Goudsche Courant, vrijdag 6 oktober 1893

blrecte Spoorwegverbinding met GoijüA Wlulcrdlensï 1893 94 AanRevaogeo 1 üclober Tyd van reeowlcfc G0ÜD4 B0TTB8DAM I 1 O OOI a iit tn a lO SS IS OS 12 18 19 58 1 34 3 61 4 61 6 88 6 66 7 10 8 88 8 43 9 40 10 48 11 08 8 40 9 80 10 K0TT8 R DA M 10 17 10 87 10 34 10 41 10 47 a 08 0 13 6 81 19 6 35 3 10 4 08 DEN Haag oouDA s Hago 6 48 7 80 7 43 9 88 9 4610 1411 33 11 16 1 38 8 15 8 45 3 43 4 15 4 41 5 81 7 7 46 8 07 OODDABEN HAAG Qouda 7 80 8 40 9 04 9 87 10 4 18 11 ÜYl Ï Öl 1 17 s is V 5 Sr 5 7 13 8 85 S7 10 45 11 U 11 30 1 44 1 49 1 68 8 04 8 09 Omiaa 6 30 7 50 8 13 63 10 16 10 68 11 03 18 46 8 80 8 46 8 15 4 18 4 43 6 80 5 51 7 41 8 86 10 03 D T K E C H T 0 O ü D A UlrMbt 6 33 7 50 9 53 11 34 11 03 18 50 3 10 8 514 43 6 36 7 48 Harmolon 6 47 3 0 10 09 11 1 S S4 4 06 4 66 Woenloi 6 53 8 10 10 15 18 86 4 18 Oudairater 7 07 8 19 10 84 18 48 4 84 Oonl 1 7 80 8 319 84 10 87 18 06 13 66 1 88 3 60 4 37 6 80 7 08 8 80 AMSTBBDA H 0 O U D A Auutordam O S 7 56 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 4 10 7 83 9 47 AKsterdsm Wp 6 60 8 10 9 65 11 85 11 48 1 55 4Ji 4 36 7 40 10 08 Qouda 7 80 8 19 10 44 18 16 18 51 60 6 80 t lt Si 11 01 HaOT8 ia 9 18 9 34 10 07 11 87 18 41 18 61 1 43 1 67 4 86 5 15 6 65 6 41 7 43 8 55 10 16 11 15 11 40 18 aor DA UTRECHT Qouda 5 36 6 40 7 65 8 09 8 81 10 19 10 66 18 48 8 83 3 18 4 16 4 47 5 83 6 017 45 8 38 10 08 Oudow 6 50 6 54 11 09 8 37 5 87 7 59 10 33 Woardeo 5 67 7 018 11 8 40 U 16 8 41 6 04 6 44 6 17 8 06 10 88 Harmslan 6 04 7 03 8 46 11 88 1 51 5 19 5 50 8 13 10 34 Ulrsohl 6 18 7 14 8 18 8 tl 9 10 61 11 45 30 3 08 3 50 4 43 5 8 6 11 6 35 8 88 9 10 10 68 O O U D A A M8TKRDiM Oooda 6 40 8 11 10 06 10 56 18 11 8 51 4 47 Amitordam Wj 7 59 9 10 10 55 11 19 1 3 40 5 45 Amitanlam Oi U 9 ti 11 10 ia 4 1 18 a tt 6 Uit Tilburg wordt gemeld dat zich daar dezer d en bevonden een paar wietr ilers uit Spanje die eene reis per wiel hadden i emaakt door het zuiden van Frankr ik Zwitserland Italië OoBteurgk Dait chland en nu door België en Frankrijk terugkeerden Achter op het wiel hadden zö een koffertje met photographieën van de landen die zü büzocht hadden De politie te Venloo heeft de hand gelegd op den ouden bekende der justitie J Hutten uit Roermond die sedert 1888 door den oflScipr van justitie te Maastricht ia het Politiebladc geaignsleerd werd met bevel tot geTangenneming en rechtsingang Dientengevolge za hfl dan ook ter beschikking der jnstitie naar Maastricht worden overgebrftcht De heer Juett Jr heeft te Amsterdam een langdurig onderhoud gehad met den rechter jmmissarÏB en is met De Jong geconfronteerd Van het gesprokene en gebeurde is niets bekend gemaakti Maandagavond werd het dorp Rukfen N B in opschudding gebracht Omstreeks 10 nur werden de gebroeders Dekkers na do herberg Bellevue verlaten te hebben eensklaps door twee personen verraderlyk met messen aangevallen en zoodanig gestoken dat zij badende in hun bloed voor dood by een ingezetene zyo binnengedragen Vooral de oudste die in de zgde en in den hals diepe sneden bekomen heeft is niet buiten geraar De daders zyn bekend Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben hunne goedkeuring onthouden aan bet besluit van den gemeenteraad te Wateringen houdende nieuwe regeling vande jaarwedde van het hoofd der school aldaar nameljjk f 750 plus f 50 voor het bezit eener akte voor de Engelscho taal Aan het Handelsblad ontleenen wij het Tolgende Gierende winden en kletterende regenslagen gepaard aan daling in de temperatuur herinneren er ons aan dat de fraaie zomer van 1893 voorbij d A winter adert Juist in deze dagen komen uit de lüngelscho mijndistricten steeds berichten tot ons omtrent werkstakingen in de steenkolenmijnen Geen wonder dus dat menigeen zich met bezorgdheid is gaan afvragen of dit niet van grootan invloed zal zgn op de pryzen der brandstoffen slechte tgden hooge lasten en dan nog misschien dure steenkolen en cokes waar zon het been moeten I Wij hebben omtrent de steenkolen crisis de meening gevraagd van enkele bekende handelaars in steenkolen te Amsterdam en kunnen samenvattende hftf een zy ons mededeelden tot geroststelling van onze lezers reed dadelyk