hier veel meer dan de werkman en de nijvere middenstand en juist daarom wilde hy de gefortuneerden meer doen bijdragen in de inkomstenbelasting De heer vau der Garden merkte op dat hy een inkomen van f 3000 tot basis had genomen omdat Edie hunne belasting wel konden betalen de inkomens daar beneden weuschte hy eeuigszins te gemoet te komen Volgens het ontwerp van B en W zou de percentage 2Vio moeten zijn hy daarentegen geloofde dat dit best 2Yio ondo kunnen zyn De hoer van Vreumingen merkte opdathy wol het voorstel van den heer Dercksen hnd ondersteund maar genoemde heer reeds te kennen had gegeveu dat de heffing hem uiet kon bevallen on hoe meer hy er over had nagedacht en onderzocht hy tot de conclusie was gekomen dat het ontwerp van B en W de voorkeur verdiende De Voorzitter wenschte met eon onkeï woord te zeggen dat hy geen voorstander is van een progressieve inkomatenbolasting voor het ryk is die goed voor eene gemeente deugt zy niet het ryk heeft aecfinseu en juist omdat de minvermogende het meest in de accynsen betaalt is het noodig dat de moergegoeden hooger worden aangeslagen Zelfs in Amsterdam hebben vele gefortaneerden de gemeente verlaten omdat de inkomatonbelasting te boog was opgevoerd en dergelgk feit zon ook hier plauts hebben in enkele jaren bedroeg do vermindering der inkomstenbelasting te Amsterdam ongeveer 5 miilioen en nog te meer daar Amsterdam zoovele genoegens aanbiedt die men hier niet heeft Ëon radicaal r iadslid te Amsterdam bad zelf verklaard eene progressieve belasting deugt niet voor eene gemeente maar wel voor het ryk De heer Dercksen had eene zoo woeste greep gedaan daar de laagste met 1 en de hoogste met 4 werd vermenigvuldigd zoodat de hoogst aangeslagene hier volgens zijn voorstel byna ƒ 8000 zoude moeten betalen De heer Dercksen wil oen persoon die aangeslagen is voor 500 ƒ 5 laten betalen terwyi B en W voorstellen hem alechti 3 30 te laten betalen wy moeten de zwakk ren tegemoet komen zeide spr en ook zy die met veel kinderen zyn gezegend weuschcn B en W ook eenigszins te verlichten De heer Dercksen merkte op dat de voorzitter daar straks Amsterdam tot voorbeeld had genomen maar dat de gefortu neerden die stad hadden verlaten was niet het gevolg van een progressieve belasting maar wel omdat de liooreu in de Raad daar eeue universiteit hadden die zeer veel geld kostte en juist daarom moesten zy de belasting zoö hoog opvoeren en al had een radicaal zoo iets los weg gezegd dit was voor hem nog geen bewfls dat dergeUjke belasting niet kon worden ingevoerd daar de werkman niet alleen maar üok de middenstand of de winkeliers moeten worden tegemoet gekomen zelfs te Zaandam waar eene progressieve belasting werd geheven hadden de gefortuneerden evenmio de gemeente verlateu De Voorzitter merkte op dat de heer van der Garden de inkomens beneden de f 3000 wil tegemoetkomen maar iemand die f 3000 inkomen heeft behoort hier niet tot de middenstand De heer van der Garden wilde voorts Art 8 van het ontwerp vau B en W vermindering voor kinderen laten vervallen De heer van Goor merkte op dat de reden waarom zoovele ingezotenen Amsterdam hadden verlaten hoofdzakelyk deze wa dat de inkomstenbelasting en het straatgeld hen te hoog was zelfs het radicale raadslid stemde tegen eene progressieve iukomstenbelasting Volgens h t kohier van 1892 zyn hier aangeslagen ruim 1900 personen en wanneer wy de iukomens van f 400 vrylaten er dan ruim 300 personen minder op voorkomen en dan zullen WIJ slechts een 100 personen aanslaan wier inkomen meer dan f 3000 is Op de begrooting voor het volgende jaar hebbeu B en W