Goudsche Courant, woensdag 4 oktober 1893

Donderdag 5 October J893 338te Jaargang Vo 6166 fiOIIMHE GOCBAIVT JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VlJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst vau 1 5 regels il 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Uund 9 i 81 1 5 8 08 8 87 Uinid 10 t 08 8 87 6 18 8 48 SprIngtU 11 en 27 Oot Maan Zon Got Opg A Onderg A Opg Ooderg 4 M 4 04 1 Oct 6 os 6 86 B 09 4 84 7 6 18 6 82 I 8S 4 88 18 8S 6 09 7 8 69 4 60 8 19 5 9 5 88 B 10 N M 10 64 S 80 343 Staats loterij 6e KIsne TrekVing van Dinidng 8 Ootolwr 1893 No 4601 11690 en 14707 1000 No 6080 10398 13637 13869 17864 en 18604 400 No 864 7466 on 9968 800 Ne 8903 8140 3479 4860 6008 6089 10009 11970 18403 18009 16661 16988 16944 17689 19683 en 80848 ƒ 100 Pr un na 70 181 2897 6186 7896 10390 18902 16043 18086 476 8691 6164 8089 10639 1294i 15283 18117 292 2703 6365 8176 10694 18993 16 I27 18134 039 2741 9411 6186 10624 13161 16569 1BI46 803 2770 6476 3200 10666 13263 16911 IslSl 818 8796 5606 8268 10717 1S413 19063 18267 880 2814 6841 8368 1077 13132 16137 18305 904 2831 5960 8867 10883 13542 10203 18928 1018 2968 6147 8418 10090 18573 16221 18609 1037 3042 6151 8458 I1106 13586 16808 U709 1107 8114 6i6l 8633 11 162 1 616 10380 18890 1131 8348 6188 8624 11183 13656 16476 19108 1191 8 80 6882 8644 11313 19749 IPSO 19377 1882 3611 6259 8668 11B88 13774 lli6 6 19387 l al 8744 6808 8726 11638 13974 169nj 19493 1884 3866 6680 8880 11669 14006 1678 19654 1418 3907 6690 8991 11705 14022 1G417 19599 1459 8961 6698 9036 11726 14024 16948 196 0 1617 3997 6701 9119 11768 14061 17094 19829 1629 4056 6786 9216 11S28 1411 17042 IB976 1792 4095 6814 9277 11841 14120 17297 20026 1809 4070 7017 9895 II079 14159 17261 20054 1813 4800 7059 9436 11999 14159 17294 20079 1823 45 8 7199 9457 12006 14117 17297 20849 1889 4586 7809 9508 12008 14283 17914 20618 1940 4609 7614 9554 12086 14427 17382 20664 1061 4740 7735 9695 18422 14475 17989 20716 1996 4818 7787 9628 12486 14482 17998 20884 1099 4852 7789 9941 12992 14530 17712 20869 2808 4879 7883 9994 12661 14674 17870 80396 8214 4988 7846 10146 12677 14977 17924 20912 9846 6182 7853 Vorige H 8t komt nog bg No 5314 en 2299 70 ADVERTENTIfiN Heden overleed mgn gelielde Echtgenoot de Heer BABTH0LBMIIU8 VEH HEULEN in den onderdom ran 77 jaar Wed B VERMBDLEN Gouda 2 October 1893 Bene jonge DAME onderwyzeres zoekt zoo spoedig mogelgk by eene Nette Familie KOST IIVWOKIIVG en Buiaelifk verkeer Brienn met opgaaf van conditian onder lett D aan den Boekhandelaar O FüCKENS te Groningen Morgen Woensdagavond DER Mciiwc VIceschhouwerij Aan bevelend T van VLIET lweeG d perinudoi70kilo ti tranco tot alle Stationa AmtUrdam S franco tbnia Zend ik remboura i J EEFDHIZSE a Steenwiikerwoia Zeer ITette Gesteendrukte NAAmABTJES worden GELEVERD door A BHI VKNA m Zn mmi WATEMMS KAATSCBAFFIJ Geabonneerden wordt herinnerd dat de Betaaldagen der Abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 OCTOBER D C W VAN DER LAAR Directeur LOTEN in de VERLOTii G BIJ OELEGENHEIÜ DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ If A Brinkman dl Zn Lange Tiendeweg PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao oi ♦ a Doslmat door de nieuwste uitrindiBgen op machinaal gebied Terboterdft ftbriefttte en ultsloitend gebruilc van fljne en iynste grondstoffen garandeerei iea verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanlèTelenswaatdig fabrikaat nauwkeurig beantwoordend aan den inbood dar rap Etiketten De Firma behaalde 27 Brerets als Hofleyerancler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs Tan uilmuntend jn brikaiit Beetk 1871 schreef de Aocademie national de Paris Nous vou déoaraona one Hedsllle d F pnmlire elau eo ooniiilérktlon da▼otrs zoellant fiibrioatioo de