zeggen dat de steenkolencrisis in Engeland voor ons geen crisis is De meening van onderscheiden firma s was eenparig dat het verbruik van Ëngelsche kolen in ons land betrekkelijk zóó gering is dat wjj ons aan de Engeische werkstakingen weinig hebben te storen De kolenpryzen zyn volstrekt niet hooger dan anders wat aiithruciet betreft zelfs lager dan het vorige joor e so 8 85 8 48 8 49 8 56 9 05 7 85 7 88 7 8 7 4 7 55 Gouda Moanlraohl Muuworinrk Cnptlle Boltardam Bottacdun Oapallo Niauwnkwk Moordrecht Goud 7 5 10 5 10 5 86 5 31 1 13 1 18 1 84 1 83 ZOT M 7 48 S 68 Bl Kr 7 47 Z Zeï r 7 53 9 01 N dL d 8 01 Voorb 8 07 9 18 11 10 ll ll Natuuriyk had de tstrike wel eenigo teterugsl op de Duitsche markt zoodat de pryzen zeer vast zyn en ongeveer 10 mark per 10 000 kilo hooger dan een jaar of zes geleden Zy zyn de laatste drie jaren niet zoo vast geweest wy hebben de laatste drie jaren nl een steeds teruggoande markt gehad wat te voorzien was toon de groote werkstakingen van 1890 in Weslfalen geëindigd waren Het Duitsche syndicaat houdt de pryzen vost In ons land ook in de groote fabrieken in Twente worden slechts Duitsche kolen gebruikt alleen Friesland en Groningen vragen wat Kngelsche kolen en enkele fabrieken te Tilburg gebruiken Belgische maar die zgn er niet erg gewild behalve het anthraoiet en dat is niet in prys gest n zelfs lager geworden dan anders Een verslaggever van de cPall Mali Gazette heeft te Maidenhead een onderhoud gehad met den vader van miss Juett Deae zeide dat geen Engelschman hem ooit zoo zou hebben kunnen bedriegen maar dat hy zich door De Jong Het beetnemen ofschoon deze soms vreemde manieren had maar hy dacht dat het in Nederlaqd misschien anders was dan by hem Ook de stiefmoeder van het verdwenen meiqe verklaarde dit Er was veel in De Jong dat ons niet aanstond maar hy zei altijd Zoo doen wy in Holland en baalde zyn schouders op Vooral ook doordien Sarah Jnet zoo ingenomen was met De Jong en zich zoo geheel door hem liet beheerschen werd b hem ter wille van baar voorspraak veel door de vingers gezien Haar vader schreef baar na het huwelijk nog een brief waarin hy er op aandrong dat zg hem vooral zon schryven indien zp zich niet gelukkig mocht gevoelen en dat zy er aan zou denken dat z nog altyd te Maidenhead een tehuis bad Vorgens dit onderhoud zou De Jong wel degelyk voortdurend geld geleend en nooit zelf betaald hebben Toen hy zonder zyn vronw terugkwam en zich zoo wanhopig aanstelde verklaarde by dat zy was weggeloopen met een zekeren William Wilson uit New York dien naam schreef hy op een sigarenkistje Hy drong er op aan dat Afi heer Juett met hem zou gaan naar Londen waar zyn zuster was maar de heer Juett weigerde en miste zoodoende woarschynlijk de kennismaking met Marie Schmitz Gisterenmiddag is te s Oravenhage op ruim 88 Jttrigen leeltyd overleden jhr mr P J Elout van Soeterwoude een onzer voornaamst antirev Staatslieden Van 1853 tot 1862 nam hy als lid der Tweede Kamer een werkzaam aandeel aan de debatten en vervolgens io 1879 nam hy nogmaals korten tyd het lidmaatschap dier Kamer op zich terwyl hy 7 jaar later in 1886 nog byna 2 jaar lang deql uitmaakte van de Eerste Kamer Zyn b aafdheden en welsprekendheid deden hem in het Parlement by alle partyen in hooge achting staan terwyi by buiten de Kamer dank zy zyn gaven van hart en gemoed grooten invloed uitoefende Met Ëlout daalt een waar Christen Staatsman ten grave 18 58 1 06 1 18 1 1 1 88 10 46 10 55 11 08 11 0 11 1 11 86 11 88 7 47 8 18 10 03 10 11 4 57 6 08 6 11 6 16 6 88 6 81 6 36 9 58 5 80 6 83 7 46 10 03 6 86 9 37 U IO 6 50 67 11 86 Op den avond van 18 Augustus jl vond dft heer W N Avis die eenigen tyd uitstedig vrét geweest het slot zyner woning Weteringschaitt No 117 te Arasterdam geheel verdraaid zood $ hy zich geen toegang kon verschaffen Het was laat iu den avond een smid in alïeryl te hulp geroepen zag nok geen kans de deur open te krygcn zoodat de heer Avis dien nacht in een hotel moest doorbrengen Den volgendeb ochtend bleek het den smid dat bet slot niet verdraaid maar verbroken was terwyi voor het sleutelgat een yzeren plaatje was aangebracht De knecht van den smid verschafte zich toen op aanwyzing van don