Goudsche Courant, donderdag 5 oktober 1893

andere tot danw ii OTertro n wat de kern betreft omdat daardoor kiesbevoegdheid wordt toegekend op gelgke voorvaarden zander ondericheid van bezit of stand en aldas alleen finale nitbreiding binnen de grenzen def grondwet raogelgk i Dat de conservatieve richting dit niet wü leidt de scbijver at nit het laatste artikel van prof Fmin Naar de woorden van dezen hoogleeraar hoopt hg dat de hedendaagaohe rqgeerderfl hnn voordeel zullen doen met de ervaring van een eeuw geleden en zich wachten voor de font van toen om het volk xgn rechten ix onthonden zoodat zg eindelijk daartoe gedwongen van hun plaats werden verdrongen Willen zg die klipmjjden dan hebben zg slechts de bakens te verzetten bjj het verloopen getg Rulteolaadseh Overzlcbt Maandag was in alle drie de kolendistricten van Henegouwen de toestand verergerd Het lUiDtal werkstakende mynwerkera in het land van Charleroi waa zooals een telegram gemeld heeft tot 16000 gestegen Ook in Ie Centre gelijk in de Borinage was het aautal werkstafer weder belangryk toegenomen in het laatste district waar Zaterdag het cgfer der werkstakers met een paar duizend verminderd was steeg het gisteren weder met byna 3000 nl van 5100 tot 7900 en ia Ie Centre nemen de rnstverstoringen eu de inbreuken op de vryheid van arbeid zoo toe naar aan de Indépendancet gemejd wordt dat eene ve sterking der politie mocht met 20 gendarmes ia aangevraagd die gisterenmiddag uit Thuin en Bergen te la Louvière zyn aangekomen Tn de Kngelsche districten Lancashire en YoAsbire werd algemeene hervatting van den arbeid verwachi iu die mynen wier eigenaars de oude loonen btyven nitkeeren Voor Yorkshire bevestigt een telegram dit De borgemeesters van Sheffield Leeds Biïdford Nottingham Derfaey en Barnsley zullen pogen n vergelyk tos cheu den Myuwerkersbond en den Bond voor ray neigen aren tot stand te brengen Te Pontrefact en Featerstone bezitten de mynwerkera geen penny meer de fondsen zyn uitgeput de gezinnen worden alleen door de zorgen van weldadige instellingen voor den hongerdood bewaard Twee of drie myneigenaars gaven zelfe den werkstakers verlofsteenkool uit de mynen te halen om die tegen voedsel in te wisselen In vele rj2er en staalfabrieken in ZuidStaffordshire en Zuid Wales hebben de werklieden het werk hervat nu ook in vele mynen dfe WtfkipfcaklBg geSiadigd is In de overige tlistricteü komt geen verandering in den toestand In Sobetbind is weinig vraag naar gegoten yzer er wordt ook weinig vervaardigd daar slechts 39 hoogovens werken tegen 78 het vorige jaar omstreeks dezen tyd Do prya die tegenwoord voor y er en staal betaald wordt is laag en de steenkolen pry zen zijn zoo hoog dat er b na geen winst gemaakt kan worden Van de scheepstimmerwerven aan de Clyde werdeU enkele goede bestellingen ontvangen Br werd veel steenkool pitgofaouwon maar het grootüld gedeelte werd naar het zuiden naar Lanca ire en elders verzonden Te Mitïdle boroughzyo vele fabrieken weder in weging er 18 evenwel een scherpe mededinging voor nieuwe bestellingen en de pryzen waren laag Te Burrou en iu Cumberland komt gpen verbetering in den yzer en staalhandel De handel in blik van Zuid Wales met de Ver Staten staat byna geheel stil men verwacht dat hy niet levendiger zal worden voordat de zilver en de tarievenquaestiea opgeloati zyn in het Congres Daar de 175 000 fr die het Pransche drukjjmmcomité aan vrgwillige inschryvingen onttangen heeft voor de feesten ter eere der Bnssen by lange niet voldoende zyn om de kosten te befltryden van alwat voor de feestviering ontworpen is zoo heeft het comité de dringende uitnoodiging tot het publiek openbaar gemaakt om de milde band te openen Tonlon Parys Lyon en Marseille men weet het znllen als ia een roes van feesten verkeeren tydens de aanwezigheid dier Russen aldaar D eb tftl van plaatMo wie het voorrecht niet i beart valt de Rassen van aangezicht tot aADgexicht te aanschouwen willen toch hunne aimwezigheid in het land vieren en feesten aanrichten ter gedachtenis au de groote gebeartenia In beweging zal eigenlyk geheel Frankryk zyn Als zeker wordt na gemeld dat de Russische gezant zich niet naar Toulon zal begeven by de komst der Ruaaische