voorgesteld de opcenten te verhuogen tot 80 pet om zoodoende tot bet bedrag te komen De heer Steens Zynen merkte op dat die verhooging van 20 pet geen progressie is Do hoer Dercksen wordt door hetgeen de heer Zynou daar gezegd heeft nog meer versterkt om tot de invoering eener progress eve belasting over te gaan daar toch inkomens boven de f 2200 geene vermindering behoeven De heer van Veen deelde mode naar aanleiding van hetgeen hij geïnformeerd had dat liy voor het voorstel van B en W zou stemmen Het amendement van den heer vai der Garden wordt niet voldoende ondersteund en kan alzoo niet in behandeling komen Het art 6 van het ontwerp van den heer Dercksen wordt in stemming gebracht en met 15 tegen 1 stem die van den voorsteller verworpen waarna de heer Dercksen zyn voorstel introk Op art 7 van hot voorstel van B en W stelde de heer Deruksen voor dit niet met 10 pCt op te laten klimmen maar met 5 pCt Dit werd ondersteund door de hh van Vreumingen en Steens Zijnen Daarop werden de artikelen in behandeling genomen Artt 1 2 3 4 5 en 6 werden zonder hoofdelyke stemming goedgekeurd Hot amendement op art 7 word aangeno men met 11 tegen 5 stemmen De heer van der Garden wilde art 8 verminderiug voor kinderen lateu vervallen De heer Dercksen vroeg of het plan hy B en W bestond om later voor te stellen het schoolgeld te verhoogen daar ouders wier kinderen de openbare scholen bezoeken door art 8 dubbel worden gebaat en vond die aftrek voor kinderen eene onbillykheid De heoren van Goor van Vrenmingen Prince van der Garden en Koning voerden hierover hot woord De een wilde het lateu vervallen de ander daarentegen behouden In stemming gebracht wordt het art 8 aangenomen met 9 tegen 7 stemmen Artt 9 10 11 12 13 14 15 en 16 worden goedgekeurd By art 10 stelde de heer van der Garden voordat de aangeslagenen van het vorige jaar een formulier zouden verkrygen De voorzitter merkte op dat dit dus eigen aangifte waa en was er zeer tegen dit in toepassing te brengen De beer Koning merkte op dat zy wier inkomen minder waa het formnlür zouden inleveren en zy wier inkomen verhoogd izooden moeten worden dit niet zouden doen en vond het ten nadeele der gemeente By art 12 word door den heer Hoef hamer gevraagd waarom juist een zoo n groot getal commissie leden moest worden benoemd Hy stelde voor in plaats van 9 slechts 5 te benoemen dit werd niet voldoende ondersteund De geheele verordening met de verordening regelende de invordering werd daarop met algemeene stemmen goedgekeurd Bolteolandscli Overzicht Het Engelsche mynwerkersverbond heeft besloten de conferentie met de patroons tot bespreking van de loonsvermindering van de hand te wy en doch te veroorloven dat het werk tegen het oude loon hervat wordt tevens werd bepaald dat de werklieden een contributie van éèn shilling per dag aan het verbond hebben te betalen De vergadering veroordeelde de bonding der mynworkers in Forrest of Deant die een loonsvermindering van 20 pCt en de beweeglyke loonschaal hebben aaugenomen Er is eeue vermindering merkbaar in het aantal Fransche werkstakers dat op t oogenblik in Pas do Calais 42 000 bedraagt cHavas bericht dat de president der Fransche republiek zich niet naar Toulon begeeft ter ontvangst van de Russische officieren lly xal hen op hot Elysée ontvangen Daar het aanvankelijk des presidents voornemen was zich naar Toulon te begeven zoo geeft die verandering geiyk men denken kan aanleiding tot velerlei gissingen Sommigen beweren of vermoeden dat de heer Carnot afgezien heeft van de reis naar Tonlou om de vrieudeiykheid van de Italiaansche regeering welke naar