heer Avis aan den achterkant van het huis toegang liep door de keuken waar flesschen en glazen op tife l stonden en kleedingatukken over den vloer verspreid lagen ging de gang door en maakte nu aan den binnenkant de deur open Het bleek toen dat er inbraak gepleegd was Binneudeuren en kasten waren opengebroken inbrekerswerktuigen werden gevonden en het bleek dat eene groote menigte gouden en zilveren voorwerpen artikelen voor luxe en voor haisboudelyfc gebruik benevens kristal en porseleinwerk en een doosje i iboudende eenig vreemd goud en zilvergeld ontvreemd waren Ook schenen de inbrekers goede sier gemaakt te hebbeu er was biykbaar gegeten en gedronken en er werden oude schoenen eu allerlei vry havelnozo kleedingstuklien gevonden die klaarblykeiyk tegen betere uit de kasten van den heer Avis verwisseld waren Deze telegraph eerde zyne echtuennote die nxng buiten vertoefde en nu ter stond overkwam waarna de politie met de zaak in kenuis werd gesteld Twee der daders waren spoedig opgespoord en hadden zich gister voor de rechtbank te verantwoorden Het zga Willem de Graaf en Johannes Detfgouw de eerste recidivist beiden mannen van middelbaren leeftyd en vry ongunstig niterlyk Zy logden eene volledige bekentenis af In den nacht van Vrfldag op Zaterdag voorafgaande aan den bewusten 18n Augustus hadden zy zich toegang tot het tydeltjk verlaten huis verschaft door middel van inklimming over hekwerk aan detuinzyde en door verbrekiug of nitsnyding van eene ruit uit het keukenraam uitkomende aan den tuin Tot den volgenden namiddag ca half drie bleven zy in het huis dronken er wyn vergastten zich aan hetgeen de provisiekasten aan lekkernyen opleverden verwisselden van kleeren eu borgen het gestolene deels in eene knssensloop deels in pen mandje dat zy met een stuk zeildoek overdekten Intusschen deden zy dit alles niet met hun beiden maar in vereeniging met zekeren Blom die nog voortvluchtig ia Deze Blom schynt het meest werkzaam aandeel in de onderneming gehad te hebben Volgens de beklaagden was hy de man die de kasten met behulp vnn byl en nyptang open brak en volgens de verkliirlng van deu opkooper die een groot deel van het gestolene voor 85 gekocht heeft wns het ook Blom met wien hy onderjiandelde Het getuigenverhoor bjaoht verder weinig byzonderheden ann het licht De heer Avis en zyne echtgenoote herkende de in judicioc aanwezige voorwerpen als hun eigendom Een tapper verkloarde op verzoek van Blom de mand en den zak waarin zich het gestolene bevond een drie kwartier in bewaring te hebben gehad Eene waschvronw deelde mede dat Delfgouw by haar aan hnis schoon goed heeft aaugetrokken op den dag na de inbraak eu ten slotte verklaarde de rechercheur Peters dat hy de gestolen voorwerpen by verschillende winkeliers in beslag heeft genomen die ze van den eersten opkooper hadden gekocht Dezelfde rechercheur heeft de beklaagden aangehouden op do Appelenmarkt na zich er van overtuigd te hebbeu dat zy Jügerhemden aanhadden die den heei Avis toebehoorden Het meerendeel der overige getuigen bestond uit opkoopers en winkeliers bij wie het ontvreemde iu beslag werd genomen In het geheel werden er 23 personen gedagvaard Na de pauze kwam het O M aan het woord Spreker ging in het kort de feiten na en roquireerde tegen den eersten beklaagde eene gevangenisstraf van vier jaar tegen den tweeden eene van drie jaar De toegevoegde verdedigers mr Hymansen mr Worat wezen er op dat de voorvluchtige Blom reeds den dag te voren volgens de beklaagden in de woning was geweest en er hot goud had ontvreemd Voor zoover beklaagden betrof was de braak niet bewezen en evenmin dat de diefstal in den voor de nachtrust bestemden tyd had plaat a gehad daar zy de woning overdag hadden verlaten Uitspmak over 8 dagen Maandag vertoonde zich te Nieuw Buiuen een troep socialisten die langs Gasatelternyveen en Stadskanaal gekomen een propagandatocht maakten en by deze gelegenheid de arbeiders tot werkstaking on het eischen van loonsverhoogiug aanspoorden De aardappelkrabbers by wie zy op het veld verscheuen bleven echter allen doorwerken Nu do bloembollenhandel in Haarlem s omatrekeu nagenoeg weer aigeloopen ïs wordt daarover het volgende geschreven 6 