Obooolat bonbons variés eto eto Stallwcrok t bbrikaat ia rerkrygbaar bg H H Confiseors Banketbakkers enz enz Oeneraalvertegenwoordiger toot Nederlandn Joliiu Hattenklodt An sterdam Kalrerstraat 103 Kraepelien en Ho tin s Qiiina LarocheQt iCSRocHE Is de meest Krachtige en Versterkende KIIMA WIJIM aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandsche geneesheeren Bekroond met j BEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDA liLBS Verkrögbaar in üacons ƒ J 0 I en X Depot te Gouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C TEIU Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist tctoriawater ui f de VictoriaSron f e Oberlahnstein bylmt Tafeldrank Van h0 prn nklykef uis derXederlandeti Uaatscliappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlalmstein Gevestigd te Bolterdain Zuidblaak 8 De Zwitsersohe Pillen vaïi den Apotheker Rich Brandt edart iO Jaren door Pmreuoreii praetliaerand Seneeshaeren en door bet PnbUek toegepast en sanberolen ab goedkoop aangenaam aeker werkend en onsebaieUJk GoneeS en HuiSnÜddel BeproeH door W Ir B Vlrehow b ii W Br T Frerlabs a j ♦ T Oletl Hncim mHSM T SeanzonI WK nurg Beelam talp g m SSmÊllBl C WItt xaiMiihagn T Miusbaum mo miv ÉSlÊ nÊO Zdekauer si p Hertz AiMtontam S B KA I Sosderstadt kmm y Koreiynakl Krakw JQTT TfSak s lambl w rteii ii a Brandt KlauMnbury W Êffüi tén WSM 1 0 ter aimtlngtwiw bij storingen In de m W m Onderbulks organen kwalen der lever last van P R V aambeijen tragen stoelgang voortdurende ver Ku9 f7 Sr stopping en den dasraitToortkomendfl ongesteld jmiSa beden leoaU hoofdpijn duliellgheld benauwdheid kortademigheid gebrek aan eetlust enz Die Zwitaersche Pillen van den Apotheker Richaid Brandt wolden om hm zachte werking door vrouwen gaarne inf enomen en zijn te verklesen boven de scherp werliende Zouten Bitterwater Droppels Mengsela enz V Om het koopende publiek tegen bedrog te besohermen Wi wordt men er nog in het bijzouder opmerkzaam op gemaakt dat er Zwitseraebe Pillen in den handel lijn gebracht die op bedriegelijko wijze er bijna evesioo nitsien en verpakt zijn als de eehte Daarom moet men bij den aankoop lioh overtuigen dat hot etiket bovenataande afbeeldiDg een wit kruis in een rood veld en de handteuenlng Bchd Brandt draut Hen moet daartoe de om de dooe gerolde gebnuksaanwijziog er a emen Ook worn men er hi t bUionder on geweseo dat de Zwitseraebe Pillen van des Apotheker Bieb Brandt 11e bU ie Apothekers verkrijgbaar aljn alleen fai doosen 4 TO Oenta geea klunere di a as verkocht weiden Roofddepot F K Tan gantenkolaf te Botterdam MaatscbappU tot Exploitatie van Staatsspoorwegeo AAÏÏBËSTEDIITG Op DIN804G den 17n OCTOBBR 1893 des namiddags ten 2 ure locale tgd aan het Centraalbnreau der Maatscbappg tot Exploitatie van Staatsspoorwegen by de Horeelse Laan te ütreehtf van Bestek No 637 Het maken van een geboawtje voor privaten en waterplaatien en het inrlobtep van Bureau voor den stationschef en de posterijen op het station OODOA Begrooting 2800 De besteding geschiedt volgens g 46 van het bestek Het bestek ligt van den 19den September 1893 ter lezing aan bet Centraalbureau bg ds Moreelse Laan en aan het bureau van den heer SectieIngenieur H E BEUNEG te Utrecht en is op franco aanvraag per brief aan genoemd Centraalboreaa Dienst van Weg m Werken te bekomen tegen betaling van I Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbnreau Dienst van Weg en Werken en door den Sectie Ingenieur voornoemd Aanwüzing op het terrein zal geschieden den 9jen October 1893 ten 10 uur voormiddag Wett Europeetclie lijd Utrecht den 16o September 1893 De NIEDWIS LONDON doethetgrgze Haar binnen enkele dagen verdwgnen maakt bet glansrijk en zacht is onscbadeiyk voor de huid en verft niet Prjjs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar