Goudsche Courant, vrijdag 6 oktober 1893

Zaterdag 7 October 1893 iNo 6168 SSste Jaargang fiOIMHË COIBAAIT JSieuwS en Advertenlieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdag en Oe prijs per drie mapnden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst vau 1 5 regels iV 50 Centen iedere regel ineer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte V Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Bekendmaking Art 28 W T K By acte gepwaeerd op den 3 October 1893 ten OTerstium isn den Notaris Mr I MÜLBNAAB gevettigd te Waddinxveen is tasacfaen ondergetekenden Barend JUUSaELISK en Huijbertug SUM beiden van beroep tegelbakker de eerste wonende te Waddinxveen de laatste te Gouda aangegaan eene TMVNOOISOHAP tot het voor gemeen chappelgke rekening nitoefenen van het Tegelbalehergbedrijf het voeren van den handel in tegelen en het doen van die daden van Koophandel en het sluiten van alle overeenkomsten welke maar eenigszius tot dat bedrjjf ia betrekking staan De Vennootschap is gevestigd te WaddinxMm en wordt gedreven onder de Firma H ALBLAa Zy is aangegaan voor den t d van 5 jaren en 3 maanden aangevangen op den 1 October 1893 om te eindigen den 31 Oecomber 1898 Zy wordt echter telkens stilzwggend voor den tyd van 5 jaren verlengd indien niet een der Vennooten zes maanden voor het eindigen by deurwaarders Exploit heeit aangezegd dal by de Vennootschap wenscht te eindigen Deze wgze van eindigen is toepasseiyk op elk volgend tydvak van 5 jaren Ieder der Vennooten is bevoegd ten name der Vennootschap te handelen voor baar gelden nittegeven en te ontvangen en de Vennootschap aan derden en derden aan de Vennootschap te verbinden en met den naam der Vennootschap te teekenen de toestemming echter n onderteekening van heiden der Vennooten wordt gevorderd tot het afgeven accepteeren endosseren en voor aval teekenen van wissels en ander handelspapier tot bet huren verharen vervreemden van onroerende goederen tot het aankoopen van zaken hnn handel betreffende boven een bedrag in eens van dnizend gulden tot het doen van aannemingen tot het ter leen opnemen van gelden het verleenen van zakelyke rechten tot het aangaan van verbindtenissen van borgtocht het sluiten van trausactiën en bet verrichten van handelingen die niet tot den gewonen werkkring der Vennootschap behooren Waddinftem i October 1893 B HEaSËLINK H STAM Een Fats BUBGERDOCHTKB vraagt beleefd nog een paar Adres aan het Bareau van dit BladHet geachte Publiek wordt herinnerd dat Boodschappen en Bestellingen en Qeldeiyke Zaken kunnen worden bezorgd by den Heer K viB VLIET Mr Kleermaker Kleiweg te Qouda A LEWEiTEIN in Naaimachines ksierilani Op6n1 are Verkooping te GOUDA op DINSDAG 10 OCTOBER 1803 des morgens t 9 uren aan het Lokaal Wgk K No 252 aan de PBPBRSTUAAT van BEDDEN en BEDDEOOED solide KACHELS enz Daags te voren op de gewone uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVEIl te Qouda ZAK WOORDENBOSKJfiS bevattende de geslachten der aelfst naamwoorden benevens eene korte verklaring van de moeiiykste daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe Spelling van Dr M na VRIES en Dr L A tb WINKEL bij Opruiming i 10 Cent Terkryghaar bij A BRfNKMAN ZN rteiuteieeg tot ul van t Algemeen COMMISSARISSEN zullen zitting honden tot inscbryving der Lezers in bet lokaal der Werkvereeniging op ZATERDAG den 7den OCTOBER e k des middags van half één tot ball twee Slechts zy die den leeftyd van 15 jaren bereikt hebben en door n lid van het Departement schrifteiyk worden aanbevolen worden als lezers toegelaten Ieder lezer is verplicht zich tegen betaling van 5 Ct van een Catalogus t