Goudsche Courant, vrijdag 6 oktober 1893

P AJRUS i o 6167 Vrijdag 6 October 1893 33ste Jaargang fiOüBscHE mm IVieuws en Advertentieblad mar Gouda en Omstreken De üitgTtve dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie masnden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsraimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd in alle plaatsen van Nederland gevraagd VOOR DE VERKOOP VAR FREHELOTEH Hooge provisie na gebleken geschiktheid vast salaris Pr Br letter B Annoncen Bnreau tHOLLANDIA St JansstraatU Amsterdam ZAK WOORDENBOEKJES bevattende de geslachten der zolfst naamwoorden benevens eene korte verklaring van de moeiiykste daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe Spelling van Dr M na VRIB9 en Dr h A Ta WINKEL bij Opruiming è 10 Cent verkryghaar bj A BRINKMAN ZN rtemOemeg Gouda Snelpersdruk b A Bawmaslt ïoo fiEVONDEN VOOttWEKPEN In Ie maand September zgn de Tolgendtvoorwerpen als gevonden afiDguge en 1 onderatnk van pen gouden oorbel 1 koper gewicht C l ona 1 gouden oorbel I knipmes 1 kindersL bortje 1 kinderjasje l ondeistuk van een gouden oorbel 1 étni in df vorm van een bflbeï 1 paar bruine handBchoenen 1 oorknopje en 1 vat kuolteer De gevonden voorwerpen inde maand Maait 1893 en niet door de verliesers afgehaald zijn ter dispositie van de vinders met inacbtnentiug van art 2014 Burgl Wetboek Bureau van gevonden voorwerpeu zooverl mogelijk geopend van 11 1 uur a morgens Gouda 1 October 1893 De Commissaris van politie te Qouda W JS VAN GAUDERËN XiOa iiTa VOOR DE NATIONALE MILITIE EERSTE OPENBARE KENNItiGEVÏNO BüROiSMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA voldoende ann art 28 der Wet van den 19n Augustus 1861 Staatsblad no 72 en aan art 20 van Zyner Majesteit besluit van den 8 Mei 1862 Staatsblad no 46 brengen ter algemeene kennis dat de Loting der in dit jaar voor de Nationale Militie ingeschrevenen in dezegpineento zal plaats hebben op Woensdag den 25 October aansteande dat de ingeschrevenen naar alpbebetisclic orde opgeroepen zelven hun nomwer trekken dat ook voor den niet opgekomen Loteliug di trekking kan geschieden door zyu Vader Moeder of Voogd terwgl dit by hunne afwezigheid door den Burgemeester of een Lid vati den Gemeenteraad wordt gedaan dat de belanghebbenden ten einde te loten en opgaaf te doen van de redenen van vrijstelling die ter zake vau de Militie meenen te hebben sich op voormelden dag zulten moeten bevinden ten Raadhuize dezer Gemeente en wel zy wier geslachtsuaam begint met di letter A B C D E F G H I J of K des voormiddags ten 9 ure en die wïpr gcslachtsnaam aanvangt met de letter L M N O P Q B 8 T U V W X Y of Z d s voormiddags ten U ure Dat op MAANDAG deu 30n OCTOBER daaraanvolgende van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 en van 3 tot 5 ure op het Raadhuis aandraag kan worden gedaan tot h t opmaken der getuigschrifteo wegens Broederdienst of van te zijn Eeuige Wettige Zoon en dat belanghebbenden ten bewjjze van volbrachten of werkelyken Broederdienst daarbfj moeten overleggen een Paspoort Zakboekje of Attest van dienst b plaatsvervanging en zich moeten aanmelden vergezeld van twee mi t hen bekende ter goeder naam en faam staande ingezetenen die op hunne verantwoordel jkb id de vereischte getuigeuis kunnen afleggen oi het op te maken getuigschrift onderteekeuen Vooits dut de benoodigde bewjjzen van werkeiiykcn dienst of uittreksels uit het Stamboek voor de belanghebbenden bij de betrokken korpsen zullen worden aniigevrnngd indien zij zich voor de Loting vervoegen tiT Secretarie de er gemeente en de daaitoe noodige inlichtingen tydig verstrekken en dat z die bezwaren mochten hebben tegen de wyze waarop de Loting is geschied die kunneu inbrengen bij de Gedeputeerde Staten dezer provincie binnen v jf dagen te rekenen van den dag waarop de Loting heeft plaat t gehad