Goudsche Courant, woensdag 4 oktober 1893

üirecle Spoorwegverblndliig met ÜOUüA Wliilcrdleiisl Ï8 J3 M Aanscvangeo 1 October ïijü vao Greenwlcli 12 58 1 05 1 12 1 19 9 38 1 28 1 44 4 10 O T T E D A 11 U 1 D 8 51 10 17 11 60 1 10 87 10 34 10 41 10 47 18 09 1 8 80 10 6 08 S 13 3 81 19 96 3 10 4 0S 4 D B N II t A G o O r Ü A 5 H 7 80 43 il 88 9 48 10 14 11 83 18 15 1 39 2 15 2 46 3 43 4 16 4 48 6 21 7 8 06 00IJD4 0EN RtAO Ooud 7 30 40 9 04 9 3710 49 18 1118 811 01187 3 55 4 45 6 87 6 6 7 13 8 86 9 37 10 45 11 11 II 1 144 1 49 1 58 2 04 8 0 1 13 4 67 4 11 1 18 6 18 1 84 5 03 0 88 1 83 ff 6 11 n B n n H n 1 38 5 40 a 3 10 11 Ham 8 18 9 18 9 34 10 07 11 87 18 4118 811 48 1 67 4 36 6 85 5 55 0 41 7 43 8 66 10 16 11 16 11 40 19 OOTDl UTmiCHr QoudB 6 36 g 40 7 66 8 09 8 81 10 19 10 66 13 49 8 83 3 18 4 1 4 47 6 83 0 01 7 46 9 JJ 10 03 Oudg 6 60 54 11 09 8 37 6 37 7 59 Woorden 6 67 7 018 11 8 40 U IS 8 44 6 04 5 44 0 17 8 00 Humilaa 04 7 08 8 4 11 83 8 61 6 19 5 60 8 13 18 7 83 8 83 8 41 9 10 61 11 46 1 80 3 03 3 60 4 48 6 89 0 81 8 35 3 89 9 10 10 5iO O U U k k HSTBBDtM 8 81 10 08 10 66 18 11 8 61 4 47 5 83 7 46 11 0110 65 18 19 1 8 40 6 46 8 36 9 37 II O 11 10 18 34 l lt Ml t 3 60 9 67 11 86 O ili 6 31 Iin nj 9 10 IS10 58 la 0 9 18 46 8 80 8 46 3 16 4 13 4 43 6 20 6 61 7 48 8 36 10 08 ü T R B C H T li O U U A Ulrea il 8 31 7 Ï0 9 3 iill il 13 01 12 50 3 10 3 68 4 43 8 38 Uiroslai 8 47 in 10 01 19 19 3 24 4 06458 WiiirUi 8 51 9 10 10 13 18 18 4 18 Oilii iT ï o 9 11 ll n U 48 4 84 Ovlli 1 9 1 J lt 10 17 12 1113 55 1 28 3 50 4 37 5 80 7 03A M 9 r K R l A U O U D A ailr Un0 j I j i 9 11 U li 11 81 2 10 Atilorlin W j 3 VI 9 10 3 i 11 85 11 4J 3 55 Uj ilii 7 81 8 59 10 41 lt 18 12 65 3 50 Enkele dagen geleden ia te Stolwijk een steen opgebaggerd die naar men daar wil voor oadheidkenners misschien liooge waardr bezit Die flteen is een schoorsteensteen zoonis men voorheen in den achterwand der haard tedei metadde tot sieraad Het wapen dat h vertoont ia dat van keizer Karel V de kolommen met het lint waarop ataat Plu9 Oitre plus altra dat is Verder zijo Kare deviea De kolommen verbeelden de pilarwD van Hercnlea d i de Straat van Gibraltar en het geheel kolommen met devies beduidt alzoo Verder dan de bekende wereld zal ik miJne macht uitbreiden Ofachoon in 157Ü het jaartal van dezen steen eeds sedert 15 jaren Fitips il aan het bewind was behield men op dergelyke stetïnen toch de üguren uit don t jd i na vaders In het Muaeèm te Utrecht vindt men dergelyke steenen met Plu8 Oltre van de jaren 1551 69 86 en 89 en op het Museum tr Nijmegen een met Non plus ultre van het jaar 1581 Merkwaardig is de verandering van dit opBfihrüt in verband met het jaar waarin Filips n afgezworen werd toen was het Niet verder In Nijhoffs Bijdragen IVe deel 1844 vindt men zulk een uteen van 1589 beschreven door dr Conr Ijeeraans Te Londen heeft terecht gestaan een brutale bende oplichters onder leiding van den klerk Hill bestaande uit 6 mannen architecten agenten van maatschappyeu enz De hecreo legden er zich in tbyzonder op toe menschBu die in den nood zaton te hulp te komen Zoo o a oamen zy 10 000 pd ut accepten over van den hertog Dudley die zy natuurlyk verkochten en gaven den hertog een cheqne van lO OÖO pd op een bank waar zy slecKts 25 pd hadden uitataau De leider rfill was buitengewoon brutaal voor de rechtbank waar hji zioh zeer sUm verdedigde HiJ zeide dat i zaken deed als iedereen en dat t niet aan de rechters stond de zedelyke zijde der liandelszaken te beoordeelen I Do rechtbank was inmiddels zoo vrij Hill tot 10 jaur dwangarbeid te veroordeeleu syn makkers kregen ook eenige jaren gevangenisstraf de minste der broeders d i de minst schuldige 7 maanden Dat onlangs bjj deu schouwburgbrand te Btella Sardinië geen mrnschen omgekomen siyn is te danken aan de tegenwoordigheid van geest van den directeur en een der artisten De voorstelling waa joiat begonnen toen de direptenr een dichten rook onder het tooneel vandaan z komen Hy riep een tier eerste artisten die juist moest optreden en maakte met hem oen afspraak om paniek te voorkomen De acteur trad op het tooneel en begon zyn rol te spelen maar opeens legde hy de liand op het hart en zonk ineen De directeur kwam nu op