Goudsche Courant, maandag 2 oktober 1893

INo 6i64 Dinsdag 3 October 1893 SSste Jaargang Sociëteit Ons Genoegen Gouda Kleeiing HagaziJD De Stad Pargs Markt A 62 GOUDA Markl A 62 Opening van het Najaars en Winterseizoen Ontvangen Zondag 1 Octo1 er 1893 niM SPECTACLE ® 4IB MlfflTiSlé mimm courant JXieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Een elegante kenze De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlflke Nommers VU F CENTEJS ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 reg els ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letter worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd m 4e f ïüt OPEISING van het WllSTERSEIZOEJS IWEGENS VERBOUWING EN UITBREIDING DER ZAAEl worden alle Artikelen TEGE ONGEKEND LAGE PRIJZEN CITVERROCHT WISB1Uj LIFFMAKN Gouda 136 MARKT 136 LOTEN in de VEIVLOTING BIJ GELEGENHEID DER TT r ij e E aaxdLexaarso arlst ZIJN TE BEKOMEN BIJ A Brinkman Zn Lange Tiendeweg PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 De Laatste Modellen 111 voor Dames en Kinderen De Nieuwste Japonstoffen met bijpassende Garneering BABLMAl lV en Co Ben PBACHTVOLLE COLLECTIE voor NAJAARS COSTUMES ESKIMO PALETOTS Um FALETOTS Flokkoané FALETOTS Al deze Goederen worden NAAR MAAT geleverd onder garantie van coupe solie e en nette afwerking Zie de Etalagfe i REEËLE BEDIEMN6 GOUDA VRAAG VOLLENHOVBN S EXTRA STOUT per i fl 121 wilt BASS Co EXTRA STOUT prr i fl 15 cent VAN VOLLENHOVEN S LAGEtt BIER per V fl 12 cent per i A 6 oi nt Aanbevelend M M BELONJE KAAM O 183 Uouda SD lp rsdriik ru A Buhkiun Zoom BIËRBOTTËLARIJ Korte Tiendeweg D 93 Do ondergeteekende beieelt zich bg voortduring beleefdelijk aau voor de LEVERING der Eerste Soort BIBBES uit de Bronwerg db Gbkroondh Valk f Van Vnlirnhoven s Extra Stool Toor Bloedarmen Maagiyders Zwakken en KraamTronwen als raeeat Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door mg steeds belegen afgeleverd 0gr Vraagt s v p PRIJSCOURANT E 7M WUNCfAASDEN HERFST PALETOTS Batiné PALETOTS Plokkonné PALETOTS WINTER COLBERTS Cr 1 s t e r s Jongeh DKMI SAISONS WINTER PALETOTS JEKKERS WINTER JASJES GBOOISXB SOBTEEÜING PSILEBIHE JASSEN BILLIJKE PRIJZEN Zijden en Gloria PARAPLÜIES voor HEEREN en DAMES Bahlmann Co GOUDA C F BUSCH MARKT NieDwe Zending TRICOT TA1LLE8 DOEZEN EN ROZEEN OPilOEPIf G ALLEN die belangstellen in een nienw soort SOBRIJF of COPIEERINKT die nooit dik wordt kunnen gratis proefflesohjes bekomen in den kantoorboekhandel van Wed A QUAINT POTTEBAEEEES Tegen 1 NOVEMBER e k woidt GEFBAAOD een Meesterknecht in eene der hoofdsteden van Gelderland Bekwaamhei nbesproken gedrag agn de eerste voorwaa WP LOON nader te bespreken Brieven onder motto Meesterknecht bg den Boekhandelaar flrma H uh BOET Xijmegm luternitionale Speci lileiten Gezeiscbtp Directie VLEUGELS van RoiterJom MT Zie Tableau de ia Troupe 9m op de Strooi en Aanplakbiljetten t Aanrang 8 uur Bureau geopend tea 7 uur ENTREE Voor H H LEDEN 45 ets NI ETLEDEN zoowel Stadgenooten als Vreemdelingen 75 ceuis NaatschappIJ tot Exploitatie van Staatsspoorwegen AANBËSTËDIITG Op DINSDAG den 17n OCTOBER 1893 des namiddags ten 2 ure locale tgd aan het Centraalbureau der Maatschappg tot Exploitatie van Staatsspoorwegen bg de Moreelse Laan te Vtreeht van Bestek No 637 Het maken van een geboawtje Voor privaten en waterplaatsen en het inriobten van Bureau coor den stationschef en de posterijen op bet station QODDA Begrooting 2600 De besteding geschiedt volgens g 46 lan bet bestek Het bestek ligt van den 19den September 1893 ter lezing aan het Centraalbnrean bg de Moreelse Laan en aan het burean van den heer SectieIngenieur H E BEUNKE te Utrecht en is op franco aanvraag per brief aan genoemd Centraalbarean Dienst van Weg en Werken te bekomen tegen betaling Van 1 Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalburean