Goudsche Courant, zaterdag 7 oktober 1893

19n psalm dat luidt 0 Beer gedenk nw dienstknecht volgens uw belofte woorden die hjjzoo duidelyk uit deed komen dat zijn meester de toespeling begreep en hem verhoo ing van tractement verleende Muziek wordt tot verschillende doeleinden zoowel edele als l e van de trompet af op het slagveldtothet spelen van een draaiorgel door een inbreker dte op die wyze de wacht voor een huis hield terwyl zyne makkers het beroofden toe aangewend De macht er van is zelfs eens met ganstigen uitslag op een nydigenscbuldeiscberin toepassing gebracht Palmi was een berucht zanger omdat bij altijd schuld bad Eens trof hem een oud en door het lange wachten woedend geworden schuldeischer een kleermaker te huis Toen deze zyn boodschap gedaan had en hem had medegedeeld dat de persoon die hetoi vei ezelde Palmi in gyzeling zou nemen als hy zyn chuld niet betaalde plaatste de musicus zich voor de piano 00 zong drie of vier stokjes terwyl hij zich zelf accompagneerde De uitslag geleek op toovery De schaldeischer gebonk Palmi niet alleen zyn schuld kwyt maar leende hem daarenboven tien pond om een anderen scbuideischer tevreden te stellen TBTrecte SDOorwesverblndlng met iüUüA WInterdlenst lg93 94 Aansevangen 1 October TÜdvaü fireenwicli GOUD A ROTTERDAM 19 56 1 84 8 69 1 05 MS 1 19 1 98 1 44 4 10 11 96 ll iS 9 90 10 KOTTB R DA M B 61 10 17 10 97 V 10 84 10 41 10 47 9 86 9 44 9 6C 6 0S S IS 6 91 6 99 SS GOUDA DEN RAAQ öoudi 7 808 409 04 9 8710 49 18 1118 811 01197 8 55 4 45 6 97 5 59 7 18 8 86 9 S7 10 46 lUl 11 8 9 U 6 16 6 98 SI 0 0 6 80 6 36 lO U sHuë 8 i 9 18 9 84 10 o 7 U 97 19 4118 81 1 4S 1 57 4 86 6 96 5 55 6 41 7 43 8 56 10 16 OOI DA UTRBCHT Gouds 6 86 6 40 7 66 8 09 8 81 10 19 10 65 18 48 9 93 3 18 4 16 6 93 6 01 7 4J 8 S8 10 08 Oodew 5 60 8 84 U 09 9 87 J L ï iï 2 6 67 7 018 11 8 40 11 16 9 44 J J S 8 04 7 08 8 46 11 93 8 61 5 19 5 50 8 13 0 84 618 798 8 98 8 41 9 10 61 11 46 1 90 3 08 8 60 4 49 6 89 6 91 8 86 8 88 9 10 10 58 fl O ü Ü A A M S T K R D A M B 91 10 06 10 55 19 U 9 61 4 47 6 93 7 46 10 089 10 10 86 18 19 1 8 40 5 45 6 36 9 37 H iO 9JS 11 10 18 84 1 18 8 56 6 60 9 57 U 8 11 16 11 401 Stftten OenerMl Tvhdb K mka fitting TftD Donderdag 5 October De Kamer verdiept zich tbani veder ia eeoe qnaestie waarover het leeken oomogetgk is Aea oordeel te Tellen Hei betreft de nieawe bepalingea omtrent den auikeraccgafl De practyk Tan het soikerwetje Tao 1891 beeft wederom bewesen dat waar de fiacas en de industrie een wedloop aangaan de industrie den fiicue altyd te vlug af u Men hdefl toen om de accgniopbreogst Tan 8 millioen te Terzekeren een omslag Toorge chreTen orer de fabrikanten voor het tekort maar alteen voor t geval bet berekend rendem Bl der fabrieken waarover de aanalag geaehiadt de 32 millioen kilo zou overschrydeu Nq sgn de fabrikanten er in geilaagd de productie zoodanig te beperken dat de 32 millioen kilo niet bereikt werd en ook de occynsopbrengst beneden de 8 millioen golden bleef en niet gesuppleerd behoefde te worden an daarna dat de 32 millioen wel bereikt werd maar ook de occgDi door een eigenlyk tot het vorig jaar behoorend bedrag even boven de 8jl millioen kwam Inroiddela genoten zy de voordeelen der overpoaden die men wilde beperken zonder dat cy daarvoor iete behoefden te betalen in den accyns Daarom werd een nieuwe regeling noodig nu de wet vervalt en wel een regeling op andere grondslftf en üe regeering wil de auik erfabriekeu wat moer laten bloeden Nu de industrie er in geslai d is bet suikergehalte der bieten aanmerkelijk te verhoogen en belangryk meer suiker te winnen uit het sap sedert 187G stelt de Minister voor het rendement waarop de aanslog berust 12 pCt huoger te ramen Verder wordt deomslagTrye aanslag verhoogd van 32 tot 44 millioen kilo terwgl het maximum van den omslag f 6 tot f 340 per 100 kilo wordt verlaagd De wet Ml weiken voor 1894 1895 en 1896 terwyi de verlangde opbrengst voor dit laatste jaar verhoogd wnrdt van 8 millioen tot f 8 650 000 De vraag is nn of de belangen der industrie voldoende zgu in het oog gehouden Debeeren TOD der Kun en Tydeman twytelden er aan terwyl de heer De Ham een definitieve wet verlangde althans een op langer terrain De heeren Hintzen en Henneqain verdedigden de wet de een uit het oogpunt van handel de auder van het standpunt der landbouwers Over het algemeen zijn de laataten zeer tevreden De heer Mees