internationaal gebruik een oorlogsschip te zyuer begroeting naar Toulon zou gezonden hebben te ontgaan De Antwerpsche Wereldtentoonstelling van 1894 begint zich allengs op veelbelovende wyzeaan te kondigen Het uitvoerend comité dezernieuwe wereldtentoonsteling had een zyner leden den beer Stanislas Hatne naar Chicago gezonden met byzondere opdracht de tentoonstellers aan te wakkeren hun producten aaustaaude jaar naar Antwerpen te zenden Enzyn reis is niet vergeefach geweest Terwijl deItaliaansche afdeeling volledig de Oostenryksclie grootendcels en de Duitsche nagenoeggeheel naar Antwerpen wordt overgebracht zullen byna al de Fransche en ongeveer 300 Engelsche exposanten aan de tentoonstellingvan 94 deelnemen Spanje 2witaarland Ca nada NieuwZuid Wallis Siam zullen elkeeneigen en zeer belangryke soctieinrichten Japandat te Chicago voor den landbouw alteen 3000 en voor de nyvorheid 1800 ten too natel Iers telt zal nagenoeg op gelijke wyze te Antwerpenvertegenwoordigd zyo Ook is er sprake vaneen bazaar welken een Japanner in de lokalen der Tentoonstelling zal inrichten LeongLan een vermogend Chinees zal zorgen vooreen collectieve Chineesche tentoonstelling Uitde Ver Stat van N Am alleen verkreeg deheer Haine ongeveer duizend toezeggingèh vantentoonstellers op allerlei gebied SommigeStaten als Colorado Noord üakota en Florida zullen allerwaarschijnHjkst zelf afzonde ijke section vormen Demachiue galery zal boven alle verwwhtiug nog moeten worden uitgebreid Er zal ook een Straat van CuIro zijn een Algerynache wijk een Turksch theater een Javaansch dorp enz enz Het geheele terrein der Tentoonstelling zal 40 hectaren beslaan De onuangryke rede door den heer Gladstone in de Albert Hall te Edinburgh gehouden ligt thans in baar geheel voor ons Zy is eene officieel e oorlogsverklaring aan het Hoogerhuis Niet onaardig opent de heer Gladstone het vuur met een citaat uit eene rede in 1884 door zyn tegenwoordigen tegenstander Chamberlain gehouden Het Huis der Lords heeft gedurende eene eeuw geen jota hygedragen tot de volksvryheden of iets gedaan om het algemeen belang te bevorderen Gedurende dien tyd heeft het elk miabruik verdedigd en elk privilege beschermd het heeft recht geweigerd en hervormingen doen uitstellen hot ia on verantw oordel yk zonder onafhankelgk te zyn koppig zonder moed willekenrig zouder kennis De heer Gladstone is edelmoedig genoeg om te erkennen dat deze voorstelling al bevat zy veel waars toch overdreven is Maar hy betoogt dan uitvoerig dan het Hoogerhnis in zyne oppositie tegen den volkswil steeds het onderspit heeft moeten delven en dat elke overwinning door den nietvertegenwoordigen den tak der wetgevendemacht behaald spoedig in eene nederlaag is veranderd Volgens den premier is het thans het streven der oppositie alle wetsvoorstellen der regeering met name die welke maatschappelyke horvormingen en verbetering van den toestand der arbeiders ten doel hebben te doen verwerpen zooal niet door het Lagerhuis dan door het Hoogerhuia teneinde daarna te kunnen wyzen op de ODvmchtbaarbeid der Parlementszittiog De heer Gladstone echter heeft goeden moed op de aanneming dezer ontwerpan door de eigeniyke volksvertegeowpordiging heeft dit plaats gehad dan kan de regeering met voldoening wijzen op een welvolbrachte taak en een geheel afgewerkt programma en dan zal bet de vra zyn of het Hoogerhuis den trenrigen m ed zal hebben om zyn verzet langer vol te honden Wat de regeering echter dan zou doen om den t enstand van het Hoogerhnis te verlammen zeïde de heer Gladstone niet hy biyft dus by zyn oude taktiek om zich niet in de