Goudsche Courant, dinsdag 10 oktober 1893

Dinsdag 10 October 1803 No 6170 33s e Jaargang mmm mum Nieuws en Advertenliehlad mor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie mapnden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels ü 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Wed JM MOL Korte Tiendeweg I 3 ia het goedkoopste aiilrea van Nieuwe parapluien en reparatie Gouda SQelpersdruk van A BkinkmanIc Zoon Openl are Verkooping te GOUDA ten orerttaon ran den NoUrii G O FOKTÜUN DROOGLEEVEB op MAANDAG 23 OCTOBEE 1893 dei mor gena te elf oren in het KoCSehaia cHiMio it UB de H rkt tu No 1 tot 7 Een goed onderbonden gemakkelgk inge richt HEËRENHUIS 2 SCHURBN WERKPLAATS EaVEN en fratien TUIN un de imalle zgde der Ksrnemelkeloot op den hoek der Eente Kade te Oouda wijk R No 302 en 303 met den weg daarnaaat te lamen groot Elf Aren Te aanraaiden 1 NoTeuber 1893 Het Haia van waterleiding eu vele gemakken Tooizien befat 10 Kamera Kenken Kelder en Zolder met Dienatbodenkamer Te Teilen in 7 perceelen zooale die tgn afgebakend en wel het Heereuhnia met een gedeelte TUIN 5 perceelen Bouwgrond daarachter uitkomende in en langa de Eerate Kade en een perceel Bouwgrond met een nieawe Sobuur of Werkplaats naut bet Heereuhnia uitkomende aan de Karnemelkaloot Na afnmderlgke reiling en afslag worden de perceelen gecombineerd verkocht No 8 Een ruim ingericht rau waterleiding Toorzien HUIS en ERF met atzonderlgk BOVKNBUIS in de Kniperatraat op den hoek Tan den Korten Raam te Oouda wtjk K No 216 eo 216a Verhuurd hg de week beneden Toor 1 60 en boTen Toor 1 85 No 9 10 en 11 Drie HUIZEN en ERVEN aan den Korten Raam te Oouda wgk O No 30 89 en 90 Pero 8 ia dadelgk te aanTaarden No 9 en 10 tgn by de week Terhuord elk Toor 1 En No 12 Een HUIS roime SCHUUR ERVEN en grooten MOESTUIN in de Ueerekade in de Korte Akkeren te Oouda Wgk P No 358 groot 4 aren GO centiaren Teratond te aanTaarden De perceelen agn de 3 laatate werkdagen TÓór de dag der Terkooping Tan 10 tot 3 uren en op dien dag Tan O tot II uren te zien Nadere inlichtingen geaft Toornoemde NoUria FOKTUIJN DUOOULEEVER te Gouda Openbare VrywUllge Verkooplng te GOUDA op MAANDAG 23 OCTOBER 1893 a nam een nor in het Hotel Di Zai I aan de Markt ten orerstnan van de Notariasen P M MONTIJN te Godda en Mr J D SCUULTZ TIN HAEGEN te Dukduischt ran Een ceer solide gebouwd beTattende diverae Zit en Blaapkamera D enstbodenkamer Badkamer ruime Zolders en Vlieringen Keldera Bergplaataen en Kouken met ERF eu daarachter gelegen XÜIS aan de Westhaven wgk B No 177 te Ouiidi kad Sectie D No 1382 groot 6 A 18 cA met een afionderlgken gang naar do Weathavan kad Sectie D No 1381 groot 22 cA Grondbelaating over 1893 62 63 Aanvaarding dadeljjk na betaling der kooppenningen Betaling 4 December 1893 Te bezichtigen op lederen werkdag van 14 uur a nam mits men voorzien zy van een toegangabUjet afgegeven door den heerD Dl JONG Tapgtmagazgn Gouwe C No 200 Nndero informatien verstrekt Notaris MONTIJN voornoemd kleiweg E 21 te Gouda Levensverzekering Maalschappd Opgericht i f S 0 Verzekeringen in geval ran OTerlgden gemengde op een bepaalden dag en geoombinearde UitietTertekeringen Lgf renten Zich te Terroegen roor alle inlichtingen en proapectnaaeu bjj den Hoofd Agent te Oouda fare Heer W C WBltNISK Bleekeraingel R 201 SOLIBDB AGENTEN GEVRAAGD OPENING Winterseizoen 0 iTVAI GE Nouveautés in MANTELS STOFFEN S if sss giï mm mmm PELTERIJ EN Verder Nouveautés voor liet aanstaande Seizoen GOUDA BAHLMAi l J en Co ZÜIVEül FKANSCHK WIJfMEiM De bekende BOROEA DX 27 per 48 Plessohen met aooUns