Goudsche Courant, zaterdag 7 oktober 1893

INo 6169 Maandag 9 Oclober 1893 LOTEN in de VERLOTIING BIJ GELKGENHEIU DER ZIJ N TK UEKOMBN bIJ ÜSft Brinkman Zn Langde Tiendewe f PRIJS 1 n LOTKN M or 10 3Sste Jaargang mimm ourmt JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant geschiedt dag elijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Steenkolen In I iOri siugeeue lading PUIKE OROVB HuÜr Kaclielkolen gedurende de Lossing tot 65 cents per Mud k z k vriJ te hui lari erWen TUIIKSINGEL P 80 Prima A TRACIETIiOLEK 1 0 i r H l Ooui n 7 October 93 Openbare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 10 OCTOBER 1893 les morgens to y uren aan het Lokaal Wjjk K No 252 aan do PEl KKSTRA T van UEDDEN en BEDÜEOOEÜ solide KACHELS cm Daags te Toron op do gewone uren te zien Nntlere inlichtingen geeft Notaria FOBTÜIJN DUÜOGLBKVER te Gouda Sprlngty U en 37 Oct Haan Zon Oei Opg A Oiidors A OPR Onder 7 t it 4 60 1 Ocl 02 6 36 8 4 19 5 7 6 1 6 22 9 s 38 6 1 1 N M 18 6 23 6 09 10 6 64 6 80 11 8 n 6 sa 13 8 2 6 46 18 10 45 8 05 Itcurs van Atnslerdain 5 ÜCTÜDKR Vor kra slotkoor Nbüüilinb Ccrt Nol W 8 S i 82Vl H2 flito dito Uto 8 96 97 dito dito dito 3Vi 101 101 lloNOiE OM Ooudl 1881 88 4 2il IliUS Inschrijving 1882 81 6 77 77 OomlH Obl inpupior 1888 5 76 dito in ilm 1868 6 6 76 PoMTUOAl Üblig root ticltot 8 80 20 dito dito 3 ïo Vi RmtiNU Obl Ooit 2e Serio 6 62Vl dilo Qoooni 1680 4 98 ditobijlUitlil 1889 4 94 IM dito bij Hope 1889 90 4 S s OS dito in goud looi 1883 6 S l 98 dito dito dilo 1884 6 101 l l le SrAHJK l erput nbiild 1881 4 60 TuKKBiJ öepr Conv luen 1890 4 S4I Oeo ieeiiiiig seriu 0 821 22 Geo leeoinK erie C 88 22 üim Ap Illtp kec ï obl 1892 6 102V 1890 21 VjINBZl BI i Old 4 onbop 1881 387 38V AlurCKRDAH Obligntien IHfll l 98 fl BOTTEBIUM Sted loon 1886 S l 981 Ned N Air Illii driiv aand Arendib ThIi MiJ CertilicatRO Deli MaHllohappij dito C08 Aroh UypolhHoltb pundbr 4 1001 Ouit Mii dtr Vorstonl iwnd 84 Ir llynollioolib pniidbr 4 NederlHndaohü banlc aaiid IDOl 205 Ned llandelmialaob dito 140 N W kl ao llyp b pandbr 6 88 v Bolt Hypolhcolib pandbr 4 101 Utr llypothookb dito 4 1001 OoBTEtiH Joat ilooK bnnk annd S4V Kust Hypotlioolibnnk imndb J i AuuHIKA l uit hypotli pnndb 6 79 Maxw 1 0 Vr Lion lort 6 38 y Nbd Uoll U apoor Mg nat d 93 Mij lotMipl ï St Bprf nand 90 1 N d Ind öpoorwogm naiid 189 N d Zuid Afrilt Spm annd B 118 dito dito dilo 1891 dito 5 101 lTii iB Spoorwl 1881 89 A Kobl S 48 Zuid ltal Spwmü A ll obl S fO lil fifiSa PoLsH Waraahnu Woonon aand 4 122V 1 1231 HCBl Gr Ruaa 8pw Mij and 6 128 l IS2 fialtiaoho dito unmi FsatowB dito aand 6 60 twang Uombr dito and B 99 V Korali Oh Aaow 8p I p aaud 6 180 Loaowo Soivast 8p Mjj oblig 6 iin a tOl Orel Viteblk dilo oblig 5 106 Zoid Weat dito aand t 69 dito dito oblig 4 90 1 0 AMBBlKA Cout Pao Sp Idij obl 8 102 Chic Nortü W pr T aand 138 dito dito Win St Poter obl 7 18 DouTer k Ilio Clr 8pm oert v a 10 lov Illinqi Ooolral obl in goud 4 99 Louiav k Naahvillol ort T aand 60 Meiioo N Bpw Mij leb vp o 6 85 Miaa Kanaal 4 pet pref nnnil 19 N ïork Ontario VVosl annd 14 U b dilo Vmat Ohio oblig 102 y Oregon Oalif lo hvp in gouil 6 81 8t Paul Miun k Unmi obl 7 107V Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 108 dito dito Lino Ooi Ie liyp 0 6 67 Canada Oan South Oorl v naad 7 VBN O IUIlw ltNa loh d o 0 10 H Amaterd Omnibus My aand kotterd Tramweg Maala aand 169 Nat Stad Amsterdam