schepen De Temps bespreekt in ben belangryk artikel den cgeest in het leger De schryver mukt nch oagernst Het sohynt dat het opperbestvor weinig vertrouwen stelt in der menten der reserve Hare officieren zijn overal gedegradeerd de reservisten zyn met sterke atdeeliDgen der actieve regimenten vermengd het schynt dat men de reserve geheel wil hervormen Ten gevolge van dit wantrouwen zyn de officieren in het corps ontmoedigd de kloof Directe Siworwegverblndlng met tiüUüA Wiiilerdleiisi IS93 Ü4 AaiiKcviiiigeuT Jclöber iUd vaii ireen Tcb r o 11 1 a o T T B R D A 12 5S 1 05 1 12 1 19 1 2S T B D A 11 U I D A 10 17 10 27 10 34 10 41 10 47 4 08 II t A O 9 46 111 14 11 33 13 16 1 3 1 3 13 9 45 3 43 4 16 4 42 5 21 7 8 05 9 36 7 06 1 44 1 49 1 58 2 04 3 09 10 41 a iili 6 30 7 30 3 13 9 53 10 16 10 32 12 03 12 46 3 20 2 45 3 16 4 13 4 43 5 20 UTEKC H T r O D D A IJtrea it 0 1 7 il 9 J 51 II t 13 03 13 iO 3 10 3 52 4 43 6 36 Itv U lHa 6 47 l ll 10 01 12 19 3 24 4 06 4 66 VVojrIji 6513 10 10 15 12 36 4 12 OiiUiriter 7 07 1 1 J 10 11 12 42 4 24 O ili 7 11 1 1 9 11 10 37 13 01 12 55 1 23 3 50 4 37 5 20 7 08A M S T K R D A H G O U D A VoUTlinOS 7 3 9 10 11 10 11 27 2 40 c tar l i il tV i 3 30 8 10 9 55 11 35 11 42 8 66 QjuU 7 30 8 59 10 44 12 16 12 65 3 50 Staten OeneraAl Tweede Kamkk Zitting TftD Diiiidng 3 October e De onteigeDiDgswet voor het verbindiogslijntje Itotterdam Üelftseho Poort Itottenlaoi Maas ia mei 37 tegeo 26 atemmen goedgekeurd nudttt de heer Mackaj de haudelingeri vnn het vorig kabinet had verdedigd en uitgelegd en de Minister zgn ambtsvoorganger had in bescberming genooien Het bleek dat de 12 tüD uiet in verband stonden met eeuig plan maar op grond van Anancieele berekeningen was vastgesteld In alle gevallen was aan het bestaande contract nieta meer te doen en moest de vraag alleen gedaan worden of de lyu in het algemeen belang was De minderheid scheen zich illusie te maken dat alsnog betere voorwaarden van de Hull maatscbappy zouden zyii te bedingen Dit was zeker niet het geval Alleen bad men gevaar gelüopen de verbinding niet te krygeo althans vooreerst niet Hoe het zy het blyft een feit dat in de memorie van toelichting der poorwegovweeukomsten een op niets gebaseerd cgfer van 4 ot 5 millioen is genoemd eu dat de lyn thans voor 18 ton te maken i Maar waar i het ook dat deze cyfers zeker niet den doorslag hebben gieren bij de goedkeuring der befaamde overeenkomst ook dat indertijd geen wijzigingen in de Kamer mogelijk waren De contracten waren a prendre c of sik laisser De onteigening voor de normatiseering der Nieuwe Maaa werd zonder debat of stemming aangenomen Thans jh men bezig aan de onteigeningswet voor de Haarlemmer du in waterleiding Van Amvterdamsche en met de waterleiding der hoofdstad in betrokking staande zyde familie van de Vliet zijn tal van bezwaien gemaakt Mr Levy had juridische beswaren die tegen elke du in waterleiding gelden doch Mr Ueemskerk pleitte meer voor de reohtatrueksche belangen der hoofdstad ItttuBKben vond Haarlem in zijne vertegenwoordiger Parncombe Sanders een welgewapend verdediger die nog niet uitgepraat is Dit is in deze zaak zeker onbetwistbaar dat waar de bevolking eener groote stad bfhopfte beeft aan drinkwater en de terreinen voor de hand liggen waar dat drinkwater te krijgen ii een middel moet worden gevonden om in die eerste levensbehoefte te voorzien Amsterdamache bezwaren zyn zeer eerbiedwaardig maar Amsterdam heeft het recht niet verkrt en om ten eeuwigen dage de duinen voor zich te utiliseeren nissen en vroegere patiënten te ontmoeten maar ook om een studio te maken over on land Zy wil nl in hare woonplaats lezingen houden met kalklicht projectiën Den vorigen winter heeft zg to Londen reeds dergelijke voordrachten gehouden over Zuid Afrika en wilde dit nu ook ten onzent doen maart haar geringe kennis van het Nederlandach heeft haar van dit voornemen doen afzien Voor hen die Dr Ëarle opdrachten willen medegeven aan verwanten in Transvaal wat zÜ gaarne doet willen wü hier wel vermelden dat zy thans erblgf bondt by Mevr Lagerwpy Kanaal 35 s Oravenhage Zaterdagavond hield de Werklieden vereeniging der voorm Rhynspoor eene vergadering te Utrecht De president deelde