franco huli geheel Nederland ook per proefflasoh kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorta alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflessoben verkrijgbaar Adres WUDSTIUAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eeng Depot van Reyawit s Boonekamp Elizter C F BUSCH MARKT Ontvangen de Nieuwste Modellen Groote keuze in alle pry zen en genres OIS O O T Ê T NAJiABS OPBDIlÉG van af iMAAI DAG 9 OCTOBER en de overige dagen der vreek Gebr DE KAAPT Lt TEN in Ie VEKLOTING BIJ GELEGENHEIU DER TTxaöe I= aarca erLrrLarlct ZIJN TE BEKOMEN BIJ A Brinkman Zn Lanf e Tiende weo PRIJS Lr 11 LOTEN voor 10 Openljare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 10 OCTOBER 1893 dos morgens to 1 iirou aan lipt Lokaal Wyk K No 252 nnn do IVperstraat van good oudorbotideii Meulielen en Huisraad goed gevulde BEDDEN en BEDDEGOEI l PIA NINO S solide KACHELS wnnronder een besto Badkachel flinko VLOEHKLEEDENoii KAUPEITEN MANSeu VROUWENKLEEDEREN om Daags te voren op do gewone uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notiiris FOKTUIJN niJOOÜLEEVi it to Güun Mevrouw Lulius vaii Goor vraagt met NOVEMBER eene Tweede Meid UIT DE HAND TE KOOP Een BOUWMANëWO MiNG a benevena een partg uitmuntend WEI enHf OILAND gelegen in den polder Slotmendaal onder de Gemeente Waddinxveen ter grootte van ruim 8 M4rgen Om te unrurden Kerstmis en 3tH instaande of looveel rroeger ala kan wordeV overeengekomen De Terkoopater ia genegen 5Ö00 Ie hypotheek 4 er op te honden op de gewone oanditiSn Nadere informatiën by de Eigei areaae de wed 8 BLONK en Notaria Mr I MOLENAAR beiden te Waddinxvfen VRAAG VOLLBNHOVKN S EXTRA STOUT per i fl 12i tent BASS Co EXTRA STOUT per i fl 15 cent VAN VOLLENHOVEN S LAGER BIER per 11 12 cent per A 6 cnt Aanberelend M M BEL017JE RAAU O 183 D X ORANoa Prjntemps TE PARIJ S Zenden gratis 1 franco bet pracbtie geiilustreord lODE AUH met nederlandscnen of fransction tekst bevattende de arbeeldingen der laatst uitgekomen modellen TOor liet Winterseizoen van kleederen hoeden enz voor heeren dames n kinderen op gefrankeerde aanvraag aan IE JULES JALUZOT a C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen toffen laken enz enz worden oreneena ft nco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Dit album bevat tevena de inlichtingen Welkevoordegoedeen prompte uitvoeringen er bestellingen benoodigdzijnI Bestellingen van 35 francs en kooger wor den met eene verhooging van 5 0 0 franco oracht en orij oan inkomende nctitên m alle plaalien van Nederland aan huia bezorgd De klanten hebben gcene roi maiiteiten Toor de inklaring of andersmts te vervullen daar ons réexpéditiehuii te Rozeatiaal Noord Brabant daarmede belast is De ÜAllNÏZOËNS VOEOiNÜ COMMlööIfi te Gouda zal op Maandag 16 Oitubor as les voormiddags ten 12 ure stadstiJd precies teu bnreele van den Heer Majoor GaruizoensCommandant in het openbaar aanbesteden Ten behoeve van de troepen van het Oarnizoen de LEVERING van AAHDAPPELEN voor het tiidyak van INOVEMBEK 1893 15 JUNI 1884 Do Voorwaarden liggen dngelgks ter lezing op gemeld ilurool JJe Secretaris Vin RIJSWIJK db JONG SteenD Ilsolezi lïinn ooriij o diigen wacliicndo eene Lading GROVE fiüHR umzm waaruit wy tot 63 Cent per Heet contant ouder korling tifl voren vrg iii Iniife bü orgd Stceda in voorrand SMEÊ en MACHINEKOLEN en Echte Mcigisclie Anthracit Nootjes de uiiust aaiisluande hrniidstof roor Ynlkutliels a f 1 49 per HL Jan Prince Cie imtoor Turfmarkt H lOI Gouda 7 October 189 S WmrniisT Dit wonderbaarlijk Water maakt het haar zacht en glanzend en doet in