56 6 03 6 10 6 17 6 86 4 60 4 67 5 04 6 11 6 80 7 80 o O li D A 11 50 11 80 8 50 1 46 1 65 8 08 8 09 8 15 18 40 8 48 10 80 Voorb 6 64 N dL J6 59 Z Zggir6 08 Bl Kr 6 14 Z r H 6 19 10 38 10 41 Door verschillende oorzaken onder welke hoofdzakelyk het buitengewoon groote gewas waren de pryzen aanmerkelyk lager dan verleden jaar en makeu vele kweekers slechte zaken Toch bestaat er reden om te yerwachten dat het weer beter aal worden evenals men ook in vroegere jaren plotselinge ryzing en daling heeft gekend Dp veel grootere uitvoer van dit iaar zal voor latere jaren ook weur grootere aanvragen kunnen veroorzaken Het nieuwe stationsgebouw der HoU Spoorweg Moatschappy te a Gravenhage is geopend Behalve bet Vorstelyk paviljoen is het hoofdgebouw geheel gereed Het geboQW ontworpen door den architect D A M Maigadant is onder diens leiding opgetrokken De aannemer waa de Heer M A J Tavemti te s Gravenhage het beeldbouwwerk werd geleverd door de heeren Van der Bossche en Crevels te Amaterdara endoor den Heer Schouten te Delft het gebrande vensterglas Tegen het einde des jaars denkt men ook met het Vorstelyk palviljnen gereed te komen Voor rekening van het Deensche blad Pnlitiken zal een Iwkend Deensch luchtschipper e u luchtreis maken met een daarvoor byzonder ingerichten ballon waarmede hij 6000 voet hoopt te ryzen en zoolang mogelylt uit te blyven Op reis al hy metereologische waarnemingen doen en die op briefkaarten schryven en neerwerpen Den vinders wordt verzocht die berichten onverwyid tua de redactie van de Politiken te telegrapheeren Voor dezen tocht wordt éen groote ballon gebruikt die met ei n buis aan vier kleinere bevestigd ia Begint nu het gas te verminderen dan wordt de buïa geopend en het gas der kleinere ballons in den grooten overgebracht waardoor de draagkracht vermeerdert Een electrisch licht is aangebracht om by nacht den barometerstand U kunnen zien Met spanning ziet men deze reis tegemoet die om slecht weer een week werd uitgesteld Dat de eigenaar van het café Thorbecke te Amsterdam eu zyn personeel positief kunnen verklaren d t De Jong de avonden en nachten van 30 en 31 Augustus in genoemd café heeft doorgebracht is blykbaar door den verdachte niet voorzien Het atrookt dan in bet geheel niet met zyn onwrikbaar volgehouden bewering dat hy den 30 s avonds met juffrouw Schmitz naar Londen ia vertrokken en den 31en van daar alleen is terruggekeerd Toen hy Maandag geconfronteerd werd met de personen die hem zoo goed kenden verklaarde hy brutaal weg hen nooit gezien te hebben Heden worden de vrouwen gehoord die den avond van den 31 Augustus met hem hebben dooi abracht Dien avond is hy o a met eene zyner vele vrouwelyko uitverkorenen naar het vuurwerk op den Amstel geweest heeft daarna iu Café Continentale wat gebruikt en by die gelegenheid een troepje vroolyke jongelui die eeue trompet bij zich hadden vermaakt door op dat instrument eenigo signalen te blazen voo eveude dat hy vroeger by de cavalerie had gediend Zooals men weet is hy hoornblazer geweest by bot Indische Leger en geniet hy als zoodanig een pensioen van 2 s weeks Echo c Uit Oostburg meldt men aan de Midd Gt dat volgens een daar loopend gerucht de nstitie bog te vergeefs zoekt naar de wettelyke bewyzen der schuld van Lampier den verdachte van den drievoudigen moord Zelfs beweert men dat er alle reden zou bestaan om weldra zyue invryheidstelling te verwachten 9 40 9 47 9 54 10 1 10 10 11 86 4 45 4 55 6 08 5 09 5 16 8 10 9 36 9 44 9 5C 8 30 10 8 06 9 36 7 07 7 17 7 84 7 S1 7 87 4 40 5 55 7 e 7 11 7 80 7 86 7 81 4 48 9 46 Ir 9 64 8 09 8 60 10 07 10 54 04 9 1010 83 l 8 41 9 38 10 40 I 1 86 Hoeveel in Berlyn bijeen gebedeld wordt Een statistiek die op deze vraag een afdoend antwoord kan geven is er niet en aon ook moeilyk te krygen zyn daar het werk zeer van het toeval afhangt en het gebied te veelzydig is Toch ia de vraag wel ongeveer op te lossen door een blik op de toestanden onder den vyfdeu stand De gemiddelde dagelyksche inkomsten van een bedelaar bedr en met inb ip van de hem geschonken voedingsmiddelen ongeveer 1 80 mark De van deur tot deur trekkende bedelaars worden grooteudeela gerecruteerd nit de bewoners der asylen en van de