Goudsche Courant, dinsdag 3 oktober 1893

Aaiiscvaifgco I October T Ud van Greenwich Directe SpoorwegverlMing mefliuUUA Wrnterdieiist 1893 94 BOUD4 0TtlSRDAM 12 58 1 06 1 12 1 19 1 28 TERDAMnOIIDA 10 17 10 27 10 84 10 41 10 47 12 08 12 40 2 3 48 4 20 7 45 8 QOODiDBN HAAO Oouds 7 30 MO 9 04 9 37 10 49 12 11 18 81 1 01 1 87fk65 4 43 ii 8I 6 6 7 13 8 85 9 17 10 15 11 11 11 30 4 C ri j A G a H o 5 43 7 80 T 139 23 9 16 10 1111 33 12 16 1 33 2 15 2 45 3 43 Vaorli 6 64 10 80 1 44 N ll d3 69 1 49 Z 15oi w6 08 10 32 1 68 Itl Kr 6 l4 8 04 if M6 19 10 41 2 09 amU 6 311 90 3 13 9 iS 10 16 10 S 18 03 12 46 2 30 8 45 3 15 4 13 UTRBOHT GODD UlMo ll 6 3 1 7 50 9 3 53 ll Jt 13 03 12 50 i lO 3 58 4 43 0 86 HinneUii 6 47 1 03 lO Oj U 19 W wrioi 6 51 8 10 10 15 13 86 H ie8 12 9 18 9 34 10 07 11 27 12 41 18 61 1 4 1 67 4 25 B ar 6 56 6 U 7 43 3 55 10 1611 16 1 n OI D A U ÏRBCIIT Qoada 6 36 6 40 7 55 8 09 8 21 10 19 10 56 12 iS 3 23 3 ia 4 1 1 17 6 83 6 01 7 4S 8 3SOadow 6 60 6 64 11 09 8 37 6 37 7 59 Woordsn B B7 7 018 11 8 40 11 16 8 41 5 04 6 44 6 17 8 06 Harmalao 6 04 7 08 8 46 11 83 2 61 5 lü 5 50 8 18 ütcMhl 6 18 7 28 8 88 8 41 9 10 61 11 45 1 80 3 04 3 50 4 43 6 2 6 216 35 8 28 0 10 O O U U A A M ST B R 1 II Goada 6 8 21 10 06 10 55 12 11 2 51 4 t7 5 33 7 45 Amilordam Wo 7 5 9 10 10 65 18 19 1 3 40 6 45 6 35 9 8 llUtaidaB 0 1 8 U 11 10 1 1 S 6S 60 9 67 3 34 4 06 4 66 4 12 4 21 3 50 4 37 5 80 7 08 AHSTÜRDA H O O U D A 9 40 11 10 11 27 8 40 9 65 11 96 11 48 8 56 10 44 18 16 12 65 9 50 Amst TiIam O S AnMlar Um Wp 6 50 Ooud 7 10 telgk vonden om te roeien tegen iom nd die op deze baan van 1 myi uog sterker was dan Hedley B j het afgaan nam Carney onmiddellyk een grooten voorsprong en verwijderde zich meer en meer maar Ooma kwam met zijii gedachten Isiiigen qlag aanzetten haalde meer eii meer in lag na eene halve miJI geiyk raet Ön tegenstander die blykhaar te hard vau stal was geloopen en kwam daarna voortdurend meer voor zelfa zoover dat Carney het onhoudbare van den Btryd inzag ea niet voortroeide Uü het eindpunt konden de Amerikanen hunne oogen niet gelooven on meenden aanvankelyk dat Carney voor de aardigheid i a kleuron van Ooms had gekozen Toen zy echter zagen dat het inderdaad that Dutchman Oomsc waa waren zy verslagen zoodat er geen sprake was van eenige cbeers Zyn medereiziger de heer Schola en de hotelhouder bij wien hy logeerde en die het gewaagd had eenige dollars op bem te wedden waren daar om Ooms geluk te wenschcn vOoms had de baan van l myl afgelegd in 8 min 30 sec en had daarmede bet record van Hedley 8 min 4G soc geslagen Waarechynlyk zal hy thaiiH in Amerikn blyven om nieuwe lauweren te plukken onder de kleuren rau Triton een der eerste roeivereenigingeu in Amerika onder wier leden hy zal worden opgenomen De officier van jiiBtitie e Arnhem bericht dab by door den minister van Justitie is gemachtigd do premie op het viudeu van hei lyk van Sara Jnett tot f 100 te verhoogun en voegt daarby dat genoemde vrouw sedert 7 Juli is verdwenen maar dat indien zy vermoord is dit evenzeer by Zeist Nijmegen oj elders kan zyn geschied als in den omtrek van Arnhem Volgens de HaarI Ct zou gifiterochtend de hoofdinspecteurrechercheur Batelt in een Amïterdamsch pandjeshuis beslag gelegd hebben op den verlovingsring van Sara Juett een in Engeland vervaardigde gouden ring met het gewone symbool een strik der liefde er op Donderdag avond ontmoette een Amsterdamsch journalist in een koffiehuis emt yner bekenden die hem vertelde niet lang geledon van de Jong voor een prikje den ring tp hebben gekocht Wat er van geworden was zeide hy zich piet goeti meer te herinneren Hy geloofde hem weer weggeachoukeu te heb ben De journalist doelde dit tatftüiyk npokriei luidende verhaal Vrydag raorgen aan den rechercheur mede die nu weldra den ring in het pandjeshuis terugvond waar men hem den lOn Juli bad beleend Onwillekeurig vraagt men op welken datum die bekende den ring dan gekocht heeft Indien hg hem weggegeven heett aan een ander en deze hem heeft beleend op 10 Juli zou men er wel toe komen dat die koop reeds vóór 8 Juli moet hebben plaats gehad Maar het is tooh ook