en deelde mede dat da gevierde acteur ernatig ongesteld geworden was de voorstelling kon niet doorgaan en hy verzocht aan het publiek heen te gaan De ioeschouwei s verlieten nu bedaard het gebouw en eonige minuten later stond de achoQwburg tot aller verbazing in lichte laaie Men kent de traditie omtrent de drieërlei vorm ep intonatie die de apooorweg conducteurs gebruiken by het oontroleeren der plaatihiU jetten In de eerste klasae heet het Uw kaartjea als je blieft heeren by de tweede kaartjes heeren by de derde kaartjes 7 85 8 36 7 S8 8 48 7 39 8 48 7 40 8 66 7 66 8 06 Ooada Moordreohl NiouwOTkiirk Oopalle BoUenUm Boltardim 7 6 S IO Otpallo NiBUwerkork 6 19 Moordrecht Oooda ll Ol Ztr U 7 48 68 Bl Kr 7 47 Z 7 63 9 01 K dL d 8 0S Voorb 8 07 9 13 11 10 11 13 Utrsoht e 40 7 68 Ooada A m terdain Wp iBrtardaa al 9 10 9 ii Door den chef van den dienst der exploitatie van de Staatsspoorwegen is thans eene circulaire aan het treinperaoneel gericbt om daarin meer eenheid te brengen De cireujaire wyst op het algemeen reglement voor het vervoer op de spoorwegen in 1876 vastgesteld waarbij het personeel wordt voorgeschreven zich bescheiden en beleefd tegenover het pnbÜek te edragen on binnen de nan pwf n lienit grenzen de noodige voorkomendheid in achtte nemen i Van de vyf personen aanvaBkelijk verdacht van medeplichtigheid aan den moord op den wachtmeester Boekman zyn de viernatrolgonde Gijabertus van Gelder oud 30 jaren jager Antonius van Borkura oud 23 jaren kuiper Joannes Gratianus de Bie ook genaamd i8 de Bie oud 27 jaren boterwerker en Petrus de Bie oud 33 jaren alle vier wonende te Osch verwezen naur de terechtzitting en zulks ter zake dat z n opzettelyk hut voornemen opgevat het plan beraamd en het besluit genomen te htibbën om den wachtmeester brigade commandant Gerard Huekman van het leven te berooven althani zwaar licharaelyk ItJtsel toe te brengen ter uitvoering van dat genomen bednit in den nacht van 26 op 27 Maart 1893 omstreeks 10 uur te Osch op den openbaren weg ter plaatse genaamd den Ëikenhoorugaard zyn by elkander gekomen wetende in alle gevallpn vermoedende dat gezegde Hoekmao zich op den Heuvel te Osch bevond en veronderstellende dat hy naar de kazerne der koninklijke marechaussee terugkeerende aan den Ei ken boomgaard KOude vonrby komen en eorate beklaagde opzettelijk voorzien van een tweoloops met groven hagel geladen schietgeweer op dieu Èikenboomgaard heeft post gevat en gezegden wachtmeester Hoekman hooft afgewacht en toen die op zynen weg naar de kazerne te omstreeks half twaalf ure in de nabyheid van hem beklaagde was gekomen van meergemelden Ëï ken boomgaard zyn als voormeld geladen schietgeweer op dezen heeft aangelegd en afgeschoten en hem daardoor met een aantal hngelkorrela zoodanig o a in borst hart maag en lever heeft getroffen en verwond dat hjj dientengevolge na weinige oogenblikken is overleden hebbende hy hem mitsdien opzettelyk en met voorbedachte rade van bet leven beroofd en zij 2e 3e en 4e beklaagden den eersten beklaagde opzettelyk behulpzaam zgn geweest by het plegen Van dat misdryf door wetende dat hy op het punt stond het te plegen op voormelden Eikenboomgaard ter beveiliging van hem beklaagde en om hem te waarschuwen als de wachtmeester naderde op de wacht of op deu uitkyk te stAan en hy 2b beklaagde bovendien opzettelyk aan den eersten beklaagde inlichtingen tot het plegen van het misdryf heeft verschaft door ala voorzegd vretende dat deze op het punt stond het te plegen nadat hy zich ha l vergewist waar de wachtmeester zich bevond aan den eersten beklaagde die op poat t tond zyne bevinding daaromtrent mede te deelep en dat althans de 2e 3e en 4e beklaagde te Osch op 26 Maart 1893 des a nds omstreeks 10 uur keunis dragende van het voornemen van den eersten beklaagde tot bet plegen vaa voorschreven moord op welk tydstlp het plegen van dien moord die ten omstreeks holi twaalf ure gevolgd ia nog kon worden voorkomen opzettelyk hebben nagelaten daarvan tijdig voldoende kennis te gever hetzy aan de ambtenaren der justitie of politie aldaar liet y aan den bedreigde G Hoekman zolven De dag voor de öpeubare behandeling dozoi zaak ia nog niet bepaald De aanleg van het kanaal van Amsterdam naar de Merwede is