vele herbergen die men in Berlyn Tindt Van dit aoort fln er leker wol 270O in BerlgD zoodat bet jasrljkach bedrag van de door beo langs strateu en deuren byeengebedelde om op 1300 000 mark kan worden begroot waarbg de waarde Tan de gebedelde kleedingstnkken Ijfgoed en laarzen niet medegerekend wordt Rekent men daar nog bg de bedragen die door het sohrflTen van bedelbrieven worden verzameld en het schijnt dat dit oen zeer winstgevend baantje is dan wordt jaarlgks de ronde som van anderhalf millioen mark door de BerlBnera aan de deur weggegeven Bj zniko ogfers begrijpt men het gezegde van den bedelaar tot een heer welke hg s morgens om 7 uur al kwam storen op het verwflt dat hij zoo vroeg niet behoorde te komen antwoordde de bedelaar Och mgnheer de concnrentie is zoo groot dat ik vroeg bj de hand moet zjn De opzichter van den waterstaat de heer De Kok is van Ter Neuzen naar Gouda overgeplaatst Programma voor het in 1894 te hpuden examen tot toelating aan de Rijkskweekscholen voor onderwgzers bedoeld bjj art 25 der regelen voor de Rijkskweekscholen vastgesteld bg Kon besluit van 21 Mei 1891 a Het nauwkeurig en duidelijk voorlezenvan een niet te moeiljk stuk proza of poëzie Hierby zal gelet Worden op eene zuivere uitmaak en het verstaan van het gelezene b hot vervaardigen van een schoonschrift middelsoort en klein op papier zonder Ijjnen Uit het schuonschrift en uit het andere schriftelp werk moet biyken dat de adspirant duidelp nel ea regelmatig schryft e een juist b rip van het tientallige stelsel van de hoofdhewerkingen met geheele en gebroken getallen van het metrieke stelsel en vaardigheid in het beredeneerd oplossen van eenvoodige rekenkundige vraagstukken zoowel uit het hoofd als in schrift d kenuis van de hoofdzaken der spraakkunst en de zinsontleding t kennis van eenige hoofdgebeurtenissen uit de geschiedenis des vaderlands eenige kennis van de aardrijkskunde van Nederland een voorstelling van de kaart van Europa en van de ligging der werelddeelen g aanleg voor den zang Te Udenhout bg Tilburg jaagde iemand vergezeld van zjjn negenjarig zoontje De man schoot op eenen haas dien hjj miste waarop hy weder vuurde zgn zoontje was intusschen den haas nageloopen en werd nu door het tweede schot van zgnou vader doodelgk getroffen De 18 jnrige J v d K t Helmond slikte Zondag jl een gulden door Den volgend dag raakte hg het ge ldstuk langs den natunrIgken weg weder kwijt aZou men De Jong niet kunnen hypnotiseeren vraagt iemand in de Arasterd Ct Indien De Jong onder een hypnotischen toestand aan het praten kon gebracht worden zon de justitie een heel eind verder komen met haar onderzoek Dr Van Renterghem verklaart echter dat niet alle personen die gehypnotiseerd zgn de waarheid zeggen Een echt Amerikaansche reclame werd Zaterdag morgen tegen halftwaalf op t Rokin te Amsterdam gemaakt Een als heer gekleed persoon sprong plotseling met een pnrapluio onder den arm van de brug bij de Langebrugsteeg te wal r bleef een minuut onder en kwam daarna boven met de parapluie opgestoken waarop met dnidelijke letters een reclame voor een cacao firma te Niewer Amstel waa geschilderd De reclame maker bleef zes a zeven minuten rondzwemmen in het vieze Rokin water klom daarna op den wal en stapte in een gereedstaand rgtoig waarmee hg wegreed door een groot aantal verbaasde toeschouwers nagekeken BDltenlandscli Overzicht In do Hongaarsche hoofdstad heerscht veel agitatie over de vraag of de Keizer toestemmiog heeft gegeven tot indiening van het wetsontwerp op het hnrgerlgk huwelgk Don oenen dag wordt verzekerd dat de toestemming gegeven is den andereu wordt het tegengesproken De laatste beriohten uit Pest luiden dat de Keizer den minister president Wekerle beeft ontvangen maar van genoemd ontwerp geen woord gerept Van zgn kant moet de heer Wekerle de verzekering hebben gegeven dat de beraadslaging over de begrooting niet zal beginnen voor het wetsontwerp op het burgerlgk huwelgk bg de Kamer is ingediend Te Parijs is men steeds verdiept in de Rossen Tot diep leedwezen van de pers hebben de nitgevers van de 23 Russische kranten die dezer dagen gezamenlgk een lief telegram zonden aan de Pransche pers van do politie te Petersburg