voorzien NammB de CommissartMen J H VAK DBR VOORT Stcretarii mmwMm te REEUWIJK ten orerataan van den te Qouda reaideerenden Notaria J C FOUrüIJiSI DUOOGIiERVEtt op WOENSDAG 25 OCTOBEtt 1893 dee morgens ie elf uren iu de herberg vau Van ScfTAiKf Op Nieuwdorp te Rceuioijk tan Eenige perceeleu WEILAfVD liggende ip den Tempelpolder onder de gemeente Zwammerdam ter gezamenlyke grootte van 9 hectaren 73 aren 52 centiaren Te aanvaarden 1 December 1893 Dagelykfl ie bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemden Notaris FORTÜIJN DR00GLEE7EB te Gouda Een der grootste en beat concnrreerende OLIEMOLiENS zoekt voor den verkoop zyner zachle en halfzachte alsmede van op alle grootere plaatsen AGEIVTEJ die met het artikel bekend zyn Slechts diegenen welke in staat zyn Ia Referenties op te geven gelieven zich onder 29903 aan het Bureau van dit Blad aan te melden Tegfen iXovember a s wordt gevraagd BAKKEBSLEEELIITG beiden boven de 16 jaar Pr O Adres TURFMARKT No 234 De Oudurgeteekenden wensohen een RNIPCÜRSÜS o p te ricli teri volgens de nieuwste en degelgkite methode ook in bet zelfstandig Pasklaar maken van Costuoms en in wat verder tot het Modevak behoort B i 11 y k e prgzen Aannemeiyke condition Brieven franco SIMONSTRAAT 49 Rotterdam Mejuffr M LE8MAN Mejuffr 8 SCHAAP iJJ De NIEOWE LONDON doet het grflze Haar binnen enkele dagen verdwgnen maakt het elansrgk en zacht is onschadelyk voor de huid en verft niet Prns 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon AUeenverkrjjgbaarbyj A CATS in den Papiermolen Qouda Naar buiten franco per post 15 ct per flacon booger LOTEN in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER TT rij e E aaïd eaorrLa rlct ZIJN TE BEKOMEN BIJ A Brinkman dl Zn Langpe Tiende weg PRIJS f 1 11 LOTEN voor 10 Mederlandscbe Htoomboot lllaatschappij De Stoomschepen BOLLAND kapt J SMIDT en BATAVIER kapt J SAUEB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 Ie Rotterdam Ds Stoomschepen losBen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen De Zwitsersehe Pillen vm den Apotheker Rich Brandt sedert 10 Jaren door Profesaoreo prftetifeerende Oeneesheeren en door het Publiek toegepast en aanbevolen ais goedkoop aangenaam zeker werkend en onschadelijk GeneOS OD Huismiddel Beproefd door Prol Dr V Fperichs B iy m B y T Seanzonl Warzburg ir C Wltt Kopenhagwi 9 K Zdekauer St Potoraburg a Soederstadt KMan Lambl Wartchku n ForSteP Blrmtnuhaitv Onderbuiks organen fTOf Dr R ViPOhOW B r Jn V GietI Münchm I K Reolam Leipiig t y I V Nussbaum MUnchm a B Hertz Amilerdam V KoPCZynskl KrakBu B Brandt Klauienbura bij storingen in de kwalen der levep last van fci WLpJBIS y aambeljen tpagen stoelgang vooptdurende vep lEf fTl glVJay stopping en den daaruitToortkomcnile oiigesteld j pP beden zooals hoofdpijn duizeligheid benauwdheid koptademigheld gebrek aaneetlust eiiz Dio ïïwitsersclie Pillen van den Apotheker Bicbard firandt worden urn hara zHclitc werking dour nouwen gaarne ingetiumen en zijo te verkiexen boveo de scherp werkende Zouten Bitierwaier Droppels Mengsels enz X9tr Om het koopende publiek tegren bedrog te beschermen VBI wordt men er nog in bet bijzonder opmerkzaam op gemaakt dat er Zwitsersehe Pillen in den handel sijn gebracht die op bedriegelijke wijze er bijna evenzoo uitzien en verpakt zijn als de echte Daarom moet nten bij den aankoop zich oTertoigen dat hot etiket borenataande afbeelding een wit kruis in een rood veld en de hand teehening Bchd Brandt draagt Men moet daartoe de om de doos gerolde gebruiksaanwijzing er a emen Ook wordt men er In t bijzonder op gewezen dat de Zwitserscbe Pillen van den Apotheker Blch Brandt