hg eeu op ongezegeld papier geschreven bezwaarschrift hetwelk ruetjde noodige bewjjp tukken gostnafd tegen bewijs van ontvong Kal behooren te worden ingeleverd by den Burgemeester dezer Gemeente Gouda den 4n October 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN De Secretaris BROUWER ADVERTENTIÊN Heden overleed mjjn geliefde EchtgenootdeHeer BARTHOLEMËUS VËUMEULEN in den onderdom van 77 jaar Wed B VERMEULEN Gouda 2 October 1893 Hed n overleed mgn geliefde Bchtgenoote en der kinderen zorgdragende Moeder JOHANNA CATHARINA OMUERT in de leeftfld van bjjna 27 jaw my nalatende 2 kinderen te jong om het verlies te beeefien D H GRIFFIOEN Gouda 3 Oct 93 D g aRANDS MAOASZJV DU Frintenips TE PARIJ S Zenden gratisan franco bet prachtiB Keillustrcerd lODE ALIItl met nederlandschen of franschen tekst twvattende de afbeeldmgen der laatst uitgekomen modellen voor het Wlnterselxoen van kleederen boeden enz voor tieeron dames en kinderen op gefrankeerde aanvraag aan 1 JULES JtLUZOT C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen itoffen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden doch m n gelieve daarvoor de soorten op te gevoiflön ongeveer de pruzen te bepalen Dit album bevat tevens de inliclitingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen der bestellingen benoodlgd zyn Beitellmgen van S5 francs en hooger worden met eene verlioofiing van 5 0 0 franco oraeM enorO oan Inkomends ncftlen i alle plaalien van Nedei Uind aan hals bezorgd De klanten hebben geeiie formaliteiten voor de inklaring of anderamta te vürvuUen daar ons réoxpédltloHult t $ Rozondaai Noord Brabant daarmede belast is Voor de talr ke blaken van deelneming biJ bet overlijden van mijne Zuster Mej AiNTJE SMITS ontvangen betuig ik mgn oprechten dank M J SMITS Ooudêrak October 1893 xo 3Deo De Rekening en Verantwoording in de FailHpsementen li J van OU E en A van der STARRE beiden te Gouda zal plaats hebben op MAANDAG 9 OCTOBER 1893 des voormiddags te 10 uur in een der lokalen van bet Gerechtsgebouw te Rotterdam De Curator Mr M M HCatM van dbb LOËFF Advocaat en Procureur te Gouda Danse et Haintien OFENINS mBESGUSSUS OP Zalerdagf 21 October ook gelegenheid voor Aparte Cursus eu Privaat Lessen I n a c h r y v i n g bg den Heer SWARISENBURG en Gouwe S Jean GAILLARD Prof de danse de la cour OPENBARE YERKOOPING TE OrOTJlDA o Dinsdag 17 October 1893 s morgens 9 uur in het Verkooplocaal aan de Nieuvsteeg wjjk E no 17 ten orerataan an Notaris MONTIJN aldaar van MCen meer tuttem waaronder FRAAIE MAHONIEHOUTEN en andere MEUBELEN als LINNENKAST SECEETAIRE CHIFFONNIÈRE TAFELS CANAPÉ STOELEN PENDULES SPIEGELS SCHILDEKUEN LEDIKANTEN BEDDENen BEDDEGOEÜ BRANDKAST MANGEL KOPER TIN BLIK POBOE LEIN GLAS en AARDEWERK GOUQ en ZILVERWERK en lOWEELËN en hetgeen rerder ten rerkoop xal worden aangeboden Te besichtigen daaga te voren Tan 9 12 en van 2 4 nar Vrije Paardenm arkt te Gouda BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda maken bekend dat aldaar VIUJÜAG 20 0CT0HI R a s mv Vit IJK PAAItüENNAIlKT zal gehouden worden Staangeld xal NIBT worden gevorderd Mffl M Bg gelegenheid van de Paardenmarkt zal van wege de Afdeeling der Hollandsche Maatschappg van Uindboaw onder toetioht van het S F Gemeentebestoar eene VBBLOtlltO van op die markt aan te koopen PAARDEN pkats hebben Er zullen acht durend Loten warden nitgegevea tegen één Gulden ï het Lot Gouda den in Sept 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOaN De Secretaria BROUWER Mederlandsche Stoomboot llaatschappij De Stnomsohepen HOLLAKD kapt 5 SMIDT en BATA riEB kapt J SAUBR vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich by de Cargadoors der Maatschappy Itoompjes 72 Ie Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquajr de markt van Boter en Eaaa te Londen LOTEIN in de VERLOTIING BIJ GELEGENHEID DER TT rij e E