betoogde de onmogelykheid om thans een definitieve wet te maken aangezien de controle zoo onzeker is Uit de rede van den minister bleek dat de suikerindustrie nog Toldoende protectie zal behonden Tolgens de berekening nog 1 millioen een som die niet te laag knn genoemd worden Het was goed dat na de uitstekend heldere uiteenzetting van den Minister de algemeeoe beraadslagingen ten deele onder den druk van t besluit tot het houden van een avondxitting spoedig afliepen Al de denkbeelden toch in het debat uitgesproken omtrent verlaging van het percentage van 12 en verlenging van den driejarigen termyn zyn belichaamd in amendementen die Van zelf hervatting van deze disoussiën beloven Oefeningstryd der Militie De militioplichturen voor de lichting van 1894 by de onderscheidene korpsen van het leger in te lyven worden behoudens de uitzonderingen by £ on besluit van 29 Februari 1884 No 13 ten aanzien van de daarbü bedoelde restingtelfgrofisten en miliciensopziohteré der genie vastgesteld tot eerste oefening gedurende het gebeele eerste jaar van hunnen diensttyd onder de wapenen gehouden Aan lotelingen en nummer ver wisselaars die TÓor huontf inlyTing door vrywillige oefening in den wapenhandel rends eene zekere mate van geoefendheid hebben verkregen kan voor zoover zy in de maand Maart worden ingelyfd en bn een onbereden korps worden ingedeeld dadelyk by de inlyving en verlof worden verleend tot 3 April 1894 8 35 8 48 8 49 8 S8 B OB 7 as 7 S8 7 80 7 40 7 BB Qonda 6 S0 Ueordreoht v Nbowerkerk Oapelle Rotterdam 7 Botterdsn Oapelle S IO Nleowerkerk l Moordnokt 8 98 Oonda 5 8 11 01 ll lO 1 18 1 18 1 94 1 83 1 88 Zev H 7 48 8 69 Bl Kr 7 47 Z l w 7 B8 9 0l N d Ud 8 08 Voorb 8 07 9 18 U 19 Woerden Hsraelen Ulraohl Qooda 8 40 Aatteidan Wd 7 69 I OA 8 14 Aan lotrliiiffpii dip vónr hnn r inlijvinff mM voldoenden nitel hebben deelgenomen aan eeuen proctischen en theoretischen cursus tot voorbereiding voor den graad van milicien korporaal kan by de inlyving een verlof wor den verleend tot 17 April 1894 De tyd voor eerste Oefening wordt tot op negen maanden verminderd voor de lotelingen van genoemde lichting geen graad bekleedende die by het regeroent Grenadiers en Jagers de overige r imenten Infauterie de regimenten Vesting artillerie bet Korps Pontonniers het Korps Torpedisten of het Korps Genietroepen ingöieeld binnen genoemden termyu de blijken geven dst zy hunne verplichtigen als milicien in alle opzichten kennen De tyd voor eerste oefening wordt verminderd tot op vyf maanden voor de by de infanterie of by de vesting artillerie ingedeelde loteliijgen van genoemde lichting die naar den daartoe door den Minister van Oorlog te stellen eisch vóór hnnne inlyving door vrywillige oefening ia den wapenhandel voldoende practische en theoretische militaire kennis hebben verkregen en die binnen drie maanden werkelyken diensttyd tot milicien korporaal worden aangesteld indien zy binnen den in den aanhef van dit artikel genoemden termyn biyken geven van bruikbare korporaals te zyn Zij wordeo alsdan in han tweede en in hun derde dienstjaar telkens voor eene maand ia werkelyken dienst geroepen zulks ongeacht hunne verplichting om ook in hunne overige dienstjaren voor herhalingsoefening onder de wapenen te komen indien by het korps de lichting waartoe zy bebooren mocht worden opgeroepen Vindt dit laatste plaats in hun derde dienstjaar dan kunnen zy in het vierde dienstjaar worden offeror pen voor de maand werkelyken dienst waartoe zij overeenkomstig bet vorenstaande in bun derde dienstjaar ver t plicht zyn Zie voorts de uitvoerige bepalingen in hetKon besluit van 26 September jl en de Min beschikking van 3 October jl beule opgenomenin de St Ct No 234 De officieren van gezondheid die te OudeWetering gestation neerd waren zyn den SOsten September weer vertrokken De scheepvaart was te druk voor eene goede controle en dit ia begrypelyk als men verneemt dat ze in 5 dagen tyda 776 schepen te onderzoeken hadden Meerb De concertzangeres Mejuffrouw JeannettedeJong uil Leeuwarden die thans bare studiën onder leiding van Mevrouw Schultzevon Asten te Beriyii voltooid heeft zal aldaar den 18 November in de SingiAcodemie optreden Daiu na is zy voornemens in enkele steden van ouh land concerten te geven met eene violiste Franlein Margarethe Baginsky i In de Haarl Ct vindt men de opmerking gemaakt dat in den regel de kleederen en verdere