Goudsche Courant, dinsdag 3 oktober 1893

Woensdag 4 October 1803 SSste Jaargang IVo 6165 WMHE GOIMMT iVtetitf78 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 98 10 Vl ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V Ij F CENTEN Beurs van Amsterdam slotkoors 101 80 8EFTEUBEB Vor kra 81 96 100 s 78 76 llO Vls 62 8 94 98 6 84V 8 28 102 63 86 98 i 686 698 100 82 100 208 18 V 92 101 100 184 06 79 34 93 9IV 169 118 101 48 4 180 182 6 67 99 120 101 lOt Z 90 102 138 129 lO s lOO i 61 86 18 18 103 81 e 107 102 67 I 4B BVs 16B 106 106 99 99 116 116 29V 108 78 20 96 if luiauND Cert Ned W 3 dito dito dito 8 dito dito dito 8V HONSAH Obl Ooudl 1881 88 4 Italië Inaohrg ini 1862 81 5 ÜoaTKNK Obl in papior 1868 S dito in zilver 1868 6 PoaTUGAL Oblig mat tioket 8 dito dito 8 BciUHD Obl Ooit ie Bene 6 dito Oaoons 1880 4 ditobgBolbi lSSII 4 ditabijHopelB3U90 4 dito in goud leea 1888 6 dito dito dito 1884 5 Span Ferpet lehuld 1881 4 Tdrkiu Oepr Conv leen 1890 4 Oeo loeuing eeiie D 3eo laaoip serie ü ZdidApb ïi P Beo T obl 1892 S HaiICO Obl Buit Sob 1890 6 VlNEZUSLA Obl 4 onbep 1881 AlUTBBDAif Obtigatien 1861 3Vi BoiviiaDAU Stad leen 1886 3 i NSD N Afr Handelt aand Arendib Tab Mij Certifloalen DeiiMaataobappb dito Arab Hypotboeko pandbr 4 Jult Mg der Vorsten aand a Qr Hypotbeekb paudbr 4 Nedertandsche bank aand Ned Handelmaatsob di o N W Is Pao Hyp b pandbr 5 Bott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OoaTKNB Oost Hong bank aand BüsL Hypotbeokbank pandb 4 t AuEBlKA Kquit bypotb pandb 6 497 60 188 67 ttaiw L O Fr I en eert 6 KlD Holl lJ Spo3rff Mij aand Hij totËxpl r Zuid Ital Sf wmü k H obl 3 FoLBH Warsohau Weenen 8and 4 Btjal Gr Rusa Spw H aand 6 Baltische dito aand IFaatowa dito aand S Iwaog Dombr dito aand S Karak Cb zoar Sp kap aand S Losowo Sewast 9p Mg oblig 6 Orel Vitebsk ililo oblig 6 ZuidWest dito aand t dito dito oblig 4 loy 61 13 AHBBIKA Cent Pao Sp Mg obl 6 Obio Si Nortb W pr 0 T aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Rio Gr Bpm eert v a Illinois Ceotral obl in goud 4 Louisv NashvilleCert v aand Mexico N Spar Mg lebyp o 6 Mias Kanaaa v 4 pot pref aand N York Ontlrio West aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oiagon Calif Ie hvp in goud K St Paul Minn It lilanit obl 7 Va Pao Hoofdliin oblig 6 dito dito Line Ooi Ie hyp O 6 Oanada Can South Gert v aand Vbn 0 Rallw Nav Ie h d e O Amsterd Omnibus Mij aand Botterd Tramweg Maats aand Nbd Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aand 3 BXLOIE Stad Antirorpenl887 8 s Stad Brussel 1886 2 HoNQ Theiss Regullr QoselUob 4 OosTENR Stoataleenlng 1860 5 K K Oost B Or 1880 3 Spanje Stad Madrid 8 1868 Nbd Ver Bea Hyp Spobl eert 5 30 ADVERTENTIËN Voor de ialryke biyken van deelneming bg het orerlgdea ran mgne Zuster Mej ANTJË SUITS ontTangeu betaig ik miju oprechten daok M J SMITS Oouderak October 1893 ZAK WOORDENBOERJES bevattende de geslachten der zelfst naamwoorden be nevena eene korte verklaring van de moeiiykate daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe Spelling van Dr Ma üK VRIES en Dr L A tb WINKEL bij Opruiming ï 10 Cent verkrygbaar bvj A BRINKMAN ZN Tienileiceg Zeer ITette Gesteendrukte NAAmASTJES worden GELEVERD door A BW KMA eu Zn OpenTjare Verkooping te GOUDA ten overataan van den Notaris G O FOBTUIJN DROOGLEEVBR op MAANDAG 23 OCTOBER 1893 des morgens te elf uren in het Koffiehuis cHaeuoiiiu aan de Markt van No 1 tot 7 Ben goed onderbonden gemakkelgk ingericht HËËREI HIJIS 2 SCHUBEN WEEKPLAAT8 ERVEN en fraaien TUIN aan de breede zgde der Karnemelbsloot op den boek der Eerste Kade te Oouda wiJk R No 