mode dat hy een scbryven ontvangen had van iemand die hen in hunne pogingen tot verkrijging van recht steunde Spreker had nog geen resultaat van zyn achryven aan invloedryke lieden Hi was voor de tweede maal opc eroepen om voor de enquête commissie te verschyneu waar hy geweest was en hem gezegd werd dat de grieven die men opperde onwaar waren Benige heeren van die commissie zeiden zelfs dat men nu verplicht was hun een proces aan te doen voor den laster hnn aangedaan waarop spr geantwoord had dat zy bij hunne over tinging bleven Vervolgens deed de preatdent mededeehogen omtrent het bezoek van een der verdedigers van de Uhynsp werklieden hy de enquêtecommissie hoe dit ook niet tot veel goeds geleid heeft en fr een was die durfde beweren dat hy het recht bad het werkvolk van de N R S te ontslaan Evenwel ia er geen tyd van ontslaan allern hy invaliditeit en dan moet nog een gratificatie worden uitgereikt Alsnu had de president nog 2 punten te b andelen nl lo een verzoek in te dienen duOr degenen die ontslagen zyn om een brieve ran onvermogen en dan direct een proces nnn te doen aan de S 8 ten einde te vernemen wie haar het recht geeft hen te ontalaan 2o een schrijven te richten aan d leden der Tweede Kamer de heeren Schaepman Farncombe Sanders en Valette opdat de Kamer op de hoogte ziJ van den toestand der werklieden der voorm N U S De president ff roeg hierop of de vergadering g edvond dat hif in correspondentie trad mei genoemde heeren en of ny voor eventueele onkosten steun ontving De Jong woonde in lb89 op eene bovenwoning aan de Oroosw ksche kade te liotterdam en gaf zich toen uit voor O Indisch officier Zelfs vertoonde hy zich hier nn op verschillende andere plaatsen in uniform Uit Beukum meldt men Op aanwyzing van den landbouwer v d B alhier die vóór geroimen tyd by het vervoeren van varkens per as naar Arnhem omstreeks 4 uur des ochtends den straatweg biJ de Kiewiisdol onder Dorenweerd paaseorde en toen uit de daar aanwezige bosschen eenen heer zag komen gedekt met een hoogen hoed die zich snel verw derdo en in wieu bji uit een hem vertt ond poitret meende De Jong te herkennen heeft Maandag door een lOtal personen waaronder de veldwachter uit deze gemeente en Dorenweeid en den ryksveldwachterjachtop ziener gestationeerd op het koninklijk landgoed Oranje Nassau O ord een onderzoek in de boBschen aldaar en te Heelsum plaats gehad Ofschoon een zeer uitgestrekt terrein met de meeste nauwkeurigheid is onderzocht heeft dit onderzoek nog geen resultaat opgeleverd Aangezien men blyft vermoeden dat liet I k van Sara Anna Joett tusacheu Heelaum en Oosterbeek begraven is zal het onderzoek worden voortgezet Ëeu vrouwelyke geneesheer uit Truasvaal Dr Helen Ëarle te Johannisberg ii gedurende korten t d hier te lande om oude ken Een applaus bewees dat allen hiermede instemden Nog deed de pres mededeeüng van een achryven van den Btationschef te Duiven hie in zyn ambt hersteld woa en overgeplaatst naar Rosendaal Indien er lieden zyn vervolgde spr di een proces aandurven tegen My 8 S omdat zy ontslagen zyn kunnen zij by mij alle inliehting en bekomen want als de S 8 pensioneert zonder storting moet zy het de werkiiedpu der voormalige N R 8 ook doen By het verlaten der vergadering werd gecollecteerd voor den gewezen stationschef te Duiven ter gemoetkoming in de kosten van een proces hetwelk hij de My wil aandoen Voor de Rotterdamsche Rechtbank etond gisteren terecht W 8 47 j timmerman te Bleiswyk beklaagd van op den 9en Juli jl te Bleiswijk in het arrestanten lokaal zich bevindende inen deel uitmakende van het gemeentehuis opzettt lyk eenïg beAstroo en een deken in brand te hebben gestoken van welke brandstichting gevaar te duchten was voor bet gemeentehuis en de daaraan grenzende aan anderon dan de gemeente toebefaoorende eigendommen alzoo gemeen gevaar voor goederen Bekl di3 in genoemd arrestanten lokaal was gebracht wegens dronkenschap en verstoring van orde en rust had by zijn verhoor voor den reehtercoramissaris bekend den brand gesticht te hebben omdat hij liet in genoemd 7 25 8 S5 7 33 8 42 7 89 8 49 7 48 8 56 7 55 9 0S Oouile Meonireebl Nieuwerkerk Oapelle Botterdam 10 55 11 02 11 09 11 16 11 25 7 9 80 10 