bezittingen der dienstboden niet tegen brandschade zyn verzekerd In ge al van brand zyn die goederen als meestal boven in hui zich bevindende si hieraltyd verloren maar iU verzekeraar vergoedt de schade door de dienst 1 boden geleden niet als daanroor niet uitdrukkeiyk een assurantie is gesloten Het betreft maar een premie van enkele stuivers en dv zullen velen wel willen driven nu op dit belang de aandacht is gevestigd Indien altfaann de vrees voor grooter zorgeloosheid met vuur er niet van weerhoudt 19 08 6 10 5K 11 09 11 09 11 16 8 11 96 l 7 9B 7 47 8 7 4S 8 07 8 18 10 08 lO U 9 49 4 57 9 68 6 08 Macht der Muziek Joaquin de Pr s kapelmeester van Lodewyk XIII van Frankrijk wilde zyn tractement verhoog zien Hy componeerde geen symphoiiie maar hy nam dr vryheid de herinnering van zyn meester op te wekken door een goedafgewerkt maar nederig kerkelyk zangatuk te makeu Josquin was zoowel een godgeleerde als een musicus en zyn vorst had hem lang een gratificatie beloofd Die belofte wa i echter veigeten en toen hem bevolen werd zulk een zaugstuk te maken knoN hji tot onderwerp bet tr deflt van den met die woorden bepoaldelyk hem en Veldkamp bedoelde Veldkamp echter kan dat niet bepaald z gen Het O M de ten laste gelegde beleedigingbewezen rekende zegt dat zoo de beklaagdewellicht niet heeft geweten dat de kerkvoogdDeuten in de kerk is geweest hy toch zekerheeft geweten dat de notabele Veldkamp in dekerk is geweest omdat deze als voorlezer enorganist steeds by de godsdienstoefening indekerk aanwezig moet zijn Op dien notabeleheeft de beklaagde dus ongetwgfeld gedoeld toen hy de beleedigende woorden uitsprak Het O M requireert 10 boete of 5 dagenhechtenis P D C De Standaard z over Mr P J Ëlont van Soeterwoude o a het volgeode Met Ëlout gaat de laatst overgeblevene ten grave van onze Christenstaatsliedea die het eerst in de Tweetle Kamer der HtatenGene raal den stryd tegen Ongeloof en Revolutie hebben aangebonden Znnd srast Eenige dagen geleden meldde het Handelsblad € dat het voortaan ook des Zondags een Ochtendblad zou uitgeven en wel omdat de lezers er op aandrongen c In hoeverre de omstandigheid dat de Telegraaf een geducht concurrent van het Handelsblad met de uitgave van een Zondi snummer was voorgegaan op dit besluit invloed kan hebbeo l ehad t lyve hier onbeslist Wy willen alleen een oogenblik stilstaan by den aandrang der lezers om eropte wyzen dat het genot eener algemeene Zondagsrust waarop in onzen tyd van verschillende zyden zoo terecht wordt aangedrongen nog lang tot de vrome wenschen zal blijven behooreu wanneer het publiek zijn gemak en zijn liefhebberyen steeds hooger blyft atollen dun de belangen van geheele klassen van niensrhen die daaraan hun Zond ruat waarop zy op zulke goede gronden aanspraak mogen maken ten offer moeten brengen Sinds de Zondag uit noodzakelijkheid ol niet de aangewezen dag is geworden voor allerlei openbare en feestvei aderingen is de Zondagsrust voor de verslaggevers van onze groote bladen reeds een bittere ironie geworden Vindt nu het voorbeeld der abonné s navolging die ook des Zondags de verschyuing van hun blad eischen dan kunnen voortaan ook redacteurs zetters en drukkers van hun Zondagsrusi afscheid nemen Hopen wij dat het betere deel van het couranten lezend publiek wijzer en redelyker moge zyn De heor Johannes J predikant te Hollandschevcid stond gisteren voor de rechtbank te Assen terecht ter zake dat hy in den voormiddag van Zondag 27 Augustus te Hollandacheveld gedurende de door hem als predikant by de Ned herv gemeente geleid wordende openbare godsdienstoefeniug in het kerkgebouw van voormelde gemeente in tegenwoordigheid van den landbouwer Koert Roelofs Deuten kerkvoogd by voormelde gemeente en van deii onderwyzer Berend Veldkamp notabele by voormelde gemeente van af het predikgeatoelte na te hebben aangekondigd dat de tegenwoordige kerkvoogden en notabelen van voormelde gemeente met 1 October hunne betrekking wenschten neder te leggen opzetteiyk beleedigend doelende onder anderen op den kerkvoogd Deuten en den notabele Veldkamp voornoemd heeft uitgeroepen kerkvoogden en notabelen kiezen dns het hazenpad dat is laag lafhartig flauw Koert Roelofs Deuten en Berend Veldkamp behoorende tot het college van kerkvoogden en notabelen welke dien morgen in het kerkgebouw aanwezig waren achtten zich door die woorden beleedigd en vandaar de aanklacht Inenten i van