dia bh de Apothekers verkrUgbaap zlJn alleen In doezen ft 70 Gents geen klelnera dooft eB verkocht worden V Hoofddepot F E Van Santenkolef te Rotterdam M Het groote aantal zenuwkwalen van KOnuwhoofdp n af lot de voorafgaande Icenteekonou van apopletie hereonberoerte te trolaeeren nogateods alle middelen door de medisohe wetonsohap aangewend Korst aan den nieuwen tijd komt de eer toe dat zij door het gebruik maken van den eeavoudigstun weg namelijk langs do huid eene phyBJologtaoho ontflokking gedaan heeft die na honderdo proefnemingen thans over de geheelo wereld verbreid is en ttirwyl sy in weteneahappolyko kringen de hoogste belangstelling wekt tovens eene woldaad bl kt te zijn voor de nan zenuwkwalen Igdende menachhoid Deze genoüswijzo is uitgevonden door den geivezun Officier van Gezondheid Roman Weiesmann te Vilshofen en berust op de ondervinding opgedaan iu eene 50 jarigo praktijk Door wasBChiug vau liot hoofd eeumaaL per dag wordOB daartoe gescbikte stoffen door de haid onmiddellijk aan net Eenuwgestel medegedeeld Met deze geneoaivijze werden workeljjk schitterende resultaten verkregen en zg maakte zooveel opgang dnt van eon door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten t d ree s te S6e druk veraehenon is Dit boekje bevat niet uiteen voor tiet groote pubtiek verataanbare verklaringen omtrent tiet wezen dor nieuvore ttierapio en de daarniede zotrs in wantiopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin weteoactiappetyke verliandetingen uit de medische bladen die asn doae geneeswgze gewjjd z n zoomede afschrift van tat van getuigsottrifton van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke F Meniere med dr profeSSor aan dO polylcUniek te ParijB rne Rougemont 10 Steinereber med dr praktiseerend g eneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton Sinitfitsrath Dr ohn te Stettn Groasmnan med dr arrond arta te Jöblingen Or P Forestler geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Oeheimrath Dr Schering kasteel Qutenfels Bad Ems Darsea med dr geneesbeer direoteur der galvano tharapeutisohe inrichting voor zennwlijdars te Fari s rue St Honoré 334 Consul ven Aschenbaoh med dr te Corfu Or Bas acb arrond arts ta Zirknitz Obor stabsarzt Jecbl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farriêre Eure lid van den Conseil Central d hygiène et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan de kenteekenen zgn obronLwhe hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid liohamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerte getroffen werden en nog lijdon aan de gevolgen daarvan zooals verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselijke zwakte verzwakking van geheugen enz en zy die reeds onder geneeskundige behandeling geweest z jn maar door do bekende middelen als oathoudiuga en koudwaterkulir wryven eleetrieeeren stoomlooi of zeebade i geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zy die vrees gevoelen VOor beroerte en daartoe reden hebben wegons verachynaelen als zich aanhoudend Angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het apeu van handen en voeten aan al deze drie ootegorien van ZCUUWlijderS als ooi aan jonge mei des lijdende aan bleekzuoht en kraohteloosheid ook aan gezonde xaltt aan jonge personen die veel met bet hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te sohalfen hetwelk op aanvrage kOStO lOOB en ftanCO verzonden wordt door LEMA IKK Co Apothekers te Panjs me de t Echiquier SO Alteen gsreohtigd tot verbreiding dor genceawyze van ROMAN WEISSMAIMV Oad Offioier van gezondheid eere lid der Italiaansohe ffSaniteits ordo van het Witte