Goudsche Courant, zaterdag 7 oktober 1893

LOTEIN in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER TT rij e I= aarclen2XLarlct ZIJN TE BEKOMEN BIJ A Brinkman dl Zn Lange Tiende weg PRIJS 1 n LOTEN voor 10 Woensdaar 11 October 1893 i o 6171 3S8te Jaariraii£r wrn mmmmtmiim mmmmm mm fiOüMlHE COURANT NieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De Zwitsersehe Pillen vaii den Apotheker lüch Brandt sedert 10 Jaren door Professoren prutlseerende Oeneesheeren en door het Publiek toegepast en aanbeTolen als goedkoop aangenaam zeker werkend en onschadelijk GenoeS OU Hulsmldde Beproefd door De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie mafnden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nominers VIJF CENTEN ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd fror Dr T Prerlehs bmuja m a ▼ ScanZOnl WOntwrg a C Witt Köp B a Zdekauer St Ptriwiburg a a Soederstadt KM n a a Lambl Warachw Forster Blrmlnsham Onderbuiks organen aambeljen tragen stoelstopplng en deu daaruit boden zeoals hoofdpUn kortademigheid gebrek aan Pie Zwiiaersche Pillen v n dca Apotheker Bichard Br adt wordeu om hare Eactito wcrkiiifz door vrouwen gaarne iniïenDinen eu zijn te verkiesen boven de scherp werkende Zoatcn Bttterwater Dmppcls Mengsels enz QV Om het koopende publiek tegen bedrog te beschermen M wordt men er nog in bet bijsonder opnierkzaaiu op gemaakt dat er ZwitserBcfae Pillen in den handel sija gebracht die op bednegelijkc wijze er bijna evenioo uitzien en verpakt zijn als de echte Daarom moet men bij den aankoop zich overtaigen dat hot etiket bovunstaando afbeelding eon wit kruia in een rood veld en de handte kcning Bchd Brandt draagt Ucn moet daartoe de om de doos gerolde gebnuksaanwijzing er aftiemen Ook wordt men er In t bijzonder op gewezen dat de Zwitsersehe PlUen van dea Apotheker Bidt Brandt die bti de Apotheken verkrijgbaar sljn alleen in dooien i TO Cents geen kleinere dowea verkoeht worden MT Hoofddepot F E Van Santenkolef te Rotterdam M naam rennelde loc4liteit iterken dranlinhetkkin te mogen Terkoopen ale Naam r d Venoeket Asndoiding der local T Vrengdeobarg Vogelenzang geb Tan der Zee M 208 Qonda den 9 Octobet 1893 BargemeeeUr en Wothondert voornoemd VAN BEEGBN IJZENDOORN De Secretarie BBOÜWEB mmi UNNESSOEl alleen verkrijgbaar btj L van OS Az £ 73 73 Beurs van tmslerdam TOOTOBEB Tor kra M l 90 101V 77 a 70 70 i tO l lO V OS 9 98 9 7 i iV oov 8B SI 981 10 V 87 98 98 99 098 lOOV 8B 100 905 140 101 100 134 90V 79 88 99 90 1697 118 101 48 O 198 V 66 99 190y 101 lOi 09 0 109 139 199 10 98 49 86 18 14 108 80 108 109 67 4B i 10 1B9 lOB 10B 99 99 11 mv 107 tlotko n 8 V 101 77 90 60 86 Nannuiis Cert Ned W 8 i dtlo dito dito a dito dilo dito 9 i HoHatR OIj Ooudl 188188 i IT4LIR Iniolirgving 1802 81 B üorrxNR Obl io papior 1868 6 dito liiulirerlS 8 t PoiTi aii Oblig met fokat 9 dito dito i BniLUis Obl Ooit Ie Serie 5 dilo QeeoDi 1680 4 ditabyBotbi 1889 4 dilo bij Hope 18SD 90 4 dito ie Koud leeo 1888 6 dito dito dilo 1884 t Stuin Perpel nkuld 1881 4 Toauu Oepr üonr leen 1890 4 Oee loetiing lerie D Geo leeoiof lerie ü ZtliuArE Ktp Beo v obl 1891 i Httloo Obl Buit 8oh 1890 8 VlNizuna Obl 4 oobep 1881 AxmaDui Obligaiiee 1801 H BoTTRiuH Sted leoD 1880 8 i Nrd N Afr Uandeliv aand Areodab Tab M Cortifioaloil DeliUaatiobappu di o Arob Uypotboekb pandbr 4 Oult Mij der VontonI aaiid Or Hypotfaeekb paiidbr 4 Nederlandiohe bank aand Keil Handelmaaliob dito K W I Fao Hf p b pandbr B Bott Hypotheekb pandbr 4 Ulr