Botttrdun 5 6 02 Oapolio 5 10 6 18 Nieiiw k rk 5 10 6 21 Maordmoht 1 5 26 6 29 Gouda 5 S2 8 SS 12 38 KOT 9 51 8 18 10 03 lO U 7 45 8 07 SOU DA DEN RAAO QoucU 7 30 409 O4 9 37 10 49 19 11 12 211 01127 3 55 4 45 5 37 5 59 7 18 8 25 9 17 10 4 i 11 11 11 111 11 01 9 49 6 U 6 16 6 22 6 31 6 36 1 13 I IS 1 24 1 33 i a 4 67 Z f M 7 42 8 52 Hl Kr 7 W Z Z ï r 7 53 9 01 N 1IL 1I 8 OJ Voorb 8 07 9 13 10 11 6 20 U 18 1 40 IJ 10 08 Ul H 10 38 10 11 10 Vl lO W 11 lO 11 35 Ikiie 8 12 9 18 9 34 10 11 11 27 12 41 12 51 1 431 57 4 25 5 29 5 35 11 41 7 43 8 55 10 15 11 15 I OOl D A DTRBOHT OogdA 6 86 6 407 5i 3 09 8 31 10 19 10 55 13 43 2 23 3 13 116 4 t7 5 23 6 D1 7 8 33 2 37 5 37 7 59 2 44 5 04 5 44 6 17 8 06 2 51 5 1 5 50 8 11 1 20 3 08 3 50 1 43 3 29 6 31 6 35 S 3S 9 10 Ouilow 5 60 6 54 U O Woerdgn 6 57 7 013 11 8 40 11 16 llaruuUil 6 04 7 03 8 46 11 23 JlriMhl 6 18 7 24 8 23 8 41 9 10 51 11 45 O O U D A A H3TERDAM 10 00 10 65 12 11 2 51 4 47 5 31 7 45 10 55 18 19 1 3 40 6 45 6 3S 9 37 11 10 ll M U8 3 55 6 6 50 9 57 8 21 9 10 Jl Q iuJa 6 40 a t rdui Wp 7 59 tiiutuilui ai 8 1 lokaal zoo vervelend vond Toen hg echter dacht te stikken w ens den ont lanen rook had by den brand weder spoedig gefloofd Thans beweerde hy zich niet meer te herinneren den brand gesticht te hebben en wel omdat hy beschonken was Het O M bet feit als bewezen aannemende vorderde drie maanden gevangenisstraf Uit Amsterdam meldt men Met treffend eerbetoon is heden het stoffelyk overschot van wyleu prof J Knappert ter aarde besteld Niettegenstaande het rnwe weder had zich een groot aantal vrienden ambtgenooten leerlingen en oud Ieerlingen van den overleden hoogleeraur naar het kerkhof ZorgvHet begeven waar men aan de open groeve bykans een vul uur in stille aandacht byeen bleef om nit veler mond met erkentelijkheid woorden van warme v roering des gestorvenen te vernemen door hen die zich daartoe op deze plaat 8 het meerit geroepen gevoelden getuigenis te hooreu afleggen van prof Knappert s uitnemende eigenschappen als mensch prediker en leeraar ala vriend en roadsmon als de man die in breeden kring en veelzijdig zyn invloed ten goede oefende Zoo sprak prof Kan namens de Senaat der universiteit prof Cramer uit naam der godgeleerde faculteit prof Muller voor de synode der Nederd hervormde kerk dr H G flagen nit Leiden als oud vriend van den overledene ds Berlage uit naam dergenen die prof Knappert als predikant hebheii hoog geschat de heer Bruinwold Riedel nis lid van het hoofdbestuur van den Nederlandschen Protestantenbond van welk hoofdbestuur de gestorvene voorzitter U geweest ds De Vries voor het bestunr der Amsterdamsche afdeeling van dien bond en prof Gunning uit naam der Vereenigiug tot steun van verwaarloosden en gevallenen terwyl ook een der leerlingen van den overleden hoogleeraar daarbij voegde wat zyne studenten door diens heengaan verloren hebben Een der zonen dankte voor de eer de toewydiog en liefde hier bewezen Een vyftal bloemkransen bleven het graf dekken toen men dit verliet daarondt r waren er van de synode van de leerlingen van do kies vereenigiug De Hervormde Kerk en van het aayl Veldzicht c Van den Russischen admiraal Avelan den kommandant van het eskader dat Frankryk komt bezoeken wordt het volgende verhaald Als jong kapitein diende hy in der tyd op een eskader in de Oostzee waarop een officier wna die wegens insubordinatie tegen een admiraal was gedegradeerd Avelan had medelijden met den jongen man die alleen door een buitengewone daad weer in zijn vroegere positie kon worden hersteld Hy sprak toen met den god radeerde af dat hij by een alorm over boord zou vallen en dat de jonge man dan in zee zou springen en hem redden Aldus geschiedde maar t was daarentegen Avetan die ziju redder lang zoo n goed zwemmer niet als hy redde Kapitein Avelan zond een mooi rapport aan den Czaar over den jongen gedegradeerde die daarop in zyn rang werd hersteld De gedegradeerde ia thans zelf admiraal en toen hy onlangs zyn 50 jarigen dienst bij de marine vierde vertelde hy aan eeu feestmaal wat hij aan Avelan had te danken 6 56 6 08 6 10 6 17 6 86 4 50 4 57 5 01 5 11 5 20 1 44 1 45 1 66 2 02 2 09 2 15 3 10 D K 13 08 5 61 U Viurli N 1 L 13 59 Hl Kr 1 14 1 M6 