niet aannemelyk dat de Jong al vóór dien datum den trouwring zyner vrouw verkocht heeft Te Dordrecht zyn vier minderj irige meisjen van elders die verdacht werden daar eeu oueedülyk leven te leiden door de politie naar de ouderlyke woning teruggebrach i Als een onfeilbaar middel om by de loting voor de nationale militie een hoog nommerte trekken werd dezer dagen een aanstaand loteling hoog serieus aangeraden om gedurende de laatste acht dagen voor de toting niets dan snyboonen te eten I Wy hebben zelf den brief gelezen waarindeze raad vau een aohtbare oude juffrouw stondneergeschreven Dtr Ct Gisteren 1 October was het 12 jaar geleden dat de Rykspostspaarbank geopend werd Deze nuttige instelling vierde dun haar koperen feest 7 85 8 35 7 32 s n 7 39 8 4S 7 8 66 7 56 9 06 Goada Moordrecht Nieawerkerk Oapelte Botterdam 7 Botteniiin 6 Capolle 5 10 Niouwerkerk 6 19 Moordrecht B 26 Ooadl 6 38 e O 6 18 6 81 8 29 6 85 1 13 1 18 1 24 1 33 1 88 Zer M 7 42 8 62 Bl Kt 7 47 Z Z g 7 68 9 01 N aL d 8 02 Voorb 8 07 9 13 11 12 By die elefjonheid eeft een der hnnfdanih lenaren de heer Du Boia een overzicht van de resultaten der bank Hieruit blykt het volgende Van 1 April 1881 tot aan het einde van de maand Augnstus 1893 zyn in het geheel gedaan 4 931 132 inlagen en hebben 1 466 200 terugbetalingen plaats gehad Die inlagen vertegenwoordigen te samen een bedrag van 103 850 868 de terugbetalingen eene som f 76 576 450 terwyl op het laatst dier maand het gezamenlyk tegoed van alle inleggers 387 760 in getal beliep het respectabele cyfer van ƒ 30 509 138 zegge ruim dertig en een half miliioen gulden hieronder begrepen byna 374 millioeu aan gekapitaliseerde rente in nog geen volle 12 jaar De uitschotten van den Staat zyn reeds atbetaald en het inmiddels reeds gevormd reservefonds dat by geen te abnormale toestanden vermoedelijk jaarlyks niet onaanzienlyk zal wassen mag aan het einde van het jongste balansjaar op b 100 000 worden geraamd Behalve aan den gebleken spaarzin van een goed deel onzer bevolking zyn deze goede uitkomsten voorzeker in geen geringe mate te dankeu aan de voordeden welke de Ryksposispaarbank boven andere inrichtingen vau dien aard aanbiedt Zy toch geeft volmaakte zekerheid daar de Staat zonder eenig voorbehoud de terugbetaling der gestorte gelden waarborgj By haar bestaat byna elk uor van den dag gelegenheid geld in te leggen en terug te halen Voorts ifl een niet te miskennen voordeel gelegen in de omstandigheid dat op een spaarbankboekje door het eene postkantoor uitgegeven aan alle de andere postkantoren van ons land zoowel terugbetaling gevorderd als verdere inlagen gedaan kunnen worden Het is dan ook geen wonder dat men voornemens is den werkkring der Bank uit te breid en Zooala man weet wordt er op het oogenblik onder meer gedacht aan het nemen van maatregelen om door tusachenkomst der Postspaarbauk voor hare inleggers inschryvingen op het Grootboek verkrygbaar te stellen terwyl het denkbeeld sohynt gerypt om haar ook aan de levensverzekering dienstbaar te maken een denkbeeld dat reeds by de algemeene beraadslaging over hoofdstuk IX der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1890 werd overwogen Medegedeeld dient nog slechts het niet onbelangryke feit dat blykens de daaromtreiügehouden aanteekeningen van de ruim 44360 personen die in het loopend jaar 1893 tqtdusverre als inleggers toetraden de jeugd nai verhouding het grootste contingent vormti dÉ daarna de dienstboden en allerhande bedieifden h t sterkst zyn vertegenwoordigd en d tverder do eigenlyke arbeiders en een anderecategorie van personen die nog gerekendkunnen worden tot den kring waaruit Rykspostspaarbank hare cliënteele by voorkeipbehoort te recruteeren met een bevredigendpercentage volgen Het versohynset dat zooveel boekjes te name van kinderen luiden heeft in zooverrtc beteekenia van belang dat is by hen eeiimaal de gewoonte opgewekt om te sparen de kans beslat dat dit gewoonte blyft voor het leven en dat dit diensvolgens ook de deelneming in de Rijkapoatspaarbank moet bevorderen 10 56 ii oa 11 09 11 18 11 85 12 38 BOT 9 61 7 47 8 18 10 03 10 11 6 11 6 16 