HyMtbiekb dilo 4 Oobtrkr Ooat Hong bank aand AUBL Hypotheekbank pandb 4 i AURBlEA Kquil bypoth pandb 6 49 B0 129 1£8 Maair L O Pr Liun oert 6 N Holl U 8poorir Uü aand Uü tot Eipl 1 St apw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ked Zuid Afrik Spm aand O dito dilo dilo 1891 dilo B lTu iB Spoorwl 1887 89 A Bobl S Zuid llal Bpwmü A H obl 8 PoLBM Wartohau WeeDeo sand 4 Buil Gr Riias Spw My aand S Balliaohe dito ind 09 10V 40 19 Fastowa dito aand B Iwang Dombr dito aind 6 Kenk Cb Aiov Sp kap aaod B LoBowo Seoaat Bp HU oblig S Orel Vitebak dito oblig B KlldWeat dito aand B dito dilo oblig 4 11 AmRUü Ceot Pao 8p Uij obl O Ohio k Nortb W pr C r aand dito dilo Win St Fetor obl 7 Dearer k Bio Ur Spm oert r a Illinoia Oeotral obl in goud 4 XjOuU fc NaahTilleOerl r aand Uuloo N Bpir Vlij lehyp o O Uiaa Kaoaaa r 4 pot pref aand N York Ontario k tVoit aand dito Penna Ohio oblig O OregoD Oalif Ie hvp in goud 6 St Paul Mine k Ittanit obl 7 Va Pao Hoofdliln oblig O dito dilo Lino Col Ie hyp O B OiMtu Can Bouth Oorl T aand 1 Vrn G Ballir k Nav Ie fa d e O Aniterd Omnibus Mij aand Botterd Tramweg Maata aand NlD Stad Amalerdani aand 8 Blad Kollordam aaud S BILOU Blad Anlworpenl887 S i Blad Brunei 1880 9 HoKs Thoiaa Regnllr Qosellich 4 OoaTIKR StaaUleening 1800 B K K Oott H Or 1880 8 Bpahjr Blad Madrid 3 1808 N D Ver Uea Uyp Bpobl oerl B Oct Watergetijden Hoog Laag Hoog Laag DinHl 10 6 09 9 97 0 18 8 43 Woanad 11 0 34 9 60 7 06 3 80 Doaderd 1 7 OB 8 80 7 90 3 46 Vrijdag 18 7 80 4 01 7 B9 4 07 Zaterd 14 09 9 84 8 96 4 60 Eend 16 8 11 B 00 9 00 6 IB 10 9 90 6 46 9 41 0 07 SpringtU 11 en 37 Oot Zon Oel Opg A Onderg A 64 6 10 8 11 6 l II 89 6 40 18 10 41 6 0614 A 6 83 16 1 06 7 U 16 1 18 l Ot Opg Onderg l OeL 0 01 6 86 7 0 11 6 M 18 0 13 6 09 REJXmSGEFIfXG iNBICHTINGBir WKLIEK OIVAAS C HADK OP IIINDIK KUNNEN VBROOIZAKBN BÜBGKMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Qelet op art 6 en 7 der Wet v o den 2ii Jani 1875 taat blad No 95 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretario ter ïisie zijo gelegd verzoeken met J C Swaannnburg om rergunniiig t itbet oprichten eener aniederg in het perceelgelfgen aan de Lombardsteog Wyk I No 8 Kadaster Sectie B No 989 De Directie der Goudsche Hiroopfabriekom Terganning tot het nitbreiden aQ die fabriek gelden aan de Qoqwü eA den Raam Kadaster Sectie D No 1801 Dat op Znterdag den 2 Ie October 1893 des namiddags ten één ure op het Haadhuis gelegenheid ia om beswaren tegen de gevra de Tergunuiogen in te brengen en dat gedurende drie di en voor dien d op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen Gouda 7 October 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER ADVERTEWTIfiN Voor de rele bigken ran deelneming ontrsngen bg het orerlydeu ven m jne geliefde Ecbtgenoote JOHANNA CATHARINA ÜMOERT betnig ik mgn hartelyken dank D W GRIFFIOEN De CURSUS in et TEEKENEN roor de HOOFDAKTE begint 11 October Onderwyzers of Onderwyzeressen die daaraan nog wenschen deel te nemen gelieven dat te berichten aan Ch DE HOOIJ Onderwgzer Ryksnor maal school Steenkolen Binnen 8 DAQEN wordt verwacht eene LADING schoonbrandende PRIMA QROVE waaruit gedurende de Lossiug lot 65 cent per II L k Contant wordt gelost Bestellingen voor 15 OCT a s ontvangen geoieten eene extra korting van 2 et per HL F EBIJaSMAir Kantoor en Pakhuis VEST hoek Dogen 0 161 W J en Lion Blitz TANDAHTSKM NIEUWËNDUK 241 kij den Dam Anisterdaoi TE CONSULTEERBN lederen WOENSDAO na 2 nnr tot en met VRIJDAG 4 nur te Gouda