Goudsche Courant, maandag 9 oktober 1893

derep daarna ZDlIen nog een of twee openbare vergaderingen worden gebonden waarop een reces ran ongeveer drie weken zal volgen In de a a November vergadering der Staten van ZuidHolland kan een vooritel betreffende de Qouwekaden welke in de afgeloopen zomerzitting het onderwerp eener interpellatio waren tegemoet worden gezien De Staten Oeneraal zullen dit jaar één begrootingHon twerp minder hebben te behandelen dan vroeger Een afzonderlüke be rrooting voor den aanleg van Staaiapoorwegen is niet meer ingediend Gedurende b jna een derde eeuw is het andern geweest Ëen wet van 22 Deo 1861 schreef het houden van een af7 onderiyk beheer der gelden voor den aanleg voor Een ontwerp tot de intrekking dier wet is thans by de Tweede Kamer aanhangig gemaakt Alle spoorwwen waarvan de aanleg in de wetten van 1860 1873 en 1875 ia bevolen zgn thans in gebroik Hot Rjjk beeH enkel nog uigaven te doen op grond van de overeenkomsten met de spoorwegmnatechappïjen die de StaatHJIjnen exploiteeren Voor 1893 waren die kosten op 1 millioen geraamd voor 1894 wordt nu op Hoofdstuk IX Waterstaatt enz 1 millioen gevrangd een veel lager cyfer dan de talrijke miïlioenen die voorheen jaarlgks werden besteed Wy hebben in het eind van het vorig jaar een uitvoerige ontleding gegeven van de gelden in den loop van de loaüite 30 jaren voor de uitbreiding van het spoorwegnet van staatswege besteed Die uitgaven beloopen ongeveer 260 millioen waarby nog 20 millioen z n te voegen wegens den aankoop van de lynen der Ned Khijnspoorwegmaatschappij Onder die 260 millioen zijn intusschen niet enkel de oanlegkosten der Staatspoorwegen zalven begrepen Ruim 7 millioen is in 1880 betaald voor den aankoop der lijnen Bredal Hozondaal Belgische grens die aan een Belgische maatschappü behoorden Verder z jn tn dat bedrag de uitgaven voor de havenwerken van Vlissingen n voor het fcanoal door ZuidBeveland vervat Voor oene uitgaaf van 2S0 millioen ongeveer hoeft de Staat nu een uitgebreid spoorw net verkregen waarvan hij volgens de begrooting voor 1894 4 i millioeneii aan inkomsten volgens de overeenkomsten met de spoorwegmaatschapp en ontvangt Xekor geen ruime rento vooral als men er do 1 millioen aftrekt die nog moeten worden ui egeven Intusschen mug men die ontvangst eigenUJk niet vergeleken met do volle uitgave van 280 millioen Immers tot 1875 werden de aanlegkosten geheel betaald uit Indische middelen en wel tot een bedrag van 150 millioen ongeveer Eerst de laatste 30 millioen zlju door leuning gevonden waarvan de rente en aflossing uit de beUstins en in Nederland moeten worden betaa d Na aftrek der geraamde 17i ton zal de Staat dus van die 130 millioen ongeveer 2 pet rente vergoed krygeu He uitgaven tot vernieuwiug on voltooiing van bestaande werken zullen na verloop van eenige jaren veel vermiuderen en dan zal die rente natuuriyk stagen De Begecring acht te rechl de tnak van den Stnat niet geëindigd uu aan de genoemde spoorwegwetten uitvoering is gegeven Thans komt de aanleg vau secondaire verkeerswegen in aanmerking om het platteland in aansluiting te brengeu met de hoofdlijuen Daarvoor zyn nu sommen op de Staatsbegrooting uitgetrokken en wel voor do stoomtramwegon Blokzyi Zwolle Alkmaar Purmereud Schagen Wognum en Veghel Belgische grens Ongeveer 8 ton wordt aU bydrage van den Staat voor dia vier wegen gevra d terwyide provinciën en de betrokken gemeenten voor de verdere kosten sorgen Blijkeni den tNederlaudscfaen Politiegid dezer