302 en 303 met den weg daarnaast te zamen groot Elf Aren Te aanvaarden 1 November 1893 Het Huis van waterleiding eu vele gemakken voorzien bevat 10 Kamers Keuken Kelder en Zolder met Oienstbodenkaraer Te veilen in 7 perceelen zooals die ajju afgebakend en wel het Heerenhuis met een gedeelte TUIN 5 perceelen Bouwgrond daarachter uitkomende in en langs de Eerste Kade en een perceel Bouwgrond met een nieuwe Schuur of Werkplaats naast het Heerenhnia uitkomende aan de Karnemelksloot Na afzonderlgke veiling en afslag worden de perceelen gecombineerd verkocht No 8 Een ruim ingericht van waterleiding voorzien HUIS en ERC met atzonderlyk BOVENHUIS in do Kniperstraat op den hoek van den Korten Baam te Gouda wijk K No 216 en 210a Verhuurd bg de week beneden voor 1 60 en boven voor 1 35 No 9 10 en U Drie HUIZEN en ERVEN aan den Korten Raam te Gouda wijk O No 86 89 en 90 Perc 8 is dadeiyk te aanvaarden No 9 en 10 zijn bg de week verhuurd elk voor 1 En No 12 Ben HUIS ruime SCHUUR ERVEN en grooten MOESTUIN inde Heerekade in de Korte Akkeren te Gouda Wjjk P No 358 groot 4 aren 60 centiaren Terstond te aanvaarden De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór de dag der verkooping van 10 tot 3 uren en op dien dag van O tot 11 uren te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOBTUIJN DBOOüIiBBVBB te Gouda Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau 8 i LFBKWAItli G üollandache uitgave met 27 afb Prt s 2 f nlden Ieder die aan de veracbnkkelgke gevolgen vau deze ondeugd tgdt moet bet lezen de oprechte leering die het geeft redt Jaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 84 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Wie zeker zyu wii de Echte Ëikel Cacao te outTangon teaanipngesteld en na vele prcofnemingon in don handel gekomen onde den naam des uitvinders Dr Michael la verraardigd op de beste mac iiiies in het wereldberoemde étabblissement van Oebrik StoUwerok te Keulen oUche J pT12ie 2aeU $ Cikel Cacao in vierkanten bneson Deze Eikttl Cacao ia met melk gekookteene aangename gezonde dnnk Toor dagelijkBch gebruik een Jt 2 theelepels van t poeder voor een kop Chocolate Alsgeneeskrachtige drank bij gevj vandiarrhee sleoits met water te gebruiken Verkrijgbaar b j de Toornaamsts H H Apothekers enz Vt Ka V Ko prcetbn ea f 1 80 c 0 90 0 0 35 Oeneraalvgrtagenwoordiger toot Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Ealrerstraat 103 LOTEN in de VERLOTING BIJ OELEGBNHEIU DEB TT X ij e X aard enaaQ arlsrt ZIJN TE BEKOMEN BIJ Brinkman Zn Lange Tiendewe if PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 IVederlandsche Stoomboot Maatschappij De Stoomschepen aOLLAND kapt J SMIDT en BAT A riEB kapt J 8AUER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappij Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersqusy de markt van Boter en Kaas te Londen ui f de V ctoriaJBron f e Oberlahnsfein by Erna Tafeldrank Van h ninklykef uis derj federlanden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlahnstein evestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Het groote aantal zenuwkwalen van soDUwboufdpija iif lot do voorafgaand o konteekonen van apoplexie heraonboroerte te troLseeren nogstoeds allo middelen door do medischo wetenschap aangewend Ëorat aan don niouwon tgd komt de eor too dat zij door hot gobrnik makon van den eenvoudigsten weg namelijk langs de huid oono pliysiologiaoho ontdekking gedaan heoft die na bonderde proefnemingen thans ovor de geheele wereld verbreid ia en terwijl zij in weteusohnppeiyko kringen de hoogste bolangsteUing wekt £tevens eenu