Dienst van Weg en Werken en door den Sectie Ingenieur voornoemd Aanwyzing op het terrein zal geschieden den 9den October 1893 ten 10 nur voormiddag Weet Earopeetehe lijd Utrecht den 16n September 1893 Openbare Vrijwillige Verkooping O OTTID A ten overstaan van Mr L MOLENAAR Notaria te Waddinxveen in bet ScitAAK ORDff op 16 s morsens ten 11 ure TAN Het uitmuntend ter nering staande hecht en sterke keurig net onderhouden WINKEL EN WOONHUIS genaamd DE VLIJT onit de ryaatraat JTf fc M te OllDA waarin thans Winkel in LAARZEN SCHOENEN enz Kad Sectie O No 2517 groot 03 Cent Het perceel heeft vrgen uitgang Achter de Kerk is voorzien van Waterleiding n velerlei gemakken Verhuurd tegen ƒ i20 per jaar tot 13 Nov 1893 op welken dag de kooppenningen moeten worden Iwtaald en bet perceel vrg van hunr is te aanvaarden Te bezichtigen Woensdag en Vrgdag vóór en op den Verkoopdag op de gewone nren BREEDEtt IN BILLETTEN Nadere inforniatiin ten kantorv van genoemden Notaris MOLENAAR te Waddinxveen m mVEILLEDSi Dit wonderbaarlijk Water maakt het haar zacht en glansend en doet in weinig dagen de grgze haren geheel Tordw nen Alleen verkrygbaar 1 00 per flacon b LOUIS P WELTER Coiffeur WESTHAVEN B 193 BINNENLAND GOUDA 2 October 1893 Aan het posttcantoor Gouda en de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand September 1893 in de Rgkspostspaarbank ingelegd 4318 16 terugbetaald 4395 96 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 3555 Het onderzoek Tan het water der Waterleiding had gedurende September hot volgende resultaat 7 Sept 4 5 Mg permaug kalicua per 1000 cc 14 0 4 22 4 1 It tf IT II 30 6 98 In de Spaarbank was gedurende de maanti September de inleg 9578 22 en de teruggaaf 4286 96 Gisterenavond bad in de Sociëteit Ons Genoegen een Conceit Varié plaats onder dirictie von den heor Vleugels De verschillende nummers van het programma werden uitstekend uitgevoerd De Solo Pistonniste en do Musicaliscbe Eïcentriciteiten oogstten veel byval Bü een volgend optreden gelooven wi dat er nog meer publiek opgewekt door degeen die aanwezig waren en zich bestgeamoseerd hebben het gezelschap een bezoek zullen brengen Gisteren had van wege de WielrgdersVer eeniging alhier een onderlinge wedstr d plaat orer 10 K M en 2000 M De uitslag van de 10 K M was 1 A C Koster in 22 58V6 m 2 D Maarschalk in 23 38Vs m en 3 J vanOa in 23 46V m De uitslag van 2000 M waa 1 A C Coster 2 D Maarschalk en 3 A van Oorschot Bü de 10 K M w i=i de aankomst te Haastrecht Coster Maarschalk de Raadt van Os en Oorschot Aan de r kiuniversiteit te Leiden is voor het voorbereidend examen in de godgeleerd beid gesla d de heer B Boers CJzn en aan die te Utrecht voor het candidaats examen geneeskunde do heer F G J Steenme er Gisteren werd op h t plein voor de Kazerni eene photographic genomen van de leden der Afd Gouda v d Bond Fan Oud onderofBeioren De fraaie banier waa natuurlek niet vergeten FEVILLETOX EEN Urr DUIZEND I 8 Zjj h in den roaw ovor baar meoster Het vorigen jaar met Paascli ia hij overledon Zij had hora vijfiig jaar gwlienil lioni en zijne fnniiiie gediend op eene gelieel oeniga ivijzc dio i eer on go li ctilenia moet gehouden wordon II De gefchiedeoia die ik u rerbaien ga vangt aan den Isten Mei van het jaar zoovoe ovon buiten de tosD nog bestaande Woeaporpoon to Ameterdam Is deze modedeeüiig u nift nauwkeurig genoeg weet dan dat ilo eerate Mei net tiet op een Zondag ea dat het heerlijk weder was Volgena een geloofwaardig bericht van ooggetuigen was een dag of drie te voren de wind gaan liggen Vrjjdag had het taoht gomotroegeud Znterdag was de lucht gebiokeu geweest en drong do zon nu en dan door de wolken heen en deed alle moeite ze van den hemel te verdrüren eindelijk gelukte het haar en Zondag stond t den gehoelcn dag zoo rrioudel jk on froolqk te achgnen dat het een lust