19 10 32 Uit New York wordt gemeld dat de Franscho wandelaar Brandin redacteur van Le Journal aan boord van de Edam uit New York naar Rotterdam vertrokken is om het laatste gedeelte van zyn wandeltocht van Paryi naar Chicago en terug te ondernemen Hy wandelde vau Parys naar Havre stak den oceaan over en liep in 27 dagen van Now York naar Chicago Over den terugweg naar New York deed hy 17 d en Brandin ia in Europa bekend om zyn wandeltochten by wordt daarop dcwr niemand vergezeld èn hangt van de gastvrijheid der langb den weg wonende personen af daar hy geen geld by neb steekt om te voorkomen dat tundloopera en bedelaars het hem lastig maken Te Chic o werd hy feestelijk door de daar vertoevende Franschen ontvangen De eeuige last dien Brandin van de Amerikanen had woa volgens zyn Beggen hun belangstelling die bet hem dikwyU moeil maakte zijn reis voort te zetten Overigens acht hy het een gaatvry volk In de Vragen des Tyds sehryft mr J A van Gilse over Het kiesrechtvraagstuk in zyne tegenwoordige phrase In het uitstel van het afdeelingsonderzoek tot 20 September acht hy gemakkelijk aan te tooneo dat obstmctioniBme in het spel was althans by xommigen Nu zal men in October een venlag krygen met de meeniog van velen enkelen en sommigen dat niet verder brengt dan men half Angustua was Hy hoopt dat de Regeenng in haar antwoord op dat verslag aanstonds vierkant zegt waar het op staat Hy verwacht dat zy zich stellig tegen alle amendementen zal verklaren waarin opnieuw een band tnsschon belasting en kiesrecht wordt gelegd als die van de heeren Kolkmaa c s en Van der Kany c s Behalve dat het belastingvraagstuk nog lang niet geheel vao de baan is wordt in die amendiimenteo verschil goffiaakt tu scben volle kieKera dia vanzelf op de lysten komen en andere die erom moeten vragen en die znllen toenemen zoo voak men bgv het vrijgestelde bedrag by de bedryfabe lasting verhoogt Na de verklBringeo van den minister Tak acht de heer v G een aanvaarding van een belasiiagcensus volmaakt ondenkbaar In beide genoemde amendemen ten vindt hy bovendien strijd roet de Grondwet die kenteekenen eisobt terwyi zy slechts één kenteeken aannemen Bovendien sluit het eene de inwonende zonen en commensalen nit en het andere haalt de plaatieiyke geateldheid weder binnen maakt capaciteiten fut kiezers dio als zy zich enkel op die eigenschap kunnen beroepen feitelgk enkel verloopeu sujetten zullen zgn die vroeger een titel of bevot dheid behaalden maar nu door anderen worden onderhouden en sluit inwonende zonen uit die in eigen onderh iid voorzien en laat hen wel toe ala zy slechts 50 op de spaarbank hebben maar overigens door hun ondera worden onderhouden De heer v G keurt ook het verwerpen der scbryfproef af en toont aan dat de heer Hutgers hem verkeerd heeft gelezen door het voor te stellen alsof in een vorig artikel in V d T die schryfproef was afgemaakt ferwyi de bedoelde woorden opart 80 sloegen Hij houdt die schrijfproef nog voor het minst onmogelijke en het meest rationeele konteeken van geschiktheid omdat er althans eouige ontwikkeling en een graadje van kennis uit btykt Hjj hecht daaraan grooter waarde dan aan het zyn van gezinshoofd in het am Mackay c s daar de vele onberaden huweiyken juist geen bewijs van geschiktheid geven Ook in dat amendement staat eigenlyfc maar één kenteeken Het eibchen van een hooger leeltyd dan 23 jaren keurt hy af als willekeurig evenals het meervoudig stemrecht der hh Vermeulen c 3 dat scheiding maakt tusschen bezittende en niet bezittende klassen 9 40 9 47 9 S4 10 1 10 10 11 26 In enkele der amendementen die hot regeeringsstelael willen aanvullen vindt mr v G wel iets goed maar eka beteren en billijker weg acht hy de bevolkingsregisters zoo in te richten dat er alleen op voorkomen die 6 maanden werkelyk domicilie in d e gemeente hebben gehad daarnaast verblytregisters worden ttongehduden en by verwisseling van woonplaats overschryving binnen een bepaalden termyn voorgeschreven wordt Dan zoude desnoods mot eukele categorieën ernogby op voldoende wijze togen het opnemen van onwaardigen in het kiezerekorps worden gewaakt De bezwaren worden meent hy door de amendementen Tydeman Van der Peltz Land Zylma Levy Borgesiua