aand 3 106 Stad Uollerdnra a ud 3 106 BilolB 8UdAntworponl887 2 i 8ud Itrusaol 1886 S 08 üuVt 90 üüV HoNO Thaiss llegullr Ooaiillaoh 4 118 lU üoiTBNR Slaataleoning 1800 6 118 K K Ooit 11 Cr 1880 3 Spawe Stad Madriil 3 1888 Nbd Ver Her llyp Spobl oert 6 108 ADVERTEA ÏTI e n Ondertrouwd OORNELIS A J DK ÜÜEIJ KN AUDA A M BLOM if 5 October 1893 Gbsn Bkckptib Heden overleed mijn geliefde Kcht genoote en der kinderen zorgdragende Moeder JOHANNA CATHAKINA ÜM UERT in de leettgd an bijo 24 janr mg nalatende 2 kinderen te jong om het rerliea te beaefien D W GRIFFIOEN ourfa 3 Oct 93 HOLM S EikdlpCaeao diwBJ S ii 8 en Scheiiundigen Mr met Goaden en Zilveren Medailles aftm Versterkend en Aangenaam van Smaak Het melk gekookt aeer aan te bevelen toot dtgelljksch gebruik bij kinderen zwakke personen en klierachtige gestellen Met water toebereid is kü als en4 eskritcbllgo drank nitatekend by diarrhée ook Toor anigelingeu en kleine kinderen Be echte Elkcl Cacnii Tan Kraepelieu i Holni i alom vorkrijirbnar in Tierkante bossen Tan x Kgr I I ÏO Kgr A f 0 00 en Kgr h I O 0 voorzien Tan Kfinnet waarop nevenstnand fabrieksmerk eu ie handteekenin vnn de fabrlk nten KHlKI l ldlN en m l l Zf lSl FabrikJiiiteii Kriic ieli ri Si lio liii Zeist HollcvBrancic rs liet rootc aantal zenuwkwalen vjiü zemiwhniifilpijii af tot da voorafji iiaiidü koiitut konen van iipoplexio horsoiibcroorte te trotsüeren tiiigfitoodH iiilo rnidJelen door du lauilisclio wütunnolmt nan awond Kerst iiaii dan niouwoii tijd komt do iifir too dut zij door liot Kobniik mnkeri viiti den eeovoiidigstün weg nnrnolijk langa do huid oono pliysioiogisohü ontdokkiJiK goduaii hooft die na tiotidorde proofnomiiiijen thana over de gelieelo wiirold verbroid is on torivijl zy iti HBloiisnliappolijko krint oii do lioui stu bolangatüUiujï wekt tyvonH ocno WL lduad blijkt lo ziJD voor doann zimtiwkwidon lijdondo mon wblioid Upzo geiiocsivijzti ia iiitgoroiidon door don gowuiOH OIRoior van tJczondboid Jloiimii Wüissiuanii te ViUliofcn uu berust op do ondürwinling opifcdaiiri ia eoiio i 0 j in ro praktijk Door wasschlug vau het lioofd oonmaal per dag worden daartoe geschikte stoöfen door de huid onmiddoUijk aan het zenuwgestel medegedeeld Mm dczu geiioi swij o worden wurkoitjk öcliittorondo rt sultiitüu verkropen on zlj niaiifctü zoovoul ops aiiR dal van eon doir dun uitvimiur goscliruvon werkjo OVER ZENUW LI DEN mn BEROERTE hare Toorkomlng en genezing binnen korten tyd roods do 35o druk veraebenon is l lt bookje bovat uiot alloon voor het grooto publiek vorstnanbaru verklaringen omlrent liot wü en dor niouworo Iherapio on do daurinedo Koll s ni ttanhopifri govallon verkrof on uitworking maar ook vindt men daarin wotensoliappulijko vorhandelingoii uit de niediBOhO bladen dio aan ilezo oneeswij e gewijd zijn zoouicdo alsolirift vnn tal van gcliii scbrirten van iiüogKi plaatBti geiion kiniciison oiniur olko P Meniere med dr profossor aan de polykllniek te Parijs rue Rougemont 10 Steinarober moddr praktiseerend g oneoshoor aan het krankzinnigen gesticht te Charenton S nitStsrath ür ohn te Stettn Urossmnan mei dr arrond arts te Jöhliugeu Dr P Porestler geneesheirdireoteur van het hospitaal te Ageu Jehelmrath Dr Sobering kasteel Gutenfels Bad Ems Darses med dr geneesheer directeur der galvano thorapeutisohe ini lohtlnp voor zennwlliders ta Pari s rue St Honoró 334 Consul von Asohenbaoh med dr te Corfu Dr Bus acp arrond