kaart te laten kghen zelfs niet door zgn vrienden voor hij den tyd gekomen acht om zijn spel open te leggen By het jongste bezoek van den Duitschen Keizer in Elzas Lotharingen waa hem een zoo feesteiyke ontvangst bereid on toonde de bevolking zooveel ingenomenheid met zgn komst dat zelfs Fransche bladen het oog niet hebben kunneu kunnen slniten voor de evidentie Mag men nn hieruit afleiden dat de germanisatio van het land goede vorderingen maakt In een schryven aan het Berl Tageblatt wordt het door een geboren Elzasser betwist El£afl Lotharingen £ beweert hy ia even Franscb als Normandië en Bourgondië Ja zegt hy vy zijn van oorsprong Dnitschers maar door eenwen van aanhnwelyking en samenleving zoo nauw met de Fransche vermaagschapt en verbonden dat wy nog naar hart en ziel Franscb zyn wy hebben de beteekenis van het woord égalité nog niet vergeten en de geloofshaat en de kastengeest waardoor het Duitsche bestuur zich kenmerkt zyn ona vreemd Met de Dnitschers is de geest der onverdraagzaam heid binnengesleept en met geweld zyn al onze zeden en gebruiken verduitscht Het beste bewys nu dat de bevolking zich hiermede niet heeft leeren verzoenen is wel dit dat geen Elzssaer ala officier in het leger dient of een betrekking in de reehterlyke macht of de administratie bekleedt Wie studeeren atudeeren in de natuurwetenschappen of op de medicynen en zoover zy in de rechten atudeeren worden zy advocaten En als men ziet dat by rykadag verkiezingen bet eertyd s vryzinuige republikeinschgezinde volk apostelen van het grootgezondbezit en conservatieve maatraten afvaardigt dan valt hieruit niet anders af te leiden dan dat de autoriteiten het volk onder den duim hebben Ala do schryver by keizeriyke bezoeken di jubelende betoogingen der menigte ziet denkt hy altyd aan den triomftocht van Keizerin Catberina door deKrim toen met wimpels en guirlandes getooide huizen van cnrton waren opgetrokken en de kozakken met den knoet stoaden achter het juichende landvolk D Duitsche Regeering vertrouwe dit uiterlyk vertoon niet JM fi rmaniseering meent de schryver zougelukken als de autoriteiten genoeg inzichttoonden om de oude tradities te eeren deoude zeden en gebruiken te eerbiedigen Than heeft het volk noodgedrongen het maakerder huichelarij voorgedaan en de bladen makenmelding van het feestbetoon maar ze vertellenniet op hoevele muren met nnzichtbaro handstond geschreven Vice la France a bas U Pruflse en niet wat er btond op de aanplakbiljetten die in den vroegen morgen door dopolitie waren afgeacheurd f Het is nogal kras dat zulke dingen in een Dnitsch blad worden gezet Maar do Reg zal zeker wel doen als zy er haar voorde 1 mee doet ViBSoherü Bericht AMMERSTOL 29 Sept Van Zaterdag 23 tot en met Vrydag 29 Sept zyn alhier ter markt aangevoerd 66 zalmen prys per i kilo van ƒ 1 20 tot ƒ 1 80 KRALINGEN 29 Sept Deze week werden ter markt aangevoerd 759 zalmen pVys ƒ 1 30 k 2 40 per 5 ons BurgerlJljke Stand GEBOREN 28 Sept Gerarda Helena ouders J de Jong en H van Waas 29 Gerardiis Johannes ouders G J Goedewagen on C P de Bruyn OViKfcLEDEN 29 Sept E Jansen 2 j ONnSBTROUWD 29 Sept C de Wilde te Bi fep 24 j en M E Vos 22 j K J Rupob vau Dugteren te Leeuwarden 34 j en J Braat 35 j Uaastreoht GEBOREN Willem ouders D A Buitelaar en A C van Dam Theodora ouden G Baar en A M Derks Vliat ONDERTROUWD C Strengen J Nobel LIJST an brieven geadresseerd aan nnbekeoden en rerzonden gedurende de 1ste helft der maand September 1993 welke door tusschenkomst van het postkantoor te öoud zjjii terug te bekomen Verzonden van Qouda De Leur Amsterdam H Tempelman Deventer D Hugo