Kruis en verder te Amsterdam door H CLE1U Co Heiligoweg 42 aoCterdam f E van SAKTRDI KOLFF Apotheker Korto Hoofdsteeg 1 Utrecht LOBKV £ POBTON Oudogracht bij de Oaardbrug F 160 Op de jongste hygieniscli medicinale Tentoanetelling te Qent ia de Weiasman ache geneeawijxe door de medische jur met de Zilvereu Medaille bekoond Oouda Snetpersdrok van A BaiNXHANtt Zoon BINNENLAND GOUDA 6 October 1893 Naar wfl vernemen is de waarneming vande lessen van den heer Mr J Fortuin Droogleevèr gedurende zgn verlof als leeraar aan derijks h burgerscliool opgedragen aan de lieerenL Droogleever Fortuyo te Rotterdam boekhouder eu Mr W M H Boers te aGravonhage staatswetenschappen Do Ie Init L T II b ron van Boecop van het 6e reg inf te Geertruidenberg is overgeplaatst bj het 4e reg inf te Gouda Op de Photographie tentooustelUng te Utrecht behaalde o a in Afd IV de heer H C van Staveren alhier eene eerv vermeldiog Op den len October jl waa het 30 jaar geledjn dat de heer J Schnmor als aiuanuensis bj bet Burgerlyk Armbeatmir alhier in functie trad Het College liet dien dag niet ongemerkt voorbü aan waardeerende den ijver en de nauwgezetheid al dien tgd door den heer Schumer betoond Moge het hem gegeven zijn nog vele jaren in het belang der orroen en van bot armbestuur werkzaam te kunnen biyven tNiet steeda is de liefde bestendig van duur dut word gisterenavond op de Bleekerssingel jindermaal duidelijk Een juffronw werd daar door een oud minnaar op allerlei liefelijke uitroepen onthaald Nu waa het wel een weinig do schuld van de juifrouw dat het publiek er ook van profiteerde want ze liet die persoon niet eensfatsoenlijk binnen Ten alotte bemoeide depolitie zich met de zaak en nam de afgewezenminnaar die woedend was over zoo n behf ndeling mede Op het bureau sch nt hij zeergekalmeerd te zgn althans toen hjj later nogeens terugkwam was hg zoo gedwee als eenlammetje De heer L C Kersbergen van Reeuwijk heeft met goed gevolg het voorbereidend examen voor de geneeskunde afgelegd aan do universiteit te Leiden Het Diploma A voor de zuivere toepassing van het correspondentie en vertouwdheid met het systeem Stolze wéry kon heden verstrekt worden aan de h h J de Quant Azn kantoorb Rotterdam A H Fontejjn Amsterdam F L van Nynanten onderw Breda en de acte B tot het geven van onderwijs correapondentiescbrift StolzeWéry aan den heer FEVILLETOK EÊTÜITDm ND II 6 ifLeos van avond waar ik bet vouwlje goiegd beb Imd rader gezegd en zjj sloog het boek open legdo het nnast de koporën blakor op dn itool en op de kniocn lig ondo las zij langzaam de woorden spellondu on op lodor volgend woord eon vinger houdcndo opdat zij niot in do wnr zou reken ffDnt lucbt op zei Ka ü ia zwaar op de hand i l ie nog rarond groon maar wo zidlan zion wat er van te maken ia ei de livroi bo diende met welgevallen zich onder zijn volte kin strijkoude IIL t Wordt tijd dat wy nador konnis roakeo mot de familie in wier dionst wij Mina hebhon zien komen Uoor do livroi van den knecht en den stand van het huis weten wjj roods dat zij hij voornBme lui ia gekomen en de wijze waarop zg door de vrouw des huizoB werd oolvangnn doet ona roeda vermoeden dat eg zijo wnt onder de bestëedaters genoemd wonlt goed voor der hooien Gij verlangt hun naam te woloo eilieve woes zo ffoed even aan den rechter deurpost bovou den vropenn sofaelknop te lien Leest gij niot i van P Penterrannn part Rotterdam Voor de Arr rechtb te Rotterdam stond giateren o a terecht G V d V oud 20 jaar kweekeling geb te Stolwjjk won te s Hage bekl van als zoude hy te Rotterdam a in Juli 1893 met het oogmerk om zichwederrechtelyk te bevoordeelen door valschelykvoor te