oordeel dnt de predikant Elout is gesproten nit een oud en beroemd geslacht Oorspronkejyk in Frankryk tehuis behoorende waar zy don naam de Hellaut voerde Het was Francois de Hellant die tot de Hervormiog overgegaan inden Bartelomeusnacht genoodzaakt werd te vluchten en zich eerst in Vlaanderen by de Boschgeuzea aansloot Daarna vestigde hy zich te Haarlem waar zyn nakomelingen tot in het begin dezer eeuw gevcRtigd bleven lieeda in het begin der 18e eeuw wordt melding gemaakt van mannen uit het geslacht van Elout aan welke hooge landsbedieningen waren opgedragen Zoo ook de vader en broeder van den nn ontslapene die beide den lande in verschillende hooge betrekkingen hebben gediend en van wie de eerste me © een der voormannen was die medewerkten aan de afschudding van het Franache juk Do arbeid door den vader van Elout vooral voor Indië verricht was van hooge beteekenia wyl hy de onderhandelingen met Engeland tot een goed einde bracht en alzoo aan Nederland de teruggave en het rustig bezit zyner koloniën waarborgde Aan dien arbeid voor Indië werkte de ontslapene voort door de uitgave vau het hem door zynen vader nagelaten archief dat in vior deeelen verscheen door welke uitgave veel wanbegrippen over Indië werden te niet gedaan en veel goeds voor Indië werd aangeprezen Van 1853 tot 1862 heeft Elout ziju getuigenis gegeven in het Nederlandsch parlement Zijn redevoeringen muntten uit door schoon heid en zakelykheid In 1874 wenschte hy zich aan al de beslommeringen van het politieke leven te onttrekken om het leven dat ons wacht raiuder verdeeld te bedenken doch in 1879 liet hy zich nogmaals vinden om een zetel in de Tweede Kamer voor Leiden in te nemen die hy echter slechts vier maanden bezette Zeven jaren later werd Elout door de IHrechtsche Staten tot lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal gekozen en aanvaardde hij op zyn hoogen leeftyd deze bediening De heer Elout heeft behalve in de Kamer het land o a ook gesierd als Staatsraad zyne verdiensten werden door den Koning erkend die hem de ridderorde van den Nederlandschen Leeuw schonk Uit Renkum meldt men nader dat thans besloten ia om in alle bosschen gelden onder de gemeente Dorenweerd die honderden hectaren beslaan te zoeken naar het lyk van Sara Joett Daar dit onderzoek door de politie met de meeste nauwkenrigheid wordt verricht zal er geruime tyd verloopen voordat het geëindigd ia Het volgende wordt uit Haarlem medegedeeld Toen De Jong in het voorgaande jaar nit Utrecht komende zich te Haarlem vestigde maakte hy zich daar bekend als decoratie en lanilachapschilder die het voornomen had nn 5 56 6 03 6 10 6 17 6 96 9 40 9 47 9 64 lO l 10 10 4 50 4 67 6 04 6 11 6 90 11 88 8 40 9 03 a O II D A 11 60 19 90 7 80 8 50 8 18 4 90 8 10 4 46 4 55 5 08 5 09 5 16 1 45 1 55 9 09 9 09 9 15 7 07 7 17 7 84 7 81 7 37 5 66 18 40 9 48 4 40 3 10 4 08 DBN Haag ooUDA llsga 5 48 7 90 7 43 9 98 9 46 10 1411 33 18 15 1 88 8 16 8 45 3 43 4 15 4 48 5 81 7 10 80 4 48 7 06 7 U 7 90 7 86 7 31 1 44 1 49 1 68 8 04 8 09 9 46 9 64 6 10 38 Voorb 5 54 N lL d5 59 Z 2of w6 08 BI fCr 6 l4 Zer U S l9 5 09 r 10 41 Onuda 6 30 7 60 8 13 9 68 10 16 10 68 19 03 18 45 8 80 8 45 8 16 4 13 4 43 5 80 6 51 7 48 8 35 10 08 ÜTRBOHTGOÜD A 6 09 8 60 10 07 10 64 r 9 04 9 1010 93 0 9 19 8 419 8810 4011 96 Utreokt 6 3S 7 50 9 9 8 11 34 18 03 19 50 8 10 3 59 4 43 6 36 7 48 Harmelaa 6 47 S 03 t 10 09 18 19 8 94 4 06 4 66 w Woeraen 6 53 S IO 10 15 18 86 4 18 Oudtfvaler 7 07 8 19 10 84 18 48 4 84 On 1 1 7 80 8 38 8 34 10 87 19 0618 55 1 8 3 50 4 37 5 80 7 08 8 80 A H S T E S D A U O O U D 1 AnutiYdam 0 3 7 5G 9 40 ll lo U 87 8 40 4 10 4 10 7 83 B 47 Aautardam Wp 5 60 8 10 9 65 11 86 11 48 9 55 4 86 4 86 7 40 10 09 Oouda 7 80 8 69 10 44 19 16 18 56 8 60 6 80 6 68 M9 11 zyn hnwelijk met eene Arasterdamsche joflfvronw een atelier op te richten Hy wist zich zeer aangenaam voor te doen en trachtte door het vertoonen van opgeplakte uitknipsels nit couranten en het mededeelen dathy van Hare Majesteit de Koningin Weduwe eene dankbetuiging had ontvangen voor een door hem vervaardigde bnste van H M de Koningin vertrouwen in zyne kunst in te boezemen Zooals reeda vroeger ia vermeld vertoefde hy in het hotel Lion d Or aan den Kruisweg en wilde hy te Haarlem een hnis hnren daartoe verTO de hy zich ook by eon lid eener onlangs oj erichte bouwvereeniging om het aan dezen toegewezen huis over te nemen