afgetoopen en de berken worden voor zoover dit nog niet heeft plaats gehad met 1 Januari aanstaande by deu gewonen wat rstaatsdienst iu beheer en onderhoud overgenomen Ten gevolge van de zeer drukke binnenBcheepvaart op het Merwedekanaal zullen gelyk de minister van waterstaat mededeelt diverse aanvullingswerken noodig zyn 10 66 11 08 11 09 U 18 11 86 7 86 7 47 8 18 10 03 10 11 7 48 9 48 9 53 10 28 10 13 10 34 Zoo is door de noodzaketyke aanstelling van meer personeel voor de bediening dei luizen dan annvankelyk werd noodig geacht de behoefte ontstaan aan meer woningen vooi dit personeel o a te Utrecht en te Vreeawyk Verder m het noodig om op zekere afstanden vau elkander langs het kanaal meer palen aan te brengen waarmede in dit jaar reeda een aanvang is gemaakt terwyl het plaatsen van kilometer pal en wenachelyk wordt geacht Ds kanaaldijken voor het grootste gedeelte op slappen bodem aangelegd znllen in de eerste jaren nog al belaugryke nitgaven vorderen im ze op voldoende hoogte te houden de voet der aarden beloopen van de schutkolk der sluis te Utrecht eischt voorziening t gen uitzakking door aam beheiing terwyl het kanaal voor zooveel betreft de eerst aangelegde gedeelten tot behoud van de vereischte diepte een vry belangryk baggerwerk vordert Ter gelegenheiilHBIhet zilveren jubilé van den heer J W ThaÉpson als red teur van De Maasbode w i ÏCondagochteud in eene der zalen van de St Jozefs ge ellenvereeniging te Rotterdam een talrijk gezelschap bijeen waaronder vele kamerledeneo R K geestelyken Nadat de heer Thompson per rytuig van zyne woning afgehaald feesteljjk was binnengeleid en door den dominikaner pater J Hoogland bisschoppelijk adviseur van De Maasbode hartelyk was verwoikorad werd het woord verleend aan mr C J A Heydenrijk die o a deed uitkomen dat alle pastoors van Rotterdam aan deze huldebetoogiog deelnamen In zyne meermalen door bravo a onderbroken rede huldigde hy den jnbilaria als eenen man die nooit een haarbreed van zyne beginselen afweek Als een bewy van sympathie bood hy hem namens zyne vele vrienden een kostbaar geschenk aan Dit geschenk bestaat uit eene bronzen groep La Defense dn Fayer van E Boisseau voorstelleade eenen kryger die met het zwaard iu de vuist vronw eu kind verdedigt Dit kostbare werk ruat op eene zuil van roodItali aansch marmer met massief koperen kapiteel en basement Het geschenk gaat vergezeld van een album rustend op een blank eiken tafeltje gebeeldhouwd in XVden eeuwschen styl In dezen zelfden styl is het album dat in blank kalfsleer ia gebonden op elk blad versierd is met een uit de hand geschilderd kader naar motieven van middeleeuwsche manuscripten der Parysche Bibliothéque nationale Elk blad ia een waar meesterstuk werk uit een der Nederlandsche vrouwenkloosters daarop zyn de namen vermeld der schenkers onder welke vele leden der heide Kamers Raad van State hoogere en lagere geestelykheid van binnen en buitenland presidium van kieavereeuigingen redacties van katholieke bladen bekende publicisten en ten slotte de redacteuren der Maasbode die de feestcommissie hebben gev rmd De heer Thompson bedankte zichtbaar aangedaan en verklaarde dat deze dag een der heagelykste van zyn leven was Zondagavond te ruim 10 uren keerde de 81 jarige heer dr M C M met zijnen 47jarige zoou de heer M M en zyne 76 jarige huishoudster mej H G allen wonende Schiekade O Z no 32 te Rotterdam van een bezoek b da J D nan do Bchiekade no 81 per rytuig huiswaarts Toen allen iu het rijtuig gezeten waren schrikte het paard plotseling door het dichtslaan van het portier door den koetsier en sprong met het rytuig ter hoogte vi n het Provenierahuis in de Schie De koetsier Johannes Baars genaamd wonende san de Rotteatraat 15 trachtte het dier te griipeu doch geraakte by die poging onder het rytuig en brak den rechterarm Hy werd naar het Ziekenhuis vervoerd 7 10 6 56 6 03 6 10 6 17 0 86 4 60 4 67 6 04 5 11 6 2 f 1 45 1 56 8 08 8 09 8 15 H Vü irll 5 54 N l M W Z i iv ll8 Bl Kr 8 11 Zi V16 19 10 41 De agent van politie 3e klasse K W F Daleman aan de overzyde van de Schie op surveillance zynde het ongeluk ziende gebeuren ontdeed zich terstond van overjas en hartsvanger eu sprong te water na eerst bet touw van zijne dreg om het lijf