weinige dagen de grjjze haren geheel verdwynen Alleen verkrjjgbaar ƒ 1 00 per flacon by LOUIS P WELTER Coiffeur WESTHAVEN B 193 Abonnement Voorstelling DONDERDAQUÓCTOBER 1893 TivoU ScJiouivbvrff Directie DE VOS VAN KOULAAB HET OUDERLIJK HDIS Tooneclgpel in4bedr van HEaHANSuDBRUAttN Aanvang half 8 uur H Gewone bepalingen en pr nn BINNENLAND GOUDA 9 October 1893 De by de Bern Gem alhier beroepen predikant de hr L R Oldeman te Naarden heeft het beroep aangenomen Door de politie alhier ia aangebonden de gesignaleerde A N die nog 9 dagen hechtcnie moest ondergaan Gisterenavond had op de Nieuwe Haveneene vechtparta plaats waarbg zekere P J depersoon van H met een mra over de linkerwang heeft verwond De verwonde is na ophet gasthuis door den heer Sprajjt verbondente zyn geworden huiswaarts gekeerd 0 Ijy genoegzame deelneming zal van November tot Mei te Bodegraven eene cursus voor onderw zera in handeuarbeid of SIjöd worden gehouden Ongetwflfeld zullen vele rnderwgzera in t arrondissement Woerden na de voordracht van den heer Stam te en gehouden met t nieuwe leerrak nader kennis willen maken In t begin der vorige week is de cursus in rechtlynig en bouwkundig teekenen te Bodegraven weder geopend Oewooniyk wordt dit onderwas Maandagen Donderdagavond gege ven en wel gedurende de zes wintermaanden Nadat jl Woensdag de Commissaris onzer provincie zich eenigen tyd te Reeuwyk had opgehouden bezocht Zjjne Exellentie ook Bo degraven waar hy een drietal uren vertoefde Van den toren uit openbare gebouwen en enkele particnliere woonhuizen wapperde de driekleur Op de Ambacbtateekenschool te Woerden ayn de lessen 11 Maandag met 44 leerlingen aangevangen Zy zullen gedurende dezen cursus gegeven worden 4 avonden in de week des Maandags Dinsdags Donderdags en Vrgdags telkens van half zeven tot half n en ure Aan de hh Eomen van Utrecht Gestel en van Garderen aldaar is het onderwys tot het geven van recht en bouwkundig teekenen het handteekenen eu het rekenen toevertrouwd Om reden de prys van het gas te hoog was voor de inkomsten der school en een dientengevolge ontstaan conflict met de gaacommissie niet uit den weg te ruimen was heeft de commissie ntet het toezicht op de school belast het besluit moeten doen nemen om de gasornamenten door FEVILLETOni EEITÏÏITDUIMrD III ïk geloof niet dat er veel onbemiddeUlen zullen gevondea worden die uoh ulven büUy in eeo Ispeloozan naoht of in eeu Hohemsruurtje bg t oDtvangeo van oen uit nt soliraal troctementje of aan de lias rggen van een dikke rokeDÏng ntet eena boKig houden met de vraag wat eij al zoo doen of laten souden in geval aij oena rijk werdea Ik zie nieta geen kwaad in het opperea van die vraag integendeel ik geloof dat xfj tot vernidawing van vlgt apoarzaamhoid an energte zeer nuttig ia Haar ik weDSchta wel dat zg die vormogeDd zgu tich nu en dan in het tegenovorfteateld geval eena verdiepten en atil atonden b i de vraag hoe ag tioh xoaden kaDoen rodden wat zg zouden aangrepen om tich het noodigo te verachafTan indien de bron vau bun inkomen eena ophield te vloeien of hon kapitaal eena veramolten w a Mg dunkt het sou hen aanaporen om zioh nelren ea ook hun kinderen met die kundigheden te verrgksti die bg aeo wisseling van de fortuin toch een waarboi t en armod opleveren Want er ia geen tieuriger lot dan dat van de zonen en dochters van geruïneerde deftige familiee Verwend door vele genietingen van bet leven onbedreveo ia de mofat eeavoudige kundigheden tgn sg na den val van han hiü dikwerf onbruikbaar voor enige betrek petroleumlampen te vervangen De nieawe verlichting voldoet