welk huis hem zoo by zonder geschikt voorkwam om de ligging aan een der schilderachtigste ponten van het Bolwerk Ook van het overnemen van dit huia kwam niets Qeruimen tyd hoorde men niet van hem totdat hy eiudelijk uit Napels een briefkaart in zeer slecht Hollnndsch geschreven zond dat van zyn voorgenomen plan om te nwen niets zou komen omdat do onders van het meisje de verloving badden afgebroken Deze briefkaart droeg deu poststempel 10 Mei 1893 In het begin van Augustus was hy wederom in Haarlem en vertelde hy dat hy geruimen tyd in het buitenland was geweest en hofmeester was op eene Dngelache boot Hy was slechts naar Haarlem gekomen om het hem toekomende gagement te ontvangen Ook toen gedurende dat kort verblyf had hy aldaar Hefdesbetrekking aangeknoopt met eene dienstbode kort te voren uit Leeuwarden daarheen gekomen welke kcuniauakiug echter slechts van korten dnur was De Londensche correspondent der Arnh Ct schryft van Maandag De Londensche politie stelt allea in het werk om iets meer omtrent het gedrag van De Jong in Londen te weten te komen Wanneer De Jong alleen van 16 tot 21 Au uatus te Londen vertoefd heeft dan heeft hy dit met eene bepaalde bedoeling gedaan en in zyne reis naar Engeland in gezelachap van de vermiste juffrouw Schmitz lag ieta andera opgesloten dan alleen de familie Juett de quasi treurige tyding te brengen van het onbetrouwbare bericht dat miss Juett met den dikken Amerikaan er van doorgegaan is Een ding staat vast en dit werd my heden door den waamemenden eommiflaaris derCitypolitie bevestigd aan wien het onderzoek in die zaak opgedragen is nl dat De Jong Londen beter kent dan men maar eenigszins vermoeden durft Om te beginnen heeft hy in gezelschap van juffrouw Schmitz in Wheeler s hotel op het Devonshire Square zynen intrek genomen waar niemand ter wereld die Londe door en door kent er in het minst aan zou denken om te gaan logeeren en dat een dokter met zyne vrouw op eene huwelyksreis zynde zeker niet zouden betrekken Het hotel ziet er bitwendig zeer onooglyk uit en ia op een zeer stil binnenpleintje gelegen dat door een zeer nauw straatje tot Biahopsgatestreet toegang geeft In een tegenovergestelden hoek van het pleintje dat door zeer hooge huizen begrensd wordt vindt men een warnet van steegjoa en gangetjes die gedeeltelyk in Whitechapel gedeeltelyk in Petticoat Lane uitloopen Wat de eerste buurt betreft hieotver behoef ik slechts weinig te schryven wjp de Petticoat Lane betreft mag ik gerust zeggen dat deze naast Whitechapel een der vuilste en n onaanzienlykste gedeelten van Londen uitmaakt Hier is de wykplaats van boitenlandscho vluchtelingen smokkelaars bookmakers en dergelyk alag lieden die alleen van de uitoefening van oneerlyke praktyken leven Hier vermeent men dat De Jong zyne sigaren van de hand gezet heeft waarvan hy volgens de eigenares van Wheeler e hotel een groeten voorraad in ijn bezit bod en die hy reeds binnen een half uur kwijt waa Toch weigeren de meeste Heden in deze buurt de politie iets omtrent de Jong mede te deeleu hoewel het zeker is dat by hier een gedeelte van zyne 5 dagen heeft doorgebracht Doch niet alleen hier ook in Silvertown een dokbuurtin OostLonden waar armoede en ellende naast misdaden heerschen is De Jong bekend en de politie heeft reeds inlichtingen ingewonnen omtrent den houder van eene slaapstee in deze bnnrt waar De Jong eenigeu tyd geleden gewoon was zyn It es te nemen Een bericht voorkomende in een uwer tydschrif ten dat De Jong aan juffrouw Schmitz tijdens l ar verbiyf te Londen vergif heeft toegediend waardoor zy aan vreeselyke krampen leed laat zich zeer goed verklaren wanneer men weet dat de vei achte tydena zyn verbiyf in Londen de handen vry wilde hebben Zyn stokpaardje om den trein te verzuimen wat hem hier tweemalen na elkaar met den boottrein Harwich Hoek t Holland overkvam ie wel degelyk een bewys dat hy te Londen iets wilde uitvoeren De ambtenaar van politie veirtigde er tevens myne aandacht op dat De Jong gaarne naar Engeland zon terug willen van waar uit men hem niet zoo spoedig zou kunnen uitleveren en waardoor het tevens duidelyker wordt dat De Jong in Engeland niet 2O0 geheel vreemd is Myn zegsman die op het gebied van opsporen van misdadigers reeds zyne sporen verdiend heeft gaf my de verzekering dat binnen enkele dagen zeer gewichtige mededaelingen door hier vertoevende personen zullen gedaan worden