was om te zien Maar ta nam geen rust na haar zwaren atnjd van den Torigen dag hoewel zo hot had kunnen doen zonder dat iemand er iets van had kannen Eoggoo Keen toen sij do wolken verdreven had dwong ij de kaoppen aan boonea en heosters liofa te Beroepen te Soesterberg en te Herwijnen de heer J Wartena cand te Gouda die voor Sirjansland Kerkwerve s Herenboek Waarde en voor Kats beeft bedankt Tot onderwijzer aan de Herbalingschooi is benoemd de beer M G Emels alhier We herinneren belanghebbenden aan de inschryving tot toelating van leerlingen op den cursus voor volwassenen en op de avond of herhalingschool voor meisjes Die inschryvitfj zal morgen Dinsdag des namiddags 5 uur in de resp sshoollokalen plaats hebben De benoeming van onderwyzend personeel heeft daarna plaats Nog in den loop van 1893 zal worden be gonnen met bet aanmaken van een millioen muutbiljetten van f 10 van een nieuw model in hoofdzaak gelyk aan dat der tegenwoordige muntbiljetton van f50 Elk biljet kost aan t Ryk 6 cent Woensdag werd door den notaris Mr G H Fuhri Snethlage te Woerden geveild 1 Bene hofstee te Zegveld a Woonhuiin den Broek groot 15 heet 4 a 20 e ingezet op f 17 400 b Drie perc land groot 4 heet 64 a 60 c ingezet op f 5000 c Een perc hooiland 3 heet 60 a ingezet op f 2700 d Hooiland 7 beet 37 a 90 c ingezet op 4200 e ld 3 heet 7 a 80 c ingezet 0 if 1800 zynde samen f 31 100 Afsl 4 Oct a 8 2 Eene hofstede in den polder deBree onder Rietveld te zamen groot 18 heet 92 a 40 c Ingezet op f 30200 werd deze hofstetl afgemynd op f 2200 daarboven door den beer C Kasteleiju qq te s öravesloot Een koopman te Neurenberg die in Augustus 1891 naar Amerika ging wierp eeiiig uren voor de aankomst te New York een flescli in zee waarin een briefje met het verzoek den koopman te willen berichten waar de fieecli aan land gespoeld was Het Deensche gezantschap te Berlyn liet nu dezer dagen den koopman weten dat de fiescb ua 20 maanden 0 i zee roudgezwflfkt te hebben in April van dit jaar aan de kust van IJsland gevonden is Tot bewys werd den koopman het brieve toegezonden Zooals blijkt uit de mededeeling van den burgemeester te Rotterdam is in de verloopeii 24 uren 1 nieuwe lyder aau cholera asiaticii aangegeven Dit ziektegeval deed zich voor oponen en de blaadjes moesten tioh ontplooien of sij wilden of niet Ook wekte zg de vogelen op tot vreugdo en spoorde de vïasohen aan tot bl dBchap en t gelukte haar wonder wel bn dd meesteu Met een vroolijk gezang vervniden do vogels de lucht en de vissoben apartolden in bot water dat het onmogelijk was ze te volgen met hei oog Alleen bij enkele oude dikke musachdn vond haar opwekking geen weerklank in de goot van een hemelhoog huis bleven zij naast elkaar zitten en ergerden zieh dood aan do dart lheid van hunne jeugdigo medemussohon n t Ia waar zei de een bet is een ouderwetsohe Meidag maar hooft t Opperwezen dien sohoonen dag gegeven om zóó uitgelaten rond te fladderen of met elkaar op een tak te gaan zitten en gekheid te maken Doch aau dien onzin stoorde het jonge volkje zich nibt en de vriendelijke Meizou gaf dien bcdiUers ook geen gelijk want niet alleen dat zij voortging de redetoozo schepsels op te wekken tot vreugd en tierigheid maar ook de menachuu tooverde zij hun woningon uit en zij riep ze naar buiten Het moot gezegd worden ook bij hen ron l hare opwekking algemeen weerklank ook onder hen Tond men wel eenige oude gepensionueerde of oudaohtige wij zullen ze maar musaohon noemen die er vroeger wel andera over gedacht hadden maar zich nu ergerden dat allea de stad ontliepen en niet zooals zij den dog des Heeren in eare hielden door naar de middagkerk bg Di SiLoalenburg te gaan die was het niet een ernstige wenk voor het lichtzinnig volkje net ovor den Sabbath preeken zou Maar de meesten lieten zieh niet weerhouden na des morgeoi gekerkt