goed De koetsier J Baars die na het ongeluk met zijn rytuig in de Scbie Zondagavond j l onmiddeliyk naar het Ziekenhuis moest worden vervoerd is ten gevolge van den ondorganen schrik overleden Hy waa 43 jaar ond en dertig jaren in dienst by zjjnen baas en waa de brood winner voor zgne zuster met wie hy woonde Door den hoofdcommissaris te Rotterdam is namens den burgemeester aan den agent van politie Daleman voor zyn betoond flink gedrag by bet in bet water raken ran oen rytuig aan de Scbie eene belooniug van ƒ 10 uitgereikt Te Maastricht ia gevankeljk binnengebracht zekere J K oud 42 jaren timmerman tegen wien in 1888 door de arrondissementa rechtbank te Maastricht rechtsingang was verleend met bevel tot gevangenneming als verdacht van diefstal in een logement te Sittard De aangehondene is reeds meer wegens diefstal veroordeeld eu was als voortvluchtig gesignaleerd in het Algemeen Politieblad van 1888 Het comité van organisatie dor tentoonstelling te Antwerpen in 1894 ia in onderhandeling over eene serie uitvoeringen van den troep van den Waguerschouwburg te Bayreuth gedurende étjne maaud te Antwerpen Het daarvoor vereiachte kapitaal ia byeen De Iudépeudaace die dit mpdedoelt herrinnert er met zekeren trots aan dat dit denkbeeld verleden jaar geopperd werd door een der deelnemers aan het referendum door haar gehouden over den meest pakkenden clou der tentoonstelling Mr L Geradta sedert VZ Januari 1892 burgemeester van Roermond is den 8 October te Amsterdam overleden M De rechtbank te Amsterdam oordeelende iii eerste instantie in het eerste proces betreffende eene bygeschreveu qaitantie zaak notaris Bonnerman heeft eene voor de spaarbank van het Onderwijzersgenootschap gunstige beslissing ge Het Bestunr der tVereeniging tot bevordering van vreemdelingenverkeer voor Utrecht bericht ons dat door haar besloten is de te Utrecht gehouden wordende en door haar uitgeschreven Photografle tentoonstelting in plaats vtiu op 10 Oct e k op 11 October officieel te sluiten hy welke gelegenheid in de Parkzanl van Tivoli aldaar een concert zal worden ge king De zoon die op een duur koBtschool ia gttwoest wordt niet Keulen door oeu kweokehng der stadB nriQenacholen overtroffen in ichrgren rekenen leien atetlen en de doobter die een Zwitaersche gouvoraante gebud beeft hoe vèr staat aij vaak achter bjj do ijverige burgerdoohler waar het du meest eenvoudige zaken in hst huiahoudetgk bedrgf geldt Gij hebt gelijk aanzienlijken dor wereld dat gij uwen kinderen goede manierou toert maar zorgt daarbij dat wanneer zij bub goud of zilver verHe n zg niet met verkosrfte hadden staan alleen in ataat om het genadebrood te vragen of aan te nemen IV Ha daar is ooUega Kran euhorat eindelijk welkom man wjj hebben al een uur op je zttünte wachten ffWg zijn maar begooneu maar hebben een plaatsje voor je opengohoudeD yWaar heb je toch gezeten daf je zoo langover je tijd komt en zoo lang op je hebt latenwachten P Laat me serat eena tot mij zelvera komen Amioei ICent een pijp en een harfiterking danzal ik biechten Vriend Detera een halfje van jeweet wel Bovenataaud geaprek wnrd gebuideu in een van die loealen waaraan Amaterdam f toon en ook nu nog zoo rjjk ia en die velon zoo arm maken Ziet S g in gindacho atraat dat huia met zgn vier verieplngea mot zgn pijlera aan rio deur waarop aan de tféot tgda irvry wijnl au d andere sgde lieven door het Symphonie orkeat der d d scbuttery Tevens zal door de Amateurphotograven vereeniging van Amsterdam die zich daartoe welwillend bereid verklaard beeft eene projectie soiree worden gegeven met haar Hciopticon