weldaad blijkt Ie ziJD voor de aan zenuwkwalen lijdende mensohheid Deze genooswijze 19 nitgerondon door den gewezen OHiaier van Gezondheid Roman Weiasmnnn to Vilshofen on berust op de ondervinding opgedaan ia eene 50 jarigo praktyk Door wasschlug van Ifet hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stoffen door de haid onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Mot dezo genooawijita werden werkelijk schitteronde resuUaton verkregen on zij maaktü zooveel opgang dat van 00 door den uitvindor goschroven wer o OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen Icorten tijd resflB de 25q drak verscbenon is Dit boekje bevttt niot alLeon voor bet groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent bet wezen der nieuwore therapie on do daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt raen daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de medische bladen die aan dozo genoesw ze gewijd zgn zoomede afsDhriftvaiLtal van gotuigacbriften van hooggeplaatste genooskundigeu onder welke p Meniere med dr profossor aan de polykllniek te Parijs rue Rougemont 10 Steinereber med dr praktlseerend g eneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Cbarenton Sunitfitarath Dr ohn te Stettn Grossmnan med dr arrond arts te JöhUngen Dr P Forestier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Ageu Qeheimrath Dr Sobering kasteel Outenfels Bad Ems Oarses med dr geneesheerdireo teur der galvano therapeutlaohe mriohtmg voor zenawlijders te Pants rue St Honoré 334 Consul vou Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Bus ach arrond arts ta Zirknltz Ober stabsarzt Jeohl med dr te Weenen j Dr OBongavel te La Farrière Eure lid van den Cousell Central d hfgiène et de Santé in Frankrijk on vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan Is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan Je kenteekenen zijn chronische hoofdpün migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapelooshelj lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand vorder alle neVm die door beroerte getrolFen worden en nog lijden ttan do ffevolgon dnacvan zooals verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatsellike zwakte verzwakking van geheugen enz pn zij die reeds onder geneeskundige bebiuideltng goweest zgn maar door do t kende middelen als outboudings on koudwnterkuur wrijven electnseeren stoomlooi of zeebade i geeu genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zy die vreeS gOVOOlen VOOF beroerte en daartoe reden hebben wegens verschijnselen als zich aanhoudend angStlff voelen verdoovlng in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze drie oatcgoneu van zeUUWliJderB als ook aan jonge mei Ofl lijdende aan bleekzuoht en kraohteloosheid ook aau gezonde zelft aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geeatoluke renotie willon voorkomen wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkjo aan te sohalfen hotweik op aanvrage kOBtOiOOS en franco verzonden wordt door LEMAIRE Co Apothekora te FariJB rue do l Kchiquior 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding dor geneeswijzo van ROMAN WKISSMANi Oud OfBcior van gezondheid eero Hd der Italioanaoho SanitoitB ordo vau het Witte Kraia en varder to Amsterdam door M fLEBAX Co Ueiligeweg 42 Rotterdam F E van SANTEK KOLFF Apotheker Korte Hoofdste g 1 Dtrecht LOBRY POKTOW Oudograoht bij de Gnardbrug F 160 Op de jongste hygienisch medieinale TeatoonsUtling te Qmt is de Weiaamaa flche geneeswijze door de meaische jarj mei de Zilvereu Medaille bekoond itttftËPELIEN klOLÉ ft Bikdl Caeao