arts ti Zirknitz Obar stabsarzt Jeolil med dr te Weenen Dr r Bongavol te La Farrière Eure lid van den Conseil Central d hygiéne et de Santé in Frankrijk on velo andoren Aan allen nn zenuwgestel moer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden aarvnii do koniookonon ziin chronische hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaandraug groffts prikkelbaarhoid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust on onbehagelijke toestand lerder iio ziokon dioiioor boroorto gotroden wordoii en no lijden aai de j ovoli i n daarvan zoouIh verlammingen onvermogen tot sproken zware tongval moeiolijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatsellike zwakte verzwakking van geheugen on Zij dio roeds oiidor gonoeHkiindi io lioliamielitig gowoesf zyn maar door do kende uilddulen als onthondinga en koudwatorkuur wrijven oleetrisooren etoomlnni of zei bado geon gunoziiig of leniiïing linnuor kwaal gevonden bobben eu ton slotte zy dio VreeS gevoelen T oor beroerte en daartoe reden hebben wegens versehijiiaelon als ziCh aanhoudend augstlg roeien verdoovlng In het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen on donker worden voor de oogen drukkende pijn nder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen vau kriebaling m en het slapen van handen en voeten aan al deze drio ealegorien an ZenUWlljdOl S als on aan JOngO mOl eS lijdende aan bleekzuoht en kraohteloosheid ook aan ge nmlo zelfs aan jonge personen die veel met hel hoofd werken on tocsiolijko ronciio willen voorkomen wunli lringend aangeraden ioh bot bovoii vonnoldo werkje aan te schallon hotwolk op aanvrage kOStetOOS on franco verzonden ordt door I EMAIRK Oü Apothekers to I arija rue do riCehiquier 30 Alloen goreelitigd tot verbreiding der goneoswyze van WEISSMANN UOMAi Oud OfTltsiür van Rozoiulhoid ouro lid der Italiftansclio wSanitoits ordo van liot Witto Kruis en vürdor tü Aliisturdaill door H € LEËA Co Ilodigowo 42 Uutterdaiu ¥ G van SU TKM KOIiFF ApotUekor Korto iloofdstocf Utrecht LOillty PÓIt n V Ouitoijraclit bij do Gaardbrus F 6n Oi de joiif ste hygienïach meduïiuale Tetitoonstdlliug te fntt ïs de Weiasnian sche eneeawiiKO door dü medische jur met do Zilveren Medaille bekoond Do ÜARNIZOENS VOEDING COMMISSIE te Gouda zal op lliaandag IG October as des voorraitïdags ten 12 are atadstyd precies ten bureele van deu Heer Majoor Garnizoenscommandant iu het openbaar aanbesteden Ten behoeve van da troepen van het Garnizoen de LEVERING van AARDAPPELEM voor het tijdvak van 1 NOVEMBER 1893 15 JUNI 1894 De Voorwnanlen liggen dagelgks ter lezing op gemeld Bureel Jk Stcretariaj Vax RIJSWIJK DS JONG EAU MESTEILLEHSE DiiniM n Dit wondorbaarlyk Water maakt het haar zacht en glanzend en doet in weinige dagen de grijze baren geheel yerdwjnen Alleen verkrijgbaar ii 1 00 per flacon bij LOUIS P WELTER Coiffeu WESTHAVEN B 193 Mevrouw Lullus van Goor vraagt met NOVEMBER eene Ttveede Meid ZAK WOORDENBOEKJES bevattende de geslachten der zelfst naamwoorden be HRvens ecne korte verklaring van de moeilijkste daarin voorkomende woorden Tülgens Aenieuice Spelling van Dr M DK VRIES en Dr L A tb WINKEL bij Opruiming è 10 Cent verkr gbaar bij A BRINKMAN ZN Tiendeuieg Mes biede liet Geluk de hand 500 000 Mark hIs hoofdprijs in bet oIukkigBt geval biedt do niouwBto i route fieidverloUns itie door do lloogü Regeoring vnu llaiuburjl goudgokourd on güwaiirborgd is Üo voornetftigo