van hare lantaarnplaten en die der inzenders terwyl na afloop daarvan de pri snitreikiug aan de bekroonde intenders zal plaats hebben De ploegbaas B schnldig bevonden aan het veroorzaken op 7 September l l van de ontsporing van eeaen goederentr0in naby het station Rozeudaal is tot gew on wegwerker ternggestcld Naar aan het HblaiU ter oore kwam heefthet verhoor van den vader van imiss Juett doorden rechtercommissaris Zaterd geduurd vanéén tot zeven uur De Jong werd in tegenwoordigheid dea heereu Juett gebracht watvoor den ouden man een hoogst pyiiiykoogenblik was De Jong betoonde gedurende hetverhoor de meest mogelijke onverschilligheid had op elke vraag etn antwoord gereed enheette de tegen hem ingebrachte beschuldigingen steeds liegen De verdere by zonderhedenomtrent het verhoor moeten vooralsnog geheimgehouden worden De heer Juett is uaar Londen teruggokeerd 1 Inhrjnl geding Uiisebeu den heer A Her keratjj voormalig chef van het tariefwezen by de Rynspoorveg thans in zoodanige betrekking by de H IJ S M werkzaam en thIiynapoorwegmaatacbappij in liquidatie waarb de vraag moet worden uitgemaakt of de heer H zooals hy beweert als hoofdamtenaar tu beschouwen is en beschouwd werd en du aanspraak heeft op uitbetaling van 8 malen zyn jaariyksoh traktement dan wel of hg met 6 malen zich moet tevreden stellen zal hot Gerechtshof te Amsterdam den 13en dezor uitspraak doen k Namens burgemeester en wethouders ven Schoonhoven ia een nieuw ontwerp voor de ploatsetyke directe belasting naar het inkomen by den Raad ingediend Voor de betrekking van hoofd der openbare sfïhool No 3 Oosthoek te Charlois hel ben zich 140 sollicitanten aangemeld Onlangs werd door de coöperatieve comsumptievereeniging cL fipargne te Verviers eene algemeene vergadering gehouden ter verkiezing van een administrateur Een lid stelde voor daartoe een der vrouwetyke leden te kiezen ffVrij uicdl te lo ii slant VVitrdt uw oog op bet uithangbonl niot een keurig uitguaiiodüu tros van vruohteu gewaar en moot gg niei da heuachheid van den Icunsteuaur bowondereo die uw onervnrenhoid te hulp komt door het vorroasend ouderaohrift ffin de vergulden jeuoveibesF Treedt in dat diep en laag vortrek Aan die toonbank die zich verheft aan uw reohtorhand nan dat hruir eikenhouten vat met koperen banden éa glimmende kraan aan die menigte kelkjes en dat koperen spoolbekken aan dat rek mot groote fleaschen en karaffen aan die tafeltjea lanoia den wand van Ihet vertrek aan dien raan mot zijn wit aohortje ègn hooge roode wangen en paarsche neua ziet g j dadelijk waar gij u bovÏDdt Ja ia het wguhula gonaamd de vergulden Juneverbes waarvan Nard Detera de eigenaar ii vindt gg het gezelaoh p bgééti dat ik u nu wil voorstellen Hy die tegen den muur gezetOD ia met dat glas warme punch naoat zioh met dat lage voorhoofd en dion brsedon mond ia Juattia Sanderi bank bewaarder in do Noordorkerk en bovendien barbier en baaran idor Dat kleine matinetje tegenover hem gezeten met z jn scherpe noua oo apitleboontjoa die wg zoo nauwkeurig kunnen zien door zgn korte broek ia Jauaea goheeten en beklMilt dezelfde IwtrekkiDg in do Woiterkork ia zomera huiabewaardor on het geheole jaar tloor ik ran tomb ranger Die lango en lobrale sinjeur ia Monaieur Oarie voorzanger in de Waaliohe kork bekend door zijn eigenaardige uitapraak van het Franaob en de vriiheid did h aich veroorlooft in het legffon van den klemtoon Mot hot achrgveo van Franaohe brievra en reqaestea wiut hfj bovendien en aardig welk voorstel eene heftige discussie deed ontstaan sommigen vreesden dat eene vrouw dobestuiten