gebonden te hebhen waarvan zijn collega het eind vasthield Daar dit touw te kort bleek gaf Daleman zynen kameraad lost om bot los te laten en zwom veVvolgens naar de plaats van het onheil Daar gekomen gelukt bet hem met behulp van de burgera J Schngerman en O Lieshout den ouden heer M en diens hninhondater nog levend op het droge te brengen De zoou het taatat opgehaald bleek echter reeda overleden te zyn Zyo lyk werd daarop naarde onderlyke woning verroerd terwyl de beide geredden hunnen intrek namen hg da D Het flinke gedrag van den politieAgent Daleman verdient allen lof daar het ongetwyfelcl aan hem te danken ia dat er niet meer slachtoffers van dit ongeluk te betreuren zyn ZaaJt De Jong Zooals het Handbl reeds mededeelde werd de vader van de vermiste miss Jnett in ons land verwacht daar hy zelf van de autoriteiten wilde vernemen wat zy wisten omtrent de zaak van De Jong en desnoods nog nadere inlichtingen te geven Vernemende dat de heer Juett te Arnhem wfls aangekomen begaf een dar verslaggevers van het Handbl zich dnarheon om uit den mond van den ongelukkigen vader nader een en ander omtrent het hnwelgk zyner dochtor te vernemen Wy laten den verslaggever aan t woord Ik begaf my hedenochtend met den eecaten trein naar Arnhem om deu heer Juett die naar ik vernomen had in Hotel Sluis zou zya afgestapt te ontmoeteu Daar aankomende kwam ik het stationsplein naar het hotel overatekenke een jongmenach tegen meteen reistascb in de eene een opgerolden reisdeken in de andere hand een reiamantej over den schouder Ik sloeg geen acht op hem doch het Hotel Sluis binnentredend en naar den heer Juett vragend ontving ik van dm heer Sluis ten antwoord Hy gaat juist de deur uit naar het station Wie de heer Juett Ja n moet hem zyn tegengekomen Die jonge mau is toch de vader van miss Juett niet Nm n hy is haar broeder hij gaat naar Amsterdam Ik haastte my en vond den jongen Engetscbmau voor bet plaataburean een kaartje koopeode naar Amsterdam Ik stelde my voor en met do welwillendheid die dön Engelachman meestal kenmerkt wanneer het vertegenwoordigers der pers geldt noodigdedejonge Juett my uit met hem te reizen naar Amsterdam onderweg zou hij my omtrent de wak De Jong verteilen wat ik maar weten wilde Een oogenblik later zaten wy in den trein een echten boemeltrein die bovendien tusschen Abcoude en de hoofdstad ongewoon lang oponthoud had zoodat wy ruimschoots gelegenheid hadden te praten De heer Juett is een jongmeusch van 20 jaar de eenige broeder van de verdwenen vrouw Hy was met hart en ziel aan zyn zuster gehecht en gaat blykbanr zeer gebukt onder hetgeen gebeurd ia Hij mankt een hoogst aangenamen indruk en drukt zich in beschaafd Engalsch uit Ja begon hy t is een hoogst treurige geschiedenis die oiy naar Holland brengt Ik ben hier nooit geweest en de eerste kennismaking die ik met een uwer landgenooten hadj is werkelyk niet aangenaam Enfin ik begrijp dat niet alle Dutchmen zoo zijn t is er een van de slechtste soort die De Jong en ook by ons zyn schurken aan te wyzen Myn arme zuster I Zy had zich met De Jong zulk een gelukkig leven gedroomd Kende uw zuster hem reeds lang 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 11 08 II 8 De eerste kennismaking geschiedde in November 1892 Mjjn zuster die reeda vroe roeping gevoelde voor ziekenverzorging waa verpleegster in het gasthuis te Middlesbrough De Jong waa daar aangekomen op een Engelsch schip waarop hy stewart was Toen de douanen er aan boord waren vonden zy by hem een groote hoeveelheid sigaren die men dacht dat hy wilde binnensmokkelen Hy zeidedat die sigaren dienden voor eigen gebruik en een goed middel waren tegen ahstma waaraan hy zoo zeer leed Hjj heeft dan ook de invoer 4 45 4 66 6 08 6 09 5 16 8 10 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 9 86 9 44 7 00 7 11 7 20 7 86 7 31 8 80 10 6 09 9 54 7 48 8 09 8 60 10 07 10 14 9 04 9 10 10 83 9 19 4 10 4 85 5 80 4 10 7 83 47 4 36 7 40 10 01 6 63 0 11 M 8 41 9 39 10 40 11 16 rechten gewillig betaald en is niet looalBmen wel beweert wegens smokkelen van sigaren iMstraft Erg aan aathma lijdende werd hij naar het gasthuis TerToerd waar mfln zuster hem Terpleegde en waar spoedig eeu innige band tosschen hen ontstond De sigaren die