6 88 6 31 6 36 lO ll 6 20 1 40 18 10 03 10 32 10 23 10 31 10 62 10 08 U IO 11 25 Zaterdag waa het 25 jaar geleden dat het eerste nummer van de MaaBbode te Rotterdam verscheen Toen de tegenwoordige hoofd redacteurdirecteur de heer J W Thompson zyn bureau betrad vond by dit sierlyk met groen versierd Hy werd daarna gecompUraeu teerd door de leden der dagelyksche redactie en door die der administratie welke laatsten hem als blyk van sympathie een notenhouten bureaustoel aanboden Vervolgens werd hy namens het personeel der zettery en drukkery gecomplimenteerd dat hem een zilveren inktstel met inscriptie aanbood Nog altyd blyft De Jong volhouden dathy 30 Aug met mejuffrouw Schmitz naar Londen ia gegaan en 31 Aug des avonds alleen van daar is ternggekferd Tegenover den rephtercommisisarii staaft h ie bewering zelfs door persoueu te beschryven die met hem op de boot gewpest zouden zyn en die dan ook openlyk iu de dagbladen door gonoeipdon rechter zyn opgeroepen Die bewering blykt thans echter allen grond te missen Dank zy deu van even veel yver als scherpzinnigheid getuigendcn uaaporingen van het hoofd der Recherche den heer C Batült zal De Jong eerlang in tegenwoordigheid veu eeuige onwraakbare getuigen worden gebracht die hem zyn doen en laten in dit beteekunisvol tijdsverloop heel anders zullen schetsen De kastelein van het koffiehuis Thorbocke ttemhrandtplein 4 kan nanielyk ouder eede verklaren lo Dat de Jong aldaar iu den avond van 30 Aug den avond dus dat hy het bekende te tegram uit Bussuin had verzonden heeft doorgubracht en na klokslag van twaalven eenige gasten onthaald en het Wilhelmus gezoiige 1 heeft ter eere van don pas ingetreden verjaardag onzer Koningin en 2o dat De Jong dea morgens 5 uur in ge zölacliap eener jonge vrouw van verdachte zeden naar de Nes is gegaan Deze vrouw is reeds gehoord en uit de gtjtuigenie van andere vrouwen eveneens door den tmer Batelt ondervraagd ia verder gebleken lo dat hij in den avond van 31 Aug omstreeks 9 uur van buiten komende uit de richting Bussum op het Damrak door eene vrouw is opgewacht in haar gezelschap verachillende herbergen bezocht en het vuurwerk op den Amstel bygewoond heeft 2o dat hy in haar gezelschap een bezoek heeft gebracht bij den waker der tn aanbouw ijnde pereeBJen aan de Luthersche kerk aan het Spui dien waker opdragende te onderzoeken of iu de Spuistraat ook een bordeel te koop was en dat hy door tusachonkomst van dien waker later inderdaad dergelijk huis gekocht zou hebben indien de zaak niet op zyn geiuis aan gereed geld ware afgesprongen 3o dat hy bedoelde vrouw omstreeks half twee in den nacht heeft verlaten en opnieuw zyu intrfjk genomen in hot koffiehuis Thorbecko waar hij bleef tot a morgens en zich toen eensklaps snel serwyderde Derhalve staat nu vaat datjufifrouw Schmitz nadat De Jong op 30 Aug te Bussum om 7 u 17 ra het telegram bad aangeboden hiitgeen door een onderwyzer aldaar wordt büvfistigd ia verdwenen en De Jong naar Amsterdam is teruggekeerd Door den rechercheur Vos is de gouden horlogeketting in beslag genomen dion niej Jtiett op een barer portretten aan heeft Die ketting was voor zestig gulden door De Jong verkocht Een zeldzaam jachtavontuur had deze week ouder Ewijk plaats De jonge heer Hendrik van Kool wijk vnn het kasteel Doddendaal word verwittigd dat zich nan de Waal vier wilde zwanen ophielden Ijlings met een bootje de rivier afgezakt gelukte het hem deze nnderf zoo schuwe dieren onder schot te krygen en hy maakte er doublet op Door haastig nieuwe patronen in het geweer ie st ken vpldehyook den derden zwaan doodelyk neer terwijl de vierde zwaar gewond wegvloog Van een jagersstandpunt beschouwd ia dit een prachtig feit Maar nademaal wilde zwanen niet eetbaar cyu vraagt de niet jagei zich ouwillpkeurig af welk genot do jongeheer Hendrik van KooKvyk van Doddeudaal er in had die vier beesten dood te schieten F Mol in de Aideeling Gouda VAK HET Ned Werklieden Verbond l 84 8 52 4 50 4 57 6 04 5 11 5 80 6 56 6 03 6 10 6 17 6 26 1 44 4 l0 11 50 1 46 1 56 8 08 8 09 16 9 48 3 10 DEN üalo r ilar 7 07 8 13 10 14 12 48 Jwl i 7 2J 8 1 9 34 10 87 12 0112 55 