maand is to Hottordatn Mosseltrap 5 een Nederlandsch privaat dotective instituul opgericht De werkzaamheden van het instituutstrekkon zich uit tot Het geven van inlichtingen omtrentkankter levenswandel werkzaamheid vermogen en alles wat hiermede in verband staat Het optreden als bemiddelaars in familietwisteo het zooken naar verdwenen personen het opsporen van schryvers van anonieme brieven ni Het observeeren en t n sanvanperBoueti wier handelingen en leefwyse strijden met de algemeone zedelyke b rippen IV Het overnemen van betwiste vorderingen hei innen van schulden en hot optreden als bemiddelaar tusschen twistende partyen waardoor in beider belang een proces wordt voorgekomen In het byzonder xogt het instituut zich op de hoogte gesteld te hebhen van de zweodeU firmaos in Nederland en daarbuiten De Ned Maatscbappy ter bev vun Nyverheid heeft het schryven van den minister van waterstaat waarby het oordeel van directeuren wordt vertocbt omtrent een ontwerp ootrooi wet en omtrent de conclosiën van een daarby gevoegde nota tot proeadvies in handen gesteld van de directeuren mr J Heemskerk Az H Figée en mr A J Enschede Het bericht uit San Francisco dal de walvischvaarder Newport gebruik makende van een goed jsjaar tot op 360 Engelsche rayleu van den Noordpool gestoomd is kan waar ztju rpaar waarschynlyk ia het niet De naam van den kapitein wordt niet genoemd maar wel dat toen by op zes graden vsn den Pool door het pakys werd tegen gehouden faij gemakketyk den Pool had kunnen bereiken indien hy sleden en honden aan boord had gehad Hoe men gemakke1yk over het gebroken houvelachttg ys 360 myi heen en 360 myl terugtrekken kan is zoo ondenkbaar dat dit reeds het bericht onwaarschynlyk maakt De vraag of de breedte wel goed berekend werd oppert zich dan De walvischvaarders gaan niet dikwyls ver van de kust af en is le seitant wel een nauwkeurig instrument geweest dat door een andere sextant in kundige handen gecontroleerd werd Tot nu toe is een schip niet verder doorgedrongen dan tot de brcmlto van 81 graden 12 minuten 42 seconden Over het ys met sleden trekkende bereikte de tegenwoordige admiraal Markham 83 gr 20 m 26 sec en Lockwood de luitenant van Oreely 83 gr 24 m Oroot is de sprong van 81 graden tot 86 graden Naar jde Amst Ct verneemt is het bericht van het Handelsblad c als zouden de doctoren De Jong en Van Ilenterghem De Jong hynotiseeren onjuist Althans dr Van Ilentergbem verklaarde het bericht wat hem betreft voor onwaar Ook de Avondpostf kan het bericht dat de justitie zou trachten De Jong eenige aanwyzing naar de vermiste vrouwen te ontlokken door middel van hypnotisme uit goede bron beslist t en spreken Uit Beek by Nyraegen wordt gemeld dat ook hier wordt gezocht naor de lyken der ver miste vrouwen van H de Jong Donderdag hebben zich negen ryks en gemeen teveld wachters met het onderzoeken dor bosschén in de nabyhoid van xBerg en DuU bezig gehouden terwjil dat onderzoek gister door een tiental werd voortgezet Tot nog toe is niets gevonden trouwens is het niet bekend of De jong zich in deze buurt heeft opgehouden Het ganache onderzoek BcUynt uitgelokt door de mededeeling van iemand die in die bosschen eene verdachte lucht meende te hebben bespeurd Verleden week werd by den heer Q v IJ Koninginnegracht uo 67 te s Gravenhage op zeer brutale manierdiefstal met braak gepleegd Twee van de daders een paar oude bokenden van de justitie die pas uit de gevangenis waren ontslagen waar zy hadden gezeten wegens eenen diefstal