e a of niet weggenomen of verergerd Hy meent dat alle amendementen hebbeu bewezen dat de oplossing door den minister Tak aan art 80 gegeven door geen 4 46 4 65 5 02 5 09 3 16 7 07 7 17 7 24 7 81 7 37 6 56 9 86 9 44 9 5C 7 11 5 5 09 7 20 9 45 7 26 7 31 9 54 5 51 7 42 8 35 10 03 7 48 8 09 8 60 10 07 10 64 04 8 80 4 10 4 85 5 20 9 1010 83 9 19 8 41 9 38 10 40 11 2 4 10 7 23 47 4 35 7 40 10 08 6 IS 9 82 11 01 tasseben ben en de andere officieren is verbreed en bij luitenants en onderloitenants van bet actieve leger groeit lawgamerhand een sterke haat tegen pékint Wrgersdie zonder veel moeite tot officier ran de reserve worden benoemd De toepassing van het beginsel om jongelieden uit de beste familiên tot officier te bevorderen schynt verkeerd te werken Die oneenigbeid doet veel aibrenk aan de kracht van het leger Natnorlyk brengt de Temps die toestanden niet ter sprake omdat binnen aizienbaren tijd een beroep op die kracht zal worden gedaan In Frankryk ia er iemand die den oorlog weuscht verklaarde Zola te Londen aan een ioumalist De groote schryver kon al is hy naar zyn z eu geen politicus verzekeren dat onder geen omstandigheden Frankryk een aanval zal doen Frankryk zal zich alleen verdedigen als het wordt aangevallen Den eersteu October is de militaire wet in Duitschland in werking getreden waarby het leger geleidelyk met 250000 jonge soldaten zal worden versterkt De Temps wijst naar aanleiding hiervan op het hoofddenklieeld van deze wet zooals dat gebleken is uit de redevoeringen van Caprivi in den Ryksdag Nadat het bevelbebberacorps verjongd is moet ook het eigenlyke leger een verjongingskuur ondergaan met het doel in geva van mobilisatie niet alleen het leger talryker te maken maar ook de beweeglykheid er van te verhoogen Wel is vooral de vermeerdering in getal by de parlementaire debatten vooropgesteld maar het hoofddoel betrof niet de vermeerdering doch wel de verbetering van het gehalte van het leger De keizer wilde eei betere samenhang bewerken tusschen de verschillende deelen en voor het geval van mobilisatie een l r van jongeren onder zyn bevelen hebhen van wie hy meer geestdrift en meer volharding verwacht Tydens het leven van den ouden keizer was er niemand die ietï wilde veranderen De landweerraan van 187Q werd als het type van den flinken soldaat beschouwd Men stelde evenveel vertrouwen in een soldaat van de tweede lichting die drie maanden geoefend was als in een soldaat die drie jaren door een beroeps onderoffieier was gedrild Thans is MoH e dood de oude generaalsdie den oorlog nog hebben meegemaakt verdwyuen lang merhand en men begint de zaken andera in te zien Keizer Wilhelm ia vanmeening dat het eenige heil te vinden ii ineen algemeenen dienstplicht die hem een l ervan jonge menechen verschaft welke allen instaat zyn zoo noodig een lungon veldtocht temaken en zich daarin dapper te onderscheiden de landweer kan dan ondanksliaar flinke houding van 1870 geheel in de tweede linie blijven Om dat te verkrygen heeft de keizer zichzooveel moeite gegeven teneinde de wet aangenomen te zien en zich zelfs pei oonlyk indan verkiflzingsstryd gemengd Thans zal moeten hlyken of de tweejarige dienattyd die hg wyze van schadeloostelling aan de wet is toegevoegd geen nadeel doet aan de proefneming Veel afal dat niet zyn want de verkorting van den diensttijd is alleen ingevoerd voor Ja infaotprie bij de speciale wapens cavalerie en artillerie is deze nadrukkc lyk uitgesloten Een groot aantal officieren zal noodig zyn om de oefening en de vorming van de jonge soldaten op zich te nemen en de Duitsche onderofficieren die door eiken Duiisclien minister van oorlog zoo hemelhoog worden geprezen zullen meer dan ooit gezocbt worden Ook hierby zal zich de verjongingskuur doen gelden En zoo zal tengevolge van de legerwet het Duitsche leger in al zyn deelen verjongd en vernieuwd worden en tot het maximum van beweeglykheid en kracht worden gebracht Alhoewel de Italiaansche regeering maatregelen heeft genomen om meer pasmunt in het land te brengen doet bet gebrek daaraan zich nog altyd gevoelea t Schynt zelfa dat de schaarste nog grooter wordt het is al voorgekomen dat men een kwartje te betalen had om een biljet van 5 