inriclilin van hot nïeuwo plan beslaat daarin dat in den loop vnn slechts tvoiiiige maandon in 7 vuilotingeu van 110 000 loten 5Ö 4O0 prezen bedmt ende 10 452 425 Mark ter vcdiedigo bosUsaing ulloii komen danroridor ijti kapitale pr wn van oventuoel 500 000 JHark bij uilnoini ndhoid ccbtor SpryBonïiM 15000 28prüzunaM lOOOO R6 prijzen ü M 5000 106 prijzen a M 253 pnjzon a M fi prijxon 11 M 756 prgzon a M Ii37 pnjKon ii M asOBOprijaonaM ISyaï pryzonüM300 20Ü 150 127 100 0 1 67 0 20 i w volgeus plan van 1 prijs a M 300 000 l prijs ü M 200 000 3000 2000 1500 1000 600 148 prijs rM 100 000 prijzen il M 75 000 1 pryi a M 70 0001 pnj3 ft M 65 0001 pryB tiM 60 000 l prijs ft M 66 000 prüzenaM 50 000 I prijs II M tO OOJ 5 prijzen a M 20 000 Du prijstrekklügon anibtswfgü viistgcstold Voor de Rfttistaando oorsto prystrekking doEor groote door den Staat gowaarborgde Goldvorloting koet 1 goheKl origiucil lot sloohts M 6 of 3 60 L bftlf I 3 ff 1 80 1 kwart H l s ö ti guu in ending van bet büdrag iu bankpapior uf per postwisnel iVIla noiiifniasios tvordon onmiddellijk mat do gruotuto zor tuldighoid uitgevoerd on toder apolor ontvangt van ons de mot bot wapen vun den Staiit voor iünc Orjj ilicele Loten zolf in handen Bij lüdoro buBtL Uiug wordt hot voruischte offiicutü plan ivaarmt do vordoeling dor pryzon op do vorscinllendo klasstsn alsook do bolreffondo Kileggolden to vernomon Ïb gratis bijgevoegd iin eenden wij aan ouia Hogunstigeis onaangovraagd na elke tnkkmg de ofiicieole Ujaton Üo mtbctaUng der prijzen goschieilt steada prompt onder waarborg vnu di n Staal on kau door iliroclo tocsonding of ook naar verkiezing ilcr llolunghfilibonden in alle grootore pbiatsou van Nederland boworkstellind wurdon Ons dobiat is stoeda üoor bot geluk begunstigd en onder vale andoro aanzienlijke pnJKen bobben wij merrmaleti volgona oiÜcioelo hewijion de eerste lloofdtreffürs vorkregen en onze liegnnstigors zolt uitbetaald o a IHarK 350 000 100 000 80 000 60 000 40 100 enz Hot is te voorzien dat bij deze op don bechtsten grondslag gavestigdo onderneming van allo kanten op oeno zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend on verzoeken derhalve om allo oommissies tf kunnon uitvoeron de beatelhngcH zoo spoedig mogelyk in elk gevnl voor doii 1 NOVEMBER O k to doen tookomon KAUFMANJV SIMON Uaiikïers m Geldwisselaars In Jlamburgr 1 S lliormcdo dftnkon wij voor bot vertrouwen ons tot hiurloogescbonken en daar wg bij bet bogin der nieuwe verloting ter deolnemiug inviteeren zuUoo wy ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en roeele bediening do tovretlenhaid vun onze gocordo Jiegunstigors te verwerven lllll iS mWB Ie AlmnnemeiU VoorateUing DONDERDaTTz OCTOBER 1893 Tivoli Schouwburff Directie DE VOS 8i VAN K0RLA4 1 HET OUDERLIJK HUIS HBIMATH Tooneelspel in4bedr Tan HieminSudseii Aanvang half 8 nnr gÊf Gewone bepalingen en prgien oud Snolpcrsdrak tan A BuslllAM k Zoo BINNENLAND GOUDA 7 October 1893 VEHGADERINö VANDEN GEMEENTEKAAP op piiisdag den 10 October 1893 des nomiddj s ten 1 ure Ann do orde De begrootingen voor de Volksgnarkouken en het lloffnians Gesticbt dienst 1894 De begrooting voor de exploitatie der Stedelijke gasfabriek dienst 1894 Het vooratel tot wyzjging der gemeentebcgrooting dienst 1893 ilet voorstel tot wijziging van het Re gleraont voor bet ond archiof Ilet voorstel betreffende de beplanting van de Boclekade Het voorstel betreffende