op den Bezoidenhout gepleegd werden Donderdag door de politie gearresteerd en hebben reeds bekend de derde eveneeus een jonge man werd in arrest genomen De laatste ontkent Do gestoten voorwerpen zyn niet van byzouder groote beteekenis daar stukken van waarde in de brnndkluis geborgen waren welke de inbrekers vruchteloos poogden te forccereu doch er is verschrikkelyk huisgehouden in de verschillende vertrekken Eon nieuw pak kloeren van een dar dienstboden werd nog in de gang gevonden Een raad in don iwildtyd Eet geen adeliyk wild zonder eonigen twyfel isbedorven vlecsch het y dan wild of niet schadelyk voor do gezondheid Als ge haze peper maakt en de hazeboutjos in nzyu legt zoek er dan eerst de looden hageltjos uit want bedenk dnt lood zeer geumkkeiyk inazynznur oplost en dat azyuzuur Iood een zeergevaarlyk vergift is Maandblad Omtrent de zftak van den heer Sterk tot dusver stationschef te Duiven die ook op de jongste vergadering van Klagende oudRyn spoorweg ambtenaren te Utrecht aan de orde was deelt men aan Hêt Centrum o a nog het volgende mede Den 15n Aug jl werd de stationschef van Duiven de heer Sterk geschorst wegens zyn weigering om do hem aangewezen standplaats Roodeschool een uithoek aan de Wadden te volgen Rechtskundigen die deel hadden genomen aan het samenstellen van art 6 der Spoorwegovereenkomst verktoorden hem dat de Mpy tot Expl van S S daarin haar bevoegdheid te buiten ging en geheel in stryd met den geost van dit art handelde Op een protest van den betrokkene stemde de directeurgeneraal er in toe een conoo ie te doen S zou te Duiven mogen blyven tol 1 Jan 1896 mits hy toekende elke eventueel aan te wyzen standplaats te zullen volgen Hy vermoedde echter eeti valstrik dat men hem naraelyk op die wyze bedektelyk tot afstand van art 6 wilde brongen Hy meende er tevens nit te mogen opmaken dat men hem slechts zocht omdat hy do eenige chef was die nog geen afstand had gedaan daar deze aanbieding van den dir gener het schitterend bewy leverde dat zyn verplaatsing noch door den dienst noch door zyn mindere bekwaamheid noodzakeiyk werd gemaakt B verkïa irde alleen dan het voorgelegde Htuk t zullen leekenen indien hg er bij mocht voegen Onvprraiuderd mijne rechten uls lid van het voorm N R H personeel Het eenige antwoord hierop was dat zoo hij niet vtjor ï Oct naar Roodeschool ging zyn ontslag onmiddeliyk zou volgen Dit ontslag is hem op dien dag beleekend S heoft zich daarom tot den Minister van Waterstaat gewend en het voorloopig resultaat is dal de heer Sterk in zyn betrekking her steld is Dozpr dagen verkocht iemand zich Hartman noemende aan een horlogemaker te Apeldoorn een gouden repetitie horloge Daar het bleek dftt bedoelde pemoon vermoedelyk genaamd was Albert Temmink on ongunstig bij de justitie bekend stond werd hoewel er van eene vermissing van een gouden horloge nog niets bekend was door don wachtraeoster der raarechfiussees aldaar aan eenige zijner collega s daarvan kennis gegeven Een agent van politie te Zwolle wist den bedoelden persoon op te sporen en voor den commissaris van politie te brengen waar hy ontkende in de vorige week te Apeldoorn geweest te zyn Daar hy in het bezit werd bevonden van 23 en van een zilveren horloge werd by gisteren ter herkenning naar Apeldoorn gezonden Toen bij daar aankwam bevond zich daar een inspecteur van politie en de wachtmerator der marechaussee nit Almeloo en het bleek nu dat Albert Temmink het gouden horloge van eenen kapelaan te Almeloo en het zilveren