a arca earLm axlct ZIJN TE BEKOMEN BIJ Brinkman i Zn Lange Tiende weg PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 ictoriawaÉer ui f de VictoriaSron fe Oberlahnsfein by ba Tafeldrank Van h£ oninklykef u s derjveder anden Uaatscbappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlah stein ievesligd te Itotlerdain Zuidblaak 8 lÜkAEPELIEN A HOLM é ffikdl Caeao JMr M enus en Scheikgndigei fiekr mei Gouden en Zih r IdaBle lam Versterkend en Aangenaam van piaak Het melk gekookt teer un te bevelen voor dagelUksck getrtdk bü klndereo zwakke personen en kliersohtige gesteUea Het water toebereid is zU sU gienoeskraehtlgre drank uitstekend b diarrhie ook voor sniffeluigea en kleine kmderen Oe echte Blkel Cjcao van Kraeiielicn Ik Helm ii alom verkrUgbaar in vierkante bossen van Kgr tl TO Kyi Ii f 0 110 en x Kgr a f 0 S0 vooralen jrrrr van Etinoet waarop nevenstaand fabrieksmerk en de bandteekemng Tan de abrik ntcn jjWg JM tTKUljI JIOljl je ZEIST Fabrikanten Kraepellen Holoi Zeist Hofleveranciers FEMSCHE STOOMVEEYEEU Ghemischo en Zwitsersche WasscheriJ Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppcnhelmer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Tafelkleeden Trijpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadel k voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 ADVEBTENTIEN n alle Binnen en Buitenlandêche CoU ranten wordon dadeljjk opgezonden door bat van A BRINKMAN en Advertentie Bureau ZOON ta Gouda BINNENLAND GOUDA 5 October 1893 Donderdag 12 October heeft de eerste AbonnemenisTOorstelling plaats in de Sociëteit Ons C oegen door deu TiToli Schoawborg Directie Jan C de Vos en W vanKorlaar Opgevoerd wordt Het Ouderiyk Huis Tooneetspel ia 4 Bedrijren van Herman Sudermaun naar het Dnitsch door V R Daarin treden op de Dames Poolman Mina Sarbach van Westerhoven Tan Rossnm en Snyders en de heeren Jan C de Vos A L v d Heuvel Jr Bogaard Srfmann Warnielo en Holkers Het aantal leerlingen aan den cnrsna van volwassenen is nu reeda gestegen tot 41 Onze stadgenoot J Ypelaar Jr is te Soefiftbaia geslaagd voor heiexamen als 3de machinist by de Kon Ned Marine De heer E J van der Hegden Goudsche Meikin richting alhier komt ook voor op de L st van Fabricanten en Importeurs welke onder voortdurende controle staan van het Bnrean voor Cheminch en MicroBcoptscb onderzoek der hhr Van Hamel Roos en Hurmens te Amsterdam Bg kon beslnlu is benoemd tot late Luit de 2de Luitenant H C Portanier van het4dc reg Inf gedetacheerd bj de militaire verkenningen Bg den Nationalen Schietwedstrgd der Vereeniging van Nederlandsche Sc her pych utters gehouden te s Gravenhage Proefveld van 14 19 Augustus jl behaalden de volgende stadgenooten prgzen De Weerbaarheids Vereeniging Burgerplichtc eeu bronzen Medaille met 281 punten Afgevaardigden de Heeren H v Wgngaarden A V Reedt Dortland A C Cosijn J P Mal C M V Wgngaarden De Heer J P Mul bekwam ook de zilveren dra medaille In de medaille wedstrgd op 250 M met Ryksgeweer en ksmimitie een bronzen medaille door den weledel gestr heer Luitenant L F Dugmar van Twist De titel scherpschutter voor 1893 ryksgeweer werd behaald door de heeren L F Daymar van Twist A J Lafeber H r Wgngaarden en C M van Wgngaarden In de persoueele wedstrgd met geweer en munitie naar keuze op 150 M £ en 250 M H om de schoonste roos De afstand der schoten tot het middelpunt van het carton F EVILLETOK EEfUrr DUIZEND II 8 If Heb ik t niet gezeidP zei een opgeschotan jooftbn die c d pUn maar niet had willen opgeven heb ik t niet gezeid je fcao bier in de itad maarniet soo doen wat je t huia gewoon bent Zal ik t bexorgen meheer I en voor hy de toeatemmiog bad bad hg de mand op den nek en de doos ouder den arm Wg liJD gaaw t huis Hel zal je vreemdzgn 100 onder de measohea t Is heel andera mekind als ja gewoon bent Je waa vaat vroeg op t buii faè P