bg J A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon hooger FBANSCHE STOOMYEEVEEU Gheniisebe en Zwitsersche WasscheriJ Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenheiuier llolterdam Specialiteit voor het stoomen en Terren van alle Heerenen DameBkleediugstakken ooit alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trypen met nieuve patronen gepwst Kwasten Gamitoren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren ens Alle goederen knnnen in elkander blgren en worden onscfaadelgk Toordegesondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen afgelererd worden AGENT Toor Qonda en Omstreken A VAN OS Az Kleikeg A No 73 ZAR WOORDENBOBKJfi bevattende de geslachten der zelfst naamwoorden benevens eene korte verklaring van de raoeilykste daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe Spelling van Dr M DS 7RISS ön Dr L A tb WINKBL bij Opmiming i 10 Cent verkrygbaar bg A BRINKMAN ZN Tteiuletceg W mVElLLEO Dit wonderbaarlgk Water maakt het baar zacht en glanzend en doet in weinige dagen de grgze baren geheel verdwgnen Alleen verkrggbaar ik 1 00 per flacon bg LOUIS P WELTER Coiffeur WESTHAVBN B 193 Goada Snelperadruk ran A BaiMKiuNfc Zoom BINNENLAND ÜOUDA 4 October 1893 Voor de avondschool voor meisjes hebben ïich gisteren 68 en voor den carsns van vol wasseuen 36 leerlingen doen inschrjjven Aan de eerste zgn voorgedragen tot hoofd de heer B P van Cittert en tot onderwijaerea mejuffr G van Groofl aan den cnrsaa voor volw de heer C Krnit tot hoofd en de heer J Viseer tot onderwgzer Mej J W C van Resteren heeft met goed gevolg het Ie natourkandig examen afgelegd I aan de nniversiteit te Amsterdam Benoemd tot onderwijzer aan de bgz schoo te Delf yi de heer J B van der Wal alhier Gisterenmiddag omstreeks 3 uur isnabydo stal van den heer J N Both de persoon van C Z tiisschen de staldeur en een in beweging zgnd rgtuig bekneld gemakt hg kreeg daarbij een prikkelgzer ia het onderlgf waar door hg Yeel bloedverlies bad De officier van gezondheid R van der Veer verleende onmiddelijk hulp waarna hg naar zijne wonintc werd vervoerd waar de heer Sprugt werd ontbodani die de verwonding als uiet gevaarlgk constateerde De teekenschool te Haastrecht heeft Maandag weder de eerste les gegeven het aantitl leerlingen dat zich had aangemeld bedroeg twaalf Zeven daarvan oefenen zich in het bouwkundig en vgf in het handteekenen De 2e Itiit J B Metz is in actieven dienst hersteld en gt plaatst bg het Ie regiment infanterie te Leeuwarden Zooala blgkt nit de mededeeling van den borgemeester te Rotterdam zyn in de verioopen 24 uren 2 nieuwe Igders aan cholera asiaticu aangegeven De twee gevallen deden zich vooi bg eene vrouw en haar dochtertje wonende Arnoldne ang in de Hofstraat die naar het hulpziekenhois werden vervoerd Bén sterfgeval kwam voor In het geheel hebben zich nu van het ontstaan der ziekte op 21 Augustus af 48 gevallen van cholera aldaar voorgedaan waarvan 28 met doodelgken nüoop terwgl 12 Igders hersteld zijn en 8 nog io behandeling bigven FEVlLLETOm EEH UIT DUIZEira II 4 Qeloof me meneer ik ben niet vbq van dsagof gister en ik kan ja op oen haar zeggen wat hierte koop is Pa pa een tohnit I riep een der meisjes die door bet vierdepartje advocaat wat opgewoadeD was geworden ffPs pa de sohuit van Naarden zeit die meneer daar I De lofredenaar tbd Lokhorst nam even hoogtn en seide neen meidllef 1 bet is de Weesper t il sobipper Windborst die altijd de meeste mensohen vaart Haar je hebt den tjjd nog I eu bet horlogie voor den dag halende en met zijn oog den afstand metende bigf maar gerust nog v jf minuten zitten l Nit behoorde het aankomen en afvarsn der troksobuitoa tot eon der groote vermakel kbeden waarop Lokhorst en de Berebijt trotscb waron en waaraan u meuig bezoek te danken hadden