geven dat hij was onderwjjzer methoofdacte werkzaam aan d school vau denheer Vos aan de Weslersingel te Rotterdam op een salaris van 900 per jaar door onderdie valsche hoeduniglieid bg B R van Embden eon kamer met kosten inwoning te hurenen onder de valsche voorspiegeling dat hg op 1 Aug 1893 z n tractement zou ontvangenen op dien datum al het verschuldigde zouterugbetalen genoemden a Xi Embden hebbenbewogen hem f 5 en f 2 50 en diens huisvrouwCatharina Trousselot hora f 2 50 ter leen afte geven en b op of omstreeks 20 Juli 1893 na doorP J F van Leeuwen hoofdagent der levens verzekeringmaatschappij Veata als subagentte zjjn aangenomen op voorwaarde dat hy can het bedrag van iedere door zijn tuaschenkomatte sluiten verzekering 1 pOt provisie ontvangen zou van het verzekerd kapitaal lo eenaanvraagbiljet dier maatschappj bestemd omtot bewijs te dienen dat de verzekering vaneen kapitaal van 100 werd aangeyrOEy d valschelijk hebben opgemaakt en ondertookendmet de namen van A van Wyugnc als candidaat verzekerde en als C Moonen alsverzekeringnemer met het oogmerk om ditbillet nis echt en onvervalscht te gebruiken terwjjl uit dit gebruik eenig nadeel kon ontstaauen 2o opzettelyk van dit alzoo valschelgk opgemaakte eu ondergeteekeude billet als warehet ware het ecfat en onvervalscht hebben gebruik gemaakt door het aan gemelden hoofdagent van Leeuwen als bewija vobr de aam ragen van verzekering in te leveren eu hieropvan deze de bedongen provisie van 1 teontvangen zoodat aldus door dat gebruik nadeel ontstond 6 getuigen werden in deze zaak gehoord Bekl wna toen hy ty van Embden ju de kost kwam geen kweekeling meer daar hij daarvoor te oud was hg was dus zonder beroep Eisch 18 maanden gev Uitspr over 8 d De gemeenteraad te VPoerden heeft besloten dit jaar kermis te houden op den gewonen tjjd zynde van 23 tot en met 28 dezer met dien verstande dnt gewone liedjeszangers en straatkunstenaars worden geweerd terwgl de andere belanghebbenden hiJ de loting voor plaatsen Selm welnu zoo heoton zg en do eenïgszins nobtorover liggende V onder de M van van Selm zegt u dat zij lidmaten zijn van de kerk natuurlijk van de Goroforraeardo kork dte zich in die dagen nog maar niet hersteld had van den schrtk dnt haar de heerschappij uit do handen genumco was Do van Sultna bühoordon tot do aansienlgko families van de hoofdstad zij hielden omgang met de meeat invloedrijke personen Zij hadden dat voorrecht niet to danken aan het bekleeaen vau oenigo hooge hotrokkicg ïn staats of stadsbestuur noch aan hot verriohten van eenigo buitengowoon verdionstelijke daad jegens hot vaderland uoen op de hroedo lijst der regenten van stad en lande of onder de ontelbare nanieD onzer ouetorfeiijke voorvaders zal men hun nnum te vergeefs zoekon Ofschoon do van Selms uu geen aanzienlijke betrokking beklemlden zoo neemt hut tooh niot weg dat Mina s moeateres al sinds oenigo jaren Mor rtje van de turf wos Het heden en verlodon ondersoheiden zioh wat betrekkingen betreft ook hierin van elkaar dat men nu posljea hoeft met een edolaohtbaren naam en een daggelders loontje on vroeger betrokkingen met een zeer geringen titel eu een aanzienlek honorarium Mevrouw van Selm had genoemd postje dat niots geen werk en oen niot onaardig speldenduitje opleverde lo dankon aan oen der burgervaderen van Amsterdam Bij gelegenheid van een diner had ziju Kdel Achtbare haar eon philïppino aangobodon hg had haar vorlorou en daar hij juiat genoemd postjo lo begoven on wlf goon doohler bod bosloot eya aobtböarbeid zijn discretie eene verklaring moeten overleggen dat z de laatste 8 dagen niet in eene besmette plaats hebben vertoefd Op