Haag Firma Trumm Borg mana Oonda M BoairmaD Botterdam Verzonden van Moordrecht Mevr C v d Kas tittel Groningen Gouda 29 September 1893 De Directeur ran het Postkantoor VOKSTER KEmiSGEnXG Inrichtindkn wblkk gevaak schade of hindeb rüsnen vbkoobzakbn BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 6 en 7 der Wet van den 2n Juni 1875 Staatsblad No 95 Brengen ter algemeene kennia dat op de Secretarie ter visie ia gelegd een verzoek met bijlagen van Gebr Dercksen om vergunning tot het oprichten eener bakkery met heeteluchtoven in het perceel gelegen aan de Vest Wyk O No 634 Kadaster Sectie D No 1821 Dat op Zaterdag den 14 October 1893 des namiddags ten een ure op het Raadhuis gelegentieid is om bezwaren tegeu de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 30 September 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BR OUWER Iteurs van Amslerdam 29 SEPTEMBER Vor krs lotkoün 81 81 98 96 100 92 9i 79 78 76 t 76 76 20 20Vi 20 l6 62 93v j 93 93 8 98 98 lUl l 10 59 81 ai 22 22 28 102 4 63 36 IS 97 98 95 58S 593 lOOV 81 100 203 1S9 isg Ö4V 3 101 100 134 96 79 Si 88 92 H9V8 US lOOV 49 49 8 5 RO g 119 121 IS3 B 66 8 563 67 99 120 101 104 39 N BDEBLAND Cort Ned W a 2Va dito dito dito 8 dito dito dito 3Va lloKOAa Obl Goudt 1881 88 4 Italts Insolirijving 1868 81 5 OosTBMR Obl in pnpiur 1868 5 dito in zilver 18S8 5 PoaTUGAL Oblig met ticket 3 dito dito 3 llusLAND Obl Oost 2ö Serie 5 dito Geoonii L880 4 dito bij llotliB 188 4 lit ibijliupeL83U90 4 ditoiu j oud leoa 188S 6 dito dito dito 1884 5 Spanje Perpol schuld 1881 4 TuaKEU Gepr Conv Won 1390 4 Geclüüuing serie Ü Ooo teenini serie C ZülDAra RBP llec v obl 1892 5 Mexico Obl Buit Sch 1890 6 Venezuela Obl 4 oubop 1881 AUSTEaDAM Oblijfatitill 1861 3Vi ROTTEBDAM Stu l löHH 1886 S g Nbd Afr Kaudelsv nand Aroudsb Tab Mg Certitioateu Doli Mantwhappij dito Anili llypotbüekh piindbr 4 Cuit Mij der Yorstüul iiand s Gr Hypothöekb paiidbr 4 Nederlandsohe bank aand Nuil naadülmaatscb dito N VV Puc Hyp b paiidbr 5 Eott liypotheakb paiidbr 4 Utr Hypotheokb dito 4 OosTENR Ooat Uong bnrikaaud RusL Hypothoükbank pandb 4 g Aheoika Equit bypotb paudb G Maxw j i Pr Lion cert 6 N ed Ho l IJ Spoorff Mij aand Mij tot Expl V St SpiT aand Nei Ind Spoorwegm aand Ned ïïuid Afrik Spm aand 6 dito dito ditü 1891 dito 5 iTALiE Spoorwl 1887 89 A Eobl 3 ZuidItal Spwraij A M obl 3 Polen Wnrscbau VVeonon aand 4 RusL Gr Kusa Spiv Mij aaitd 6 Baltiscbo dito aand 91 Fastotva dttu aand 5 Iw ng L ombr dito aand 6 Kurak Ch AzowSp kap aand 5 Loaovvo Sewast Sp Mij obllK 6 Orel Vitebsk dito oblig 5 ZuidWest diio aand 5 dito dito oblig 4 103 132 130 10 100 50 85 18 13 102 81 108 103 67 I 41 9Va 169 105 106 99 99 115 116 8 81 AMEBiKA Cöiit Pac Sp Mij obl 6 Chic Nortb W pr C v aand dito dito Win St Potur obl 7 Denver Rio Gr Spin oert v a Illinois Osfltral obl in goud 4 Louisv NashvillüCert v aand Mexico N Spw My lebyp o 6 MisB Kansas v 4 pet prof aand N York Ontario West aand dito PenuB Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in i oud S St Paul Minu Maait obl 7 i ü Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Cul Ie hyp O 5 Unada Caa Soath Curt F aand Vbn C Rallw Nav lo h d o O Amsterd Ounitbus My aand Rotterd Tram weg Maats nand 106 Ned Stad Amsterdam uaiid 3 Stad Rotterdam aaud 3 Beloib Stad Antworponl887 2 j Stad Brussel 1886 2 a HoNo Theisb Itegullr Gesetlsch 4 OoBTENR StaatsteoDing 1860 S K K Oost B Cr 1880 S 29 108 Spanje Stad Madrid 3 1868 Nbd Ver Baz Hyp Spobl oert 6 BEKENDMAEING Conform artikel 30 W v K Bfl akte den lie September 1893 gepasseerd ten overstaan van den oadergeteekenden