gld gewisseld to krygen Zoo n staaltje teekent den toestand Men weet dat zonder medewerking van Frankryk geen genoegzame verbetering te verwachten is en ook dat men daar met leedvermaak Italiê s stra le for Iife gadeslaat Geen wonder dat de Italianen hierover zeer boos zyn De regeering ezinde bladen komen krachtig op t en de pogingen van Frankrijk om Italië s crediet te benadeelen endoPopolo romano bevat een artikel dat zeer de aandacht trekt Kantongerecbt te Gouda Zitting van Woensdag 4 October 1893 De volgende personen zyn veroordeeld wegens Als beambte van een spoorweg niet sluiten der sluitbuomen ten minste 3 minuten vóór de komst van een trein W M C K te Gouda Jaagpad tot f 5 of 3 dagen hechtenia Berydcn van een klinkervoetpad met een kar niet nitaluitend beladen met glas en aardewerk A K te Gouda fWillena tot f 1 of 1 daa hechtenis In zyne tappery aanwezig hebben van bezoekers na het uur van sluiting J J huisvrouw van G H te Gouda Heerenkade tot f 1 of 2 dagen hechtenis A W van W huisvrouw van J L te Gouda Vest vrygesproken Straatsehendery gepleegd door een persoon beneden 16 jaren oud met oordeel des onderscheida J W van K te Gouda Crabelhatraat tot f 2 of 2 dagen hechtenis s Avonds ryden met een met een paard bespannen voertuig zonder dat voertuig van een helder brandend licht te hebben voorzien P G te Bonthuizen tot f 1 of 1 dag hechtenis lo onbeheerd laten staan vau een met honden bespannen kar 2o die honden niet mn muilkorven te hebben voorzien J D te Oudewat r tot f 3 en f 1 of 2 dagen en 1 dag hechtenis Visschery o vertredi nge n W V te Bodegraven totfl of 2 dagen hechtenis 0 6 van Y te Reeuwyk tot f 2 of 2 dagen hechtenis Zeilen op een verboden plaats in den Ringvaart aan den Zuidplaspolder H S te Gouda Boomgaardstraat tot f I of 1 dag hechtenis Onbeheerd laten staan van een trekdier zouder voorzorgen te bobben genomen tegen het aanrichten van achade A L te Gouda Karnomelksloot lot f 3 of 2 dagen hechtenis Bergen vau Spek zonder dat dit ia goedge keurd T B te Gouda Lange Groenendaal tot f5 o 3 dagen hechtenis 1 Openbare dronkenschap 2 buiten openbare waterbakken datgene verrichten waartoe die inrichtingen bestemd zyn A G O te Gouda Turfmarkt en H v nW te Gouda Draaipiersteeg ieder tot 2 maal f 1 of 1 dag hechtenis voor elke boete P R te Gouda Longe Dwarsstraat tot f 3 en f 1 of 3 dagen en 1 dag hechtenis C van V te Gouda Hanepra ai tot f 2 en f 1 of 2 digen en 1 dag hechtenis Buiten opoubare secreten datgene verrichten waarvoor die inrichtingen bestemd zyn B de R te Gonda tot f Lof 1 dag hechtenis 1 openbare dronkenschap 2 nachtelyk rumoer N ö te Gouda Kuiperstraat tot 2 maal f 1 of 2 dagen hechtenis voor elke boete Openbare dronkenschap 2 maal gepleegd by 2e herhaling J van der W te Gouda Paradya tot 2 heohtenisatraflèn elk van S dagen Openbare dronkenschap by 4e herhaling C B te Gouda Bleekerssingel tot 3 weken heOhtenia Openbare dronkenschap by 7e herhaling T N R te Gouda Nieuwe Haven tot 3 weken hechtenia en plaatsing iu een Bykswerkinrichting gedurend 9 laaauden Openbare dronkeuachap 2 maal gepleegd J K te Rotterdam tot 2 geldboeten van f 2 of 2 dagen hechtenia voor elke boete J C vau L te Gouda Lange Lynstraat tot 2 geldboeten van f I of 2 dagen hechtenis voor elke boete Openbare dronkenschap by 3e herhaling W S te Bleiswyk tot 1 week hechtenis Openbare dronkenschap J van der H te Oudenboscb G van D te Moordrecht M P te Rotterdam H G R te Gouda Boelekade J J te Gouda Raam L den E te Reeuwyk en K S te Gouderak tot f 1 of 2 da Efen hechtenia Allen zyn tevens veroordeeld in de frptiten verhaalbaar bij üifsdwan van 1 dag 34 3 Staats ioterij 5e Klasse Trek king van W uiisila t Oriolirr 1 SU No 7583 en 11461 lOllO No 1227 im üh 1783 JOU No 1082 9871 10382 1454S m 10070 200 No 881 1062 2678 8502 S512 3728 8640 7076 7118 05 l 58S 06 1 10828 10802 12J70 14021 15077 18627 17408 17833 18818 18627 en 3U878 100 Prijwn vnii 70 81 2436 62 8 8881 11644 13747 18097 19090 148 2558 6823 8864 11804 13820 171 91 J9I75 198 2707 6368 8980 11849 13872 1712 19284 272 2735 6410 918 II879 13987 17188 19329 376 2876 6413 9196 11988 13981 17220 19331 489 2890 6474 9252 12084 14329 17291 19340 495 2915 6501 9325 12068 