Ku wordt het tjjd vervolgde de vorige spreker nadat hij met het horI e in de hand nog viurminuten besteed had om nog andere verdienstenvan zgn lievelingsplekje op Ie sommen Hü stood van zyn stoel op legde met behoedjMunheid s n Gouweaaar neder ptantsto zijn stoel p twe pooten tegen hot tafeltje en stapte met n bowonderenswaardige bedaanlbeid naar den galkant been om juist op betselfds oogenblik A66x i e Ttteede Kamer heelt du oiiteigouiug wet voor de verbinding van het centrmü spoorweg station te Rotterdam met het ststiiui Maaa aangenomen met 37 tegen 26 stemmen Zonder hoofdelgke stemming werd eveneens aangenomen het wetsontwerp tot outeigenin voor de normaliseering der Nienwe Maaa b ven Rotterdam De beeldhouwer A Hesselink te Amsterdam aan wien de buste werd opgedragen van dr AUebé op wiens graf door het Ned Gymnastiek verbond een monument geplaatst zat worden is met zgnen arbeid gereed De bust die het ontwerp van het monument door dearchitecten Jonas Ingenohl en Karel Muliei zal kronen wordt in bron gegoten en zalover een paar weken op Zorgvlied kunnenworden onthuld A Ct De Vereeniging van directeuren bg den posten telegraafdienst heeft besloten een adres over de regeling der borgstellingen te richten tam H M de Koningin Regentes Ëene commissie van drie leden de heeren Vorster De Breuk en Ten Bokkel resp directeuren der postkantoren te Gouda Vianen en Wormerveer zal dit adres aanbieden aan de ministers van Waterstaat en van financiën en aan den directeur generaal der postergeii en telegraphie Gisteren nacht brak ten half één ongevei r een hevige brand uit in de boerderg bewoond door D 8chnurman en staande aan den Sloterstraatweg nabg Slolen Huis en schonr werden geheel in asch gelegd Een afzonderlgk staande stal bleef gespaard Hooi vee en gereedschappen waren niet aanwezig daar alks onlangs verkocht was De bewoner wiat zieli juist bijtijds te redden Bgna geheel ontkleed ontvluchtte hg het brandende gebouw In Ie schuur had de persoon C D van Aalsmeer die vrg wat aan Bacchus geofferd schgnt te hebben nachtverblijf gekregen Met zeer vei l moeite werd deze gered en door de politie in bewaring genomen Alles was verzekerd De benoeming van den oud minister jhr Ruys van Beerenbroek tot commissaris der koningin in Limburg wordt algemeen toegejuicht De regeering brengt men van verschillende niet het minst van katholieke zgdeii hulde voor die keuze Trouwens meermalen heeft deze liberale regeering in het doen van benoemingen bewgzen van baar goed beleid eii bare onpartgdigheid gegeven te wezen waarop do scbipperaknuoht het touw vnst maakte en den passa iers het ffwetkom in stad 1 toeriep Ër wai een groote menigte volk in en op de sohuit Een zes achttal edele viiBoberi kwaadaardig gewapend met hengelroê en wurmbak stonden als speerknechten op het dok eenige andere Heden mot vreemde tronie lageu op de plecht De roef stond volgepropt met eenige damos en heerea eu uit de raampjes van de tweede roef en bot ruim der sohuit staken eenige hoofden die blijkbaBr tot de lichamen van minder aaneienlyko burgers behoorden Ben menigte jongens sohoenpoefeers en ander volk verdrongen zioti op dea wal en staken den passagiers de handen toe mot oen dringend verzoek van den weg te wijzen pakjes te dragen F of welken dienst dan ook te mogen bewjJEen Met moeite kon de vreodzamo reidger zich een weg er door hoen banen Alleen het troepje lief bebberg vissobers bleef ongemoeid maar menig beer moest met stok of parapluie een dragend gebaar maken en het dieostvasrdig olkje daardoor afgeschrikt viel met vereende kracht hot zwakkere deel van het menBchelljk geslacht ana Hoedendoos sluitmand of andere tilbare have werd der eigonarrs uit de band S eruVt en t plan om haar eigen pak te dragen werd aar onmogelijk gemaakt Ëéne deern echter bleef hardnekkig