Markt 154 Operation op verlangen pgnloos SteesnJsolesTL Binnen eonigp di en wachtende eene Lading OROVE MB EACBELEOLEN waaruit wjj tot 65 Cent per Bed contant zonder korting afluveren r in mh boKorgd Steede in voorraad 8MEÊ en MACHINEKOLEN en Eehte Belgiiohe Anthracit Nootjes de minat aanslaande brandstof voor VnU kachels ik f 4 per HL Jan Prince Cie Kantoor Turfmarkt B 101 Qouda 9 October 189a MI Dr B VIrehow e nun a V Oietl MOnchan a Reclam LclfUdg t V Nnssbaum MOnehMi s a BeHZ AnwUrdtm p a V KOrezynSkt Krakau Brandt Klauwnburn blJ storingen in de kwalen der lever last vangang voortdurende vervoor tkomeml o ont esteld duizeligheid benauwdheid eetlust nz Uen biedehet Geluk de hand 500 000 Mai k als hoofdprgs in het gotukkigit govitl biedt do aiouwato groote CieldverlotUlff lio door de Hooge Regeerintf van Hamburg goodgokounl en gewaarborgd is Ue roorneeligo inricliliur van hot nieuwe plan beslaat dnnnn dat in den loop van sloohta weinige maanden in 7 voilotingoa van 110 000 loten 6d 400 prUzen bedmi endo 10 452 425 Mark tor Toüedjge bosliMing zullen komen ditnroiider i n kapitale prgmn van eventueel öOO OOO lllark by uitnemendheid echter 1 prija ii M 300 000 l prijs a M 200 000 l pr a a M 100 000 8 prezen a M 75 000 1 prijs a M 70 000 I prijs a M 1 pr s M l prijs a M S prijzen a M 1 prijs a M 5 000 60 000 6S 0ÜÓ 60 000 40 000 SprgzenaM 15000 26 prijeei n M tOOOO Ö prijzen a M 5000 106 prijzen a M 8000 25S prijzen a M 2000 fl prijzen a M 1500 756prijaünttM 1000 12S7 prezen a M 500 33950 prezen uM 148 lS901pryzonaM800 200 5pryeeniM 80 000 150 127 100 94 67 40 80 De priJBlretckiogen zijti volgens pinn van ambitwege vastgesteld Voordo aanstaande eersteprijstrekklng dozor groote door den Staat gewaarborgde Cioldvorloting kost 1 geheel origineel tol sleohta M 6 of 3 60 l half 3 V80 1 kwart l a 0 90 tegen inzending van het bedrag in baukpapior of por postwisael Alle coramisiies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ioder speler ontvangt vnn ons de mot hot wapon van den Staat voorziene Orlglneele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vortiisohte ofH ifoli plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillondo klassen alsook de betreffende inleggeldon to vernemen is gratis bgguvoogd en tendon wg aan on o Begunstigers ouaangevraagd na elko trekking de otïioieele Igaten Do uitl etaling der prijzen gesabiedt steeds prompt onder waarborg vnn den Staal en kan door directe toezending of ook naar verkiezing dor Betangbobbondon in alle grootere plaatsan van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door bel geluk begunstigd en onder vote andere aanzienlijke prijzen hebben wg meermalen volgens offimeelo benijten de eerato Uoofdtroffürs verkregen en onze Begunstigers tolt uitbttanld o a Mark i 000 100 000 80 000 0 000 40 000 enz Het ia te voorzien dat bij deze op den beobtsten grondslag gevaatigdo onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om allo commisiies te kunnen uitvoeren de beatetlingen zoo spoetlig mogelgk in elk geval voor den 1 NOVEMBER 6 k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwlsselaan in Hambunr P S Hiermede danken wg voor het vertrouwen ons tot hiertoe gesohonken en daar wg by bet b in dor nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullea wg ook voor het nrvolg bemoeid zgn door een stipte eu roeele beilieniug de tevredenheid van onze geëerde Bqpinatigers te verwerven Oonda Soelpendruk nn A BaiNKVAMk Zoom Een party puik ROGGESTROO tegen