wier namen ik op het oogenblik geheim moet houden doch die weldra een zoogenaamd 8ub poena van het rechtscollege zullen ontvangen waardoor zy verplicht zullen zijn om getnigenis omtrent De Jong en juffrouw Schmitz af te leggen Zoowel te Maidenhead de woonplaats van de familie Jnett als te Reading eene stad waar miss Juett en De Jong inkoopen deden en de eerste haar uitzet bestelde gaat de politie y vorig en systematisch onderzoek instellen Eeo detective te Maidenhaed moet reeds kennis met De Jong gemaakt hebben die hem door den geheimen politieagent den naam van Ö8hy een man waar een lochtje aan is deed geven Zoo liet de detective hein eenigen tyd geleden in deil val loopen toen eene gewaande verloren portemonnaie van welker denkbeeldige groote De Jong den detectieveeen voorstelling trachtte te maken veel te groot was voor een gat waardoor De Jong voorgaf haar verloren te hebben De slimme detective beloofde natuurlyk alles in het werk te stellen om de portemonnaie terng te vinden maar de man begreep alles Miss Juett die smoorlyk verliefd op De Jong was moeat toen weer byapringen en hielp hem aan 5 pd sterling Van die 60 kocht hy toen een nieuw pak waarvan de waarde minstena op 3 pd st 36 to stann kwam eün zyden hoed eene zyden parapluie een groote voorraad sokkeu en ondergoed in het algemeen en ten slotte een gouden horloge en dito ketting Miss Juett kreeg van haar geld een gemeenen verlovingsring waarvan de prys nauwelyks een shilUng bedroeg Uit Amsterdam wordt gemeld Alweder eene bruid van De Jong is thans dienstbode by den heer H op eene villa aan de sGravenlandshen weg onder de gemeente Hilversum Onder meer andere herinneringen aan haren omgang met De Jong te Utrecht is zy in het bezit van het laatste oontrefeitsel dat van hem is gemaakt Voorts vernamen wy dat de justitie gister in overleg met eenige geneesheeren besloten heeft te trachten De Jong door middel van hypnose nanwyziug te laten doen naar de vermiste vrouwen en dat deze poging zou worden aangewend door den bekenden dr H de Jong te d Oravenhage en dr Van Ilenterghem alhier Het doel is alleen om nu De Jong pertinent weigert verder op vr en te antwoorden hem in slaap tot spreken te brengen De genoemde geneesheeren zullen dan ook voorwenden in opdracht te hebben een onderzoek in te stellen naar zyne geestvermogens De politie te Amsterdam verzoekt opsporing en aanhouding van een Duitschen jongeling oud 16 jaar Hy heeft Maandag jl heimelyk de ouderlyke woning te Hamelu verlaten en 1000 mark medegenomen Ingeval van aanhouding wordt telegrafisch bericht verzocht zullende hy alsdan door zyne familie worden afgehaald Kosten worden vergoed Te Winschoten heeft iemand wegens diefstal terecht gestaan Hy ontkende alles had eene verdediging op papier gebracht die klonk als een klok en eindigde met de woorden dat de heeren evenala wylen Pilatus verklaren zouden ik vind geen schuld in hem De heeren waren echter voorloopig eeu ander gevoelen toegedaan daar tegen den beklaagde 1 maand gevangenisstraf geëischt werd Deze gaat thans per advertentie lucht geven aan zijn toorn over zoo nhandelwyze Hoormaar Er is veel waar Dat nooit bewezen is Doch er is ook veel bewezen Dat niet waar is Het uitplukken der veeren van een papegaai is een gevolg van gebrek aan vet Hy rukt zich de veeren uit om het zich m de schach ten der veeren bevindende vet te eten Geef hem dagolyks als geneesmiddel een stukje vlresch van tafel met een flinken rand vet er aan en later zoo nu en dan Heer Jaffronw hebt a staande boordjes die wat hoog aan den hals sluiten Juffrouw Ja deze misschien Heer Neen ho ero Juffrouw Ja ziet n dan moet n io de manchetten vervallen Ook een compliment I Hnisknecht Hoe laat wil de luitenant morgen gewekt worden Luitenant In t geheel niet Ik wordt altyd van zelf wakker Huisknecht Sapperloot wat zon de luitenant een goede hnisknecht zyn Bolteniandscli Overzicht De werkstaking welke in de kolenmynen der provincie Luik als geheel geëindigd beschouwd kan worden is ook in Henegouwen gisteren belangryk verminderd In de Borinoge was het cyfer der werkstakera gisterenochtend gedaald met 1100 en bedroeg het nog omstreeks 9000 in het Centre was de verbetering van den toestand veel belangrijker nog en algemeen wordt verwacht dat binnen enkele dagen de werkstaking geheel geeiudigd zal zyn en in het bekken van Charleroia openbaart zich ook zeer stellig de neiging tot