voorstel van den laatstbonoeniden wethouder den heer J Brunt Wzn werd besloten het salaris der wethouders in overleg met Gedeputeerde Staten van f 200 op f 100 te verminderen De begrooting voor 1894 werd vastgesteld in ontvangst op f 38 528 94 en in uitgaaf op f 38 527 50 batig saldo f 1 44è De minister van justitie heeft op een dezer dagen gedaan verzoek strekkende om te mogen vernemen of naar het gevoelen der regeering een notaris t voegd is ook buiten bet arrondissement waarin hem zyne standploats is aangewezen verkoopingen van roerend goed by opbod te houden thans ter kennis gebracht dat naar het oordeel der regeering die vraag ontkennend moet worden beantwoord De notarissen zullen zich dus moeten houden aan artikel 3 der Notariswet van 9 Juli 1842 8tl l no 20 Het hoofdbestuur van den Bond van Nedorlandscho ouderwuzers te Amsterdam heeft met het oog op de opvatting die naar zyn gevoelen vele gemeontehepturen blijken te hebben omtreut de beteekenis van bet wettelyk minimum der onderw a zersj aar wedden zich tot H M de Koningin Regentes gei d met verzoek aan de onderwijzers ceno bchoorlyko jaarwedde te waarborgen door gebruik te maken van het aan de regeering in alinea 2 van art 26 der wt t op het L O voorbehouden recht om de miöima der ooderwyzersjiiarweddon plaatselyk te regelen Poor de directie der marine is gisteren to Amsterdam aanbesteed de levering ten dienst der zeemacht in Oost Indië van geteerd touwwerk in 7 perceeleu Minste inacbryvera waren voor perc 3 J de Gmyter Zonen te Lekkerkerk voor i 9922 47 perc 5 ü van der Lee te Oudewat r voor 8504 07 De Vereeniging cNut en Genoegen ttt Aalsmeer heeft eene volks leesinrichting opgericht die Zaterdag den 7 October zal worden geopend Dat ous volk gaarne en druk gebruikt maakt vttn het nemen van baden indien daartoe slechtf de gelegenheid wordt aangeboden blykt thans te Wormerveer In die gemeente met eene bevolking van 5000 zielen zyn sinds de opening van het badhuis aldaar van 21 tot 31 Augnatub alzoo in tien dagen genomen 612 baden waarvan 85 kuip en 526 regenbad en en van 1 tot te voldoen door mevrouw van Solm dis betrekking op te dragon Mevrouw was Ie vijfiig al gepnaaoerd toen Mina hg haar in dienst kwam tx was oen vrouw van uitstekende manieren dio het genns asn kounis talonten en doorzicht vergoedde door saclitheid wolwillendhoid en voorkomonde vrieodetgkheid waardoor zij het iiart van ieder innam Zeker verloendo hun koloasaal vermogen dezo familie don toegang tot de aanzienlijkste kringen maar do hoedanigheden van de vrouw dea huizea maakten i nt zij or niet alleou in geduld werden maar ook werkolgk in gezien wareH imj ii ihpniBo kinderen guamo hij do fl i h t jeugdig iïflalaoht kwam er don gooden toon die or krop men er zioh bewegen raaraan men zioh vergas Mevrouw zelve ging in de laatato maandeu niol meer uil or was eon lijdende trek op haar open en gul gelaat gokomon en wie baar vroeger gekend bad 00 haar uu oplettend gadesloeg ontdekto dat haro fiere gestalte hoe langer hoo moer gobogeo word De kracht oooer aleopendo maar doodclgko kwaal begon zich te openbaren an zij zou zeker minder moeite gehad hebhen dal forsch gestel to sloopcn indien in hot zwakke lichaam niet oon opgeruimde en btgmoedigo geest bad gehuisd Mgnheor van Selm men zal het mg wel vergeven dat ik het faonneor aux dames 1 bob iu aoht genomen waa op 63 jarigoo leeftijd een blozend man Hg as lang van goalalte en onderaobeidda zich door eon atatigeo tred fijn eu en met 30 September 1094 baden waarvan 183 kuip on 1420 regenbadeu Oistereu kwaln voor den Hoogen Raad de zaak van de Westlandsche Stoomtramwegmaatschappii wier machinist