horloge te Winterwyk had ontvreemd Temmink word reeds vroeger herhaaldelyk wegens diefstal veroordeeld De Engolscho socialistenleider Tom Mann is besloten geesteUjke te worden Hy word met Kerstraifl als Anglicaanscho prieiter gewyd Er zal hem een parochie met een talryke arbeidersbevolking worden aangewezen Tp Moddergat Kr gingen twee jonge via chers achter don zeedyk Iwtten vangen doch werden door den vloed verrast Toen zy des nnchts nog niot teruggekeerd waren liet de schipper h Vanger zich overhalen om met yn praam naar de Êngelamausplaut te varen Hy vond de twee personen aldaar verkleumd zitin de kapen van die plaats Hy bracht ben behouden aan wnl BulteDlanilscb Overzicht De Hamburgische Correspondent meldt uit vortrouwbare bron dat prins Bismarck hedenavond om 11 uur mot een extra trein te Friedrirhsruh aankomt De Fransclie Kamers zullen den 14 November byeenkomen Sommige bladen hebben aangedrongen op een vroegere byeenkoniHt maar de regeering die reeds zoo goed ala besloten had de Kumer tegen 14 November byeen te roopen is aan dien datum gebleven Nog altoos hier en daar in het Noorder departement en in Pas de Calaia ongorogoldheden om don werklustigen my nwerkers don arbtid te bplotten Vooral patrouille dienst wordt met dat doel verricht Doch over het algemeen verbetert de toestand in de beide departementen gestadig in weerwil van de opruiingen der socialiutische hoofden die af en toe uit Parys konion om de mijnwerkersplartsen te bezoeken on vergaderingen te organ iseere 11 In Pas de Cahus zijn 1187 werkstakers in de schachten afgedaald zynde 204 meor dan den vorigen dag Te Méricourt bij Ijons ie de redacteur van de Petite R publique fraucaiso Thurot nadut hy eeuo vergadering bad bygewoond waarin het werkvolk opgehüst hooft in vorze kerde bewaring genomen Er heerscht te Charleroi een zekere gisting onder do werkstakers wier aantal to onomon is en nu 17 XX bedraagt By troepen doorkruisen zy de gemeenten in den omtrok der myuen en dreigen de mynwerkers die aan den arbeid zyn gebleven De directeurs der mynen hebhen den minister van oorlog verzocht onmiddeliyk troepen te zenden volgens de clndépendance Beige zyn reeds twee eskadrons cavalerie naar Charleroi vertrokken Naar het oiterlyk te oordeelen had de oudMinister Ooschen te Edinburg niet minder succes dan Oladstone De toeloop om hem te hooren was zoo groot dat een tweede zaal moest worden gehuurd voor hen die in de eerste geen plaats konden krygen Scherp hekelde Qoschen vooral de dwarsdryvery van Gladstone met Home Role De premier dus betoogde Goschen denkt er nu alleen aan hoe hy de Lords zal knonen dwingen een wetsontwerp aan te nemen dat het land niet verlangt Oladstone heeft geen begrip van de revolutie die by voorstelt op het volk durft hy zich niet beroepen omdat hy niet ten onrechte de uitspraak der kiezers over Home Hnie vreest Daarom gaat hy nog altyd voort met een politiek van mysUficatie in plaats van flink en eerlijk te zeggen wat nn zijn plannen in de quaestie zyn in de volgende zitting van het Parlement zal hy pogen door wetsvoorstellen over andere onderwerpen de aandacht van Elome Rule af te leiden om dan later het Parlement te ontbinden als hy allerlei andere zakeu aan de kiezers kan voortwhoudeu De onlangs hervatte onderhandelingen over het DuittchRngsiscbe handotstractaat welke indien zy slagen natuurlyk oen verl ing der invoerrechten op Russisch graan ten gevolge zulh U hebben maken de agrariërs in Duitschland zóó bevreesd dat zy in hun angst een