de verbouwing ei uitbreiding d r 2e burgerschool voor meisjes By do Ver Ger kerk te Moasslnis ia be roepen ds Osinga alhier Tot onderwijzpr te Weerdingermarke ge meente Emmen is benoemd de heer B do Jonge te Gouda Tot voorzitter van den Noordzijder polder onder Bodegraven is gekozen de Heer P van Dam Kz met 352 van de 416 stemmen Du Heer A Okkerao verkre 134 stemmen In de Zitting van 29 Se t 1893 vnn het Kantongerecht te Schoonhoven zyn o a veroordeeld J V B arbeider te Berg Ambacht ter zake van niet op dé eerate vordering vertoonen van de verkregen vischakte tot eene boete vnn ƒ 1 subs 1 dag hecht met vr jKpraak van het meerdere hem ten laste gelegde 0 II goudsmid te Schoonhoven ter zake van des nachts visschen zonder akte tot eew boete van 5 subs 3 dagen hecht met verb eu bevel tot uit van het kruisnet of ƒ 1 50 snbs 2 dagen hecht A M Jz viaacher te Lekkerkerk ter zake van hevisschen van eeus anders vischwater zonder akte en schriftelijk bew s van deu rechthebbende tot 2 boeten elk van 3 suba 2 dagen hecht voor elke boete met verb van de 58 dobbers J V d P Az werkrain te Lekkerkerk ter zake als voren tot 2 boeten elk van 3 sabs 2 dagen hecht voor iedere boete met verb van de 5 stekken J V W zonder beroep te Krimpen a d Lek ter zake als voren tot 2 boeten elk van FEVILLE TOIV mWmzm III Als oindolijk bot oogenblik daAr was waarop do knecht vorsobeon om do speeltafel in orde te brergan dan kwam er vaur in hot doiïe oog en waartijk het doodo kaarlenblad metamorphoaecrdfi hem in een oangenamen partner die met oen tevcndighoid hom anders vroomd eo immer in kiesohe tn bofTehjko uitdrukkingen u bet rerkeerdo van een uwer trokkfn onder t oog bracht of den merkwaardigen loop van hot spel van die of die uiteenzette Van Selm was koopman hoewel dit was genoeg bekend de handel bgzaak voor hem was Hg behoefde hot waarlijk niet te doen om zyn beataan or in ta vinden hg hield z jn kantoor maar aan ffom bozigheid voor zirh zelveu en voor zjju zoons te hebben Zoo verzekerde hg meermaten en niemand trok zijn woord in twyfel Ba werkzaambeden uit zgo zaak voortvloeiende waren vau dien aard dat zij beat door één persoon konden waargenomen wordon maar dit neemt niet weg dat diezelfde zaak zóóroel wiaston afwierp als tot het teven in dan middenstand voor oen paar talrijke gezinnen voldoende zouden geweest ijn want langs do welige en vroodzarae oevers van bet monopoliestolsel vlooide zyn zaak Mij had niet te worstelea met die oabesohamnda ooocurrentio die n geaobte koopmaa oaser dageo niet vorguDt ƒ 3 suba 2 dagen hecht voor elke boete met verb en bevel tot nitl van het kruisnet o f 1 suba 1 dag hecht D V d H en J S visschera teStohvyk ter zake van te zaraen en in vereeniging bevisschen van eens andera vischwater 2onder achrifteiyk bewü van den rechthebbende ieder tot eene boete vnn 1 suba 1 dng hecht met verb en bevel tot uitl van de viach of 1 aoba 1 dag hecht J B vJsHcher te ïleeuwp ter zake van bevissr hen van eens anders vischwater zonder Hchrifteiyk bewga van den rechtïiebbende tol eene boete van ƒ 3 subs 2 di n hecht J D visscher te Lekkerkerk ter zake als voren tot eene boete van 1 snbs 1 dag hecht J P K bakker te Polsbroek ter zake ah voren tot eene boete van ƒ 3 suba 2 dagen hecht A S visscher te Haastrecht ter zake aln voren tot eend boete van 1 sabs 1 dag hecht W V visscher to Siolwp ter zake als voren tot eene boete van 3 suba 2 dagen hecht C V d