aanschrgving gekregen dat zij zulke dingen behooren te laten Vooreerst mogen ziJ niet en corps optreden en tweedons hebben zg Rusland niet te vertegenwoordigen daar zorgt de Regeering voor De groote rede van den Italiaansche premier is nu op don 22ston dezer maand bepaald on zal te Dromero gehouden worden Wat haar zoo gewichtig maakt is dat Gioletti daarin zal vertellen wat zgn plannen zgn om het evenwicht op de begrooting te heratellen Devoornaamste voorstellen die de regeering van plan is bg het Parlement in te dienen hebben betrekking op een herziening van de inkomstenbelasting en van de snccessierechten In beide gevallen zal het systeem van progessieve rechten worden toegepast Wat de inkomsten betreft zat het nitgangspunt van de additioneele belasting 6000 lire zjjn Inkomsten boven dat bedrag zullen worden belast volgens een naar evenredigheid hoogere sciiaa Tevens zal de grens der vrijstelling worden verlaagd Een dergelijk plan zal waarsehgnlgk worden aangenomen wat de successierechten betreft Uit deze beide bronnen wordt een meerdere inkomst van 25 000 000 lire verwacht Juist dus genoeg om het evenwicht te herstellen daar de uitgaven de inkomsten thans met een goede twintig millioen overtreffen In November worden de zittingen van het Parlement geopend en men kan dan aanstonds heftige aanvallen op het kabinet Gioletti verwachten Aan pogingen ontbreekt het niet om de meerderheid die Gioletti tot nu toe steunde te doen uiteenvallen Inmiddels blijft het bankproces de openbare meening bezighouden want het openbaar ministerie heeft n et in de vrgspraak van 4 der aangeklaagden berust maar hooger beroep aangeteekend De zaak trekt vooral daarom de aandacht wgl een geheimzinnige bundel acten met de staatkundige briefwisseling van den voormaligen directeur der Romeinsche bank Bernardo Tanlongo in beslag genomen is Bovendien beweert men dat zeer grove onregelmatigheden bg het voeren van t proces geschied zjjn en spitst zibh daarom nog op pikante onthullingen o a wordt verhaald dat de ontbrekende millioenen door de handen van afgetreden ministers zouden gegaan zgn De verkiezingen voor den Zweedschen Rgksdsg zegt de Frankf Ztg voor de jaren 189496 hebben thans alle plaats gehad zoodat het karakter van den nieuwen Rijksdag tamelgk duidelgk te onderkennen is Het vierde deel van het Zweedache volk dat stemgerechtigd is en dus alleen de macht in banden heeft beantwoordde de uit het volk steeds krachtiger naar voren dringende vraag om hervorming in democratischen zin met een vast besloten Neen Iu plaats van naar link j hellen de beuttende klassen in Zweden naar I rechts De conservatief protectionistische regeering in Zweden zal nog gemakkelijker dan vroeger met de hnlp van de strengoonserva tieve Eerste Kamer de numeriek en moreel verzwakte oppositie in de Tweede Kamer geheel onschadelijk kunnen maken In de volgende d ie jaren zal Zweden als er geen buitengewone dingen gebeuren en zooals de zaken in Noorwegen thans staan is daar wol mogelijkheid op in politiek opzicht bljjven staan op do plaats die het sedert 1865 inneemt Deze reactionaire strooming is vooral merkbaar geworden bjj de verkiezingen in de steden De plattelands districten waar raeerendeels reeds in Augustus do verkiezingen plaats hadden hielden veel beter stand en men kon zelfs een oogenhlik vermoeden dat de democratische geest onder de booten afgevaardigden vorderingen begon te maken De Boerenpartij die vroeger een aaneengesloten geheel vormde is door den protectionistischen strgd van 1888 in twee helften verdeeld waarvan de eene zich bg de reactie heeft aangesloten terwgl de andere de oude vooruitstrevende traditie getrouw gebleven is Bg de verkiezingen op hot platteland was het der meer hervormingsgezinde fractie gelukt een paar zetels op de reactionairen te veroveren en tevens werden eenige zetels der vooruitstrevende boerenpartij door jongere leden dier partg die meer radicale neigingen toonden aan de behoudende oudere leden betwist alleen met behulp dei reactionaire fractie konden enkele der laatstgenoemden hun zetels behouden Maar toen in September de verkiezingen in de steden plaats hadden ging elk voordeel voor do vooroitstrevenden verloren