aanval op den heer Von Gaprivi wagen De oppositie der agrariërs legen den Rijkskanseüer is sinds langen tyd bekend maar heeft zich nog nooit zoover gewaagd als thans Door den Bond der cLandwirte is namelyk een door vryheer Von Wangenheira onderteekend protest gozoodon aan den Rykskanseiier Daarin wordt gezegd dat de Kanselier met zyn militair verleden volstrekt geen b rip heeft van de agrarische toestanden thans zoekt hy de kennis die hem ontbreekt niet bij de mannen die hem zouden kunnen voorlichten maar by de bureaueralen die don landbouw alleen uit actonstukken konneu De treurige ervaringen waartoe het optreden van den Rijkskanseiier op agrarich gebied heeft geleid doen den Bond hartelyk naar diens aftreden verlangen De Duitsche landbouw heeft niet ten dool zich door een onpractische bureaucratie te laten ruïneeren het wordt tyd de ge sloteu ramen der bureaux eens goed open te zettou opdat een frisch windje het actenstof wat wegwaait De Bond zegt verder het gezag van den Ryksktinselier in militaire zaken niet te willen betwisten I op dat gebied zijn do grondeigenaars leekoü en gaan zy met den deskundige inede Maar dan moet de Rykskauselier ook erkennen op agrarisch gebied leek te zijn on wil hy daarop don raad dor deskundigen niet aannemen dan moet hy bestreden worden De persoon van den Rykskauselier kan geDiiat worden de Duitsche landbouw niet Do Bond der Landwirte wil tegen do Regeering geen oppositie voeren dat heeft hy bewezen door voor de militaire wetten te spreken 011 te stemmen Maar als de Regeoring voort gaat op don ingeslagen weg dan zal do Bond elk regeeringavoorstel bestryden Hierby toekent de Freisinnige Ztg aan dut dit dreigement nog erger is dan dat der sociaal democraten de bogrooting af te stemmen Het protest zegt verder dat het gebeelo vertrouwen der grondeigenaars op den keizer gericht is en dat deze moet worden ingelicht hoe de zaken staau Zyn wettolyke raadgever heeft van den landbouw geen verstaud en anderen die dat wel hebben durven niets t zeggen uit vrees zich de ongenade van ilcu Rykskauselier op den hals te halen De Freizinriige Ztg vindt dit alles nog al goed gezegd Maar vr iagt hot blad wat komt er van den geheelen Bond van cLandwirte terecht als hem by do verkiezingen de officieele stftun onthoudeu wordt en als Caprivi de leus tWeg met den Rykskauselier eens beantwoord met den uitroep € Weg met den Bond der Landwirte De Bond scliynt or echter op te rekenen dat trots dezen aan val het Pruisische ministerie en zyn ambtenaren de beschermende hand wel over hem zal uitstrekken Weinig bemoedigend voor maarschalk Peixoto s zaak luiden de berichten van bet oorlogsgebied in Brozilië Volgens de New York Herald heeft admiraal De Mello feitelyk Rio door het bombardoraeut verwoest De haven van Santoe is geblokkeerd en do handel mot Rio onderbroken De provincies Parana en Sonta Catharina hebben zich tegen Peisoto verklaard en zich by de opstandelingen aangesloten Door hot geheele land breidt de oppositie tegen Peixoto wyl hy zich de macht van een dictator beeft toegejygend zich uit Zelfs te Rio dat den vicepreaident het langst trouw bleef verwacht men binnenkort een volksopstand Het congres heeft zyn zittingen gesloten De toe stand te Rio wordt van uur tot uurkritieker de vloot van admiraal De Mello in de haven een bandelooze l ertroep van president Peixoto in de stad en do aangroeiende ontevredenheid onder de bewoners die in verzet komen t a de willekeur van den president Niettemin heeit Peixoto een