Begin dat hier maar niet ala je t goed wilt maken Met nwygen kom je hier het vent Doe niela zonder ona er ia te kennen en aa je raad noodig hebt hoad jo aan mij I Met deze en dergel ke raadgevingen meeatat met een hoofdknikken of vnenJelyk opzien beantwoord zocht de heerenkaecht de nieuweliag een hoogen dunk van zijn levenawijsheid te geren en den weg van Lokhorst naar de Keizeragracbt bij de Vyzelatraat te bekorten Men waa eindeijjk waar men wesen moeat aan de onderdeur van een ia den vollen zin dea woorda hecht aterk en wol doortimmerd koop manshnis werd aaageaoheld M n behoefde niet lang te wachten want toe vallig atond de tweede moid op de mat met een di iitDaagd uit de baart te praten ds deur vloog uitgemeten tot 7 m m 2e prgs de heer J P Mul H 3 sa ra 12e priJs L P Duümar van Twist H 14 g ra m 33e prü i C M van Wüngaarden H 24 Lo m In den rozenwedstrijd de heer H van Wijngaardou een prgs roet 11 rozen De titel scherpschutter geweer u keuze voor 1893 de heer H van Wjjugaarden Persoueele wedstrgd met de revolver afst 20 M 11e pr de heer H van Wgngaarden 22 p Vrije baan met de revolver afst 20 M 5e pr de heer H vau Wijngaarden 26 p Zaterdagmiddag had een vierjarig jongeutje te BergAmbaoht het ongeluk voorover iu het water te valleu Gelukkig was zgu 13 jarige zuster in de nabgheid onmïddellgk sprong g midden in de wetering en redde haar broertje welks hoofd geheel met slgk bedekt was Aan het poatkaatoor Schoonhoven en de daaronder ressorieerende hulpkautoren werd gedurende de maand September ingelegd f 2445 34 terugbetaald f 941 95 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 2275 Naar men verneemt schgnea de pogingen om te Schoonhoven eene inrichting voot het teeken onderwgs in het leven te roepen op hoogen prgs te worden gesteld Ruim 60 personen hebbeu zich aangemeld om het onderwas te volgen en daaronder vau gevorderden leeftgd wel een bewgs hoezeer de behoefte aan teekeu onder wga zich hier doet gevoelen Door de Rechtbank te Rotterdam is het faillisemeut uitgesproken van Henderika vau Wgngaarden wed Arie Grooneveld Lzn scheepsblokkeu bouten schoppen en borstelblokmaakater houtzaagraolenaarster en koopvrouw te Krimpen op de Lek rechtercomniissariB rar A A van Tienhoveu curator rar P A Group advocaat en procureur te Schoonhoven De kantonrechter vau het 2 Kanton to Rotterdam veroordeelde in de Dinsdag 3 October gehouden strafzitting C J de B te Kapelle a d IJsel wegens het door het bevoegd gezag naar zgn naant gevraagd opgeven van eeu valschen naam tot 5 boete Zooals blgkt uit de mededeeÜng van den burgemeester te Rotterdam zjjn iu de verloopen 24 uren geen nieuwe Igders aan cholera asiatica aangegeven Sterfgevallen hadden ook niet plaats Acht lijdera blgven nog in behandeling dua open i Danr ia zei word mot een veelbeteekeneodcn blik de beide meiden toegevofgil Goef het boeltje maar hier vriud pas op de verf mank geen krassen op de dooB zie zool laar is nat voor je moeite I en met ééa flapte hij de deur dicht Ia dat de eer van je meester ophouden riep de jongen met een sobrille stem door het freiraliode deurvenater hoen rtwaalf doiten t is schande knie jakhall 1 rrOnbeachaanido leugenaar I zei do heerenknecht die maar 12 duiten gegeven h doch vier en twiolig zou opachrüven om den naam van zgn meeater geen acbande aan te doen ffKom maar mtè naar aobtereu aptak hg tol Mina recht uit maar neem je good mee atuk voor atuk zachtjes aan en de nieuweling latendo tobben begon hij deel te nemen aaa de gedaohten wisseling der beide anderen Zoo waa Mina dan in haar nieuwen dienat In den loop van den avond werd vj boven geroepen door de vrouw des huizes werd baar dat hoofdstuk uit de catechismus van het dienend peraoneel t welk op haar betrekking bad voorgelezen De mevrouw sprak baar bartelgk toe en atak haar zooala men het noemt een riem onder het hart want