14359 17356 19348 647 8969 8527 9344 12157 14496 17465 19392 658 3184 6702 9360 12210 14703 174 19641 699 8716 6721 94t8 12246 14850 17M 19651 799 3 98 6931 9624 12277 14875 1 W4H1 19711 848 3866 6968 9608 12302 14928 1785 $ 19839 918 3911 7149 9719 12324 1497l 1 7882 19868 938 3935 7186 9899 12406 1563 17894 19894 951 4039 7234 991 J 12444 15659 18010 S00S2 1084 4045 7810 9939 12523 15784 18870 20080 1269 4288 746 10106 12562 16790 18398 20084 1288 4806 7629 10152 12686 15813 18459 20183 1339 4362 7540 10529 12675 16047 18482 20167 1532 4420 7673 10677 12778 18123 18485 20441 1553 4525 7888 10617 12828 16148 18589 20489 1643 4813 7787 10641 12928 16272 18620 20522 1846 4650 7894 10774 13105 16861 18720 10577 1830 4868 7931 10968 13U0 1979 4881 8802 10985 13188 2050 5034 8457 HllO 13894 2088 5886 8498 11147 13487 2069 5883 3543 11198 13558 8143 6003 8145 11324 18576 8330 8186 8675 11358 18618 2389 8141 8698 11470 13860 Vorigo Igst itond 3380 m l m 1 18089 70 18613 18838 80648 16849 18339 80670 167S7 18846 80719 18871 18970 80746 16889 19007 80848 16936 19088 20981 18975 19087 80944 6880 ƒ 70 m 8089 Beurs van Amsterdam 3 xrroBER Vor krs 821 100 88 1 78 I 761 S 93 98 v 101 60V 84 81 82 1081 68 86 97 Vl 97 585 598 II 100 806 189 98 101 100 134 79 88 93 is 118 lOl i 49 60 181 188 57 68 99 i o 8 10 89 138 129V lO a l Vll 50 86 20 11 102 81 l07Vs 102 I l 9 lotkoers I SS loi i NIUÏBLANU Jon Nild W S 81 dito dito dito 8 dito dito dito SV HONG OW Ooudl 1881 88 4 Italii Iniolirg ing I868 81 6 OosiBKK Obl ill papior 1868 5 dito in silver 1868 5 l oBTUOii üblig mut liokel 3 dito dito 8 ny loif HusLANU Oltl UoBt 2o Serie 5 dito Ouooiia 1880 4 diuibü K illis l889 4 dit btj llupe 1889 90 4 diloinguud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 dHiNJK IVrput soUuld 1881 4 ruKKEij üejirCuiiv loon 1890 4 ioo Ifoiiiiig serie U Jee löoiiini serie C ülluApit HlF Utc v alil 1898 6 Mexico Obl Buit Sob 1890 6 Vbnezuel ÜUI 4 onbop 1881 AMsTBiiuiM übligjiliou 1861 Sl i llorTEBUiii Stoil loou 1886 31 Nlu N Atv Hai dolsv mid Aronilsb T b Mti üertlfioolen Ui li MiiRtsohiippIj dito Ai nh lljrpothookb pHndbr 4 ult Mg diT Vontonl aiiiid s Or Uypotlioakb paiidbr 4 Nodorlundsche bank aaud Null llauiluliuaatscb dito N W k l ac Hyp b pandbr 5J Kotl llypotliookli pandbr 4 Utr Ilypotheekb dito 4 OosTBNU Oost llong baiikaand RiisL ItypotKüokbHiik pnudb 4 Vil AuEKiKA l uit liypoth paudb 5 Maxir Ij i Pr Liou cort 6 Neo Holl IJ S o ir Mg aand Mij lot Kipl r St Spur aanil NaJ Ind Spoorwogm aand Ned Zuid Afrik Spm eaud 6 ditu dilo dito 189 i dito 6 lT LiB Spoor tl 1887 89 A Eobl 8 60 188 IM s 67 üuid ltal Spiriiig A H obl 3 FuLEV Warsoha i Woonon aHud 4 HusL Gr Kuss Spw Mg aand 6 Baltiscbo dito aand Kastowa dito aand 5 IivanR Doinbr dito aand 6 jCursk tlb Awnr Sp kap aaud 6 IjOsowo Sowast Sp M oblig 5 Orel Vitfbsk lilo obllg 6 ZuidWost dilo uand 6 dito dito oblig 4 10 1 51 80 108 1591 106 106 99 98 997 115 I 118 30 108 I AuEKiKA Uunt Pao Sp Mg obl 6 Jliio Nortli W pr C aand dito dilo Win St Potor obl 7 Dniivor Ulo ür Spm oort v a l lllinoi Jontral obl in goud 4 Ijouisv Nashvilloden v natid Uoxico N Spw Mg lelnp o 6 Miss Kansas V 4 pot prof aand N ïork üulnrioSi Wwst aand dito Ponus Uliio oblig 6 Oregon Calil Iu kvp in goud 5 St Panl Mimi k Manit obl 7 l Un Pao Hoüfillliii obl g 6 dito dito Ijiuo Col lo hyp O 5 Janada Ohu South Cert v aand Ven ü Ilallw iNav loh d e O Anisterd OiDiilbils M aand 1 UotLurd Tramweg Maats aand Neo Stad Amstordaiu aand 3 Stad Koltordain iiand 3 iilLOlB Sla 1 Aiitworpioil8S7 2Vi Siad llrussol 1886 2Vs lluNo Tbaiss Ui gullr losollsch 4 OosTENR Stiiatslooning 1860 5 K K Oost U Or 1880 3 Spanje Stad Mndrirl 3 1888 Ned Vrr Huz Hyp Spolil ocrt 8 WatergetUden Hoog Laag Hoog l aag 1 48 10 13 2 81 10 66 3 15 11 40 3 36 20 4 16 40 4 86 1 00 4 56 1 81 6 31 1 66 5 31 1 58 8 02 8 27 Oct Dondenl 5 Vrüisg 6 ZateriL 7 ZoDd 8 6 02 6 18 7 05 2 87 2 48 3 80 Maawl 9 UinliL 10 Woonvl 11 6 34 8 59 SpringtU II en 27 OctMaan Zon Opg Onderg Oot Opg A Onderg A 09 4 24 1 Oct 6 02 5 36 1 85 4 88 7 S 12 5 22 2 69 4 60 13 6 83 5 09 4 19 5 6 88 6 10 N M 54 5 20 8 11 6 82 BurtrerlQke Stand ZeTenhDiaem GE1J0BEN Aogje onden C Hofuun en M Ze renhaizan