iTflradoer B H Geaees enScheikunjigen Bekr met Gouden en Zih édlaftm versterkend en Aangenaam van Un Het melk gekookt leer aan te berelen voor datreUjkgeb der n zwakke personen eu kUeraohtive gestetlen y Het water toebereid is zn als geHewkrachÜfe draak niUtekend bjj dkrriito ook TOor snigeiiugen en kleine kinderen De echte Etkel Cacao Tan Kraepelien k Holm U alom verkrUfbaar In TÏerkante bussen van Kgr f 1 70 Kgr fO OO en Kgr ikfO voonden vau Ktiquot waarop neTeustaand fabriekfioierk en de handteekening van da fabrik iuteu K1 AEI HJFN en HOLW t ZEIST Fabrikanten Kracpeilen llolni Zeist Hofleveranciers Gouda Snelpersdruk van A BuNiHANb ZooH GOUDA 3 October 1893 Aaogenomen het beroep te Vleuten door den heer J Wartena cand te Oouda Ger Kerken in Nederland Tweetal to Maassluis G H van Kasteel te b G ravenhagc en J Osinga te Gouda De Gondscbe Kolfclub beeft eene uitnoodiging ontvangen voor een wedstryd op 11 Oct a B te Wateringen Westland De volontairs sergeants de Moog Rieez de Bock en Wyckhuyze slaagden o a bfl hot officiersexamen Hunne volgorde op de ranglyst was resp 7 9 U en 16 De reeks volksvoordrachten in de Vereeuiging Winterlezingen € te Berg Ambacht wordt op Donderdag 19 Oct heropend De spreekbeurt zal alsdan worden gehouden door dcu heer J G Bettink Aan de op 26 Oct a s bepaalde lotitig voor de Nationale Militie sullen te BergAni bacht 19 jongelieden deelnemen van welKe slechts 3 reden tot vryatelling hebben Aan de aanstaande loting voor de Nationale Militie lichting 1893 zulten ie Haastrecht 19 jongelieden deelnemen Idem Vlist 5 De vorige week werd na gehouden onderzook vanwege de Boud van Nederlandsche Stenografen te Leiden uitgereikt diploma A tot liet geven van onderwgs in de Stenografie aan de beeren OJ Geyer eu R E Verbeek van Delft en diploma B verslagger van den Bond anu den heer E J S Mecima van Apeldoorn Als caudidaat voor het lidmaatschap der Tweede Kamer ter vervanging van Mr Boiji wofdt genoemd Dr Everts directeur van hot Klein Seminarie te Roldnc Te Groningen is onder leiding van mejonkvr M W deRanitz eenohristenvrouwen onbhoii ders bond opgericht Zooals biykt uit demededeelingvandenbur f emeester te Rotterdam is in de verloopeu 8 uren 1 nieuwe Igder aan cholera asiatica aangegeven Het ziektegeval kwam voor by een matroos van het Eogelsche stoomschip Gena t EVlLLET01 n 3 Van at de uitapanaingan waa er eohler geen meer geeoaht dan t gebouw buiten de Weeaperpoort aan dan linkerooror van den Amatel Bij de medediMing aan mensph en dier hier spant men ait 1 droeg het den geealigtn naam van Lokhorst in den gevel Achter bet gebouw waa eeo groote tuin met een faooggaandeo schommel een tware wtppUnk en een koepel waarin het met zonneaohjjn niet waa uit te boaden van de warmte Ik weet niet of Lokhorst vooral getocht was om den meerderen inhoud zgner likeurkelkjes alleen weet ik dat op dieo eeralen Mei van het jaar aooveel een groote menigte geseten was ia den tuin aoliter en onder de veranda vdor het huii Het waa oog geen twee aur efl geen tafelde was meer onbezet geen stoel was er meer te kry n De Jannen vlogen voor tqo ver dit gesegd kau iVbrden van een Hollandaohen Jan heen en wees met oen handvol Qoudaohe pgpen in de eene en een blad met glaasjes in de andere hand Op enkele ultaoDderingen na bestond het gezelschap uit leden van den gegoeden en deftigen burgerstand uit MJWnen wier finanüën qt wier ataatsohappclyke middelen bet niet toelieten een fQtuig te houden of tea optrek te hebben in de Diemermeer aan dta Amatel of ia den yMenisten Hemd en die liggende in de Spoorhaveu dienaar het huipaekenhuia