ondanks een politieverordening van Loosduinen luidende de machinisten van de locomotieven der Westlondsehe stoomtram zyn verplicht by het passeeren van den tolbnom aan de 3eeklaan oen oogenblik volkomen te stoppen op zekeren dag met zyn stoomtram don tol voorbyreed en eerst 30 M vorder stopte Deswege bekeurd sprak de kantonrechter te s Hage hem vnj uit overweging dat stoppen bij het passeeren van den tolboom iets onmogelijks is en voor stoppen voor den tolboom niet zon worden voldaan aan de bepaling De anibtonuar van hot openbaar ministerie voorzag zich t egea deze uitspraak in caaaotie Mr B M Vlielander Hein die voor den machinist optrad meende dat de quaestieuse bepaling der gemeenteverordening ongeldig is omdat de zaak der stoom tram wegen ia geregeld by provinciole verordening De advocaat generaal Patyn zal hierover op t dezer conclasio nemen Tot lid van den gemeenteraad te Lekkerkerk is gekozen de heer A vau der Grftaf Mz De arrondissemeuts rechtbank te Haarlem deed aisteren by breed gemotiveerd voimis uitspraak in de zaak van Jan Hendrik Zomerdyk togen wien de officier van justitie wegens poging tot doodslag op zyn stiefvader 3 jaar gevangenisstraf had geöischt De rechtbank overwoog dat beklaagde die steeds met zynen stiefvader op gespannen voet leefde met het bepaalde doel om dezen te doodeu eene revolver had gekocht en deze met scherp had geladen dat beklaagde na hot plegen van het misdryf tot driemaal toe heeft gezegd het be paalde voornemen te hebben gehad zijnen stiefvader te dooden en het te betreuren de hg zyn doel niet had bereikt waarom dat rechtbank het ten lost gelegd bewezen achtende ook nit de verklaringen vftn de andere getuigen omerdijk veroordeelde tot 2 j lar eu 6 maanden gevangenisstraf wegens poging tot doodslag De morphinist Kempenaar te Alkmaar werd wegens diefstal veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf na aftrok van de preventieve hechtenis Zooals biykt uit de mededeeling van den burgemeester te Rotterdim zyn in de verloopen 24 uren geen lyders aan tcholera asiatica aangegeven Sterfgevallen hadden ook niet plaats Acht lyders biyven nog in behandeling holder tinnongoed en door de gezetheid waarmede hg icdoren dag op d zolfdo minuut in de aocioleit vorsohoen on t zolfdo plaatsjo innam Aan veelheid viiR woorden hoznudigde hij zioh niot een gesprok hield hg or ni t op na gedachten uiit4 by niet misaehion omdat ze heel iliop of in hot guheol iot iu üijn ziul lagon lig wua echter oen zeer wletlcnd toehoorder hg bet verhaal van anderen en dio moeten or toch ook zgu met een vriendulijk hoofdknikken moedigdo hij den spreker onpi CU word ng somwijlon in do mueieUjke positie gebracht van op de eon of andere vraag te moeten antwoorden dan werd met aonigo ioapanning de volzin mot oen as je me dat nu vraagt begonnen met een viertal kuoheti voortgezet en met een nvolkomeu met u oans voltooid Men loXk zeggen dat niots van Solm s gemoed in beweging bracht dat geen hartstocht in dat vette lichaam gehuisvest was Altgd was hij bedaard en of glJ hem s morgeuB of s middags Dinsdags of Donderdags ontmoettüt immer was hij dezelfde niets scheen hem warm of koud te kuuiien maken xgn stap te doen versnellen of vertragen do plooien van zijn golaat te vorandorea Ir tnaioben wanneer gij hom oüns op een soirt e op do sociëteit of in huls dos avonds na zqvüuou ontmoettot dan zoudt gij hem sohorp gadeslaande tooh oen zekere gejaa dhebl bg hom ontdekt bebben Ter luiks word het dikke gouden horloge uit do diepte van zjjn schuilplaats door middel van een zwarcn ketting opgehaald of steolsgewjjze oen blik op de pendule goworpon ffmit vtrvolgd