1 22 7 55 8 10 3 6 Te half zeven werd door den voorzittef don heer Holsderver dp vprffadering geopend Uit de groote opkomst meende by te mogen afleiden dat de weg door het WerkliedenVerbond ingeslagen ook hier met sympathie wordt begroet Onder de aanwezigen merkten we ook op den heer Valette onzen afgevaardigde ter Tweede Kamer Geen dynamiet of bajonnetten geen godsdienstleus maar met wettige middelen wil het W V den toestand der werklieden verbeteren Hy hoopte dat tal van werklieden nog zonden toetreden en deelde tevens mede dat na afloop der lezing gelegenheid zou zyn tot debat maar u et voor tegenstanders De hr Mol daarop het woord nemende zeide dat hij eenigszins met schroom hier optrad Hy was maar een werkman uit Workum had geen geld om door het aanschaften van allerlei geschriften nog eeu weinig te gaan studeeren maar het was dan ook enkel zyn doel met de Hollandsche broeders elkauderii meeningen te toetsen Eene zaak was hier anders dan in Brielle waar hy Zaterdag was opgetreden n 1 hier waren eenige dames tegenwoordig en daar niet De vrouw deed z i te weinig mode aan de behandeling der vraagstukken die tegenwoordig aan deorde van den dag waren en toch was zy zoo n machtige factor iu het dagelykach leveu Wie legt de eerste kiem tot alles De vader Kan die zich veel met het kind bemoeien Neen t ia de moeder aan wie die zorg ia toevertrouwd Als de vrouw voor ons is wie zal dan tegen ons zijn vraagt spr Daarom als er wut goeda te hoeren i neem uw vrouw mede lïierzie u zelf was door oen onzer staatslieden ge gd en dit wenschte hy de aanwezigen ook toe te roepen Wellicht waren erook velen enkel uit nieuwsgierigheid gekomen maar die nieuwsgierigheid was nog zoo kwaad niet Men kwam dan toch tot de overtuiging dat ieder het zijne wil bydragen om de samenleving zoo dragelijk niogulyk te maken Als hy een blik om zich heenslaat komt hy tot een andere conclussie Als ieder der aanwezigen maar een steentje wilde aanbrengen dan was het morgen aan den dag anders Het proza der werkelykheid deed broeders mot elkander twisten deed huwelykeu sluiten waarby liefde als ballost overboord werd geworpen waarby enkel berekening gold Hen moeder vertelt met ophef dat haar dochter zoo n goede party doet en ze wordt in de armen gevoerd van een welluateling Hoeveel kinderen verlangen naar den dood hunner ouders waardoor eindelyk de aap binnenkomt Hoevele lage hartstochten zyn er dikwyls bij alles niet in het spel Een geaohiedeuia uit de nabyheid van spr woonplaats echt historisch Er was eens een geneesheer met eere gepromoveerd die zich voornam vau zyne patienten geeu melkkoetjes te maken maar de monschheid wcrkelyk van dienst te zyu Hij werd op straat aangeklampt door een meisje dat hem bad mynheer kom toch mee moeder sterft By gaat mede doch ziet meteen oogopslag dat medicynen hier niet helpen Lucht licht en vooral voedsel had de lyderes noodig Hy legt een gift op tafel en zegt dat ze een buurvrouw moest roepen Door dat er geld was liet de buurvrouw niet lang op zich wachten De geneeaheer kwam dikwijls en won langzamerhand dermate het vertrouwen der zieke dat ze hem hare geschiedenis verhaalde Myn man zoo vertelde zy was braaf en deugdzaam bracht alles thuis wat hg verdiende we waren gelukkig Voor twee jaren ontviel hij mg en waspik dus vader en moeder over myne kinderen Maar och de honger stond voor de deur en hittere armoede werd geleden Ik zond naar onzen broodhoer en maakte hem onzen toestand bekend doch het antwoord was Ik heb den man betaald by zijn leven met de doeden heb ik niets af te rekenen Toen heb ik myn kin d laten bedelen hoewel het weinig ophaalde het stilde toch een weinig den honger Op een zekeren keer echter kwam het met een groote gift thuis die het van een vriendolijken heer had gekregen 10 48 43 9 40 9 47 9 54 10 1 03 10 10 11 02 11 26 11 48 4 45 6 35 7 07 8 10 9 36 4 66 7 17 9 44 6 02 7 24 9 BC 6 09 7 S1 4 40 o o U U A 6 16 6 55 7 37 8 30 10 4 16 4 48 6 21 7 8 05 9 86 4 48 7 06 7 11 6 7 20 9 46 7 26 6 09 7 31 9 64 4 43 6 20 6 61 7 42 8 85 10 08 7 48 8 09 8 60 10 07 10 54 9 04 9 1010 23 9 1 8 419 82 10 40 11 26 4 10 4 86 6 10 4 10 7 