De Jong van agn voorraad roolrte schenen hem inderdaad feel verlichting in zijn pijn te brengen Veertien dagen bleef hij in het gasthuis Hy leide stewart te zyn op een Engelsche boot tien pond per maand te verdienen doch er nog maandelgks wel twintig pond bij te maken door de voordeelcn die hij als stewart genoot bö het inkoopen van de scheepsvictualiën waarvan hg de percenten had Hü kreeg de hand mijner zuster dio innig veel van hem hield ea ook hij schoen ware liefde voor haar te koesteren Bjj ons thuis zjnde was hij altjjd vrooljjk en opgeruimd praatte zeer goed Engelsch deed niets dat onze verdenking kon opwekken zyn broeder zeido hfl was dokter te Batavia Zijn vader was scheepskapiteiu geweest eu hij had veel boeken over geneeskunde gelezen bij ons gaf hg zich echter nooit als dokter n it Hebt ge ook idee dat hg uw znstor wilde trouwen om haar geld V Neen daar bestond geen reden voor Hg scheen geen geldgebrek te hebben en bovendien bjj wist dat wg niet rgk zgn Mgn vader is aannemer voor den bouw van tunnels van de groote spoorwegmaatschappgen verdiend goed zyn brood doch rijk zgn wg daar om niet Bleef De Jong lang bg u Neen al heel spoedig vertrok hg weer aU stewart naar Britsch Indië Mgn zuster nam na haar verloving ontslag als verpleegster eu kwam thuis Gedurende zgn afwezigheid kreeg zg herhaaldelgk brieven van hem uit Cairntta Wanneer kwam hg terug In April van dit jaar Hg vertelde toen dat hg van het verdiende geld en van bet kapitaalije dat hg geërfd had hg noemde een 7000 gulden een hotel het Sluis Hotel te Arnhem in ïlolland had gekocht en dat hg sich na zgn huwelijk daar dacht te vestigen Maar hoe kon uw vader zgu dochter uithuwelgken zonder omtrent zgn aanstaanden aehoouzoon iuformatiën te nemen Mgn vader heeft het steeds zeer druk ook ik die in dezelfde znak ben wij hebben ons werk dikwerf ver van Maidenhead en bovendien wg bidden niet de minste reden De Jong te wantrouwen Hg liet ons brieven zien met de stempels van het HoUandsch consulaat te Londen waarin zgn identiteit werd bewezen ea waarin gewag gemaakt werd van zgu vastgezet kapitaal Hg toonde zich in alles gentleman Leende hg dikwerf geld van uw vader Volstrekt niet dat wordt wel beweerd doch dat is onwaar Ook is onwaar dat hg telkens vertelde zgn portemonnaie verloren te hebben Slechts éénmaal beweerde hg zgn beurs te hebben verloren waarin naar zgn voorgeven ongeveer elf pond zat Hij gaf het aan bg de politie en loofde twee pond voor den vinder nit doch die beurs is hg misschien nooit kwijt geweest Maar leende uw vader hem dan geen 20 pond op den huwelgksdagV Jawel doch dat had zgn reden Hg zou zgn hnwelgksreis maken naar Holland Nu ton hg zeide hg zgn geld wel in Londen losmaken doch dan verloor hg er veel op vader vond het zelf beter dat hg het in Holland deed en gaf hein toen twintig pond De Jong drong er zelfs voor het huwelgk meermalen bg vader op aan dat deze met hem naar Holland zon gaan om bet hotel dat hg gekocht haj eens te zien Vader beloofde eindelgk uiede te zullen gaan doch op den bepaalden dag werd hy geroepen om met de ingenieurs van een spoorwegmaatschappg over een werk te spreken Hg trachtte dat nog uUgeateld te krggen doch dat was onmogeIgk en zoo is er nooit iets van zgn reis naar Holland gekomen De dag van de voltrekking des hnwelgks was bovendien met den geestelyke der patochie reeds bepaald De Jong had ons beloofd dat hg in Holland gekomen met mgne zuster nog eens zou over tronwen volgens de Hollandsche wetten Gaf De Jong zich nooit nit lis schilder of landschapschilder Neen wel beweerde hg te kunnen schilderen en liet hy ons enkele niet kwade proeTon van zgn talent zien doch dat was slechts liefhebberg Wat is er gebeurd na zyn terugkeer nit Calcutta Zooal ik zeide hij kwam terug in t laatst van April on is tot den dag van zgn hnwelgk herhaaldelgk bg ons geweest Een dag of vier vóór de voltrekking van het huwelijk kwam hij tot ons en den 15deu Jnni had het huweiyk plaats Daarna vertrok het jonge pasr naar Londen waar het is gebleven tot den volgenden dag en toen naar het vasteland is overgestoken Sedert hebban wg van mgn inster drie brieven gehad een er van gedateerd 20 Juni en geposteerd station Arnhem een tweede 27 Jnni nit Antwerpen een