Mannen die tot de sieraden der Zweedsche liberale party behoorden zooals de afgevaardigden Wahlen nit Falun en Elowson uit Karlstodt werden wel herkozen maar met zulk een kleine meerderheid dat zg moreel de nederlaag geleden hadden In Gothenburg werd de liberale journalist Hedlund vervatten door een reactionairen tegenstander in Upsala werd met oen meerderheid van 330 stemmen een conservatief gekozen En in Stockholm werden in het vierde district de radicalen Adolf Hedin de beste redenaar van den Zweedschen Rgksdag en de jonge graaf Hamilton door de conservatieven verslagen In Malmö waar alle partyen der oppositie zich verbondeö hadden word toch 4f conservatief gekozen en de ZuidZweedsche academiestad Lnnd zag haren radicalen afgevaardigde BUlow door een reactionair vervangen Do oorzaak van deze beweging naar rechts H met ver te zoeken Do Noorsche qnaostie Ie voortdurende atryd tnsschon den koning van Zweden on het Noorsche volk heeft ditmaal aanleiding gegeven tot don triomf der actie Het kloinburgerigk gevoel van patriotisme dat mot de Noren zoo graag eens Zweedsoh wou praten heeft vooral in de kleine steden groote vorderingen gemaakt En de conservatieve pers heeft iu haar ophitsergen tegen Noorwegen te lichter spel gehad daar ook de liberale btaden de houding der linkerzijde van het Noorsche Parlement afkenren wat toch niet belette dat do liberale candidaten door de tegenstanders als verrader van het vaderland werden gohundmerkt Beurs van Amsterdam 4 oeroBEB Vor kra NsDEBLim Cort Kod W S 8 SS dito dilo dito 8 97 dito dito dilo 3V 101 HoNOi Obl Goudl 1881 88 4 98 ii IT IUZ £ iiBclir v u 1863 bl 6 78 OoSTBNB Obl inp pior 1868 5 76 dito in zilver 1868 5 76 l oBTDOil Oblig mot lioket 3 80 dilo dilo 3 20 1 RuBLiND übl Ootl 2o Serie 6 68f dito Qaooni 1880 4 98 V ilitobgBolhi 1889 4 98 i hto bij Hope lS3U gu 4 98 ailoiu oud Iucn 1883 6 98 dito dito dilo 1884 6 lOli SpiNJB Perpol Bobuld 1881 4 601 TuKKSlJ Gepr Conv loon 1 S90 4 841 Goc leapiing sorio 1 2tl Geo looüioi Mrie G lH i Ziiid Apu Kep Kec v obl 1898 5 108 Mixico Olil Uuit Soh 189U 6 687 ViNEZOBli Obl 4 onbup 1881 36 Ahstebdim Oblix t oij iS61 31 7 ii KoTTEUAU SM loon 1886 ó i 98 NlD N Afr UniiileUv aanj 98 Aroiidili Tab Mg Ccrtilioalcn Dt li Ma ilioh ppü dito 698 Aruh UyiJotlioeilb pniidbr 4 100 Uuit Mij Ier orilonl nnnil 88 b Gr llyimlUojkb puudbr 4 lOOfi Nudurlandsoho bunk oHiid 305 Nail UsuadmaaUiili ilito 140 N W il Pao Hyp b pandbr 6 9Si lloll Ilyiiolheokb p nidbr 4 101 Ulr Ilypotheokb dilo 4 lOOi OoBTENa Ooat Koiig bankaniid 34 Rosl llypotlieokbauk pandb Vi 96 AuEaiKA Ë4uit bypolb pandb 5 79 Maxw L H Vt Lion oorl 6 i 32 alolkoan 88 101 78 i7r 20 b 887 38 9SV 32 93 90 169 118 101 10 V 90 Nbü Uoll IJ Spojrw My aand Mij tol Kipl V SI Sp and Nad liid Bpoonvejjoi aand Nod Zuid Afrik Spm aaod 6 dilo dito duo 189 dito 6 49 60 182 122 57 lTAUB Spoorwl 1887 8 A lSobl 8 4 V8 uid al Spwrag A ll obl 8 JO I OLE WarscLn Wouuon a nd 4 1821 mL Gr BuBB Spiv Mg aand 5 128 Ballisoho dilo uaoil 1 67Vii Fastowa dito aand S 66 I vang Dombr dilo aand 5 I 99 Kur k Gh AzowBp kap aand 5 j 120 I o o ro SowoBl 8p Mtj oblig 6 101 Orel Vitobak dilo oblig 5 105 Zuid WoBt dito aand 6 69 8 dito dilo oblig 4 90 AMBBIIti Cont Pao 8p Mij obl 6 108 Ohio Norlb W pr O V annd 182 dilo dilo Win 81 Potor obl 7 129 lO l Uenvur il Bio Gr Spm een v a 10 lllinoiB Central obl ia goud 4 100 Louisv S NaBhvilloOort v aanil l 50 Uoiioo N Spw Mfl ielijp o 6 85 1 Miap KanBaa v 4 pol prof aand 19 N York Oularlo ii Wosl and I3 r dito PoniiB Obio oblig 6 102 Oragoii Ctdif Io hvp in goud 6 81 St Paul Minn Ii Manit obl 7 108y Un Pao Hoofdlijn oblig 6 103 dilo dilo Lino Col la liyp O 6 67 Gamada Can Soulh Cort v aand 46i VsN C AmBterd Omnibus Mij aand Eoltord Tramvreg MaatB aand 1591 Ne Slad Amslordam aanil 3 105 Stad Ilotlerdam aaud 8 105 Beloib Stad Anlworponl887 2 99 Sud BruBBol 1880 8 99 HoNO TbeisB Begullr üoboIIbcIi 4 113 OOBTENR SlaalBloooing 1860 6 116 K K Goal B Cr 1880 S SeaiiJE Sud Madrid 3 1866 30 NlD Ver Buz Hyp Spobl oerl 5 108 Watergetijden Hoog haag Hoog Laag 3 16 11 40 3 36 20 4 15 40 4 86 1 00 4 66 1 91 5 31 1 56 6 31 1 56 6 02 8 87 6 03 6 34 7 05 Vrijdag 6 Zaterd 7 Zond 8 Maand