hervatting van den arbeid al ontbraken er in dit district gisteren toch nog een 12 000 man aan de mijnen Maar de neiging tot hervatting van het werk is onmiskenbaar te Ck nrceile8 Nord b v keerden gisteren ochtend 318 man aan de myuen terug onder de gemeenten Charleroi Dnraprémy Jumet Marcinelle Montiguy en Jilly bedroeg dit aantal zelfs 2500 die in groepjes van 20 k 30 zioh aan de verschillende mynen weder tot den arbeid aanboden De Engelsche myneigenaara hebben op hun jongste bijeenkomst te Londen in een motie verklaard dat aangezien het geschil niet kan worden bygelegd zonder dat het loon wordt verminderd de nieuwe ontmoeting tusschen vertegenwoordegers van beide partyen die op de werkatakersconferentie van Chesterfield werd voorgesteld niets zqu helpen De werkBtakers in Yorkshire verklaren dat zy deu stryd nog wel zes weken kunnen volhouden terwyl wat een nog bedcnkelgker verachyusel is zelfs de te Glasgow vergaderde vereeniging van Britsche spoorwegbenrobten die zeer veel lyden door den stilstand in het steenkolenvervoer besloten heeft 1000 pd st aan de werkatakende mynwerkers uit te keeren De burgemeesters van Leeds Sheffield en vier andere steden hebben huime bemiddeling aangeboden voor eene verzoening Op een daartoe nil eschreven vei dering op 9 dezer te Sheffield zullen de drie voornaamste mynfligeoaa en de secretaris van den Bond tegeuvoordig zyn om zoo luidt het besluit verslag uit te brengen aan het bestuur De vergadering zal dus zeer officieel en plechtig Eijn en de welwillende burgemeesters zullen heel wat moeite hebben om de handen van werkgever en werkman in elkaar te leggen Het manifest van het National League voor de opheffing van het Hoogerhuïs is thans verschenen Het eindigt aldus Wy vragen uw hulp voor de opheffing van een nutteloos Huis dat een gevaar ia voor den vooruitgang der democratie in ons land en beschaving en wetenschap Ons wachtwoord is voorwaarts ons motto bekwaamheid geen geboorte ons doel is vryheid het einde van onzen stryd geluk voor allen onze wensch is vrede Wy hebben de hand aan den ploeg geslagen en wy zullen den stryd niet opgeven voor het tegenwoordig huis van obstructieve suffers heeft opgehouden te bestaan Merwaardig ia de verbetering in de organiaatie der werklieden in Ooittenryk Het aantal arbeiders vereen igingen te Weenen vermeerderde iu de laatate drie maanden met 36 zoodat daar thans meer dan 300 zyn Die vereen igingen zegt een correspondent van de sTimesi zyn voortreffelyk ingericht terwyl de werkgevers in dit opzicht merkbaar nalatig blyven De werkgevers iu dit land zyn hopeloos verdeeld en daarom hebben feiteiyk de werklieden de zweep in de hand Hoewel nog niet in den vorm als eene party erkend worden de socialisten in alle opzichten als zoodanig behandeld Dit was onvermijdelijk sinds zy hun programma openlyk verkondigden en dos niet langer als samenzweerders konden worden beschouwd Ofachoon achterstaande by de socialiaten in Duitschland Frankryk en Italië en byna uitfllniteud tot de groote steden als nyverheidsmiddelpunten beperkt hebben zy nu ook In Oostenryk evenals in die landen persvryheid verkregen Het ia geheel verkeerd te denken dat de socialisten gemeene zaak maken met de JongCzecfaen Alleen ateunen zy die waar ze voor de arbeiders opkomen Integendeel wordt dagelyks duideiyker dat al deze nationale qnaéstiën in Oostenryk zullen worden weggespoeld door den opkomenden vloed van het socialisme Naar aanleiding van bet gebenrde by de revue te Beanvais waar de militaire attaches die de manoeuvres der Fransche troepen hadden bygewoond beleedigd werden door enkele lieden die A bas la Prusselc en Consquez Ie Macaroni Ie riepen zegt de Fraukf Ztg Men zon heel wat te doen hebben als men iedere aitjouwing tot een onderwerp van diplomatieke mderhandeling wilde maken Of da Duitsche bladen die de zauk mededeelden er eenig gewicht aan hechten is niet bekend maar er moet gewezen worden op de sohromeiyk overdryving die in eeu dépêche in de Parysche editie van de New York Herald voorkwam Daarin wordt het gebeurde vergeleken met de aanleiding tot den oorlog van 187Cli De Duitsche oorlogsparty tracht door het muedeelen van dergelijke berichten de openbare meening in Duitecfaland tegen Frankryk op te bitsen en als men in Frankryk niet oppast al zoo iets nog eens een oorlog ten gevolge hebben Aan deze meening wordt in de Herald kracht bygezet door aanhalingen