bij haar voornemen Het moed bleef zü haar persoon en haar goed tegen de vrypoatige beruidwilligheid verdedigen hÏa zoo afgehaald worden en die haar afhalen moest soa wel s mdig komen I Sedert 10 September is te Leerdam geen geval van cholera aangegeven In het geheel zgii 35 lijders aangegeven waarvan er 22 gestorven zgn De overigen zgn hersteld Men mag aannemen dut de ziekte thans geweken is Door eene landbouwersfamilie woonachtig onder de gemeente Rozendaal wordt thans mi t zekerheid verhaalt dat De Jong en zgne vrouw tgdens de heete dï en in Juli gezien zjjn in het heideveld en dat nabg eene boschrijlie plaats waar men wel honderd Igken zou kunnen verstoppen zonder graven wegons de hooge heide aldaar Men heeft hem driemaal gezien Den eersten dag met zijne vrouw Hg droeg een hoogen hoed dubbeien vestketting en wilt das De twee daaropvolgende dagen zi j men hem op die afgelegene plaats andermaal docli toen alleen en dr ende zgne schoenen op den rug Een der mannen toegerust met zijn werktuig heeft hem gevolgd doch De Jong telkens omziende heeft het op een loopen gezet De beide dagen dat hg alleen kwam toonde hg zich zeer onnratig Het photografisch portret van De Jong en zgne vrouw eene der mannen voorgehouden werd terstond en beslist herkend Van dezt bevinding werd hedeu bg de politie te Arnhem kennis gegeven Een paar maanden geledui zoo schrijft men uit Den Hftog aan het U D werd in het krankzinnigengesticht aldaar een 14 jange knaap opgenomen die volslagen zinneloos tvas geworden door het feit dat zijn vader de duiven waaraan het kind zeer gehecht was had gedood en ze daarna gebraden aan den jongen had voorgezet zeggende Nu zul je ze opvr Liefdergke verpleging heeft voor t oogeublik althans de noodlottige gevolgen van dien ztnuwschok overwonnen het kind is hersteld huiswaarts gekeerd t Is te hopen dat zgn barboarsche vader en door geleerd heeft Gisterenavond is uit de Braak aan t Kalf te Zaandam door schipper v d Zande het Igk 0 ehaald van zgnen 17 jarigen zoon Frederik die tgdens een driedaagsche afwezigheid van den vader waarscbgnlgk reeds Vrgdag dooide duisleriiis misleid over boord is gevallen en verdronken Zooals gemeld wordt zijn de heeren Rotmun eu Geerliugs die Zaterdag uit Meppe gevankeIgk naar Assen waren overgebracht weder iu vrgheid gesteld Een hunner de heer Rotmaii schrgft aan het Hbladc dat hjj en zgn compi non do heer G die onlangs oenen viscli Wy willen baar terwijl zg staat te waohteu blootgesteld aan de nieuwsgierige blikken der rustende wandelaars ook eens opnomoo Aao baar kleeding ziot gg dat zg van buiton komt de weinige kleuren ann baar gewapd bet oigeuaardige van haar mutsje maken u de omstrskeu VBO Amersfoort als haar geboorteplaats bekend en zoo gij het al niet hobl opgemaakt uit baar kleeding dan zult gij hot toch afleiden uit baar sluitmand en spanen geschilderde doos dat zij een dienstbode is Zg is twintig jaar en zonder mooi te zijn hoeft zij dat fnsseho ronde geziobt dat do Stiohtsobe en Oeldorsche deernen ook nog in onae dagen kenmerkt Zij is de tweede dochter uit bet gezin vau Uoert Theonissen daggelder woonachtig bg oen der dorpjes in den omtrok vsu Amorsfoort Aangezien Theauiasen nooit zijn weekgeld vermeerderen maar daarentegen met ieder jaar het gotal zijner kinderen toenemen zag moest zoodra er woor oen op kommen was oon dor ouderen bet buis utt Zoo had numero aobt numero dén verdrongen eo nu weldra numero nogon aan da netlerigo stulp van Thounisaen zou aankloppen met verzoek om eeu plaatsje in den houten krib iu de bedstee hoven de twee jongens dis aan vatlers un moeders vooteneinde sliepen lag de beurt aan Mina de twoode dochter om onder vreemden te gaan 2ij was al vier jaar bg de vrouw van den meester in dagdienst geweest die baar erg mans en ruS genoeg vond t Geluk