Uinad 10 Woonad 11 Dondord 18 9 Oct J 87 6 18 2 43 8 69 7 06 8 30 8 80 7 20 8 46 SpringtU 11 en 27 Oot Haan Zon Oct Opg A Ondarg A Opg Onderg 1 35 4 35 1 Ooi 6 02 5 86 8 69 4 60 7 6 13 6 88 4 19 5 13 6 88 6 09 5 38 6 10 N M 64 6 80 8 11 5 38 18 9 89 5 46 343 Staats loterij 6 Klaaao Trekking van Dondaidng 6 Ootolior 1898 No 193 4038 466 10004 15841 en 20748 ƒ 1000 No 1388 6664 en 1871S ƒ 400 No 1584 6007 6507 9778 17338 18734 en 19603 200 No 6 4678 5980 8606 8673 9481 16648 16367 on 20486 100 PriJBon van ƒ 70 3 8854 49 8383 11784 14601 16678 18703 120 8963 6103 8889 11871 14647 16689 18769 135 2983 6848 8389 12301 14687 16777 18797 180 8030 6805 8377 18347 14695 16805 1 198 344 313S 6421 8686 12433 14841 16880 19133 366 3I 5 6682 8716 12488 14989 16865 19814 46 3806 6789 8763 13850 160SS 16903 19388 646 3896 6008 8771 13867 15078 16964 19370 953 3813 6145 8904 13115 15204 18980 19401 1042 8337 263 8 37 13158 15868 17088 19431 1074 3346 6307 9069 1317d 16317 17189 l 5ll 1818 3350 6361 9099 18971 15330 17161 19683 1345 33 8 6454 9151 13478 16361 1718 1 740 184 3430 6604 9349 13545 15396 17105 19898 1367 3494 6589 U876 13593 16689 17831 1 S8 1441 3664 6591 9526 13642 1564 17846 80003 1611 3568 6606 10008 13737 16631 17849 80158 1615 8673 8708 10070 13775 15683 17871 80157 1659 3698 67 10803 13874 16718 17416 80161 1604 864 7076 10860 13880 1S78I 17580 20864 174 3760 7168 10376 18903 15884 17650 80306 1768 3776 7308 10301 IS 63 16 06 17788 80886 1977 3826 724 10700 14087 16977 17767 80S88 310J 4075 7669 10898 1403 160 3 17 68 80660 3123 4573 7711 11035 14187 16864 17955 20716 2138 4604 7746 11036 14887 168S8 17999 80766 2806 4677 7830 11179 14390 16636 18381 80868 2343 4783 7848 11258 14395 16665 18393 80881 8345 4854 3066 11483 14414 16646 1848 80014 2486 4881 8086 11642 14460 1666 186 3 80964 2696 4 69 8104 11748 14494 Vorige lijst kolnl nog bij 8007 70 No 18810 m I 18210 70 No 146 70 a i niet MARB TÜEBIOHTBN Qouda 5 Ooiobar 1898 In do graanprüsan kwam heden walnlg varaodsring Tarwe Jarige Üaeuwaoh 6 40 i 6 60 Nieuwe dtto 6 86 i f 6 60 Mindere dito 5 60 ü e Afirykaads f Mü f 6 86 Nieuwe Folder 5 60 l ïooda winter ƒ 6 80 l f 6 60 Boode Eomar ƒ 5 80 6 Bogga Zeauwaohe 4 80 ƒ 6 40 Polder 4 40 f 4 75 Bollenlandaobo par 70 k 4 40 i 4 60 Gerst winter f i i 4 60 Zomar 8 80 i 4 80 Chevolliar f i if 6 75 Haver per heot 3 86 i 4 50 per 100 kilo 7 76 i ƒ 8 50 Hennepzaad Nlauw iolaodseh wegens te hoogere vraagpriJB niat te verkoopan Kanarieaaad 8 ii 10 Koolzaad 8 96 i 9 Erwten Kookarwteo 9 60 Niet kokende 6 60 tl 6 76 Boonan Brulcaboonen 8 60 il 9 86 Witte boonan 9 86 ü f 10 Paardenboonon 6 85 i 5 75 Maia per 100 Kilo Bonta Amarikaanaoha 5 65 J 6 80 Cinquantine 6 85 li 6 50 ViEHAaaT Malkraa handel on prijzen traag Villa varkana rad aanvoer handel vrijwel 80 i 24 at per half KG Biggan voor Engeland goede nunvoor handal vlug 20 J 84 ot par half KO Ma ore Biggen goade aanroer handel vlug 0 70 a 1 80 per waak Vette aohapen goade aanvoer banilul lauw 13 ƒ 80 Weilammarao goada aanvoer handel dauw 8 4 14 Nuohtore kalvi rnn oenige aanvoer handel vlug 6 è f 13 GraslÉalvereo goede aaovoar liaudel matig 18 a 40 Aniigevoard 74 partyen ksaa Handel seer vlug Io nual 88 a 30 8e qual 84 il 27 Zwaardore 30 i 88 Noordllollaiidscha 87 a 89 ItoU r weinig aanvoer handel vlug Hraboler f 1 60 ü f 1 60 por kilo Woibolor ƒ 1 36 il 1 40 per kilo BuTgarlUke Stand liKIKlREN 3 Oct Cornelia Christina ouders 1 I irnes on M Kettner 4 Hendrikus iiudiTi T Laurier en C L Braat iUllUWD 4 Oct ï Boere en E C Iloirliuiis J T Davids en C Brugniks L Hilinap en D den Ouden OVliliLEDEN 3 Oct J C Omgeri hnisvriiiiw mil 1 W GrifBoen 23 j 10 m A uiii il T Hey 80 j J Schouten 67 j 10 ra Bseuwljk iKllüUKN Jannetje ouders D O van Eijk fti t den Ouden Teuntje ouders T nii i iii Ili üvel en Ca Vermeulen ADVERTENTIËN Heden overleed mgn geliefde Echtgenoot de Heer BABTHOLEMEUB VERMEULEN in den onderdom van 77 jaar Wed B VERMEULEN Gouda 2 October 1893 Heden overleed mgn geliefde Echtgenoote en der kinderen zorgdragende Moeder JOHANNA OATHARINA OMUEBT in de leeftgd van byna 24 jaar mg nalatende 2 kinderen te jong om het verlies te beseffen D W GRIFFIOEN Omdi 3 Oct 93