q by eenen stoker aan boord von het Engelsche omschip Gena liggende in de Spoorhaven De man werd uaar het hulpziekenhuis te Crooawgk overgebracht doch bleek bij aankomst reodp te zijn overleden In het geheel hebbon zich nu van het ontstaan der ziekte op 21 Augustus af 45 gevallen van cholera aldaar vooi edaan waarvan 27 met doodelyken afloop terwyl 12 lyders hersteld zyn en 6 nog in behandeling blyven Reeds in de eorste dagen von Septembei werd door eenen soldaat uit het kamp by Laren op de heide aan den boschrand een vronwonhemd met bloedvlekken in de rugzyde gevonden Het kleedingstak was losjes opgerold Daar toen echter omtrent het v rdwynen van Sarn Jnett en Marie Schmitz nog niets bekend was sloeg de militair niet veel acht op de vondst en wierp hy het hemd weder weg Waarschynlyk zal men thans dit voorwerp weder gaan opzoeken Wy meldden onlangs dat de recherche beslag zon leggen op een kistje medioynen dat De ong bji eene wednwe te Utrecht acbter had gelaten Het is echter gebleken dat de vrouw die gelyk men zich herinneren zal voor eem om van 300 werd bestolen oahetverdwyneu van haren huisvriend het bewuste kistje heeft weggeworpen Mr Treub schryft in het Sociaal Weekblad Nu hut ambt dat my dezer dagen werd toevertrouwd het ray onmogely k maakt d redactie van het Sociaal Weekbladi geheel op Diy to blyven nemen is het my een genoegen te kunnen berichten dat de heei Pekelharing zich bereid verklaard hoeft ah mede redacteur op te treden Prof Pekelharing leverde tot nu toe iti hoofdzaak de artikelen over buitenlandscbe gebeurtenissen van sociale beteekenis aan het weekblad De beer I A van Ryn van Alkemade van wien eene schoone Bataksche verzameling aati het museum aanwezig is heeft s Ryks Ethnographisch Museum wederom met de navolgende voorwerpen begiftigd 1 model Maleisch huis 4 fuiken 2 werpnetten en 1 schepnet Geïnventariseerd als serie 940 no 1 8 Aan den schenker is de dank der regeering betuigd De gemeenteraad van Mydrecht heeft een voorstel aangenomen van van het raadslid L de Vlieger dat als volgt luidt Te beginnen met 1 Januari 1894 zal aan de ouders van kinderen boven de 6 en beneden de 12 jaar ou met eenige haast wat gebruikt te hebben toog do nijvere bevolking van Hollands hoofdstad in grooto getale naar de onderscheidene plaatsen die gelegenheid lot ontspanning na inspanning aanboden Ik moet eobler doen opmerken dat zelfs wijlen Bduard Stumpff er in die dagen nog niet naa daoht het Amaterdamscbe publiek op fijn matinees musicales te vergasten zoodat de verzoeking nog niet bestond om zijn mcdemeuschen te ergeren door na s morgens het hart uitgestort te hebben in psalmgezang zich a middags te laton stichten door oen 8ym honie van Beethoven of een ouverture van Bach Ook had de beaohaving nog niet aan do hoofdstnlea vau Europa do zoologlecho tuinen geschonken zoodat geen Natura Artis Mngislra onder de sieraden der hoofdstad geleld werd en bg gevolg Amstets burgerij nog de gctegenbetd miste om haar naliturkeonis te verreken door oplettend de wilde sprongen der apen in hun kooi of den diepen sfajap dor slangen m hun glaion kasten gade te slaan Maar des al niettemin wis de hoofdstad toch rgk aan plnatsen van ontspanning natuur eo kunstgenot rijk ook aan wandtlwegen waar men de achoonhotd OU rgkdom der natuur kon bewonderen I L e ngvore burger die oen week acbter do toonbank gestaan had en zich eens vertreden wilde kon in dio dagen een fikschen kuior lauga de beroemde slatuintjes doen een wandeling bjj uitstek geliefd door don winketier op den Haarlemmer en Kieuwendgk woonachtig Met genoegen gluurde die bravo door do reien dor hooge schmiingen waarmede aan den dénen kant de weg betimmerd was en hg vormoakle zioh ia de lange bedden woonachtig in de buitenbnnrt Blokland van wege de gemeente eene jaarlyksche toelage toegekend worden van 10 