Notaris te Waddinxveen heeft de Heer IlEi DRIK AL BLAS ïunioh ook genaamd tegelbakker te Waddinxveen zflne Handelszaak de TEGELS A KKISBIJ door hero gedreven onder den naam of firma H ALBLAS gevestigd te Waddinxveen verkocht aan de Heeren BAREND HESSELINK tegelbakker Waddinxveen en HUIJBERTüS STAM koopman te Weesp met het recht voor dekoopers die handelszaak te dryven onder die Firma hetzg alleen of met hun beiden met of zonder ia vereeniging met anderen en met het recht om die firma aan anderea of aan een hunner in vereeniging met anderen of alleen over te doen zonder echter dat in een dier gevallen de genoemde verkooper of diens erfgenamon nu of in den tyd tot eenige aansprakelykheid is zal of zullen zyn gehouden Namens partijen Mr I MOLENAAR Notaris Waddhixveen 28 September 1893 UIT DE HAND TE KOOP Een BOUWMANSWONING c a benevens een party uitmuntend WEIen HOOILAND legen io den polder B o niendaal onder de Gemeente Waddinxveen ter grootte van ruim S Morgen Om ie aanvaarden Kernttni en Mei aanstaande of zooveel vroeger als kan worden overeengekomen De verkoopster is genegen 5000 Ie hypotheek a 4 er op te honden op de gewone conditiën Nadere informatiën bg de Eigenaresse de wed S BLONK en Notaris Mr L MOLENAAR beiden te Waddinxveen GROOTE AFSLAG VAN Rundvleesch alles eerste Kwaliteit en nette Bediening per 5 ons BIEFSTUK ƒ 0 50 RÜNDEBRIB en ROLLADB z been 0 40 Met been 0 35 B0A8TBEEK 0 42 LAPPEN en GEHAK 0 35 KLAPSTUK met been 0 32 Aanberelend S DE JONti Korte Xlendeweg No 73 Wed JM illOL Korte Tit ndewc D 3 ia het goedkoopste adres van Nieuwe parapluien en reparatie S PÜIKE OUDE SCHIEDAMMER GEUEVEE Uerk NIGHTCAP Verlcriigbaar bij M PEETER8 Jz N B AIb bewija van echtheid is oHoliot en kurk steeds voor£iea £ vsD den naam der Firma P HOFFE J F MUM K LANGE TIENDEWEG D No 62 berichten aan hnn geachte clientèle van af lOCTOBEK hun zaak ZOSDA GSgeopena is voormiddags van 11 tot 2 uur s avonds 6 11 overige gedeelten van dien dag GESLOTEN Het beste adres voor BRANDSPIRITÜ8 30 ets per liter 25 ets per flesch mimi iiiiit levert alle soorten iieinekcn ti Bieren totconcurreerendepryzeB 7 oowel6EBOTTELD als op FUST Vraag Prijscourant en Proerflessflien Aanbevelend ZEÜG8TUAAT No 85 iouila Ui TE KOOP Een goed beklante zaak in Aardappelen groenten ingemaakte groenten Brandstoffen enz in een Volkryke bnurt geen groote huur flinke Bergplaats Spoed is vereiichte Aanvrage fr br letter M bfl W TUK boekh Slaakkade 89 Rutterdam IXïSm Oosthaven B 36 DagvUyks VER8CH ST NICOLAAS diverse Ciebakjes verschille d Elein Gebak etc POSTERIJEN De LIJSTEN der Winter Uenstregeling zSn è 10 Cent aan het POSTKANTOOR verkrijgbaar of bjj de Bestellers te ontbieden De Directeur van het Postkantoor VOKSTËB Openbare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 10 OCTOBER 1893 des morgens te O uren aan het Lokaal Wijk K No 252 aan de PEPERSTRAAT van BEDDEN en BEDDEGÜED solide KACHELS enz Daags te voren op de gewone uren te zien Nadere islichtingen geeft Notaris FORTÜIJN DHÜOGLBEVER te Gmula Ontvangrn ile voor Dames en Kinderen van af 2 en 2 50 in de FINALE UITVERKOOP bjj I S KEISER Korte Tiendew Firma J WELTEK Ontvangen een Nieawe Zending EINISDEFOTTANTESE Neu wordt verzocht op t MERK te letten UIT RRT MaOAZUN VAN M HAVKNSVVAAYZONE GORINCHEM Deze THËËEN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van 7 twee en een Jtalf en een Ned om met rermelding van Nommer 6n rPrys voorzien van nevenstaand iMerk volgens de Wet gedepoIneerd Zich tot de uitvoeriog van geeerde orders aanbevelende J BREBBAAUT LZ ËËN16 DEPOT der Haagsche Beschnitvan den Heer J K SOMMKB