23 474 36 7 40 10 01 58 11 01 Dia beer kwam zelf later en h heeft voor dat geld zgu wellust bevredigd bg een zieke vrouw Iu een nette woning ligt een werkraansvronw op baar iekbed nog in de kracht an haar leven Een glimlach op haar gelaat getuigt van zielevrede die bg haar daar binnen heerscht Toch merkt men ras dat daar iets heeft gehaperd Een oude vrouw haar moeder komt zacht binnen en vraagt dan aan de zieke Hoe gaat het Marie maar wat zgt ge vreemd ia er iets gebeurd Ja moeder zegt ze hy die ik liefheb is wedergekeerd en weer vader zyner kinderen geworden Ken gulle kinderlach wordt gehoord en een stem kom mee vader moeder wordt weer heter Hij aarzelt hg durft niet Kom tooh mee klinkt weer die kinderstem en met een stnp ia hg bg bet bed en werpt zich op de knieën Kunt ge het mg vergeven klinkt het stamelend De vrouw drukt hem aan haar boezem en terwgl ze een zoen op zgn hoofd drukt lispelt ze zachtjes O God laat me nu gaan 1 Die man waa een dronkaard De trouwe gade had mot liefde gepoogd hem op den rechten weg te brengen hg had haar geschopt geslagen en daardoor lag ze op baar ziekbed Wat do liefde eener vronw vermag Spr zelf was getuige geweest van dit tafereel Maar vervolgt spr heeft dit alles iets met het onderwerp te maken Ja er zijn misstanden onder alle rangen der maatschappij De rgko welluateling die alles opoffert om aan zgn lusten bot te vieren is verachtelgk maar eveneens de werkman die er zgn kinderen aan waagt om zgn hartstochten op te volgen De werkmansstand bestaat niet uit engelen neen de geheele samenleving deugt nog niet veel In plaats van zooala in deze dagen zooveel gebeurt te schimpen en te schelden zou hg ieder willen toeroepen herzie u zelf Hartstochten kunnen een weusoh voeren tot lager peil dan waarop een dier staat Ik verlang daarom dat men zich vereenigt en al komt er dan in een partijblad een berichtje zooals onlangs met de meeting in den Haag dnt er daar eenige werkliedenverbooders bgoen waren waarbjj een kerel als Heldt presideerde zulke insinuatiën deren het W V niet maar wel de persoon of het orgaan dat ze debiteert Het N W V wil iets doen voor dit geslacht en voor de toekomst voigpns art 1 van hun program Nu kan men wel een program opstellen zoo lang als de dag van morgen maar aU men het niet uitvoert dan geeft zoo iets al bgater weinig Kiesrecht moet worden uitgebreid Ik heb wol eens een lans gebroken voor algemeen stemrecht en ga nu mee met uitgebreid kiesrecht Ik ben zelfs voorstander van kiesrecht voor vrouwen en heb daadoor een complimentje van mej Cohen verdiend Op het oogenhlik is het ontwerp Tak aan de orde en dan zeg ik maar Betar een half ei dan een leegen dop Iemand zakt door het jja moet men dan voor hem er uit te halen zorgen voor een verwarmd vertrek f Spr heeft een gezin gekend waar honger was Eenige heereu hielpen een handje dat was beiflr dan te wachten op de gouden bergen diesocialisten helooven zoo licht ware andera die man in dien tgd uitgestapt Wordt hel amendement van Houten aangenomen dat ieder kiezer een spaarbankhoekje moet hebben dan is spr klaar Hg beeft een zoon bg de marine en de dubbeltjes die deze opspaart brengt hg op e spaarbank Nn heett hg de vrijheid genomen het op zgn eigen naam te laten zetten dan is hg tenminste kiezer Eischt later de zoon het op ja dan ia het weer gedaan en ben ik mjjn kiesrecht kwijt Onze voorzitter wordt in den laatsten tijd beschuldigd van laksheid bg mjj echter staat hg al zeer hoog aangeschreven Twintig jaren ruim is er gearbeid het eerste eindje is nu afgelegd daarop is gemakkelijk voort to bonwen Mijne vakgenooten riepen mg op naar Amsterdam om daar hunne belangen in een sociaal demokratische vereeniging te bepleiten en gaarne gaf ik daaraan gehoor Ik behoor niet tot hen die steeds met horde woorden doende zgn Ik heb gezien dat een moeder haar kind aan den uitgeprangden boezem lei en dat het bloed in plaats van melk kreeg Als vader thuis komt krijgt ge brood was het bescheid aau andere kinderen en toch hot was een lengen voder had geen werk en kon dus g en brood verschaffen Aan den avond dea levens om een aalmoes te moeten vragen ia dat