tot mevroQWs eer zjj gezegd dat zg zioh wist te verpUataen io de toestand der nieuwelinge dia voor het eerat het dorp harer geboorte en den kring barer betrekkingen verlaten had om in een vreemde etad onder vreemdon te dienen Met aandrang werd haar verzocht vertrouwelgk te wesan eu bet niet te verkroppen waoneer er eena iet weun mooht dat haar hinderde t met aandran De heer Keuchenius lid der Tweede Kamer is Igdende aan een ernstige moudziekte waardoor hg belet wordt deel te nemen aan de parlementaire werkzaamheden Ter restificatie van een vroeger bericht als zou te Groningen eeu ohristelgke vrouwen ont houdersboud opgericht agn diene dat te Groningen reeda eeuige jaren een dei elgke vereentging bestaat behoorende tot de afdeeling vau de nationale ohristelgke geheelouthoudersvereeniging Onlangs heeft zich echter in ons land gevormd eene vrouweuchristelgke geheelonthoudersunie welke zich later hoopt aan te sluiten aan de wereld vrouwen christelijke geheelonthoudersunie en tot hoofdbestuur heeft verkozen mej M W de Ranitz presidente te Groningen joukvrouwe H 8 Hartsen vice presidente te Hilversum mevr W J van Herwaardon goh Quarie van Ufford te Den Haag mevr C J Hoog geb Ketelaar penuingmeesterw Den Haag en mevr M E Philipse geb de Rauitz te Haarlem Staton Qeneraal Twbkde Kammr Zitting van Woensdag 4 October De oneigeningswet voor de Haarlemsche waterleiding werd raet 52 tegen 23 stemraen aangenomen nadat een motie tot uitstel en nader onderzoek door den heer Rutgers inge diand met 46 tegen 28 aiemnien wan verworpen Aan deze stemming ging nog een langdurig en geanimeerd debat vooraf De heer Saudere beëindigde zgn pleidooi voor Haarlem doch vond in den heer Rutgers die het voor Arasterdam en de Bloemendnalsche eigenaars van buitenplaatsen opnam een vinnig bestrgder Dat lid ging wat hera meer gebeurt zelfs de grenzen der parlementaire wellevendheid te buiten De minister bezag de geheele zaak uit het oogpunt van het algemeen belang De openbare gezondheid is ten nauwste betrokken bg het gebruik van goed drinkwater in groote steden met nieuwe arbeiderswgken en op dien grond is onteigening gewenscbt Daarenboven toonde hg aan dat op de belangen der omwonenden en van de hoofdstad voldoende is gelet terwgl hg zich bereid verklaarde stappen te doen om Amsterdam het recht vau buizen te legden in Haarlemschen grond ook na 1901 als hei tegeuwoordig contract afloopt te verzekeren De Karaer koos zeker de wgste partg door zich te verlaten op de onpartgdige Regeering die volgens de wet door Gedeputeerde Staten en deskundigen was voorgelicht Een dpr leden van den Protestantenbond to werd haar op t hart gedrukt t belang vanhaar meeater te behartigen en niet ie vergeten dat zy door trouwe ptiobtabotraohtiag hoor eigen geluk het best behartigde t Ia moeielgk te bepalen wat op hot verdere beataan en gedrag van den menaob een beahssonden invloed uitoefent mnar wij golooron dat bot eenvoudige en bartelyke woord van hare nieuwe meeeterea veel heüft bijgedragen tot bot aanktrooken van die krachtige zich zelf verloochenende liefde welke deze nederige dienstmaagd aaa de aanzienlijke familie hoeft betoond Door een zaobt voorkomend deelnemend woorü wint men het bart van den naaate verheldert men bot leven van ziju evenmensob Kn is dikwgla de lioblzianigbeid de wiapelturigheid of wat van dien aard zg de oorzaak dat de dienstboden reoda met de zes weken uw buia verlaten zou ook niet dikwerf de oorzaak van dat wogluopen gelegen zgn iu den hoogen toon waarmede zg ontvangen worden de bruaque manier waarop de eerate feil of overtreding wordt onder het oog gohracht P Ken weinig medegevoel een weinig voorkomendheid een w 3nig errbtod voor bet gevoel van heimwee dat uwe dienstbode die toch ook een mensoh is bg het eerste zijn in uw buis ondervindt is zij hot niet altgd vau bealissende uitworking toch