B Cz bakker te Stolwgk ter zake van het op den openbaren weg een trekdier laten stann los en onbeheerd tot eene boete van ƒ 3 aubs 2 dagen hecht A B koopman te Lekkerkerk ter zake als voren tot eene boete van 3 subs 2 dagen hecht J v koopman te Bloemendaal gemeente Waddinsveen ter zake als voren tot eene boete an 3 aubs 2 dagen hecht P W koopman te Schoonhoven ter zake van het ïn staat van dronkenschap verkeerende eene handeling verrichten waarby tot voorkoming van gevaar voor leven of gezondheid van derden bijzondere omzichtigheid of voorzorgen worden vereischt tot eene boete van ƒ 15 sul 5 dagen hechtenis Sedert eenige weken is het station bouw te Bodegraven aan verzakking onderhevig Sommige muren van het zakkende gebouw zijn ongeveer 10 cM hellende De stationchef heeft met zgn gezin zyne bovenwoning reeds eenigen tyd verlaten en thans is men druk bezig met het ontwerpen van een faulpstation omtedicnongedurenden den tyd dat te Bodegrave een nieuw station zal verryzen In de Diepsmoer gem Oud Karapel N H ia de 21 jarige dochter von P S door eeu der wieken van den watermolen van dien polder getroffen en aan de gevolgen overleden eerst des roorgeua om 10 uur uw kantoor te openen en t reeds om 2 uur dee middags te sluiten maar u dwingt vroeg op te staan on ook nog na het eten op het kantoor te komen Ja wij kunnen ons voorstellen hoo gij wrawylen en met smart terug denkt aan diou gooden poradijatgd uwer vaderen of uwer jcuijd en zucht bjj den aanblik van dien booEon ge t des tgds dio door ziju atoom en oleclrioiteit een scheiding heeft gemaakt tuaschon bet vcrlodon en het bedeu j die u dwingt om in het zweet uwa aanscbijns ta arbeiden en waar gg nauwelijks uw vermoeide leden bobt uitgestrekt in uw eaay ohair te antwoorden mat Ja of noen I op i telegram wilt gij do partij voor S s laten P Toen ééns in de week do Kngelsche en tweemaal in de week de Friesohe en na zes uur s avonds geen post meer vertrok toen waa toen zalige tyd en ik neem het u niet kwalyk dat gy van Selm bouijdt die slechts oen pnar maal sjaars mot den chef van het kantoor Koorc die in hetzelfde artiket deed had te overleggen don inslag had te doen de prjjs vast te stellen om geregeld het product af te zetten en olsoo in volle vreedzaamheid de koek verdevide en nuttigde Uaar we lou ik het u kwalyk nemen indien gy boos werd dat men in onze dagen bet geheel eana ia mat de stelling der schooljongens één de koek alleen dat is valsch neon die het hardst loopt moet ook hot grootste stuk hebben en zoo vervolgens Het huwelyk vaa van Selm was met een viertal kindoren gecegend een nfoisje en drie zoons t Meisje woi het jongste kind eo toen Mina In dienst kwim reeds 17 jaart hoe ijj er uit sagP Blond Zooals blykt uit de mededeeliug van den burgemeester te Rotterdam ia in deverloopen 24 uren 1 nieuwe lyder aan cholera asittica aangegeven die reeds is overleden Twee personen zfln van die ziekte hersteld In het geheel hebben zich na van het ontstaan der ziekte op 21 Augustus af 49 gevallen van cholera aldaar voorgedaan waarvan 29 met doodelyken afloop terwyi 14 lyders hersteld zyn en 6 nog in behandeling blgven In verband met de meermalen voorkomende botsingen tosschen spoor en tramtreinen op enkele kruispunten heeft de Raad van toezicht op de spoorwegdiensten aan de verschillende spoorweg odministratiën in overweging gegeven dat in het tnsschen de tramdirectie en de apoorwegmaatachappy