billgkenpriJB Idrcs J van KRSHKL NIEUWEyEG by VEKNENDAAL Openbars Verkoopiiiff te GOUDA op DINSDAG 10 OCTOBER 1893 des morgens te 9 uren an het Lokaal Wijt K No 252 aan de Peperstmat van goed onderhiinden Meutelen en Huisraad goed geruide BEDDEN en BEDDEGOED 3 PIANINO S solide KACHELS waaronder een beste Badkachel flinke VLOERKLEEDEN en KARPETTEN MANS en VROÜWBNKLEEDEREN enz Nadere inlichtingen geeft Notaris FOETUIJN DBOOGLEEVEB te Gouda De KACHELS teonlendestnorgen te half MO uren verkoeht Een ware Schat voor de ongelukkige slacbtoflera der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde irerk Z jÊ Dr Retau s ELFBEWARING Hollandsche uitgave met 27 afb Prga 2 Ijulden Ieder dia aan de rerschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlyks dnizend van een zekeren dood Te verkrijgen bjj hetVer lagaMagazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedras ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland i Il AbonnementFoorttelling DONDERDAQ 12 OCTOBER 1893 Tivoli Schouwburff Directie DE VÜS VAN KORLAAK HET OUDERLIJK HUIS Tooneelspel inibedr van Bnmii SuonHimi AanTftng balf 8 uur fl Qawone bajmlingen en prgien BINNENLAND GOUDA 10 October 1893 In de heden middag gehouden vergadering Tan den Gemeen teraad die door 14 leden werd bijgewoond afwezig waren de hh van Ier Garden van Itersou en Oadyk de twee eerstgenoenideu met kennisgeving werden do notulen der vorige vergiulering vooigelezen en goedgekeurd Ingekomen waren Een voorstel van de Commissie voor duBtraf verordeningen tot wyziging van de Politieverordening betreffende het bergden der Turfmarkt daarbij vooretcUende Art 39 in t trekken Ter visie Een voorstel van de CommisBie voor d Straf verordeningen voorstellende het toezichtop de huizen van ontucht eu de publieki vrouwen voorstellende in het desbetrefl endi Artikel achter het woord opgericht t te voegenhet woord gehouden Ter visie Eene uanbeveling van hh Libryenieesterneen dubbeltal inzendende ter voorziening in devacature door het vertrek van den heer H V Bchim van der Loeff Daarop z n geplaatst de hh Da L A KESPER en F SIEVERDINK H visie en benoeming in de volgende vergadering 4 Een voorstel van B en W betreffendede dienst van 1893 daarby voorstellende duaflossing van het kapitaal aan de HoffmansstichtiDg met 5 jaar te verlengen het aunbren gen van eene perkoeD beschoeiing aan dqUout mansgracht en het metselwerk aan dengroototoren waarvoor op de begrooting van dit jaargelden waren uitgetrokken achterwege te laten veroorzaakt Joor de mindere inkomsten van dfscheepvaartrechten Ter visie Twee adressen van den heer C C Knaap ontslag nemende als Regent van de beide Gasthuizen en als Regent van het Wees en Aelmoezenierahuis De Voorzitter is zeker de tolk der vergadering wanneer hy den heer Knaap dank zegt voor hetgeen hy aan de gemeente keeft gedaan Beide miseives worden ter visie gelegd Aan de orde 1 De begrootingen voor de Voiksgaarkenken en het Hofimans gesticht dienst 1894 Wordt goedgekeurd 2 De begrooting voor de exploitatie derStedelgke gasfabriek dienst 1894 De heer Dercksen gaf de Commissie van beheer der Stedelyke Gasfabriek in overweging tEVlLLETOX lU 9 2oo is de Jonkheer dood F en sleep jij em erP vroeg Gerrits niet onder enn loon vanjaloozia irWat JookbrerF Ik ken geen Jouklioer dieop stervan leit irNou jy zon niet weten dat van fieveren schuins over van üedbl aotliciteert om don kroaionmarsch te blazen 0 Dia F dien gan tk jon daar zal je niet vet van soppen 1 Adel amioe adel 1 