door het bestuur in geheime zittinggehouden niet als geheim zou kunnen bewaren anderen meenden dat mannen evengoed babbelziek sün kunnen en dat het in ieder valgewQuscht ware eene vrouw te verkiezen inde administratie eeoer oonsumptievereeniging omdat eene vrouw beter op de hoogte is als regel althans vau hetgeen voor dehuishouding noodig en gewenacht ïa boterweet te beoordeelen de waarde van huïahoudeiyke zaken en voedingsmiddelen dan eenman De Inatsten hebben het pleit gewonnenon in Ie administratie kooa de veraaderingeene vrouw trots er in de voreenigiog verscheidene mannen met administratief talentaanwezig zyn € Sociaal Weekblad De lousterfeiykec Goethe Ëen uitgevers tirma te Gent heeft dezer dagen haar pryscatalogus per post verzonden naar Monsieur Goethe amateur de tableanx Weimar AUeiufH ne In een dorp in Hongarye had iemand de aardigheid in een ooievaarsnest een der eieren te verwisselen met een gauzenei Het wyfje broedde de eieren uit maar toen het vogelpaar met verbazing bet vreemde jong bemerkte nam de scherts dien men zich met het ei had veroorloofd een tragisch einde want het mannetje doodde het wyQe en vloog weg het jon dat hy niet als het zyne erkende latende omkomen De Hongaaraohe patriot Louis Koaeutb die nu 91 jaren is toont zich in de laatste jaren zeer mismoedig In eiken brief aauzgne landgenooten spreekt hy de hoop uit dat hy spoedig van den last dea levens mag wordt n verlost In bet antwoord aan eene vereeniging die hem op zyn jongsten verjaardag had geluk gewenscht schreef hg dezer dagen Het nal een zegen voor my zyn als uwe gelukwenschingHu de laatste zullen zyn die ik ontvang wat ik vurig hoop In eeu anderen brief schrytt by Het gewicht der jaren drukt my neer Myn oude handen beven nog niet maar myu gezicht ia verduisterd Ik kan enkel de omtrekken der voorwerpen zien en kan geen handschrift en zelfs geen drukwerk meer lezen Ik kan niet zien wat ik nu schryf En in dezen toestand ben ik verplicht ofschoon niet by coatroct maur krachtens een belofte een boek ten einde te brengen Dit zyu ui Kosnth s gedenkschriften die reeds ter perao zyn stuivertje Do man met don zwareti lioerhangenden bulk mit Ion rug t anr iledourgeziiten hectUerrita gg maakt zgn ambsoht o uit den kenmerkenden toioaland van zijn vingertoppen bg is klerrmakereven ula Kraageuhorst wiona komat zmk een vreugdekreet deed opgaan I aat ik u nu nog vertellen dat z J allen bohalvo de reeda vormetde botrokkingen bovendien den i0Bt van aanaprekor bokloeden en do vergulden jonevurbea hoewel hg oponatoat voor iederoen tocb uitaluitend bijna door de loden van dat corpa wordt bezocht Ëona per dag komen zij er allou zeker dea middags in groot teoue na den afloop der pleobtighsid aan hunne zorg toovortrouwd dea avouda in Iriein tonuo of ook wel in geheel burgerlgk gewaad om te booron of t r ook nieuw werk ia gekomen ter verdeeliug van do werkzaamheden en ter vrieodaohappelijke boapreking dor belangen van kerk en ataat onder domino of kaartapel Hij die aan het aterfhuia geroepen wordt ia de chef der begrafoiiiaplccbtigheid die op handen ia Heeft de overledene of hebbon de aohtergebleveneo K en bijzondere personen opgeKereo dan worden de leden der brocderachap volgena ds beurt met die taak belast en de obef bebft verder met de regeling te maken Bovendien maar KroalJea horat ia tot zioh zelf gekomen liet glaa wjja hwft hem goeogedoau de Gouwenaar ïa herateld van zgn verstopping eo vergunt hem dikke wolken rook ait te blazen h ab zoo t zegt bg met een gehut dal van genoegen glimt we hebben weer een pulk lgk e msnaen 1 ifTorJlt HTiO