gesloten of nog te sluiten contract eene bepaling worde opgenomen dat by het paaseeren van apoorwegovergangen de stoomtrammen op behooriyken afatand worden voorafgegaan door eenen trambeambte voorzien van de noodige dag en nachtseinen waarmede hy aan de in aantocht zynde stroomtram moet kunnen toonen of He weg voor de tram veilig is of dat deze moet blgren stilstaan vóór den overweg Naar wy vernemen zullen Maandag een aantal van de glazecinwerpers hy gelegenheid van het Koninginne feest terecht staan Op de Vandu te Hage werd een nieuw goud tientje met de beeltenis van de Koningin er op publiek verkocht voor 27 buiten hot opgeld Namens de Vereeniging Het Damrak ttAmsterdam ia by den Gemeenteraad aldaar een nieuw beursplan ingediend of liever zy heeft de perceelen in handen weten te krygen dii noodig waren voor een vroeger plan dat door het verwerpen dor onteigeningswet door de Kamer niet ïn uitvoering kwam Hei Damrak plan is van de hand van den architect J Springer De Commissie van Kapporteura voor de kiesrech tont werpen heeft zich reeda bezig gehouden met de vaststelling van do hoofdpunten van bet verslag over het afdeelingaonderzoek omtrent de amendementen op de artikelen dier voordracht ingediend Het Iaat zich voorzien dat de openbok o bfraadalaging niet vóór Februari hervat zal kunnen worden Gisteren ia doorgebroken de dgk te Beet koog tuaachen Oosthnizen en Hoorn Een deel en blank ryzig meer kao ik er a op dit oogonblik niet van vurtelleo want gij vertODoout my van een boschrgving van haar toilet hoop ik Later zutton wg haar in dan loop vaa dit verhaal nog wel oons ontmoeten De zoons hebban de kinder en jongelingsjaren aohtar den mg Roeda goruimon tgd ia er vorloopon dat zy op 16 jarigen leeftijd van do aohool ontslagen voor zich op kantoor eon oigeo kruk en It smuaar in huis een eigoa kamer ii gereedheid vonden De oudo van Selm verlangde dat zy alle drie in zguo zaak zoudfla werkzaam zgn en hom oens zouden opvolgen Zij haddou vrede met die besohikkiug on s morgens tussoheo tien on half elf werd geregeld bet tuinpad afgeloopon en do plaata op het kaatoor in de Kerkstraat logenomon Na tweo nor waren zij daar niet moer te vinden Üohalvo het gemeen schappelijk werkzaam zyn iu de zelfde zaak en de hooge ingonomonheid met het JioUaodsche tooneel dat in die dageu oonig meerder kunstgenot vorsobafle dan nu hetgeen vool zegt on waarin do brooders voor elkander niet omler do IaD hoeft iodor nog zyn bijzondere liefhobbory Du jongste Oerard heeft reedt een aardige ooltectie munten kapallen en oi ozette vogels en met behulp van oen timmer man en sohilder is hy roeds ver gevorderd met het vervaardigen van oon toooeetljo met beweegbaron beeldjes dio met geen mogelykbeid de bewegingen der toenmalige aeteura kondoo nabootsen Jan van Selm de tweode zoon heeft goon gedold genoeg voor zulk een knatielwerk maar eeu blik in zyn kamer doei n etn drietal kleine soheepjes ontdekken en vermoeden dat het zeeweseo een stukje van sija Hef hebberjj U intonobea beperkte sioh die van den poI r ciroa 100 hectare is overstroomd De spoorbaan lyn ZaandamEnk huizen ia bij het dorp Scharwoude we esln gen Treinen kunnen daar uiet doorryden De dyk was in onderhond by het college der Zes Steden en zeer licht by den veeiiachtigen bodeml Van andere zyde meldt men dat de spoorbaan over eenö uitgestrektheid vau 25 Mett r is weggespoeld Het verkeer is geheel gestremd denkelyk voor