1 Noen ik ben i eroepea by van Selm Van Solm F riepen allen uit één mond pNoa t geluk dient je I fEn voor wieo is je hulp ingeroepen vroeg Carie f Voor dm ouden vriend 1 Hoe ia do oude gesuceombeerd on gisteren tag ik hem nog loepen F Ja Amioe een amperpleksie heeft hem getroffen zooals de dokter zei In vyf minuten mors dood ff t Mot je maar me loopen I Dat kost je een fleaoh 1 fËe een Mgrafenis net as van Uadame F Wel seker even deftig nog drftiger as t kaa i maar t was eea toer om er toe te komea 1 de werklieden dier fabriek te verzekeren tegen oogeinkken eu ook om des Zondags niet meer dan het strikt noodige te doen verrichten De Voorzitter merkte op dat des ondag zoomin mpgelgk wordt gewerkt en wat de verzekering betreft de gem een te werklieden erst moesten verzetawi worden 3 Het voorsteftot wyziging der gemeenttbegrootiug dienst 1893 Wordt goedgekeurd 4 Het voorstel tot wyziging van het Reglement voor het oad arcbief Wordt goedgekeurd 5 Het voorstel betreffende de beplantingvan de Boelekade De heer van der Post heeft gezien dut ct dag bestuur direct aan den wensch heeft gevolg gegeven hy stelde evenwel voor in plaats van Amerik Lindenbooraen Plataan of Kastanjeboomen te plaatsen omdat die daarvoor betor geschikt waren De Voorzitter merkte op dat de bowoneiM der Boelekade zeer veel last van de zon haddc n en dat daarom het voorstel was gedaan en dat juist daarom de Amer Lindenboom was gekozen omdat die zeer spoedig een volle kroon hebben De heer van der Post wenschte het voorstul alsnog aan te houden dit werd evenwel nn t ondersteund Het voorstel werd met alg stemmijO aangeuomm Aan de orde ü Het voorstel betreftende de verbouwmj on uitbreiding der 2e burgerschool voor meis De heer Dercksen stelde ook voor hier il werklieden te verzekeren en die bepaling ni het batek te doen opnemen Dit werd evenwel niet ondersteund Het voorstel wordt zonder hoofdelijke atcmming goedgekeurd De heer A Mynlieff deed met goed gevolg hei theor geueesk examen 2de ged aan il Universiteit te Utrecht Door de politie alhier is aangehouden de minderjarige D D uit Rotterdam die onder geleide der politie naar zyne ouders is overgebracht Een jongen van v V uit de Heerenkade had naar jongens gewoonte plaats genomen op een houtwagen van deu hr V toen de e hedenmorgen circa half acht de Turfsingel passeerde Hy had echter het ongeluk er nf te tunnelen waardoor het achterwiel over hem heenging en hy ernstig aan het hoofd wpnl r Hoe dat wouwen ze ons in t geld beknibbelen Netn dat nou zoo zeer niet maar zo wilden handfllea tegen de usaiitiëu Nou nog mooier Een der Heeron de oudste geloof ik wildedat ryden door do stad niet doen plaats hrbben en zoo maar in eens don iiaaston wog naar deN Z Kapel vNou dan was bij by jou net aan het rechte ksDtoor MÏ Sanders Kraaijenhorst vrisndolyk toolonkendo tfge n die beter de heilige gewoonten der broederschap weet te verdcdisien dan Uwee Oh parfait zei Carie die hem vnn zijn stuk zal praten moot nog geboren worden Dat zou ik ook meenon al zog ik bet zelvers bevestigde KraaÜenborst In kleinigheden geef ik toe maar in zaken van gewicht heb ik jou daar I Maar drinkt eens broeder en jg Peters gcof etni eeo Hjne tlesoh Maar hoe heb je hem tas zijn facheuse opinie terug gebracht als t niet iudiscroet is F MebeorI zoo zei ik u zult uw vador toch niot minder liefhebben ala Mevrouw uw mooder Fijn gOTOcden boor drommels aardig En ZOU u dan willen dat uw vader minder deftig begraven werd P Zou de wereld er niot van spreken