te Crooswyk is gebracht In het geheel hebbeu zich nu van het ontstaan der suekte op 21 Augustus ai 46 gevallen van cholera alhier vooi edaau waarvan 27 met doodeiyken afloop terwyl 12 lyderB hersteld zyn en 7 nog in behandeling blyven Twee heeren te Rotterdam hebben een weddingschap aangegaan om voor het einde van dit jaar 1 000 000 tramkaartjes te verzamelen Als de verzamelaar vóór 1 Januari het getid compleet heeft moet do tegenpartg ƒ 2000 storten voor een liefdadig doel Komt hy echter niet gereed dan moet hy zelf die som storten Thans ziet men jongens en koetsiers de weggeworpen kaartjes zorgvuldig opEoeken om dat zij voor elke 100 stuks van den verzamelaar 10 cent ontvangen Men schryft uit den Haag aan de Teilgraaf De staatkundige wereld houdt zich hier ma t twee groote quaesties bezig twee benoemingen van niet geriugeu invloed die van Commissar a der Koningin in Overysel en die van Nedcilandsch Minister t Londen De Commissaribplaatsen yu erg tcouru c en alshet niet waie het onbewoonbaar groote huis dat te Zwolle gebouwd is voor de Provinciale overheid dan zouden er zeker nog heel wat meelRiefhebbers opkomen om de oostelijke IJselboorden te veroveren Het waarschynlykst is dat de plaats il worden gegeven aan den heer Van der Wyck den aftredeuden Secretaris Generaal van Koloniën aan wien men het Gouverneurschap to Batavia had aangeboden evenals aan den beer N P van den Berg prosident der Nederlandsche Bank Aan 4en gemeenteraad van Mydrecht werd medödeeling gedaan van eene missive vanh b Gedep Staten namens Z E den minister viin binnentandsche zaken den gemeenteraad taitnoodigende om z jn in de vorige vergadering genomen besluit in te trekken n l om aan alle ouders van kinderen boven de 6 en beneden de 12 jaren en woonachtig in de buitenbuurt Blokland onder deze gemeente eene jaarlykache toelage te geven van tien gulden voor ieder kind onder de voorwaarde dat zij van oen hoofd eener school een bewys overleggen dat tj een vol jaar trouw buiten de gemeente Mydreclit hunne school hebben bezocht Dit besluit is naar s ministers meening m stryd met art 3 parag 3 der onderwyswet sich zelfs uiot vermeten zoutten eun theetuin tü huren in de plantage peraoaon wier beginsel het was zloU wat laag b den grond te houden om hnn orediet niet te verïieaen juist het tegendeel van het begmsel hunner kleinzonen of aobternevon die too hoog mogelijk het zeil ophalen om hun orediet te bewaren Ka een stevige wandeling zijn zy hunne wederhelften en talrijk kroost in Lokhorst aangeland en na goed opgenomen te hebben van welken kant de wïnd kwam hadden zy die er het eerst waren ook naar het algemeen gevoelen de beste plaats onder de veranda grkotea Toen stopten dadelijk de eerwaarde hoofdeu des gezins do Goudsche pypen door deu gedienstigen Jan aangeboden uit de ailversB tabaksdoos met geurige varinas en nadat de brand er ingestoken was vroegen zij met teedere zorgvuldigheid aan vrouw en dochters of zg wel goed en vry van tocht zaten en toon dat voldoende beantwoord waa kwam een ander belangrijk onderwerp ter sprake waaraan het vragend oog van Jan hun herinnerd had Wat zullen we gebmilten P Ik neem een sneeuwballetje besloot papa en de keus der anderen viel op advooatenborrel flUns éèa snoenwballetje en vijf advocaat vroeg Jan die de neuzen geteld had ffHii ho vriend zooveel hooft niet mot twee glaasjes advocaat kunnen zij het wel doen 1 Eeo tien minuten later zaten papa en mama te genieten van hun verwarmende verreraohing en likte het viertal kinderen aan en uit hun gemeonsohappelyk glaasje f We badden niet later van buts moeten gaanmama 