een paar dagen Staten Generaal Twsbdb KAïfm Zitting van Vrydag 6 October De Kamer handelde de wet op den suikeraccyn a af en bewees daarmede dat naar haar oordeel voldoende gezorgd is voor de belangen der schatkist on der suikerindustrie belde De discuesie bracht nog nader aan het licht dat de protectie bij ons inderdaad niet gering is Zelfs met deze nieawe Vet zouden naar de Minister berekend had da twee kleinitti fabrieken naar den maatstaf der vorige campagne f 2 43 en f 1 80 per 100 kilo veidionen Deze mededeeling gaf wel deu doodsteek aan het amendement ïklmann om de beide eerste jaren het rendement niet met 12 maar met 10 pet te verhoogen wat de schatkist ongeveer f 150 000 per jaar zou hebben benadeeld De Minister berekent dat de fabrikanten thans 1 miUioen door protectie zullen genieten Tot het nog hooger opvoeren van deze protectie lieten zich alle Katholieken vinden die bg dit speciale pant de leiding van den heer De Kam achyuen te volgen behalve de heeren Schaepman en Bevers en zy bevonden in hun gezelschap geen enkel anti revolutionair en gelukkig maar éen liberaal de heerTydeman Het amendement van den beer Bahlmann om het omalagvrye bedrag te stellen op 38 300 000 in plaats van 44 millioen kilo hield met zyn eerste amendement verband en vervini dus thans De heer van Kerkwyk pleitte by den Minister voor een kleine verhooging van de 44 millioen in t belang van den landbouw Byzonder noodig was dit echter niet wantile induatrie heeft thans uiet hetzelfde belang meer by beperking der jprodnctie als in het eerste jaar der wet van 1891 De heer van Kerkwyk hield dan ook niet lang vol Een voorstel van den heer Mul aers om de wet een jaar langer te laten werken i ond besfcrydiog by den minister die hel onnoodig vond Het werd afgestemd De wet werd dus ongewyzigd aangenomen met slechts 4 katholieke stemmen tegen De Kamer heeft haar openbare vergaderingen voor een 14 dagen gestaakt Men berekent dat het afdeolingsonderzoek difu tyd zat vor mmmmmB mmKÊÊÊÊmmmemmiKiir itsrmmm mmm liufheblwrg tot de wateren v n het VendeZuiderZ0O wa rop hy nu en dan zwalkte mol eon prsohtigen boeier ou in het huiiye no 7 achter de Jachthaven geankerd Mynheer Kees de oudste heeft niets op met bo iën maar ia dol op paarden en houdt er een paar harddravora op na door ieder die zelf geen harddravers heeft ten minste als de vlogsten geprezen Niettegenstaande of welUaht door deze liefhebIwryen waren de drio gebroedors van Belra teer fatsoenlyke jonge monsoheu die donk zij de zorg hunner moeder bewaard bleven voor die uitepattingon waartoe jonge monscheu van hun stand en vermogen zoo Hebt vervallen Zij muntten evenwel niet uit door hooge geesteigaven zy waren jongelui mot goede manieren meer niet Van den Fransoben gouverneur waren zy op de duurste en gereuommoerdste koataohool gekomen waar zy wel good hadden leuren subrgven Fransoh apisken danaou sohermon en paardrydeo maar waar de lust tot onderaouk met b hen was opgewekt veel meer zelfs uitgedoofd Zelf loereli nadenken opmerken handelen tfj hadden het niet geleerd en aangezien zij kinderen waren van r jke ouders die t avond of margen in bel bezit zouden komen van een kolossaal vermogen on van oeo winstgevend kantoor had mjsn zich ontslagen geacht van da moeite om ze fngeepannen te leeren arbeiden of ze ervaren te maken in oenig handwerk of bedr f dat geoefendheid elseht boioe van liebaoffl eo fan geest 0 9rdt enei0