niet hard Een onderwgzer in Friesland gaf als zgn meening te kennen dat de uitgeweken Bussiache kinderen er nog beter aan toe waren dan de kinderen in Friesland De eerste hadden nog vodden aan t Igf de anderen niets Als men rekent dat in Friesland het derde deel dor bevolking honger Igdt is het dan wonder dat er zoo met vracht wordt gewerkt om verdeeldheid te zaaien en het vuurtje steeds meer aanwakkert Nu zijn er al lui onder spr kennis die buiten werk zgn en de winter is nog niet begonnen Spr zelf was ook wel eens bitter geworden maar had zich bgtjjds zelf herzien in den geest van het N W V Kiesrecht is aan de orde en hg bracht hulde aau Mr Tak De werklieden als ze willen kunnen een grooton invloed uitoefenen Iu kiesrecht ligt oen opvoedende kracht zegt spr verder Liefde tot züu naaste moet er onder de werklieden iu de eerste plaats zjju en met erkentelijkheid vermeldt hg boe twee zijner vrienden waaronder een boven de zestig van Workum naar Bolsward in een nacht vice versa gingen om hem te waarschuwen dat zjjn vrouw ernstig ongesteld was Verder wilde spr de gevangenen de Zuiderzee droog laten maken maar dot was zeker een paskwil dat zou het land meer kosten don het er profijt van had Na de pauze had spr het nog long over de 5de stand dat waren zulke akelige lui die volstrekt uitgesloten moesten worden en als men kon zeggen daartoe nieVte behooren kon men vrjj stemmen Met een gedicht dat we hieronder loten volgen besloot spr zgne redo die menigmaal zeer toegejuicht werd De heer Zegei s was de tolk der vergadering om spr hartelijk dank te zeggen voor de flinke wijze waarop hij deze vergadering bod bezig gehouden Zwak is mgn rug en vereeld zijn mijn handen Schrampelig mjjn vel en verduisterd mijn oog Rammelend mgn rif en verkankerd mgn tanden Of er een eeuw op mijn schouderen woog Dof wordt mjju goest en mjjn zenuw en peezeu Weigeren gestadig hun dienst aan den wil Ook heb ik mijn eigen planeet al gelezen Nog wat seconden en t uurwerk staat stil Nutteloos voorwerp van anderer zorgen t Leven gerekt door het brood der genii Voel ik te avond zoo wel als te morgen Dat k op do Igst der verstootenen sta og was ik eeu kind toen t noodlot reeds mgn fug Belast met het juk van werk en hongerlijden Rap was dia hand de jeugdige voet nog vlug Toen men m als offer aan demammondienst ging wgden Ik werd jongeling ook ik schiep m een ideaal Met werken zou ik mg zelf mgn toekomst wel veroveren L aleizen kon ik al was t op kleine schaal Uit mestvaalt en uit oonlkluit mij wel toov ren O wie mg toen gezegd had dat mgn hand Toen nog een vuist zich leenen zou tot vragen k Zon met een forschan slag zeer zeker zulk eeu schram Met route dubb le rente fluks hebben afgedragen k Werd man en voelde allengs meer en meer Hoe t harde noodlot m in gz ren boeien klemde De levensmoed de geestkracht van weleer Als een bevrozen ijskorst in mgn boezem stremde Wel ziedde ik van toorn wel bruischte soms mgn bloed Als meesters hond de zeelt ten bloede strengde Wel sprong een vloek soms sissend uit t gemoed Als tonrecht alsem in mijn levensbeker mengde Vaak slingerd ik het juk mgns drgvers in t gezicht Als men voor t poover bon nog dankbaarheid dorst vergen Mij leuterde van liefde recht en plicht Mg met gehoorzaamheid kwam tergen Helaas d onHtuimige moed vnn jongeling on man Sloeg immer hg verzet de eigen hiel ten pletter En de armoe drong hem steeds weer in t gespan De knecht werd minder staag de meester altjjd vetter Kom laat mg nn met rust beschaafde Maatschappg k Ban moe en moedeloos on taroelgk afgejok kerd Neem nu mgn zoon en dochter allebei Die ruilt g immers gaarne voor d afgewerkten fstakkerd Dat was dat is het lot van onzen stand Bon hoop voor leven en tot loon en troost voor sterven En do natatenschop voor kind of aanverwant Ach slechts de halsband blgft ten bate van mgn erven Ja slechte de halsband die kan nu mgn zoon en dochter dragen Totdat maar wat is dat zie k daar den morgen dagen Blinkt daar de schoono tint van t lieve zonnelicht Mgn ziele o bedaar wat heerlgk gezicht Vertoont zich voor mgn oog eon dichte drom van mensohen Die vragen om hun recht ze zgn