1 aprak een poosje daarna haar eohtvrieud De Raad besliste echter by meerderheid van stemmen om zyn besluit te handhaven Het zal n6 aan H M deKouingiuweduwu regentes ter vernietiging worden voorgedragen De LondenscM Pali Mall Gazette welke steeds zeer uitvoerige berichten omtrent do zaak van De Jong en zyne twee verdwenen vrouwen mededeelt geeft inhaarjpogate nummer de portretten van De Jong Sarah Juett en Marie Schmits zooals zy hier op de verspreide T ekendmaking staan met den Nederlandschen tekat dier bekendmaking er by Ook onder de postzegelverzamelaars schynenflesscfaeutrekkers voor te komen Men heeft on ten minste verzekerd dat al te yverige verzamelaars naar d bladen van landen van welke erpostzegels in hunne albums ontbreken schry venom de uitgevers te verzoeken hun soms ondi reen gefingeerd adrea eemgenommers ter kennismaking te zenden natuurlijk zonder dat ooithet bedrag van het geleverde wordt betaald Zoo wordteen postzegelalbum goedkoop gevuld ü D Heden zyn de bosschen aan de zuidzyde van den straatweg van Naarden naar Laren hut Naarder kerkhof en het St Janskerkhof onderzocht tarwyl in de vyvers van Oud Bussuin Lpmmerlast en Flevo Rama met dreggen is T azoeht alles M ter zonder eenig resultaat In het gehtel namen een 30 tal rykaveldwachtera onder leiding van den agent majoor Lamena uit Amfterdam aan den tocht deel De broeder van Sarah Juett is gisteravond ook te Amsterdam door den reohtercommii aaris gehoord De Cadettenschool te Alkmaar die Zaterdag op eenigszius plechtige wyze in dienst ia gesteld moet voorzien in de opvoeding en het onderwys van 120 cadetten voor welker verzorging en opleiding een personeel van 88 personen noodig ia De schoolgebouwen bestaan uit een hoofdof logiesgebouw dat met een gang verbonden is aan het leei bouw loodrecht op die gan staat het rftinigingsgebouw Het leergebouw bevat een zestal leerzalen benevens een gymnastiek nastieken schermlokaal Op de eerste verdieping is het bureel van den Directeur de bibliotheek de wachtkamer der leeraars ht t natnnr en scheikundig kaninet en de teekenzaal In de verbindingagaug zyn een aantal boekenkasten geplaatst waarvan er een aan iedt r cadet ten gebruike wordt gegeven Het logiesgebouw bevat de keukens en do eetzaten de uitspannings en de biljartzaal en de slaapzalen der cadetten met een scbuinschen blik op een familie die do verzekering van de verschillende Jannen maar niet gelooven wilde dat er geen enkele plaats meer was f t Is maar goed dat ik jelui wat gehaast beb als je bier niet tijdig boot kan je wel t huis biflven I Plotseling werd s mans rede onderschept door een kwik me dit kwik me dat I dat tot groot vermaak der kinderen achter zyn rug werd aangeheven ff Wat s dat heb ik nou van men leven riep hy verraat uit toen h ontdekte dat gemeld geluid voortgebracht werd door een jodenjongetje dat met twee vingers op zgn onderkin sloeg Nog eona nog eens 1 riep bet jeugdig volkjeen lustig werd het Kwik me dit kwik me dat i meermalen herhaald Hoeren en dames luistert non eena naar den vlasvink 1 en niet onaardig bootste hij ook het getuid van dezen vogel na ffNou kbI je staan te vernemen het gezang van den leeuwerik en tot verbaiing van bet publiekdeed hjj ook dat hooren tËn as je me nou allemaal een tuppeltje geefi dan ui ik den nachtegaal natboen zoo waar as ik leef IDeo algemeen bravo I gaf hem do orKokering dat hl dien meosten nger zelfs naar do kroon gestoken had t Kind Abrahams ging daarop met zyn bakje rond en bad eeu goedea oogst Hy stal het hart der ouders door telkens voor de kinderen bet Icwik me dir kwik me dat 1 te herbalen