diende haar Op reooraroiindatio van den Dominé vond zg een bovensten besten dienst bg voorname lui te Amsterdam Eindelijk werd sjj uit haar moeielijke positie handel hadden opgericht in eene der achterbunrten te Meppel rec ds aanstonds Verlaat hadden omdat men hen voor flesschentrekkers aanzag en zg de hulp der politie moesten inroepen toen men de glazen bg hen ingooide Toen de heer R als agent eener firma te Vloardingen eene bezending haring liet komen op gewoon krediet van 2 maanden en een deel daarvan contant verkoeht meunde de mai échBUSBre daarin eene oplichting te ontdekken en warden beide vennooten Donderdag jt gevangen gevangen genomen Zaterdag werden zg geboeid naar Assen gevoerd eu aan het station Meppet waar zg drie kwartier te vroeg waren heengeleid aan de spot van honderden blootgestehl Na een oinderzoek door den officier van justitie te Assen werden zg in vrijheid gestold omdat geen spoor van opliehterjj bestond De heer U verzoekt dit alles openbaar te maken om Id blaam w te nemen die op zgn goeden naani is geworpen hg zal nagaan of eene aanklacht in deze mogelijk is Koning Alexander van Servië zat onlat pl in het bötel Quarnero te Abbazia mtt zgn vad r aan liet outbgt toen hg opeens met een uitdrukking van schrik eu walging de thee welke hg aan zgn lippen had gebractit weder neerzette Zgn vader snelde naar hem toe in grooteii angst voor een vergiftiging maar op hetj lfde oogenblik kwam de kok ontsteld en opgewonden vertellen dat een zgner helpers bulten zgn weten zeewater in plaats van zoetwater had gebruikt om thee te zetten voor den koning Nu was de schrik voorbij en lachte men omhet geval i De schrijver der Haagsohe Kroniek van dr N Gr Ct zegt dat onze Koningin Regen tes bg al Haar veelzijdige kennis en ontwikkeling smaak voor beeldende kunsten en gevoel voor t schooue en goede nu juist mi t de muziek het niet hoog op heeft althans niet met de klassieke en vooral moderne toonwerken Uit vertrouwbare bron werd hem noi dezer dagen verhaald dat de Regentes onlangn toen er voorloopig van het winterarrangemeni sprake was van de in den Haag te geven Hoffeeiten en bezoeken aan opera en komedie zou gezegd hebben tAls ik maar niet naar concerten moet t Dit bericht zegt de Arnh Ct strookt volkomen met hetgeen wg vernamen omtrent bet repertoire van de Fransche opera deze zou ook op daartoe te kennen geven verlangen der Regentes eene of meer operettes monteeren waarin wij baar zoo lang hebben gelaten i om baaraan onze lezers voor ie stelle verlost door dekomst van den persoon dio haar zou afhalen Gij zoudt hom gaarne over zgn lompheid berispen maar door zgn vriendelijk hoofdknikken doat bij uwe ver onlwaardiging bedaren Heeft uwé lang motten wachten tjSpijtmo maar de schuit is ook bijster vroeg an sji Ik bail nog een priMsante boodschap voor Mgnho r Uwebent Immers Mina die bij ons komt dienen Ben verlegen hoofdknikje bevestigde de vraag on bet daarop volgende de schipper heeft er oolc duchtig don gang achter gezet leverde het bawgs dat de minder aangename ontvangst geen kwaatl bloed Had gezet nKom dan maar meu men kind zei de wolgevoede livreikneoht want dat was hg kom maarmeê mijn kind herhaalde hg hoowel hij goon vijfjaar ouder was dan zij maar bij was eeu stedelinger zij een i buitonmonsch en in het gevoel vanzijn meerdere waarde tag bot geheim vaa zijn vaderlijk beschermooden toon I Ja maar monuer en door een blilc opbaargoed deelde zü bom haar bezwaar me £ nO zoo is dat uwoe i goed F boe weinig took is t is toch to voel dan dat jij het dragen zou en dus zou ik je wel aon handje holpen maar opZondag mag ik dat om meneers naam niet doen Ik zelvers hen niet trotsoh en ook niet lui al zegik t reivers maar die de heoren dient moet ook t fatsoen van zijn heer ophouden en voor zoo npakkorü zijn de kruiers