uw plicht o gediend wordende en baat bet niet het sa zeker ook niet schaden r Nou jo acfagut ook oéa heete preek gehad to hobbon P zei de tweede meid tegen Mina toen zij van boveo kwam Bon ju gezalfd mgn kind F vroeg de Hvreikneobt die ign praobtiga joa had verwisteld met een hai a je gr a met roode opslagen Haastrecht heeft weder eenaantal boekwerkeu aan de bibliotheek der afdeeling ten geaobeuke gegeven De inriofatiug bevat na reeds pi m 500 boekdeelen Zondag jl herdacht J de Vut werksum bg de firma Fulkus Van Aelst kooahandelaars te Oudewater den dag dat hg 40 jaren bg genoemde firma in betrekking was Ten huize van den heer C vau Aelst lid der firma werd hem in t bgzgn vau het overige personeel ter hand gesteld een prachtig album met de portretten der familieleden van genoemde firma benevens een geschenk in geld Sinds drie jaren is de Vast de tweede der bedienden wien zulk een voorrecht te beurt valt Voor beiden zoowel ondergeschikten als patroon wel een bewgs van vertrouwen en gehechtheid Zaterdag had de aanbesteding plaats van het timmer en metselwerk voor den herbouw der afgebrande bouwmanswoning van den heer A de Vries te Oudewater De volgende pemonen hadden ingeschreven J W Dogterom te Schoonhoven f3044 A Jansen te Haastrecht f 2966 Joh van Dam te Haastrecht f 3100 P Boef te Lopik f 2888 J de Jong te Vliat en G Hoogendoorn te Polsbroek f2744 Aan de laatsten is het werk g und De landbouwer J K uitVlist zou Donder dag van de markt te Gouèi naar boia ma In den stal bgden kofflehuiafaouder E komende vond hg zgn paard niet Later bleek dat een collega uit Reeuwgk zich in zgu eigendom vergist had want een paar uren later kwam die naar Gouda om spoedig van paard te verwisselen en aan K zgn paard terug te geven K was daardoor wel iu sgn schik doch kwam zoodoende drie uren later dan hg gehoopt had thuis Aan de gisteren te Stolwgk gehouden harddraverg van paarden die nimmer eenen prgs hooger dan f 150 gewonnen hebben werd deelgenomen door 9 van de 11 ingeschreven paarden De prgs van f 100 en de Ie premie van f 25 werden behaald door de paarden tSngboont eu Dibbels III van J van Roasum te Zevenhoven bergder L G van Rossum de 2e premie f 10 door het paard Prins vau J den Hollander te Roon bergder F Kleinjau Gisteren kwam te Hazerswoude Rgndijk het eerste geval voor van Aziatische cholera met doodelgken afioop bg eene 34 JBrige gehuwde vrouw wik versfa je niet I ffNou je komt ook van tlsod en je bent nog niet gewoou aan deftige taal In den loop van deu avond ala ig over mevrouw wilde apreken y die ffjuffrouw noemde en bg herhaling in die fout vorviel bracht sjj de laohapieren van baar kameraden in twwsging en toen z vroeg f of zg a morgens om zea of om vgf uur opstonden kende de vrooiykheid geen grenzen meer Mina besloot toen maar de w ze les van haar geleider te behartigen en to zwegen omdat zg daar het verat mee zou komen Eindelijk begon dat Bwggen de anderen tooh ie vervelen en welkom waa aan allen h t vooratel door da keukenmeid aan Mina gedaan r ffWii je ook boven je boel vaat gaan uitpakken daar ataat do blaker dan I Kan koporen blaker word haar gegeven de kaara ontatoken oudor de raadgeving van zindelijk ta zgn op het witte iapiertjo dat kunstig uitgeknipt om de pijp was gelegd en vooral vonrzioblSg op de vonken te paaaeo Buiten adem door bet bostggon van de 50 trappen was zij eindelijk op do zolder aangeland zg vond links afalaaude het meidenkamertje dat vao den zolder was afgeaohoten keurig mei geetoker beschilderd en met gladde matten belegd Ken klein venstertje leverde een aatigeaaam gezicht over de tuinen op die uu door de maan verlicht waron Zorgvuldig werd de deur door baar gealoten voorzichtig de sluitmand goopend on nadat z j het nachtgoed er af gouomen en op haar bed bad neergelegd met een zekere behoedBaambeid een boek er uitgenomen ïTonlt nnot0i