Ëen ploertige Adonis die tioh het idr gaf van een voornaam heer en voor geestig wUda gehoudeo In het middengebouw zyn destudieznlcu de receptiezalen de bureaux voor den admiuistratieven dienst het wachtlokaal en de arrestantenkamers Het reinigmgsgebouw bevat de badkamers voor de cadetten ingericht voor 18 douche en 2 kuipbaden benevens een badkamer voor de officieren De gebouwen zynontworpendoor den architect a ü Nienwkerken wien twee luiteuantingenieurs ter zyde stonden De gevel is in Hollandschen renaissancestyl uitgevoerd de Nederlandsche Maagd tooit den geveltop aan weerszyden zyn militaire attributen aangebracht terwyl in het midden het Nederlandsche wapen ia geplaatst geflankeerd door medaillonportretton der Koningin en der Regentes In den gevel van het leergebonw zyn toepAsselyke symbolen aangebracht die het inschrift Kennis is Macht flankeeren De school is geplaatst in de nabyheid van den ïStadahout aan de Harddraverslaan Zaterdag nacht om half 2 waren in de O Z Kapelsteeg te Amsterdam een zestal aouteneura aan t vechten en deelden niet alleen onder elkaar flink slagen uit wat niemand betreuren zou maar sloegen ook andere personen ïlen matroos kon deze ongerechtigheden niet langer aanzien en besloot een eind aan het rommeltje te maken hy liep Op cton a nt toe tr6k plotseling diens sabel uit de scheede en ging gewapend er op af ondanks de protesten van den agent die vreesde voor zyn kostbaar wapentuig Jantje echter maakte er een nuttig gebruik van sloeg de zes vechtersbazen uiteen en bracht na aldus recht gedaan te hebben den agent het zydgeweer terug De politieman nam Jantje zeer ondankbaar mee naar t bureau maar na een schrobbeering van myubeertje mocht de amatenr diender weer vertrekken Een paar restauratean te Berlyn maken tegenwoordig reclame door het levende woord Af en toe verachynt er voor het lokaal een man die de spyskaart voorle it of liever voordra met de noodige uitdrukking en gepaste gebaren Vandaag is er rundvleesch sappig malscb en smi elyk gebraden enz Dut maakt natuurlyk veel meer indruk dan de anders gobruikelyke reclameborden Het internationaal cougrra voor de binnenlaudsche scheepvaart zal in 1894 in ons land worden gehouden De Regeering heeft 5000 er voor op de staatsbegrooting gebracht worden riep hom coo bard mogelijk toe Zeg as je t balkon vnn een ezel nadoet krjjg je een dubbeltje Nsb I was het antwoord ja mag ghesond blyven dat khan meneer peter thoen as ilÉ I Een algemeen gelach ging onder da omstanders op en de aardige meneer die tegen de gevatheid van Abrahams nanoef niot was opgewassen werd gelukkig gered door een paar blessen die voor oen prachtige Holtandach chais gespannen in snellen draf voorhy vlogen ffZe zijn van van Selm riep de verslagene een vriend toe binnen het half uur tyn zij te Muiden t Zgn een paar beste n i Is hier een mooi hoekje sprak de luinige huisvader tot eon zfjner buren nik ken geen mooier plekje Bent u een liefhebber van paarden F ziet u niet alles voorbijgaan wat u maar wensohenkuntfBoot u een liefhebber van boeiers kyk rond meaeer kun je ze ooit meer op je gemak hakyken P eu indeu koepel heb je oen landgezioht loo mooi as jemaar wensohen kunt I Ja I was het autwoord ik kom hier du aldertig jaar ioderun Zondag maar altyd amaseer je je altyd zie je wat nieuws ahijd is hier drukte en levendigheid l Ja zei een ander die zich ook in het gesprek mengde maar de Berebyt daar ginder is nietminder Och spreek me niet van de Bstebyt die haalt er niet b Een rijtuig ééèx tegen twintig hier tón schuit dd r tegen tien hier Zoo is het versehü t66 groot P FórAfimJ M M i