billijk in hun wenschen k Zie mannen bggestaon door vele fiere vrouwen Ze gaan in vereeniging nn mgn paleizen bouwen Ja ja zoo is het goed een één kan dat niot doen Dat was ons zwak weleer daar wriugt hem juist den schoen Te veel was men alleen de liefde tot de naaste Werd niet betracht helaas niet een die daarmee haaste Ben ik jnijna broedem hoeder dus klonk het wjjd en zijd O waarlijk ik geloof er komt een betere tjjd Kan men een rjjsje zeer licbteigk verbreken Velen te zanien genomen ti s juist en goed gebleken Eischt steeds een grootor kracht o zie dat alle iu Oij alten die hier zgt leef in verbroedering öjj hebt het in uw macht de morgen te doen komen Het was te lang reeds nacht treedt toe dus zonder schromen Eendracht maakt macht was onzer vadren leus Voor ons o werklien is er ook geen ondre keus Vereenigt n te zoom span in te zoam uw krachten Sluit allen bg ous aan waarom nu nog te wachten Dan kouit dien blijden dng waarnaar wg allen wenschen Gjj hebt het in uw hand wees daarom kloeke menschea Dan juichen wjj vol moed wj roepen heil en vrede Zjjj ieder mensch op aard wij dragon allen mede Wg doen getrouw ons plicht nn t recht ons is gegeven O vrienden zg en blgv dat altgd toch ous streven Nogmaals sluit aan u bg t werkliodenverbond Dat waa dnt is en blgft op orde en recht gegrond BuUenlandsch Overzicht Het aantal werkstakera indeBorinagewordt toeda mioder zaterdagmoi en bedroeg het nog slechtg 2750 Hetzelfde geldt voor het Centre waar nog 6900 werklieden staken Daarentegen neemt in het bekken van Charleroia de werkstaking aanzienlyk toe het aantal workstakers was Zaterdag byna 12 000 dus eene vermeerdering van 45U0 In de drie hekkens van Henegouwen heerscht volmaakte kalmte Het gerucht loopt dat in sommige mynen eeu aanzienlyko loonsverhooging is toegestaan men spreekt zelfs van 20 en 40 pCt yiechta in enkele mynen van het bekken Pas de Calai wordt met kleine ploegen ge werkt Alleen te Perfay blyveu de mynwer kers aan den arbeid Men vreest dat de werkstaking zich Maandag aaumerkelyk zal uitbreiden Het noa possumUB der Engelsche mïjueigenaars dat nu op denzelfden toon beantwoord is door de arbeiders ia zeer bedonkelyk te meer daar de reeds vermelde verklaring is afgelegd in naam van de eigenaren van ruim 90 pCt van alle mynen in 10 Engelsche gvaafscqappen en Noord Wales het geheole gebied der werkstaking Een loonsverlaging zeggen de myneigenaars is volstrekt noodig 2y wyzeu er op dat de myn werkersbond niet de daling der pryzen ontkent maar eenvoudig met die umetandigheid niet wil rekening bonden daar hy weigort eenigerlei vermiudering welke ook te bespreken Dit is in zoover just dat de mynwerkers bij stemming de vraag voor of tegen eene loonsvermindering met tegen beantwoordden De indruk was echter gewekt dat alleen over de vermiuderiug van 25 pCt gestemd werd niet over eene kleinere Dit misverstand blijft nu daar van geen geringere loonsverlaging gesproken wordt Wanneer de myuarheiders in 1888 hun eisch om verhooging van loon grondden op de stijging der pryzen moeten zy nu zoo redenee ren de myneigenaars genoegen nemen met de onvermydelijke vermindering die de daarop gevolgde daling veroorzaakt heeft De mynwerkers echter zeggen dat zy met het in 1888 vastgestelde loon juist in hunne behoeften voorzien kunnen en dit dus als het laagst mogelyke loon moeten beschouwen Brengt men echter den veel korteren werktyd der mijnarbeiders in rekening dan vindt men dat zy beter betaald worden dan de werklieden in bedryven waarvoor niet minder bekwaamheid vereischt wordt Men begrijpt dat zy moeite zullen hebben met geringere verdiensten rond te komen en dit verklaart waarom ditmaal de vronwen der arbeiders de werkstaking steunen Maar wettigt dit zulk een oorlog Op de vergadering van den myn werkershond te Chesterfield werd zooala men verwacht heeft alleen tot hervatting van het werk tegen het oude loon besloten De arbeiders die aldus weder aan den arbeid gaan zullen dagelyks een shilling betalen voor de werkatakers Dit 18 iets als het bekende the more one eats the more one gets hoe grooter het aantal arbeiders is die weer aan het werk gaan