dorde nit Ngmegen op 15 Jnli De jonge man toonde luy daarop de van die brieven gescheurde jiostzegeis Do beide euveloppen nit Holland waren beplakt met een aantal postzegels van 2J van 1 van J cent tot het bedrag van het verschuldigde port naar Engeland 12j cent de brief nit Antwerpen was slechts met één postzegel gefrankeerd geweest Schreef uw zuster in die brieven veol over haar man Geen woord In geen enkele van die brieven melde zy iets omtrent de zaken van haar echtgenoot met niet één woord doelde zg op hem Wg vonden dat wel dwaas omdat ragn zuster altïjd zoo openhartig jegens ons was doch brieven waren overigens voor ons geen reden oiu eenige verdenking te koesteren Thans zgu wg overtuigd dat De Jong eiken brief las dien zg schreef en er alles liet uithalen wat hem niet aanstond zoodat de brieven vrg on eteekenend werden Dat die brieven uit verschillende plaatsen kwamen verwonderde ons niet daar hij gezegd had met zyn jonge vrouw verschillende plaatsen te zullen bezoeken alvorens zich te vestigen in zgn hotel Wg van onzen kant adresseerden al onze brieveu naar het Hötel Sluis te Arnheiu Na den 15en Juli hebben wg van mgn zuster niets meer gehoord tot op Ifi Augustus De Jong op ecus bg ons verscheen Hij vertelde ons onder bittere tranen dat hg met zgn vrouw te Wiesbaden had gelogeerd in het Bad Hótél dat ons later gebleken is in t geheel niet te bestaan Gedurende hun verbigf aldaar hadden De Jong en mgn zuster vele uitstapjes per boot gedaan dikwerf in gezelschap van een Amerikaan die ook in genoemd hotel logeerde De Amerikaan hnd mgn zuster het hof gemaakt Zg had gairne met hem omgegaan om lat die man zooveel beter Engelsch sprak dan De Jong en op een goeden morgen vertelde hg was zg toen hg wakker werd ve lwenen modenemende eau hem toebehoorend bedrag van 1000 Een dienstbode in het hotel had hem verteld dat de dame met den Amerikaan was heengegaan De Jong was zooals ik zeg zielshedroefd zeide dat hg naar het vasteland terugkeerde om dien Amerikaan te zoeken en mgn zuster dan nog bg zich terug te willen nemen Hg bracht tevens alle brieven mede die wg naar het Hotel Sluis hadden gezonden alsmede het portret van onze overleden moeder WIJ hebben thans een stiefmoeder dut mgn zuster steeds hg zich had en de getuigschriften die zg in het gasthuis te Middlesbrough had gekregen Hg bleef toen slechts een paar uren hg ons Later is ons gebleken dat hg dien dag dat hg bg onti was uit Londen was gekomen waar hg in hetzelfde hotel waar hg terstond na zgn huwelgk met mijn zuster was geweest thans logeerde met een andere vronw dip zeker mies Scbmitz is geweest Golootdet gg dit verhaal Neen wg gingen uu verdenking koesteren omdat wy het karakter mijner zuster kennende overtuigd waren dut zg niet tan haar mnii zou wegloopen zonder het ons te melden en in elk geval tot ons gekomen zou zgn en vader deed nu nasporingen bij den Engelschen consul te Amsterdam Toen itwam spoedig aan den dag welk oen man wg ons vertrouwen hadden geschonken Heeft De Jong wel eens iets gedaan dat een nwer aanleiding kan geven te twyfelen aan zyn verstandelgke vermogens Volstrekt nipt hg sprak steeds verstandige taal was vroolgk prettig in den omgang kortom gaf geen reden oiu aan zgn verstand te twgtolen Is uw meening dat uw zuster vermoord isV Als zg met door hem in een huis opgesloten is waar zy ons niets van zich kan laten hooren dan moet zg vermoord zgn anders ik ben er zeker van was zij tol ons teruggekeerd Jm welke reden denkt u dat hg uw zuster huwde Waarom weet ik niet om het geld okui niet Ik herhaal het dat hg wist dat wy niet rgk zgn Wij gelooven met iemand te doen te hebben die iils t ware een manie hoi ft vronwen ongelukkig te maken of nit den weg te ruimen Een soort van Jack the ripper dus Iets van dien aard Te Amsterdam gekomen bracht ik den jongen Engelsohmnn naar het Britscheconsultaat waar hg nog iets naders hoopt te vernemen Hedenavond keert hg naar Londen terug Bnltenlandscii Overzicht Uit Peterabui komen nog steeds koudwaterstralen maar zy Bchyneu aan de Parysche temperatuur geen afbreuk te doen De Novojc Vremja wyat nadrukkelyk op het vredelievende karakter dat het bezoek van het KussisAli e ïkader moet hebben Het moet zooveel moge lyk op het bezoek