als uw moeder vier kerken was voorbij 8 reden en uw vader geen eikele voorbij ging Daar had je hem in zijn zwakke pdut want met de wereld hebben zy oog al wat op En niet alleen dat uw naam er onder lijden zou maar ik geloof niet dat uwee een man van OOI oorpa ion vindea die diirtoe sou te kragen bezeerd Naar huia gebracht werd door dr do Voogt de eerste hulp verleend Meu verzoekt ons de aandacht vestigende op achterstaande bekendmaking to willen mededeelen dst de commissie dankbaar voor de veelzydig genoten medewerking by het on langs gevierde Koninginnefeest thans feiteiyi heeft gedefungeerd De commissie gaat echter zwanger van het idee om eene vergadering van belangstellende stadgenooten by een te roepen teneinde met elkander te beraadslagen over de vraag hoe zal eene jaariyks terngkeerende feestviering in den trant als de jongstverloopene het beste verzekerd worden p Tot tyd en wyie dat die verzekering zoude zyn verkregen zoude de commissie alsdan nog bereid zyn om aan te biyven Zy staat voor de vraag wat meer aanbeveling verdient hel oprichten eener vereeoiging onder eeneu of anderen naam uitdrukkende het doel eener zoodanige vereeuiging of wel het eenvoudig jaariyks doen optreden eener feestcommissie als zy zelve waa telken jare benoemd dooi hare voorgangster Moge hot door belangstellenden te geven antwoord de vrucht zyn eener eerlang te beleggen vergadering In November zal zich te Waddingsveen eentweede geneesheer vestigen i de heer Heilbïonn vao Byswqlip iI Te Stol wakers luis is ten overstaan van notaris Mahlstede van Bergambacht geveild eene bouwmanswoning met 26 98 75 H A wei eu booiland te Maastricht Koopsom ƒ 35 400 In het V lormnlig Kechthuis te Lopik is ten overstaan van notaris Mahlstede van Bergambacht geveild eene bouwnianswoning met 16 80 55 H A wei en hooiland gelegen fcLopik Koopsom 25 90Ö H M de Koningin Weduwe Regentes heeft goedgekeurd het Staten besluit tot vaststelling van een reglement ter bevordering van de paarden fokker y in de provincie Ziüd Holland Zooals biykt uit de mededeeling van den burgemeester te Rotterdam zyn ook in dn verloopen 48 uren geen nieuwe lyders asn cholera asiatica aangegeven Sterfgevallen hadden ook niet plaats Drie personen zyn van die ziekte hersteld Twee lyders biyven nog in behandeliug In den polder Prins Alexander zgn in den nacht van Zaterdf op Zondag 11 by vel zijn om den achtingswanrdigon overlodone zoo maar in i as weg te brongnn atsof men 7 icb haaslte hem maar hoe eer hoe hover onder den gfomt te krijgen u wat zei ie Wat ie aeiP wel raad eens F Ja er is niots tegen te zeggen Nou juist daarom zei bij ook niks andersa je bant een gek maar goed doe zooali jewilt en zürg dat tk over niets te klagen heb We zulten em zgn tegenspraak en zijn Iwloediging laten betalen wee kerken gaan we nu oxtrn voorbij en twee man meer I I n kroet van bravo ging op on algomouno goeiikeuring oogstte Kraaijenhorst va t Zal onnoodig zgn te eggen dat bet nieuwe werk aan de gaston van de Joneverbes grooto vreugde verschafte en dat zij na alles afgesproken to hebben mot verdubbelde opgeruimdheid hun spol wantaan ICraaijenhont nu ook deel nam vervolgden De ellende door deu dood to wb gebracht had op deze mannen geen vat moer bun reolvuldlg verkoer in het buis der amarte maakte dat hel hen niet meer ernstig stemde AU er veel sterfgevallen zijn luiken zij op vermindert het aantal dan kwijnen zij de dood is hun groote kostwinner en van daar dat hoeweol zooveel mogelgk een aangeleerde