nieuw manifest tot de bevolking gericht verklarende dat hy niet wil aftreden maar zich in zyn ambt zal handhaven en den vynnd weerstand bie lon zoolang hij moester is over de 5000 manschap pen thana onder zyn bevel staande I N gTe z o N d1b N Der Conf tionair beval een zeer waardeerend artikel over de Fabriek van Linnengoederen van de Firma Fhilippsohn en Leschziner te Berlyn Op 1 October j I vierde de genoemde firraa haar 25J8r g jnbilé Na op 1 October 1868 een detailzaak te St ttin te hebben geriohl bracht ly na het rindigen van den oorlog 1870 71 haar zaak over naar Beriyn en etichtte daar de fabriek die nu zoo algemeen bekend ia Begon zy rael slechts tien werklieden en vier naaimachinen thans heeit zy 600 werksters en vervaardigt dagelyksch 700 tot 800 dozyn boorden en manchetten behalve nog de overheraden en front s Ook op technisch gebied heeft deze firma zich lauweren verworven De vernoftige zekerheidstoeslellen welke by de machines op dergelyke fabrieken m gebruik zyn danken haar ontstaan aan gen firms De meeste bekendheid verwierf zij echter door de uitvinding van hare over de geheele wereld Iwkeode Knipm chino die niet alleen in de fabrieken van linnengoederen maar ook op werkplaatsen voor hoerenkleeding damesmantels corsetten en schoeisel in gebruik zyn Bovengenoemde firma is ook hier vert enwoordigd blykena achterstaande advertentie De gunstige renommé die hare waren zoowel in Duitschland als andere landen heeft maakt alle verdere aanbeveling overbodig Do heer A van Os Az KJeiweg 73 alhier is eenig verkooper dezer fabriek voor Gouda en Omstreken EEmONB IINNENSOED alleen verkrUffbaai b J A van OS Az £ 72 73 Beurs van Amslcrdatn 6 OOTOIIKR slotkoor Si i löl s 77 76 9 Vor krs 82 97 lOl s 9Ü 7 77 76 76 8 20 20 i 62 l 93 93 98 98 llll l 60 l i 22 23 102 62 S8 98 99 NtUKKUSD Cort Nod W S 2Vi Itto dito Itto 8 dito ditu dito SV HONOAR 01 1 Ooudl lkS 1 88 4 ITALIK Inacliryviiig 18 12 81 B Uo3TBNa Obl ill p ipiiir 1868 5 dito iij zilver 1868 5 l oRTüGAL üblig niet ticket 3 dito dito 3 97 102 37 lOW s 84 100 206 140 8 101 100 134 96 79 88 2 90 169 119 101 48 60 123 122 67 66 99 120V 101 los 69 90 lOj 132 129 l Vl 98 SOI 85 19 1 14 102 81 107 102 67 4B lO Vu 1B9 106V 105 99 99 iisv 116V 107 BusLANi ülil Oost 2e Serie S dito Oocona 1880 4 dito bij Kullis 188 i dito bij Hope 18S 90 4 dito ill oud leca 1883 6 dito dito dito 1884 B SpanJB l erpel Bchuld 1881 4 TuKKKiJ Gupr OonT loen 1890 4 ier leeiiing serio I tioo leeuiDi Mrie O üuidAfb Rep E C v obl 1892 B Mexico Old lluit Soh 1390 6 Vgnkzukj a Old 4 oiibi p 1881 Amutekdam üldigatioii 1H61 3V llonBKOAM Stod leen 1886 V Nlü N Afr HandeUv Band Areiidsb TaU My Certifioiiten DeliMaiitscliappg dito Arali Hypotlluekb pandbr 4 Jalt Mij dir Vorstenl aimd 8 Or liypolbeükb pnndbr 4 Kedortaiiiischo bank aand Ned llandelinaatu h dito N W Si l iir Hyp b pandlir 6 Kott Hypothpukb pandbr 4 Utr Hypotbeokb dito OosTEMl OoBt Hung banVuand Utisl Hypollleokbank pandb J AuERiKA Eqiiit hypoth pnndb 5 60 1 lS2 l Man h i Pr Lien cart 6 Ned Iloll IJ Spoonv Mij aaud Mij tot Expl V St Spiv aand Ned Ind Spoorwogin aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 iTAUtSpoorwl 188T S9 A Kobl 3 Zilid IUl Sp niy A H obl 3 Polen Warwjliau VVeonon aAiid 4 EU8T Or Ruis Spw Mtj aand 6 Bftltisohe dito aand 90 BO tO l 10 Fastowa dito aand 6 Iivang Dombr dito aand 5 Knrsk Oti zow Sp kap aand 5 IjOsowo Sewasl Sp Mij oblig B Orel Vitebsk dilo oblig 5 ZuidWest dito aand fi dito dito oblig 4 AU£aiKA Ceiit