van het Fransche eskadei te Kroonstad gelykeu en de Russische oiBcieren zouden geen deel kunnen uemen aan feesten waar provocaties gehoord konden worden aan het adres van Duitschland in het hijzondej De politieke strekking van het bezoek va i het Uusaisch eskader voegt het blad er by bestaat iu do bijna oiBcieoIo erkenning vau het Franse h U Qssisch Verbond dat den vrede van Europa waarborgt eu een voldoend tegenwicht vormt legen het Drievoudig Verbond Volgens de Indep Belge zou de Minister Von Giers aan de Regeeringen van Duitschland Italië en Oosteuryk hebben doen weteu dat het bezoek aan Toulou als eeu contra visite moet beschouwd worden en dat de llusaische Uegeering alle betoogingen die aan dit bezoek een ander karakter geven zou atkeuren Gladstone is volgens de Ëogelsche radicalen te Ëdiuburg nog niet genoeg te keer gegaan tegen het Hoogerhuis dat zjjn Horae Kule durfde afstemmen Dat bleek op ei ne vergadering door de Nationale Liga voor de afschaffing van het Hoogerhuis dezer dagen te Londen gehouden Een motie werd aangenomen verklarende dat het dwaasheid was om te wachten to het Huis der Lords verstandiger werd en dat de tyd die nu besteed mueijt worden ter bevordering der beweging tegen zulk eeu uuttelooze e gevaariyke instelling beter kou worden besteed Men was daarom niet ingenomen met de rede van Gladstone voud zjju houding uiet flink genoeg en weifelend en nam ten slotte een motie aan die besloten werd hem te enden dat naar imn mi üiiiug van stoude aan een geweldige agialie tegeu het verder bestaan van het Hoogerhuis diende te worden begonnen De radicaleu konden wet wat meer medelydeu hebben met dezen groeten ouden mtn want ziJn positie is w iarlyk niet aangeuaam De vermeerdering van deu invloed der aociaal democratcu in het algemeen komt b t levendigst uit in Beioron By de heropening dor Landdagszittingen door deu prins regent bleek dat de sociaaldemocraterr vyf zetels in den Landdag hebbon weten te verkrygen ondanks een indirect eteoirecht en een census Hun loer moet dus vel zyn doorgedrongen tot do hoogere standen dau bet proletariaat Deels mout huu welslagen worden toegeschreven aan de weigering van deu vorigon Landdag om het kiesrecht te herzien uit vrees de clericaleu in het harnas te jagen Doch met het gezag vau hot Centrum iu lïeieren is het nu gedaan In het geheel werden 73 clericalen 3 conservatieven 7 leder van deu Bo renboud Gb libeialun 1 Hd van de volksparty en 5 soe deni gekozen Het centrum verliest daardoor zyu vroegere meerderheid vooral teogevolgt van den afkeer die de bemoeiing der gepstelykhcid mot de staatkunde gewekt heelt Die verauderiug is van betrekenis voor geheel Duitschland daar ze opnieuw bewystdat de macht van het Centrum in Duitschlaud sinds Wiudthorst s dood gedaald ia Gertiimen tyd geleden werd medegedeeld dat de iu Siberië wonende Joden uit hot land zouden worditn gezet Pc correapoudeut van den Standard te Shanghai beweert thans van welonderriohte zijde uit Oo8t Si erië te hebbon vornoinen dat duur hot b listo bevel vuii den minister vau binneniaudsclie zakeu is ontvangen om de reeds bestaande wefc volgens welke de Joden slechts in bepimlde plaatsen mogen leven strikt toe te passen De Joden in Tonnk Tschita Irkoet k Ulagoweschtscbensk Nikolujewsk 8habarowka e Wladiwostock hebbeu last gekregen zich te begeven naar de huu aangewezen plaatsou Doze verplaatsing moet geschieden tusschen J en 13 October Door de uitvoeriug van deze bepalingen worden vele Joden vooral te Irkoetsk en Tomsk waar zy over belaugryke kapitalen beschikken ernstig benadeeld Het was reeds lang regel dat geen lood mocht wonon of zelfs zich mocht vertoonen op een afstand binnen 100 wersten van de goudmyrion Niettemin hadden velen zich door middel van christeljjke agenten aau deelen in deze onderneraingeu verschaft en groot voordeelen daarvan vorkregen Daar boveudicn de meeste kleine hprbergen in do Siberische steden iii handcfi van do Israëlieten waren werd hun voor een aanzieulyke waarde aan goud door de Dijjawerkers geleverd In het geheel moeten 20 tot 220O Joden in Siberii wonen Velen verlaten reeds het laud om zich naar China Japan of Amerika te begeven Heette het eerst dat de vertegenwoordiger der groote mogendheden in