doftigbeid ja achtr emende dikwerf na afloop der begrafenis ff het outvan C ran de gelden zij do treurende weduwe of roefde echtgenoot de verlaten wees pf diepgeschoktc ouders dank z n voor het in hun gestelde vertrouwen en dat rgezeld doen gaan van de woorden t bq voorkB de gelegenhedso schillende landbouwers diefstallen van pluimgedierte gepiep Door den minister vnn oorlog is aaqr dé Twe e Kamer gezonden een afschrift van hft rapport der commissie van onderzoek omtrent eene uitbreiding van de stelling van Amsterdam naar zee Bg dit rapport zgo gevoegd drie byiagen en eene kaart De stukken strekken uitsluitend ter kennü neming voor de leden der Tweede Kamer a Het lid der Eerste Kamer de h er Van der Breggen is te Leiden uit Wiesbaden waarheen hy tot gezondheidsherstel was vertjrokken in hoogst ongunstigen toestand teru keerd Tot ous leedwezen vernemen wg segtdo Btaudaardf dat de ziekte van mr Keuchenins een hevige ontsteking pau het verhemelte hoewel niet van gevaarleken aard toch van langen duur dreigt te worden Di spraakorganen zgn belofnmerd en de pyn is gchier ondragelgk Onlangs werd door den Bui emeenler ftm Bergen N H gewaarschuwd omaan zekeren Bouweos Salomons die voorgaf zgn aohip op deuUgu te hebben verloren geene vergunningen af te geven tot het bijeenverzamelen van gelden voor een nieuw schip Het verhaal van het venraan van un i hin mnet bedrog sUn Deze zelfde B S is thans to Haarlemmeimeer wegons bedelarg en opliohterg aangehouden en tojT beschikking van de justitie gcnteld Vrgdagnacht is ingebroken in de kapel op het Sint Janskerkhof tusschen Hilversum eu Laren De yzeren glasraaibpjes zgn blgkbaar met geweld verbroken en de offerbussen in beide portalen geledigd De dader of daders zyn vooralsnog onbekend Op uitnoodiging van bet bestuur van het Departement s Hertogenbosch der M tot Nut van t Algemeen zal op 17 Oct a s do algenieeue cretaris dier Maatscb de heer J Bruinwolii Riedel te Amsterdam te s Hertogenbosch een lezing houden over Het ttreron en werken der Maatsch t N van tAlgem Tot het bgwonen deser lezing is voor iedereen dus ook voor niet leden der Maatach de deur opengesteld Het bestuur van bet Departement heeft gemeend op deze wgze verkeerde voorstellingen die menig Bosschenaar zich van dat streven en werkene maakt te moetenuit den weg ruimen verzoek ik uweos gunst en reoommandatie Uit hot gesprek van Kraagenborst en zgn collega s bebt ge reeds opgemerkt dat er ia Mina s dienst of liovor in do familie van Selm vee waa voorgevallen Kr zijn ook reeds ruim drie jaar verloopen sedert deu Zoiidag waarop wi Mina in hanr huur braohten fiij herinnert u dat do vrouw des buizaa reeds bü de komst van Mina ladende was Ijaflgzaain eer langzaam woodde haar kwaal voort nog twee jaar hield zij zich op de been vu bestuurde zelve hare huishouding tpaar oindelgk werd zg op het ziekl ed geworpen on na dria maanden van toenemend lijden beawcok zg Mina gaf haar laatste bede verlaat ta mgn dood den dienst niet en bltjf bij de Juffrouw gehoor Zij volgde bet denkbeeld niet van do keukenprinsos die dadelijk e n anderen dienst zocht omdat zij to veel pontoneur point d honneur had om zicb door zoo n jong nest te laten koejeneeren Nu was de eenige dochter van van Helm in het ge heel geen nest en ook de penoon niet om haar onderboorigeu te koejeneeren Zaoht van aard had zij tevens een vastheid van karakter die w l meer bet deel ie van de zaohlmoedi u waardoor zg zonder dat eg lelve het weten hot aardrijk bezitten ITorit tmolgd