Pac Sp Mij obl 6 Ohie North W pr C aanil dito dito Win St Peter obl 7 Denrer Uio Or Spin eert v a lllinaisOonlral obl m goud 4 Louisv k NashvilluCen v aand Mexico N Spw Mg lelii p o 6 Ih Kansas v 4 pot pref aand N ïork Ontario k Wust aand j ditl Penus Ohio oblig 6 Oregon Calif la bvp in ttoud B 81 Paul Minn Manit obl 7 IFn Pao Hoofdlijn olipg 6 dito dito Line Col la hyp O 5 Canada Can South Oert v aand t Ven C Rallw Na Ie h d o O Amsieid Omnibus M j aand Rotterd TramwegMaats aand Nrd Stad Amsterdam aand 3 Stad Holterdam aaud 3 BttOiE Stad Anti orpcnl887 a i Stad Brussel 1886 S s HoNO Tfaeiss Reguilr Oesollsch 4 OosTKNR Stnatsleening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 8 1818 Ned Ver Bez Hyp Spobl eert 5 Bfl het veelvuldig boesten der kinderen blauwe hoeüt kinkhoest stikhoeat wordt hiermede opraerk aaiu gemaakt op de sedert 22 jiiren beproefde en ook geneeskundig als ffoodanig erkende alleen echte Hgnlandsche Druiven Borsthonig van W H Zickenh4imer te Mainz den door de wet erkenden uitvinder Zie de advertentie iu t nummer van heden Men zie in do annoncen Grands Magasins dn Printemps te Parga Vissohorij Bartcht AMMERSÏOL 21 Sept Van Zaterdag 30 tot en met Vrgdng 6 Oct z jn alhier ter markt aangeroerd 72 zalmen prgs per kilo van 1 20 tot 1 50 KRALINGEN 6 Oct Deze week werden ter markt aangevoerd 659 zahnen zomerzalni gold ƒ O 80 il ƒ 2 00 winterzalm ƒ 2 40 ii 2 80 per 5 ons Burgerlijke Stand GEBOREN 3 Oct Christina ouders K Anker en C van Dam 6 Albertus ouders J Cattel en J Verlaan OVERLEDEN 5 Oct W de Korte 5 j 8 m 6 C M Lekkerkerk 12 w P A Broekhuizen 4 m 7 M C Kok 3 w ONDERTROUWD 6 Oct A K Koning 38 j en J M Luyoenburg 30 j T C Wiltenburg 21 j en C Nieuwveld 19 j F J van Leeuwen 27 j en C C van Leenweu 21 j J F Winkler te Utrecht 25 j eu P J Wolfswinkel 23 j A Jongenecl 25 j on A Fennet 24 j C A J de Goe j te Utrecht 23 j en A A M Blom 21 j A P de Jong 21 j en A Sirre IG j Uaastreoht GEBOREN Frans en Gernrdus ouders F van derKleg en M Steenbergen VUst Elisabeth ouders M GEBOREN Elisabeth ouders M Boere ONDERTROUWD A A Slreng en J Nobel C van den Yssel en J Strieo A Houd k van Gouda en Q A Mulder J van Dienien van Maarseeveen cu G M lansen 343 Staats loterij Be Klasse Trekking van Zaterdag 7 October 1899 No 16019 200 Prijzen van 70 368 4082 BI84 10098 US04 16163 17079 19119 1710 4279 6684 10815 14901 13364 17979 19 44 22S8 4427 7462II264 149B2 16568 18095 19871 3594 B062 9790 12050 IBB40 lOSIiI 13879 2091 8 Oct Zond 8 Ma iiid 9 Dinsd 10 Wo fisd 11 IJoudurd 12 Vrljda 18 Zatord 14 Watorgotijdea Hoog Laag Hoog Laag 4 B6 1 21 6 31 1 66 Springtij 11 ea 37 Oot Zon Opg Onderg Maan Oct 0 ig A Ondurn A 4 19 5 l Oot 6 02 6 36 B 38 B 10 N M 7 6 12 B 82 6 54 6 20 13 6 23 6 09 8 11 B 92 9 29 6 4 6 IJ 10 45 6 05 ADVERTENTI£N Voor de vete bewijzen van belangstelling ontvangen by de Viering van hun VIJFEN TWINTIG JAUIG HUWELIJKSFEEST betuigen de ondergebeekenden hnnnen hartelyken dank H BRUNT A BRÜNT HOBMCS Gouda 7 October 1893 De ondergeteekenden betuigen by dezen mede namens wederzydsche Familie hunnen harteiyken dank voor de vele blgken van belangstelling ondervonden by gelegenheid vau ban Hnweiyk H U BOUWMEESTER J B0UWMEE8TER Bt BiJSÜBKaO Gouda 7 October 1893 DANKBETUIGIHG Bg deze openiyk myne dank aan allen diemy holp hebben verleend bg het noodlottigongeval mg j l Dinsdag overkomen Inzonderheid de Heeren Dr DS VEERen Dr SPRUUTvoor fann spoedige geneeskundige hulp mg verleend en aan alle belangstellenden mgn hartelyken