uitdevLeipziger Ztg t en de Staatsburger Zig c blo dei die naar de Frankf Z c ironiseh opmerkt in zaken van oorlog en vrede een beslissende stem hebben Het bericht van den Herald werd door de Fransche ohauTinistiache pers met vreugde ontvangen De France plaatste boven een artikel met groote letters de woorden rAllemagne vent la guerre Andere bladen volgen Eu alles wordt omgehaald wat aan deze lezing kracht kan byietten De Daitsche reptiliën trachten incidenten nit te lokken De vrede is in gevaar Men wil in Duitschland zyn woede over het bezoek van het Russische eskader koelen en zoo al meer De Jour geeft naar aanleiding hiervan den raad de militaire attaches maar af te sohaffbn by gel enheid van de feesten ter eere van het bezoek der Russische vloot zouden er wel eena ongelukken kunnen gebeuren als een militair attaché zich in uniform ouder de menigte begaf Meer scherp dan verstandig zegt de sKöln Ztg dat de Joar gelyk kan hebben doch als het blad bedoelt dat de militaire attaches van de staten die by het drievoudig verbond zyn aangesloten zich tydens de teesten maar schuil moeten honden dan zal die raad waarschynlyk wel niet worden o evolgd Die zullen zich door bedreigingen niet laten afschrikken als het noodig ia ook tijdens do feesten in uniform op straat te komen En het blad herinnert hoe dadelijk nadat het gepeupel te Parys den thans overleden koning van Spanje bod oitgejouwd omdat by tot kolonel a la suite van een Duitsrh nblanenregimeut waa benoemd de Dniteche militaire attaché in groot uniform te voet over den boulevarda ging en in t geheel niet lastig gevallen werd Maar toen kon Frankryk nog niet op de vriendschap van Husland pochen besluit de Köln Ztg t In elk geval is het een geruststelling dat geen der militaire attaches gemeend heslt zich over het incident te Beauvais te moeten beklagen COaBESFONDBNTIB Een moedertje beklaagt zich over de verregaande baldadigheid der jongens die de Burgeravondschool en de Herhal ïngscbool bezoeken Ongerust als zy is gaat ze gereld eiken avond haar dochter tegemoet die op de Haren een dagdienst heeft maar is nu al een paar maal door kwajongens van beide inrichtingen gemolesteerd Als het eens in de Courant stond meende zy zpa het wel anders worden We hopen het voor boarl BurgerllfJce Stand tfoordreoht GEBOREN 2 Oct Emmigje ouders D Kooyman en M Ooms GEHUWD 5 Oct J H Begeer teStolwjik en M Hoognrdyk 343 Staats loterij 5e Klaua Trekking van Vr di 8 Octolier 1898 No Utsa 10 000 No 7iG0 1000 on premie 110 000 Ko 494 en 6890 ƒ 1000 No 14106 7276 10444 10487 18724 eu Ill7t7 400 No 8059 8000 19 79 SilS en 12800 iOO No ISIB 1410 UJ94 I8 81 en 5778 100 Prijzen vm 70 SS 8198 9181 8811 11660 14840 16S81 ia7 8 53 8240 8298 9051 11738 14881 16295 18168 159 3407 6437 9062 11753 14370 18882 18984 279 3601 6502 9077 11776 14882 168U 1B014 465 3644 8568 9110 11788 14401 16418 19102 511 3780 6799 9144 12247 14438 K464 19140 671 3897 6933 9207 12278 14616 18647 19166 804 3984 7078 9225 12825 14628 16812 19178 1002 4011 7163 9240 12348 I472S 16851 19194 1093 4026 7301 9916 12353 14883 16732 19217 1124 4088 7846 9887 12467 14849 18746 19800 1201 4259 7418 9498 19664 14881 16860 19347 126b 4359 7513 9609 12596 15006 16892 19857 1285 4386 7625 9816 12630 15081 16910 19376 1608 4546 7613 9668 12772 161J0 16932 19674 1608 4603 7629 9786 12790 15236 16963 19019 1527 4614 7770 9986 13026 15309 17092 IW88 1680 4870 7888 9997 132 15 16443 17865 20011 1684 4944 7916 10160 133 19 15444 17486 20118 1762 4953 7940 10262 13360 13482 17489 20418 1819 4966 8064 10396 11436 15676 17634 20421 2003 6023 8066 10416 13666 15710 17649 20467 2031 5090 8259 10640 18675 16886 17662 20480 2119 5100 8328 10664 13710 16896 17 06 20496 2207 5143 8472 10673 13788 15927 17789 20608 2209 5216 8487 10680 I394t 16062 17911 20526 296t 6277 8519 11196 14009 16094 17921 20641 2317 6294 8534 11208 14066 16119 17948 20752 2381 5350 8606 11223 14094 16202 17989 80858 2648 5686 8017 11370 14179 18213 17998 20891 2134 6689 8681 11410 14192 16228 180 7 20980 2921 6693 8636 11452 14208 16233 184 2 20988 3068 6719 8772 11536 14266 18289 18778 7682 3153 6821 8800 11681 14301 16268 Oct WatergetUden Hoog ïjeeff Hoog Ijaeg ü ler l 7 4 1 40 4 86 1 00 Kond 8 4 i 1 21 6 31 1 66 Mwnd 9 Sl 1 60 6 02 2 27 l in d 10 6 09 2 27 18 2 43 Wooneil II 6 S4 69 1 06 3 80 Donilerd 12 7 06 8 30 7 20 3 46 Vrijillg 18 1 86 4 01 1 62 4 07