des te langer kunnen deanderen zich staande houden Wat het einde van dezen noodlottigen strijd moet zyn is niet te zeggen Onherstelbare schade wordt aan het geheele land toegebracht Terwyl handel en nyverheid aan vele leden verlamd zyn gaat Engeland den winter in Duizenden mannen vrouwen en kinderen die niets met de mynen bobben uit te staan lyden gebrek De spoorwegontvaugsten alleen zyn iu de afgeloopen week met een paar honderdduizend ponden aterling verminderd omdat de treinen die steenkolen v voerden gestaakt moesten worden Eenige duizenden spoorwegbeambten zyn daardoor werkloos In de groote yzer en staalfabrieken staat het werk evenzoo stil Het moge een stryd om beginselen yn vau de broedermin der arbeiders getuigt hy al bitter weinig Integendeel is het de triomf vau zelfzucht Uit het thans of cieel openbaar gemaakte programma der feesten ter eere der Russen blykt dat dezen den 17 October te Parys komen en s avonds van den 248ten naar Toulon terugkeeren zullen Alzoo eene volle week zondnr stilstand feest op feest in de hoofdstad Den 258ten zullen de Russische officieren te Lyou en den volgenden dag te Marseille zyu Den 283teu vertrekt het smaldeel uit Toulon De maire te Touion ontevreden over het weigerend antwoord dat de minister president hem gegeven heeft op diens verzoek om de gemeente te gemoet te komen in de kosteu der feesten heeft naar gemeld wordt kort en goed per telegraaf naar Toulon geseind de toebereidaeleo tot de feesten voorloopig te staken Intusschen verneemt men dat ia den te Fontainebleau gehouden ministerraad de meening heeft gegolden dat de feeaten te Toulon eeu geheel byxonder karakter hebben dat namelyk het gansche It nd er belang by heeft Uit dien hoofde dient do staat hy wyze van uitzondering de gemeente in de uitgaven tegemoet te komen In Bulgarije schynt thans een conflict te zyu ontstaan tuaschen vorst Ferdinand en zyn ministor president Btamboeloö Oe 3woboda het orgaan van den minister bevat n l een artikel waarin der oppositie wordt verweten deu naam des vorsten te misbruiken door het land in den waan te brengen dat de vorst met de oppositie don val van Stamboeloff wenacht Ue vorst zegt de Swoboda is veel te verstandig om niet te weten dat hy den geest der grondwet zou schenden als hy den eersten raadsman die het vertrouwen van het land geniet wilde outshian De oppositie wekt door haar pogingen om den vorst dit voornemen toe te Bchryven haat tegen den vorst zooala eens do handelingen van vorst Alexander den haat dea volkg opwekken cAaugenomen dat de vorst werkelyk Stamboeloff wilde laten gaan dan zon deze maatregel ongetwijfeld het land tot den burgeroorlog voeren waarvan ten slotte Rusland alleen de voordeelen zou plukken De geschiedenis van andere lauden en ook van Bulgarye zelf bewijst dat stappen der kroon welke ala gewelddaden tegen het volk moeten worden beschouwd steeds ook voor de kroon ernstige gevolgen hadden Zulk een taal merkt het Berl Tagebl hierby op is in een constitutioneelen staat zelden door een minister tegenover den soeverein gevoerd Dnidelyker is nog nimmer een schijnmonarch zyn ware positie onder het L oog gebracht Toen prins Ferdinand van Co burg de kroon van Bulgarye uit de handen van den eerzuchtigen minister aannam moest liet hem doidelyk zyn dat hy slechts den naam aan de firma zou geven en dat hy de vorst bii de gratie van Stamboelofi nimmer vorst by de gratie Qods zou worden Op de eensgezindheid van vorst en minister berustte tot dusver de positie van Bulgarye Wie deze eendracht verstoort speelt slechts in de kaart van het panslavisme OctWatergetydea Hoog hm j Hoog Ijung Dinsd 3 11 18 7 4Ï U 40 06 VVuumd 1 03 8 28 65 9 20 Doudard 6 1 48 10 U 8 81 10 66 Vrij Uo 6 IB U 40 3 36 20 iitoril 7 4 16 40 4 36 1 00 Zomi 8 4 58 1 21 5 31 1 66 Miland 9 5 31 66 6 03 a 27 SpringtU 11 ea 27 Oot Maan Zon Oct 0 g A Oudurji A üpp Ouder 8 10 42 8 35 1 0 6 02 B 36 4 M 4 04 7 II 6 12 B 22 6 09 4 24 18 6 23 6 08 l 3S 4 39 2 59 4 50 4 19 B j 6 3S 6 10 N M ADVEttïENTlEN In alle Binnen en BuUenlandHche Couranten worden dadelijk opgejonden door bet Advortentie Burean van A BttlNKMAN en ÜÜN te Gouda