voor ieder kind onder beding dat zy van een hoofd eener school een bewys overleggen dat zy een vol jaar trouw buiten de gemeente Mydrecht hunne school hrbbeu bezocht c Dit besluit zegt De Gemeentestem achten wy aan ernstige bedenking onderbnvig Het valt niet in de termen van art 82 al 2 der onderwyswet want dit art daargelaten nog dat hier vau geen topenbar belooningen of eereblykeu sprake is heeft zooaU ook ait de 3de alinea blijkt het bevorderen van schoolbezoek binnen de gemeente ten doel Het besluit beoogt naar ons voorkomt de oprichting van eene openbare school in de genoemde buurtschap of de aanstelling van meer onderwyzers in eene daar wellicht reeds bestoandeschool te besparen Voor zoover nu de vastgestelde toelage wordt uitgekeerd aan do ouders die hunne kindereti naar eene bijzondere school buiten Mydrecht zenden ts deze uitkeering naar bet oordeel van Do Gemeentestem in stryd met art 3 laatste al van genoemde wet waarby aan de gemeenten allo ook cmiddetlijke ondersteuning aan byzondere scholen is verboden In gelnken zin besliste het koninklyk beslnitvau 18 Haart 1877 Op de Waal naby Gameren i op 3 Augastna 1 1 het ijzeren schip Jacobni geladen met yzererts groot 424 ion gezonken Sedert dien tijd is het vaarwater aldaar zeer belemmerd en wel dermate dat vóór zonsopen na zonsondergang geen stoom of zeilschepen mogen passeeren terwyl de overige uren van den d het eene vnartnig na het andere door van wege den Waterstaat gestationeerde stoom bootjes langs do nauwe geul worden gesleept Eenige weken is men reeds bezig met lichten doch wegens het telkens breken der kettingen waarmede het vaartuig word opgevyzeld zal het lichten gestaakt wordenen znl men overgaan om het wrak door middel van dynamiet te doen springen Op 18 September heeft Ooms op de rivier Pasaaic by West Arlington indeonraiddellyke nabyheid van New York geroeid tegen den amateur Carney die in een wedstryd te Newark waar Ooms voor Hedley de vlag moest stryken niet mededeed Deze Carney is een geducht roeier vooral op de lange baan maar hy roeit nooit anders dan man t en man Toen Ooms aan den start verscheen dus wordt in een particulieren brief aan Het N V d Dage medegedeeld werd hy oitgelachen door de Amerikanen die het bespot met wortelen en sla der warmoezeniers terwül deafgeknotte wtlgon de groene sloot en de schraleweiln iden san do andere zijde van dien smallenweg een eigenaardige bekoorlgkheid badden voorden man die zes dagen in de week niets andersvan de natuur te zien kre als de verlepio groentenvan den winkel tegen over hem Zg die opzagentegen zulk een groote wandeling en schrikten bijhet denkbeeld vau gdo stad uit te gaan verkozenffde FraoBche tuin in de Filandsstraat Ën waarlijkhot minder aangename aan een tocht langs deuitwasemende Prinsongraoht vorbondon werd ruimBchoots vergoed door het lommer dat enkele keuriggesohoten linden en in houten bakken geplaatatosparrenboomen over een ruime plaats verspreiddrn t Is waar sommigen beweerden dat bet er altijdtochtig was en dat do zon er nooit doordrong datmen eigenlgk niet buiten was omdat de plaats aanallo kanten door hooge muren omringd was maarde voorstanders vonden hierin juist de goedezijden van dat verblijf mon loopt daar dan geengevaar door do zon verbrand te worden on is voordon Noordonon Ooctenwind altijd beschut spreekona niet van Stadlander voegden zg er b daarii het niet uit te houden en daar krgg je ons nooit I Gelukkig voor den kastelein van Stadlander datniet allen zoo dachten de man had integendeelveel begunstigers hetgeen bg vooral te dankenhad aan de overdekte roeisohuitjea waarmede hijde gasten langs de stille Wetering liet balen aande ontelbare hengels voor t geéerd publiek aande groote totobel aan de kegelbaan en aan dengroen geschilderden koepel waaruit men zoo verover hst land kon lieo Wordt warvolfd