Rio den aanvoerder dor opstandelingen badden bewogen om het bombardement te staken thans meldt zeker bericht weer dat het beschieten der Braziliaansche hoofdstad opnieuw begonnen is Auders hoort men niet vau den burgerkrijg die het land verwoest De Indép c zegt dat iedor die het wel meent met Brazilië hopeu moet dat Poixoto door eeu grand coup den opstand zal weten te bedwingen om de zaak des lands te redden Deze uitspraak viudt haar rechtvaardiging in de belangeloosheid € vau Peixota die iu niets op den Chileeuscheu dictator Balmaceda gelykt maar een echt liberaal president i trouw vasthoudende aan de door hem bezworen grondwet Het veto dat de president nitiprak over de wet inzake het presidentschap heeft niets onregelraatigs nJets inconstitutioneels in zich en het Congres is dan ook in zyu geheel aan Peixoto trouw gebleven Meer dan ooit zegt het BrnsmlBche blad t u slotte ia men er toe geveigd tegelooren dat do opstandelingen gedreven worden door heel iets anders dan door hun vrjjheidszuchti om Peixoto te bestrijden Maar wïkt ze dan drijft Ook de Indép c zegt het niet omdat ze het niet met zekerheid zeggen kan de aannemelykste onderstelling hlyft nog dat ze er op uit zyn om van Brazilië een monarchie te maken C O R R £ S F O N D S N T X E Harmcn Van een incident op de vergade ring vau Zondagavond is ons nieta bekend Onze wrslaggover heeft niets hyzonders opgemerkt hei trof hem integendeel dnt atlcfl zoo ordel k toeging BurgerlJUks Stand GEBOREN 30 Sept Maria Catharina ouders N de Jong en M Jansen Hendrik ouders H de Jong en N F S Lakerveld 1 Oct Lamhertus ouders L Vermeulen en A Visser Stephanus Leouaidui ouders J B Bruikman en W J Harmsen OVERLEDEN 29 Sept B M vanVaurea 53 j en 10 m 30 P Kraao enbrink 7j 1 Oct A Leeflang 5 j 2 B Vurmeuleu 77 j GEBDWD 3 Dot U L Bouwmeeflterea J Bloijenberg ileurs van Amslerdam t UCTOBEE iTor kra 81 W 1001 76U 7 V M l 0 3 BI 8V Wi 1017 5 84 2 ir 86 Bt SN ilotkaiT 8 T81 78 c 0 987 9SV 100 SOS 18 9 l 101 100 18 V 8 7 34 B3 BI 1697 118 101 4 EO 180 1 7 86 7 B9 lüOVu lOi I 105 6 90 103 ISi 129 10 l 0 l 50 851 20 18 10 81 107 loa t l ♦ 9V 1691 108 106 99 99 116 l w 301 108 VpiDBaLiSD Cert Ned W 8 Vi dito dito dito 8 dito ditu iltto Vi iloNQAK Ulil Goudl 1881 88 4 Itvlir IiiHchryving 1862 81 5 OoiTüNK Obl iupKpiür 1868 5 dito inztlver 1868 hjuTtflAL m met ticket S Uto dito 8 Rlsland Obl Ooit 8o Serie dito Geoons 1880 4 lttobijRoth8 18l9 4 lito tiij Hope iS8U 80 4 ditoiuf rmd ieon 1883 I lilo dito dito 1884 5 Spanjb Purpel sobuld 1681 4 fuuKKiJ GeprConv lerni 1890 4 Gec looiiing lerie D Geo loenioK wrie C iiiDAru RBi Iko v obl 1891 B Mexico 01 1 Buit Soh 1890 Venezueia 01 1 4 onbep 1881 AMstKUUAM ObliKHtieii S i llorTBKUAM Stall leou 1886 3 i Nru N Afr HhiuUUv tand Aroiutil Tiib M Certifioatet DoliMnatsoliappü dito 4 60 lM 67 Muxw L i Pr LioH carl 6 Nbi UoIl IJ SpoorKr Mu hhikI Mij lot Expl V 8t Spvr aaad NeJ Ind öpoorwügm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1801 dito K lTALiB Spoorwl 1887 89 A Kobl 8 Zuid Itat Spwmij A ll obl 3 l üLEN Waraobaii Wüuaüii aand 4HusL Gr RuB8 Spw My aand 5 Bahisohe dito aand 907 10 80 18 1 ii iisloiva dito aand 5 Iaiiii Dooibr dito aand Knrsk Uh Azow 8p kap aaad 6 LoBovroStiwaet 8p Mij ohlij 6 Ori l Vitfbsk dito oblig 5 ZuulWost dito nand 5 dito ilito oblig 4 AMEftiKA Cüiit Pat Sp Mij obl 9 Obic Kt North VV pr C v aand dito dito Win St Poter obl 7 Uoiiver Rio ir Spin eert v a IlliuoiaUüotral obl in oud 4j Lduiav NiiihvilltK Drt v fiHii Mi xioo N 8pw My tidiyp o fi Misa Kaïiaiia v 4 pot prof aand N York Ontario West aand dito Penni Oliio oblin 6 Ore Eon Jatif Ie hvp ia oud 5 8t Paul Mimi feMimit old 7 Uit Pao lloufdlijn oblifi ft dito dito Line Oul lo hyp U 5 Canada Cuu South Cort v luuid Ven C Ra lw Nftv leh d o O Amaterd Omnibus Mij aand llotturd Tram weg Maats aand Xeii 8tadM m3tordam aand 3 Stad l jiterdam aaad 3 Beloie Stad Antworpfnl887 2 Stad liruasul 1886 3 i HoNO TbciBfc l gullr iesetlscli 4 OoBTENR Staatabtoniiifr 1860 6 K K OoBt B Cr 1880 Spanjb Ötad Madrid 3 1868 Nru Ver Bt z ilyp Spobl eert G Oct Watergetijden Hoog L ig Hoog Laag Wouiml Donderü VrgdaK Zitoril Zond 66 9 20 31 10 66 03 8 l 1 48 10 11 8 16 11 40 35 20 4 16 40 4 36 1 00 4 6 1 SI S 81 1 66