dank t C ZUIDAH Korte Groenandaal IJsc hT GOUD A Algfemeene Vergfadering op VRUDAQ 13 OCTOBER a s des avonds ten 8 nre in het bovealokul Café A DAM Kleiweg volgens art 16 van het R gienitnt HET BESTUUR Stedelijke Qasfaliriek C3 o U ID A Met JANUARI 1894 al het Tarief voor het gebrnik van Oasmetera worden VMBX AACH en de meterhuur per maand bedrijen voor een 2 3 of 5 lichts Gasmeter 10 ets voor een 10 Hchta 15 ets en voor een 20 lichts of di rbuven 1 ets per meterlicht Bg de invoering van dit Tarief vervalt de redactie tot dusver toegestaan voor het gebruik van den tweeden meter ten dienste van sprysbereidiug verwnrniing en drijfkracht De prjja van het licht is 7 ets en diü van het gaa voor andere doeleinden 5 ets de stère De Directeur 4 J PR1 S Zijden en Qloria voor Dames en Hoeren Meuw Syslème Naaldparapluies Gottda Eahlinann Co Binnen eenige df en wachtende eene Hteeds voorhanden LiDING FRIIA GROVE Antracietkoleii A Jonker Zonen GOnilA KANÏOOU VEST 2500 deelen 2500 declen Hollandschc Leesbibliotheek van J T Swartseuburflf E 92 Kleiweg E OS deel per liEBSGELD 5 cent per week Catalogus 15 cent 2500 deelen 2500 deelen VERHUISD ïBH de WESTHAVEN naar de Crabethstraat Q 244a Teveng ONTVANGEN do Nieuwste lUr smii 11 i Minzaam aanbevelende Gei TUOBKVLIET BIGKBOTTELAKIJ Korte Tiendeweg D 03 De ondergeteekende beveelt zich bg voortduring beleefdeiyk aan voor de LEVERING der JSerate Soort BI MS ES nit de Bronwerg db Qrkboonde Valk Vao Voilpnhoven s fixtra Sioiil voor Bloedarmen Maaglgderi Zwakken en Krasmvroawen aU m e t Veriterkende Drank door H U Doctoren aanberolen wordt door mg steeds belegen aigeleverd om Vraagt s p PRIJ8C0UKANT E VAN WÜNGAARDEIT J F Berichten aan honoe geachte clientèle dat zg naar aanleiding van het machtige succes hetwelk zij het vorige jaar en thans ondervinden met hec in den handel brengen van a 1 25 per üesch 0 62 per i fleach BOEBENJOI GEirS a 55 cents per flacon zy thans iu voorraad hebben een Partij Kersen Frambozen en Morellen op Brandewijn h 70 cents per flacon inbond ruim liter Niet twgfelende of men zal thans in goau zien zoo met de qnaliteit kennis gemaakt is hot zelf voor dien prgs zoo niet te kannen maken Maar waarom zal men zijgen is het hun dan te doen ten Ie Om hun omzet r Brandew te vergrooten 2e Om huQ afnemers een plezier te doen 1 3e Om reclame te maken TXTollen ONDGRGOËftERGRI voor Manden Vrouwen en Kinderen Schenk èe Zn Steenkolen In Lossing eenelading PUIKE GROVE Euhr Kaclielkoleii gedurende de Lossing tot 65 cents per Mud k z k vry te huis Aatibeveiend TURF81NGEL P 80 f Tim mmmmm t i o p ii i Gouda 7 October 93 Hoest Hecschheid lials borst en lontkwalen kittarrh kink boeat kind rboMt enz ONTELBARE ATTESTEN 1ÜJNLAND8CUE DRUIVEN BORST HONICf onderzocht en goedgekeurd door Or Freytag Koninklijk Prolecsor ie Bonn Dr Bischoffte Iterljin Dr Birnbauiu hofraad en Professor te Karlsruhe Dr HchuHo te Bochnni l r Ornefe te Chemnitz en n Volgens oordeel ren Dr Rust Grooth medicinaalraad te Orabov verdient dit middel by hoest verslgming kuchhnest dor Kinderen do voorkeur tegen dn meeste andere middelen iu FpsBchen ft fi5 cents fl 1 enfl2 verkryghaar T Ooudft bg K H A Wolfl Boskoop bg 3 van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog 9 Oiidewater bij F Jonker I denburg Bodegraven bg P Versloot en G Hgnekamp Htolwgk bg C G v d Berg Bergambacht bg J v d Dool De VEBZBNDING der Q0XIDSBX12S naar de Fabriek geschiedt geregeld desZaterdagsmiddagSTÓór Zuur Hazeriwoade bg Wed W Hendriks